Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Brzeszcz Z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Brzeszcz Z dnia r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Brzeszcz Z dnia r. W sprawie: gospodarki paliwowej i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Brzeszcze. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), w związku z Zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, zarządza się co następuje: 1 Wprowadzam podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brzeszcze oraz ustalam zasady kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z ich eksploatacją Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem materiałowym i usługami dotyczącymi eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego jednostek ochotniczych straży pożarnych, zwanych dalej jednostkami OSP powinna następować w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z przekazanych przez gminę środków finansowych. 2. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu Gminy na zakup materiałów oraz usług związanych z zabezpieczeniem gotowości bojowej OSP jest zapotrzebowanie, złożone w Urzędzie Gminy w Brzeszczach w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o wysokości środków zaplanowanych na kolejny rok budżetowy, zaopiniowany pod względem merytorycznym przez Koordynatora ds. OSP oraz zaakceptowane przez Burmistrza Brzeszcz. 3. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu Gminy w przypadkach nieprzewidzianych awarii sprzętu pożarniczego oraz związanych z tym usług jest sporządzony protokół konieczności stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia złożony do Urzędu Gminy. 4. W przypadku braku środków na wykonanie wymienionych w ust. 3, wymaga się uzgodnień ze Skarbnikiem Gminy Brzeszcze i akceptacji Burmistrza Brzeszcz. 5. Faktury i rachunki z zakupu materiałów i usług są regulowane bezgotówkowo w formie przelewu i niezwłocznie składane do zapłaty w Urzędzie Gminy w Brzeszczach z zastrzeżeniem ust. 6.

2 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zapłata może nastąpić w formie gotówkowej. Środki w kasie odbiera się zgodnie z wewnętrzną procedurą Urzędu Gminy w Brzeszczach W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz pracy sprzętu silnikowego ustalam: 1) podstawowe normy zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 2) wykaz jednostek OSP z terenu Gminy oraz posiadanych przez nie pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, na który przysługuje paliwo płynne stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, 2. Za podstawę do opracowania norm o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przyjęto: 1) normy zużycia paliwa podane przez producenta; 2) Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej; 3) Normy ustalone przez komisję powołaną przez Burmistrza Brzeszcz (Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeszcze) w przypadku braku możliwości ustalenia norm określonych w 3 ust. 2 pkt. 1 lub Ustalone normy zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych, stanowią podstawę do rozliczenia pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane. 4. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego powodującej przepał, należy go wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy. 5. Ustalam możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia paliw płynnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych akcji zabezpieczających pracę silnika pojazdu samochodowego na postoju w następujących uzasadnionych przypadkach: 1) oświetlenie terenu w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenie oświetleniowe), 2) ogrzewanie kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów posiadających na stałe zainstalowane niezależne urządzenie grzewcze), 3) podtrzymanie właściwej temperatury silnika w okresach ujemnych temperatur, 4) używanie sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg.

3 6. Dopuszcza się zwiększenie normy podstawowej zużycia paliwa dla pojazdów silnikowych, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia w następujących przypadkach: 1) używania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca do 10% normy: 2) wyjazdu alarmowego do 10% normy. 7. Zaistnienie warunków w ust. 5 i 6 winno być odnotowane w karcie drogowej pojazdu lub miesięcznej karcie pracy sprzętu biorącego udział w akcji Podstawą do rozliczenia zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego obowiązującą w jednostkach OSP są: 1) dla sprzętu silnikowego miesięczne karty pracy, 2) dla pożarniczego pojazdu samochodowego karty drogowe. 2. Prowadzenie rejestrów kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięcznych kart pracy sprzętu silnikowego należy do wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy w Brzeszczach prowadzącego sprawy OSP. 3. Za prawidłowe prowadzenie kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięcznych kart pracy sprzętu silnikowego odpowiada kierowca konserwator sprzętu pożarniczego i Naczelnik danej jednostki OSP. 4. Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i karty pracy sprzętu silnikowego należy sporządzać czytelnie. Ewentualne pomyłki należy przekreślać pojedynczą linią, a prawidłowy zapis wpisywać obok, umieszczając parafkę osoby wypełniającą kartę. 5. W karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięcznej karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisywać wszystkie wyjazdy i rozruchy kontrolne. 6. Rozliczanie zużycia paliw płynnych dla jednostek OSP następuje co miesiąc. Dokumenty będące podstawą rozliczenia tj. karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego oraz miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego należy składać w Urzędzie Gminy w Brzeszczach najpóźniej do 5-go dnia każdego miesiąca. 7. Karty drogowe oraz karty pracy sprzętu pożarniczego biorącego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach potwierdza każdorazowo dysponent-dowódca pojazdu lub sprzętu. Użycie pojazdu lub sprzętu w szkoleniu (ćwiczeniu) potwierdza organizator szkolenia lub kierownik ćwiczenia. 8. W przypadku przekazywania lub przyjmowania pojazdu samochodowego do lub z innej jednostki OSP każdorazowo pojazd należy przyjąć lub przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia Dla pojazdów i sprzętu silnikowego pozostającego w gotowości operacyjnej i wymagający kontroli sprawności technicznej, wprowadza się rozruchy kontrolne, zwane dalej rozruchami, których częstotliwość i zakres stosowania określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4 2. Jeżeli pojazd nie był używany w akcji ratowniczo gaśniczej lub w innych uzasadnionym celu przez okres siedmiu dni, należy w ostatnim dniu tego okresu wykonać rozruch kontrolny lub jazdę kontrolną na odległość do 5 km. 3. Rozliczane będą tylko rozruchy wpisane w karcie drogowej pojazdu i miesięcznej karcie pracy sprzętu. 6 Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego należy: 1) po każdym powrocie z akcji ratowniczo gaśniczej (trasy) uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości co najmniej 10 litrów, wpisując ten fakt do karty drogowej, 2) zasadę utrzymania pełnych zbiorników paliwa należy stosować również do sprzętu silnikowego, 3) dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP zapasu paliw płynnych w ilości zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia Wyjazd pożarniczym pojazdem samochodowym oraz używanie sprzętu silnikowego poza i na teren Gminy Brzeszcze w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze, wymaga uzyskania zgody Burmistrza Brzeszcz, który jest uprawniony do dokonania stosownego potwierdzenia faktu w karcie drogowej lub miesięcznej karcie pracy sprzętu. Wniosek o pozwolenie na wyjazd stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia Zakupu paliwa dokonują upoważnieni przedstawiciele jednostek OSP w wybranej przez Urząd Gminy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stacji paliw. 2. W przypadku uczestnictwa w akcji ratowniczej poza terenem Gminy zakupu paliwa w razie potrzeby można dokonać na najbliższej stacji paliw, przekazując fakturę bez zbędnej zwłoki do Urzędu Gminy. 3. Zobowiązuje się jednostki OSP do prowadzenia ksiąg zakupu paliwa, za powyższe odpowiedzialnym jest Naczelnik OSP. 9 Za prowadzenie przez jednostki OSP obowiązującej dokumentacji w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach OSP odpowiadają Naczelnicy OSP Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz prawidłowe rozliczanie zużycia paliw i materiałów eksploatacyjnych powierza się kierowcom konserwatorom zatrudnionym w jednostkach OSP, pod nadzorem Naczelników OSP.

5 2. W jednostkach OSP, w których nie są zatrudnieni kierowcy konserwatorzy, prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz prawidłowe rozliczanie zużycia paliw i materiałów eksploatacyjnych powierza się Naczelnikom OSP. 3. Za prowadzenie nadzoru i okresowych kontroli stanu ilościowo-jakościowego zakupionych materiałów oraz usług, czyni się odpowiedzialnymi Koordynatora gminnego ds. przeciwpożarowych oraz Komendanta gminnego OSP Wprowadzenie do eksploatacji w danej jednostce OSP pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego nie ujętego w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, następuje w formie odrębnego zarządzenia Burmistrza, w którym równocześnie ustalona zostanie podstawowa norma zużycia paliwa płynnego dla wprowadzonego sprzętu pożarniczego. 2. Wycofanie z eksploatacji pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego następuje także w formie zarządzenia Burmistrza. 12 Wykonanie Zarządzenia powierza się Komendantowi Gminnemu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Brzeszcze oraz pracownikowi Urzędu Gminy w Brzeszczach prowadzącego sprawy OSP. 13 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

6 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2015 Burmistrza Brzeszcz z dnia r. Protokół konieczności nr /.. Jednostki OSP w z dnia. Nazwa sprzętu pożarniczego: Przyczyna i okoliczności uszkodzenia, awarii, wymiany:..... Zakres koniecznych remontów, napraw, wymian: Lp. Wyszczególnienie niezbędnych do wykonania prac Koszt części podzespołu Przewidywany koszt naprawy (wymiany podzespołu) Ogółem Protokół konieczności spisano w składzie: 1. Naczelnik OSP. 2. Koordynator gminny ds. przeciwpożarowych. 3. Komendant Gminny OSP

7 Decyzja Burmistrza:... (podpis Burmistrza) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2015 Burmistrza Brzeszcz z dnia r. PODSTAWOWE NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA POŻARNICZYCH SAMOCHODÓW EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY BRZESZCZE Lp Marka samochodu/marka sprzętu Rodzaj Paliwa l/100km Na 1 godz. Pracy autopompy Na 1 rozruch przepalanie 1 minuta pracy silnika na postoju 1 Star 244 ON 30,6 20 0,42 0,14 2 Iveco Daily ON ,3 0,1 3 Ford Transit ON 15 0,27 0,09 4 Jelcz 004 ON ,42 0,14 5. Fiat Ducato ON 14 0,3 0,1 6 Mercedes Benz ON ,39 0,13

8 Lp OBOWIĄZUJĄCE NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH*) DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI OCHOTNICZYCH STRAZY POŻARNYCH W GMINIE BRZESZCZE Marka i typ sprzętu Rodzaj paliwa Czas trwania jednego rozruchu (w min.) ilość rozruchów w miesiącu**) na 1 min. pracy silnika (w l.) Miesięczne zużycie paliwa na rozruchy ( w l.) Cykl rozliczeń 1. Motopompa POLONIA PO-5E Et 0,17 4***) 3 0,51 miesięczny 2 Motopompa pływająca NIAGARA Et 0, ,06 miesięczny 3 Motopompa pływająca POSEJDON Et 0, ,06 miesięczny 4 Pompa szlamowa PTX 301 Et 0, ,09 miesięczny 5 Pompa szlamowa WT40X Et 0, ,21 miesięczny 6 Pompa szlamowa SWT 100 Et 0, ,21 miesięczny 7 Pompa szlamowa WT30X Et 0, ,09 miesięczny 8 Pompa szlamowa KOSHIN KTH 80X Et 0, ,09 miesięczny 9 Pompa szlamowa POLMO 350 HS 100 Et 0, ,21 miesięczny 10 Pompa szlamowa PS-77 SUBARU Et 0, ,09 miesięczny 11 Agregat pompowniczy Lambordini 200HL24S ON 0, ,39 miesięczny 12 Przecinarka spalinowa DPC-7311 Et 0, ,15 miesięczny 13 Przecinarka spalinowa STIHL TS Et 0, ,06 miesięczny 14 Pilarka spalinowa (wszystkie typy) Et 0, ,06 miesięczny 15 Agregat prądotwórczy E2401 Honda GX160 Et 0, ,12 miesięczny 16 Agregat prądotwórczy HONDA EC 2200 Et 0, ,09 miesięczny 17 Agregat prądotwórczy GEKO Honda GX 2005 Et 0, ,09 miesięczny 18 Agregat hydrauliczny LUKAS P 630 Et 0, ,06 miesięczny

9 19 Agregat prądotwórczy FOGO FM3541 Honda GX200 Et 0, ,09 miesięczny 20 Agregat prądotwórczy Mitsubishi 6,0 HPGT Et 0, ,06 miesięczny 21 Agregat prądotwórczy LOAD HONDA GX160 Et 0, ,09 miesięczny 22 Agregat wysokociśnieniowy Vanguard Et 0, ,15 miesięczny 23 Oddymiacz Vanguard W014 Et 0, ,06 miesięczny 24 Silnik do łodzi PARSUH F15BM Et 0, ,15 miesięczny *) - płyny, oleje i smary uzupełniać do wymaganych stanów według potrzeb, zgodnie z zaleceniami producenta. **) - w cyklu trzydziestodniowym, pod koniec ostatniej dekady każdego miesiąca, tylko w przypadku, gdy ten nie był wcześniej używany. ***) - w cyklu siedmiodniowym, tylko w przypadku, gdy sprzęt nie był wcześniej używany.

10 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2015 Burmistrza Brzeszcz z dnia r. WYKAZ JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY BRZESZCZE ORAZ POSIADANYCH PRZEZ NIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO NA KTÓRE PRZYSŁUGUJE PALIWO PŁYNNE Lp Sprzęt silnikowy OSP Bór Marka/Rodzaj silnika Pojemność silnika w cm³ lub moc Rodzaj paliwa Rok produkcji 1 samochód Ford Transit 2402 ON agregat wysokociśnieniowy Robin Subaru PB-95 3 pompa pływająca "Niagara" Honda GX160 3,2 kw PB pompa szlamowa SWT100HX Honda GX340 8 kw PB pompa "Polonia" PO PB pompa "Polonia" PO PB pompa "Polonia" PO PB pompa szlamowa WT30X Subaru 6,0 EX17 4,2 kw PB pompa pływająca "Posejdon" Honda GXV160 3,2 kw PB piła spalinowa Sthil HS260 2,6 kw PB agregat prądotwórczy Honda GX 200 4,1 kw PB OSP BRZESZCZE Lp Sprzęt silnikowy Marka Pojemność silnika w cm³ lub moc Rodzaj paliwa Rok produkcji

11 1 samochód Star ON autopompa 3 samochód Iveco Daily 2800 ON autopompa 5 pompa "Polonia" PO5H8/8 744 PB pompa "Polopnia" PO5H8/8 744 PB pompa "Polonia" PO5H8/8 744 PB pompa "Niagara" Honda GXV160 3,2 kw PB pompa "Posejdon" Honda GXV kw PB agregat pompowniczy Lombardini 200 HL 24S ON pompa szlamowa WT40X Honda GX340 8 kw PB pompa szlamowa SWT 100 Honda GX340 8 kw PB pompa szlamowa PTX pompa szlamowa PTX agregat hydrauliczny Lukas GSGR16/63 Subaru Robin 6,0 Ex17 Subaru Robin 6,0 Ex17 4,2 kw PB ,2 kw PB Quantum HX50 4,0 kw PB agregat prądotwórczy E2401 Honda GX PB agregat prądotwórczy EC2200 Honda GX PB piła do drewna Sthil HS290 4,1 kw PB piła do drewna Sthil kw PB piła do drewna Makita DSC6401 4,8 kw PB piła do betonu Sthil TS400 4,4 kw PB oddymiacz Vanguard W014 Briggs Stratton 4,4 kw PB Lp Sprzęt silnikowy OSP JAWISZOWICE Marka/Rodzaj silnika Pojemność silnika w cm³ lub moc Rodzaj paliwa Rok produkcji 1 samochód Jelcz ON autopompa 3 samochód Fiat Ducato 2800 ON 2002

12 4 samochód Mercedes Benz 6374 ON autopompa 6 pompa "Polonia" PO PB pompa "Polonia" PO PB pompa pływająca "Niagara" Honda GX160 3,2 kw PB agregat pompowniczy Lombardini 200 HL 24S ON pompa szlamowa WT30X Honda GX PB pompa szlamowa WT30X Honda GX PB pompa szlamowa W230 Honda GX PB sprzęt hydrauliczny "Lukas" Honda GX 100 2,1kW PB piła do drewna Sthil HS270 2,6kW PB piła do drewna Sthil HS440 4,4kW PB piła do drewna Sthil HS360 3,6kW PB piła do betonu Sthil TS 420 4,4kW PB agregat prądotwórczy "Fogo" Honda GX200 4,1kW PB agregat prądotwórczy "Geko" Mitsubishi 6HPGT 3 kw PB agregat prądotwórczy EA2600 Honda GX PB silnik do łodzi Parsuh F153M 323 PB agregat wysokociśnieniowy "Vanguard" Brigs Stration 4,4 kw PB Lp Sprzęt silnikowy OSP PRZECIESZYN Marka/Rodzaj silnika Pojemność silnika w cm³ lub moc Rodzaj paliwa Rok produkcji 1 samochód Star ON autopompa 3 pompa "Polonia" PO PB pompa "Polonia" PO PB

13 5 pompa pływająca Honda GX160 3,2 kw PB agregat prądotwórczy Mitsubishi GT600 3 kw PB pompa szlamowa Honda SWT 100HX 389 PB pompa szlamowa WT30X Honda GX PB piła do drewna Husqvarna 51 2,3 kw PB OSP SKIDZIŃ Lp Sprzęt silnikowy Marka/Rodzaj silnika Pojemność silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji 1 samochód Ford Transit 2402 ON agregat wysokociśnieniowy "Vanguard" Brigs Stration 4,4 kw PB pompa "Polonia" PO PB pompa "Polonia" PO PB pompa szlamowa "Koshin" Honda GX PB pompa szlamowa HS100 Polmo 350 PB agregat prądotwórczy Mitsubishi GT600 3 kw PB OSP ZASOLE Lp Sprzęt silnikowy Marka/Rodzaj silnika Pojemność silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji 1 samochód Jelcz ON autopompa 3 pompa "Polonia" PO PB pompa szlamowa PS-75 Subaru 6,0 EX17 4,2 kw PB pompa szlamowa PTX 301 Subaru 6,0 EX17 4,2 kw PB pompa szlamowa SWT 100 Honda GX kw PB Piła do drewna Sthil HS 270 2,6 kw PB

14 8 agregat prądotwórczy "Load" Honda GX160 3,2kW PB Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 89/2015 Burmistrza Brzeszcz z dnia r. I Wydanie materiałów i sprzętu Protokół zdawczo/odbiorczy nr /.. Jednostki OSP w z dnia. Podstawa wydania: Polecenie pisemne/ustne:... (imię i nazwisko osoby upoważnionej) wniosek:... (nazwa jednostki i adres) W dniu... o godzinie...wydano sprzęt /materiały w ilości:

15 Odbioru dokonał Pan... legitymujący się dokumentem tożsamości... nr...wydanym przez... Przekazujący... (podpis) Przyjmujący (podpis) - niepotrzebne skreślić II Zwrot materiałów i sprzętu: W dniu... o godzinie...dokonano zwrotu sprzętu /materiałów w ilości: Uwagi dotyczące kompletności, stanu technicznego zwracanych materiałów i sprzętu:

16 Zwrotu dokonał Pan... legitymujący się dokumentem tożsamości... nr... wydanym przez... Przekazujący... (podpis) Przyjmujący (podpis) - niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 89/2015 Burmistrza Brzeszcz z dnia r. Zestawienie ilości zapasu paliwa które może być przechowywane w remizach OSP z terenu Gminy Brzeszcze. Lp Nazwa OSP Olej napędowy Etylina Mieszanka w litrach w litrach w litrach 1. OSP Bór OSP Brzeszcze OSP Jawiszowice OSP Przecieszyn OSP Skidzin OSP Zasole

17 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 89/2015 Burmistrza Brzeszcz z dnia r. BURMISTRZ BRZESZCZ Wniosek nr /.. Jednostki OSP w z dnia. o pozwolenie na wyjazd pojazdu nr rej... na teren Gminy Brzeszcze/poza teren Gminy Brzeszcze (*) Cel wyjazdu: Termin wyjazdu: (podpis Naczelnika OSP)

18 Decyzja Burmistrza:... (podpis Burmistrza)

Zarządzenie nr 313/2017 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 21 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 313/2017 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 21 marca 2017 roku Strona 1 z 7 Wójta Gminy Wińsko w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia zarządzenia dotyczą: Data utworzenia 2012-03-30. Numer aktu 26. Akt prawa miejscowego TAK

1. Postanowienia zarządzenia dotyczą: Data utworzenia 2012-03-30. Numer aktu 26. Akt prawa miejscowego TAK ZARZĄDZENIE NR 26/2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie gospodarki materiałami pędnymi i smarami, norm zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2011 Burmistrza Nasielska z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2011 Burmistrza Nasielska z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 6/0 Burmistrza Nasielska z dnia grudnia 0 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku

Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2018/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC. z dnia 23 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC. z dnia 23 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11/2018/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC w sprawie zasad zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR OR. 0050.26.2018 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.119.2012 WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.119.2012 WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR RG.0151.119.2012 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 225/2016 WÓJTA GMINY MIELEC. z dnia 17 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 225/2016 WÓJTA GMINY MIELEC. z dnia 17 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 225/2016 WÓJTA GMINY MIELEC z dnia 17 października 2016 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Samborzec z dnia 3 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Samborzec z dnia 3 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2018 Wójta Gminy Samborzec z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 261/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 261/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 31 grudnia 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 261/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie norm zużycia

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-06-16. Numer aktu 54. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia 2014-06-16. Numer aktu 54. Akt prawa miejscowego NIE. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej oraz gospodarki materiałami pędnymi, norm zużycia paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 22 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 22 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR RG.0151.59.2015 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanego przez

Bardziej szczegółowo

OR JC ZARZĄDZENIE NR 253/17 Burmistrza Michałowa z dnia 3 kwietnia 2017 r.

OR JC ZARZĄDZENIE NR 253/17 Burmistrza Michałowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. OR.0050.253.2017.JC ZARZĄDZENIE NR 253/17 w sprawie norm zużycia paliw płynnych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Michałowo oraz kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 20 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 20 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR RG.0151.218.2017 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanego przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 23 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 23 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 31 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 31 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR RG.0151.257.2018 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, używanego przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 283/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 283/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 30 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 283/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy pożarnicze i sprzęt z napędem silnikowym eksploatowanym w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Przepisy zarządzenia dotyczą:

Przepisy zarządzenia dotyczą: Zarządzenie Nr 0050 3/2014 w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Norma pracy silnika na postoju 1. Gać Volvo BL , ,40 8,64. Norma 1 godz. pracy z pługiem. Norma na 33, ,90 11,00

Norma pracy silnika na postoju 1. Gać Volvo BL , ,40 8,64. Norma 1 godz. pracy z pługiem. Norma na 33, ,90 11,00 Zarządzenie Nr 277/17 Wójta Gminy Łomża z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia norm paliw płynnych w eksploatacji pojazdów i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2014. Burmistrza Bolkowa z dnia 15 grudnia 2014

ZARZĄDZENIE NR 169/2014. Burmistrza Bolkowa z dnia 15 grudnia 2014 ZARZĄDZENIE NR 169/2014 Burmistrza Bolkowa z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia przez pojazdy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Lubasz z dnia 02 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Lubasz z dnia 02 marca 2015 roku 'hoj i GMNY LUBASZ ul. B. Chrobrego 37 64 720 LUBASZ Zarządzenie Nr 18.2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie: określenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 171/2011

ZARZĄDZENIE nr 171/2011 ZARZĄDZENIE nr 171/2011 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie norm zużycia paliw dla samochodów pożarniczych i urządzeń specjalnych eksploatowanych przez jednostki ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Id: 64F753F B87-A57E-AC485589E103. Podpisany Strona 1

Id: 64F753F B87-A57E-AC485589E103. Podpisany Strona 1 ZARZĄDZENIE NR 169/2016 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Na podstawie art.7 ust 1 pkt 14 i art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 maja 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 maja 2019 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Konina oraz kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Ostróda

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 174/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 174/2017 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Ostróda

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OA Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 września 2017 r.

Zarządzenie Nr OA Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 września 2017 r. Zarządzenie Nr OA.0050.160.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 01 września 2017 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 kwietnia 2009 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-87/08 Wójta Gminy Wilków z dnia 28 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-87/08 Wójta Gminy Wilków z dnia 28 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-87/08 w sprawie użytkowania i eksploatacji pojazdów samochodowych będących na stanie mienia komunalnego gminy Wilków Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2011 BURMISTRZA WĘGORZEWA. z dnia 18 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2011 BURMISTRZA WĘGORZEWA. z dnia 18 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2011 BURMISTRZA WĘGORZEWA z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 4 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 28/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA w sprawie norm zużycia paliwa oraz zasad prowadzenia gospodarki transportowej i paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dębnica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku

Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku Zarządzenie Nr 44/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach i sprzęcie przeciwpożarowym będącym w dyspozycji jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa płynnego dla pojazdu eksploatowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie

w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa płynnego dla pojazdu eksploatowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie Zarządzenie Nr 7 /13 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa płynnego dla pojazdu eksploatowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 15 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 15 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji wewnętrznej dotyczącej norm eksploatacyjnych, wydawania i rozliczania zużycia paliw przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. z dnia 11 września 2008 r.

Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. z dnia 11 września 2008 r. Zarządzenie Nr 85/2008 gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu w sprawie norm zużycia paliw płynnych i oleju silnikowego dla samochodu będącego własnością Gminy i Miasta Jastrowie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 893/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 893/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 893/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszty funkcjonowania ponosi Miasto Racibórz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki paliwowo - materiałowej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2015 r.

Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2015 r. Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarki paliwem dla samochodu służbowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

ZARZ4DZENIE NRIO0/2O11 WOJTA GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZARZ4DZENIE NRIO0/2O11 WOJTA GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 2011 r. WdJT GMNY PSARV woj. ii^skie ZARZ4DZENIE NRIO0/2O WOJTA GMINY PSARY z dnia 30 grudnia 20 r. w sprawie: eksploatacji samochodow pozarniczych i sprzetu silnikowego w Ochotniczych Strazach Pozarnych Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 15 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 23.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (.Dz. U. z 2013r. poz. 594

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 429/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 5 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 429/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 429/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 września 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 93/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 września 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 93/2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Książ Wlkp. w działaniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kolnie. Na podstawie art.34

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE

URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE URZĄD GMINY W BRZESZCZACH OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY BRZESZCZE GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2016 roku

Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2016 roku Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie sposobu ustalania i stosowania norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Brzeziny, dnia 23 lutego 2012 r. KZ.1711 2C/12. PROTOKÓŁ nr II/2012

Brzeziny, dnia 23 lutego 2012 r. KZ.1711 2C/12. PROTOKÓŁ nr II/2012 Brzeziny, dnia 23 lutego 2012 r. KZ.1711 2C/12 PROTOKÓŁ nr II/2012 kontroli doraźnej Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Brzezinach, przy ul. Reformackiej 9. Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1730/RK/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2010r.

Zarządzenie Nr 1730/RK/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2010r. Zarządzenie Nr 1730/RK/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym i ujętymi w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle środkami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152 / 42 / 09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 27 LIPCA 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 0152 / 42 / 09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 27 LIPCA 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 0152 / 42 / 09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 27 LIPCA 2009 roku w sprawie ustalenia instrukcji zużycia paliwa przez samochód ciężarowy VW SRC 69RE, samochód osobowy VW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152 / 46 / 08 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 września 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 0152 / 46 / 08 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 września 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 0152 / 46 / 08 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 września 2008 roku w sprawie ustalenia instrukcji zużycia paliwa przez samochód ciężarowy VW SRC 69RE oraz kompaktor Dino

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/13

ZARZĄDZENIE NR 194/13 ZARZĄDZENIE NR 194/13 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego ciężarowego pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jemielnica

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu ZARZĄDZENIE NR 46/09 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 5 Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Świątki z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: przejęcia Regulaminu zasad korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy w Świątkach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN

DIAGNOZA STANU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN DIAGNOZA STANU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY JAROCIN Ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, funkcjonującymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 12 listopada 2012 roku

Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 12 listopada 2012 roku Zarządzenie Nr 125/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 31 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 31 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie zasad korzystania, eksploatacji i odpowiedzialności za samochód służbowy będący własnością Gminy i Miasta Mirosławiec Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 16 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 16 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Zgierza z dnia Ą 1 ) września 2013 roku w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych bedacvch w dyspozycji Urzędu Miasta Zuierz.a Na podstaw ie art. 33

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 26 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 26 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 42 w sprawie: przejęcia regulaminu określającego zasady korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miasta i Gminy Pasym. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów /-/ Leszek Kopeć

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów /-/ Leszek Kopeć ZARZĄDZENIE Nr 37/2018r. Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26.02.2018r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia

Bardziej szczegółowo

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy Załącznik nr 11 Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy 1. Badany sprzęt musi być sprawny technicznie. 2. Silnik sprzętu powinien być całkowicie dotarty, jeżeli potrzeba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18.2016 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 18.2016 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 18.2016 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2007r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO Na podstawie 9 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku zarządzam, co następuje: 1 Ustala się: 1. Instrukcję gospodarki paliwami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu finansowania i prowadzenia gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie użytkowania służbowych pojazdów samochodowych i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/OC/78/2008 BURMISTRZA MIASTA USTKA z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 0151/OC/78/2008 BURMISTRZA MIASTA USTKA z dnia 15 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 0151/OC/78/2008 BURMISTRZA MIASTA USTKA z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie: powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu marki Mercedes 1113 GBA 2,4/16 nr rej. SGC 3179

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają: ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZARZĄDZENIA nr 28/ 2015 r. DYREKTORA GENERALNEGO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2015 r. ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ciepielów, dnia 12 grudnia 2017 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 6/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka Zarządzenie Nr 6/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Hajnówka Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 18 stycznia 2016

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 18 stycznia 2016 Zarządzenie Nr 0050.6.2016 w sprawie: określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski Zarządzenie Nr 69/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 lipca 20115 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu służbowego marki Dacia Duster w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 170/2014 BURMISTRZA MIASTA TURKU

ZARZĄDZENIE NR 170/2014 BURMISTRZA MIASTA TURKU ZARZĄDZENIE NR 170/2014 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział

Bardziej szczegółowo

Projekt porozumienia pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną a Gminą

Projekt porozumienia pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną a Gminą Załącznik 3 do Raportu Ochotnicze Straże Pożarne Zadania Samorząd Bezpieczeństwo Projekt porozumienia pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną a Gminą Porozumienie z dnia. r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW BR.0050.81.20 15 ZARZĄDZENIE NR 79/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Stanisławów Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 155/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 155/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 155/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania samochodu osobowego Volkswagen Transporter Kombi

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 89/12 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 16 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/12 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 89/12 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Myszyniec Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/358/10 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY Z DNIA 2 LUTEGO 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XXXIV/358/10 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY Z DNIA 2 LUTEGO 2010 ROKU UCHWAŁA NR XXXIV/358/10 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY Z DNIA 2 LUTEGO 2010 ROKU w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach

Bardziej szczegółowo