Nr KRS: ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr KRS: ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU"

Transkrypt

1 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r.poz. 217), zwanej dalej Ustawą oraz art. 146 ust. 1, , 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz z późn.zm.), właściwe Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz w oparciu o wewnętrzne przepisy prawne Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., zwanego dalej Udzielającym zamówienie. Udzielający zamówienie spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). Udzielający zamówienie (Szpital): Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w imieniu którego występuje: Dział Sprzedaży i Kontraktowania Adres: Kraków, os. Złotej Jesieni 1 tel. (12) , 722, REGON: ; NIP: ; KRS: Adres internetowy: ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU 1. Przedmiotem postępowania jest zlecenie udzielania przez Przyjmującego Zamówienie, świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. w komórkach Szpitala w zakresach opisanych poniżej oraz w razie potrzeby zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów innych oddziałów i komórek medycznych Szpitala w zakresie reprezentowanych przez pielęgniarki udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy specjalności: a. Ośrodek Terapii Hiperbarycznej w godzinach pracy ośrodka tj. od 7.00 od 15:00 w dni powszednie. 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 winno być realizowane przez pielęgniarki o odpowiednich kwalifikacjach i specjalnościach-zgodnie z wymogami NFZ i MZ. 3. Przewiduje się, że świadczenia zdrowotne udzielane będą przez około określoną szacunkowo ilość 184 godzin w miesiącu łącznie we wszystkich specjalnościach plus dodatkowo wejścia do komory hiperbarycznej pielęgniarek w ilości 69 na miesiąc. Wykaz przewidywanej do realizacji ilość godzin przez poszczególne specjalności określa załącznik nr Świadczenia zlecane i rozliczane będą według ilości godzin udzielania świadczeń zdrowotnych. 5. Ilość godzin do realizacji, o której mowa wyżej w pkt 6 może się zwiększyć i zmniejszyć z inicjatywy Szpitala bądź za jego zgodą w zależności od zapotrzebowania. Bieżąca ilość godzin udzielania świadczeń określona zostanie w harmonogramie udzielania świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w Rozdz. II pkt Ramowy zakres czynności i obowiązków pielęgniarek udzielających świadczeń przedstawiony został w załączniku nr 5 do niniejszych warunków. 1

2 7. Szpital nie dopuszcza częściowego składania oferty. Oferta musi być złożona na wszystkie zakresy świadczeń w ramach niniejszego konkursu. 8. Pielęgniarki kierowane przez Przyjmującego Zamówienie do udzielania świadczeń w zakresie objętym postępowaniem, związani jednocześnie ze Szpitalem umową o pracę muszą mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź musi ich łączyć z Przyjmującym zamówienie stosunek pracy. W przeciwnym wypadku osoby te nie zostaną dopuszczone do udzielania świadczeń w Szpitalu. ROZDZIAŁ II. WARUNKI REALIZACJI ZLECONYCH ŚWIADCZEŃ 1. Świadczenia, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 1 udzielane będą w oparciu o harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych ustalany przez Przyjmującego Zamówienie w oparciu o informacje uzyskane w niniejszym postępowaniu oraz wytyczne Szpitala. Opracowywany będzie jeden harmonogram: harmonogram pielęgniarek udzielających świadczeń zdrowotnych. 2. Za organizację udzielania świadczeń zdrowotnych i współpracę z Koordynatorem udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu odpowiada kierownik Przyjmującego zamówienie lub osoba wskazana w ofercie, jako odpowiedzialna za organizację udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego postępowania. 3. Odpowiedzialnym za zabezpieczenie osób udzielających na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w Szpitalu w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej jest Przyjmujący zamówienie. 4. Do organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętej postępowaniem stosowane będą wewnętrzne przepisy Szpitala, dotyczące organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w tym w szczególności Statut Szpitala, Regulamin Organizacyjny i wewnętrzne Zarządzenia Prezesa. Przepisy te zostaną przekazane przedstawicielowi Przyjmującego zamówienie, który zobowiązany będzie zapoznać z nimi udzielających w Szpitalu świadczeń zdrowotnych pielęgniarki Przyjmującego zamówienie. 5. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń oraz inne sprawy nieopisane w niniejszych szczegółowych warunkach konkursu, będą zawarte w podpisanej z Przyjmującym Zamówienie umowie, której istotne postanowienia zostały przedstawione w załączniku nr 7, a których akceptacja jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu. 6. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu stanowić będą integralną część umowy podpisanej z Przyjmującym Zamówienie. ROZDZIAŁ III. CZAS, NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony, od dnia podpisania do r. 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień: r. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W razie zawarcia umowy po r. Szpital zastrzega możliwość późniejszego rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych. ROZDZIAŁ IV. WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA 1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: a. dokładny adres Oferenta (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), b. numer sprawy: SIK /2013 c. napis określający przedmiot postępowania konkursowego, 2

3 d. napis : Nie otwierać przed dniem roku, godziną /termin otwarcia ofert/. 2. Pierwsza strona oferty winna zawierać: a. łączną liczbę stron oferty, b. spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje. Oferta musi zawierać: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1; 2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i umowy - załącznik nr 2; 3. Oświadczenie oferenta o posiadaniu wykwalifikowanego personelu zdolnego do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego postępowania wraz z listą osób mających udzielać świadczeń zdrowotnych (z podziałem na komórki organizacyjne) wraz z ich zgodą na udzielanie tych świadczeń - załącznik nr 3. Lista musi być zaakceptowana przez Ordynatora / Kierownika danej komórki organizacyjnej oraz Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.; 4. Dane osoby kierującej jednostką oraz dane osoby odpowiedzialnej za sprawy medyczne (lecznictwa) Oferenta -załącznik nr 4; 5. Informacje o Oferencie, tj.: a) Informacja o wpisie Przyjmującego Zamówienie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu, poświadczające, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie objętym przedmiotem konkursu. Z dokumentów tych ma wynikać także, że osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictw są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. b) Potwierdzeniu wpisu Przyjmującego zamówienie do rejestru podmiotów leczniczych. c) Aktualny wypis z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, d) Decyzję o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej ( NIP ) oraz numeru REGON. e) Potwierdzenie zawarcia wymaganej przez przepisy umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przyjmującego zamówienie, za szkody wyrządzone przez działania lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej albo oświadczenie, że przed rozpoczęciem wykonywania badań, taką polisę dostarczy i będzie ją utrzymywał przez cały okres trwania umowy. f) Oświadczenie o niezaleganiu z płatności podatkowymi oraz na ubezpieczenie społeczne. 6. Wszystkie strony oferty i załączniki, muszą być kolejno ponumerowane oraz podpisane lub parafowane przez Oferenta lub jego pełnomocnika. Podpisy i parafy mają być tak składane, żeby wiadomo było, do kogo należą. 7. Wszystkie załączone do nin. oferty dokumenty, o których mowa w tym rozdziale w pkt 5a do 5b muszą zawierać dane aktualne na dzień składania oferty. 8. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych na każdej stronie kserokopii za zgodność z oryginałem przez Oferenta, osobę uprawnioną do jego reprezentacji, adwokata lub radcę prawnego wraz z zamieszczoną datą potwierdzenia. 9. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. 10. Komisja konkursowa wezwie oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w nin. rozdziale oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo Zarząd Spółki skorzystał z prawa odwołania konkursu. Złożone na wezwanie Komisji oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Oferenta warunków udziału w 3

4 konkursie oraz spełnianie przez Oferenta wymagań określonych przez Szpital, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 11. Komisja może także, w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w tym rozdziale. ROZDZIAŁ V. OFERTA CENOWA 1. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 2. Cenę należy podać na druku (formularzu ofertowym), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu. 3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia i powinna obejmować koszty wykonania całości zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia i prowizję obejmującą zysk Przyjmującego zamówienie. 4. Prowizja należna Przyjmującego Zamówienie za organizację udzielania świadczeń zdrowotnych u Przyjmującego zamówienie nie może być wyższa niż 4%. 5. Cena winna być ceną kompletną i ostateczną uwzględniającą wszelkie rabaty i wszelkie, dodatkowe koszty. ROZDZIAŁ VI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: a. W ramach każdej oferty oceniane będą Zespoły i porównywane z takimi samymi Zespołami z innych ofert. b. W pierwszej kolejności Szpital dokona wyboru Zespołu, dla którego oferent zaproponował najniższą cenę wśród takich samych Zespołów innych ofert. c. Szpital dokona wyboru tych ofert, w których Zespół (Zespoły) osiągnęły najniższą cenę. 2. Do oceny ofert zostanie zastosowane następujące kryterium oceny: Kryterium Ranga Cena 100% ROZDZIAŁ VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Szpital będzie dokonywał zapłaty za zrealizowane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego zamówienie faktury, w terminie 21 dni od dnia otrzymania takiej faktury. Podstawą uznania faktury będzie potwierdzenie wykonanych świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości lub osobę przez niego upoważnioną, stanowiący załącznik do faktury. Zapłata będzie dokonywana na wskazany przez Przyjmującego zamówienie rachunek bankowy. 2. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych stanowić będzie: iloczyn zrealizowanych godzin udzielania świadczeń oraz stawki za jedną godzinę określonej w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków. 3. W przypadku urzędowych zmian stawek podatku strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen w przedmiocie stawki podatku VAT. Zmiana stawki VAT następuje z mocy prawa. ROZDZIAŁ VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z adnotacją Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. 4

5 Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. nr sprawy SIK /2013 oraz pieczęcią Oferenta. Ofertę sporządza się w języku polskim. 2. Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Szpitala (I piętro) lub nadać w formie przesyłki pocztowej. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie Dotyczy to zarówno ofert złożonych na Dzienniku Podawczym Szpitala, jak i ofert nadanych w formie przesyłki pocztowej. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy. 3. Oferty nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po terminie składania ofert, jak również oferty złożone na Dzienniku Podawczym Szpitala po terminie składania ofert, zostaną odrzucone. ROZDZIAŁ IX. OTWARCIE OFERT: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala, w pokoju 67 (Dział Sprzedaży i Kontraktowania) w dniu r., o godzinie Otwarcie ofert odbędzie się w obecności wszystkich przybyłych Oferentów, którzy będą mogli uczestniczyć w części jawnej konkursu. 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert. ROZDZIAŁ X. MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala. 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XI TRYB I ZAKRES PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ 1. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. 2. Komisja konkursowa, mając na celu rozstrzygnięcie konkursu ofert, dokonuje następujących czynności: a. Stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert. b. Otwiera koperty z ofertami. c. Odczytuje propozycje cenowe oferentów. d. Ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Rozdziale IV niniejszych Warunków. e. Odrzuca oferty nieodpowiadające warunkom określonym w Rozdziale IV niniejszych Warunków lub: - zgłoszone po wyznaczonym terminie, - zawierającą nieprawdziwe informacje, - jeżeli oferent nie określił proponowanego wynagrodzenia tytułem udzielania świadczeń zdrowotnych bądź przekroczył określone maksymalne miesięczne wynagrodzenie tytułem udzielania świadczeń zdrowotnych - jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. f. Ogłasza Oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w Rozdziale IV niniejszych Warunków, a które zostały odrzucone. g. Przyjmie do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów. h. Wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 5

6 3. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału Oferentów, z wyjątkiem czynności określonych w ust. 2 lit. a, b, c. 4. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać: a. Oznaczenie miejsca i czasu konkursu. b. Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej oraz przedstawiciela samorządu zawodu medycznego, jeżeli uczestniczy w pracach komisji. c. Liczbę zgłoszonych ofert. d. Wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w Rozdziale IV powyższych Warunków. e. Wskazanie ofert nieodpowiadających warunkom określonym w Rozdziale IV powyższych Warunków lub zgłoszonym po terminie (wraz z uzasadnieniem). f. Wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów. g. Wskazanie najkorzystniejszej dla Szpitala oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta (wraz z uzasadnieniem). h. Ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej lub przedstawiciela samorządu zawodu medycznego, jeżeli uczestniczy w pracach komisji. i. Wzmiankę o odczytaniu protokołu. j. Podpisy członków komisji i przedstawiciela samorządu zawodu medycznego, jeżeli uczestniczy w pracach komisji. 5. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania konkursowego, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu konkursu. 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od daty złożenia ofert. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala i na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. 7. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego następuje jego zakończenie i komisja ulega rozwiązaniu. ROZDZIAŁ XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 1. Prezes Zarządu Szpitala unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego konkursu, gdy: a. nie wpłynęła żadna oferta; b. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2. c. odrzucono wszystkie oferty; d. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Szpital przeznaczył na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w postępowaniu; e. nastąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Jeżeli w toku konkursu wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. ROZDZIAŁ XIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzenia konkursu ofert, przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na niedokonanie wyboru Przyjmującego zamówienie i unieważnienie postępowania konkursowego. 2. W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 6

7 3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 6. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu umieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala. 7. W przypadku uwzględnienia protestu, Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 8. Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Prezesa Zarządu szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku konkursu, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 9. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. ROZDZIAŁ XIV. ZAWARCIE UMOWY 1. Udzielający zamówienie zawiera umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Oferentem, którego oferta została wybrana przez komisję konkursową jako najkorzystniejsza w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 2. Istotne postanowienia umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostały zawarte w załączniku nr 7 do Szczegółowych warunków konkursu ofert. ROZDZIAŁ XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny. 2. Zapytania do Szczegółowych warunków konkursu ofert można składać nie później niż na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym na składanie ofert. Data: PREZES ZARZĄDU 7

8 Załącznik nr 1 do SWK NAZWA PRZYJMUJACEGO ZAMÓWIENIE ADRES PRZYJMUJACEGO ZAMÓWIENIE ADRES REALIZACJI SWIADCZEŃ W RAMACH NINIEJSZEGO KONKURSU NUMER TELEFONU I NUMER FAKSU PRZYJMUJACEGO ZAMÓWIENIE ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ( )PRZYJMUJACEGO ZAMÓWIENIE IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON OSOBY DO KONTAKTU PRZYJMUJACEGO ZAMÓWIENIE OSOBA DO KONTAKTU PRZYJMUJACEGO ZAMÓWIENIE 8

9 NR SPRAWY SIK /2013 FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowych warunkach konkursu Oferujemy wykonanie zamówienia za niżej przedstawioną cenę: Oddział HBO* HBO z wejściem do komory Specjalnoś ć pielęgniark a pielęgniark a Ilość osób Ilość osób w gotowości Przewidywa na ilość godzin/mc Cena za 1 godzinę udzielania świadczeń Maksymalna miesięczna wartość zamówienia ,00 zł wejść** ,00 zł * Przy założeniu, że ilość dni powszednich w miesiącu to 23 (8 godzin). ** Przy założeniu, że ilość dni powszednich w miesiącu to 23 (3 wejścia).. Pieczęć i podpis Oferenta Osobą upoważnioną do reprezentowania naszej firmy w niniejszym postępowaniu jest... Upoważnienie do reprezentacji wynika z następujących dokumentów:.., które dołączamy do oferty.. Pieczęć i podpis Oferenta 9

10 Załącznik nr 2 do SWK Oświadczenie Oferenta Imiona... Nazwisko... (wypełnia osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta) Nazwa Oferenta Adres Niniejszym, oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z warunkami konkursu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 2. Złożoną ofertą pozostanę związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Zapoznałem się z warunkami przedstawionymi w projekcie umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 4. Zobowiązuję się, (w imieniu Oferenta), w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Szpital. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., kary w wysokości 1% jednomiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według przedstawionej przeze mnie oferty cenowej na pierwszy pełny miesiąc wykonania umowy.. Pieczęć i podpis Oferenta 10

11 Załącznik nr 3 do SWK OŚWIADCZENIE Oświadczam, że posiadam wykwalifikowany personelu zdolny do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego postępowania. Lista osób mających udzielać świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Nazwa Komórki Organizacyjnej. Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje Zgoda na udzielanie świadczeń w ramach umowy ze Szpitalem. Pieczęć i podpis Oferenta 11

12 Załącznik nr 4 do SWK Dane osoby (imię i nazwisko) lub organu kierującego działalnością Oferenta... Dane osoby (imię i nazwisko) odpowiedzialnej za sprawy medyczne (lecznictwa) Oferenta. Pieczęć i podpis Oferenta 12

13 Załącznik nr 5 do SWK Ramowy zakres czynności i obowiązków pielęgniarek udzielających świadczeń zdrowotnych w HBO w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. 1. Wejście do Ośrodka Terapii Hiperbarycznej po uprzednim przebraniu się w odzież ze 100% bawełny oraz zmianę obuwia na obuwie gumowe 2. Przestrzeganie zasad i procedur obowiązujących na terenie ośrodka [ przepisów BHP, p/pożarowych, instrukcji wewnętrznych ] 3. Przygotowanie i kontrola sprzętu glukometr, aparat do pomiaru CTK, ssak, aparat do pomiaru przezskórnej oksymetrii, respirator, pompy 4. Kontrola wózka reanimacyjnego ; worek AMBU, zestaw do intubacji, leki. Odnotowanie w zeszycie - braków, usterek i czytelny podpis 5. Przyjęcie pacjenta w Ośrdku HBO i przygotowanie do badania lekarskiego; zmiany opatrunku [ według instrukcji,, sposoby zmiany opatrunków ],pomiar glikemii, CTK, oksymetrii przezskórnej oraz uzupełnienie wpisu w Książce Gabinetu Zabiegowego, Książce Pomiarów Glikemii 6. DWUKROTNE sprawdzenie komory przed sesją przy udziale operatora komory [,,zasady bezpieczeństwa w komorze HBO ] 7. Przygotowanie pacjenta do terapii tlenem hiperbarycznym zgodnie z instrukcją -,, zasady bezpieczeństwa w komorze HBO 8. POUCZENIE pacjentów o sposobach wyrównywania ciśnień [,,instrukcja-sposoby wyrównywania ciśnień w uszach ] 9. Pielęgniarskie zabezpieczenie pacjentów wewnątrz komory, sprawowanie specjalistycznej opieki w warunkach środowiska hiperbarycznego 10. Natychmiastowe i czynne reagowanie w stanach zagrożenia życia 11. Opieka nad pacjentami podczas pobytu na terenie Ośrodka Terapii Hiperbarycznej 12. Dokładne i staranne prowadzenie obowiązującej dokumentacji 13. Po zakończeniu sesji umyć, zdezynfekować, wyczyścić sprzęt który był używany [,, instrukcja postępowania z narzędziami chirurgicznymi,,,z trzonkiem i łyżkami do laryngoskopu,,,maskami tlenowymi ] 14. Przeliczyć używane ubrania bawełniane, wypełnić druk do pralni, przekazać ubrania do pralni 15. Uzupełnić brakujący,zużyty materiał jednorazowy 16. W przypadku usterek, awarii, braków zgłosić w tym samym dniu pielęgniarce koordynującej oraz wpisać do odpowiedniego zeszytu -,,Awarie, usterki,braki 17. Każdorazowe opuszczenie Ośrodka HBO W TRAKCIE DYŻURU zgłaszać pielęgniarce koordynującej lub lekarzowi hiperbarii 18. Szczególne dbanie i poszanowanie powierzonego sprzętu 19. Współodpowiedzialność na dyżurze za jakość usług pielęgniarskich i ilość sprzętu 20. Obowiązkowa obecność w szkoleniach wewnątrzoddziałowych oraz zebraniach organizacyjnych 13

14 Załącznik nr 6 do SWK SZACUNKOWA LICZBA GODZIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W ZESPOŁACH Oddział Specjalnoś ć Ilość osób Ilość osób w gotowości Przewidywa na ilość godzin/mc HBO* HBO z wejściem do komory pielęgniark a pielęgniark a wejść** * Przy założeniu, że ilość dni powszednich w miesiącu to 23 (8 godzin). ** Przy założeniu, że ilość dni powszednich w miesiącu to 23 (3 wejścia). 14

15 Załącznik nr 7 do SWK Istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie zawarta w dniu r. w Krakowie, pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, Kraków, os. Złotej Jesieni 1; NIP: ; REGON: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Wojciecha Szafrańskiego zwanym dalej Szpitalem, a zwanym dalej Przyjmującym zamówienie I. Przedmiot umowy Przedmiotem postępowania jest zlecenie udzielania przez Przyjmującego Zamówienie, świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. w komórkach Szpitala w zakresach opisanych poniżej oraz w razie potrzeby zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów innych oddziałów i komórek medycznych Szpitala w zakresie reprezentowanych przez pielęgniarki udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy specjalności: a. Ośrodek Terapii Hiperbarycznej w godzinach pracy ośrodka tj. od 7.00 od 15:00 w dni powszednie II. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 winno być realizowane pielęgniarki o odpowiednich kwalifikacjach i specjalnościach-zgodnie z wymogami NFZ i MZ. 2. Przewiduje się, że świadczenia zdrowotne udzielane będą przez około określoną szacunkowo ilość 184 godzin w miesiącu łącznie we wszystkich specjalnościach plus dodatkowo wejścia do komory hiperbarycznej pielęgniarek w ilości 69 na miesiąc. Wykaz przewidywanej do realizacji ilość godzin przez poszczególne specjalności określa załącznik nr Świadczenia zlecane i rozliczane będą według ilości godzin udzielania świadczeń zdrowotnych. 4. Ilość godzin do realizacji, o której mowa w pkt 3 może się zwiększyć i zmniejszyć z inicjatywy Szpitala bądź za jego zgodą w zależności od zapotrzebowania. Bieżąca ilość godzin udzielania świadczeń określona zostanie w harmonogramie udzielania świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w Rozdz. II pkt 1. 15

16 5. Ramowy zakres czynności i obowiązków pielęgniarek udzielających świadczeń przedstawiony został w załączniku nr 2 do istotnych postanowień umowy. 6. Pielęgniarki kierowane przez Przyjmującego Zamówienie do udzielania świadczeń w zakresie objętym postępowaniem, związani jednocześnie ze Szpitalem umową o pracę muszą mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź musi ich łączyć z Przyjmującym zamówienie stosunek pracy. W przeciwnym wypadku osoby te nie zostaną dopuszczone do udzielania świadczeń w Szpitalu. 7. Wchodzący w skład zespołu pielęgniarki zobowiązane będą do współdziałania z personelem innych specjalności, reprezentującymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Szpitalu inne podmioty, z którymi Szpital ma zawarte umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym samym czasie. 8. Świadczenia zlecane będą i rozliczane według ilości godzin udzielania świadczeń zdrowotnych. Przewidywaną ilość godzin do zrealizowania w okresie, na który zostanie zawarta umowa określa załącznik nr 1 do umowy tj. cennik usług. 9. Ilość godzin do realizacji w ramach niniejszej umowy może się zwiększyć lub zmniejszyć z inicjatywy Szpitala bądź za jego zgodą w zależności od zapotrzebowania. 10. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przedłożenia Szpitalowi informacji zawierających dane osobowe (imię i nazwisko) pielęgniarek wraz z numerem telefonu, numerem prawa wykonywania zawodu i specjalizacji, którzy będą udzielać świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy, z oświadczeniem każdej osoby odrębnie, zawierającym zgodę na przetwarzanie tych danych. 11. Strony dopuszczają możliwość zmiany personelu, który udzielać będzie świadczeń zdrowotnych pod warunkiem spełniania wszystkich opisanych kryteriów oraz za zgodą Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości. W takiej sytuacji postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. 12. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia liczby osób udzielających świadczeń w ramach niniejszej umowy w przypadku zwiększenia ilości godzin udzielania świadczeń zdrowotnych. 13. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia liczby osób udzielających świadczeń w ramach niniejszej umowy w przypadku zmniejszenia ilości godzin udzielania świadczeń zdrowotnych. 14. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie podporządkować się realizowanej w razie potrzeby koordynującej funkcji wyznaczonego lekarza SOR. Lekarz SOR będzie wykonywał swą funkcję w odniesieniu do całego personelu, udzielającego świadczeń zdrowotnych w Szpitalu. 15. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dołożenia staranności szczególnego rodzaju przy wyborze osób, które będą udzielać świadczeń zdrowotnych w Szpitalu i odpowiada za wybór tych osób. 16. Pielęgniarki kierowane przez Przyjmującego Zamówienie do udzielania świadczeń w zakresie objętym postępowaniem, związani jednocześnie ze Szpitalem umową o pracę muszą mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź musi ich łączyć z Przyjmującym zamówienie stosunek pracy. W przeciwnym wypadku osoby te nie zostaną dopuszczone do udzielania świadczeń w Szpitalu Szpital oświadcza, że wszystkie pomieszczenia, w których udzielane będą świadczenia zdrowotne spełniają wymagania sanitarno epidemiologiczne stawiane w tym zakresie zakładom opieki zdrowotnej. 2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy na terenie Szpitala, będą posiadać aktualne badania lekarskie wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa Za organizację udzielania świadczeń zdrowotnych i współpracę z Koordynatorem udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu oraz za wyposażenie pielęgniarek udzielających na podstawie nin. umowy świadczeń zdrowotnych odpowiada, który jest przedstawicielem Przyjmującego Zamówienie w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy. 16

17 2. W celu umożliwienia przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na terenie Szpitala, Szpital wyznaczy dla Przyjmującego zamówienie pomieszczenie wyposażone w zamykane szafki, w których udzielający świadczeń zdrowotnych pielęgniarki będą mogły przechowywać odzież i obuwie. 3. Przyjmujący zamówienie nie może w ramach niniejszej umowy udzielać świadczeń zdrowotnych osobom niebędącym pacjentami Szpitala lub niebędącymi pacjentami podmiotów, z którymi Szpital ma zawarte odrębne umowy Świadczenia zdrowotne, o których mowa w 1 udzielane będą w oparciu o harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierający wykaz dni i godzin, w których udzielane będą świadczenia zdrowotne, imię i nazwisko, nr telefonu (telefonów) oraz specjalizację lub kwalifikacje. 2. Szpital może objąć harmonogramem udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy także na rzecz innego podmiotu niż Szpital, jeżeli posiada zawartą z tym podmiotem umowę na udzielanie świadczeń tego samego rodzaju, co świadczenia objęte postępowaniem. 3. Harmonogramy opracowywane będą przez Przyjmującego Zamówienie na 1 miesiąc przed miesiącem, którego dotyczą i przedstawiane Szpitalowi do uzgodnienia co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w którym mają być udzielane świadczenia zdrowotne. Harmonogramy zatwierdzane będą przez Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości lub upoważnioną przez niego osobę. 4. Jeden egzemplarz harmonogramu znajdować się będzie w SOR. Dodatkowe egzemplarze muszą znajdować się w poszczególnych komórkach organizacyjnych. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przygotowując harmonogramy, uwzględniać w nich tylko taki personel, który w dowolnej, niekontrolowanej przez Szpital formie, zadeklaruje, że przerwa pomiędzy udzielaniem przez niego świadczeń zdrowotnych na podstawie różnych tytułów jest przerwą rozsądną, pozwalająca na odpoczynek oraz psychiczną i fizyczną regenerację. III.Warunki finansowania Szpital zobowiązuje się do zapłacenia ze środków publicznych za wykonanie zamówienia. Szpital zobowiązuje się zapłacić tylko za świadczenia wykonane. 2. W przypadku urzędowych zmian prawa strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen w przedmiocie stawki podatku VAT. Zmiana VAT następuje z mocy prawa. 3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż wysokość prowizji ustalił zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu. W trakcie obowiązywania umowy, Szpital może żądać przedstawienia mu przez Przyjmującego Zamówienie kalkulacji ceny. 4. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych stanowić będzie: iloczyn ilości godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w danym miesiącu i stawki godzinowej określonej w załączniku nr 1 do umowy tj. cennik usług Płatność dokonywana będzie na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie, w złotych, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu świadczeń zdrowotnych, udzielonych w danym miesiącu kalendarzowym, potwierdzonych przez Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości lub upoważniona przez niego osobę. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 2. Przyjmujący zamówienie wystawiając fakturę za udzielone świadczenia zdrowotne, zobowiązany jest do wyspecyfikowania każdorazowo na fakturze kwoty należności za udzielone świadczenia 17

18 zdrowotne i dołączenia wykazu osób realizujących świadczenia zdrowotne w danym miesiącu wraz z danymi koordynatora Zespołu oraz z ilością godzin świadczeń. IV. Prawa i obowiązki przyjmującego Zamówienie 8 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że będzie dysponował w chwili przystąpienia do realizacji umowy aktualnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej obejmującym szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych i złoży Szpitalowi przed przystąpieniem do udzielania świadczeń zdrowotnych, stosowny dokument potwierdzający fakt zawarcia i opłacenia umowy ubezpieczenia, obejmującym w pełnym zakresie przedmiot umowy. 2. W przypadku, gdy polisa nie obejmuje całego okresu, na który została zawarta umowa, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedłużenia umowy ubezpieczenia na czas trwania nin. umowy. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do złożenia potwierdzenia przedłużenia i opłacenia umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy, a w przypadku składki najpóźniej w dniu upływu okresu, w którym składka miała być opłacona Dla realizacji umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: a. Prowadzenia w sposób dokładny i systematycznie dokumentacji medycznej pacjentów według zasad obowiązujących w Szpitalu i wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. b. Prowadzenia sprawozdawczości statystycznej, na zasadach obowiązujących w Szpitalu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa i wydanych na ich podstawie zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. c. Korzystania z dostarczonych przez Szpital systemów informatycznych, posługiwania się nimi w celu uzyskania danych i rejestrowania danych o pacjencie, lekach, zastosowanych procedurach oraz innych czynnościach. d. Stosowania się do zasad określonych w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wydanych na podstawie art. 137 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz z późn.zm.) oraz w szczegółowych materiałach informacyjnych w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia wprowadzanych zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. e. Zapewnienia ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w zakresie objętym umową. f. Przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Szpitala z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. g. Przestrzegania przepisów wewnętrznych określających funkcjonowanie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w szczególności Statutu, Regulaminu Organizacyjnego i innych regulaminów wewnętrznych. h. Należytej dbałości o pomieszczenia, sprzęt i aparaturę medyczną oraz przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki lekami i materiałami medycznymi; i. Poddania się wewnętrznym procedurom kontrolnym stosowanym w Szpitalu oraz procedurom kontrolnym przewidzianym w nin. umowie. 18

19 j. Przekazywania, co miesiąc do właściwego Dyrektora lub osobie przez niego upoważnionej, informacji o zakresie i sposobie realizacji powyższej umowy obejmującej wykaz zrealizowanych świadczeń zdrowotnych. k. Zabezpieczenia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych na podstawie nin. umowy w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą za wyjątkiem odzieży ochronnej chirurgicznej do wykonywania zabiegów. l. Przedkładania harmonogramów udzielania świadczeń zdrowotnych w terminie umożliwiającym zatwierdzenie harmonogramu przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych. m. Poddania się poleceniom lekarza SOR w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. n. Stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ramowego zakresu czynności, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. o. Stałego i bieżącego aktualizowania danych o osobach udzielających świadczeń w Szpitalu. Aktualizowanie danych należy przeprowadzać za pomocą Portalu Świadczeniodawcy aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz w formie pisemnej informacji o zmianach. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest każdorazowo w momencie dopuszczenia do udzielania świadczeń zdrowotnych nowej osoby, do przekazania do szpitala oświadczenia tej osoby zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. 2. Niewykonanie przez Przyjmującego zamówienia każdego obowiązku stanowi rażące naruszenie istotnych postanowień niniejszej umowy. V. Odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Szpital wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadzie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszej umowie. 2. Za szkody wyrządzone pacjentowi w wyniku udzielonych mu przez pielęgniarki i instrumentariuszki Przyjmującego Zamówienie na podstawie tej umowy świadczeń zdrowotnych, Przyjmujący Zamówienie odpowiada wobec pacjenta. Na takiej samej zasadzie Przyjmujący zamówienie odpowiada wobec osób trzecich za szkody poniesione przez te osoby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Przyjmującego zamówienie umowy albo w związku z udzielenie przez pielęgniarki Przyjmującego zamówienie świadczeń zdrowotnych osobom z tymi osobami powiązanymi. 3. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Szpital na skutek naprawienia przez niego szkody wyrządzonej przez Przyjmującego zamówienie pacjentowi, w wyniku udzielonych temu pacjentowi świadczeń zdrowotnych, jeżeli Szpital do naprawienia szkody został zobowiązany prawomocnym orzeczeniem Sądu albo ugodą sądową lub inną zaakceptowana przez Przyjmującego zamówienia lub ubezpieczyciela. 4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie przedmiotu niniejszej umowy, ponoszą solidarnie Szpital i Przyjmujący zamówienie. 5. Przyjmujący zamówienie ponosi także odpowiedzialność za straty i szkody, nie mieszczące się w zakresie określonym w ustępach poprzedzających, wyrządzone Szpitalowi w związku z wykonywaniem umowy, a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności Przyjmującego zamówienie. 6. Odpowiedzialność, o której mowa w tym paragrafie obejmuje także szkody następcze tj. szkody, których bezpośrednią przyczyną nie jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie nin. umowy, ale których przyczyną jest zdarzenie, które wywołało szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 19

20 7. Strony ustalają, że Szpital ma prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość szkody z należności wynikających z faktury za udzielenie świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy. 11 W razie gdy, wyłącznie w wyniku niewykonania niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie Szpital zostanie zobowiązany przez NFZ lub inne uprawnione organy do zapłaty kary umownej albo w razie niezapłacenia Szpitalowi za udzielone świadczenia zdrowotne z powodu zawinionego przez Przyjmującego zamówienie: a) obciążenia pacjenta uprawnionego do bezpłatnych leków lub wyrobów medycznych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia r. (Dz. U Nr 210, poz ze zmianami) ich kosztami lub wystawienia recepty osobie nieuprawnionej lub w przypadkach nieuzasadnionych; b) pobierania przez Przyjmującego zamówienie nienależnych opłat od pacjentów za świadczenia będące przedmiotem umowy; c) nieuzasadnionej odmowy przez Przyjmującego zamówienie udzielenia pacjentowi świadczeń; d) przedstawienia Szpitalowi niezgodnych ze stanem faktycznym danych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Świadczeniodawcę z Narodowego Funduszu Zdrowia; e) gromadzenia przez Przyjmującego zamówienie informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób rażąco naruszający przepisy prawa Szpital ma prawo żądać od Przyjmującego zamówienie zwrotu zapłaconych NFZ lub innym uprawnionym organom kwot zobowiązań w całości lub w części. VI. Kary Umowne W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Szpital może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną do 5% wartości umowy z miesiąca poprzedzającego zdarzenie za każde stwierdzone naruszenie w szczególności w następujących przypadkach: a. Udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. b. Nieudzielania świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w sposób określony w przedmiotowej umowie. c. Obciążania świadczeniobiorców kosztami wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz z późniejszymi zmianami). d. Udaremniania kontroli albo niewykonania w wyznaczonym terminie zleceń pokontrolnych. e. Pobierania nienależytych opłat za świadczenia będące przedmiotem umowy. f. Nieuzasadnionej odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych. g. Przedstawienia przez Przyjmującego zamówienie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym ( w tym także nieaktualnych danych dotyczących personelu udzielającego świadczeń) na podstawie, których Narodowy Fundusz Zdrowia dokonał płatności Szpitalowi nienależytych środków finansowych, h. Obliczenia i pobrania od Szpitala wynagrodzenia obejmującego prowizję w wysokości wyższej od dopuszczonej nin. umową. 2. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Szpital szkody, Szpital zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 20

21 3. Jeżeli zdarzenie, będące przyczyną nałożenia kary umownej, wydarzyło się w pierwszym miesiącu wykonania umowy, kara umowna wynosi 5% wartości brutto określonej w wystawionej przez Przyjmującego zamówienie fakturze, a gdy faktura nie została wystawiona 5% wynagrodzenia za miesiąc, obliczonego na podstawie złożonej przez Przyjmującego zamówienie oferty. VII. Prawa i obowiązki Szpitala Dla realizacji umowy Szpital zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie: a. Stworzenia odpowiednich warunków w zakresie opieki nad pacjentami tzn. zapewnienie opieki pielęgniarskiej i przez personel dodatkowy, b. Dostęp do niezbędnych środków do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym umową, znajdujących się na terenie Szpitala. c. Dostęp do aparatury i sprzętu medycznego, niezbędnych do bezpośredniego lub pośredniego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym umową, znajdujących się na terenie Szpitala. d. W miarę posiadanych możliwości, pełną sprawność aparatury i sprzętu medycznego. e. Dostęp do pomieszczeń socjalnych, wyposażonych w szafkę na odzież i łazienkę i linię telefoniczną, wykorzystywanych wyłącznie w celu realizacji umowy, a znajdujących się na terenie właściwych medycznych komórek organizacyjnych Szpitala. Wykorzystywanie tych pomieszczeń do innego celu będzie podstawą do obciążenia Przyjmującego zamówienia ich kosztami. Rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych następuje wyłącznie na podstawie bilingów monitorujących wykonywanie połączeń. Kopie bilingów otrzymuje Przyjmujący zamówienie. 2. Zapewnienie dostępu do aparatury i sprzętu medycznego, o których mowa w ust. 1 lit. c nastąpi przy uwzględnieniu zasady sprawowania nadzoru nad nimi przez kierownika właściwej medycznej komórki organizacyjnej Szpitala. 3. Zapewnienie zaopatrzenia w wyroby medyczne odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w Szpitalu Szpital jest uprawniony do kontroli udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie oraz jego działalności na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, a w szczególności: a. Kontroli zużycia materiałów medycznych, testów diagnostycznych oraz aparatury i sprzętu medycznego. b. Badania efektywności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. c. Badania satysfakcji pacjentów, d. Oceny współpracy przez pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. 2. Uprawnienia kontrolne Szpitala ponadto obejmują prawo do: a. Żądania informacji dotyczącej zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. b. Nadzoru nad prowadzoną przez Przyjmującego zamówienie dokumentacją medyczną. c. Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych Szpitala z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. d. Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych określających funkcjonowanie Szpitala, w szczególności Statutu, Regulaminu Organizacyjnego i innych regulaminów wewnętrznych. 21

22 3. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Szpital z oddziałem NFZ. 4. W wyniku przeprowadzonej kontroli Szpital może: a. Wydać zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. b. Skorzystać z innych uprawnień wskazanych w postanowieniach niniejszej umowy. 5. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na udostępnienie przez pielęgniarki Przyjmującego zamówienie informacji o wysokości stawki godzinowej lub innej zastosowanej do obliczenia wynagrodzenia otrzymywanego przez pielęgniarki Przyjmującego zamówienie, udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie nin. umowy oraz wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń - dla celów obliczenia wysokości zastosowanej przez Przyjmującego dla kalkulacji stawki wynagrodzenia prowizji. VIII. Czas trwania umowy i warunki jej zmiany lub rozwiązania Powyższa umowa zawarta jest na czas określony od dnia podpisania do dnia r. 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 1 stycznia 2014r. 3. Powyższa umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta za wyjątkiem przypadków opisanych w Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia: a. Wskutek oświadczenia złożonego przez Przyjmującego zamówienie o rozwiązaniu umowy, jeżeli Szpital nie przekaże w ciągu 60 dni od dnia otrzymania faktury, środków finansowych. b. Wskutek oświadczenia złożonego przez Szpital o rozwiązaniu umowy, w przypadku nieudokumentowania przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. c. Wskutek oświadczenia złożonego przez Szpital o rozwiązaniu umowy w przypadku nieprzedłużenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasła w trakcie trwania nin. umowy lub niezawarcia nowej albo w przypadku nieopłacenia składki, gdy płacona jest w ratach lub nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego opisane w tym ustępie okoliczności oraz w przypadku rażącego naruszenia innych postanowień niniejszej umowy. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez szpital bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy. 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Szpital za wypowiedzeniem jednomiesięcznym, albo w innym terminie za zgodą obu stron, w przypadku: a. zmian organizacyjnych Szpitala lub wprowadzenia dyżurów medycznych, b. zmian przepisów prawa uniemożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy, c. zmian przepisów lub interpretacji dotyczących ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatkowych, 22

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

udzielania świadczeń pielęgniarskich w Stacji Dializ - udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa, nie więcej niż 120 h w miesiącu stawka za 1h

udzielania świadczeń pielęgniarskich w Stacji Dializ - udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa, nie więcej niż 120 h w miesiącu stawka za 1h Postępowanie konkursowe 3/07/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 /2012 Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. I. Komisja konkursowa, zwana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Szczegółowe Warunki Konkursu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych

Wzór Umowy Usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych ZAŁĄCZNIK NR 9 Wzór Umowy Usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr /U/ZP/2014 Zawarta dnia. roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice tel. 18 35 53 564 Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

tel.: fax: /7

tel.: fax: /7 tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenie usług medycznych Konsultanta Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie tomografii komputerowej zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM Wrocław 25.08.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSUOFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDRO WOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań scyntygraficznych dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data: 05. 12.2016r.

Bardziej szczegółowo

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj:

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj: OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15-04-2011

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2012 Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu z dnia 03 października 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2012 Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu z dnia 03 października 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2012 Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu z dnia 03 października 2012 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych Rozdział I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez osoby legitymujace się nabyciem fachowych kwalifikacji, w zakresie medycznych czynności ratunkowych, podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Komunikat z 22 września 2010

Komunikat z 22 września 2010 Komunikat z 22 września 2010 Praktyczne i nformacje dla oferentów ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem. Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Itter Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie Ofert z dnia 20.01.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ogłoszonego przez Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie.

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie. PROJEKT UMOWY NR DZp/ / /.. NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu. w Rybniku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/6/2015 Nowa Sól, dnia 08.05.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 7 listopada 2011r. D-423-6(1)-AOS/G/-MH/2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice tel. 18 35 53 564 Podstawa prawna: 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 3 lat na koordynatora ds. przeszczepów w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy:

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: UMOWA na świadczenie zdrowotne nr ZP-4241- /16 do postępowania nr ZP-4240-3/16 Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: Centrum Onkologii Instytutem

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia 18.04.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie konkursowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2013 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 2.07.2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze 1 Załącznik do Polecenia służbowego Nr 2/2014 z dnia 04 lutego 2014 roku Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w sprawie powołania komisji konkursowej. Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie konkursowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015 Nr konkursu: 2/NM/2015 Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zakresie: elektroterapii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ŁOW NFZ,

Bardziej szczegółowo

Kraków, os. Złotej Jesieni 1

Kraków, os. Złotej Jesieni 1 Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzania badań echokardiograficznych serca oraz oceny 24 godzinnych zapisów EKG metodą holtera w Nr KRS: 0000352784, nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ( Dz. U. z 2015, poz. 618 z

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA OKRES 3 LAT W RODZAJU KOD CPV 85111000-0 USŁUGI SZPITALNE W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarskiej w ramach Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w

Bardziej szczegółowo

w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w zakresie:

w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w zakresie: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.j.śniadeckiego w Białymstoku ul.m. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok PK Nr 30/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielanie zamówienia

Bardziej szczegółowo

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie.

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie. PROJEKT UMOWY NR DZp/ / /.. NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu. w Rybniku pomiędzy: SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

Konkurs: ZP /16. Strona 1 z 8

Konkurs: ZP /16. Strona 1 z 8 Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie konsultacji kardiologicznych oraz badania echo serca pacjentów, EKG metodą Holtera Centrum Onkologii Instytut im Marii

Bardziej szczegółowo

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie.

... NIP REGON KRS.. Reprezentowanym/ą przez:... Zwanym/ą w treści umowy Przyjmującym zamówienie. PROJEKT UMOWY NR DZp/ / /.. NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu. w Rybniku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZOWANIA KONKURSU OFERT na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX Siemianowice Śląskie,... r URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL. 032 760-53-90, FAX 760-54-20 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w zakresie : A)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Kleszczów, dnia 04.12.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA, w zakresie LEKARZ SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ,

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice tel. 18 35 53 534 Podstawa prawna: art. 26, art.26a oraz art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Szpital Powiatowy w Wołominie Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo