(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 238 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. G01S 19/44 (.01) G01S 19/07 (.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 12/2 EP 238 B1 (4) Tytuł wynalazku: PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW RADIONAWIGACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM KOMBINACJI WIDELANE (SZEROKOPASMOWEJ) () Pierwszeństwo: FR (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 11/2 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 13/0 (73) Uprawniony z patentu: Centre National d'etudes Spatiales, Paris, FR (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP 238 T3 FLAVIEN MERCIER, Auzeville, FR DENIS LAURICHESSE, Tournefeuille, FR (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Marek Łazewski LDS ŁAZEWSKI DEPO I WSPÓLNICY SP. K. ul. Okopowa 8/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 Z-391 EP B1 PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW RADIONAWIGACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM KOMBINACJI WIDELANE (SZEROKOPASMOWEJ) Opis Dziedzina techniczna 1 2 [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy dziedziny systemów radionawigacji lub pozycjonowania satelitarnego, w szczególności sposobu przetwarzania sygnałów radionawigacyjnych emitowanych przez satelity takiego systemu. Stan techniki [0002] Systemy pozycjonowania satelitarnego takie jak GPS (Global Positioning System), Galileo, GLONASS, QZSS, Compass, IRNSS i inne wykorzystują sygnały radionawigacyjne modulowane zwane sygnałami widma rozproszonego. Sygnały te przenoszą zasadniczo kody pseudolosowe utworzone przez sekwencje cyfrowe powtarzające się okresowo, których zasadniczą funkcją jest umożliwianie Wielokrotnego Dostępu przez Podział Kodowy (AMRC) i dostarczanie pomiaru czasu propagacji sygnału emitowanego przez satelitę. Dodatkowo, sygnały radionawigacyjne mogą również przenosić ładunki. [0003] Sygnały radionawigacyjne tworzone są przez modulowanie częstotliwości środkowych (nośnych). W przypadku GPS, sygnały radionawigacyjne transmitowane są w pasmach częstotliwości L1, wyśrodkowanej na 17,42 MHz i L2, wyśrodkowanej na 1227,6 MHz. W trakcie modernizacji GPS dodane zostanie pasmo L, wyśrodkowane na 1176,4. Satelity z konstelacji Galileo będą transmitowały w pasmach E2-L1-E1 (przy czym część pasma środkowego L1 jest taka sama jak część pasma GPS), Ea (które, według nomenklatury Galileo,

3 2 1 2 stanowi pasmo L przewidziane dla GPS), Eb (wyśrodkowane na 17,14 MHz) i E6 (wyśrodkowane na 1278,7 MHz). [0004] Pomiary podstawowe jakich może dokonywać odbiornik obejmują pomiary kodu i pomiary fazy nośnej. Te pomiary podstawowe mogą oczywiście być kombinowane ze sobą. Pomiary kodu mają typowo dokładność metryczną natomiast pomiar fazy mają dokładność kilku mm. Pomiary fazy mają jednak tę wadę, że dostarczają tylko ułamkową część różnicy fazy nośnej pomiędzy emisją przez satelitę i odbiornikiem. Pomiary fazy są więc niejednoznaczne w tym sensie, że ilość pełnych cykli pomiędzy satelitą i odbiornikiem jest na wyjściu nieznana. Aby móc korzystać z dokładnych pomiarów fazy odbiornik powinien znajdować rozwiązania niejednoznaczności, którymi są one obarczone. [000] Rozwiązywanie niejednoznaczności fazowych jest powszechnie dokonywane przez różnicowanie pomiarów fazy (różnicowanie proste lub podwójne) pomiędzy satelitą i/lub odbiornikiem. Ta technika różnicowania umożliwia eliminowanie przyczyn błędu (nie modelowanych) wspólnych dla kilku pomiarów, i umożliwia w związku z tym ukazanie pełnej informacji, której uwzględnienie polepsza jeszcze bardziej parametry. Jednak ta pełna informacja polega na różnicy jednej lub kilku podstawowych niejednoznaczności i nie umożliwia, na ogół, dotarcia do elementarnych niejednoznaczności fazy. [0006] D. Laurichesse et al., "Real Time Zero-Différence Ambiguities Fixing and Absolute RTK", Proc. of the 08 National Meeting of the ION, opisuje sposób rozwiązywania niejednoznaczności fazy nośnej GPS w stosunku do pomiarów niezróżnicowanych kodu i fazy sygnałów. Cel wynalazku

4 3 [0007] Celem niniejszego wynalazku jest zaproponowanie sposobu przetwarzania sygnałów radionawigacyjnych, za pomocą którego odbiornik GNSS («Global Navigation Satellite System» - skrót używany w tym wypadku na oznaczenie systemu nawigacji satelitarnej zapewniającej globalny zakres pozycjonowania geograficznego) może zwiększać dokładność rozwiązania pozycjonowania. Ogólny opis wynalazku 1 2 [0008] W dalszej części zakłada się istnienie zespołu satelitów (na przykład satelity z konstelacji satelitów radionawigacyjnych, które są widoczne z miejsca geograficznego, w którym znajduje się odbiornik lub ich część), którego każdy satelita emituje co najmniej dwa sygnały radionawigacyjne w pasmach o różnych częstotliwościach. Każdy satelita emituje więc co najmniej pierwszy sygnał radionawigacyjny w pierwszej częstotliwości i drugi sygnał radionawigacyjny w drugiej częstotliwości innej niż pierwsza. Odbiornik, który ma ustalić swoje położenie geograficzne otrzymuje pierwszy i drugi sygnał w przypadku każdego satelity z danego zespołu i dokonuje, również w przypadku każdego satelity z zespołu, pomiarów niezróżnicowanych kodu i fazy tych sygnałów. Należy zauważyć w tym wypadku, że termin pomiar niezróżnicowany używany jest w tym kontekście na oznaczenie pomiaru podstawowego, który nie jest zróżnicowany ani pomiędzy satelitami ani pomiędzy odbiornikami. Jak wiadomo, każdy pomiar fazy wykazuje całkowitą niejednoznaczność a priori nieznaną. Wynika z tego, że w przypadku każdego satelity, kombinacja widelane ( szerokopasmowa ) pomiarów fazy pierwszego i drugiego sygnału wykazuje również pełną niejednoznaczność a priori nieznaną. Niejednoznaczność ta

5 4 1 2 może być wyrażona w cyklach częstotliwości różnicy pierwszej i drugiej częstotliwości i jest zwana w dalszej części pierwszą niejednoznacznością widelane (szerokopasmową) (w celu jej odróżnienia od jednej lub od kilku ewentualnych innych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) występujących gdy jest kilka pasm częstotliwości, w których satelity emitują sygnały radionawigacyjne). Należy również zauważyć, że w przypadku każdego satelity z danego zespołu mamy pierwszą niejednoznaczność widelane (szerokopasmową) związaną z tym satelitą. [0009] Według wynalazku, sposób przetwarzania sygnałów radionawigacyjnych obejmuje ponadto etap określania pierwszych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) w sposób spójny w przypadku całego zespołu satelitów. Odbiornik mający wyznaczyć swoje położenie używa, na tym etapie, odchyleń widelane (szerokopasmowych), otrzymanych z systemu referencyjnego, związanych z zespołem satelitów. Sposób obejmuje również etap ustalania następnie pozycji odbiornika za pomocą pomiarów kodu i fazy otrzymanego pierwszego i drugiego sygnału oraz zestawu pierwszych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) określonych w sposób spójny. Czynność ustalania pozycji odbiornika obejmuje, w przypadku każdego satelity z zespołu, określanie pseudoodległości za pomocą kombinacji ionosphere-free, zoptymalizowanej w rozumieniu szumu, pomiarów kodu i różnicy pomiarów fazy pierwszego i drugiego sygnału, skompensowanej niejednoznacznością widelane (szerokopasmową). Przy czym określenie pseudoodległości opiera się ponadto na wartościach zegara satelity, otrzymanych z systemu referencyjnego, połączonych z kombinacją ionosphere-free. Kombinacja ionosphere-free jest wstępnie określona w tym sensie, że współczynniki różnych

6 1 2 członów kombinacji są znane od strony systemu referencyjnego - przy czym znajomość współczynników na poziomie systemu referencyjnego jest konieczna aby system referencyjny mógł przekazywać do odbiornika wartości zegara satelity związane z optymalną kombinacją, przy niezbędnej cykliczności. Współczynniki kombinacji zoptymalizowanej mogą być ustalone wcześniej pomiędzy odbiornikiem i systemem referencyjnym lub być ustalone raz na zawsze w przypadku zespołu satelitów. Wartości cyfrowe tych współczynników są korzystnie dobierane w zależności od parametrów szumu sygnałów radionawigacyjnych. [00] Należy docenić to, że sposób według wynalazku pozwala obejść się bez rozwiązań kompleksowych w sieci w celu identyfikacji części niejednoznaczności elementarnych. Skutkiem znajomości zestawu spójnych całkowitych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) jest to, że dysponujemy bezpośrednio na poziomie odbiornika nową wartością obserwowaną, która nie jest niejednoznaczna (to znaczy różnicą pomiędzy pomiarami fazy, skompensowaną niejednoznacznością widelane (szerokopasmową)) oprócz dwóch pomiarów kodu w każdej częstotliwości. Analiza kombinacji tych trzech wartości obserwowalnych wykazuje, że możliwe jest wówczas zbudowanie kombinacji dającej pseudoodległość skorygowaną o efekty jonosferyczne (a więc ionospherefree ) mniej zaszumionej niż kombinacje z wykorzystaniem jedynie pomiarów kodu. Ponadto, kombinacja ta jest mniej wrażliwa na wielościeżkowość z uwagi na fakt, że opiera się ona na pomiarach fazy. [0011] Można upowszechnić sposób w przypadku systemów z większą liczbą częstotliwości, na przykład w przypadku Galileo. W przypadku systemu trzech częstotliwości można będzie blokować dwie kombinacje widelane (szerokopasmowe) i będzie się wówczas dysponować pięcioma wartościami

7 6 1 2 obserwowanymi niezależnymi (to znaczy dwiema kombinacjami widelane (szerokopasmowymi) i trzema pomiarami kodu) mającymi parametry szumu i efektów jonosferycznych dość różne. W przypadku trzech częstotliwości, każdy satelita z danego zespołu emituje trzeci sygnał radionawigacyjny na trzeciej częstotliwości, innej niż pierwsza i druga częstotliwość. Opcjonalnie sposób obejmuje więc, na poziomie odbiornika i w przypadku każdego satelity z zespołu, odbiór trzeciego sygnału oraz operację dokonywania pomiarów niezróżnicowanych kodu i fazy trzeciego otrzymanego sygnału. Ponieważ pomiar fazy trzeciego sygnału wykazuje również całkowitą niejednoznaczność a priori nieznaną, kombinacja widelane (szerokopasmowa) pomiarów fazy pierwszego i trzeciego sygnału wykazuje drugą całkowitą niejednoznaczność widelane (szerokopasmową) a priori nieznaną. (Należy zauważyć, że kombinacja widelane (szerokopasmowa) pomiarów fazy drugiego i trzeciego sygnału wykazuje również całkowitą niejednoznaczność widelane (szerokopasmową) a priori nieznaną, ale że przypadek ten nie wymaga oddzielnego omówienia ponieważ wystarczy zmienić nazwy pierwszego i drugiego sygnału). Odbiornik określa wówczas zestaw drugich spójnych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) zespołu satelitów, w związku z czym czynność ustalania pozycji odbiornika opiera się również na pomiarach kodu i fazy trzecich sygnałów oraz dwóch niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) określonych w sposób spójny w przypadku zespołu satelitów. [0012] Jak to jest wyżej powiedziane, określenie pierwszych i/lub drugich niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) w sposób spójny w przypadku zespołu satelitów obejmuje odbiór odchylenia widelane (szerokopasmowego) związanego z satelitami części systemu

8 7 referencyjnego (np. sieć odbiorników referencyjnych geograficznie stałych). [0013] Korzystnie, odbiornik oblicza wartość szacunkową pierwszej niejednoznaczności widelane (szerokopasmowej), w przypadku każdego satelity z zespołu satelitów, zgodnie z równaniem : 1 w którym W oznacza tę wartość szacunkową pierwszej niejednoznaczności widelane (szerokopasmowej), P 1 i P 2 odpowiednio, pomiary kodu pierwszego i drugiego sygnału, L 1 i L 2 odpowiednio, pomiary fazy pierwszego i drugiego sygnału, λ 1 i λ 2 odpowiednio, długości fali pierwszego i drugiego sygnału, a ê wartość szacunkową wydłużenia jonosferycznego w przypadku pierwszego sygnału (wyrażoną jako 2 [0014] W przypadku każdego satelity odbiornik stosuje korzystnie modelowanie pierwszej niejednoznaczności widelane (szerokopasmowej), wyrażonej jako: gdzie N W oznacza pierwszą niejednoznaczność widelane (szerokopasmową),

9 8 1 2 d wyrażenie korekcji geometrycznej, µ sat odchylenie widelane (szerokopasmowe) związane z odpowiednim satelitą, przekazane do odbiornika przez system referencyjny, a µ rec odchylenie widelane (szerokopasmowe) związane z odbiornikiem, wspólne dla wszystkich pierwszych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych). [001] Odbiornik identyfikuje wówczas zakres wartości całkowitych pierwszych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych), które są zgodne z tym modelowaniem w przypadku zespołu satelitów. Ta identyfikacja wartości całkowitych może w szczególności być dokonana za pomocą prostych różnic modelowań pomiędzy satelitami pierwszych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) lub przez równoczesne rozwiązanie wartości całkowitych i wyrażenia µ rec przy zastosowaniu prawa zmiany dostosowanego w czasie. [0016] Korzystnie, ewentualne określenie drugich niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) w sposób spójny w przypadku zespołu satelitów odbywa się w sposób analogiczny do określania pierwszych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych). [0017] Korzystnie, pierwsza, druga i, w danym przypadku : trzecia częstotliwość są dobierane spośród częstotliwości L1, L2, L i E6. [0018] Korzystnie, wśród pomiarów niezróżnicowanych kodu, co najmniej jeden ma szum mniejszy od 0, m, korzystnie mniejszy od 0,2 m. W przypadku gdy każdy z pomiarów niezróżnicowanych kodu ma szum większy od 0, m, ustalenie pozycji następuje korzystnie za pomocą co najmniej trzech częstotliwości (aby mieć co najmniej dwie obserwowane fazy widelane (szerokopasmowe)). [0019] Jeden z aspektów wynalazku dotyczy odbiornika GNSS zawierającego środki do stosowania sposobu. Środki takie

10 9 zawierają korzystnie program, przechowywany w pamięci trwałej lub nietrwałej odbiornika, i skonfigurowany w taki sposób, że powoduje on funkcjonowanie odbiornika zgodnie z opisanym sposobem gdy działa on w odbiorniku. Krótki opis rysunków [00] Inne cechy szczególne i charakterystyczne wynalazku zostaną ukazane w szczegółowym opisie korzystnego wykonania przedstawionym poniżej, tytułem przykładu, w nawiązaniu do załączonego rysunku : Fig. 1: przedstawia schemat korzystnego przykładu wykonania sposobu według wynalazku. 1 Opis korzystnego wykonania [0021] W przypadku każdego satelity widocznego z odbiornika, to znaczy w przypadku każdego satelity nad horyzontem w miejscu geograficznym odbiornika, mamy na poziomie tego ostatniego (na etapie z Fig. 1) co najmniej dwa pomiary kodu (nie niejednoznaczne), oznaczone jako P 1 i P 2, i co najmniej dwa pomiary fazy (niejednoznaczne), oznaczone jako L 1 il 2, w przypadku, odpowiednio, częstotliwości f 1 i f 2. [0022] Użyte zostaną ponadto następujące oznaczenia : 2 gdzie c oznacza prędkość światła. W przypadku pasm L1 i L2 systemu GPS, mamy, na przykład: f 1 = 14 f 0 i f 2 = 1 f 0, gdzie f 0 =,23 MHz. Użyta zostanie również konwencja, zgodnie z którą pomiary kodu P 1, P 2 wyrażone są w jednostkach długości, natomiast pomiary fazy L 1, L 2 wyrażone są w cyklach. [0023] Równania modelowania pomiarów kodu i fazy (bez skoków fazy, pomiary po lewej stronie, modele po prawej stronie) są następujące:

11 1 2 w których D 1 i D 2 są odległościami propagacji pomiędzy środkami fazy, bez efektów jonosferycznych; W jest obrotem fazy w zależności od orientacji kierunku propagacji względem dipola anteny (efekt «windup») ; e jest wydłużeniem jonosferycznym o częstotliwości f 1 ; Δh = h rec - h eme, jest różnicą pomiędzy zegarem odbiornika h rec i zegarem nadajnika h eme z każdą datą; Δτ 12 jest różnicą odchyleń interkodu pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem z każdą datą; Δτ 1, Δτ 2 są odchyleniami kodu-fazy (różnice pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem z każdą datą) w przypadku, odpowiednio f 1 i f 2,; a N 1, N 2 są całkowitymi niejednoznacznościami fazy dwóch nośnych, nieznanymi na początku i uznawanymi za niezmienne w trakcie danego przejścia danego satelity (to znaczy że ewidencjonuje się skoki fazy, które następują podczas przejścia satelity w pomiarach fazy L 1 i L 2 ). [0024] Należy zauważyć, że odchylenia Δτ 12, Δτ 1, Δτ 2 mogą się zmieniać w czasie. [002] Należy tu zauważyć, że w przypadku odbioru trzech częstotliwości, mamy ponadto, w przypadku każdego satelity, pomiar kodu P 3 i pomiar fazy L 3 przy trzeciej częstotliwości f 3 oraz następujące równania modelowania:

12 11 w których 1 N 3 jest całkowitą niejednoznacznością fazy trzeciej nośnej, nieznaną na początku i uznawaną za niezmienną w trakcie danego przejścia danego satelity ; D 3 odległością propagacji pomiędzy środkami fazy, bez efektów jonosferycznych ; a Δτ 13 różnicą odchyleń interkodu pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem z każdą datą w przypadku częstotliwości f 1 i f 3 Δτ 3 odchyleniem kodu-fazy w przypadku f 3. [0026] Ponieważ równania w przypadku pary częstotliwości (f 1, f 3 ) otrzymywane są bezpośrednio z równań w przypadku pary (f 1, f 2 ) przez zastąpienie wskaźnika «2» wskaźnikiem «3», ograniczymy się do omówienia w dalszej części pary częstotliwości (f 1, f 2 ) w celu uniknięcia niepotrzebnych powtórzeń. [0027] Niejednoznaczność widelane (szerokopasmowa) (całkowita) określona jest jako N W =N 2 -N 1. Można utworzyć estymator widelane (szerokopasmowy) dla N W (etap 12) za pomocą następujących równań: 2 (estymacja wydłużenia jonosferycznego, poza odchyleniem systemów) i

13 12 (estymacja niejednoznaczności) w = 1-2 (estymacja niejednoznaczności widelane (szerokopasmowej). [0028] Można utworzyć równania pomiaru tego estymatora na podstawie równań (1), i otrzymuje się równanie w postaci : 1 w którym d jest korekcją geometryczną związaną z różnicą pomiędzy D 1 i D 2, która jest mała przed cyklem w przypadku anten powszechnie używanych i może być obliczona z właściwą dokładnością w razie potrzeby za pomocą efemeryd transmitowanych. W nie ma już wpływu w tym równaniu. Δµ jest kombinacją liniową różnic odbiornik-nadajnik Δτ 12, Δτ 1, Δτ 2 a więc jest również różnicą pomiędzy wartością zależną wyłącznie od odbiornika (oznaczoną µ rec ) i wartością zależną wyłącznie od nadajnika (oznaczoną µ eme ). Zapisuje się: 2 gdzie zależność czasu jest wyraźnie podana. [0029] Wartość Δµ jest wartością wspólną dla wszystkich pomiarów dokonanych z tą samą datą na różnych kanałach odbiornika. [00] Wartość N W =N 2 -N 1 może być określona przez rozwiązanie równania (2) w pewnym okresie czasu, w którym dysponuje się co najmniej dwoma równoczesnymi przejściami satelitów (etap 14). Zapisując jako K k liczbę całkowitą, jaką należy znaleźć, można przeformułować równanie (2) jak następuje : gdzie R k (t) jest rezyduum związanym z każdym pomiarem przejścia k, wiedząc, że zgodnie z (2), mamy R k (t) = -d(t). W (t)

14 µ eme,k (t) odchyleniem widelane (szerokopasmowym) satelity przejścia k, które powinno być dostarczone do odbiornika w celu określenia pozycji (etap 13), a µ rec (t) odchyleniem widelane (szerokopasmowym) (nieznanym, a więc do określenia podczas poszukiwania K k ). [0031] Należy zauważyć, że równanie (4) przedstawia faktycznie układ równań, który może być rozwiązany, na przykład, za pomocą metody najmniejszych kwadratów. Ta metoda rozwiązywania nie jest tu szczegółowo opisana. Należy zauważyć, że rozwiązanie układu (4) nie jest jedno, ale że istnieje grupa rozwiązań, które są dedukowane jedne z drugich przez przekształcenie całkowite [µ rec (t),k k ] [µ rec (t)+n,k k -n], w przypadku n będącego liczbą całkowitą. [0032] Inna prostą możliwością rozwiązania układu (4), która nadaje się dobrze do przedstawienia koncepcji, jest utworzenie zwykłych różnic pomiędzy pomiarami związanymi z różnymi przejściami, co umożliwia bezpośrednie wyeliminowanie wpływu µ rec (t) i otrzymanie równań w postaci : w przypadku przejść a i b. Obliczając średnią w przedziale czasowym wspólnym dla przejść a i b, znajduje się K b -K a. Postępuje się wówczas iteratywnie, dobierając inne pary przejść, które pokrywają się dobrze w czasie, co daje inne wartości K b -K a. Metoda ta funkcjonuje dobrze gdy istnieje dobre pokrycie w czasie danych przejść. W ten sposób, określono ostatecznie niejednoznaczności widelane (szerokopasmowe) związane z przejściami satelity w sposób spójny w przypadku zespołu satelitów, dokładnie co do wspólnej liczby całkowitej. W przypadku bowiem wszystkich przejść niejednoznaczność widelane (szerokopasmowa) pozostaje nieznana, ale wszystkie inne niejednoznaczności widelane (szerokopasmowe) wynikają bezpośrednio lub

15 pośrednio gdy tylko zostaje ona ustalona skąd nazwa określenia spójne w przypadku zespołu satelitów. Należy zauważyć, że w obecności dużych szumów w pomiarach lepiej jest rozwiązać układ (4) bezpośrednio (bez różnicowania przejść), na przykład za pomocą metody najmniejszych kwadratów, ponieważ szum jest większy (rzędu 1,4 raza większy) w przypadku równań zwykłych różnic. [0033] Wartości µ eme zasługują na wyjaśnienie, ponieważ nie znając tych wartości odbiornik nie będzie potrafił dojść do spójnego rozwiązania niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych). Wartości µ eme określane są korzystnie na poziomie sieci odbiorników referencyjnych. Stosuje się własność, której, w praktyce, µ eme są funkcjami wolnozmiennymi czasu. Metoda określania µ eme na poziomie sieci referencyjnej była przedmiotem zgłoszenia patentowego zarejestrowanego pod numerem FR W metodzie tej stosuje się również równania układu (4). Korzystnie, proces określania µ eme rozpoczyna się wraz z wyborem pierwszej stacji sieci referencyjnej, której wartości µ rec (oznaczone w dalszej części jako µ rec,ref ) są stałe w czasie. W przypadku tej stacji ustala się µ rec,ref w dowolny sposób, na przykład ustala się µ rec,ref = 0. Następnie przegląda się przejścia satelitów w widoczności tej stacji. W przypadku każdego przejścia mamy R k = K k - µ eme, przez określenie pierwszej stacji. Rozkłada się wówczas R k na dowolną wielkość całkowitą (np. najbliższa liczba całkowita), która daje K k, i wielkość, która nie musi być całkowita odpowiadającą różnicy R k -K k, która daje µ eme. Daje to µ eme satelitów w widoczności pierwszej stacji. [0034] W przypadku satelitów, których czasy wewnętrzne µ eme są teraz znane, szacuje się czasy µ rec,ref innych stacji. Tym razem, w równaniu R k (t) = K k + µ rec,ref (t) - µ eme.k (t), wartość µ eme,k jest znana. Rozkłada się więc R k (t) +µ eme,k (t)

16 1 1 na dowolną liczbę całkowitą (nowej stacji) i odpowiedni czas stacji µ rec,ref. Powtarza się te etapy w przypadku wszystkich satelitów konstelacji i wszystkich stacji sieci referencyjnej. Otrzymuje się na koniec wartości µ eme spójne w całej sieci referencyjnej, które mogą być uznane za stałe w ciągu co najmniej jednego dnia. [003] µ eme mogą być przekazywane do odbiornika, który ma określić swoją pozycję za pomocą każdego odpowiedniego środka, na przykład w komunikacie nawigacyjnym danej konstelacji satelitów, przez nadawanie naziemne lub z satelity SBAS, przez internet, przez telefonię komórkową, itp. Zważywszy na niski współczynnik zmiany µ eme, potrzeba niewielkiej ilości pasma przechodzącego aby doprowadzić ich wartość do odbiornika, który ma ustalić swoją pozycję. [0036] Gdy wartość niejednoznaczności widelane (szerokopasmowej) jest znana, można uzyskać w oparciu o równania fazy w (1), nowe równanie, jednorodne w pseudoodległości: 2 w którym Δτ w jest wielkością podobną do TGD («time group delay»), ponieważ jest to kombinacja liniowa Δτ 12, Δτ 1, Δτ 2. Ta nowa kombinacja ma szum pomiaru bardzo korzystny mający wartość nieco niższą od dwukrotności szumu fazy (a więc typowo mm), w porównaniu z szumem kodu (typowo kilkadziesiąt centymetrów). [0037] Do dyspozycji są następujące pomiary nie niejednoznaczne (po zablokowaniu kombinacji widelane (szerokopasmowej), w klasycznej notacji Rinex, zestaw pomiarów z jedną datą):

17 gdzie D i e są odpowiednio pseudoodległością modelowaną (wraz z wydłużeniem troposferycznym), i wydłużeniem jonosferycznym w pierwszej częstotliwości. Δh jest tu różnicą pomiędzy zegarem odbiornikiem i zegarem nadajnikiem, z odniesieniem do kombinacji pseudoodległości «ionosphere-free» (bez efektu jonosferycznego) (γp 1 -P 2 )/(γ - 1); Δτ odpowiada tu 'TGD' pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem, ponieważ równania są odnoszone do kombinacji ionosphere-free, w przeciwieństwie do równań (1). Nie zmienia to stanu ogólnego, ale odnosi równania (6) w stosunku do tego co jest zwyczajowo używane w systemie GPS. [0038] Równanie wartości obserwowanej widelane (szerokopasmowej) jest szczególne, ponieważ zestaw niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) określony jest dokładnie co do jednej trzeciej (oznaczenie n). [0039] Nie uwzględniono wpływu korekcji takich jak różnica centrów fazowych, wiedząc że celem jest tu analiza szumów kombinacji idealnych. W każdym razie, można zawsze założyć, że te korekcje zostały zastosowane przed wygenerowaniem powyższych równań, ponieważ korekcje te są możliwe do obliczenia na poziomie odbiornika z wystarczającą dokładnością. Efekt windup (który wymagałby znajomości lub modelowania postawy satelitów) nie został uwzględniony, ponieważ jest on wyeliminowany w kombinacji widelane (szerokopasmowej) (patrz równanie ()). [0040] W trzech wartościach obserwowanych dysponujemy więc trzema współczynnikami do utworzenia kombinacji równań (6) eliminując wyrażenie jonosferyczne (etap 16). Oznaczając

18 17 jako P opt optymalną kombinację wartości obserwowanych równań (6) i jako a w, a 1 i a 2 współczynniki tej kombinacji, otrzymujemy: Wymagane jest, aby współczynnik D wynosił 1 i aby współczynnik e zniknął. Otrzymuje się ograniczenia : 1 2 [0041] Są dwa równania z ograniczeniem, a więc pozostaje nieskończona ilość możliwych kombinacji, spośród których można wybierać z kryterium dodatkowym takim jak minimalizacja szumu lub solidność wyników. [0042] Wszystkie elementy zegara oraz elementy Δτ i Δτ w równań (6) zgrupowane są w jednym elemencie, który można nazwać «zegarem związanym z kombinacją» w ramach użycia danej kombinacji tych wartości obserwowanych. Ten element zegara oznaczony jest jako Δh opt a więc mamy P opt = D+ Δh opt. Należy zauważyć, że część zegara odbiornika elementu Δh opt jest niejednoznaczna (z powodu liczby całkowitej nieznanej n), ale nie ogranicza to rozwiązania problemu pozycjonowania, ponieważ w tym przypadku zakłada się, że zegar odbiornik jest nieznany i jest rozwiązany z każdą datą. W celu wydedukowania pseudoodległości D kombinacji P opt (etap 16), odbiornik musi znać część zegara nadajnika elementu Δh opt, który zostanie oznaczony jako h opt,eme. Wartości h opt,eme są korzystnie obliczane na poziomie systemu referencyjnego i przekazywane do odbiornika (etap 1). Określenie pozycji geograficznej odbiornika (etap 18) następuje ostatecznie dzięki zestawowi obliczonych pseudoodległości. Należy zauważyć, że kombinacja, która

19 18 jest używana w odbiorniku powinna być ustalana z góry (na przykład umownie, lub przez określenie protokołu) aby 1 wartości h opt,eme były spójne z kombinacją. Określenie h opt,eme może się odbywać w sposób klasyczny na poziomie sieci referencyjnej dzięki układowi równań (6). Należy zauważyć, że na poziomie sieci referencyjnej, pozycje odbiorników referencyjnych (a więc również pseudoodległości) są znane, a układ (6) jest wówczas rozwiązywany w przypadku niewiadomych h opt,eme, h opt,rec itp. [0043] Teoretyczne sformułowanie problemu tworzenia kombinacji liniowych kilku wartości obserwowanych eliminujących efekt jonosferyczny przedstawione jest szczegółowo poniżej. Jest ono uogólniane bezpośrednio przy dowolnej liczbie wartości obserwowanych. [0044] Przez x oznacza się wektor współczynników kombinacji trzech wartości obserwowanych (widelane (szerokopasmowa), kod 1 i kod 2), przez A i B matryce współczynników równań (6), w związku z czym otrzymuje się: [004] Otrzymuje się D przez: 2

20 19 [0046] Przy oznaczeniu przez P matrycy korelacji szumów czterech pomiarów nieprzetworzonych kod i faza, szum odpowiadający temu rozwiązaniu jest wyrażony przez 1 [0047] W przypadku każdego określenia szumów P można w związku z tym znaleźć współczynniki optymalnej kombinacji x i szum powiązanego rozwiązaniu (to znaczy wartości D). W dalszej części przedstawimy rząd wielkości szumów optymalnych dla różnych przypadków szumów pomiaru. Przykład 1 : przypadek GPS (dwie częstotliwości) [0048] Poniższa tabela przedstawia rząd wielkości optymalnych szumów w przypadku GPS w trybie dwu częstotliwości (jednostki w metrach, częstotliwości 1 i 2 odpowiednio 17,42 MHz i 1227,60 MHz): Szumy fazy 1, 2 (m) Szumy kodu 1, 2 (m) Szum wypadkowy (m) Inf ; Inf 1,0; 1,0 2,97 0,01 ; 0,01 1,0 ; 1,0 2,78 0,01 ; 0,01 1,0 ; 0,1 0,36 0,01 ; 0,01 0,1 ; 1,0 0,4 0,01 ; 0,01 0,1 ; 0,1 0,28 2 [0049] Pierwszy wiersz tej tabeli (szumy fazy uznane za nieskończone) odpowiada klasycznemu przypadkowi kombinacji ionosphere-free kodu. Należy zaważyć, że użycie kombinacji fazy widelane (szerokopasmowej) jest korzystne tylko gdy co najmniej jeden z pomiarów kodu ma słaby szum. Ponadto trzy ostatnie wiersze tabeli są przypadkami hipotetycznymi, ponieważ szum pomiarów kodu sygnałów GPS jest rzędu metra. Widać również, że jeśli założy się, że obydwa pomiary kodu mają szum cm, otrzymujemy szum cm w przypadku

21 kombinacji ionosphere-free tego kodu, co wskazuje, że udział kombinacji fazy widelane (szerokopasmowej) nie jest znaczący jeśli obydwa pomiary kodu są właściwe (ostatni wiersz tabeli). Tytułem informacyjnym, gdyby dokonano całkowitego rozwiązania niejednoznaczności, szum wypadkowy wynosiłby 3 cm, przy przyjętych założeniach. Przykład 2: przypadek GPS (trzy częstotliwości) [000] W przypadku GPS trzy częstotliwości, będziemy dysponowali częstotliwościami L1, L2 i L. Można wówczas przyjąć układy równań (6)-(11) i otrzymuje się następującą tabelę szumów (jednostki ponownie w metrach, częstotliwości 1, 2 i 3 wynoszą odpowiednio 17,42 MHz, 1227,60 MHz i 1176,4 MHz): Szumy fazy 1, 2, 3 Szumy kodu 1, 2, 3 Szum wypadkowy (m) (m) (m) Inf ; Inf ; Inf 1,0 ; 1,0 ; 1,0 2,4 0,01 ; 0,01 ; 0,01 Inf ; Inf ; Inf 0,27 0,01 ; 0,01 ; 0,01 1,0 ; 1,0 ; 1,0 0,27 0,01 ; 0,01 ; 0,01 1,0 ; 1,0 ; 0,1 0, 0,01 ; 0,01 ; 0,01 1,0; 0,1 ; 0,1 0,18 0,01 ; 0,01 ; 0,01 0,1 ; 0,1 ; 0,1 0,16 1 [001] Zachowanie jest spójne z zachowaniem z przykładu 1 ; to właśnie dwie kombinacje najmniej zaszumione wpływają zasadniczo na wynik. Pierwszy wiersz tabeli wskazuje, że dodanie trzeciej częstotliwości nie wnosi wiele do szumu wypadkowego uzyskanego przez kombinację ionosphere-free kodu (co nie zmniejsza znaczenia trzech częstotliwości, z przyczyn solidności, wielościeżkowości, itp.). [002] Natomiast otrzymuje się bezpośrednio wynik 27 cm jeśli używa się jedynie pomiarów fazy w kombinacji widelane

22 21 1 (szerokopasmowej) (drugi wiersz tabeli). Następnie, pomiar kodu bardzo dobrej jakości umożliwiłby uzysk nieco w rozumieniu szumu wypadkowego. Następnie, zmniejszenie szumu w przypadku pozostałych pomiarów kodu wniosłoby tylko marginalną poprawę szumu wypadkowego. [003] W stosunku do przypadku standardowego (kombinacja ionosphere-free kodu) mamy więc wzmocnienie współczynnika w przypadku szumu używając kombinacji fazy widelane (szerokopasmowej), i niewielkie wzmocnienie dodatkowe dodając mocniejszy pomiar kodu. Korzyść kombinacji fazy widelane (szerokopasmowej) wynika z faktu, że dane zależą tylko od fazy i są mniej podatne na problemy wielościeżkowości niż pomiary kodu. Przykład 3: przypadek Galileo (trzy częstotliwości) [004] Powtarza się analizę wyników w przypadku przyszłego systemu Galileo. Częstotliwości 1, 2 i 3 użyte w następującej tabeli to teraz odpowiednio 17,42 MHz, 1176,4 MHz i 1278,7 MHz. Szumy fazy 1, 2, 3 Szumy kodu 1, 2, 3 Szum wypadkowy (m) (m) (m) Inf ; Inf ; Inf 1,0 ; 1,0 ; 1,0 2,66 0,01 ; 0,01 ; 0,01 Inf ; Inf ; Inf 0,19 0,01 ; 0,01 ; 0,01 1,0; 1,0 ; 1,0 0,19 0,01 ; 0,01 ; 0,01 1,0 ; 1,0; 0,1 0,16 0,01 ; 0,01 ; 0,01 1,0 ; 0,1 ; 0,1 0,1 0,01 ; 0,01 ; 0,01 0,1 ; 0,1 ; 0,1 0,14 [00] Podobnie jak w przypadku GPS z trzema częstotliwościami, znaczący wkład wnoszą dwie kombinacje fazy widelane (szerokopasmowej). Zyskuje się tu więcej niż jeden współczynnik w przypadku szumu wypadkowego.

23 [006] Poprzednie przykłady wykazują, że dzięki użyciu spójnych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) w odbiorniku z trzema częstotliwościami możliwe jest utworzenie pseudoodległości ionosphere-free, której szum jest polepszony o współczynnik w stosunku do pseudoodległości ionosphere-free uzyskanej wyłącznie przez kombinację pomiarów kodu. [007] Zastosowanie tej własności opiera się na dostępności, na poziomie odbiornika, różnych danych, to znaczy odchyleń widelane (szerokopasmowych) satelitów (wartości µ eme (t)) oraz danych zegarów satelitów związanych z optymalną kombinacją użytą na poziomie odbiornika. Odchylenia widelane (szerokopasmowe) µ eme obliczane są w przypadku użycia jednej lub wielu kombinacji widelane (szerokopasmowych) i w przypadku wszystkich satelitów konstelacji na poziomie systemu referencyjnego. Z drugiej strony, system referencyjny określa zegary h opt,eme w przypadku wybranej optymalnej kombinacji i w efemerydach, którymi dysponuje odbiornik mający ustalić swoją pozycję. Korzystnie, dane, których odbiornik potrzebuje, przekazywane są regularnie z systemu referencyjnego według wstępnie określonego protokołu. W zasadzie, wszystkie drogi komunikacji będą mogły być użyte, pod warunkiem że ich pasmo przenoszenia jest odpowiednie. Odbiornik posiada korzystnie pamięć do przechowywania w niej danych przekazanych przez system referencyjny pomiędzy różnymi uaktualnieniami. [008] W teorii nie jest konieczne dysponowanie nowymi efemerydami w celu zastosowania sposobu według wynalazku, to znaczy, że można by było użyć efemeryd standardowych przekazywanych przez satelity w komunikacie nawigacyjnym. Jednak należy zauważyć, z jednej strony, że ich wydajność ograniczy znaczenie metody, z drugiej strony, że zegary

24 23 1 powiązane z optymalną kombinacją powinny wówczas być obliczane na podstawie tych efemeryd. Aby użytkownik mógł w pełni korzystać ze skuteczności sposobu (typowo aby uzyskać więcej niż centymetrów dokładności na pomiar), przewiduje się w związku z tym korzystnie dokładniejsze uaktualnianie efemeryd. [009] Z drugiej strony, przekazywanie zegarów odpowiadających użytej kombinacji jest niezbędne w przypadku ogólnym. Jednak zegary te mogłyby również być otrzymane przez korekcję względem zegarów referencyjnych (w sposób podobny do odchylenia między częstotliwościami ('TGD') z GPS, która umożliwia otrzymanie zegarów dostosowanych do pierwszej częstotliwości na podstawie zegarów referencyjnych pochodzących z kombinacji ionosphere-free). W większości przypadków, korekcje te będą stałe lub wolnozmienne. Metoda jest więc kompatybilna z zegarami bardziej dokładnymi, uzyskanymi na przykład przez całkowite zablokowanie całych niejednoznaczności na poziomie systemu. Centre National d Etudes Spatiales Pełnomocnik:

25 Z-391 EP B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób przetwarzania sygnałów radionawigacyjnych pochodzących z zespołu satelitów, w którym każdy satelita emituje co najmniej pierwszy sygnał radionawigacyjny w pierwszej częstotliwości i drugi sygnał radionawigacyjny w drugiej częstotliwości, innej niż pierwsza, przy czym sposób obejmuje, na poziomie odbiornika, następujące operacje: a) odbieranie, w przypadku każdego satelity ze wspomnianego zespołu, wspomnianych pierwszego i drugiego sygnału; b) dokonywanie, w przypadku każdego satelity ze wspomnianego zespołu, pomiarów niezróżnicowanych kodu i fazy wspomnianych pierwszego i drugiego odebranego sygnału (), przy czym każdy wspomniany pomiar fazy pierwszego sygnału i każdy wspomniany pomiar fazy drugiego sygnału wykazuje całkowitą niejednoznaczność a priori nieznaną, w związku z czym kombinacja widelane (szerokopasmowa) pomiarów fazy pierwszego i drugiego sygnału wykazuje również pierwszą niejednoznaczność widelane (szerokopasmową) całkowitą a priori nieznaną; c) określanie pierwszych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) w sposób spójny w przypadku wszystkich satelitów przy użyciu odchyleń widelane (szerokopasmowych), otrzymanych z systemu referencyjnego, związanych z satelitami ze wspomnianego zespołu satelitów (12, 13, 14), i d) ustalanie pozycji odbiornika (18) za pomocą wspomnianych pomiarów kodu i fazy otrzymanych w ten sposób pierwszego i drugiego sygnału oraz pierwszych niejednoznaczności

26 2 1 widelane (szerokopasmowych) określonych w sposób spójny w przypadku zespołu satelitów, znamienny tym, że operacja ustalania pozycji odbiornika obejmuje, w przypadku każdego satelity ze wspomnianego zespołu satelitów, określenie (16) pseudoodległości za pomocą kombinacji ionosphere-free wspomnianych pomiarów kodu i różnicy pomiarów fazy pierwszego i drugiego sygnału, skompensowanej niejednoznacznością widelane (szerokopasmową), przy czym wspomniana kombinacja ionosphere-free optymalizowana jest w rozumieniu szumu, a określanie pseudoodległości opiera się ponadto na wartościach zegara satelity, otrzymanych z systemu referencyjnego, związanych ze wspomnianą kombinacją ionosphere-free. 2. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym określanie pierwszych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) w sposób spójny w przypadku zespołu satelitów obejmuje: odbiór odchyleń widelane (szerokopasmowych) związanych z satelitami ze wspomnianego zespołu satelitów ze strony systemu referencyjnego (13); w przypadku każdego satelity ze wspomnianego zespołu satelitów, obliczanie wartości szacunkowej pierwszej niejednoznaczności widelane (szerokopasmowej) (12) zgodnie z równaniem : 2 w którym W oznacza wspomnianą wartość szacunkową pierwszej niejednoznaczności widelane (szerokopasmowej), P 1 i P 2 oznaczają, odpowiednio, pomiary kodu pierwszego i drugiego sygnału, L 1 i L 2 oznaczają, odpowiednio, pomiary fazy pierwszego i drugiego sygnału,

27 26 λ 1 i λ 2 oznaczają, odpowiednio, długości fali pierwszego i drugiego sygnału, a ê wartość szacunkową wydłużenia jonosferycznego jaką należy uwzględnić w przypadku pierwszego sygnału ; w przypadku każdego satelity ze wspomnianego zespołu satelitów, modelowanie pierwszej niejednoznaczności widelane (szerokopasmowej) za pomocą 1 2 gdzie N W oznacza pierwszą niejednoznaczność widelane (szerokopasmową), d oznacza wyrażenie korekcji geometrycznej, µ sat oznacza odchylenie widelane (szerokopasmowe) związane z odpowiednim satelitą, µ rec oznacza odchylenie widelane (szerokopasmowe) związane z odbiornikiem, wspólne dla wszystkich pierwszych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych), i identyfikację zestawu wartości całkowitych pierwszych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych), które są zgodne ze wspomnianym modelowaniem w przypadku zespołu satelitów (14). 3. Sposób według zastrzeżenia 2, w którym identyfikacja wspomnianych wartości całkowitych (14) dokonywana jest za pomocą zwykłych różnic, pomiędzy satelitami, modelowań pierwszych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych). 4. Sposób według jednego z zastrzeżeń 1 do 3, w którym wspomniane pierwsza i druga częstotliwość dobierane są spośród częstotliwości L1, L2, L i E6.

28 Sposób według jednego z zastrzeżeń od 1 do 4, w którym każdy satelita ze wspomnianego zespołu nadaje co trzeci sygnał radionawigacyjny na trzeciej częstotliwości innej niż pierwsza i druga częstotliwość, w którym, w przypadku każdego satelity ze wspomnianego zespołu, odbierany jest również wspomniany trzeci sygnał; niezróżnicowane pomiary kodu i fazy odebranego wspomnianego trzeciego sygnału dokonywane są w przypadku każdego satelity ze wspomnianego zespołu, przy czym wspomniany pomiar fazy trzeciego sygnału wykazuje całkowitą niejednoznaczność a priori nieznaną, w związku z czym kombinacja widelane (szerokopasmowa) pomiarów fazy pierwszego i trzeciego sygnału wykazuje drugą niejednoznaczność widelane (szerokopasmową) całkowitą a priori nieznaną; drugie niejednoznaczności widelane (szerokopasmowe) określane są w sposób spójny w przypadku zespołu satelitów ; a operacja ustalania pozycji odbiornika odbywa się również za pomocą pomiarów kodu i fazy trzecich sygnałów oraz drugich niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) określanych w sposób spójny w przypadku zespołu satelitów. 6. Sposób według zastrzeżenia, w którym określanie drugich niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) w sposób spójny w przypadku zespołu satelitów odbywa się w sposób analogiczny do określania pierwszych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) w sposób spójny w przypadku zespołu satelitów. 7. Sposób według jednego z zastrzeżeń lub 6, w którym wspomniana trzecia częstotliwość dobierana jest spośród częstotliwości L1, L2, L i E6.

29 Sposób według jednego z zastrzeżeń od 1 do 7, w którym wśród wspomnianych pomiarów niezróżnicowanych kodu co najmniej jeden wykazuje szum mniejszy od 0, m, korzystnie mniejszy od 0,2 m. 9. Sposób według jednego z zastrzeżeń od do 7, w którym każdy ze wspomnianych pomiarów niezróżnicowanych kodu wykazuje szum większy od 0, m.. Odbiornik GNSS, znamienny środkami skonfigurowanymi w celu zastosowania sposobu według jednego z zastrzeżeń od 1 do Odbiornik GNSS według zastrzeżenia. Środki w celu zastosowania sposobu obejmujące program, przechowywany w pamięci odbiornika, skonfigurowany w taki sposób, aby zapewniał funkcjonowanie odbiornika według sposobu gdy program działa w odbiorniku. Centre National d Etudes Spatiales Pełnomocnik: 2

30 29 Z-391 EP B1 Fig. 1 Pomiary L 1, L 2, L 3, P 1,P 2, P 3 Obliczanie estymatorów widelane (szerokopasmowych) W Odbiór µ eme Określanie µ rec zestawu spójnych niejednoznaczności widelane (szerokopasmowych) Obliczanie pseudoodległości za pomocą optymalnej kombinacji wstępnie określonej Odbiór h opt,eme dostosowanych do optymalnej kombinacji wstępnie określonej Określanie pozycji geograficznej

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.06 06726163.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE WYKŁAD 5

SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE WYKŁAD 5 SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE WYKŁAD 5 1 K. Czarnecki, Geodezja współczesna w zarysie, Wiedza i Życie/Gall, Warszawa 2000/Katowice 2010. 2 Obserwacje fazowe satelitów GPS są tym rodzajem pomiarów, który

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2085942 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.12.2008 08021985.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477128 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2004 04076445.8 (51) Int. Cl. A61D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS. dr inż. Paweł Zalewski

Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS. dr inż. Paweł Zalewski Globalny Nawigacyjny System Satelitarny GLONASS dr inż. Paweł Zalewski Wprowadzenie System GLONASS (Global Navigation Satellite System lub Globalnaja Nawigacjonnaja Sputnikowaja Sistiema) został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1774 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.0 0778.1 (1) Int. Cl. B61L2/02 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Jacek Paziewski Paweł Wielgosz Katarzyna Stępniak Katedra Astronomii i Geodynamiki Uniwersytet Warmińsko Mazurski w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Powierzchniowe systemy GNSS

Powierzchniowe systemy GNSS Systemy GNSS w pomiarach geodezyjnych 1/58 Powierzchniowe systemy GNSS Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu e-mail: jaroslaw.bosy@up.wroc.pl Systemy GNSS

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2528702 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2010 10796315.9 (13) (51) T3 Int.Cl. B21D 53/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1495737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.06.2004 04014424.8 (51) Int. Cl. A61F2/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837003 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07005252.7 (51) Int. Cl. A61G5/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1508941 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2004 04018799.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2057877 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.11.2008 08019246.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A01C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI

GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI GNSS ROZWÓJ SATELITARNYCH METOD OBSERWACJI W GEODEZJI Dr inż. Marcin Szołucha Historia nawigacji satelitarnej 1940 W USA rozpoczęto prace nad systemem nawigacji dalekiego zasięgu- LORAN (Long Range Navigation);

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS Paweł Wielgosz Jacek Paziewski Katarzyna

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2744371 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.09.2012 12777842.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A47B 88/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL PL 215148 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215148 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385023 (51) Int.Cl. H04B 1/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180337 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180337 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180337 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 319308 (22) Data zgłoszenia: 06.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1510645 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2004 04019758.4 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/58 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241139 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:..08 08868460.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych

Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki Grybów, 25-27 września 2014 Ryszard Szpunar, Dominik Próchniewicz, Janusz Walo Politechnika

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA program podstawowy 2017 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Wyznaczenie pozycji anteny odbiornika może odbywać się w dwojaki sposób: na zasadzie pomiarów

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów

PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów PL 224727 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224727 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391882 (51) Int.Cl. G01S 5/18 (2006.01) G01S 3/80 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Systemy pozycjonowania i nawigacji Nazwa modułu w języku angielskim Navigation

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1999308 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2007 07727422.3 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 35/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE 1.2 Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenie 1.1 Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571394 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.03.2004 04425137.9 (13) (51) T3 Int.Cl. F23N 3/08 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2340325 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.09.2009 09782686.1 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 8294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.01.08 08001421.0 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Budowa i zasada działania Łukasz Kowalewski

1. Wstęp. 2. Budowa i zasada działania Łukasz Kowalewski 01.06.2012 Łukasz Kowalewski 1. Wstęp GPS NAVSTAR (ang. Global Positioning System NAVigation Signal Timing And Ranging) Układ Nawigacji Satelitarnej Określania Czasu i Odległości. Zaprojektowany i stworzony

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2251994 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2009 09160320.9

Bardziej szczegółowo

Naziemne systemy nawigacyjne. Wykorzystywane w nawigacji

Naziemne systemy nawigacyjne. Wykorzystywane w nawigacji Naziemne systemy nawigacyjne Wykorzystywane w nawigacji Systemy wykorzystujące radionamiary (CONSOL) Stacja systemu Consol składała się z trzech masztów antenowych umieszczonych w jednej linii w odległości

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego Ćwiczenie M6 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego M6.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego poprzez analizę ruchu wahadła prostego. M6..

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

PL B1. TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL BUP 11/09. JACEK IGALSON, Warszawa, PL WALDEMAR ADAMOWICZ, Warszawa, PL

PL B1. TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL BUP 11/09. JACEK IGALSON, Warszawa, PL WALDEMAR ADAMOWICZ, Warszawa, PL PL 213874 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213874 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383846 (51) Int.Cl. G04G 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2441698 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.10.2009 09845741.9 (13) (51) T3 Int.Cl. B65D 30/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2776315 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.07.2013 13753588.6 (13) (51) T4 Int.Cl. B64C 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1661542 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.08.2004 04762070.3 (51) Int. Cl. A61G7/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo