S MR-K Protokół

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S-3.431.3.4.2015.MR-K Protokół"

Transkrypt

1 S MR-K Protokół z kontroli Przedsiębiorstwa Turystyczno - Usługowo - Handlowego Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach, ul. Zwycięstwa 22 - organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz zgodnie z 18 ust. 1 i 3 i 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz z późn. zm.), wojewoda przeprowadza kontrole u organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz na turnusach prowadzonych przez tych organizatorów. W dniu 29 kwietnia 2015 r. pracownicy Wydziału Spraw Społecznych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Marta Rolka-Kempkiewicz - starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 16/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, przeprowadzili kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych Przedsiębiorstwa Turystyczno - Usługowo - Handlowego Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach, ul. Zwycięstwa 22. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaj turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów, a także wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące: realizacji dwóch turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. oraz od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. w tym: realizacji turnusów zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami turnusów, zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator oraz w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne, zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu, zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu, zapewnienie badań lekarskich na początku turnusu i na końcu turnusu,

2 2 przekazanie właściwemu centrum pomocy informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od zakończenia turnusu, sporządzonych odrębnie dla każdego uczestnika turnusu, przekazanie wojewodzie w terminie do 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników, dokonanie zwrotu przekazanych środków w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn losowych, rozliczenie przekazanego dofinansowania w terminie 14 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego, przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów tj.: zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy, informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, kopię oświadczeń organizatora turnusów, programy turnusów, informację o kadrze, oraz jej uprawnieniach, kopię informacji o przebiegu turnusu, inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy. W czasie kontroli informacji udzielali: Pan xxxx xxxx Przedsiębiorstwa Turystyczno - Usługowo-Handlowego Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach, Pani xxxx specjalista xxx w Przedsiębiorstwie Turystyczno - Usługowo - Handlowym Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach - ustnie upoważniona przez Pana xxxx do udzielania wyjaśnień podczas kontroli. Ustalenia kontroli Pan xxxx oraz Pani xxxx posiadają wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej; firma przedsiębiorców Przedsiębiorstwo Turystyczno - Usługowo - Handlowe Bałtex /zał. nr 1/. W dniu xxxxxx została zawarta umowa spółki cywilnej. Aneksem nr xxxx z dnia xxxx zmieniono nazwę spółki na Przedsiębiorstwo Turystyczno -Usługowo - Handlowe Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska /zał. nr 2/. Z przedłożonych dokumentów wynika, że siedziba spółki znajduje się w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa 22. Pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. xxxx zwrócił się z prośbą, aby kontrolę przeprowadzić nie w siedzibie firmy, tylko w Ośrodku xxxxx. W związku z powyższym kontrola została przeprowadzona w xxxx przy xxxxx, gdzie przechowywana jest cała dokumentacja dotycząca turnusów rehabilitacyjnych. Na potrzeby kontroli okazano dokumenty takie jak:

3 3 - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, - programy turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco rekreacyjnych obowiązujące na ww. turnusach, - wykazy uczestników ww. turnusów rehabilitacyjnych oraz opiekunów, dokumenty dotyczące schorzeń lub dysfunkcji uczestników turnusów, - informacje o kadrze i jej uprawnieniach, - kopie oświadczeń organizatora turnusu, - kopie informacji o przebiegu ww. turnusów rehabilitacyjnych. Przedsiębiorstwo Turystyczno - Usługowo - Handlowe Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach, posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0018/13 z dnia 29 marca 2013 r. Wpis zachowuje ważność w terminie od 10 maja 2013 r. do 10 maja 2016 r. Z ww. zawiadomienia wynika, że organizator uprawniony jest do organizowania turnusu rehabilitacyjnego: - usprawniająco rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych: - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - ze schorzeniami układu krążenia, - ze schorzeniami układu oddechowego /zał. nr 3/. Z informacji dla wojewody za rok 2013 oraz 2014 o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON wynika, że organizator zorganizował: w 2013 r.: Liczba turnusów ogółem liczba osób ze schorzeniami układu krążenia z innymi dysfunkcjami- ze schorzeniami układu oddechowego w 2014 r.: Liczba turnusów ogółe m liczba osób ze schorzeniami układu krążenia z innymi dysfunkcjami- ze schorzeniami układu oddechowego /zał. nr 4/. Realizacja turnusów rehabilitacyjnych.

4 4 Kontrolą objęto dwa losowo wybrane turnusy rehabilitacyjne zorganizowane w terminie: od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. oraz od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. Zgodnie z oświadczeniem organizatora turnusów, uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. było 69 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami układu oddechowego oraz ze schorzeniami układu krążenia. Wszystkie osoby uczestniczące w turnusie to osoby pełnoletnie /zał. nr 5/. Kontrolującym zostały przedstawione wykazy osób uczestniczących w ww. turnusie rehabilitacyjnym, z których wynika, że: uczestnikami turnusu było 69 osób niepełnosprawnych (8 osób posiadało dofinansowanie ze środków PFRON) oraz 3 opiekunów. Z dokumentacji dotyczącej kontrolowanego turnusu wynika, że nie wszystkie osoby uczestniczące w turnusie posiadały schorzenia układu krążenia oraz układu oddechowego. Cześć uczestników turnusu posiadała dysfunkcję narządu ruchu, dysfunkcję narządu wzroku (były to dysfunkcje główne oraz współistniejące), 1 osoba posiadała chorobę psychiczną /zał. nr 6/. Zgodnie z oświadczeniem organizatora turnusów uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. było 45 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami układu oddechowego oraz krążenia. Wszystkie osoby uczestniczące w turnusie to osoby pełnoletnie /zał. nr 7/. Z przedstawionych wykazów osób uczestniczących w ww. turnusie rehabilitacyjnym, wynika, że: uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. było 45 osób niepełnosprawnych (2 osoby posiadały dofinansowanie ze środków PFRON) oraz 2 opiekunów. Z dokumentacji dotyczącej kontrolowanego turnusu wynika, że nie wszystkie osoby uczestniczące w turnusie posiadały schorzenia układu krążenia oraz układu oddechowego. Cześć osób uczestniczących w turnusie posiadała dysfunkcję narządu ruchu oraz dysfunkcję narządu wzroku (były to dysfunkcje główne oraz współistniejące) /zał. nr 8/. Ustalono, że kontrolowane turnusy zostały zorganizowane w Ośrodku xxxxx w xxxx. Ośrodek posiada wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nr wpisu xxxxx; wpis zachowuje ważność od dnia xxx do dnia xxxx. Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia ze schorzeniami układu oddechowego, z cukrzycą, kobiety po mastektomii,

5 5 z alergią, z celiakią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami głosu i mowy, z zespołem Downa ze schorzeniami metabolicznymi. na turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne /zał. nr 9/. Zgodnie z 13 rozporządzenia organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji. Zespół kontrolny stwierdził, że organizator zorganizował kontrolowane turnusy rehabilitacyjne dla osób, dla których organizowania nie jest uprawniony (dotyczy osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz z chorobą psychiczną), oraz w ośrodku, który jest nieuprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne z dysfunkcjami i schorzeniami jakie posiadali uczestnicy kontrolowanych turnusów (dotyczy osób z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją narządu wzroku). Organizator oraz ośrodek posiadają określone uprawnienia odnośnie możliwości organizowania turnusów rehabilitacyjnych oraz przyjmowania grup osób niepełnosprawnych na te turnusy. Uprawnienia te wynikają z treści zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów oraz ośrodków i dotyczą zarówno rodzajów niepełnosprawności (dysfunkcji lub schorzeń) jak i rodzajów turnusów. Zatem organizator turnusu nie może organizować turnusów innych niż określone w zawiadomieniu i dla innych grup osób niepełnosprawnych, niż wynika to z posiadanego uprawnienia. Organizator podejmując decyzję o zorganizowaniu turnusu odpowiada także za wybór miejsca organizowania turnusu (ośrodek). Zatem od organizatora zależy dobór uczestników turnusu w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne uczestniczyły w turnusie zorganizowanym zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych tj. m.in. w ośrodku posiadającym stosowne uprawnienia. Realizacja turnusów usprawniająco rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. oraz 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. Kontrolującym zostały okazane programy turnusów, z których wynika, że: a) czas trwania turnusów rehabilitacyjnych wyniósł 14 dni, b) zajęcia indywidualne i grupowe na turnusach rehabilitacyjnych zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, c) początkowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w 1 dniu trwania turnusów, d) w trakcie trwania turnusu realizowane były zajęcia sportowo - rekreacyjne, integracyjno-adaptacyjne oraz zabiegi fizykoterapeutyczne /zał. nr 10/.

6 6 Zgodnie z 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia organizator turnusów powinien realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów. Zespół kontrolny stwierdził, że zajęcia realizowane na ww. turnusach w poszczególnych dniach różniły się od zajęć ujętych w programach złożonych wraz z wnioskiem o wpis do rejestru organizatorów. Zgodnie z oświadczeniem organizatora rozbieżności w zrealizowanych programach turnusów zorganizowanych w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. oraz w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r., a programami załączonymi do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych uwarunkowane były sezonowością imprez, warunkami pogodowymi oraz niską frekwencją uczestników w zajęciach /zał. nr 11/. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych. Z informacji przedłożonej przez organizatora wynika, że na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w okresie: od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. organizator zapewnił kadrę w składzie: Kierownik turnusu -xxxxxxxx, Lekarz -xxxxxxxx, Pielęgniarka -xxxxxxx, Rehabilitant -xxxxxxxxxx; od oraz 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. organizator zapewnił kadrę w składzie: Kierownik turnusu -xxxxxxxx, Lekarz xxxxxx, Pielęgniarka xxxxxxxxx, Rehabilitant xxxxxxxx. Na ww. turnusach funkcje specjalisty do spraw rekreacji pełniła Pani xxxxxx/zał. nr 12 i 14/. Kontrolującym zostały okazane następujące dokumenty: 1) Umowy zlecenie: nr xxx zawarta w dniu xxxx oraz xxxx zawarta w dniu xxx Umowy zostały zawarte z kierownikiem turnusu xxxx; Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxx, wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, 2) Umowę o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu xxxx z lekarzem xxxx, posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza nr xxxx wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie, 3) Umowę o pracę z dnia xxx z xxxxx - fizjoterapeutką, posiadającą dyplom z dnia xxxx uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik fizjoterapii, 4) Umowę zlecenia nr xxx zawartą w dniu xxxx z pielęgniarką Panią xxxx posiadającą Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxx wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, 5) Umowę zlecenia nr xxxx zawartą w dniu xxxx z pielęgniarką xxxx, posiadającą Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki xxxx wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, 6) Umowę o pracę zawartą w dniu xxxx z rehabilitantką xxxx posiadającą Dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik fizjoterapii /zał. nr 13/.

7 7 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu. Zgodnie z oświadczeniem złożonym podczas kontroli, Pani xxxx pełniąca funkcję kierownika turnusu oraz specjalisty do spraw rekreacji jest pielęgniarką i w czasie trwania turnusu mieszka na terenie ośrodka, przez co jest dostępna dla kuracjuszy przez cała dobę /zał. nr 14 /. Ponadto, z dokumentów uzyskanych podczas kontroli wynika, że organizator zapewnił na turnusie zorganizowanym w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. pielęgniarkę Panią xxxx, natomiast na turnusie zorganizowanym w okresie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. funkcję pielęgniarki pełniła xxxxx. Z programów turnusów objętych kontrolą wynika, że zostały przeprowadzone początkowe badania lekarskie. Z przedłożonych podczas kontroli informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wynika, że badania lekarskie na kontrolowanych turnusach przeprowadził - lek.xxxx. Zgodnie z oświadczeniem organizatora, wstępne badanie lekarskie zostało przeprowadzone 11 czerwca 2013 r. oraz 12 czerwca 2013 r., natomiast badanie końcowe w dniu 24 czerwca i 25 czerwca 2013 r. dotyczy turnusu zorganizowanego w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. Natomiast w przypadku turnusu zorganizowanego w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. - wstępne badanie lekarskie zostało przeprowadzone w dniach 28 marca oraz 29 marca 2014 r., natomiast końcowe badanie lekarskie zostało przeprowadzone w dniu 10 kwietnia i 11 kwietnia 2014 r. /zał. nr 15/. Z wyjaśnień ustnych uzyskanych podczas kontroli wynika, że uczestnicy kontrolowanych turnusów rehabilitacyjnych mieli możliwość korzystania z opieki lekarskiej. Wywiązywanie się rozporządzenia. organizatora z obowiązków wynikających z ustawy, a także Zgodnie z 8 ust. 1 pkt 8 i 9 rozporządzenia rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do centrum pomocy dokumenty, o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu. Zgodnie z oświadczeniem organizatora, faktury dotyczące turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. zostały wraz z informacjami o przebiegu turnusu wysłane pocztą do PCPR w dniu 27 czerwca 2013 r. tj. w terminie określonym w obowiązujących przepisach w tym zakresie. Natomiast faktury dotyczące turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. zostały wraz z informacjami o przebiegu turnusu wysłane do PCPR w dniu 11 kwietnia 2014 r. tj. w terminie określonym w obowiązujących przepisach w tym zakresie / zał. nr 15/. Kontrolującym zostały okazane książki nadawcze celem potwierdzenia powyższych informacji /zał. nr 16/.

8 8 Z wyjaśnień ustnych uzyskanych podczas kontroli wynika, że żaden z uczestników kontrolowanych turnusów nie zrezygnował z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem. Zgodnie z oświadczeniem organizatora turnusów jeden z uczestników turnusu zorganizowanego w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. (nie korzystający z dofinansowania) przebywał w szpitalu w trakcie trwania turnusu /zał. nr 15/. Z analizy dokumentów pn. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wynika, że zostały one sporządzone, niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia tj. u wszystkich osób uczestniczących w turnusach dokonano identycznych zapisów w miejscu dotyczącym opisu uzyskanych efektów. Powyższe zapisy powinny przedstawiać opis indywidualnych efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu. Zindywidualizowany opis efektów rehabilitacji, jest istotną informacją, pozwalającą ocenić zasadność kwalifikowania osób niepełnosprawnych na turnus /zał. nr 17/. Organizator przekazał Wojewodzie informacje za rok 2013 oraz 2014 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia tj. w terminie do 31 stycznia 2014 i 2015 roku. Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów Ustalono, że organizator przechowuje dokumenty dotyczące przebiegu kontrolowanych turnusów tj.: zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy, informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, kopię oświadczeń organizatora turnusów, programy turnusów, informację o kadrze oraz jej uprawnieniach, kopię informacji o przebiegu turnusu, inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy. Zespół kontrolny stwierdził, że organizator przechowuje dokumenty zgodnie z 12 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia. Wnioski końcowe. Turnusy rehabilitacyjne objęte kontrolą organizator zorganizował dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz z chorobą psychiczną dla których organizowania nie jest uprawniony oraz w ośrodku, który jest nieuprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne z dysfunkcjami i schorzeniami jakie posiadali uczestnicy kontrolowanych turnusów (dotyczy osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz z dysfunkcją narządu wzroku). Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. 7. Częścią składową niniejszego protokołu jest 17 załączników. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu

9 9 do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Przedsiębiorstwa Turystyczno - Usługowo - Handlowego Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach, ul. Zwycięstwa 22, 2. a/a. Szczecin, dnia maja 2015 r. Kontrolujący: Jednostka kontrolowana Świnoujście, dnia maja 2015 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczy xxxx 2. Umowa spółki cywilnej z dnia xxxx. 3. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0018/13 z dnia 27 marca 2013 r. 4. Informacje o zrealizowanych w 2013 r. oraz 2014 r. turnusach rehabilitacyjnych. 5. Oświadczenie organizatora dotyczące ilości osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. oraz dotyczące specjalisty ds. rekreacji. 6. Wykaz osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. 7. Oświadczenie organizatora dotyczące ilości osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. oraz dotyczące specjalisty ds. rekreacji. 8. Wykaz osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. 9. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr xxxx z dnia xxxx oraz zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru ośrodków z dnia xxxx. 10. Programy turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w terminie od 12 czerwca 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. oraz od 29 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. 11. Oświadczenie dotyczące rozbieżności w zrealizowanych programach. 12. Informacja dotycząca kadry zatrudnionej na kontrolowanych turnusach. 13. Dokumenty dotyczące zapewnienia oraz kwalifikacji kadry na kontrolowanych turnusach. 14. Oświadczenie dotyczące kwalifikacji kierownika turnusu. 15. Oświadczenie dotyczące przeprowadzenia badań lekarskich, rozliczenia kontrolowanych turnusów oraz pobytu w szpitalu jednego z uczestników turnusu. 16. Dokumenty dotyczące rozliczenia kontrolowanych turnusów. 17. Losowo wybrane kopie informacji o przebiegu turnusu.

S-3.431.4.5.2014.MR-K. Protokół

S-3.431.4.5.2014.MR-K. Protokół S-3.431.4.5.2014.MR-K Protokół z kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

S-3.431.1.3.2014. MR-K. Protokół

S-3.431.1.3.2014. MR-K. Protokół S-3.431.1.3.2014. MR-K Protokół z kontroli Klubu Sportowego Inwalidów START w Szczecinie, ul. Litewska 20, organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające

Bardziej szczegółowo

S-3.431.10.3.2013.MR-K. Protokół

S-3.431.10.3.2013.MR-K. Protokół S-3.431.10.3.2013.MR-K Protokół z kontroli przeprowadzonej w Koszalińskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Armii Krajowej 3a - organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Pani xxxxx Pełniąca obowiązki kierownika ośrodka /upoważnienie z dnia 24.11.2011r. -

P R O T O K Ó Ł. Pani xxxxx Pełniąca obowiązki kierownika ośrodka /upoważnienie z dnia 24.11.2011r. - P R O T O K Ó Ł z przeprowadzonej kontroli problemowej w DERSŁAW Sp. z o.o. ul. Ruszczańska 24, 28-230 Połaniec, /odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 30.05.2011r., Nr KRS: 0000105234, numer

Bardziej szczegółowo

S.2.431-1.11.3.2012.EP. Protokół

S.2.431-1.11.3.2012.EP. Protokół S.2.431-1.11.3.2012.EP Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno Wczasowym Sofra Sp. z o.o. w Mielnie - Unieściu, ul. Chełmońskiego 2, jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Bardziej szczegółowo

S-3.431.5.3.2013. MR-K. Protokół

S-3.431.5.3.2013. MR-K. Protokół S-3.431.5.3.2013. MR-K Protokół z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w P.P.H.U. MIRA MAR Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Pogorzelicy, ul. Leśników 1, organizatora turnusów rehabilitacyjnych,

Bardziej szczegółowo

93-279 Łódź, ul. Tatrzańska 105. Kontrola miała na celu stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych

93-279 Łódź, ul. Tatrzańska 105. Kontrola miała na celu stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych Protokół z kontroli problemowej Nazwa jednostki kontrolowanej: Adres jednostki kontrolowanej: Nr wpisu do rejestru: Oznaczenie rodzajów turnusów rehabilitacyjnych i dysfunkcji osób niepełnosprawnych, które

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola miała na celu sprawdzenie warunków zakwaterowania osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym.

PROTOKÓŁ. Kontrola miała na celu sprawdzenie warunków zakwaterowania osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym. S.2. 431-3.2.2.2012.EP PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej Ośrodka Rehabilitacyjno Wczasowego Rzemieślnik w Międzywodziu, ul. Wojska Polskiego 19-24, uprawnionego do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł PS.3.MR-K.0932 11/10

P R O T O K Ó Ł PS.3.MR-K.0932 11/10 PS.3.MR-K.0932 11/10 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, ul. Sienkiewicza 9, jako organizatora turnusu rehabilitacyjnego.

Bardziej szczegółowo

WP-I Kraków, r.

WP-I Kraków, r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-I.431.13.2016 Kraków, 2.10.2016 r. Szanowna Pani Maria Kulig Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini Stanisław i Józef Cechini spółka jawna ul. Pułaskiego 29

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I.0932-4-6-09 Protokół z kontroli problemowej organizatora turnusów rehabilitacyjnych: Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 14 27, fax: 0-41 342 13 72.; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, 30 października 2013 r.

WP-VI Kraków, 30 października 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.25.2013 Kraków, 30 października 2013 r. Szanowna Pani Hanna Groszek Fundacja Oaza Życzliwości Przytkowice 292 34-141 Przytkowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, r.

WP-VI Kraków, r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.21.2014 Kraków, 6.08.2014 r. Szanowny Pan Andrzej Madeja Ośrodek Wczasowy Pod Trzema Koronami ul. Polna 26 34-441 Niedzica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust.

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, dnia 25 stycznia 2013 r.

WP-VI Kraków, dnia 25 stycznia 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.47.2012 Kraków, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowna Pani Zofia Świerczyńska Ośrodek Wypoczynkowy Tatrzańska ul. Jaszczurówka 19 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, 26 czerwca 2014 r.

WP-VI Kraków, 26 czerwca 2014 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.13.2014 Kraków, 26 czerwca 2014 r. Szanowna Pani Maria Czernecka Centrum Seniora ul. Zagrody 20A 30-318 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł PS3.431-1.4.3.2011.MR-K

P R O T O K Ó Ł PS3.431-1.4.3.2011.MR-K PS3.431-1.4.3.2011.MR-K P R O T O K Ó Ł Z kontroli problemowej Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37, jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, 17 czerwca 2013 r.

WP-VI Kraków, 17 czerwca 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.15.2013 Kraków, 17 czerwca 2013 r. Szanowny Pan Janusz Tatara Firma Handlowo-Usługowa EL-JAN Biuro Usług Turystycznych OLIMP TRAVEL Janusz Tatara Zawoja 1819 34-223 Zawoja

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ustalenia kontroli

Protokół. Ustalenia kontroli Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.I.0932-1-10 Protokół z kontroli problemowej organizatora turnusów rehabilitacyjnych: EGM sp. z o. o., Klęczany 64, 33-394 Klęczany,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała: Pani xxxxxx Kierownik Działu Sprzedaży Usług Lecznictwa.

P R O T O K Ó Ł. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała: Pani xxxxxx Kierownik Działu Sprzedaży Usług Lecznictwa. P R O T O K Ó Ł z przeprowadzonej kontroli problemowej w Uzdrowisku BUSKO-ZDRÓJ ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój /odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 26.05.2011r., Nr KRS: 0000055824,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

P R O T O K Ó Ł. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: P R O T O K Ó Ł z przeprowadzonej kontroli problemowej w Stowarzyszeniu Na Rzecz Terapii Zajęciowej,,SZANSA ul. Iłżecka 31, 27-400 Ostrowiec Św. /odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców z dn. 14.04.2011r.,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej CODAR SECURITY Spółka z o. o. w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej CODAR SECURITY Spółka z o. o. w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26. S-3.9514.12.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej CODAR SECURITY Spółka z o. o. w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26. W dniach 17 18 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, 13 sierpnia 2013 r.

WP-VI Kraków, 13 sierpnia 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.21.2013 Kraków, 13 sierpnia 2013 r. Szanowna Pani Izabela Jabłońska Sanatorium Uzdrowiskowe Glinik Spółka z o.o. Wysowa-Zdrój 101 38-316 Wysowa-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2015 r. PS-P.9521.9.2015.JS Pani Jadwiga Ra dziej ewska Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ul. Szpitalna la, 57-300 Kłodzko Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, r.

WP-VI Kraków, r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.29.2014 Kraków, 12.11.2014 r. Szanowny Pan Stanisław Czerniec Sanatorium Uzdrowiskowe Dzwonkówka Spółdzielnia Pracy ul. Połoniny 14a 34-460 Szczawnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, 12 marca 2014 r.

WP-VI Kraków, 12 marca 2014 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.2.2014 Kraków, 12 marca 2014 r. Szanowny Pan Piotr Pawnik Sanatorium Nad Kryniczanką Sp. z o.o. ul. Ebersa 2-4 33-380 Krynica-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WP-VI.431.5.2013 Kraków, 16 kwietnia 2013 r.

WP-VI.431.5.2013 Kraków, 16 kwietnia 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.5.2013 Kraków, 16 kwietnia 2013 r. Szanowny Pan Andrzej Kowalczyk Uzdrowisko Rabka S.A. ul. Orkana 49 34-700 Rabka-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust.

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, r.

WP-VI Kraków, r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.22.2015 Kraków, 10.09.2015 r. Szanowna Pani Maria Ustupska-Kaźmik "Maria" Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny ul. Podhalańska 3a 34-501 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI PS.IV.9521.1.1.2013 Kielce, dn. 06.02.2013r. Pan Zbigniew Szybalski Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku ul. Szewska 28, Zgórsko 26-052 Sitkówka- Nowiny INFORMACJA O WYNIKACH

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, dnia 21 grudnia 2012 r.

WP-VI Kraków, dnia 21 grudnia 2012 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.41.2012 Kraków, dnia 21 grudnia 2012 r. Szanowny Pan Stanisław Zaborski Zakład Usług Leczniczo- Wypoczynkowych "PZL-Mielec" Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 73 33-380 Krynica Zdrój

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, 14 listopada 2013 r.

WP-VI Kraków, 14 listopada 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.28.2013 Kraków, 14 listopada 2013 r. Szanowny Pan Krzysztof Góralczyk Krakowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Dajmy Szansę ul. Ujastek 3 30-969 Kraków

Bardziej szczegółowo

WP-I Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-I Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-I.431.1.7.2017 Kraków, 22.03.2017 r. Szanowny Pan Radosław Maraszek Spółdzielnia Inwalidów Naprzód ul. Żabiniec 46 31-215 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust.

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.16.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.16.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.16.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Chemicznej Spółdzielni Inwalidów ARA w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 120 C. W dniu 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pan Włodzimierz Woźniak Prezes Zarządu Spółdzielnia Usług Socjalnych ul. Wał Miedzeszyński 391 03-975 Warszawa

Pan Włodzimierz Woźniak Prezes Zarządu Spółdzielnia Usług Socjalnych ul. Wał Miedzeszyński 391 03-975 Warszawa Warszawa, 30 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9521.3.2015 Pan Włodzimierz Woźniak Prezes Zarządu Spółdzielnia Usług Socjalnych ul. Wał Miedzeszyński 391 03-975 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia)

ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia) PCPRVI.251.2.2014 Mielec, dn. 02.04.2014r. ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia) W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania turnusów rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

WP-I Kraków, 12 czerwca 2017 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-I Kraków, 12 czerwca 2017 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-I.431.1.14.2017 Kraków, 12 czerwca 2017 roku Szanowna Pani Marzena Ustupska - Kaźmik Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny MARZENIE ul. Stara Pardałówka 1 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-I Kraków, r.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-I Kraków, r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-I.431.2.2016 Kraków, 10.06.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Szanowna Pani Urszula Mich Centrum Wczasów Rehabilitacyjnych ul. Mogilska 43 31-545 Kraków-Śródmieście Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, dnia 18 stycznia 2013 r.

WP-VI Kraków, dnia 18 stycznia 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.45.2012 Kraków, dnia 18 stycznia 2013 r. Szanowna Pani Marzena Ustupska-Kaźmik Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny "Marzenie" ul. Stara Pardałówka 1 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, r.

WP-VI Kraków, r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.25.2014 Kraków, 15.10.2014 r. Szanowny Pan Stanisław Zaborski Zakład Usług Leczniczo- Wypoczynkowych "PZL-Mielec" Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 73 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I.0933-3-1-08 Protokół z kontroli sprawdzającej wpisanego do prowadzonego przez wojewodę rejestru pod numerem OR/12/0021/07 organizatora

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 października 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-VI.9521.1.2016.KK (WK-II.9521.1.2016.KK) Pan Krzysztof Marciniak Przewodniczący Zarządu Pani Tatiana Danuta Kaczmarek Wiceprzewodnicząca Zarządu

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 marca 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. PS-P.9521.1.2014.SŁ Wystąpienie pokontrolne Pan Grzegorz Biczysko - właściciel BRATNIAK Biura Turystycznego ul. Rynek 56/57/3 50-116 Wrocław W dniu 24

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu, ul. Kościuszki 4.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu, ul. Kościuszki 4. S-3.9514.18.3.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu, ul. Kościuszki 4. W dniu 15 września 2014 r. kontrolę

Bardziej szczegółowo

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Funduszu oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Funduszu oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wydanym

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, r.

WP-VI Kraków, r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.18.2014 Kraków, 16.07.2014 r. Szanowna Pani Danuta Sanetra Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Lajkonik" ul. Bandtkiego 19 30-129

Bardziej szczegółowo

PS.3. 431-3.3.3.2011.MR-K P R O T O K Ó Ł

PS.3. 431-3.3.3.2011.MR-K P R O T O K Ó Ł PS.3. 431-3.3.3.2011.MR-K P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego DORWIT w Dźwirzynie, ul. Wyzwolenia 20, uprawnionego do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 1 S-3.9514.9.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

Egz. nr 1 S-3.9514.9.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.9.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "Piekarnia Wyrób i Sprzedaż" Tadeusz Jakubowski w Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 27. W dniu 08

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, 18 czerwca 2013 r.

WP-VI Kraków, 18 czerwca 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.14.2013 Kraków, 18 czerwca 2013 r. Szanowny Pan Jan Pyka Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty ul. Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.8.3.2015.MR-K P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.8.3.2015.MR-K P R O T O K Ó Ł S-3.9514.8.3.2015.MR-K P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwie Usług Turystyczno - Rehabilitacyjnych WODNIK H i M Rudniccy Spółka Jawna w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2 S-3.9514.10.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

Egz. nr 2 S-3.9514.10.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.10.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej - Ochrona Osób i Mienia G. Kotwicki - Spółka Jawna przy ulicy Magazynowej 1 w Łobzie. W dniu 20

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI I dnia Z 7, LIS, /0i*> I Kielce, dnia 26 listopada 2014 r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI I dnia Z 7, LIS, /0i*> I Kielce, dnia 26 listopada 2014 r. 'ODZKI Punki WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI I dnia Z 7, LIS, /0i*> I Kielce, dnia 26 listopada 2014 r. Biuro Podróży PRIMA TOUR S.C. ul. Staszica 1/205 25-008 Kielce INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PROBLEMOWEJ

Bardziej szczegółowo

S2.9514.10.3.2012.EP P R O T O K Ó Ł

S2.9514.10.3.2012.EP P R O T O K Ó Ł S2.9514.10.3.2012.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej MOJSIUK Spółka Jawna, Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz, prowadzącym również działalność w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli:

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli: S-3.9514.15.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej INPROMET FERROPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-III.9521.9.2012.MJud Gorzów Wlkp., dnia 28 czerwca 2012 r. Pan Zbigniew Wołowicz Prezes Zarządu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.7.3.2015.EP P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.7.3.2015.EP P R O T O K Ó Ł S-3.9514.7.3.2015.EP P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym RASEL" T. i B. Lewandowscy Spółka Jawna w Dygowie, ul. Kolejowa 18. W dniu 24

Bardziej szczegółowo

PS3.9514-2/11-3 P R O T O K Ó Ł

PS3.9514-2/11-3 P R O T O K Ó Ł PS3.9514-2/11-3 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej AUTO BRUNO Spółka z o.o., 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 115 B. W dniach od 26 do 27 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów.

P R O T O K Ó Ł. kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów. S-3.9514.11.3.2015.EP P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów. W dniu 2 października 2015 r. kontrolę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH.

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. Jeśli w zarządzeniu jest mowa o: Centrum należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego Michał Szugalski, ulica Kolejowa 4, 76-020 Bobolice.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego Michał Szugalski, ulica Kolejowa 4, 76-020 Bobolice. S-3.9514.5.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego Michał Szugalski, ulica Kolejowa 4, 76-020 Bobolice. W dniu 18 kwietnia 2013 r. kontrolę

Bardziej szczegółowo

S- 3.9514.8.4.2014.MR-K PROTOKÓŁ

S- 3.9514.8.4.2014.MR-K PROTOKÓŁ S- 3.9514.8.4.2014.MR-K PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w IMPERIAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 8E. W dniu 13 maja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł PS.3. 431-3.4.3.2011.MR-K

P R O T O K Ó Ł PS.3. 431-3.4.3.2011.MR-K PS.3. 431-3.4.3.2011.MR-K P R O T O K Ó Ł Z kontroli doraźnej w Fundacji Środowisko Wybrzeża w Mielnie - Unieściu, ul. Świerczewskiego 26, jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler Kontrola przeprowadzona została w dniu 11 lutego 2011 r. przez Panią Marzenę Roczon, inspektora

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży PRIMA TOUR S.C. ul. Staszica 1/205 25-008 Kielce

Biuro Podróży PRIMA TOUR S.C. ul. Staszica 1/205 25-008 Kielce WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI PS.IV.9521.1.2.2013 Kielce, dn. 24.06.2013r. Biuro Podróży PRIMA TOUR S.C. ul. Staszica 1/205 25-008 Kielce INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w Biurze Podróży

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30. S-3.9514.17.3.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30. W dniu 11 września 2014 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej CODAR SECURITY Spółka z o.o. w Pyrzycach, Plac Wolności 2/1.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej CODAR SECURITY Spółka z o.o. w Pyrzycach, Plac Wolności 2/1. PS3.9514.12.3.2011.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej CODAR SECURITY Spółka z o.o. w Pyrzycach, Plac Wolności 2/1. W dniach od 16 listopada 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.8.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.8.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł S-3.9514.8.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej MOJSIUK Centrum Blacharsko-Lakiernicze Spółka Akcyjna, Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz. W

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ PS-V.9514.07.2013.1,2 PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ przeprowadzonej w : Zakładzie Pracy Chronionej Z.P.H.U TOM-KIL, ul. Witkowska 29, 62-200 Gniezno, nr identyfikacyjny REGON: 634544427, numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ PS-V.9514.26.2013.4,10 PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Spółdzielnia Niewidomych San Marko, ul. Lindego 4, 60-573 Poznań (zwanym w dalszej części protokołu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów. S-3.9514.10.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Włodzimierz Pokorski, ul. Kilińskiego 93, 72-320 Trzebiatów. W dniu 17 września 2013 r. kontrolę

Bardziej szczegółowo

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim.

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim. UWAGA: Wnioskodawca może dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora Centrum i otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.13.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.13.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł S-3.9514.13.3.2013.EP P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Zakładzie Przetwórstwa Spożywczego Solar E i M Dziołak Spółka Jawna w Świdwinie, ul. Polna 10.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w FILTER SERVICE Sp. z o.o.

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w FILTER SERVICE Sp. z o.o. PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w FILTER SERVICE Sp. z o.o. Kontrola przeprowadzona została w dniu 15 marca 2011 r. przez Panią Marzenę Roczon, inspektora w Oddziale do Spraw Współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ WIELKOPOLSKI Poznań, dnia... URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu PS-V.9514.23.2013.4,9 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Zakład Produkcji Materiałów Instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egz. nr 1 P R O T O K Ó Ł S-3.9514.22.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 2. W dniu 4 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko.. PESEL albo numer dokumentu tożsamości.. Adres zamieszkania*. ...

Imię i nazwisko.. PESEL albo numer dokumentu tożsamości.. Adres zamieszkania*. ... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Adres zamieszkania*

Imię i nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Adres zamieszkania* Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

! S? I 0 1 ERO. 2015 i -

! S? I 0 1 ERO. 2015 i - WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI PS.IV.9521.3.7.2015 w lh i O Alt ZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt icancslaryiny i Obskmi Klienta! S? I 0 1 ERO. 2015 i - i I I J j L.az zał Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PESEL... albo seria i nr dok. toż...

PESEL... albo seria i nr dok. toż... wpływu wniosku: NR SPRAWY PP.610.....20. IMIĘ I NAZWISKO Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym... PESEL...

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a. S-3.9514.24.3.2014.MR-K P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a. W dniu 28 listopada 2014 r. kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

REJESTR ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH 2014 r.

REJESTR ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH 2014 r. REJESTR ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH 2014 r. Lp. Nr wpisu Nazwa Miasto Ulica Nr Telefon e-mail 1 OR/32/0001/14 Zachodniopomorskie Centrum MRZEŻYNO UL. KOŁOBRZESKA 32 913866258 BIURO@FAMASTA.COM.P

Bardziej szczegółowo

Umowa na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego

Umowa na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego - Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy Umowa na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego zawarta w dniu. 2012 roku w Łosicach pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.7.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.7.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.7.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym PAPIRUS II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania*... ... Data urodzenia...telefon..

Adres zamieszkania*... ... Data urodzenia...telefon.. Numer sprawy... Wniosek o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zasad i procedur dofinansowania do udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

Załącznik nr 1 do zasad i procedur dofinansowania do udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych Załącznik nr 1 do zasad i procedur dofinansowania do udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym*: TAK (podać rok)... NIE

Korzystałem(am) z dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym*: TAK (podać rok)... NIE PCR-III.TR.8370...../... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Agencji Ochrony Szabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Morska 11. W dniu

Bardziej szczegółowo

REJESTR ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH 2011 ROK. Ważność wpisu od.. Nr wpisu. OR/32/0001/11 07.02.2011 r. 07.02.2014 r.

REJESTR ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH 2011 ROK. Ważność wpisu od.. Nr wpisu. OR/32/0001/11 07.02.2011 r. 07.02.2014 r. REJESTR ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH 2011 ROK L.p. Nazwa podmiotu Adres 1. MEDICAL SPA SANATORIUM "UNITRAL" Sp. z o. o. ul. Piastów 6 76-032 Mielno nr tel., nr fax. e-mail Tel. 1. (94) 3168160

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok).. NIE

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok).. NIE Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Adres zamieszkania*... ...

Imię i nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Adres zamieszkania*... ... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM (wypełnia osoba niepełnosprawna lub, w przypadku osoby niepełnoletniej,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Załącznik nr 1 do zasad i procedur dofinansowania do udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TARTAK Zakład Pracy Chronionej Stanisław Skawiński, Smyków 72, 26-260

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM Nr sprawy : PCPR.8213/T/ W/. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice

Bardziej szczegółowo

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest:

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest: Procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 1. Wnioski o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja zakładu i warunki pracy

I. Organizacja zakładu i warunki pracy PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Spółdzielni Inwalidów MILLENIUM Kontrola przeprowadzona została w dniu 22 lutego 2011 r. przez Pana Włodzimierza Skowronka starszego inspektora w Oddziale do Spraw

Bardziej szczegółowo

Korzystałem/am z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON TAK (podać rok)... NIE

Korzystałem/am z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON TAK (podać rok)... NIE PR.650...20 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice lub opiekun prawny) Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo