Gospodarka odpadowa w jednostkach handlowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gospodarka odpadowa w jednostkach handlowych"

Transkrypt

1 Gospodarka odpadowa w jednostkach handlowych ebooki OCHRONA ŚRODOWISKA

2 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA WYJĄTKOWE EBOOKI ZA DARMO DLA CIEBIE Jeśli: P P P jesteś specjalistą ds. ochrony środowiska lub specjalistą ds. gospodarowania odpadami osobą oddelegowaną do spraw związanych z ochroną środowiska właścicielem firmy KLIKNIJ i pobierz bezpłatnie e-poradniki!

3 Redaktor prowadząca: Anna Kolasa Menedżer produktu: Mariusz Miętusiewicz Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Projekt graficzny: Magdalena Huta Skład i łamanie: Studio Raster Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel , faks NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w publikacji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z tym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. 3

4 GOSPODARKA ODPADOWA W JEDNOSTKACH HANDLOWYCH Niemal każda placówka handlowa wytwarza odpady, które musi odpowiednio zagospodarować. Ale wytwarzanie odpadów to nie wszystko, sklepy często są też wprowadzającymi produkty, a to nakłada na nie dodatkowe obowiązki. Podpowiadamy, co konkretnie spoczywa na ich barkach i jak się z tego wywiązać. Przede wszystkim placówki handlowe powinny przekazywać wytworzone u siebie odpady wyłącznie odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia, tj. zezwolenie na zbieranie i transport odpadów. Przed zawarciem współpracy z taką firmą warto poprosić o skan takiej decyzji (lub oryginał do wglądu), by upewnić się, że faktycznie posiada wymagane koncesje i prawa. Za przekazanie odpadów nieuprawnionemu podmiotowi odpowiada bowiem przekazujący odpady, a więc w tym przypadku np. sklep lub hurtownia. Bardzo ważnym obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji odpadów powstających w placówce handlowej. Ewidencję prowadzi się z zastosowaniem:» karty przekazania odpadów (KPO),» karty ewidencji odpadów (KEO). Placówki handlowe, jako wytwórcy odpadów, oprócz obowiązku prowadzenia ewidencji muszą również składać corocznie do marszałka województwa sprawozdania o wytwarzanych odpadach w terminie do 15 marca. Ustawa o odpadach przewiduje sytuację, w której prawa i obowiązki ciążące na wytwórcach odpadów korzystających ze wspólnego lokalu mogą być przeniesione na jednego, wybranego przedsiębiorcę lub na rzecz wynajmującego lokal. Dotyczy to np. dużych centrów handlowych. Konieczne jest wówczaszawarcie stosownej umowy regulującej tę kwestię. Wtedy pojedyncze sklepy w danym lokalu nie muszą osobno prowadzić ewidencji odpadów i składać do urzędu marszałkowskiego zbiorczego zestawienia o rodzajach i ilości odpadów. Tabela 1. Najczęściej wytwarzane odpady w placówkach handlowych Kod odpadu Rodzaj odpadu Przykład odpadu Opakowania z papieru i tektury Karton, papier pakowy, gilza Opakowania z tworzyw sztucznych Folia stretch, taśma spinająca poliplopylenowa, elementy opakowaniowe ze styropianu, skrzynki plastikowe Opakowania z drewna Palety drewniane, skrzynki drewniane Opakowania z metalu Puszki po środkach innych niż niebezpieczne, metalowe paski bindujące Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, inne niż wymienione w do Elementy usunięte z zużytych urządzeń, inne niż wymienione w Świetlówki Bębny do drukarek, kartridże i tonery, przewody, kable, wtyczki, przełączniki Baterie alkaliczne (z wyłączeniem ) Baterie paluszki niezawierające rtęci 4

5 Sprzedaż produktów w opakowaniach i zadania z tym związane Praktycznie każda placówka handlowa jest dystrybutorem produktów w opakowaniach. Jakie obowiązki w związku z tym na niej ciążą? Przedsiębiorca w związku z dystrybucją produktów w opakowaniach musi przede wszystkim:» wywiesić w miejscu sprzedaży informację o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz» prowadzić selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych jeżeli jednostka handlu detalicznego ma powierzchnię powyżej 2000 m 2. Informacja w miejscu sprzedaży Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego sprzedaje produkty w opakowaniach, wówczas musi przekazać użytkownikom tych produktów informację o: dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,» zasadach właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,» znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach. Informacja na ten temat powinna być wywieszona w miejscu sprzedaży. Wzór informacji znajduje się na str. 11. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m 2 musi prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach znajdujących się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady. W praktyce oznacza to, że taki sklep musi klientom udostępnić pojemniki, gdzie będą zbierane odpady opakowaniowe. W takiej sytuacji placówka handlowa nie musi posiadać zezwolenia na zbieranie odpadów. Wówczas jest tzw. nieprofesjonalnym zbierającym odpady. 6 obowiązków, które musi spełniać wprowadzający towar w opakowaniach Placówka handlowa może być również wprowadzającym produkty w opakowaniach na rynek jeżeli sprzedawane są produkty, które pakowane są na miejscu, w sklepie. Co to oznacza z formalnego punktu widzenia? Wprowadzającymi produkty w opakowaniach są m.in.:» prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m 2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach; prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m 2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach. Jakie obowiązki ma sklep jako wprowadzajacy towar? Patrz str. 6. UWAGA Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć do marszałka województwa zawiadomienie o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie czy też wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach. 1. Stosowanie opakowań spełniających określone kryteria Przedsiębiorca, który wprowadza produkty w opakowaniach, musi stosować opakowania spełniające następujące wymagania: Ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby: 5

6 opakowania nie zawierały szkodliwych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi, maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg (ustawa przewiduje wyjątki w tym zakresie, które zostały określone w rozporządzeniu ministra środowiska z 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach). Wprowadzający opakowania jest także obowiązany ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych w taki sposób, aby objętość i masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji opakowania oraz zapewnienia poziomu bezpieczeństwa produktowi, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika. Wprowadzający opakowania jest obowiązany wprowadzać do obrotu opakowania projektowane i wykonane w sposób umożliwiający: ich wielokrotne użycie i późniejszy recykling albo przynajmniej ich recykling, jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, albo inną niż recykling formę ich odzysku, jeżeli nie jest możliwy ich recykling. 2. Zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych Wprowadzający produkty w opakowaniach musi zapewnić odzysk (w tym także recykling) odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe, w których wprowadził produkty na rynek. UWAGA Obowiązku tego nie trzeba wykonywać samodzielnie. Można zlecić jego wykonanie organizacji odzysku opakowań. Organizacja odzysku przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie zawartej umowy. Umowa powinna dotyczyć całej masy opakowań jednego rodzaju lub kilku rodzajów, które wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu w danym roku. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wprowadzający produkty w opakowaniach musi przekazać organizacji odzysku opakowań informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku produktach w opakowaniach. Jeżeli przedsiębiorca nie przekaże organizacji odzysku opakowań tych danych, musi uiścić opłatę produktową w odniesieniu do produktów w opakowaniach, które wprowadził do obrotu w danym roku, bez poinformowania organizacji odzysku opakowań. 3. Publiczne kampanie edukacyjne Wprowadzający produkty w opakowaniach musi prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Wykonanie tego obowiązku może zlecić organizacji odzysku opakowań. Jeśli jednak zdecyduje się samodzielnie prowadzić te kampanie, musi przeznaczyć na nie lub przekazać na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego. Wprowadzający produkty w opakowaniach musi złożyć sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi, o którym szczegółowiej powiemy w kolejnych rozdziałach. 4. Ewidencja opakowań Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku. Może być prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej. 5. Opłata produktowa Jeżeli wprowadzający produkty w opakowaniach czy też organizacja odzysku opakowań nie osiągną w danym roku wymaganych poziomów odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, muszą wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i odzysku. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu. 6. Sprawozdanie do marszałka województwa 6

7 Wprowadzający produkty w opakowaniach, a także wprowadzający na rynek opakowania ma obowiązek składania corocznie marszałkowi województwa, na którego terenie prowadzi działalność, rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, o opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi. Sporządzenie tego sprawozdania można zlecić organizacji odzysku opakowań. Baterie i akumulatory jakie przepisy zastosować Jeżeli w sklepie jest prowadzona sprzedaż baterii lub akumulatorów albo też urządzeń, które zawierają baterie lub akumulatory, właściciel zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach. A jakie obowiązki ta ustawa narzuca? Ustawa o bateriach i akumulatorach nakłada obowiązek zbierania w sklepach zużytych baterii dostarczonych przez użytkowników końcowych (konsumentów). Obowiązek taki mają placówki: handlu detalicznego prowadzące sprzedaż baterii o powierzchni sprzedaży minimum 25 m 2, handlu hurtowego zaopatrujące sklepy detaliczne w baterie, usługowe, w których można dokonać wymiany baterii umieszczonej w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. UWAGA Sklepy muszą informować konsumentów o tym, że prowadzą selektywną zbiórkę baterii, dlatego na ich terenie w widocznym miejscu powinien znajdować się oznakowany pojemnik do selektywnej zbiórki. Nie wolno wrzucać zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami do tego samego pojemnika! Zebrane baterie i akumulatory trzeba przekazywać podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia do ich odbioru albo dystrybutorowi, który zaopatruje sklep w nowe baterie przeznaczone do sprzedaży. Nie jest konieczne potwierdzenie odbioru baterii ze sklepu z użyciem karty przekazania odpadu. 4 obowiązki prowadzących miejsce odbioru Przedsiębiorca prowadzący miejsce odbioru, w tym sprzedawca detaliczny oraz hurtowy, musi pamiętać o kilku zasadach: 1) w miejscu odbioru nie wolno zbierać zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku; 2) pojemniki służące do zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w miejscach odbioru powinny być ustawione w miejscu publicznie dostępnym; 3) w miejscach odbioru zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne trzeba przyjmować nieodpłatnie; 4) w miejscu odbioru powinna znajdować się czytelna i dostępna dla użytkownika końcowego informacja na temat możliwości oddania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w tym miejscu. Informacja ta może być umieszczona na pojemniku służącym do zbierania. Obowiązki sprzedawcy detalicznego Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m 2, jest obowiązany do: 1) przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie, 2) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie albo zużyte akumulatory. Obowiązki sprzedawcy hurtowego Sprzedawca hurtowy baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych jest obowiązany do: 1) przyjęcia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, któremu przekazał baterie przenośne lub akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie, 2) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory. 7

8 UWAGA Prowadzący miejsce odbioru zużytych baterii i akumulatorów nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, prowadzenia ewidencji odpadów ani uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ. Nie musi też dokonywać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku ze zbieraniem zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Jakie wymagania muszą spełniać baterie i akumulatory, by zostały dopuszczone do sprzedaży Baterie i akumulatory wprowadzane do sprzedaży przez jednostkę handlową muszą spełnić ściśle określone wymagania. W przeciwnym wypadku zostaną wycofane. Na co więc zwrócić szczególną uwagę? Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym baterie i akumulatory zamontowane w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,0005% wagowo rtęci oraz nie więcej niż 0,002% wagowo kadmu. Wymagania dotyczące zawartości kadmu nie dotyczą baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w: 1) systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym, 2) urządzeniach medycznych, 3) elektronarzędziach bezprzewodowych. Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym zestawy oraz ogniwa guzikowe, powinny być oznakowane symbolem selektywnego zbierania (patrz wzór niżej). Symbol powinien zajmować co najmniej 3% największej powierzchni bocznej baterii lub akumulatora bądź zestawu, osiągać zatem maksymalne wymiary 5 5 cm. W przypadku ogniw cylindrycznych symbol ten powinien zajmować co najmniej 1,5% powierzchni baterii lub akumulatora, osiągać więc maksymalne wymiary 5 5 cm. W przypadku gdy wielkość baterii lub akumulatora bądź zestawu jest taka, że symbol byłby mniejszy niż 0,5 0,5 cm, baterii i akumulatora lub zestawu nie oznacza się, a na opakowaniu umieszcza się symbol o wymiarze co najmniej 1 1 cm. Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym zestawy, powinny być oznakowane: symbolem chemicznym Cd, jeżeli zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu, symbolem chemicznym Pb, jeśli zawierają powyżej 0,004% wagowo ołowiu. Ogniwa guzikowe powinny być oznakowane symbolem chemicznym Hg, gdy zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci. UWAGA Wprowadzane do obrotu baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz baterie samochodowe i akumulatory samochodowe powinny być zaopatrzone w informację o ich pojemności. Wzory symboli, o których mowa powyżej, zostały określone w ustawie i wyglądają następująco: Te symbole należy umieścić poniżej symbolu selektywnego zbierania w taki sposób, aby dany symbol zajmował powierzchnię co najmniej jednej czwartej wielkości tego symbolu. Hg Cd Pb Kto ponosi koszty wycofania wadliwych produktów Jeżeli baterie i akumulatory nie spełniają tych wymagań, Inspektor Ochrony Środowiska wydaje z urzędu decyzję o ich wycofaniu. Decyzja ta zawiera m.in. zobowiązanie wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory do odpowiedniego 8

9 publicznego wezwania sprzedawców detalicznych, sprzedawców hurtowych oraz użytkowników końcowych baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań do oddawania tych baterii i akumulatorów na koszt i odpowiedzialność wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory. Zatem koszt wycofania baterii i akumulatorów niespełniających wymagań nie leży po stronie placówki handlowej, tylko po stronie wprowadzającego baterie lub akumulatory na rynek. Mimo to warto sprawdzić, czy sprzedawane baterie i akumulatory spełniają wymagania określone w ustawie. Być może dzięki temu uda się zapobiec sytuacji, w której trzeba będzie tracić energię na formalności związane z uzyskaniem zwrotu poniesionych kosztów od swojego dostawcy, który wprowadził na rynek baterie niespełniające wymagań. UWAGA Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej może zarządzić w toku kontroli wstrzymanie dystrybucji baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań. W przypadku wydania tej decyzji sprzedawca detaliczny lub sprzedawca hurtowy jest zobowiązany do zwrotu baterii i akumulatorów niespełniających wymagań do dostawcy, a w razie braku takiej możliwości do przekazania tych baterii i akumulatorów jako zużytych baterii i zużytych akumulatorów do przetworzenia i recyklingu. Koszty związane z wycofaniem z obrotu, ze wstrzymaniem dystrybucji lub z przekazaniem do przetworzenia i recyklingu baterii i akumulatorów ponosi wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory. Opłata depozytowa kto musi ją uiścić Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych musi pobrać od kupującego (który nie jest przedsiębiorcą) opłatę depozytową, jeżeli podczas zakupu tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Obowiązek pobierania opłaty depozytowej nie dotyczy sprzedawcy detalicznego baterii samochodowych kwasowo- -ołowiowych oraz akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych udostępnianych jako przynależność albo część składowa innych urządzeń. Sprzedawca detaliczny musi, w ciągu 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, przyjąć zużyte baterie lub akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe oraz zwrócić pobraną opłatę depozytową, a także potwierdzić jej zwrot. Jeżeli przy zwrocie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów kupujący nie przedstawi dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej oraz dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej, sprzedawca potwierdza zwrot opłaty depozytowej wyłącznie na swoim egzemplarzu. Nieodebraną opłatę depozytową sprzedawca detaliczny musi wpłacić na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę tego sprzedawcy w terminie do 15 marca roku następującego po roku, w którym zaistniało pobranie opłaty. W tym samym terminie musi też złożyć sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory W sklepie mogą być sprzedawane baterie lub akumulatory pod własną marką. W takiej sytuacji placówka handlowa jest jednocześnie wprowadzającym baterie i akumulatory na rynek po raz pierwszy i w związku z tym ma wiele dodatkowych obowiązków do spełnienia. Obowiązek Omówienie obowiązku Wpis do rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju musi uzyskać wpis do rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory prowadzonego przez GIOŚ. 9

10 Obowiązek Opłata rejestrowa oraz opłata roczna Umowa z organizacją odzysku Omówienie obowiązku Dokonanie wpisu do rejestru wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty rejestrowej na konto GIOŚ. Kiedy przedsiębiorca jest już wpisany do rejestru, ma obowiązek uiszczania, w terminie do końca lutego każdego roku, opłaty rocznej na odrębny rachunek bankowy GIOŚ. Opłaty rocznej nie wnosi wprowadzający baterie i akumulatory, który jest jednocześnie wprowadzającym sprzęt i został zarejestrowany w Rejestrze Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. W takim przypadku, składając wniosek o wpis do rejestru, należy przedłożyć informację o numerze rejestrowym nadanym zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie. Wprowadzający baterie i akumulatory, musi zorganizować i sfinansować zbieranie, przetwarzanie, recykling i unieszkodliwianie zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz zadbać o właściwe gospodarowanie zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami. Właściciel placówki handlowej nie musi oczywiście realizować tego obowiązku sam, ale przez podmiot pośredniczący może zawrzeć (koniecznie pisemną) umowę z wybraną przez siebie organizacją odzysku, która przejmie za niego obowiązki w tym zakresie. Obowiązek odbierania zużytych baterii lub akumulatorów samochodowych albo przemysłowych od użytkownika końcowego Umowa ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory Obowiązek ten dotyczy wprowadzających na rynek baterie i akumulatory samochodowe lub przemysłowe. W sytuacji kiedy użytkownik końcowy zgłosi potrzebę odbioru od niego zużytych baterii lub akumulatorów samochodowych albo przemysłowych, podmiot, który wprowadził je do obrotu, ma obowiązek odebrać je w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia i przekazać do przetwarzania i recyklingu. Nieco inaczej ma się kwestia wprowadzania na rynek baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i przemysłowych). W tym przypadku wprowadzający na rynek jest obowiązany do odebrania na własny koszt zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu. Ponadto wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory kwasowo-ołowiowe ma obowiązek dołączenia do nich informacji o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania. Wprowadzający na rynek po raz pierwszy baterie przenośne lub akumulatory przenośne ma obowiązek zawrzeć umowę ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory. Umowa ta musi być zawarta w formie pisemnej. Roczne poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych i opłata produktowa Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do osiągnięcia rocznych poziomów zbierania, które zostały określone w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Wymagany roczny poziom zbierania w 2016 roku i w kolejnych latach wynosi 45%. Jeżeli wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne nie uzyskał wymaganych poziomów zbierania, jest obowiązany do ponoszenia opłaty produktowej i złożenia sprawozdania o jej wysokości. Opłatę produktową należy uiścić na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy. Ewidencja Wprowadzający baterie lub akumulatory musi prowadzić ewidencję obejmującą informacje o rodzaju i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów. Roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów Roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów składa się do marszałka województwa w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdania dotyczą. W sprawozdaniu nie uwzględniamy masy baterii wyeksportowanych. Należy pamiętać, że przy ustalaniu masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów nie uwzględnia się masy tych baterii i akumulatorów, w tym także stanowiących przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów, które zostały wyeksportowane lub 10

11 Obowiązek Omówienie obowiązku były przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy dokonanej przez wprowadzającego baterie bądź akumulatory lub innego przedsiębiorcę. Umowa z prowadzącym zakład przetwarzania Publiczne kampanie edukacyjne Wprowadzający baterie lub akumulatory musi zawrzeć umowę z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa musi określać:» warunki finansowania przez wprowadzającego baterie lub akumulatory przetwarzania i recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,» zobowiązanie prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do co najmniej nieodpłatnego przyjmowania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, które poddaje procesom przetwarzania i recyklingu. Wprowadzający baterie lub akumulatory ma obowiązek sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę. Publiczne kampanie edukacyjne oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wynosi 0,03 zł za kilogram wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów. Opłata na publiczne kampanie edukacyjne stanowi iloczyn tej stawki oraz masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata, przez wprowadzającego baterie lub akumulatory. Opłatę należy wnieść na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata. Wprowadzający baterie lub akumulatory ma obowiązek sporządzania i przekazywania corocznie do urzędu marszałkowskiego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne. Wprowadzający baterie lub akumulatory nie ma obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym. Obowiązek ten można realizować przez podmiot pośredniczący organizację odzysku, z którą wprowadzający ma podpisaną umowę. W takim przypadku podmiot pośredniczący może prowadzić wspólną kampanię edukacyjną dla wszystkich wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ma podpisane umowy. Sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego zadania dystrybutora Dystrybutor, który udostępnia na rynku sprzęt, a więc również placówka handlowa, gdzie sprzedawany jest sprzęt elektryczny lub elektroniczny, musi wywiązać się z wielu obowiązków, które narzuca ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Co konkretnie powinien zrobić? Dystrybutor może udostępniać na rynku wyłącznie sprzęt wprowadzony do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru prowadzonego przez GIOŚ lub pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru oraz odpowiednio oznakowanego. 11

12 Dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego musi nieodpłatnie odebrać w punkcie sprzedaży zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych jeżeli ten sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił takie same funkcje co sprzęt sprzedawany. Co więcej, dystrybutor dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, musi nieodpłatnie odebrać zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu. Również pod warunkiem że sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Jeżeli dystrybutor prowadzi jednostkę handlu, w której powierzchnia poświęcona sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynosi co najmniej 400 m 2 musi nieodpłatnie przyjąć w tej jednostce (lub w jej bezpośredniej bliskości) zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, a osoba, która go oddaje, nie musi kupować nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. UWAGA Dystrybutor może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeżeli sprzęt ten jest zanieczyszczony i stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takiej sytuacji posiadacz zużytego sprzętu powinien przekazać go bezpośrednio do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania. Dystrybutor, który udostępnia na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość (czyli sklepów internetowych), jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu. W punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu powinna znajdować się informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu. W przypadku sprzedaży wysyłkowej informacje te mogą być umieszczone na stronie internetowej. Sklep jako wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny Tak jak w przypadku innych produktów (czyli np. wspomnianych wcześniej baterii i akumulatorów) sklepy mogą nie tylko sprzedawać sprzęty elektryczne i elektroniczne, ale również wprowadzać je na rynek. Placówka handlowa będzie jednocześnie wprowadzającym sprzęt, jeżeli: w sklepie sprzedawany jest pod własną nazwą lub znakiem towarowym sprzęt, który został zaprojektowany lub wyprodukowany dla tego sklepu, podmiot (mający siedzibę na terytorium kraju) pod własną marką odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty (tutaj należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że odsprzedający nie jest uznawany za wprowadzającego sprzęt w sytuacji, kiedy na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy wprowadzającego sprzęt), przedsiębiorca ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim. Wprowadzającym sprzęt jest każdy, kto prowadzi działalność taką jak opisana powyżej, bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży. Dotyczy to również sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a więc sklepów internetowych. Tabela 2. Obowiązki wprowadzającego sprzęt Obowiązek Wpis do rejestru prowadzonego przez GIOŚ Omówienie obowiązku Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr wprowadzających sprzęt. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć przed podjęciem działalności gospodarczej, która będzie wiązała się z wprowadzaniem sprzętu na rynek. Wniosek można złożyć wyłącznie w formie pisemnej. Do wniosku trzeba dołączyć:» uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej,» uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 12

13 Obowiązek Omówienie obowiązku W przypadku braku takiej umowy wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych może dołączyć dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego. Wprowadzający sprzęt ma obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wprowadzaniem do obrotu sprzętu. Opłata rejestrowa i opłata roczna Publiczne kampanie edukacyjne Wykonanie wpisu do rejestru wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty rejestrowej. Opłatę należy uiścić na nr konta podany na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W kolejnych latach wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do uiszczania w terminie do końca lutego każdego roku opłaty rocznej na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wysokość opłaty rocznej jest taka sama jak wysokość opłaty rejestrowej. W roku, w którym wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel uzyskał wpis w rejestrze ZSEiE, nie wnosi opłaty rocznej. Obowiązek można realizować samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku (co musi być uregulowane odpowiednimi zapisami w umowie z organizacją odzysku). Jeżeli wprowadzający sprzęt chciałby samodzielnie zrealizować ten obowiązek, powinien przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub wnieść na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Rozliczenie wykonania tego obowiązku następuje w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (należy złożyć stosowne sprawozdanie do marszałka w tym zakresie). Istnieje możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z tego obowiązku, jeżeli wysokość obliczonych środków, które należałoby przeznaczyć na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, nie przekracza 100 zł w danym roku. Zorganizowanie i sfinansowanie odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu Poziomy zbierania zużytego sprzętu, określonych poziomów odzysku oraz opłata produktowa Obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu realizowany jest przez organizację odzysku. Właściciel placówki handlowej będący jednocześnie wprowadzającym sprzęt powinien zawrzeć umowę z wybraną przez siebie organizacją odzysku, która przejmie za niego obowiązki w tym zakresie. Roczne minimalne poziomy zbierania zużytego sprzętu oraz poziomy odzysku zostały określne w ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688). Na koniec roku kalendarzowego następuje rozliczenie wykonania obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu. Wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej, obliczanej oddzielnie dla każdej grupy sprzętu, w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:» zbierania,» odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu. Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy odpowiednio wymaganym a osiągniętym minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku oraz poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu. 13

14 Obowiązek Omówienie obowiązku Dla większości grup i rodzajów sprzętu stawka opłaty produktowej wynosi 1,80 zł za 1 kg wprowadzonego sprzętu. Wyjątek stanowią niektóre rodzaje sprzętu oświetleniowego, tj.:» liniowe lampy fluorescencyjne,» kompaktowe lampy fluorescencyjne,» wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe,» niskoprężne lampy sodowe, gdzie stawka opłaty produktowej wynosi 18,00 zł za 1 kg wprowadzonego sprzętu. Opłatę produktową należy obliczyć na koniec roku kalendarzowego i wnieść bez wezwania na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej się nie wnosi. ZWOLNIENIA Z OPŁATY PRODUKTOWEJ Z opłaty produktowej zwolnieni są wprowadzający sprzęt, którzy wprowadzają do obrotu:» małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,» wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg. Jednak aby uzyskać zwolnienie, wprowadzający sprzęt musi złożyć marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku, zaświadczenie o pomocy de minimis. Zabezpieczenie finansowe Zabezpieczenie finansowe dotyczy tylko wprowadzających sprzęt, którzy wprowadzają sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. W sytuacji kiedy wprowadzający sprzęt wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych:» samodzielnie realizuje obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,» umowa, którą miał podpisaną z organizacją odzysku, wygasła,» ogłoszono upadłość lub wykreślono z rejestru organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą wprowadzający ma zawartą umowę, wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany rok przeznaczonego na pokrycie opłaty produktowej. Zabezpieczenie finansowe może mieć różną formę:» depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego,» gwarancji ubezpieczeniowej złożonej do marszałka województwa,» gwarancji bankowej złożonej do marszałka województwa. Wprowadzający sprzęt ma obowiązek wnieść zabezpieczenie finansowe w terminie do 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie. Przedstawienie nabywcom sprzętu kosztów gospodarowania odpadami Dystrybutor jest obowiązany do informowania nabywców sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, jeżeli taką informację uzyskał od wprowadzającego sprzęt. Informowanie nabywców sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami następuje przez wyróżnienie w cenie sprzętu kosztów gospodarowania odpadami przypadających na jednostkę sprzętu. Koszty gospodarowania odpadami nie mogą przekraczać kosztów faktycznie poniesionych na ten cel. Umowa z prowadzącym zakład przetwarzania Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zawarcia umowy (w formie pisemnej) z prowadzącym zakład przetwarzania, który prowadzi demontaż oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu, który powstał ze sprzętu należącego do grupy sprzętu, do której należy sprzęt wprowadzony do obrotu przez wprowadzającego sprzęt. 14

15 Obowiązek Sprawozdania Omówienie obowiązku Jeżeli wprowadzający ma podpisaną umowę z organizacją odzysku, sprawozdania składa w jego imieniu organizacja odzysku. Sprawozdania mogą być przekazywane w formie: pisemnej na adres Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie lub dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres skrzynki podawczej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do 15 marca za okres 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do 15 marca za okres 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy. Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt Wykaz należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 15 marca każdego roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy. Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy. Wykonywanie obowiązków za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie zwalnia wprowadzającego sprzęt z odpowiedzialności za ich realizację. Organizacja odzysku wykonuje obowiązki wprowadzającego sprzęt na podstawie zawartej z nim umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w odniesieniu do masy sprzętu należącego do grupy sprzętu wskazanej w umowie, którą wprowadzający sprzęt wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym. Wprowadzający sprzęt oraz organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego są obowiązani przechowywać umowę przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać. Podstawa prawna: Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.). Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1987). Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1803). Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1863). Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688). Ustawa z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686). Wzór informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Natalia Springer specjalista ds. ochrony środowiska INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH Szanowni Klienci! Zgodnie z art. 42 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.) informujemy Państwa o opakowaniach stosowanych w naszym sklepie w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej oraz o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, które z nich powstają w następujący sposób: 15

16 1. Opakowania stosowane przez naszą firmę w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej obejmują: bezzwrotne torby z tworzywa sztucznego, bezzwrotne opakowania kartonowe. 2. Firma nie prowadzi zbiórki odpadów opakowaniowych powstających po opakowaniach stosowanych w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej. Nie mamy takiego prawnego obowiązku. 3. Zużyte opakowania po produktach oferowanych przez naszą firmę należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, kierując się zasadami, które zostały określone w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku. 4. Pamiętaj, że umieszczanie zużytych opakowań po produktach oferowanych przez naszą firmę w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów jest zabronione. Rodzaje oznaczeń, które znajdują się na opakowaniach stosowanych przez naszą firmę: Opakowanie nadające się do recyklingu Opakowanie wykonane z polietylenu małej gęstości Udział w systemie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych Wzór dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY POBRANIE OPŁATY DEPOZYTOWEJ I DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZWROT OPŁATY DEPOZYTOWEJ I. DANE SPRZEDAWCY DETALICZNEGO BATERII SAMOCHODOWYCH KWASOWO-OŁOWIOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH KWASOWO-OŁOWIOWYCH, BATERII PRZEMYSŁOWYCH KWASOWO-OŁOWIOWYCH LUB AKUMULATORÓW PRZEMYSŁOWYCH KWASOWO-OŁOWIOWYCH Firma przedsiębiorcy Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności i adres Województwo Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu NIP REGON II. RODZAJ I LICZBA SPRZEDANYCH BATERII SAMOCHODOWYCH KWASOWO-OŁOWIOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH KWASOWO-OŁOWIOWYCH, BATERII PRZEMYSŁOWYCH KWASOWO-OŁOWIOWYCH I AKUMULATORÓW PRZEMYSŁOWYCH KWASOWO-OŁOWIOWYCH ORAZ WYSOKOŚĆ POBRANEJ OPŁATY DEPOZYTOWEJ 16

17 A. Baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe i akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe Liczba sprzedanych bateriii akumulatorów [szt.] Stawka opłaty depozytowej [zł] Wysokość pobranej opłaty depozytowej [zł] Data pobrania opłaty depozytowej Liczba zwróconych zużytych baterii zużytych akumulatorów [szt.] Wysokość zwróconej opłaty depozytowej [zł] Data zwrotu opłaty depozytowej B. Baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe i akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe Liczba sprzedanych baterii i akumulatorów [szt.] Stawka opłaty depozytowej [zł] Wysokość pobranej opłaty depozytowej [zł] Data pobrania opłaty depozytowej Liczba zwróconych zużytych baterii i zużytych akumulatorów [szt.] Wysokość zwróconej opłaty depozytowej [zł] Data zwrotu opłaty depozytowej IMIĘ, NAZWISKO I PODPIS OSOBY POBIERAJĄCEJ OPŁATĘ DEPOZYTOWĄ IMIĘ, NAZWISKO I PODPIS KUPUJĄCEGO, OD KTÓREGO POBIERANA JEST OPŁATA DEPOZYTOWA IMIĘ, NAZWISKO I PODPIS OSOBY ZWRACAJĄCEJ OPŁATĘ IMIĘ, NAZWISKO I PODPIS KUPUJĄCEGO, KTÓREMU ZWRACANA JEST OPŁATA DEPOZYTOWA Zapraszamy do odwiedzenia strony Akademia Wiedzy i Praktyki znajdziesz tam najnowsze szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci do wykonywania pracy! Sprawdź już teraz, co przygotowali dla Ciebie nasi eksperci specjalizujący się w ochronie środowiska! Wejdź na w zakładkę Ochrona Środowiska i wybierz szkolenie dla siebie. Zapraszamy! Zespół Akademii Wiedzy i Praktyki 17

18 ebooki OCHRONA ŚRODOWISKA ISBN BL0042

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Obowiązki przedsiębiorców gospodarujących bateriami i akumulatorami - zestawienie od 1 stycznia 2015 roku WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Wprowadzającym jest przedsiębiorca: 1. dokonujący

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach Małgorzata Tomczak Wprowadzający baterie lub akumulatory Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Zakres ustawy wymagania dotyczące wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów; zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Baterie powinny być także dodatkowo oznakowane, jeżeli zawartość kadmu wagowo przekracza 0,002 proc., a ołowiu 0,004 proc.

Baterie powinny być także dodatkowo oznakowane, jeżeli zawartość kadmu wagowo przekracza 0,002 proc., a ołowiu 0,004 proc. 19 lutego 10 (nr 35) PRAWO Organizacja zbiórki zużytych ogniw Obowiązki przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą lub produkcją baterii i akumulatorów Przedsiębiorca, który wprowadza na rynek baterie lub

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Spis treści Wykaz skrótów...11 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Rozdział 1 Przepisy ogólne...17 Art. 1. [Zakres normowania]... 17 Art. 1a. [Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r.

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Podmiot zobowiązany do Rodzaj Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U. z 2013 r. poz. 21) 1) Posiadacz

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Dz.U.2016.182 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1 ) z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Na podstawie art. 237b ust.

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Strona 1 z 9 OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA

USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Paweł KRAWCZYK Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Streszczenie: Tematem przewodnim artykułu jest zwrócenie uwagi na istniejące obowiązki prawne

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz 14 czerwca 2012 r. 2 Kompetencje Inspekcji Handlowej Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Skrypt dla wprowadzających

Bardziej szczegółowo

WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY 1. Wprowadzasz do obrotu baterie lub akumulatory przenośne na rynek krajowy? 2. Importujesz z zagranicy zabawki z zamontowanymi bateriami przenośnymi? 3. Dokonujesz

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

Należy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wymagającej składania sprawozdania. 2)

Należy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wymagającej składania sprawozdania. 2) roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi Za rok 2018 Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Adresat Rok

Bardziej szczegółowo

Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku

Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.), która

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz. 2526 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Część 2. Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1322

Dz.U. 2014 poz. 1322 Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2014 poz. 1322 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

Obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych mają:

Obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych mają: Kto jest zobowiązany do osiągania określonych poziomów odzysku i recyklingu... 1 Jak udokumentować osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu opakowań... 3 Kiedy uiszczamy opłatę produktową... 5 Jak obliczyć

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 2326

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 2326 Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 2326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy od 2014 roku

Nowe przepisy od 2014 roku Opakowania i odpady opakowaniowe Nowe przepisy od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1863 z późn. zm.) obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wybrane obowiązki każdego przedsiębiorcy sprowadzającego pojazd/pojazdy z zagranicy do Polski wynikające z przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

Wybrane obowiązki każdego przedsiębiorcy sprowadzającego pojazd/pojazdy z zagranicy do Polski wynikające z przepisów z zakresu gospodarki odpadami. Warszawa 20-03-2018r Wybrane obowiązki każdego przedsiębiorcy sprowadzającego pojazd/pojazdy z zagranicy do Polski wynikające z przepisów z zakresu gospodarki odpadami. * I Obowiązek wpisu do rejestru.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa. Zmiana przepisów

Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa. Zmiana przepisów Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa Zmiana przepisów Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687) Ustawa z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dr Dominika Sułkowska Ekspert w zakresie ochrony środowiska Koordynator programów odpadowych Dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R.

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. OBOWIĄZEK PROWADZENIA REJESTRU Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów

Dokumentacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów Dokumentacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów Firmy zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów muszą sprostać licznym wymaganiom i obowiązkom. Przede wszystkim muszą dysponować zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Poziomy odzysku i recyklingu główny obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach

Poziomy odzysku i recyklingu główny obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach Poziomy odzysku i recyklingu główny obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach Jednym z obowiązków firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach jest zapewnienie odzysku, w tym recyklingu,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. (poz. ) WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666,

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. (poz.18 WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA

WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA L.p. Rodzaj u 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest 2. Informacja o wykorzystywanych PCB L.p. Rodzaj u 1. Sprawozdanie o pojazdach wycofanych

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r.

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 1155 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2015 r., poz. 881) Pokaż wszystkie zmiany Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Kinga Majewska Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakie uprawnienia ma inspektor WIOŚ w trakcie kontroli

Dowiedz się, jakie uprawnienia ma inspektor WIOŚ w trakcie kontroli Dowiedz się, jakie uprawnienia ma inspektor WIOŚ w trakcie kontroli Działalność inspekcyjna wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska obejmuje w szczególności kontrolę przedsiębiorców. Niemniej jednak

Bardziej szczegółowo

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) Opakowania i odpady opakowaniowe Nowe przepisy od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) Ustawa określa prawa

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.05.180.1495 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.223.1464 art. 1 2009.06.12 zm. Dz.U.2009.79.666 art. 114 2010.01.01 zm. Dz.U.2009.79.666 art. 114 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5)

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Marzec 2012 Spis treści SPRAWOZDANIA/RAPORTY 1. Ustawa o odpadach... 3 a) Posiadacz odpadów...3 2. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji

Bardziej szczegółowo

1. PRAWIDŁOWOŚĆ OZNACZENIA OFEROWANYCH DO SPRZEDAŻY BATERII I AKUMULATORÓW.

1. PRAWIDŁOWOŚĆ OZNACZENIA OFEROWANYCH DO SPRZEDAŻY BATERII I AKUMULATORÓW. Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w I i II kwartale 2016 r. przeprowadził kontrole prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 09 maja 2013 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport do KOBiZE Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2017 ZAKTUALIZOWANE

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport do KOBiZE Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2017 ZAKTUALIZOWANE Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Raport do KOBiZE Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2017 ZAKTUALIZOWANE Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Raport do KOBiZE Opłaty za korzystanie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Robert Pochyluk, opublikowano w 2006 r.

GOSPODARKA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Robert Pochyluk,  opublikowano w 2006 r. GOSPODARKA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Robert Pochyluk, www.eko-net.pl opublikowano w 2006 r. Wprowadzenie W reakcji na lawinowo wzrastającą ilość odpadów zużytych urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY

WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. (poz. 2458) WZÓR Załącznik nr 1 FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I. Dane podmiotu WNIOSEK, O WPIS DO

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych. McDonald s Polska

Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych. McDonald s Polska Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych McDonald s Polska opakowanie Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa z dnia... o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa z dnia... o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Projekt z dnia 16 listopada 2004 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE ZSEE ORAZ O BATERIACH I AKUMULATORACH Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE ZSEE ORAZ O BATERIACH I AKUMULATORACH Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE ZSEE ORAZ O BATERIACH I AKUMULATORACH Dr Bartosz Draniewicz, radca prawny, Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego w Warszawie Nowa ustawa o ZSEE Projekt ustawy wdraża

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1155 2015-01-01 zm. Dz.U.2014.1322 art. 4 zm. Dz.U.2014.1662 art. 23 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 487)

Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 487) Warszawa, dnia 24 marca 2009 r. Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 487) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona przez Sejm w dniu 5 marca 2009 r. ustawa o bateriach i akumulatorach dokonuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (1) (Dz. U. z dnia 28 maja 2009 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (1) (Dz. U. z dnia 28 maja 2009 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2009.79.666 2011-08-09 zm. Dz.U.2011.152.897 art. 9 2011-09-01 zm. Dz.U.2011.171.1016 art. 56 2011-09-29 zm. Dz.U.2011.178.1060 art. 13 2012-01-01 zm. Dz.U.2011.152.897 art. 9 2013-01-23 zm. Dz.U.2013.21

Bardziej szczegółowo

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny PRZEPISY UE Dyrektywa 94/62/EEC dotyczy wszelkich opakowań oraz odpadów opakowaniowych. Gospodarka opakowaniami

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy Egzemplarz przeznaczony dla 3) wprowadzającego sprzęt Głównego Inspektora Ochrony Środowiska prowadzącego zakład przetwarzania

Bardziej szczegółowo

1 z 23 2013-12-21 20:22

1 z 23 2013-12-21 20:22 1 z 23 2013-12-21 20:22 Dz.U.2013.1155 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1.1.Ustawa określa: 1)wymagania,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) - wersja na dzień 1.01.2009 r. (publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. nr 223, poz. 1464) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY

WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. (poz. 2458) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I. Dane podmiotu WNIOSEK, 2) O WPIS

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.)

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinien

Bardziej szczegółowo

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw w zakresie wejścia w życie zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Z FO. Dział I. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU AKTUALIZACYJNY1), 2) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) ADRESAT. 1. Dane przedsiębiorcy

Załącznik nr 1 Z FO. Dział I. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU AKTUALIZACYJNY1), 2) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) ADRESAT. 1. Dane przedsiębiorcy FORMULARZE JEDNOLITE PLIKI KONTROLNE (JPK) PODPIS ELEKTRONICZNY Załącznik nr 1 Z FO formularz rejestrowny Dział I. Dane podmiotu WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ADRESAT AKTUALIZACYJNY, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA..

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 38 2714 Poz. 199 Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Dzierżanowski

Arkadiusz Dzierżanowski Arkadiusz Dzierżanowski Art. 4. 1. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem: 1) wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami UWAGA! Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Od dnia 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Dz.U j.t. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 listopada 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA

Dz.U j.t. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 listopada 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA Baterie i akumulatory. Dz.U.2016.1803 j.t. z dnia 2016.11.04 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 listopada 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax ,

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax , INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Opłata produktowa 2017-03-02 13:17:56 Nazwa sprawy/procedury Opłata produktowa Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z 2014 r. 1322, 1662, z 2015 r. poz. 881. o zużytym sprzęcie

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/44 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2008

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 8 października 2012 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowano w Departamencie Kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1. Baterie i akumulatory.

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1. Baterie i akumulatory. Baterie i akumulatory. Dz.U.2016.1803 t.j. z dnia 2016.11.04 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 12 czerwca 2009 r., 29 sierpnia 2009 r., 26 września 2009 r., 1 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1. Dz.U.05.180.1495 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/53 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 687, 1688. o bateriach i akumulatorach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r.

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Zespół podatków pośrednich Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Cezary Sowiński MenedŜer Jakiego rodzaju odpadów

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. www.bdo.mos.gov.pl Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport o KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport o KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Raport o KOBiZE Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 79 poz. 666 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 79 poz. 666 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/53 Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 687, 1688. o bateriach i akumulatorach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1) (Dz. U. z dnia 28 maja 2009 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1) (Dz. U. z dnia 28 maja 2009 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.09.79.666 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1) (Dz. U. z dnia 28 maja 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) wymagania dotyczące wprowadzanych do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA W GOSPODARCE ODPADOWEJ. Decyzje administracyjne, opłaty, ewidencje

DOKUMENTACJA W GOSPODARCE ODPADOWEJ. Decyzje administracyjne, opłaty, ewidencje DOKUMENTACJA W GOSPODARCE ODPADOWEJ Decyzje administracyjne, opłaty, ewidencje Dokumentacja w gospodarce odpadowej Decyzje administracyjne, opłaty, ewidencje Autorzy: Dorota Rosłoń, Bartłomiej Matysiak,

Bardziej szczegółowo

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Jakub Smakulski WYBRANE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY POSTĘPOWANIA Z POJAZDAMI WYCOFANYMI Z EKSPLOATACJI DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wyeksploatowanych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne recyklingu baterii

Uwarunkowania prawne recyklingu baterii Uwarunkowania prawne recyklingu baterii Katarzyna Grzesik Przegląd Komunalny. Recykling; ISSN 1731-9927. - 2005 nr 1 s. 22 24 Baterie należą do odpadów, którym poświęcono szczególną uwagę w przepisach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 2458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 38 2714 Poz. 199 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Stan prawny na 07.03.2012r. (Dz.U.2009.79.666 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) wymagania dotyczące wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666, z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 178,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 2 lipca 2012 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.

Bardziej szczegółowo

29 ZMIAN PRAWNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA, które weszły w życie w 2017 roku

29 ZMIAN PRAWNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA, które weszły w życie w 2017 roku 29 ZMIAN PRAWNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA, które weszły w życie w 2017 roku 29 zmian prawnych w ochronie środowiska, które weszły w życie w 2017 r. Autorzy: Robert Barański, Agnieszka Bisiorek, Iwona Czauderna,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/56 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy:

Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy: CO TO JEST ZUŻYTY SPRZĘT Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami) definiuje sprzęt jako urządzenia, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 79 poz. 666 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 79 poz. 666 USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 687 o bateriach i akumulatorach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo