UCHWAŁA NR 151/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lutego 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 151/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 151/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej z budŝetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2015 roku małopolskiego projektu JuŜ pływam, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŝy Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w związku z realizacją Uchwały Nr V/54/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŝetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2015 roku małopolskiego projektu pn. JuŜ pływam w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŝy, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: Postanawia się zawrzeć umowy w sprawie przekazania pomocy finansowej gminom z terenu Małopolski na realizację w 2015 roku małopolskiego projektu JuŜ pływam, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŝy, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz gmin, którym udziela się pomocy finansowej, wraz z wysokością przyznanych środków, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w 1, zostały zabezpieczone w budŝecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok.

2 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

3 UZASADNIENIE Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego, udzielona została pomoc finansowa wszystkim gminom z terenu Małopolski, które wyraziły chęć udziału w 2015 r. w projekcie JuŜ pływam, umoŝliwiającym w ramach zajęć pozalekcyjnych, wszechstronny rozwój poprzez aktywną rekreację ruchową, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, bezpieczne zachowanie się w wodzie, zapobiegając równocześnie wadom postawy i skrzywień kręgosłupa. Na podstawie niniejszej Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego, postanawia się zawrzeć umowy z 86 małopolskimi gminami o przekazaniu pomocy finansowej z budŝetu Województwa Małopolskiego w wysokości ogółem zł, na przeprowadzenie w 2015 r. kursów nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI), zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą Nr 1319/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2014 r.

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 151/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. UMOWA zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim z siedzibą: ul. Basztowa 22, Kraków adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, Kraków NIP REGON reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w imieniu którego działa: zwanym w treści umowy Przekazującym a... z siedzibą:... NIP REGON... którą reprezentuje: zwaną w treści umowy Przyjmującym Przekazujący udziela pomocy finansowej Przyjmującemu w formie dotacji celowej w kwocie.. zł (słownie:.. złotych) na realizację w 2015 roku małopolskiego projektu JuŜ pływam, zwanego w dalszej części umowy projektem. 2. Przyjmujący zobowiązuje się przeznaczyć otrzymaną pomoc finansową na pokrycie kosztów ujętych w kosztorysie przedstawionym we wniosku złoŝonym przez Przyjmującego, z uwzględnieniem aktualizacji zakresu realizacji projektu (załącznik nr 1 do umowy)*. 3. Termin realizacji projektu ustala się od dnia... do dnia roku.

5 2. 1. Przekazujący przekaŝe środki finansowe na konto bankowe Przyjmującego o numerze:..., w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. *W imieniu Przyjmującego projekt realizuje: (nazwa jednostki budŝetowej Przyjmującego) 3. NaleŜności z tytułu realizacji umowy pokrywane będą z konta bankowego o numerze: Za dzień przekazania środków finansowych uwaŝa się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Przekazującego Przyjmujący zobowiązuje się do wydatkowania przedmiotowych środków w sposób najbardziej racjonalny z uwzględnieniem obowiązujących, w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Przekazaną pomoc finansową, określoną w 1 ust. 1, Przyjmujący jest zobowiązany wykorzystać w terminie 15 dni od dnia wskazanego w 1 ust. 3, jako termin końcowy wykonania projektu. 3. Środki finansowe niewykorzystane zgodnie z zapisami ust. 2 Przyjmujący jest zobowiązany zwrócić w terminie 15 dni po upływie terminu wskazanego w ust. 2, na rachunek bankowy Przekazującego o nr , na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 4. Ze środków dotacji mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. bez podatku VAT jeŝeli ten podatek jest moŝliwy do odzyskania, bez opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę. W przypadku uzyskania przez Przyjmującego na podstawie obowiązujących przepisów zwrotu podatku VAT za usługi lub dostawy opłacone ze środków, o których mowa w 1 ust. 1 zobowiązany jest on do zwrotu równowartości otrzymanych środków finansowych na rachunek bankowy Przekazującego nr , w terminie 4 dni od dnia otrzymania zwróconego podatku. O przekazaniu środków finansowych Przyjmujący niezwłocznie powiadomi Przekazującego na piśmie oraz prześle potwierdzone kopie przelewów. 5. Przekazujący nie pokrywa ewentualnych wydatków Przyjmującego poniesionych przy realizacji projektu, ponad koszty określone w Przyjmujący, realizując projekt, o którym mowa w 1, zobowiązuje się w szczególności do: a) zamieszczania w wydawanych przez siebie publikacjach i w swoich materiałach informacyjnych związanych z realizacją projektu, na stronach internetowych, tablicach ogłoszeniowych w gminie, w szkole oraz na terenie krytych pływalni, biorących udział w projekcie, informacji o realizowanym przez gminę zadaniu przy wsparciu finansowym Przekazującego, wraz z wizualizacją (baner internetowy) przygotowaną przez Przekazującego, dostępną na stronie b) informowania poprzez media, lub przez ustną informację kierowaną do mieszkańców gminy, partnerów i innych osób, o fakcie dofinansowania realizacji projektu przez Przekazującego;

6 c) promocji projektu, m.in. poprzez zamieszczanie na czas trwania projektu w gminie, w szkole, na terenie krytych pływalni, w widocznym miejscu, materiałów graficznych typu plakat, banner, z wykorzystaniem materiałów promujących projekt w roku 2013 i 2014 oraz otrzymanych plakatów od Przekazującego w 2015 roku. 2. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania obowiązków informacyjno promocyjnych określonych w ust. 1, Przekazujący naliczy kary umowne w wysokości 10% kwoty określonej w 1 ust.1. Kary umowne winny zostać zapłacone w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty Przyjmujący jest zobowiązany do sporządzenia i przedłoŝenia Przekazującemu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, o którym mowa w 1 ust. 3, sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania projektu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. 2. Do sprawozdania naleŝy załączyć uwierzytelnione kserokopie dowodów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających faktycznie poniesione koszty i wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji, o której mowa w 1. Kserokopie winny być obustronnie potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z datą i podpisem umoŝliwiającym identyfikację osoby podpisującej. 3. Przekazujący ma prawo Ŝądać, aby Przyjmujący w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe dokumenty, informacje i wyjaśnienia do rozliczeń. 4. Dowody księgowe, o których mowa w ust. 2, powinny: a) zawierać daty sprzedaŝy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) zawierać niezbędne informacje o przedmiocie sprzedaŝy, tj. szczegółowo określać zakres usługi, z podaniem jej nazwy, ilości i ceny jednostkowej, c) zawierać szczegółowy opis merytoryczny, tj. informacje o tym jakie było przeznaczenie zakupionej usługi, towaru lub opłaconej naleŝności wraz z podaniem rzeczywistego terminu realizacji usługi i ilości osób korzystających z usługi, d) być opatrzone klauzulą: płatne ze środków Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr... w wysokości... zł oraz płatne ze środków Gminy w wysokości... zł, e) być sprawdzone pod względem merytorycznym wraz z podpisami upowaŝnionych osób dokonujących sprawdzenia (data i podpis umoŝliwiający identyfikację osoby podpisującej), f) być sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym wraz z podpisami upowaŝnionych osób dokonujących sprawdzenia (data i podpis umoŝliwiający identyfikację osoby podpisującej), g) być zatwierdzone do zapłaty (data i podpis umoŝliwiający identyfikację osoby podpisującej), h) być opatrzone dekretem księgowym, tj. sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego (data i podpis umoŝliwiający identyfikację osoby podpisującej), i) być opatrzone adnotacją o zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, j) zawierać informację o kwalifikacji wydatku strukturalnego. 5. Do sprawozdania naleŝy załączyć potwierdzenia dokonania zapłaty naleŝności (wydruk z konta bankowego lub raport kasowy) oraz oświadczenie o podatku VAT.

7 6. Przyjmujący zobowiązuje się do przedłoŝenia Przekazującemu listy uczestników projektu oraz dokumentację zdjęciową z realizacji projektu, uwzględniającą m.in. potwierdzenie wykonania obowiązków informacyjno promocyjnych określonych w Ze środków dotacji, o której mowa w 1, mogą być pokrywane wydatki poniesione po zawarciu niniejszej umowy, jednak nie wcześniej niŝ od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, wskazanego w 1 ust W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedłoŝonym sprawozdaniu, Przekazujący powiadomi Przyjmującego o stwierdzonych błędach i wyznaczy termin ich skorygowania. 9. JeŜeli Przyjmujący nie złoŝy skorygowanego sprawozdania w terminie wskazanym przez Przekazującego lub w skorygowanym sprawozdaniu nadal stwierdza się błędy, skutkować to moŝe rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i wezwaniem Przyjmującego do zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych na zasadach określonych w 7 umowy. 10. W przypadku nieprzedłoŝenia przez Przyjmującego sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 1, Przekazujący wzywa pisemnie Przyjmującego do złoŝenia sprawozdania w wyznaczonym terminie. 11. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 10 będzie podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i wezwaniem do zwrotu przekazanej pomocy finansowej wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych na zasadach określonych w 7 umowy Przekazujący ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji. 2. Przyjmujący zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Przyjmujący realizował projekt. 3. Przekazujący moŝe w trakcie realizacji umowy i po jej zrealizowaniu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, przeprowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1, w zakresie zbadania: a) celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, b) oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych, c) oceny prawidłowości realizacji zakresu rzeczowego zadania. 7. W przypadku stwierdzenia, iŝ udzielona dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi na rachunek bankowy Przekazującego o nr , wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swojej waŝności wymagają sporządzenia pisemnego aneksu. 2. Wniosek o sporządzenie aneksu do umowy naleŝy złoŝyć przed upływem terminu realizacji zadania, o którym mowa w 1 ust. 3 umowy.

8 9. Przyjmujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu. 10. Przekazujący moŝe wypowiedzieć z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia w przypadku: a) gdy Przyjmujący przeznaczy środki określone umową na inne cele, b) gdy Przyjmujący naruszy przepisy prawa lub postanowienia umowy, w tym w szczególności zapisy 3 ust. 4 oraz 4 ust Z zastrzeŝeniem 6 niniejsza umowa wygasa w przypadku: a) zakończenia realizacji projektu będącego jej przedmiotem, złoŝenia sprawozdania z wykonania projektu przez Przyjmującego, zgodnie z 5 niniejszej umowy, przyjęcia sprawozdania i rozliczenia dotacji przez Przekazującego, b) wystąpienia okoliczności uniemoŝliwiających wykonanie umowy, za które Ŝadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. 12. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych. 13. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Przekazującego. 14. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Przyjmującego, a trzy dla Przekazującego. PRZEKAZUJĄCY PRZYJMUJĄCY * niepotrzebne skreślić

9 ... Załącznik nr 1 (pieczęć gminy) do umowy AKTUALIZACJA ZAKRESU REALIZACJI PROJEKTU JUś PŁYWAM 1. Termin realizacji projektu:* od dnia... do dnia r. 2. Miejsce realizacji projektu:* (nazwa i adres krytej pływalni) 3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu:* 1) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:* Lp Rodzaj kosztu OGÓŁEM Sposób kalkulacji kosztu Koszt ogółem w tym z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego Udział w % w tym ze środków własnych gminy Udział w % 2) Przewidywane źródła finansowania projektu:* 1. Wnioskowana kwota pomocy finansowej z budŝetu Województwa Małopolskiego zł..% 2. Wkład finansowy gminy (ogółem) zł..% 2.1 Środki z budŝetu gminy zł 2.2 Opłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie zł 2.3 Środki finansowe pochodzące z innych źródeł (naleŝy podać nazwę źródła).. zł 3. Ogółem (środki wymienione w pkt 1-2) zł 100% 4. Dodatkowe uwagi lub informacje:... Sporządził:... (imię i nazwisko, nr telefonu, adres ) Zatwierdził:... (podpis osoby upowaŝnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy) * niepotrzebne skreślić

10 Załącznik nr 2 do umowy Poświadczenie złoŝenia sprawozdania SPRAWOZDANIE z wykonania projektu nauki pływania pn. JuŜ pływam, realizowanego w 2015 roku w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŝy realizowanego w okresie od dnia... do dnia r., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu r., pomiędzy Województwem Małopolskim (Przekazujący) a... (Przyjmujący)

11 Część I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Opis wykonania projektu (uwzględniający m.in.: przebieg i formę nauki pływania, miejsce realizacji projektu, liczbę uczestników, instruktorów, opiekunów, liczbę zorganizowanych grup szkoleniowych, itp.) Harmonogram wykonania projektu, z podaniem daty dziennej kaŝdej zrealizowanej lekcji nauki pływania Zakładane rezultaty realizacji projektu (opisać czy i jakie rezultaty określone we wniosku zostały osiągnięte, a jeśli nie to dlaczego.)

12 Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów: Lp Ogółem Rodzaje kosztów (nazwa wydatku) Kwota % Plan wydatków zgodnie z umową W tym z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego Koszt ogółem W tym ze środków własnych gminy Koszt ogółem Wykonanie W tym z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego W tym ze środków własnych gminy Lp. 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania: Źródło finansowania 3. Uwagi: Zestawienie dokumentów księgowych: Plan wydatków zgodnie z umową Wykonanie 1. Wnioskowana kwota pomocy finansowej z budŝetu Województwa Małopolskiego zł..% zł..% 2. Wkład finansowy gminy (ogółem) 2.1. Środki z budŝetu gminy 2.2 Opłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie 2.3 Środki finansowe pochodzące z innych źródeł (naleŝy podać nazwę źródła) 3. Ogółem (środki wymienione w pkt 1-2) zł..% zł..% zł zł zł zł zł zł zł 100% zł 100% Lp Numer dokumentu księgowego (tj. faktury, rachunku) wraz z numerem pozycji księgowej Data wystawienia dokumentu księgowego (tj. faktury, rachunku) Nazwa wydatku Kwota naleŝności ogółem Z tego z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego Z tego ze środków własnych gminy 1. Data dokonania zapłaty 2. Data przekazania zaliczki na podatek dochodowy 3. Data przekazania składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne Ogółem 5. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy:...

13 Załączniki: Oświadczam(-my), Ŝe: 1) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 2) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione, 3) zamówienia na dostawy, usługi za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (pieczęć Przyjmującego) (podpis osoby upowaŝnionej lub osób upowaŝnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego) Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

14 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 151/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Wykaz gmin z terenu Małopolski, którym udziela się pomocy finansowej z budŝetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2015 roku małopolskiego projektu pn. JuŜ pływam w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŝy Lp. GMINA POWIAT WYSOKOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY FINANSOWEJ 1. GMINA ALWERNIA chrzanowski GMINA ANDRYCHÓW wadowicki GMINA BABICE chrzanowski GMINA BIAŁY DUNAJEC tatrzański GMINA BISKUPICE wielicki GMINA BOCHNIA bocheński GMINA BOLESŁAW olkuski GMINA BRZESZCZE oświęcimski GMINA BRZEŹNICA wadowicki GMINA BUDZÓW suski GMINA CHARSZNICA miechowski GMINA CHEŁMEK oświęcimski GMINA CHRZANÓW chrzanowski GMINA CZARNY DUNAJEC nowotarski GMINA DĄBROWA TARNOWSKA GMINA I MIASTO DOBCZYCE dąbrowski myślenicki GMINA DOBRA limanowski GMINA DRWINIA bocheński 5 190

15 19. GMINA GNOJNIK brzeski GMINA GRĘBOSZÓW dąbrowski MIASTO GRYBÓW nowosądecki GMINA IWANOWICE krakowski GMINA JERZMANOWICE - PRZEGINIA GMINA KALWARIA - ZEBRZYDOWSKA krakowski wadowicki GMINA KAMIENICA limanowski GMINA KŁAJ wielicki GMINA KONIUSZA proszowicki GMINA KORZENNA nowosądecki GMINA KOŚCIELISKO tatrzański MIASTO KRAKÓW Kraków GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM nowotarski GMINA KRYNICA - ZDRÓJ nowosądecki GMINA LIBIĄś chrzanowski GMINA LIMANOWA limanowski MIASTO LIMANOWA limanowski GMINA LIPINKI gorlicki GMINA LISIA GÓRA tarnowski GMINA ŁAPANÓW bocheński GMINA ŁAPSZE NIśNE nowotarski GMINA MICHAŁOWICE krakowski GMINA MIECHÓW miechowski GMINA MSZANA DOLNA limanowski GMINA MUCHARZ wadowicki 6 120

16 44. MIASTO I GMINA MYŚLENICE myślenicki GMINA NIEDŹWIEDŹ limanowski GMINA NOWE BRZESKO proszowicki MIASTO NOWY TARG nowotarski GMINA NOWY WIŚNICZ bocheński GMINA OLESNO dąbrowski GMINA OŚWIĘCIM oświęcimski MIASTO OŚWIĘCIM oświęcimski GMINA PAŁECZNICA proszowicki GMINA PCIM myślenicki GMINA PODEGRODZIE nowosądecki GMINA POLANKA WIELKA oświęcimski GMINA PORONIN tatrzański GMINA PROSZOWICE proszowicki GMINA RABKA ZDRÓJ nowotarski GMINA RADGOSZCZ dąbrowski GMINA RADZIEMICE proszowicki GMINA RZEPIENNIK STRZYśEWSKI tarnowski GMINA SŁABOSZÓW miechowski GMINA SŁOPNICE limanowski GMINA SPYTKOWICE nowotarski GMINA SPYTKOWICE wadowicki GMINA STARY SĄCZ nowosądecki GMINA STRYSZAWA suski GMINA SZCZUROWA brzeski 4 410

17 69. GMINA SZERZYNY tarnowski GMINA ŚWIĄTNIKI GÓRNE krakowski GMINA TOKARNIA myślenicki GMINA TOMICE wadowicki GMINA TRZCIANA bocheński GMINA TRZYCIĄś olkuski GMINA TUCHÓW tarnowski GMINA TYMBARK limanowski GMINA UŚCIE GORLICKIE gorlicki GMINA WIELICZKA wielicki GMINA WOJNICZ tarnowski GMINA WOLBROM olkuski GMINA ZAKLICZYN tarnowski GMINA ZAKOPANE tatrzański GMINA ZATOR oświęcimski GMINA ZEMBRZYCE suski GMINA ZIELONKI krakowski GMINA śabno tarnowski OGÓŁEM zł

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA NR 10/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR 10/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej z budŝetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP.9..3-IP.1-1-73/17 Lp. Powiat Gmina Typ gminy Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi (tj. usługami wsparcia oferowanymi w ramach dziennych domów pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w ie pierwszej szkoły podstawowej stan w dniu 03 września 2012 r. Wydział Pragmatyki Zawodowej i Administracji Oddział Analiz i Informacji Oświatowej Informacja o

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński LP POWIAT OŚRODEK SUBREGION 1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński Nowy Wiśnicz MOPS 7 bocheński

Bardziej szczegółowo

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 Lista gmin Województwa Małopolskiego, w których nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego określone w Ustawie z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyznanie dotacji na udzielenie wsparcia rodzinom w formie świadczenia na rzecz rodziny w ramach projektu Małopolska Niania.

Umowa o przyznanie dotacji na udzielenie wsparcia rodzinom w formie świadczenia na rzecz rodziny w ramach projektu Małopolska Niania. Załącznik nr 2 do zasad realizacji projektu Małopolska Niania Umowa o przyznanie dotacji na udzielenie wsparcia rodzinom w formie świadczenia na rzecz rodziny w ramach projektu Małopolska Niania. zawarta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2011 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku*

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku* Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy:

U M O W A. zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy: Załącznik do Uchwały Nr 963/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. U M O W A zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31 156 Kraków adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015 Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11. ust. 2 pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/573/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/573/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/573/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego, na realizację

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie małopolskim według gmin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie małopolskim według gmin Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie małopolskim według gmin W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Gminy Wietrzychowice na lata 2016-2023 128 2

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Numer 1 Pleśna Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-33 025,00 22 526,00 2 Tuchów Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego Lp Liczba domowników Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (ile razy w miesiącu) 1 osoba 2 osoby 3 osoby

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie małopolskim

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie małopolskim Wyniki sprawdzianu w latach 2002-2006 według gmin w województwie małopolskim W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Grand Dochy własne patku and WOJEWÓDZTWO... 6601628,3 2463856,0 914623,8 1681533,8 1350158,4

Bardziej szczegółowo

organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością (tytuł zadania publicznego) w okresie lipiec - grudzień 2014 r.

organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością (tytuł zadania publicznego) w okresie lipiec - grudzień 2014 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością (tytuł zadania publicznego) w okresie lipiec - grudzień

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a...

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... Załącznik Nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od 1 stycznia 2012 r./. - KARETKI

ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od 1 stycznia 2012 r./. - KARETKI ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od stycznia 202 r./. - KARETKI Nr rejonu operacyjn ego Dysponent ZRM Nazwa i opis rejonu operacyjnego Liczba ZRM S P 20 SP

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania)

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania) pieczęć Zleceniobiorcy data wpływu do MHP RAPORT KOŃCOWY z wykonania zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA.. (nazwa zadania) pomiędzy w okresie od... do..., określonego w umowie nr.., zawartej w dniu.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO. z dnia Ar marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO. z dnia Ar marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia Ar marca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 57/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 57/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr 57/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania dotyczącego wsparcia finansowego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2008 r. z terenu Województwa Opolskiego... (nazwa zadania) w okresie od... do...,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zarządzenia Nr 48/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16.01.2012 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) z wykonania publicznego.. (tytuł publicznego) w okresie od do dnia.. określonego

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 38/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2011 roku realizacji zadań publicznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania)

WZÓR. z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy a.. (nazwa organu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1749/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE)

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Nie zaklejać! Na podstawie art. 32 ust. 1-4, art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 916/XLVIII/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2006 roku

UCHWAŁA NR 916/XLVIII/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2006 roku UCHWAŁA NR 916/XLVIII/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów z przeznaczeniem na realizację projektu Bytów Miasto Joggingu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita (w PLN)

Wartość całkowita (w PLN) WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY LP Gmina Projektodawca Tytuł projektu 1 Gmina Proszowice Gmina Proszowice 2 Gmina Koszyce Gmina Koszyce Wymiana starych kotłów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/164/2014 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 08 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/164/2014 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 08 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XXVI/164/2014 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budŝetu Gminy Abramów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 903/XLVIII/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2006 roku

UCHWAŁA NR 903/XLVIII/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2006 roku UCHWAŁA NR 903/XLVIII/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Malbork z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Promocja Szlaku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Niepołomicach,

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Niepołomicach, Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125 /10 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 20 grudnia 2010 r. WZÓR UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Niepołomicach, pomiędzy Gminą w Niepołomicach, z siedzibą w Niepołomicach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta pomiędzy

UMOWA NR. zawarta pomiędzy UMOWA NR Z DNIA.. zawarta pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie działającą przez Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka (siedziba: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 1. Nakłady na w latach 2004 2012 Poziom nakładów na w okresie od 2004r. do 2012r odznacza się znaczącym wzrostem o kwotę ponad 73 mln

Bardziej szczegółowo

... realizowanego w okresie od... do..., na podstawie Umowy nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy

... realizowanego w okresie od... do..., na podstawie Umowy nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.32.2011 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 2 czerwca 2011 r. - wzór SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) z wykonania przedsięwzięcia w zakresie sprzyjania

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na realizację projektów zostaną przekazane w oparciu o wzorzec umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Środki finansowe na realizację projektów zostaną przekazane w oparciu o wzorzec umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 212/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie przyznania dotacji z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorzeń cywilizacyjnych na projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheoski Brzeski Chrzanowski Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana Łapanów ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rzeczowo-finansowe. dotacji celowej. przyznanej na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Rozliczenie rzeczowo-finansowe. dotacji celowej. przyznanej na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną /poświadczenie złoŝenia rozliczenia/. /nazwa i pieczęć Zleceniobiorcy / /miejscowość, dzień, miesiąc, rok/ Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Środowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk Rozliczenie rzeczowo-finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1 ) z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1 ) z wykonania zadania publicznego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5 /10 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2010 r.... Pieczęć data SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1 ) z wykonania zadania publicznego (nazwa zadania) w okresie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz ANEKS Nr 10. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Kraków, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz ANEKS Nr 10. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 stycznia 207 r. Poz. 07 ANEKS Nr 0 z dnia 28 grudnia 206 r. Zawarty w Krakowie do Porozumienia zawartego dnia 7 lutego 204 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY (w Koszty kwalifikowalne (w 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.4.3/1 Gmina Proszowice 2 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.4.3/2 Gmina Koszyce Wymiana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy Wzór umowy o wsparcie realizacji zadania uwzględniający wzór z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w %

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w % TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH A. LUDNOŚĆ, GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Województwa 1988 2002 1988= =100 Ludność miejska w % współczynnik feminizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa: Pani Iwona Stąsiek Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu

UMOWA. zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa: Pani Iwona Stąsiek Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu Załącznik do uchwały Nr 56/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa: Pani Iwona Stąsiek Dyrektor

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XXXIX/1037/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../ WZÓR Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. Umowa Nr.../ zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy: Gminą Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, NIP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach. PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) [#Zadanie Nazwa] (nazwa zadania)

RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach. PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) [#Zadanie Nazwa] (nazwa zadania) pieczęć Zleceniobiorcy data złoŝenia sprawozdania RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) ze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały POZYTYWNY wynik oceny na etapie oceny formalnej złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16, dla Działania 4.4 Redukcja emisji

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy)

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego... (tytuł publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Koszty całkowite projektu. Wnioskowane dofinansowanie. l.p Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu ,28 zł ,78 zł

Koszty całkowite projektu. Wnioskowane dofinansowanie. l.p Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu ,28 zł ,78 zł Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały POZYTYWNY wynik oceny na etapie oceny finansowej złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02- IZ.00-12-101/16, dla Działania 4.4 Redukcja emisji

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/463/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR III/9 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR III/9 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2015 WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2015 WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 13 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2015 WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 12 RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do...

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do... Nr umowy / 2015/KI Załącznik nr 4 do Umowy pieczęć Zleceniobiorcy wypełnia NCK RAPORT z wykonania Zadania w ramach Programu Kultura Interwencje 2015 ze Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie

Bardziej szczegółowo

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym Małopolska dla rodziny Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym 1 Sytuacja gmin w województwie małopolskim opieka nad dziećmi do lat 3 Sytuacja gmin

Bardziej szczegółowo

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Koszyce

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie gminy Koszyce WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR LP Numer identyfikacyjny Karty

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Dziennik Ustaw Nr 6 485 Poz. 25 Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheński Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Telefon kontaktowy Dni i godziny pracy Bochnia Bochnia Ul. Kazimierza Wielkiego 26 Bochnia Ul.

Bardziej szczegółowo

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 15.

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 15. Załącznik nr 2 do Zasad finansowania zadania Realizacja przez zamojskie instytucje kultury programów alternatywnych wobec uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży, opartych na idei konstruktywnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu......

UMOWA NR... zawarta w dniu...... Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr... z dnia... UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Bukowno Urzędem Miejskim, z siedzibą w Bukownie, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 780/14 z dnia 10.07.2014r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 780/14 z dnia 10.07.2014r. Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 780/14 z dnia 10.07.2014r. Regulamin projektu Pierwszy dzwonek polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z

Bardziej szczegółowo

2 1. Przyjmując do realizacji zadanie Koordynator zobowiązuje się do pozyskania brakujących

2 1. Przyjmując do realizacji zadanie Koordynator zobowiązuje się do pozyskania brakujących Umowa nr K-TiU -1/2011 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, reprezentowaną przez: Prorektora d.s. nauki- prof. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 grudnia 2005 r. Dz.U.05.264.2207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego) (nazwa imprezy) w terminie marzec - grudzień 2016 r. określonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł I UMOWA Nr /M1/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) . (pieczęć wnioskodawcy)..... (data i miejsce złożenia sprawozdania) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) z wykonania realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego ze publicznych w okresie od.

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim Stan na 01.10.2007 Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim L.p. Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź,, Gorczański Park dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów

Bardziej szczegółowo

oryginał / kopia UMOWA

oryginał / kopia UMOWA oryginał / kopia UMOWA zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, zwaną dalej Zleceniodawcą, którą reprezentuje:... a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu 1%

Bardziej szczegółowo

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II UMOWA Nr /M2/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY CZERNICE BOROWE Nr.. z dnia... 2011r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY CZERNICE BOROWE Nr.. z dnia... 2011r. UCHWAŁA NR RADY GMINY CZERNICE BOROWE Nr.. z dnia... 2011r. PROJEKT w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Borowe w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Gminy Czernice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 818/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 818/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 818/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego dotyczących udzielenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania

RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania Załącznik nr 3 pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Fryderyk Chopin Priorytet BRAK ze budżetowych na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/398/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 2 lipca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 10 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/398/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 2 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR XXV/398/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo