.z~ G e&. VI';.at ~ ~.~ c6kr-~ ac OVERY. ().ft/.r.l t;;~l'k C«c&'..t~jfmo,ilj>.1.ludif. ca-orl'/- M1I!Ials. 'J4c O.I<-c.7Cu.KJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".z~ G e&. VI';.at ~ ~.~ c6kr-~ ac OVERY. ().ft/.r.l t;;~l'k C«c&'..t~jfmo,ilj>.1.ludif. ca-orl'/- M1I!Ials. 'J4c O.I<-c.7Cu.KJ"

Transkrypt

1 -, PLAN POLi\CZENIA TRANSGRANICZNEGO VI';.at ~ ~.~ c6kr-~ ().ft/.r.l t;;~l'k C«c&'..t~Jfmo,Ilj>.1.ludif.z~ G e&. ca-orl'/- M1I!Ials cbr~c77j~ PROIECT DE FUZIUNE TRANSFRONT ALIERĂ 'J4c O.I<-c.7Cu.KJ z dnia2-.3 MAJA 2012 r. din data deu MAI 2012 pomifdzy Între AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE S.A. ZYCIE S.A. (jako sp61wt:przejmuj~cv (În calitate de societate absorbantă) oraz şi AEGON ASIGURĂRI DE VIATĂ S.A. (jako sp61wt:przejmowanv AEGON ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. (În calitate de societate absorbită) ALLEN ac OVERY WR:

2

3 -';",,'./ SPIS TRESCI CUPRINS Paragraf Strona Clauza Pagina Il Definicje uzywane w mmejszym Planie 1. PohţCzenia Transgranicznego 1 Typ, firma i siedziba statutowa lllczllcych si~ 2. Sp6lek, oznaczenie rejestru i numer wpisu do rejestru kazdej z lllczllcych si~ Sp6Iek 3 Spos6b Polllczenia Transgranicznego, jego 3. Uzasadnienie, prawna podstawa oraz Warunki 3 Stosunek Wymiany Akcji i kwota 4. ewentualnych doplat 8 Stosunek wymiany innych papier6w 5. wartosciowych Sp6lki Przejmowanej na papiery wartosciowe Sp6lki Przejmujllcej i kwota ewentualnych doplat 13 Inne prawa przyznane przez Sp6lk~ 6. Przejmujllcll akcjonariuszom lub uprawnionym z innych papier6w wartosciowych w Sp6lce Przejmowanej Inne warunki dotyczllce przyznania akcji lub 7. innych papier6w wartosciowych w Sp6lce Przejmujllcej 13 Dzien, od kt6rego akcje uprawniajll do 8. uczestnictwa w zysku Sp6lki Przejmujllcej i inne szczeg61ne warunki majllce wplyw na to prawo 14 Dzien, od kt6rego akcje uprzywilejowane lub 9. inne papiery wartosciowe uprawniajllc do uczestnictwa w zysku Sp6lki Przejmujllcej 15 Szczeg61ne korzysci przyznane bieglym 10. badajllcym Plan Polllczenia Transgranicznego lub czlonkom organ6w lllczllcych si~ Sp6lek, jezeli wlasciwe przepisy zezwalajll na przyznanie szczeg61nych korzysci 15 Warunki wykonywania praw wierzycieli i Il. akcjonariuszy mniejszosciowych kazdej z IllcZllcych si~ Sp6lek oraz adres, pod kt6rym mozna bezplatnie uzyskae pelne informacje na temat tych warunk6w 15 Procedury, wedlug kt6rych zostanll 12. okreslone zasady udziaru pracownik6w w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach Sp6lki Przejmujllcej 16 Prawdopodobny wplyw Polllczenia 13. Transgranicznego na stan zatrudnienia w Sp6lce Przejmujllcej i w Sp6lce Polllczonej 16 Dzien, od kt6rego czynnosci lllczllcych si~ 14. Sp6lek b~dll uwazane, dia cel6w Definiţii folosite În prezentul Proiect de Fuziune Transfrontalieră 1 Forma juridică, denumirea, sediul social, locul de Înregistrare şi numărul de Înregistrare pentru societăţile care fuzionează 3 Modalitatea de realizare a fuziunii transfrontaliere, fundamentare, baza legală şi condiţii 3 Rata de schimb a acţiunilor şi valoarea plăţilor În nulnerar 8 Raportul de schimb al altor titluri de valoare ale Societăţii Absorbite faţă de titlurile de valoare ale Societăţii Absorbante şi valoarea plăţilor În numerar, dacă este cazul 13 Alte drepturi acordate de Societatea Absorbantă acţionari lor sau beneficiarilor altor titluri de valoare În Societatea Absorbită Alte condiţii privitoare la alocarea acţiunilor sau altor titluri de valoare În Societatea Absorbantă 13 Data de la care acţiunile vor da drept de participare la profiturile Societăţii Absorbante şi orice condiţii speciale care aduc atingere acestui drept 14 Data de la care acţiunile preferenţiale sau alte titluri de valoare vor da drept de participare la profiturile Societăţii Absorbante 15 Avantaje speciale acordate experţilor care examinează proiectul de fuziune sau membrilor organelor societare ale societăţilor care fuzionează, dacă prevederile aplicabile permit acordarea de astfel de avantaje speciale Condiţiile conform cărora creditorii şi acţionarii minoritari ai fiecărei societăţi care fuzionează Îşi pot exercita drepturile şi adresa la care informaţii despre aceste condiţii pot fi obţinute gratuit 15 Procedurile care vor guverna mecanismele de implicare a angajaţilor În definirea drepturilor acestora de participare În organele societare ale societăţii absorbante 16 Impactul probabil al Fuziunii Transfrontaliere la nivelul angajaţi!9! Societăţii Absorbite şi Societăţii 16 Dat~ _d~;~lălv.c~re acţf{ţ~~~~ ef:ctuate ~e SOcletaţ!'~'Partlclpante,},(Wi::fi \~onslderate, dm,,'1,",::. l'\~mh\.ţj;~...:",.ţ(\\ 1~-'I..H11.j\~ o,'o(li.g" \..Jc:>\O( jl,u\.-1. Jl \ ",. \ -"""ba pa {) ~ :":',r} ~ \. ~~l.\ 02'" -:.-F'iO\ 1\ 1(\0 \ \). N\. o '..?'~/\..}J \.f\.j'... ~,. -,( "o'. Vi:'> -,(,)";/ ~TEST\ - ~':/ \,T,la\J\.l-", \ ~'--._'- ii ')..., '::.-...~.~- "

4

5 rachunkowosci, za czynnosci dokonywane na rachunek Sp61ki Przejmuj~cej, z uwzgl~dnieniem przepis6w polskiej ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci i rumullskiego prawa nr 82/1991 o rachunkowosci : Informacje na temat wyceny aktyw6w i pasyw6w przenoszonych na Sp61k~ Przejmuj~c~ Dzien zamkni~cia ksillg rachunkowych Sp61ek uczestnicz~cych w Pol~czeniu Transgranicznym wykorzystanych do ustalenia warunk6w Pol~czenia Transgranicznego, z uwzgl~dnieniem przepis6w polskiej ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci i 17. rumunskiego prawa nr 82/1991 o rachunkowosci 19 Statut Sp61ki Przejmuj~cej (w tym zmiany, 18. na postawie kt6rych realizowane jest Pol~czenie Transgraniczne) Rodzaje ryzyk, od kt6rych Sp61ka Pol~czona 20. zamierza ubezpieczac swoich klient6w Wskazanie imienia i nazwiska aktuariusza 29 Lista Zal~czonych Dokument6w do planu Pol~czenia Transgranicznego 29 punct de vedere contabil, acţiuni efectuate În contul Societăţii Absorbante, În conformitate cu prevederile Legii poloneze din 29 septembrie 1994 privind contabilitatea şi Legii române nr. 82/1991 privind contabilitatea. 17 Informaţii despre evaluarea active lor şi pasivelor transferate către Societatea Absorbantă 17 Data situaţiilor financiare ale societăţilor care participă la fuziunea transfrontalieră folosite la stabilirea condiţiilor de fuziune, În conformitate cu prevederile Legii poloneze din 29 septembrie 1994 privind contabilitatea şi Legii române nr. 82/1991 privind contabilitatea 19 Actul Constitutiv al Societăţii Absorbante (inclusiv actul modificator prin care fuziunea a fost adoptată) 20 Categoriile de risc Împotriva cărora Societatea Absorbantă Îşi va asigura clienţii 27 Informaţii despre actuar 29 Lista anexelor proiectului de fuziune 29 Podpisy 31 Semnatari 31

6

7 1. DEFINICJE UZYW ANE W 1. NINIEJSZYM PLANlE POLi\CZENIA TRANSGRANICZNEGO AEGON AdV lub Spolka Przejmowana oznacza AEGON Asigurări de Viaţă S.A., sp6lk~ akcyjnl'l utworzonl'l i dzialajl'lcl'l zgodnie z prawem rumunskim, z siedzibl'l we Floreşti, Str. Avram Iancu , etaj 5, Okr~g Kluz, Rumunia, wpisanl'l do Rejestru Handlowego w Kluzu pod nr 112/2180/2008, numer identyfikacji podatkowej (Codul Unic de Identificare) , zarejestrowanl'l przez KNRU pod nr 1152 i wpisanl'l do Rejestru Zaklad6w Ubezpieczen pod numerem RA / ; AEGON TUnZ lub Spolka Przejmuj~ca oznacza AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., sp6lk~ akcyjnl'l utworzonl'l i dzialajl'lcl'l zgodnie z prawem polskim, z siedzibl'l w Warszawie przy ul. Woloskiej 5, Warszawa, Poiska, wpisanl'l do rejestru przedsi~biorc6w Krajowego Rejestru Sl'ldowego prowadzonego przez Sl'ld Rejestrowy dia m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sl'ldowego pod numerem KRS , numer identyfikacj i podatkowej NIP ; KSH oznacza ustaw~ z dnia 15 wrzesma 2000 r. Kodeks Sp6lek Handlowych z p6iniejszymi zmianami; Prawo Spolek oznacza rumunskl'l ustaw~ Prawo Sp6lek nr 31/1990, z p6iniejszymi ujednoliceniami i zmianami; Spolka lub Spolki oznacza AEGON TUnZ albo AEGON AdV lub obie; DEFINIŢll FOLOSITE ÎN PREZENTUL PROIECT DE FUZIUNE TRANSFRONTALIERĂ AEGON AdV sau Societatea Absorbită Înseamnă AEGON Asigurări de Viaţă S.A., o societate pe acţiuni Înfiinţată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul social În Floreşti, Strada Avram Iancu nr , etaj 5, judeţul Cluj, România, Înregistrată În Registrul Comerţului Cluj sub numărul de Înregistrare J 12/2180/2008, cod unic de Înregistrare (CUI) , Înregistrată la CSA cu numărul de autorizaţie 1152 şi În Registrul Asigurătorilor sub numărul de Înmatriculare RA-063/ ; AEGON TUnZ sau Societatea Absorbantă Înseamnă AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., o societate pe acţiuni Înfiinţată şi funcţionând conform legilor din Polonia, cu sediul social În Varşovia, ul Woloska 5, Varşovia, Polonia, Înregistrată În Registrul Întreprinderilor din Registrul Naţional Judiciar ţinut de Judecătoria pentru capitala Varşovia din Varşovia, Secţia Comercială 13 de pe lângă Registrul Naţional Judiciar, sub numărul KRS nr , cod de identificare fiscală (CIF) ; CSC Polonez Înseamnă Codul Societăţilor Comerciale din Polonia din data de 15 septembrie 2000, cu modificările ulterioare; Legea Societăţilor Comerciale din România Înseamnă Legea Societăţilor Comerciale din România nr. 31/1990, republicată şi cu modificările ulterioare; Societatea sau Societăţile Înseamnă fie AEGON TUnZ fie AEGON AdV, sau ambele; Pol~czenie Transgraniczne oznacza poll'lczenie AEGON TUnZ i AEGON AdV; Plan Pol~czenia Transgranicznego WR:

8

9 oznacza niniejszy dokument; KNRU oznacza rumullsk~ Komisj~ Nadzoru Rynku Ubezpieczen (Comisia de Supraveghere a Asigurarilor); Înseamnă prezentul document; CSA Înseamnă Comisia de Supraveghere Asigurărilor; a KNF oznacza polsk~ Komisj~ Nadzoru Finansowego; Zarz~dy oznacza Zarz~d AEGON TUnZ i Zarz~d (consiliul de administraţie) AEGONAdV; ASF Înseamnă Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (Komisja Nadzoru Finansowego); Consiliile de Conducere Înseamnă Directoratul AEGON TUnZ şi Consiliul de Administraţie al AEGON AdV; Spolka Pol~czona Przejmuj~c~ po Transgranicznym; oznacza Sp6lk~ Pol~czeniu Societate rezultată În urma Fuziunii Înseamnă Societatea Absorbantă, ulterior Fuziunii Transfrontaliere; Data Pol~czenia oznacza dzien, w kt6rym Pol~czenie Transgraniczne (w tym zwi~zane z nim zmiany do Statutu AEGON TUnZ) zostanie wpisane do Krajowego Rejestru S~dowego przez s~d gospodarczy (s~d rejestrowy) wlasciwy dia siedziby AEGONTUnZ; Akcje Emisji Pol~czeniowej oznacza (milion czterysta czterdziesci szesc tysi~cy siedemset pi~cdziesi~t pi~c) akcji serii M AEGON TUnZ o wartosci nominalnej 10 PLN (dziesi~c zlotych) kazda, kt6re zostan~ wyemitowane w zwi~zku z Pol~czeniem Transgranicznym; Poiska Ustawa Ubezpieczeniowa oznacza Ustaw~ z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej, z p6iniejszymi zmianami; Rumunska Ustawa Ubezpieczeniowa oznacza Ustaw~ nr' 32/2000 o dzialalnosci ubezpieczeniowej i nadzorze ubezpieczeniowym, z p6iniejszymi zmianami; Stosunek Wymiany Akcji oznacza stosunek wymiany akcji AEGON AdV za Akcje Emisji Pol~czeniowej. Data Fuziunii Înseamnă data la care Fuziunea Transfrontalieră (inclusiv Înregistrarea actului modificator al actului constitutiv al AEGON TUnZ) este Înscrisă În Registrul Naţional Judiciar de către instanţa relevantă de registru pentru sediul social al AEGON TUnZ; Acţiuni Emise cu privire la Fuziune Înseamnă (un milion patru sute patruzeci şi şase mii şapte sute cincizeci şi cinci) acţiuni având seria M ale AEGON TUnZ, fiecare În valoare nominală de 10 (zece) PLN, care vor fi emise În legătură cu Fuziunea Transfrontalieră; Legea Poloneză privind Asigurările Înseamnă Legea din 22 mai 2003 privind Activitatea de Asigurări, cu modificările ulterioare; Legea Română privind Asigurările Înseamnă Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare; Rata de Schimb al Acţiunilor Înseamnă rata de schimb a acţiunilor În AEGON AdV cu Acţiunile Emise cu privire la Fuziune WR:

10

11 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA 2. ST ATUTOW A LJ\CZJ\CYCH SIli; SPOLEK, OZNACZENIE REJESTRU I NUMER WPISU DO REJESTRU KAZDEJ Z LJ\CZJ\CYCH SIli; SPOLEK Sp61k&c Przejmuj&cc&c jest: AEGON Towarzystwo Ubezpieczeii na Zycie Spotka Akcyjna, utworzona i dzialaj&cca zgodnie z prawem polskim, z siedzib&cw Warszawie przy ul. Woloskiej 5, Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiţbiorc6w Krajowego Rejestru S&cdowego prowadzonego przez S&cd Rejestrowy dia m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S&cdowego pod numerem KRS , z kapitalem zakladowym PLN oplaconym w calosci, NIP: , REGON: Sp61k&c Przejmowan&c jest: AEGON Asigurări de Viaţă S.A., sp61ka akcyjna utworzona i dzialaj&ccazgodnie z prawem rumunskim, z siedzib&c we Floreşti, Str. Avram Iancu , V piţtro, Okrţg Kluz, Rumunia, wpisana do Rejestru Handlowego w Kluzu pod nr 112/2180/2008, numer identyfikacji podatkowej (Codul Unic de Identificare) , zarejestrowana przez KNRU pod nr 1152 i pod nr RA / w Rejestrze Zaklad6w Ubezpieczen, z kapitalem zakladowym RON. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL, LOCUL DE ÎNREGISTRARE ŞI NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE PENTRU SOCIETĂŢILE CARE FUZIONEAZĂ Societatea Absorbantă este: AEGON Towarzystwo Ubezpieczeii na Zycie Spotka Akcyjna, o societate pe acţiuni înfiinţată şi funcţionând conform legilor din Polonia, cu sediul social în Varşovia, ul. Woloska 5, Varşovia, Polonia, înregistrată în Registrul Întreprinderilor de pe lângă Registrul Naţional Judiciar ţinut de Judecătoria pentru capitala Varşovia din Varşovia, Secţia Comercială 13 a Registrului Naţional Judiciar, sub numărul KRS , având un capital social de PLN, vărsat integral, Număr de Identificare Fiscală (NIP) , Număr Statistic (REGON) Societatea Absorbită este: AEGON Asigurări de Viaţă S.A., o societate pe acţiuni, înfiinţată şi funcţionând conform legilor din România, cu sediul social în Floreşti, Strada Avram Iancu nr , etaj 5, judeţul Cluj, România, înregistrată în Registrul Comerţului Cluj sub numărul de înregistrare 112/2180/2008, cod unic de înregistrare (CUI) , înregistrată la CSA cu autorizaţia numărul 1152 şi în Registrul Asigurătorilor sub numărul de înmatriculare RA-063/ , având un capital social de RON. 3. SPOSOB POLJ\CZENIA 3. TRANSGRANICZNEGO, JEGO UZASADNIENIE, PRA WNA PODSTA WA ORAZ WARUNKI MODALITATEA DE REALIZARE A FUZIUNII TRANSFRONTALIERE, FUNDAMENTARE, BAZA LEGALĂ ŞI CONDIŢII 3.1 Podstawa prawna, warunki i sposob 3.1 Pot~czenia Transgranicznego Pol&cczenie Transgraniczne zostanie dokonane zgodnie z art. 492 Ş 1 pkt 1 KSH i art. 251 (2) Prawa Sp61ek, z p6zniejszymi zmianami, przez przeniesienie aktyw6w i pasyw6w AEGON AdV na AEGON TUnZ z jednoczesnym podwyzszeniem kapitaru zakladowego AEGON TUnZ w drodze WR: Baza legală, condiţiile şi modalitatea de realizare a FuziunÎÎ Transfrontaliere Fuziunea Transfrontalieră se va produce conform Art. 492 ŞI punctul 1 din CSC Polonez şi Art din Legea Societăţilor Comerciale din România, cu modificările ulterioare, prin transfer.ul.,ţuturor active lor şi pasivelor AEGON t6'~efflţh-*~6]ş~adv către TU1.fl.fi,simulta..n. /<. ct?--b\'~'."(]n. (\\ \ aiorare ;J a,::::, ~nr'ur.'~- \ 1.'?1Hmm!I.l:!~~;I'~\ -\( \ :"Trariu(:a\Or AU\~O~< Il,.fI ir't,a polo,a _.'i ',,',II'.~Il'I,,r':(, ~. \... ~ 1'..' (.' r.. ) ~ '.'-;. ~;:I' '" o/ro, 0(").0 /. ',,'TE'Ş7\ _l' // "'~"_"";--~---:-.?

12

13 emisji Akcji Emisji AEGON TUnZ akcjonariuszy AdV. Pohţezeniowej, wyemituje jakie dia capitalului social al societăţii AEGON TunZ prin emiterea Acţiunilor Emise cu privire la Fuziune, pe care AEGON TUnZ le va emite acţionari1or societăţii AEGON AdV. Na skutek Pol'lczenia Transgranicznego AEGON AdV, jako Sp6lka Przejmowana, zostanie rozwi'lzana i jej akcjonariusze zostan'l akcjonariuszami AEGON TUnZ. Szczeg6ly dotycz'lce przyznania Akcji Emisji Pol'lczeniowej akcjonariuszom AEGON AdV S'l opisane w par. 7.2 Planu Pol'lczenia Transgranicznego. Efectul Fuziunii Transfrontaliere va fi acela că societatea AEGON AdV, În calitate de Societate Absorbită, Îşi va Înceta existenţa, iar acţionarii acesteia vor deveni acţionari ai societăţii AEGON TunZ. Detalii referitoare la alocarea Acţiunilor Emise cu privire la Fuziune către acţionarii AEGON AdV sunt descrise În clauza 7.2 din prezentul Proiect de Fuziune Transfrontalieră. 3.2 Firma Spolki Przejmuj~cej po 3.2 Pol~czeniu Transgranicznym Firma Sp6lki Pol'lczonej brzmiec bţ:dzie AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka Akcyjna. Denumirea Societăţii Absorbante În urma Fuziunii Transfrontaliere Denumirea Societăţii rezultate În urma Fuziunii va fi AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka Akcyjna. 3.3 Imiona i nazwiska osob, ktore zasiadac 3.3 bţd~ w organach Spolki Pol~czonej W Zarz'ldzie Sp6lki Pol'lczonej zasiadac bţ:d'l: Numele persoanelor care vor fi membri ai organelor reprezentative ale Societăţii rezultate În urma Fuziunii Directoratul Societăţii rezultate În urma Fuziunii va fi alcătuit din următoarele persoane: (a) Michal Biedzki, obywatel pol ski urodzony dnia 6 Iistopada 1965 r. w Trzebini, legitymuj'lcy siţ: dowodem osobistym nr AFE , wydanym przez W6jta gm. Nadarzyn w dniu 5 kwietnia 2005 r. - Prezes Zarz'ldu; (a) Michal Biedzki, cetăţean polonez, născut la data de 6 noiembrie 1965 În Trzebinia, identificat prin CI nr. AFE , eliberată de Municipiul Wojt Nadarzyn la data de 5 aprilie Preşedinte al Directoratului; (b) Marek Fereniec, obywatel polski urodzony dnia 24 marca 1963 r., legitymuj'lcy siţ: dowodem osobistym nr AFMl19619, wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 25 Iistopada 2004 r. - Wiceprezes Zarz'ldu; (b) Marek Fereniec, cetăţean polonez, născut la data de 24 martie 1963 În Varşovia, identificat prin CI nr. AFM119619, eliberată de Preşedintele Capitalei Varşovia la data de 25 noiembrie Vicepreşedinte al Directoratului; (c) Ewa Marzec, obywatelka polska urodzona dnia 14 paidziemika 1957 r. w Warszawie, legitymuj'lca siţ: paszportem nr ED wydanym w dniu 13 lutego 2012 r WR:

14

15 - czlonek Zarzlldu; Directoratului; (d) (e) Malgorzata Denst-Szymanska, (d) obywatelka polska urodzona dnia 10 stycznia 1970 r. w Plocku, legitymujllca si\l dowodem osobistym nr AUG693420, wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 20 pazdziernika 20 Il r. - czlonek Zarzlldu; Anna Sadkowska, obywatelka (e) polska urodzona dnia 17 grudnia 1971 r. w Plonsku, legitymujllca si\l dowodem osobistym nr ANB 12713, wydanym przez Burmistrza Miasta Plonska w dniu 29 pazdziemika 2007 r. - czlonek Zarzlldu. Malgorzata Denst-Szymanska, cetăţean polonez, născută la data de 10 ianuarie 1970 În Plock identificată prin CI nr. AUG693420, eliberată de Preşedintele Capitalei Varşovia la data de 20 octombrie Membră a Directoratului; Anna Sadkowska, cetăţean polonez, născută la data de 17 decembrie 1971 În Plonsk, identificată prin CI nr. ANB 12713, eliberată de Primarul Oraşului Plonsk la data de 29 octombrie Membră a Directoratului. W Radzie Nadzorczej Sp61ki Polllczonej zasiadac b\ldll: Consiliul de Supraveghere al Societăţii rezultate În urma Fuziunii va fi alcătuit din următoarele persoane: (a) Witold Orlowski, obywatel polski (a) urodzony dnia 3 stycznia 1962 r., legitymujllcy si\l dowodem osobistym nr ACI , wydanym przez Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy w dniu 27 maja 2003 r. - Przewodniczllcy Rady Nadzorczej; Witold Orlowski, cetăţean polonez, născut la data de 3 ianuarie 1962, identificat prin CI nr. ACI , eliberată de Preşedintele Capitalei Varşovia la data de 27 mai Preşedinte al Consiliului de Supraveghere; (b) Marek Gluchowski, obywatel pol ski urodzony dnia 28 wrzesnia 1959 r., legitymujllcy si\l dowodem osobistym nr ABW614277, wydanym przez Prezydenta Miasta Gdanska w dniu 9 stycznia 2003 r. - czlonek Rady Nadzorczej; (b) Marek Gluchowski, cetăţean polonez, născut la data de 28 septembrie 1959, identificat prin CI nr. ABW614277, eliberată de Preşedintele Oraşului Gdansk la data de 9 ianuarie Membru al Consiliului de Supraveghere; (c) Gabor Kepecs, obywatel w\lgierski urodzony dnia 17 maja 1954 r., legitymujllcy si\l dowodem osobistym nr LA, wydanym przez Okmanyiroda Budapest 07 w dniu 14 kwietnia 2010 r. - czlonek Rady Nadzorczej. (c) Gabor Kepecs, cetăţean maghiar, născut la data de 17 mai 1954, identificat prin CI nr LA, eliberată de Okmanyiroda Budapesta 07 la data de 14 aprilie Membru al Consiliului de Supraveghere WR:

16

17 3.4 Imiona i nazwiska osob, ktore b~d~ 3.4 prowadzic ksi~gi rachunkowe Spolki Pol~czonej lwona Tabaka, obywatelka polska urodzona dnia 30 marca 1964 r. w Warszawie, legitymuj~ca si~ dowodem osobistym nr AHX , wydanym przez Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy w dniu 13 lutego 2006 r. Numele persoanelor care vor ţine registrele Societăţii rezultate În urma Fuziunii lwona Tabaka, cetăţean polonez, născută la data de 30 martie 1964 la Varşovia, identificată prin CI nr. AHX , eliberată de Preşedintele Capitalei Varşovia la data de 13 februarie Zatwierdzenie Pol~czenia 3.5 Transgranicznego przez organy nadzoru Zgodnie z art. 180 i art. 32 Poiskiej Ustawy Ubezpieczeniowej i art. 506 ŞI KSH, Art. 5(e) RumU11skiej Ustawy Ubezpieczeniowej, (wraz z rozporz~dzeniami wydanymi na JeJ podstawie przez CSA) i art. 251 (11) Prawa Sp6lek, Pol~czenie Transgraniczne zostanie dokonane pod warunkiem: Acordul autorităţilor de supraveghere cu privire la Fuziunea Transfrontalieră Potrivit Art. 180 şi Art. 32 din Legea Poloneză privind Asigurările, Art. 506 ŞI din CSC Polonez, Art. 5 litera (e) din Legea Română privind Asigurările (împreună cu legislaţia secundară emisă de CSA) şi Art din Legea Societăţilor Comerciale din România, Fuziunea Transfrontalieră se va produce în următoarele condiţii: (a) zatwierdzenia Pol~czenia Transgranicznego przez walne zgromadzenia l~cz~cych si~ Sp6lek; (a) aprobarea Fuziunii Transfrontaliere de către adunările acţionari lor fiecărei Societăţi care participă la fuziune; (b) zatwierdzenia Pol~czenia Transgranicznego przez KNF i KNRU; oraz (b) aprobarea Fuziunii Transfrontaliere de către ASF şi CSA; şi (c) zatwierdzenia przez KNF zmian do (c) statutu AEGON TUnZ wynikaj~cych z Pol~czenia Transgranicznego. 3.6 Uchwaly Nadzwyczajnych Walnych 3.6 Zgromadzen AEGON TUnZ i AEGON AdV Zgodnie z art. 506 ŞI w zwi~zku z art KSH i art. 251(11)(1) Prawa Sp6lek, Pol~czenie Transgraniczne zostanie dokonane na mocy uchwal Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzen AEGON TUnZ i AEGON AdV, w szczeg6lnosci: WR: obţinerea unei aprobări / acord de la ASF prin care se aprobă modificările aduse Actului Constitutiv al AEGON TunZ ce vor rezulta În urma Fuziunii Transfrontaliere. Hotărâriie Adunărilor Generale Extraordinare ale AEGON TUnZ şi AEGONAdV Potrivit Art. 506 ŞI coroborat cu Art. 516 alineatul 1 din CSC Polonez şi Art ) alineatul 1 din Legea Societăţilor Comerciale din România, Fuziunea Transfrontalieră va fi aprobată prin hotărâri le Adunărilor Generale Extraordinare ale-;;â.ctionarilor societătilor AEGONTU~ZL JiU~I:;OON AdV,' cu,,,\<r refenre la:; ~'~'\'\ //:~\ ~' r~\.(.:..\\ :, -r'l'(î':.i:h. tr~.l;f' \, ~ \\~~;:;&~:i,.rc:~.h~~~i)l\. n I\j 'V\J~ ' L. ::-Y;'--N~,",.. ~'/ ""JI)'E ~ '. '0,,,,.i -',.~TI.~... _-:._,_..r-,.,..-p :;0'

18

19 (a) zatwierdzaj<tcych Plan Pol<tczenia (a) Transgranicznego; aprobarea Proiectului Transfrontalieră; de Fuziune (b) (c) zatwierdzaj<tcych zmiany w (b) Statucie AEGON TunZ wynikaj<tce z Pol<tczenia Transgranicznego; oraz wyrazaj<tcych zgod~ na emlsj~ (c) Akcji Emisji Pol<tczeniowej. aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al societăţii AEGON TunZ ca urmare a Fuziunii Transfrontaliere; şi aprobarea emiterii Acţiunilor Emise cu privire la Fuziune. 3.7 Podwyzszenie kapitalu zakladowego 3.7 AEGON TUuZ w ramach Pol~czenia Transgranicznego W nast~pstwie Pol<tczenia Transgranicznego kapital zakladowy AEGON TUnZ zostanie podwyzszony z PLN (trzystu trzydziestu trzech milionaw zlotych) o PLN (czternascie milionaw czterysta szescdziesi<tt siedem tysi~cy pi~cset pi~cdziesi<tt zlotych) do PLN (trzysta czterdziesci siedem milionaw czterysta szescdziesi<tt siedem tysi~cy pi~cset pi~cdziesi<tt zlotych) w drodze emisji Akcji Emisji Pol<tczeniowej, ktare zostan<t przyznane akcjonariuszom AEGON AdV zgodnie z zasadami przyznawania akcji, o ktarych mowa w par. 7.2 ponizej. Majorarea capitalului social al AEGON TunZ ca parte componentă a Fuziunii Transfrontaliere Ca urmare a Fuziunii Transfrontaliere, capitalul social al AEGON TunZ se va majora de la PLN (trei sute treizeci şi trei milioane) cu PLN (paisprezece milioane patru sute şaizeci şi şapte mii cinci sute cincizeci) la PLN (trei sute patruzeci şi şapte milioane patru sute şaizeci şi şapte mii cinci sute cincizeci), prin emiterea Acţiunilor Emise cu privire la Fuziune, care vor fi distribuite către acţionarii AEGON AdV potrivit regulilor de alocare a acţiunilor prevăzute de Clauza 7.2 de mai JOS. 3.8 Pelna sukcesja uniwersalna 3.8 Succesiune universală Zgodnie z art. 494 Ş1 w zwi<tzku z art KSH i art. 251(l5)(1)(a) Prawa Spalek, w Dacie Pol<tczenia AEGON TUnZ wst<tpi we wszystkie prawa i obowi<tzki AEGON AdV. Potrivit Art. 494 Ş1 coroborat cu Art. 516 alineatul 1 din CSC Polonez şi Art alineatul I litera (a) din Legea Societăţilor Comerciale din România, la Data Fuziunii, AEGON TUnZ va prelua toate activele şi pasivele societăţii AEGON AdV. Zgodnie z art. 494 Ş4 w zwi<tzku z art KSH i art. 251(l5)(1)(b) Prawa Spalek, w Dacie Pol<tczenia akcjonariusze AEGON AdV zostan<t akcjonariuszami Spalki Pol<tczonej. Potrivit Art. 494 Ş4 coroborat cu Art. 516(1) din CSC Polonez şi Art alineatul I litera (b) din Legea Societăţilor Comerciale din România, acţionarii societăţii AEGON AdV vor deveni, la Data Fuziunii, acţionari ai Societăţii Absorbante. 3.9 Uzasadnienie Pot~czenia 3.9 Pol<tczenie AEGON TUnZ i AEGON AdV posiada mocne uzasadnienie strategiczne dia grupy AEGON i l<tcz<tcychsi~ spalek: WR:

20

21 AEGON şi pentru societăţile implicate În fuziune: Pohtczenie to doskonale wpisuje si~ w dlugotenninow<t strategi~ grupy AEGON; Dynamiczna gospodarka Rumunii I znaczny potencjal wzrostu oferuj<t dobre perspektywy dia ubezpieczycieli; DIa AEGON TUnZ, pol<tczenie b~dzie stanowic cenne otwarcie na rumullski rynek ubezpieczen, charakteryzuj<tcy si~ wysokim wzrostem I niskim poziomem wskainika penetracji; AEGON TUnZ posiada doswiadczenie i narz~dzia umozliwiaj<tce wzrost potencjalu handlowego I wydajnosci operacyjnej dzialan prowadzonych w Rumunii; AEGON TUnZ posiada silny zesp61 zarz<tdzaj<tcy,kt6ry realizuje w Polsce wyrain<t strategi~ i moze skutecznie wdrazac j<tw Rumunii; Pol<tczenie spowoduje obnizenie koszt6w zwi<tzanych z zachowaniem zgodnosci z przepisami Solvency 1 i Il. Fuziunea corespunde strategiei pe termen lung a grupului AEGON; Economia dinamică a României şi potenţialul de dezvoltare semnificativ dau naştere unor perspective bune pentru asigurători; Fuziunea va face ca societatea AEGON TUnZ să aibă o vizibilitate considerabilă pe piaţa asigurărilor din România, caracterizată de un potenţial de dezvoltare ridicat şi puţine intrări pe piaţă din partea asigurătorilor; AEGON TUnZ are experienţa şi instrumentele necesare Îmbunătăţirii potenţialului economic şi eficienţei funcţionării operaţiunilor din România; AEGON TUnZ are o echipă de conducere puternică care aplică o strategie clară În Polonia şi o poate implementa În mod eficient În România. Fuziunea va reduce costurile În legătură cu respectarea reglementărilor specifice Solvency 1 şi Il. 4. STOSUNEK WYMIANY AKCJI I 4. KWOTA EWENTUALNYCH DOPLAT RATA DE SCHIMB A ACŢIUNILOR ŞI VALOAREA PLĂŢILOR ÎN NUMERAR 4.1 Kapitaly zakladowe obu Spolek Na dzien 31 grudnia 2011 r. struktura kapitalowa l<tcz<tcych si~ Sp61ek byla nast~puj<tca: 4.1 Capitalul social al celor două Societăţi La data de 31 decembrie 20 Il, capitalul social al celor două Societăţi era Împărţit astfel: AEGON TUnZ wyemitowal akcji imiennych o wartosci nominalnej 10 PLN kazda, wszystkie obj~te przez AEGON Woningen Nova B.V., sp61k~ z ograniczon<t odpowiedzialnoscilţ, utworzon<t zgodnie z prawem holenderskim z siedzib<t przy 50 AEGONplein, WR: AEGON TUnZ avea acţiuni emise, fiecare În valoare nominală de 10 PLN (zece zloţi), toate acţiunile fiind deţinute de AEGON Woningen Nova~Y.,,,,o societate cu răspundere. limitâţăjfufj-;ii1,,"]ţa'. /' (c.-\ tă conform,.a,,) )....,. legilor din PJMâa, cu sed'i,i;d;'şocial la 50 AEGONplein, 259.L,,:r'y\\ Haga, i.:-?~p.!to~~\~~t\ ~r,.~~,~.t'a.~ \,, ",,1' ",. rp"i''1' 1: ~' :3 i,-, T" a"ucator,~.uio-o, <,..,'; \ '. ~ \.". ~ \ \ (ţ:. \ imba p~~ :.;;r I\J~~~

22

23 TV Haga, Holandia, wpisan~ do Haskiego Rejestru Handlowego pod numerem w dniu 24 grudnia 1970 r. (AEGON Woningen Nova B.V.); AEGON AdV wyemitowal akcji, o wartosci nominalnej I RON kazda, obj~tych w nast~puj~cy spos6b: (i) AEGON Woningen Nova B.V posiadala akcji (99%); oraz (ii) AEGON Tsjechie Holding B.V., sp6lk~ z ograniczon~ odpowiedzialnoscilt, utworzona zgodnie z prawem holenderskim, z siedzib~ w 50 AEGONplein, 2591 TV Haga, Holandia, wpisan~ do Haskiego Rejestru Handlowego pod numerem w dniu 12 paidziernika 1984 r., (AEGON Tsjechie Holding B.V.) posiadala akcji (1%). Na podstawie uchwaly akcjonariuszy nr 5 z dnia 16 grudnia 20 II r., kapital AEGON AdV zostal podwyzszony o kwot~ RON do l~cznej wartosci nominalnej RON, odpowiadaj~cej wartosci akcji o wartosci nominalnej I RON kazda. Podwyzszenie kapitalu zakladowego zostalo wpisane do Rumunskiego Rejestru Handlowego w dniu 25 stycznia 2012 r., zgodnie z decyzj~ Urz~du Rejestru Handlowego nr W wyniku podwyzszenia kapitalu zakladowego, AEGON Woningen Nova B.V. obecnie posiada akcji (99%), podczas gdy AEGON Tsjechie Holding B.Y. obecnie posiada akcji (1%) w AEGON AdV. Nowa liczba oraz l~czna wartosc nominalna akcji wyemitowanych przez AEGON AdV zostala uwzgl~dniona przy obliczaniu Stosunku Wymiany Akcji oraz stosownych innych informacji finansowych przedstawionych w mmejszym Planie Pol~czenia Transgranicznego. Olanda, Înregistrată În Registrul Comerţului Haga sub numărul de Înregistrare din 24 decembrie 1970 (AEGON Woningen Nova B.V.); AEGON AdV avea acţiuni emise, fiecare În valoare nominală de un (1) RON, toate acţiunile fiind deţinute astfel: (i) acţiuni (99%) deţinute de AEGON Woningen Nova B.V., şi (ii) acţiuni (1%) deţinute de AEGON Tsjechie Holding B.V., o societate cu răspundere limitată Înfiinţată conform legilor din Olanda, cu sediul social la 50 AEGONplein, 2591 TV Haga, Olanda, Înregistrată În Registrul Comerţului Haga sub numărul de Înregistrare din 12 octombrie 1984 (AEGON Tsjechie Holding B.V.). Prin hotărârea acţionarilor nr. 5 din 16 decembrie 20 II, capitalul social al AEGON AdV a fost majorat cu RON până la valoarea de RON, care corespunde unui număr de acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de un (1) RON. Majorarea capitalului social a fost Înregistrată În Registrul Comerţului din România la data de 25 ianuarie 2012, astfel cum reiese din Încheierea nr emisă de Oficiul Registrului Comerţului. În urma majorării de capital social, AEGON Woningen Nova B.V. deţine În prezent acţiuni (99%), iar AEGON Tsjechie Holding B.V. deţine În prezent acţiuni (1%) În AEGON AdV. Noul număr şi valoarea totală a acţiunilor emise de AEGON AdV au fost luate În considerare la calcularea Ratei de Schimb a Acţiunilor şi a altor informaţii financiare prevăzute În prezentul Proiect de Fuziune Tran sfrontal ieră WR:

24

25 Na dzien podpisania mmejszego Planu Pol'lczenia Transgranicznego, struktura kapitaru zakladowego AEGON TUnZ nie ulegla zmianie w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2011 r. La data prezentului Proiect de Fuziune Transfrontalieră, structura capitalului social al AEGON TUnZ nu s-a modificat faţă de situaţia acestuia la data de 31 decembrie Stosunek Wymiany Akcji 4.2 Rata de Schimb a Acţiunilor L'lczna wartosc Sp6lek, wartosc akcji oraz stosunek wymiany akcji zostaly ustalone na podstawie raportu w sprawie wyceny z dnia 9 maja 2012 r. oraz Raportu z oszacowania parytetu wymiany akcji z dnia 10 maja 2012 r. przygotowanych przez KPMG. W Raporcie z oszacowania parytetu wymiany akcji, przy dokonywaniu stosownych obliczen finansowych, uwzgletdniono podwyzszenie kapitaru zakladowego opisane w punkcie 4.1 powyzej. Valoarea globală a Societăţilor, valoarea fiecărei acţiuni şi rata de schimb a acţiunilor au fost stabilite pe baza raportului de evaluare din data de 9 mai 2012 şi a unei Scrisori privind Paritatea din data de 10 mai 2012, ambele Întocmite de către KPMG. În Scrisoarea privind Paritatea, majorarea capitalului social descrisă În clauza 4.1 de mai sus a fost de asemenea luată În considerare la efectuarea calculelor financiare corespunzătoare. Wyceny Sp6lek dokonano przy zastosowaniu metody przeplyw6w pienietznych (okreslanej r6wmez jako metoda dyskontowanych dywidend). Metoda folosită la evaluarea Societăţilor este metoda bazată pe fluxul financiar sau cash-flow (numită şi metoda dividendelor actualizate). W oparciu o zalozenia i metody wyceny zastosowane w procesie ustalania wartosci AEGON TUnZ i AEGON AdV zostal okreslony nastetpuj'lcy Stosunek Wymiany Akcji: Pe baza prezumţiilor şi metodelor de evaluare folosite În procesul de stabilire a valorii societăţilor AEGON TUnZ şi AEGON AdV, s-a stabilit că Rata de Schimb a Acţiunilor este următoarea: AEGONTUnZ AEGON AdV AEGON TUnZ AEGON AdV Wartosc w walucie krajowej PLN RON Valoarea În monedă locală PLN RON Kurs wymiany 4,4168 4,3197 Cursul schimb de 4,4168 4,3197 Wartosc EUR w Valoarea În moneda Euro Liczba akcji Wartosc jednej akcji w walucie 21,75 0,45 krajowej Număr acţiuni Valoarea acţiunilor În 21,75 0,45 monedă locală Wartosc jednej akcji w EUR 4,92 0,10 *Wartosc AEGON AdV zostala okreslona (dostosowana) poprzez uwzgl«dnienie wartosci kapitalu zakladowego na dzien 25 stycznia 2012 (po Valoarea unei acţiuni În Euro _.. "."~""," 4,92 0,10 " WR:

26

27 podwyzszeniu kapitalu zakladowego). Wartosci przedstawione w niniejszym punkcie zostaly przyblizone (odpowiednio, zaokr lglene w d61 lub w g6r~) zgodnie z raportem w sprawie wyceny oraz z raportem z oszacowania parytetu przygotowanymi przez KPMG Wartosc akcji Sp6lek zostala obliczona jako iloraz wartosci danej Sp6lki i l~cznej liczby akcji tej Sp6lki. Stosunek Wymiany Akcji zostal obliczony jako iloraz wartosci jednej akcji Sp6lki Przejmowanej i wartosci jednej akcji Sp6lki Przejmuj~cej. Stosunek Wymiany Akcji (respectiv, după majorarea de capital). De asemenea, datele din această secţiune au fost obiectul unor ajustări (rotunjiri în sus / jos, după caz), potrivit raportului de evaluare şi scrisorii privind paritatea întocmite de KPMG. Valoarea acţiunilor celor două Societăţi a fost obţinută prin Împărţirea valorii globale a fiecărei Societăţi la numărul total de acţiuni ale fiecărei Societăţi. Rata de Schimb a Acţiunilor a fost obţinută prin Împărţirea valorii unei acţiuni În Societatea Absorbită la valoarea unei acţiuni În Societatea Absorbantă. Rata de Schimb a Acţiunilor lakcja AEGON TUni ~ 49, akcji AEGON AdV I acţiune În AEGON TUni ~49, acţiuni În AEGON AdV 0, akcji AEGON TUni ~ I akcja AEGON AdV Oznacza to, ze za 1 (jednv akcjţ) AEGON AdV akcjonariusze AEGON AdV otrzymaj~ 0, akcji AEGON TUnZ oraz, ze za akcji AEGON AdV akcjonariusze AEGON AdV powinni otrzymac ,10 akcji, co obejmuje ,54 akcji dia AEGON Woningen Nova B.V. oraz ,56 akcji dia AEGON Tschechie Holding B.V. Akcjonariusze AEGON AdV otrzymaj~ Akcji Emisji Pol~czeniowej, a pozostala ulamkowa liczba akcji (0,54 w przypadku AEGON Woningen Nova B.V. oraz 0,56 w przypadku AEGON Tschechie Holding B.V) bţ)dzie pokryta w ramach Doplat Pieniţ)znych opisanych w par acţiuni În AEGON TUni ~ I acţiune AEGON AdV Aceasta Înseamnă că pentru fiecare acţiune a AEGON AdV, acţionarii societăţii AEGON AdV vor primi 0, dintr-o acţiune În AEGON TUnZ. Aceasta Înseamnă că pentru acţi uni În AEGON AdV, acţionarii societăţii AEGON AdV ar trebui să primească ,10 acţiuni, sumă ce cuprinde ,54 acţiuni pentru AEGON Woningen Nova B.V. şi 14, acţiuni pentru AEGON Tschechie Holding B.V. Acţionarii AEGON AdV vor primi 1,446,755 Acţiuni Emise cu privire la Fuziune. Restul numărului fracţionar de acţiuni (0.54 În cazul AEGON Woningen Nova B.V. şi 0.56 În cazul AEGON Tschechie Holding B.V.) va fi acoperit sub forma unor Plăţi suplimentare (suite) descrise de clauza Doplaty pieni~zne I10raz liczby akcji AEGON AdV bţ)d~cych wlasnosci~ jego akcjonariuszy i Stosunku Wymiany Akcji nie jest liczb~ calkowit<ţ, zatem liczba Akcji Emisji Pol~czeniowej przyznanych akcjonariuszom AEGON AdV zostanie zaokr~lona w d61 do najblizszej liczby calkowitej. Kazdy akcjonariusz otrzyma doplatţ) pieniţ)zn~ od AEGON TUnZ w zamian za nie przyznan~ WR: II 4.3 Plăţi suplimentare De vreme ce rezultatul Împărţirii numărului de acţiuni al societăţii AEGON AdV deţinute de acţionarii săi la Rata de Schimb a Acţiunilor nu este un număr Întreg, numărul Acţiunilor Emise cu privire la Fuziune emise c.~tre~lj~n~ii societăţii AEGON AdV se:~i~i6tunji l&'j's3'inacel mai. J'~.,.>.\\. apropiat numar~ntreg. FIecare Iff.\ţwnar va primi o plată(sup.h"ţe:n~ră~r~~~~r de la \1.> Traou.caw Auto~\Za\~.. Il.L-, N \():'\.LimbaP~!~'~.~.' V ~ r'ţ~0q.~> t~}.~ '-.:,'V...,.<..::-şT\ - ~'..-</...-.:... _~..,r'

28 el

29 mu ulamkow,! cz~sc Akcji Emisji Pol,!czeniowej w kwocie stanowi,!cej iloczyn ulamkowej cz~sci Akcji Emisji Pol,!czeniowej i ceny emisyjnej jednej akcji AEGON TunZ (o rawnowartosci 21,75 PLN) zgodnie z ponizszym wzorem: Doplata pieniţzna = O,xy x cena emisyjna jednej akcji AEGON TUnZ gdzie "xy" oznacza ulamkow,! cz~sc Akcji Emisji Pol,!czeniowej. W zwi,!zku z akcjonariuszy nast~puj,!ce: tym doplaty piem~zne dia AEGON AdV b~d,! 11,75 PLN Gedenascie zlotych siedemdziesi,!t pi~c groszy) dia AEGON Woningen Nova B.V, 12,18 PLN (dwanascie osiemnascle groszy) dia Tsjechie Holding B.V. zlotych AEGON AEGON TUnZ În schimbul părţii zecimale ne-emise din Acţiunile Emise cu privire la Fuziune, valoarea acestei plăţi fiind egală cu produsul Înmulţirii zecimale lor din Acţiunile Emise cu privire la Fuziune cu valoarea unei acţiuni În AEGON TUnZ (egală cu 21,75 PLN). Fonnula de calcul a plăţilor suplimentare este următoarea: Plăţi suplimentare În numerar = O,xy x valoarea unei acţiuni În AEGON TUnZ unde "xy" Înseamnă partea zecimală a unei Acţiuni Emise cu privire la Fuziune. Prin urmare, plăţile suplimentare pentru acţionarii AEGON AdV vor fi următoarele: 11,75 PLN (unsprezece zloti ŞI şaptezeci şi cinci de groszi) pentru AEGON Woningen Nova B.V.; 12,18 PLN (doisprezece optsprezece groszi) pentru Tsjechie Holding B.V. zloţi şi AEGON 4.4 Nadwyzka wartosci AEGON AdV ponad 4.4 I~czn~ wartosc nominaln~ Akcji Emisji Pol~czeniowej Prima de Fuziune Nadwyzka wartosci AEGON AdV ponad l,!czn,! wartosc nominaln,! Akcji Emisji Pol,!czeniowej wynosi ,94 PLN (rawnowartosc ,70 EUR lub ,90 RON). Powyzsza kwota zostala obliczona jako raznica pomi~dzy wartosci,! AEGON AdV wskazan,! w punkcie 4.2 i l,!czn,! wartosci,! nominaln,! Akcji Emisji Pol,!czeniowej. Obliczenia zostaly dokonane z uwzgl~dnieniem nast~puj,!cych kursaw wymiany walut: 1 EUR = PLN oraz 1 EUR = RON. Wartosc AEGON AdV wyrazona w PLN jest rawna ,94 PLN i zostala obliczona jako iloczyn wartosci AEGON AdV wyrazonej w EUR ( EUR) oraz kursu wymany walut w wysokosci PLN/EUR. L,!czna wartosc nominalna Akcji Emisji WR: Prima de fuziune este În valoare de ,94 PLN (echivalentul sumei de ,70 Euro şi ,90 RON). Aceasta a fost calculată ca diferenţa dintre valoarea AEGON AdV menţionată În subclauza 4.2 şi valoarea nominală totală a Acţiunilor Emise cu privire la Fuziune. Calculele au fost realizate pe baza unui curs de schimb de 1 Euro = PLN şi 1 Euro = RON Valoarea AEGON AdV este egală cu suma de ,94 PLN, obţinută prin Înmulţirea valorii AEGON AdV exprimată În Euro (respectiv Euro) cu cursul de schimb de / Euro _~"', Y'0'JL JUsj:<, 7",«-- li'\\ Valoarea nom.l.';~iiă tot~iă.~q~.~~~..n.ilor.... "'\"\~' ţ l'" \ N ':;-Î'.Hiuţ:,,~.. ~ a\"* l \i1\\)a?o "ii >H 1\ ".,.. '2. -~~ ~ \'-"r-,, u\.; 1. '~'/I r~11a,6uc"\o( i\ew' ~ i Q 1 ''-v 0// ~SE?Ş~::" '..' ",...---

30

31 Polllczeniowej jest r6wna PLN J zostala obliczona jako iloczyn liczby Akcji Emisji Polllczeniowej (to jest ,10 akcji) oraz wartosci nominalnej jednej akcji AEGON TUnZ (10 PLN). emise cu privire la Fuziune este egală cu PLN, obţinută din Înmulţirea numărului de Acţiuni Emise cu privire la Fuziune (respectiv ,10) cu valoarea nominală a unei acţiuni În AEGON TUnZ (respectiv 10 PLN) STOSUNEK WYMIANY INNYCH 5. P APIEROW WARTOSCIOWYCH SPOLKI PRZEJMOW ANEJ NA P APIERY W ARTOSCIOWE SPOLKI PRZEJMUJJ\CEJ I KWOTA EWENTUALNYCH DOPLAT Sp6lki nie wyemitowaly zadnych innych papier6w wartosciowych, a zatem me zostal okreslony zaden stosunek wymiany. INNE PRA WA PRZYZNANE PRZEZ SPOLIa; PRZEJMUJJ\CJ\ 6. AKCJONARIUSZOM LUB UPRAWNIONYM Z INNYCH PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W SPOLCE PRZEJMOW ANEJ Sp6lka Przejmujllca nie przyzna zadnych innych praw akcjonariuszom Sp6lki Przejmowanej. RAPORTUL DE SCHIMB AL ALTOR TITLURI DE VALOARE ALE SOCIETĂŢII ABSORBITE FAŢĂ DE TITLURILE DE VALOARE ALE SOCIETĂŢII ABSORBANTE ŞI VALOAREA PLĂŢILOR ÎN NUMERAR, DACĂ ESTE CAZUL Societăţile nu au emis alte titluri de valoare şi prin urmare nu a fost stabilit niciun raport de schimb. ALTE DREPTURI ACORDATE DE SOCIETATEA ABSORBANTĂ ACŢIONARILOR SAU BENEFICIARILOR ALTOR TITLURI DE VALOARE ÎN SOCIETATEA ABSORBITĂ Societatea Absorbantă nu va acorda niciun alt drept acţionari lor Societăţii Absorbite INNE WARUNKI DOTYCZJ\CE 7. PRZYZNANIA AKCJI LUB INNYCH P APIEROW WARTOSCIOWYCH W SPOLCEPRZEJMUJJ\CEJ Zasady og61ne 7.1 Zgodnie z par. 3.1 Planu Polllczenia Transgranicznego akcjonariusze AEGON AdV zostanll akcjonariuszami AEGON TunZ w Dacie Polllczenia z mocy prawa bez obejmowania ani zaplaty za Akcje Emisji Polllczeniowej. ALTE CONDIŢII PRIVITOARE LA ALOCAREA ACTIUNILOR SAU ALTOR TITLURI DE VALOARE ÎN SOCIETATEA ABSORBANTĂ Principii generale Astfel cum prevede Clauza 3.1 din Proiectul de Fuziune Transfrontalieră, acţionarii societăţii AEGON AdV vor deveni acţionari ai societăţii AEGON TunZ la Data Fuziunii, În temeiul legii, fără a subscrie sau vărsa Acţiunile Emise cu privire la Fuziune. Doplaty pieni~zne obliczone zgodnie z par. 4.3 Planu Polllczenia Transgranicznego zostanll zaplacone akcjonariuszom AEGON AdV w cill8u 30 dni od daty wydania Jm odcink6w zbiorowych reprezentujllcych Akcje Emisji Polllczeniowej WR: Plăţile suplimentare, calculate potrivit Clauzei 4.3 din Proiectul de Fuziune Transfrontalieră, vor fi plătite acţionari lor societăţii AEGON AdV În termen de 30 de zile din ziua În care le sunt emise certificatele de acţionari...pl,'2ntruacţiunile Emise cu privire 1~.FPc:~ftiiie..j~~ " '\ - /'. <f:~. i..~iultodl..h,..h",.hâ \; '\):,",',T r aducător lli 8.. ' 911,ZC'.t ',* i; \ ~ Limba 0\0115. ~'Sr [ '1' ~nr;.:~~~~:\\ " -';h~i\1fu \Il r: :nuo,.' '," 'JJ.'>-!::J"- '~F:C"I" ~ Y 1_: ~.~/cf ':-. ':2.0~//

32

33 7.2 Przyznanie Akcji Emisji Pol~czeniowej 7.2 Akcje Emisji Pol(lczeniowej zostan(l przyznane akcjonariuszom AEGON AdV zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji podanym w par. 4 powyzej. W nast<tpstwie Pol(lczenia Transgranicznego akcjonariusze Sp6lki Przejmowanej otrzymaj(l Akcje Emisji Pol(lczeniowej zgodnie z ponizszym: Alocarea Acţiunilor Acţiunile Emise cu privire la Fuziune vor fi alocate acţionari lor societăţii AEGON AdV în conformitate cu Rata de Schimb a Acţiunilor prevăzută de Clauza 4 de mai sus. Ca urmare a Fuziunii Transfrontaliere, acţionarii Societăţii Absorbite vor primi Acţiunile Emise cu privire la Fuziune astfel: (a) AEGON Woningen Nova otrzyma wyemitowanych przez Przejmuj(lca; oraz B.V. akcji Sp6lk<t (b) AEGON Woningen Nova B.V. va primi acţiuni emise de către Societatea Absorbantă; şi (c) AEGON Tsjechie Holding B.V. otrzyma akcji wyemitowanych przez Sp6lk<t Przej muj (lc(l. (d) AEGON Tsjechie Holding B.V. va primi acţiuni emise de către Societatea Absorbantă. W wyniku Pol(lczenia Transgranicznego akcjonariuszami Sp6lki Przejmuj(lcej b<tda AEGON Woningen Nova B.V. (posiadaj(lcy l(lcznie akcji) oraz AEGON Tsjechie Holding B.V. (posiadaj(lcy l(lcznie akcji). 8. DZIEN, OD KTOREGO AKCJE 8. UPRA WNIAJ1\ DO UCZESTNICTW A W ZYSKU SPOLKI PRZEJMUJ1\CEJ I INNE SZCZEGOLNE WARUNKI MAJ1\CE WPLYW NA TO PRA WO Akcje Emisji Pol(lczeniowej b<td(l uprawniac do uczestnictwa w zysku AEGON TUnZ od daty uchwaly o wyplacie dywidendy podj<ttej nie wczesniej niz w Dacie Pol(lczenia. Nie wyst<tpuj(l inne warunki dotycz'lce nabycia b(ldi wykonywania tego prawa. În urma Fuziunii Transfrontaliere, acţionarii Societăţii Absorbante vor fi AEGON Woningen Nova B.V. (deţinând un număr total de acţiuni) şi AEGON Tsjechie Holding B.V. (deţinând un număr total de acţiuni). DATA DE LA CARE ACŢIUNILE VOR DA DREPT DE PARTICIP ARE LA PROFITURILE SOCIETĂŢII ABSORBANTE ŞI ORICE CONDIŢII SPECIALE CARE ADUC ATINGERE ACESTUI DREPT Acţiunile Emise cu privire la Fuziune vor da dreptul de a participa la profitul societăţii AEGON TunZ începând cu data hotărâri lor de plată a dividendelor, adoptate ulterior Datei Fuziunii. Nu există condiţii speciale care să aducă atingere dobândirii sau exercitării acestui drept WR:

34

35 9. DZIEN, OD KTOREGO AKCJE 9. UPRZYWILEJOWANE LUB INNE PAPIERY WARTOSCIOWE UPRAWNIAJJ\C DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPOLKI PRZEJMUJJ\CEJ Sp61ka me wyemitowala zadnych akcji uprzywilejowanych am innych papier6w wartosciowych. DATA DE LA CARE ACŢIUNILE PREFERENŢIALE SAU ALTE TITLURI DE VALOARE VOR DA DREPT DE PARTICIPARE LA PROFITURILE SOCIETĂŢII ABSORBANTE Societăţile nu au emis acţiuni preferenţiale sau alte titluri de valoare. 10. SZCZEGOLNE KORZYSCI 10. PRZYZNANE BIEGL YM BADAJJ\CYM PLAN POLJ\CZENIA TRANSGRANICZNEGO LUB CZLONKOM ORGANOW LJ\CZJ\CYCH SIF; SPOLEK, JEZELI WLASCIWE PRZEPISY ZEZW ALAJJ\ NA PRZYZNANIE SZCZEGOLNYCH KORZYSCI W wyniku Pol&.czenia Transgranicznego czlonkom organ6w korporacyjnych, zarz&.dzaj&.cychlub nadzorczych Sp61ek ani mnym osobom uczestnicz&.cym w Pol&.czeniu Transgranicznym nie zostaly przyznane zadne szczeg61ne korzysci. Ponadto, zgodnie z art KSH i art. 251 (8)(5) Prawa Sp61ek, Plan Pol&.czenia Transgranicznego me zostanie zbadany przez bieglego. W zwi&.zku z powyzszym, bieglemu nie zostan&. przyznane zadne szczeg6lne korzysci. AVANTAJE SPECIALE ACORDATE EXPERŢILOR CARE EXAMINEAZĂ PROIECTUL DE FUZIUNE SAU MEMBRILOR ORGANELOR SOCIETARE ALE SOCIETĂŢILOR CARE FUZIONEAZĂ, DACĂ PREVEDERILE APLICABILE PERMIT ACORDAREA DE ASTFEL DE AVANTAJE SPECIALE Ca urmare a Fuziunii Transfrontaliere, niciun beneficiu sau avantaj special nu va fi acordat membrilor organelor societare, administrative sau de control ale Societăţilor sau altor persoane care participă la Fuziunea Transfrontalieră. De asemenea, conform Art. 516( 6) din CSC Polonez şi Art alineatul 5 din Legea Societăţilor Comerciale din România, Proiectul de Fuziune Transfrontalieră nu va fi examinat de un expert independent. Prin urmare, niciunui expert nu i se acordă vreun astfel de avantaj special. 11. WARUNKI WYKONYW ANIA PRA W 11. WIERZYCIELI I AKCJONARIUSZY MNIEJSZOSCIOWYCH KAZDEJ Z LJ\CZJ\CYCH SIF; SPOLEK ORAZ ADRES, POD KTORYM MOZNA BEZPLATNIE UZYSKAC PELNE INFORMACJE NA TEMAT TYCH WARUNKOW Wierzyciele l&.cz&.cychsi~ Sp61ek mog&. wykonywac przysluguj&.ce lm prawa zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 495 i 496 KSH i art. 243 i 251 (9) Prawa Sp61ek WR: CONDIŢIILE CONFORM CĂRORA CREDITORII ŞI ACŢIONARII MINORITARI AI FIECĂREI SOCIETĂŢI CARE FUZIONEAZĂ ÎŞI POT EXERCITA DREPTURILE ŞI ADRESA LA CARE INFORMA ŢII DESPRE ACESTE CONDIŢII POT FI OBŢINUTE GRATUIT Creditorii Societăţilor care fuzionează îşi pot exercita drepturile potrivit regulilor prevăzute de Articolele 495 şi 496 din CSC Polonez şi Articolele 243 şi din Legea Societătilor Comer.ct:'il~'ilin.Ro.mânia.,.//\-\u. J'uC\~. " 'V' ()/' ',.,/~,,:;.>.\ /"/' _.J //<'./ \~.(0\\ N lq.;:-~.ii\im\.\i'h\nef~~'~;~\: \\...TraollCă\OI,.Il ~'~!.'.,f{ Li-Ill0a p~~o '~.-. \~.'.,.3 l,,,;" l' \ '-o.ţ~ /./ '-,,J/. O. '/ <?t::st\. ~>.:,:;' '''-'': '

36

37 Akcjonariusz mmejszosciowy Sp6lki Przejmowanej ţi. AEGON Tsjechie Holding B.V., moze wykonywae przysluguj<tce mu prawa zgodnie z art. 251(12) Prawa Sp6lek. Pelne informacje na temat warunk6w wykonywania praw wierzycieli akcjonariuszy mniejszosciowych mozna uzyskae w centralach Sp6lek. Acţionarul minoritar al Societăţii Absorbite, respectiv AEGON Tsjechie Holding B.V., Îşi poate exercita drepturile conform Art din Legea Societăţilor Comerciale din România. Toate informaţiile privind condiţiile conform cărora creditorii şi acţionarii Îşi pot exercita drepturile pot fi obţinute de la sediul social al Societăţilor. 12. PROCEDURY, WEDLUG KTORYCH 12. ZOSTANJ\ OKRESLONE ZASADY UDZIALU PRACOWNIKOW W USTALENIU ICH PRAW UCZESTNICTWA W ORGANACH SPOLKIPRZE~JJ\CEJ W zadnej z l<tcz<tcych si~ Sp6lek nie Set stosowane formy uczestnictwa pracownik6w w organach Sp6lek. W zwi<tzku z tym, zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracownik6w w sp6lce powstalej w wyniku transgranicznego pol<tczenia si~ sp6lek, pracownicy nie b~d<t uczestniczye w organach Sp6lki Przejmuj<tcej. PROCEDURILE CARE VOR GUVERNA MECANISMELE DE IMPLICARE A ANGAJAŢILOR ÎN DEFINIREA DREPTURILOR ACESTORA DE PARTICIPARE ÎN ORGANELE SOCIETARE ALE SOCIETĂŢII ABSORBANTE Angajaţii nu participă În niciunul dintre organele societare ale Societăţilor ce participă la fuziune. Dat fiind acest fapt, potrivit Art. 29 din Legea Poloneză din data de 25 aprilie 2008 privind Participarea Angajaţilor În Organele unei Societăţi Înfiinţate ca urmare a Fuziunii, angajaţii nu vor participa În organele societare ale Societăţii Absorbante. 13. PRA WDOPODOBNY POLJ\CZENIA TRANSGRANICZNEGO ZATRUDNIENIA W PRZEJMUJJ\CEJ I W POLJ\CZONEJ WPLYW 13. NA STAN SPOLCE SPOLCE Jednym z gl6wnych cel6w Pol<tczenia Transgranicznego jest osi<tgni~cie synergii i odniesienie korzysci z ich tytulu. Jednym ze sposob6w osi<tgni~cia tego celu jest optymalizacja struktury zatrudnienia w Sp6lce Pol<tczonej. IMPACTUL PROBABIL AL FUZIUNII TRANSFRONTALIERE LA NIVELUL ANGAJAŢILOR SOCIETĂŢII ABSORBITE ŞI SOCIET ĂŢII ABSORBANTE Unul dintre principalele scopuri ale Fuziunii Transfrantaliere este de a realiza şi beneficia de pe urma sinergiei. Una dintre metodele de realizare a acestui obiectiv va fi optimizarea structurii angajaţilor Societăţii rezultate În urma Fuziunii. W zwi<tzku z powyzszym, po Pol<tczeniu Transgranicznym zarz<td Sp6lki Przej muj <tcej ponownie zbada struktur~ zatrudnienia w Sp6lce Pol<tczonej, aby sprawdzie, czy wszystkie rale nabyte w wyniku Pol<tczenia Transgranicznego Set konieczne w Sp6lce Pol<tczonej. Jezeli pewne rale b~d<t si~ pokrywae, Sp6lka WR: ,1 16 Date fiind cele de mai sus, ulterior Fuziunii Transfrontaliere, directoratul Societăţii Absorbante va reexamina structura angajaţilor Societăţii rezultate În urma Fuziunii pentru a ve~iflca dacă toate functiile detinute c(r;-;uml'~;.a Fuziunii ~, /' v'r\''-r>"- Y(,J'V'- Transfrontaliere / yhf necesare);,,91:,\cadrul Societăţii rezuliteţe În urma Fuzi.u:6ii\ Dacă {'t;j'-l1'm\iw\ EnEt(~1*\j \'''Î r8oucalor AuIO~I7.ul J! N [\~,,0~~.~;\:~nb~~~~ \j..~/.. '.~ ""'0 / '",:'c:sn -" '-...:--.' - _..."'" '/" ~{Î I 1

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKOL

AKT NOTARIALNY PROTOKOL WYCliG Repertorium A numer 6073/2012 AKT NOTARIALNY Dnia ph,:tnastego czerwca dwa tysi/tce dwunastego roku (15-06-2012 r.), przed notariuszem Sebastianem Szafrallskim, w Kance1arii Notaria1nej Sebastian

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. I WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. Niniejszy Plan Połączenia (zwany

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Betacom S.A. ze spółką eo Networks S.A. (dalej łącznie Spółki ) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. R Raport bieżący nr 4/2012 Data sporządzenia: 12-01-2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

Bardziej szczegółowo

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\

AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ AKT ZALOZYCIELSKI SPOLKI Z OGRANICZONl\ ODPOWIEDZIALNOSCL\ 1. Wieslaw Podkatlski i Witold WoZniak dzialaj~cy w imieniu i na rzecz Izby Gospodarczej pod nazw~ Izba Wydawc6w Prasy z siedzib~ w Warszawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej

PLAN POŁĄCZENIA. Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej PLAN POŁĄCZENIA Syngenta Crop Protection sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz Syngenta Seeds sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 1 pkt 1 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 28 listopada 2012 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 9.00 Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK W związku z zamiarem Połączenia poniżej wymienionych spółek został uzgodniony, w dniu 13 grudnia 2012 r. między Zarządami spółek, plan Połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA (1) Niniejszy plan połączenia ( Plan Połączenia ) został przygotowany przez Radę Dyrektorów Spółki Przejmującej ( Rada Dyrektorów ) i przez radę

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r.

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ciech S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

treść ogłoszenia Proponowany dzień prawa poboru akcji serii E: 11 października 2011. Proponowane zmiany Statutu Spółki:

treść ogłoszenia Proponowany dzień prawa poboru akcji serii E: 11 października 2011. Proponowane zmiany Statutu Spółki: VENTURE CAPITAL POLAND S.A. w Warszawie, KRS 0000353979; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 14 kwietnia 2010 roku. treść ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Spotka z ograniczon'! odpowiedzialnosci'! sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Kredyt Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Kredyt Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kredyt Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ń Ź ó ń ż ó ół Ą ę ź ó ę ó ń ó ó ź ó ÓŁ ź ę ś ś ę ź \.-rr-..-_ 1.3 SPÓŁKA PRZEJMoWANA l! 1.3.1 Typ, firma isiedziba Sp ka przejmowana dziaa w formie sp ki z ograniczon odpowiedzialności,pod firm Agnes

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSIF;BIORSTW A GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPOLKA Z OGRANICZONL\ ODPOWIEDZIALNOSCIL\ W PINCZOWIE

STATUT PRZEDSIF;BIORSTW A GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPOLKA Z OGRANICZONL\ ODPOWIEDZIALNOSCIL\ W PINCZOWIE STATUT PRZEDSIF;BIORSTW A GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPOLKA Z OGRANICZONL\ ODPOWIEDZIALNOSCIL\ W PINCZOWIE TEKST JEDNOLITY STATUTU w brzmieniu uwzgl~dniaj:t:cym zmiany Statutu wprowadzone uchwalami

Bardziej szczegółowo

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. Futuris spółka akcyjna. oraz. ITvent spółka akcyjna. oraz. Novian TMT spółka akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. Futuris spółka akcyjna. oraz. ITvent spółka akcyjna. oraz. Novian TMT spółka akcyjna PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy Futuris spółka akcyjna ITvent spółka akcyjna Novian TMT spółka akcyjna Warszawa, 17 września 2012 roku Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2013r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2013r. Projekty uchwał Capital Partners S.A. Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp61ka z ograniczonci odpowiedzialnosci1t sp.k. ul Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA R.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA R. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA 28.10.2014 R. W związku z zamiarem połączenia spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Spartan Capital S.A.

Bardziej szczegółowo

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r ATLANTIS S.A. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Piock, marzec 2010 r Spolka Atlantis S.A. z siedzibq w Plocku, przy ul. Padlewskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAwozDANTE ZARZADU ZUE SP6IKI AKcYJxE] z SIEDZIBA W KRAKOWIE (SP6r'KA PRzEJMUJACA)

SPRAwozDANTE ZARZADU ZUE SP6IKI AKcYJxE] z SIEDZIBA W KRAKOWIE (SP6r'KA PRzEJMUJACA) SPRAwozDANTE ZARZADU ZUE SP6IKI AKcYJxE] z SIEDZIBA W KRAKOWIE (SP6r'KA PRzEJMUJACA) UZASADI{IAJACE POTACZEI{IE ZUE SP6IKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBA W KRAKOWIE Z PRZEDSIEBIORSTWEM ROBOT KoMU II(ACYJIYCH w KRAKoWIE

Bardziej szczegółowo

Zalqcznik nr 1. do uchwafy nr 1 Rudy Nadzorczejz dn. 29.06.2010. o sprostowaniu tresci statutu spolki, a wczeiniej ujednoliconej

Zalqcznik nr 1. do uchwafy nr 1 Rudy Nadzorczejz dn. 29.06.2010. o sprostowaniu tresci statutu spolki, a wczeiniej ujednoliconej Zalqcznik nr 1 do uchwafy nr 1 Rudy Nadzorczejz dn. 29.06.2010 o sprostowaniu tresci statutu spolki, a wczeiniej ujednoliconej w zwiqzku z podwyzszeniem kapitalu zakladowego w ramach emisji akcjt serii

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA. z dnia 30.11.2012 r. uzgodniony pomiędzy. oraz

PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA. z dnia 30.11.2012 r. uzgodniony pomiędzy. oraz PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA z dnia 30.11.2012 r. uzgodniony pomiędzy ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WOLA SP. Z O.O. oraz WILLOW INVESTMENT S.À R.L. 1. DEFINICJE Willow lub Spółka Przejmowana oznacza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 września 2011 r.

PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 września 2011 r. PLAN POŁĄCZENIA z dnia 30 września 2011 r. spółek kapitałowych Macrologic S.A. w Warszawie (Spółka Przejmująca) i Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmowana). Plan połączenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony i uzgodniony przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA Spis treści 1. DEFINICJE STOSOWANE W PLANIE POŁĄCZENIA... 1 2. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU... 2 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA...

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej. INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej. W wyniku rozliczenia w dniu 26 kwietnia 2016 roku transakcji nabycia

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Konin, dnia 30.09.2013 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Na podstawie art. 498

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Projekty uchwał Emporium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 27 grudnia 2012r. w Warszawie przy ul. Kopernika 30, Centrum Konferencyjne KOPERNIKA Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 21 września 2015 r.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 21 września 2015 r. Lublin, dnia 10 września 2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie na dzień 7 października 2015 roku godz. 11 00 w Lublinie przy ulicy Frezerów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku uzasadniające połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Datera Spółka Akcyjna Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 roku W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna Zwołanie Zarząd z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU

Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU Dzialajqc zgodnie z aft- 533 i 534 Kodeksu sp6lek handlowych, zwanego dalej,,k.s.h_,,, Zarzqd Spolki Suder & Suder Sp6lka z ograniczona odpowiedzialnosci4

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 31 marca 2015 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 31 marca 2015 roku Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 31 marca 2015 roku Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyla Przewodnicza^ca Izabela Fryszkowska,

AKT NOTARIALNY. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyla Przewodnicza^ca Izabela Fryszkowska, Repertorium A numer 13895/2012 WYP1 P AKT NOTARIALNY y Dnia trzydziestego pierwszego pazdziernika dwa tysia^ce dwunastego roku (31-10- 2012 r.) przed notariuszem Martq. Szafranska^ w Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje: PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 z dnia 25.01.2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRASTER S.A. Z SIEDZIBĄ W SZELIGACH I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Braster Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

MSiG 223/2004 (2059) poz. 11991-11992

MSiG 223/2004 (2059) poz. 11991-11992 MSiG 223/2004 (2059) poz. 11991-11992 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 18) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cukrownia Łagiewniki S.A. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.)

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 86, poz. 524. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo