Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu"

Transkrypt

1 Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej, MHz? Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia bez naliczania Wykonawcy kar w przypadku przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., lub odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień? Odp. Wykonawca musi wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w SIWZ. Pytanie: Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawca złożył dokumentację wykonawczą w tym charakterystykę urządzeń sieci, rysunki przedstawiające sposób montażu i instalacji, harmonogram prac oraz rysunki i mapy przedstawiające umiejscowienie stacji bazowych oraz teoretyczny zasięg tych stacji. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę fakt, iż kryterium wyboru oferty jest cena ( w 100%) oraz możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania dofinansowania projektu, zrezygnuje z wymogu dostarczenia dokumentacji wykonawczej na etapie składania ofert? Przygotowanie takiej dokumentacji wymaga dużego wkładu czasu jak i pracy ze strony Wykonawcy, który w przypadku unieważnienia postępowania może okazać się straconym. Pytanie: 3. Zamawiający określił, iż na podstawie dokumentacji wykonawczej Wykonawca dokona uzgodnień z Zamawiającym dotyczących montażu oraz Wykonawca zgłosi w imieniu Zamawiającego budowę i roboty budowlane nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę oraz te wymagając uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli takowe są wymagane. Wykonawca mając na uwadze konieczność budowy 20 punktów dystrybucyjnych, czyli rozpoznanie możliwości posadowienia urządzeń czy to na istniejących obiektach czy też na nowo posadowionych konstrukcjach wsporczych jest w stanie określić dokładne miejsca montażu wraz z rysunkami i mapami przedstawiającymi umiejscowienie stacji bazowych oraz teoretyczny zasięg tych stacji dopiero po przeprowadzeniu wstępnych ustaleń na planowanych miejscach instalacji, rozmowach z właścicielami obiektów, uzyskaniu ich zgody

2 na montaż oraz przeprowadzeniu wstępnych pomiarów. Czy w związku z tym Zamawiający może odstąpić od żądania przekazania dokumentacji wykonawczej w procesie składania ofert? Pytanie: W arkuszu Kalkulacji uproszczonej" w pozycji 11. Wyszczególniona została pozycja Szkolenie z obsługi komputera". Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie, czego ma dotyczyć cena jednostkowa netto szkolenia? Czy całości godzin szkolenia dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych, czy godziny szkolenia dla wszystkich Beneficjentów, czy godziny dla jednej grupy Beneficjentów (jeśli tak to ilu osobowe grupy są wymagane?) czy też może cena powinna zostać rozpisana w inny sposób? Odp. Cenę jednostkową za szkolenie należy podać, jako jedną cenę za całość szkolenia dla wszystkich uczestników określonych w SIWZ. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację załącznika Kalkulacji uproszczonej ceny oferty" poprzez dodanie dodatkowych pozycji (np. rozbicie 13. Pozycji na kilka kolejnych)? Odp. Zamawiający podtrzymuje format załącznika Kalkulacja uproszczona ceny oferty Pytanie: Zgodnie z przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 20 szkoleń w ciągu 200 godzin szkoleniowych dla 340 osób. Szkolenia te mają zostać przeprowadzone z podziałem na grupy szkoleniowe dla dzieci młodzieży i dorosłych. Czy Zamawiający udzieli informacji jaki jest przedział wiekowy grup? Odp. Uczestnikami szkoleń będą osoby ze wszystkich grup wiekowych. Pytanie: Czy Zamawiający do przeprowadzenia szkoleń udostępni Wykonawcy niezbędną infrastrukturę? Czy na terenie gminy Moszczenica znajduje się infrastruktura pozwalająca na przeprowadzenie szkoleń? Odp. Organizacja szkoleń należy do wykonawcy Pytanie: Co Zamawiający rozumie poprzez zapewnienie przez Wykonawcę bezwzględnej dyscypliny dotyczącej 100% realizacji planu szkolenia wraz z raportem końcowym?

3 Odp. Plan szkoleń musi być wykonany przez wykonawcę ze spełnieniem wszystkich parametrów z SIWZ dotyczących szkoleń. Pytanie: Czy Zawiadomienie Beneficjentów Ostatecznych o terminie i miejscu przeprowadzenia szkolenia będzie leżało po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? Odp. Zawiadomienie uczestników szkoleń należy do wykonawcy Pytanie: W jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczać Wykonawcę z przeprowadzenia szkoleń, w przypadku gdyby liczba osób obecnych na szkoleniu była mniejsza od założonej przez Zamawiającego. Wykonawca nie może przymusić osób prywatnych do wzięcia udziału w szkoleniach. Odp. Przeprowadzenie szkoleń dla mniejszej liczby uczestników niż wymagana oznacza niezrealizowanie przedmiotu zamówienia. Pytanie: Czy tematyka zajęć szkoleniowych w różnych grupach powinna być identyczna, czy tez powinna różnić się np. w zależności od wieku uczestników danego szkolenia? Odp. Tematyka szkoleń może być dostosowana do wieku uczestników i ich stopnia zaawansowania. Pytanie: Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt do Beneficjentów Ostatecznych został podłączony przez Wykonawcę do źródeł zasilania. Czy Zamawiający zapewnia, iż w każdej lokalizacji znajdują się wystarczające źródła prądu i zostaną udostępnione Wykonawcy na potrzeby zainstalowania sprzętu? Odp. Wykonawca musi zapewnić funkcjonowanie urządzeń elektrycznych i tym samym zapewnić im wymagane źródła prądu. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga by dokumentacja powykonawcza dostarczona była w postaci papierowej i/lub elektronicznej czy też w innej? Odp. Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona w postaci drukowanej, elektronicznej i fotograficznej.

4 Pytanie: W jakim czasie od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o konieczności oznakowania dostarczonych urządzeń logiem Programu opisanym w dokumentacji przetargowej? Odp. Wszystkie urządzenia będące tzw. produktem projektu dofinansowanego z POIG muszą spełniać wymagania, co do informacji i promocji POIG. Pytanie: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich poleceń Inżyniera Projektu w zakresie realizacji niniejszej umowy. Taki zapis niesie ryzyko konieczności wykonania także poleceń, które w efekcie mogą skutkować opóźnieniem realizacji przedmiotu zamówienia lub niewłaściwym wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Czy Zamawiający doda zapis: (...)wszelkich poleceń Inżyniera Projektu, uzgodnionych z Wykonawcą i nie utrudniających wykonania przedmiotu zamówienia", który zniweluje takie ryzyko? Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Pytanie: Zamawiający wskazuje, iż główny punkt systemu powinien zostać umieszczony na budynku Szkoły Podstawowej im. Bronisława Wanata w Moszczenicy, Moszczenica 250 czy Zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem formalności? Jeśli tak, to jakie dokładnie dokumenty/zgody posiada? Czy w budynku istnieje wydzielone miejsce do instalacji urządzeń sieciowych tj. urządzeń warstwy dystrybucyjnej, przełącznika sieciowego itd.? Odp. Zapewnienie warunków formalno technicznych należy do wykonawcy. Pytanie: Czy Zamawiający posiada wymagane prawem formalności na montaż urządzeń głównego punktu w miejscowości Staszówka? Czy Zamawiający może wskazać punkt, obiekt na którym Wykonawca ma dokonać instalacji? Czy jeśli jest to budynek to czy istnieje w nim wydzielone miejsce do instalacji urządzeń sieciowych tj. urządzeń warstwy dystrybucyjnej, przełącznika sieciowego itd.? Odp. Zapewnienie warunków formalno technicznych należy do wykonawcy. Pytanie: Zamawiający wskazuje konieczność zapewnienia w miejscowości Moszczenica punktu styku z siecią Internet o minimalnej przepustowości: 20 Mbps oraz o łączu symetrycznym. Tymczasem założono, że przepustowość łącza do sieci Internet musi umożliwić jednoczesną pracę min. 40% użytkowników przy prędkości min 512 kbps dla każdego co dla 160 komputerów oznacza łącze o kbps. Czy Zamawiający zmieni

5 wartość minimalnej przepustowości łącza? Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg symetrycznego łącza. Odp. Zamawiający wymaga zapewnienia łącza z siecią Internet o przepustowości min 20 Mbps w miejscowości Moszczenica. Zamawiający nie wymaga, aby łącze było symetryczne. Przepustowość łącza do sieci Internet musi umożliwić jednoczesną pracę min. 25% użytkowników przy prędkości min. 512 kbps dla każdego. Pytanie: Zamawiający wymaga dostawy z każdym punktem dostępowym min. 2 anteny dla pasma SGHz oraz min. 1 anteny dla pasma 2,4 GHz tymczasem w wymaganiach minimalnych dla punktów dostępowych określono ilość anten: 2 oraz typ anteny dookólna. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju anten sektorowej lub kierunkowej? Czy zamawiający podtrzymuje wymóg min. ilości anten dla poszczególnych zakresów częstotliwości? Odp. W przedstawionych w tabeli wymaganiach podano wartości minimalne dla punktu dostępowego. Dopuszcza się zastosowanie punktów dostępowych z możliwością zastosowania większej ilości anten. Dopuszcza się również zastosowania rozgałęźników, pozwalających podłączyć do jednego portu większą ilość anten. Dopuszcza się jednocześnie zastosowanie anten sektorowych lub kierunkowych, należy jednak pamiętać, że zastosowanie tych anten musi zapewnić korzystanie z usług sieci podłączonym użytkownikom. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o innych parametrach, niż podane w specyfikacji, jeśli Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu? Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie: Zamawiający dla urządzenia warstwy dystrybucyjnej w podanych parametrach minimalnych wymaga obsługiwaną modulacje: Air link oraz bezpieczeństwo w zakresie data encryption AES WiMAX 16e, co jawnie wskazuje na konieczność zastosowania urządzeń WiMAX czy Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań technicznych? Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie: W wymaganiach minimalnych systemu centralnego sterowania siecią bezprzewodową Zamawiający wymaga:

6 dodawanie/zmiana/konfiguracja/weryfikacja/usuwanie/zarządzanie elementów sieci w bazie danych. Czy Zamawiający wymaga budowania bazy danych? Jeśli tak, to jakie dokładnie informacje ma zawierać? powinny być dostępne logi wszystkich wiadomości pomiędzy Systemem Zarządzania i Elementami Sieci. Czy Zamawiający może przybliżyć o jakie dokładnie wiadomości chodzi? możliwość definiowania Użytkowników z różnymi wymaganiami dotyczącymi klas usługowych. Powinna być możliwość wpierania klas usługowych dla takich aplikacji jak głos czy multimedia. Co Zamawiający rozumiem poprzez sformułowanie klasa usługowa? system powinien zachowywać dane wszystkich elementów systemu. Czy Zamawiającemu chodziło o przechowywanie danych o wszystkich elementach systemu? Jeśli tak to jakie dokładnie dane Zamawiający miał na myśli? Odp. System zarządzania ma w pełni obsługiwać wszystkie elementy budowanej sieci. Pytanie: Zamawiający wymaga przynajmniej 5-letniej gwarancji producenta dla komputerów i monitorów. Czy Zamawiający mając na uwadze niezwykle długi termin gwarancji dopuszcza świadczenie usług gwarancyjnych przez Wykonawcę? Co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie naprawy w miejscu użytkowania komputera czy dopuszczalna jest gwarancja w systemie door-to-door za pośrednictwem kuriera? Odp. Dostarczony i zainstalowany sprzęt komputerowy musi posiadać co najmniej 5 letnią gwarancję producenta, z możliwością naprawy w miejscu zainstalowania lub door-to-door za pośrednictwem kuriera. Pytanie: W wymaganiach minimalnych podstawowych parametrów oraz warunków równoważności stawianych zamawianym komputerów Zamawiający wymaga zintegrowanej karty graficznej oraz złączy graficznych: 1xVGA, 1xDVl, 1xDisplay port. Ilość wyjść graficznych mając na uwadze zintegrowany układ graficzny jest obszerna czy w związku z tym Zamawiający może zrezygnować z wymogu zastosowania Display port?

7 Pytanie: W wymaganiach minimalnych podstawowych parametrów oraz warunków równoważności stawianych zamawianym komputerów Zamawiający wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub równoważnego, czy Wykonawca może zastosować system operacyjny z rodziny LINUX/UNIX przy zachowaniu pozostałych wymagań Zamawiającego? Pytanie: Zamawiający wymaga, aby komputer posiadał możliwość blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Czy Zamawiający wymaga dostawy komputera posiadającego BIOS bez podtrzymania bateryjnego? Czy Zamawiający wymaga założenia" hasła na BIOS uniemożliwiającego start systemu operacyjnego bez podania hasła dostępu? Pytanie: Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, technologii oraz parametrów równoważnych innych niż określonych w SIWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W jaki sposób w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę urządzenia oraz oferowanej technologii wraz z kartami katalogowymi Zamawiający dokona oceny w przypadku pracy urządzeń w tej samej technologii, ale o innych parametrach technicznych od wymaganych? Odp. W przypadku zaoferowania urządzeń, technologii o parametrach równoważnych Zamawiający wymaga dostarczenia pełnej listy oferowanych urządzeń, wraz z numerami produktów, opisem funkcjonalności i potwierdzeniem zgodności z wymaganymi normami. Pytanie: Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem prac instalacyjnych Wykonawca uzyskał zgody wszystkich użytkowników końcowych oraz administratorów obiektów na wykonanie prac instalacyjnych czy Zamawiający dopuszcza możliwość podzielenia prac dla poszczególnych punktów dystrybucyjnych z uwagi na krótki czas realizacji zadania? Czy Zamawiający będzie akceptował takie dokumenty, jeśli tak to w jakim czasie? Odp. Wykonawca musi uzyskać wszystkie wymagane zgody w takich terminach, aby wykonać cały przedmiot zamówienia w terminie.

8 Pytanie: W jaki sposób Oferent ma rozumieć warunkowe zapisy dla pozycji 4 i 5 w kalkulacji uproszczonej oferty: Odp. Warunkowe zapisy w pozycji 4 i 5 kalkulacji uproszczonej oferty należy rozumieć, iż w przypadku istnienia pozycji w kosztorysie należy wstawić jej wartość, w przypadku braku należy wstawić 0 (zero).

9 Pytanie: Czy wobec wyżej wykluczających się zapisów Zamawiający A) nie będzie wymagał podłączenia beneficjentów końcowych w technologii WiFi? B) zezwoli na wykonanie połączenia do sieci internetowej w innej dowolnej technologii (np. HSDPA/UMTS/EDGGE,DSL), która zapewni wymagana jakość połączenia? Odp. A Zamawiający wymaga podłączenia klientów końcowych w technologii WiFi. Odp. B Dostęp do sieci Internet musi być realizowany poprzez wybudowaną przez Wykonawcę sieć mającą punkt styku z Internetem lokalnie w Moszczenicy. Pytanie: Czy Gmina Moszczenica dysponuje koncepcją techniczną do wykonania sieci radiowej dla przedmiotowego projektu? Odp. Założenia koncepcji technicznej zawarte są w SIWZ. Pytanie: Czy Gmina Moszczenica udostępni adresy lokalizacji wymaganych dla 20 węzłów dostępowych, lokalizacje sześciu jednostek podległych beneficjentowi oraz sprecyzuje zasięg budowanej sieci? Odp. Zasięg budowanej sieci jest określony w SIWZ jako 100 gospodarstw domowych na terenie Gminy Moszczenica oraz 6 jednostek podległych. Wybór optymalnej lokalizacji 20 węzłów dostępowych należy do wykonawcy. Pytanie: Jakie parametry ma posiadać radiolinia oraz ile radiolinii przewiduje Zamawiający zakupić? Odp. Radiolinia ma połączyć miejscowości Moszczenica oraz Staszkówka. Z uwagi na fakt, że styk z siecią Internet będzie zlokalizowany w głównym węźle w Moszczenicy, należy zaoferować radiolinię o przepustowości pozwalającej na zachowanie wszystkich parametrów pracy użytkowników systemu.

10 Pytanie: Czy Zamawiający chce wykorzystać stacje bazowe jako medium do budowy połączeń punkt punkt? Czy Zamawiający bierze pod uwagę, że takie połączenie będzie mało efektywne i kosztowne czego dowodem jest to, że żaden szanujący operator (lub projektant sieci telekom.) czegoś takiego nie stosuje? Odp. Tak. Zamawiający chce wykorzystać stacje bazowe jako medium punkt-punkt. Pytanie: Czy Zamawiający przewidział niestabilność lub całkowity brak połączeń warstwy dystrybucyjnej ( naszym zdaniem najważniejszej ) wykonanej w technologii 5 Ghz na wskutek zakłóceń od innych systemów SGhz używanych przez operatorów lokalnych oraz zakłóceń od własnego systemu mesh? (w warstwie połączeń p-p ma pracować na 5 GHz który to Zamawiający chce również zastosować w tym projekcie? Odp. System powinien być zaprojektowany w taki sposób, żeby zapewnić stabilność jego działania. Pytanie: Proszę uzasadnić od strony technicznej zastosowanie systemu PMP SGhz spełniającego standard e( wimax mobilny ) skoro nie będą wykorzystywane właściwości jakie posiadają takie systemy? Odp. Zastosowanie standardu e pozwoli na łatwą rozbudowę systemu w przyszłości. Pytanie: Jakie Zamawiający stawia wymagania wobec terminali klienckich dla zastosowanych stacji bazowych w warstwie dystrybucyjnej ponieważ brak jest ich opisu w SIWZ? Odp. Dystrybucja sygnału do abonenta ma być zrealizowana w technologii WiFi 2,4GHz. Należy zapewnić możliwość podłączenia abonenta w tej technologii. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne system diagnostyczny wykorzystujący dźwiękowe sygnały wydawane przez komputer w przypadku pojawienia się błędów związanych ze wskazanymi przez Zamawiającego problemami. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu)

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców. Gmina Siechnice

Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców. Gmina Siechnice Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców Gmina Siechnice marzec 2011 r. Strona 1 z 24 Spis Treści : Strona Spis treści...... 2 Podstawowe pojęcia i ich skróty stosowane w opracowaniu..... 3 1. Wstęp.......

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo