OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110, Zielona Góra, woj. lubuskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie oraz utrzymanie zieleni, na terenach miejskich stanowiących własność Gminy Zielona Góra, będących w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Zielona Góra, przekazanych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do bieżącego utrzymania, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 43/2008 z dnia 15 stycznia 2008r., wraz z późniejszymi zmianami. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania: zadanie nr 1- obszar I, obejmujące swoim zasięgiem obszar północno-wschodni miasta Zielona Góra (obszar I), oraz zadanie nr 2 obszar II obejmujące swoim zasięgiem południowo - zachodnią część miasta Zielona Góra (obszar II). Ulice stanowiące granice podziału: ul. Zjednoczenia, al. Wojska Polskiego ( od ul. Dąbrówki do ul. Reja), ul. Reja, ul. Jedności ( od ul. Moniuszki do Pl. Pocztowego), ul. Drzewna, ul. Wrocławska (do granic miasta). Przez tereny komunalne należy rozumieć, skwery, drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, chodniki, place, nieużytki, tereny zalesione, tereny zielone, posiadające status nieruchomości gruntowych. Działki o zróżnicowanej powierzchni zlokalizowane są na dużym obszarze, w znacznej odległości od siebie. Zakres prac, terminy ich wykonania oraz szczegółowy wykaz terenów będą ustalane przez Zamawiającego w protokole przekazania frontu robót lub w harmonogramie prac, podpisanym przez obie strony. W przypadku wystąpienia nagłej potrzeby, Zamawiający może zlecić wykonanie poszczególnych zadań w formie ustnej. A ) Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) ręczne zbieranie nieczystości z opróżnieniem koszy na śmieci i wywozem nieczystości na składowisko : zebranie nieczystości (śmieci, papiery, butelki itp.)z terenu oraz opróżnienie koszy znajdujących się na danym terenie, załadunek zebranych śmieci na środek transportu dowiezienie na składowisko; przyjęto częstotliwość zbierania nieczystości min. 2 razy, maksymalnie 24 razy (tereny reprezentacyjne), w zależności od potrzeb; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu oraz koszt przyjęcia na składowisko, z pow. 1 ha ujęte w kosztorysie 2) zamiatanie ciągów pieszych i jezdnych z wywozem nieczystości na składowisko: zamiatanie chodników, schodów, placów ręcznie lub mechaniczne, załadunek zmiecionego piasku i innych nieczystości na środek transportu, wywóz na składowisko, przyjęto częstotliwość zamiatania min. 2 razy, maksymalnie 10 razy (tereny reprezentacyjne), w zależności od potrzeb; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko, z powierzchni 1 m² - ujęte w kosztorysie 3) odchwaszczanie ciągów pieszych z wywozem chwastów na składowisko: usunięcie darni i chwastów z płyt chodnikowych ręcznie lub przy pomocy środków chemicznych, załadunek chwastów na środek transportu i wywóz na składowisko; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko, z pow. 1 m² - ujęte w kosztorysie 4) grabienie liści z trawników z wywozem na składowisko: wygrabienie jesienne i wiosenne liści z trawników i skupin krzewów, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko, z pow. 1 m² - ujęte w kosztorysie 5) usuwanie resztek budowlanych, odpadów wielkogabarytowych: sprzątnięcie gruzu, innych pozostałości po remontowych, innych śmieci o dużych gabarytach mogących wystąpić na dzikich wysypiskach: 1

2 cena obejmuje koszt spryzmowania odpadów, załadunek na środek transportu, wywiezienie na składowisko wraz z kosztem utylizacji 1 tony, ujęte 6) utrzymanie zimowe: odśnieżanie zapobieganie śliskości zimowej oraz sprzątnięcie piasku po zakończeniu zimy: odśnieżanie ręczne lub mechaniczne na całej długości, na szerokości min. 1,5 m chodników, schodów, ciągów pieszych oraz całej szerokości dróg i parkingów, zgodnie ze szczegółowym wykazem terenów objętych zimowym utrzymaniem; posypywanie piaskiem odśnieżonych powierzchni w celu zapobiegania śliskości zimowej, sprzątnięcie piasku po zakończeniu okresu zimowego; cena za utrzymanie zimowe 1 m² powierzchni w ciągu jednej doby akcji zimowej ujęta w kosztorysie Szczegółowe wymagania dotyczące standardów zimowego utrzymania : chodnik ( ciąg pieszy) winien być odśnieżony i posypany na całej długości i szerokości min.1,50m, dopuszcza się cienką warstwę śniegu "zajeżdżonego"; odśnieżone schody, drogi oraz parkingi winne być posypane piaskiem na całej szerokości, odśnieżanie musi być podjęte w takim czasie, aby luźny śnieg nie leżał dłużej niż 2 godz., błoto pośniegowe 4 godz. po ustaniu opadów; odśnieżanie polega na zgarnięciu śniegu do krawędzi chodnika w taki sposób, aby zgarnięty śnieg nie utrudniał ruchu kołowego i pieszego; śliskość winna być zwalczana w sposób zapewniający bezpieczne przejście np. poprzez skucie lodu, posypywanie ciągów pieszych piaskiem; nadmiar odgarniętego śniegu i błota pośniegowego należy wywieźć poza obręb odśnieżania, na wskazane przez Zamawiającego miejsce; w przypadku wystąpienia ciągłych ( nieprzerwanych ) opadów śniegu odśnieżanie ciągów pieszych winno być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność przejść i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach komunalnych objętych akcją; 7) koszenie trawników ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy na składowisko STANDARD 1 Koszenie trawników, na skwerach, terenach przyległych do pasów drogowych, miejscach reprezentacyjnych według potrzeb, gdzie maksymalna wysokość trawy i innych roślin nie może przekroczyć 12 cm. Należy ująć cały okres wegetacji trawy. 8) koszenie trawników ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy na składowisko STANDARD 2 Koszenie trawników, na pozostałych terenach objętych stałym utrzymaniem, według potrzeb, gdzie maksymalna wysokość trawy i innych roślin nie może przekroczyć 15 cm. Należy ująć cały okres wegetacji trawy. 9) wykaszanie chwastów ze zgrabieniem i wywozem na składowisko: skoszenie chwastów (teren płaski i skarpy), wygrabienie skoszonych chwastów, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko, dotyczy terenów nie objętych stałym, ciągłym utrzymaniem. cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko, z pow. 1 m² ujęte w kosztorysie 10) formowanie żywopłotów z wywozem obciętych gałązek na składowisko: przycięcie pędów jednorocznych i zdrewniałych, zebranie ściętych gałęzi, załadunek na środek transportu, wywóz na składowisko; po wykonaniu prac, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do pierwotnego stanu; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu transportu i przyjęcia na składowisko, z pow. 1m 2 - ujęte w kosztorysie 11) sadzenie drzew : sadzenie drzew w formie piennej, z zaprawieniem dołów ziemią urodzajną do połowy ich głębokości oraz ich podlewanie i pielęgnacje przez okres 3 lat. Cena obejmuje koszt robocizny, palików, taśmy do mocowania, rur nawadniających oraz materiału sadzeniowego 1 gatunku i parametrach wskazanych w decyzjach administracyjnych, na 1 sztukę drzewa., ujęte w kosztorysie ofertowym. 12) pielęgnacja roślin w gazonach oraz rabat kwiatowych na skwerach, z podlewaniem i wywozem chwastów na składowisko: pielęgnacja obejmuje: odchwaszczanie, spulchniane gleby i podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uzupełnianie ubytków roślin chorych, uschniętych, zniszczonych/skradzionych, usunięcie kwiatów i każdorazowe uprzątnięcie terenu; cena obejmuje koszty robocizny, pracę sprzętu, załadunek i transport odpadów roślinnych na składowisko oraz koszt ich przyjęcia na składowisko, nakład pracy na 1 m 2 -ujęte w kosztorysie 13) sadzenie kwiatów w gazonach i na rabatach wraz z kosztem zakupu roślin: obsadzenie kwiatami sezonowymi, w okresie wiosennym- bratki, w okresie letnim- begonia wielkokwiatowa, pelargonia, aksamitka, szałwia, starzec, rabat kwiatowych oraz gazonów, wraz z uprzątnięciem terenu kwietnika, jakość materiału roślinnego powinna być pierwszego gatunku tzn. rośliny zdrowe, mocne, w fazie kwitnienia bez przebarwień chorobowych, rośliny nie kwitnące powinny być bujne bez ubytków, liście nie zwiędnięte; Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru gatunku kwiatów. cena obejmuje koszty robocizny, zakup i dowóz ziemi urodzajnej, wraz z kosztem zakupu materiału sadzeniowego, nakład pracy na 1 szt. rośliny - ujęte w kosztorysie 14) zabiegi w koronach drzew o wysokości powyżej 14 m wraz z wywozem gałęzi na składowisko: usuwanie gałęzi obumarłych, 15) zabiegi w koronach drzew o wysokości do 14 m wraz z wywozem gałęzi na składowisko: usuwanie gałęzi obumarłych, 2

3 16) zabiegi w koronach drzew o wysokości do 8 m wraz z wywozem gałęzi na składowisko: usuwanie gałęzi obumarłych, 17) zabiegi w koronach drzew o wysokości do 2,5 m wraz z wywozem gałęzi na składowisko: kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat oraz utrzymywanie formowanego kształtu korony, zabiegi pielęgnacyjne, usuwanie posuszu, prześwietlenie korony, wywóz gałęzi na składowisko; po wykonaniu prac, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do pierwotnego stanu, większe rany należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, prace mogą być wykonywane przy użyciu piły na wysięgniku lub pilarki; 17) usuwanie odrostów drzew do wysokości 1,5 m z wywozem obciętych odrostów na składowisko: cena obejmuje koszty robocizny, pracę sprzętu, załadunek i transport gałęzi na składowisko, oraz koszt przyjęcia gałęzi na składowisko, nakład pracy na 1szt. drzewa, 18) ścinka drzew (miękkie/twarde) wraz z wywozem gałęzi na składowisko, drewna na wyznaczone miejsce przez Zamawiającego oraz frezowanie pnia: odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia, opuszczenie ich na linach, ścinka głównych pędów, konarów i części pnia za pomocą podnośnika montażowego samochodowego hydraulicznego, pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu, ułożenie konarów w stosy, wywóz gałęzi na składowisko odpadów, drewna na wyznaczone miejsce przez Zamawiającego; frezowanie pnia drzewa na głębokość od 10 cm do 30 cm; po wykonaniu prac, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do pierwotnego stanu; cena obejmuje koszty robocizny, pracę sprzętu, załadunek i transport oraz koszt przyjęcia gałęzi na składowisko, transport drewna na wyznaczone miejsce przez Zamawiającego, nakład pracy na 1 szt. drzewa w zależności od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm - ujęte w kosztorysie koszt usunięcia wiatrołomów, ustala się na 75 % kosztu wycinki drzewa; 19) podlewanie drzew, krzewów i kwiatów: nabranie wody z punktu poboru wody do zbiornika o pojemności minimum 1000 l, podlewanie drzew, krzewów i kwiatów. Cena obejmuje robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport, bez kosztów zakupu wody, nakład pracy na 1 kurs - ujęte w kosztorysie 20) Sadzenie cebul kwiatów obejmuje zakup oraz posadzenie cebul kwiatów( krokusy, tulipany, żonkile) do gruntu, na terenach skwerów, trawników, kwietników. Cena obejmuje, całkowity koszt posadzenia 1 cebuli wraz z kosztem zakupu materiału sadzeniowego, przy uwzględnieniu najwyższej jakości materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. B ) Obowiązki wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania realizacji zadań oraz ich terminów zgodnie z ustaleniami Zamawiającego oraz do ścisłej współpracy z inspektorem Zamawiającego. 2. Wszelkie odpady pochodzące z oczyszczania terenu, grabienia i koszenia trawników, ciecia żywopłotów, odchwaszczania i zamiatania ciągów pieszych, ścinki, zabiegów w koronie drzew, będą wywożone do Działu Zagospodarowania Odpadów ZGKiM w Zielonej Górze ul. Wrocławska 73 lub Wykonawca tj. posiadacz odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 08 stycznia 2013r. Nr 0, poz. 21) może przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania, osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącej przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby. Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. U.z 2008r Nr 235, poz. 1614) określa listę odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, np. odpady ulegające biodegradacji. W przypadku przekazania odpadów ulegających biodegradacji osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącej przedsiębiorcą Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu stosowne oświadczenie przyjmującego odpady ze wskazaniem, iż odpady te będą wykorzystywane na własne potrzeby, np. w ramach gospodarstwa domowego, w tym na terenie swojej nieruchomości lub w zakresie swojego działania. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania przez 1 rok dokumentów stwierdzających przyjęcie na składowisko odpadów i okazywania dokumentów na żądanie Zamawiającego. 4. Wszelkie prace związane z pielęgnacją drzew będą wykonywane lub nadzorowane przez pracownika Wykonawcy posiadającego niezbędne uprawnienia i wiedzę (ukończony kurs) do właściwego prowadzenia tego typu prac. 5. W przypadku wykonywania nasadzeń administracyjnych drzew, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ich zgodnie ze sztuką ogrodniczą, materiał roślinny powinien: być zgodny z normami PN-87 R R , prawidłowo uformowany, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz prawidłowo oznaczony, tzn. musi mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dyspozycyjnością w przypadku pilnej potrzeby wykonania prac, których konieczność podjęcia powstanie, w razie wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej zdarzeń (np. wywrócenie się drzewa), zgłoszonych przez Policję, Straż Pożarną, Zarządzanie Kryzysowe i Zamawiającego, Wykonawca wskaże w ofercie odpowiedzialną osobę, z imienia i nazwiska, oraz numer telefonu. 7. Wykonawca zobowiązany jest współpracować, konsultując swoje uwagi i propozycje dotyczące realizacji zamówienia np. miejsc nasadzeń, rodzaju materiału roślinnego, itp. 8. Wykonawca będzie zgłaszać Zamawiającemu potrzebę wykonania na utrzymywanym terenie robót (także nie uwzględnionych w umowie), które usuną zauważone zagrożenie tj. usuwanie suchych konarów lub wycinkę drzew, itp. 9. Ww. zagrożenia będą zgłaszane Zamawiającemu w ciągu 24 godzin od ich zauważenia. 3

4 10. W okresie zimy posypywanie piaskiem w celu zapobiegania śliskości zimowej oraz udrażnianie ciągów komunikacyjnych poprzez odśnieżanie powinno nastąpić natychmiast po je wystąpieniu lub ustaniu opadów śniegu. W przypadku wystąpienia śliskości lub długotrwałych opadów śniegu w godzinach nocnych, posypywanie piaskiem oraz udrażnianie ciągów pieszych, schodów, ciągów komunikacyjnych powinno zostać zakończone do godziny 6.00 rano. 11. Wykonawca zobowiązany jest do składowania piasku do akcji zima tylko w skrzyniach do tego przeznaczonych. 12. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów biorących udział w akcji zimowej na własny koszt w urządzenia wymagane przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 13. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia piasku po okresie zimowym w ramach zimowego utrzymania. 14. Wykonawca winien posiadać odpowiednią umowę z zakładem ubezpieczeniowym, zabezpieczającą wyłączenie odpowiedzialności materialnej Zamawiającego, w zakresie realizacji umowy na bieżące utrzymanie terenów mienia komunalnego, w tym utrzymanie zimowe. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67, ust.1, pkt. 6) ustawy. Zamówienia uzupełniające będą udzielane w przypadku konieczności zwiększenia ilości wykonywanych usług, bądź w przypadku wystąpienia dodatkowych terenów przeznaczonych do świadczenia usługi w zakresie i w ramach zamówienia podstawowego. Wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: ,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) - w przypadku składania oferty na zadanie pierwsze ,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) - w przypadku składania oferty na zadanie drugie III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.1. do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o - przy składaniu oferty w zakresie zadania pierwszego Wykonawca musi wykazać się realizacją wykonania min. 1 zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach zewnętrznych o wartości min. 30 tyś. zł w ramach jednej umowy, realizacją wykonania min. 1 zadania w zakresie pielęgnacji zieleni na terenach zewnętrznych o wartości min. 80 tyś. zł w ramach jednej umowy, realizacją wykonania min. 1 zadania w zakresie świadczenia usług utrzymania zimowego na terenach zewnętrznych o wartości min. 30 tyś. zł w ramach jednej umowy, - przy składaniu oferty w zakresie zadania drugiego Wykonawca musi wykazać się realizacją wykonania min. 1 zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach zewnętrznych o wartości min. 50 tyś. zł w ramach jednej umowy, realizacją wykonania min. 1 zadania w zakresie pielęgnacji zieleni na terenach zewnętrznych o wartości min. 60 tyś. zł w ramach jednej umowy, realizacją wykonania min. 1 zadania w zakresie świadczenia usług utrzymania zimowego na terenach zewnętrznych o wartości min. 30 tyś. zł w ramach jednej umowy, (Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego). W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedno zadanie, spełnieniem warunku będzie wykazanie się doświadczeniem na sumę wykonanego zadania w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni, zimowego utrzymania terenów zewnętrznych na oba zadania. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 5 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.1. do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 4

5 o Zamawiający nie precyzuje warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.1. do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.1. do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac lub rezygnacji z części zamówienia. W takiej sytuacji kwota brutto, określona w umowie, zostanie skorygowana proporcjonalnie do wielkości zmian i Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe roszczenie. Okolicznościami powodującymi zmniejszenie zakresu prac lub rezygnację z części zamówienia są: 1) klęski żywiołowe, 2) akty wandalizmu i dewastacji o dużych rozmiarach. 3) nieprzewidziana konieczność realizacji zadań mających, ze względu na społeczno - ekonomiczny cel, pierwszeństwo przed zadaniami będącymi przedmiotem niniejszej umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110, Zielona Góra, w kancelarii lub w pokoju 101. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110, Zielona Góra, w kancelarii lub w pokoju 101. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 5

6 członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie nr 1- obszar I, obejmujące swoim zasięgiem obszar północno-wschodni miasta Zielona Góra (obszar I). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 1- obszar I, obejmujące swoim zasięgiem obszar północno-wschodni miasta Zielona Góra (obszar I) Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie oraz utrzymanie zieleni, na terenach miejskich stanowiących własność Gminy Zielona Góra, będących w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Zielona Góra, przekazanych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do bieżącego utrzymania, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 43/2008 z dnia 15 stycznia 2008r., wraz z późniejszymi zmianami. Przez tereny komunalne należy rozumieć, skwery, drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, chodniki, place, nieużytki, tereny zalesione, tereny zielone, posiadające status nieruchomości gruntowych. Działki o zróżnicowanej powierzchni zlokalizowane są na dużym obszarze, w znacznej odległości od siebie. Zakres prac, terminy ich wykonania oraz szczegółowy wykaz terenów będą ustalane przez Zamawiającego w protokole przekazania frontu robót lub w harmonogramie prac, podpisanym przez obie strony. W przypadku wystąpienia nagłej potrzeby, Zamawiający może zlecić wykonanie poszczególnych zadań w formie ustnej. A ) Przedmiot zamówienia obejmuje: 18) ręczne zbieranie nieczystości z opróżnieniem koszy na śmieci i wywozem nieczystości na składowisko : zebranie nieczystości (śmieci, papiery, butelki itp.)z terenu oraz opróżnienie koszy znajdujących się na danym terenie, załadunek zebranych śmieci na środek transportu dowiezienie na składowisko; przyjęto częstotliwość zbierania nieczystości min. 2 razy, maksymalnie 24 razy (tereny reprezentacyjne), w zależności od potrzeb; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu oraz koszt przyjęcia na składowisko, z pow. 1 ha ujęte w kosztorysie 19) zamiatanie ciągów pieszych i jezdnych z wywozem nieczystości na składowisko: zamiatanie chodników, schodów, placów ręcznie lub mechaniczne, załadunek zmiecionego piasku i innych nieczystości na środek transportu, wywóz na składowisko, przyjęto częstotliwość zamiatania min. 2 razy, maksymalnie 10 razy (tereny reprezentacyjne), w zależności od potrzeb; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko, z powierzchni 1 m² - ujęte w kosztorysie 20) odchwaszczanie ciągów pieszych z wywozem chwastów na składowisko: usunięcie darni i chwastów z płyt chodnikowych ręcznie lub przy pomocy środków chemicznych, załadunek chwastów na środek transportu i wywóz na składowisko; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko, z pow. 1 m² - ujęte w kosztorysie 21) grabienie liści z trawników z wywozem na składowisko: wygrabienie jesienne i wiosenne liści z trawników i skupin krzewów, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko, z pow. 1 m² - ujęte w kosztorysie 22) usuwanie resztek budowlanych, odpadów wielkogabarytowych: sprzątnięcie gruzu, innych pozostałości po remontowych, innych śmieci o dużych gabarytach mogących wystąpić na dzikich wysypiskach: cena obejmuje koszt spryzmowania odpadów, załadunek na środek transportu, wywiezienie na składowisko wraz z kosztem utylizacji 1 tony, ujęte 23) utrzymanie zimowe: odśnieżanie zapobieganie śliskości zimowej oraz sprzątnięcie piasku po zakończeniu zimy: odśnieżanie ręczne lub mechaniczne na całej długości, na szerokości min. 1,5 m chodników, schodów, ciągów pieszych oraz całej szerokości dróg i parkingów, zgodnie ze szczegółowym wykazem terenów objętych zimowym utrzymaniem; posypywanie piaskiem odśnieżonych powierzchni w celu zapobiegania śliskości zimowej, sprzątnięcie piasku po zakończeniu okresu zimowego; cena za utrzymanie zimowe 1 m² powierzchni w ciągu jednej doby akcji zimowej ujęta w kosztorysie Szczegółowe wymagania dotyczące standardów zimowego utrzymania : chodnik ( ciąg pieszy) winien być odśnieżony i posypany na całej długości i szerokości min.1,50m, dopuszcza się cienką warstwę śniegu "zajeżdżonego"; odśnieżone schody, drogi oraz parkingi winne być posypane piaskiem na całej szerokości, odśnieżanie musi być podjęte w takim czasie, aby luźny śnieg nie leżał dłużej niż 2 godz., błoto pośniegowe 4 godz. po ustaniu opadów; odśnieżanie polega na zgarnięciu śniegu do krawędzi chodnika w taki sposób, aby zgarnięty śnieg nie utrudniał ruchu kołowego i pieszego; śliskość winna być zwalczana w sposób zapewniający bezpieczne przejście np. poprzez skucie lodu, posypywanie ciągów pieszych piaskiem; nadmiar odgarniętego śniegu i błota pośniegowego należy wywieźć poza obręb odśnieżania, na wskazane przez Zamawiającego miejsce; w przypadku wystąpienia ciągłych ( nieprzerwanych ) opadów śniegu odśnieżanie ciągów pieszych winno być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność przejść i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach komunalnych objętych akcją; 24) koszenie trawników ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy na składowisko STANDARD 1 Koszenie trawników, na skwerach, terenach przyległych do pasów drogowych, miejscach reprezentacyjnych według potrzeb, gdzie maksymalna wysokość trawy i innych roślin nie może przekroczyć 12 cm. Należy ująć cały okres wegetacji trawy. 25) koszenie trawników ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy na składowisko 6

7 STANDARD 2 Koszenie trawników, na pozostałych terenach objętych stałym utrzymaniem, według potrzeb, gdzie maksymalna wysokość trawy i innych roślin nie może przekroczyć 15 cm. Należy ująć cały okres wegetacji trawy. 26) wykaszanie chwastów ze zgrabieniem i wywozem na składowisko: skoszenie chwastów (teren płaski i skarpy), wygrabienie skoszonych chwastów, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko, dotyczy terenów nie objętych stałym, ciągłym utrzymaniem. cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko, z pow. 1 m² ujęte w kosztorysie 27) formowanie żywopłotów z wywozem obciętych gałązek na składowisko: przycięcie pędów jednorocznych i zdrewniałych, zebranie ściętych gałęzi, załadunek na środek transportu, wywóz na składowisko; po wykonaniu prac, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do pierwotnego stanu; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu transportu i przyjęcia na składowisko, z pow. 1m 2 - ujęte w kosztorysie 28) sadzenie drzew : sadzenie drzew w formie piennej, z zaprawieniem dołów ziemią urodzajną do połowy ich głębokości oraz ich podlewanie i pielęgnacje przez okres 3 lat. Cena obejmuje koszt robocizny, palików, taśmy do mocowania, rur nawadniających oraz materiału sadzeniowego 1 gatunku i parametrach wskazanych w decyzjach administracyjnych, na 1 sztukę drzewa., ujęte w kosztorysie ofertowym. 29) pielęgnacja roślin w gazonach oraz rabat kwiatowych na skwerach, z podlewaniem i wywozem chwastów na składowisko: pielęgnacja obejmuje: odchwaszczanie, spulchniane gleby i podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uzupełnianie ubytków roślin chorych, uschniętych, zniszczonych/skradzionych, usunięcie kwiatów i każdorazowe uprzątnięcie terenu; cena obejmuje koszty robocizny, pracę sprzętu, załadunek i transport odpadów roślinnych na składowisko oraz koszt ich przyjęcia na składowisko, nakład pracy na 1 m 2 -ujęte w kosztorysie 30) sadzenie kwiatów w gazonach i na rabatach wraz z kosztem zakupu roślin: obsadzenie kwiatami sezonowymi, w okresie wiosennym- bratki, w okresie letnim- begonia wielkokwiatowa, pelargonia, aksamitka, szałwia, starzec, rabat kwiatowych oraz gazonów, wraz z uprzątnięciem terenu kwietnika, jakość materiału roślinnego powinna być pierwszego gatunku tzn. rośliny zdrowe, mocne, w fazie kwitnienia bez przebarwień chorobowych, rośliny nie kwitnące powinny być bujne bez ubytków, liście nie zwiędnięte; Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru gatunku kwiatów. cena obejmuje koszty robocizny, zakup i dowóz ziemi urodzajnej, wraz z kosztem zakupu materiału sadzeniowego, nakład pracy na 1 szt. rośliny - ujęte w kosztorysie 31) zabiegi w koronach drzew o wysokości powyżej 14 m wraz z wywozem gałęzi na składowisko: usuwanie gałęzi obumarłych, 32) zabiegi w koronach drzew o wysokości do 14 m wraz z wywozem gałęzi na składowisko: usuwanie gałęzi obumarłych, 33) zabiegi w koronach drzew o wysokości do 8 m wraz z wywozem gałęzi na składowisko: usuwanie gałęzi obumarłych, 34) zabiegi w koronach drzew o wysokości do 2,5 m wraz z wywozem gałęzi na składowisko: kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat oraz utrzymywanie formowanego kształtu korony, zabiegi pielęgnacyjne, usuwanie posuszu, prześwietlenie korony, wywóz gałęzi na składowisko; po wykonaniu prac, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do pierwotnego stanu, większe rany należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, prace mogą być wykonywane przy użyciu piły na wysięgniku lub pilarki; 17) usuwanie odrostów drzew do wysokości 1,5 m z wywozem obciętych odrostów na składowisko: cena obejmuje koszty robocizny, pracę sprzętu, załadunek i transport gałęzi na składowisko, oraz koszt przyjęcia gałęzi na składowisko, nakład pracy na 1szt. drzewa, 18) ścinka drzew (miękkie/twarde) wraz z wywozem gałęzi na składowisko, drewna na wyznaczone miejsce przez Zamawiającego oraz frezowanie pnia: odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia, opuszczenie ich na linach, ścinka głównych pędów, konarów i części pnia za pomocą podnośnika montażowego samochodowego hydraulicznego, pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu, ułożenie konarów w stosy, wywóz gałęzi na składowisko odpadów, drewna na wyznaczone miejsce przez Zamawiającego; frezowanie pnia drzewa na głębokość od 10 cm do 30 cm; po wykonaniu prac, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do pierwotnego stanu; cena obejmuje koszty robocizny, pracę sprzętu, załadunek i transport oraz koszt przyjęcia gałęzi na składowisko, transport drewna na wyznaczone miejsce przez Zamawiającego, nakład pracy na 1 szt. drzewa w zależności od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm - ujęte w kosztorysie koszt usunięcia wiatrołomów, ustala się na 75 % kosztu wycinki drzewa; 7

8 19) podlewanie drzew, krzewów i kwiatów: nabranie wody z punktu poboru wody do zbiornika o pojemności minimum 1000 l, podlewanie drzew, krzewów i kwiatów. Cena obejmuje robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport, bez kosztów zakupu wody, nakład pracy na 2 kurs - ujęte w kosztorysie 20) Sadzenie cebul kwiatów obejmuje zakup oraz posadzenie cebul kwiatów( krokusy, tulipany, żonkile) do gruntu, na terenach skwerów, trawników, kwietników. Cena obejmuje, całkowity koszt posadzenia 1 cebuli wraz z kosztem zakupu materiału sadzeniowego, przy uwzględnieniu najwyższej jakości materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. B ) Obowiązki wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania realizacji zadań oraz ich terminów zgodnie z ustaleniami Zamawiającego oraz do ścisłej współpracy z inspektorem Zamawiającego. 2. Wszelkie odpady pochodzące z oczyszczania terenu, grabienia i koszenia trawników, ciecia żywopłotów, odchwaszczania i zamiatania ciągów pieszych, ścinki, zabiegów w koronie drzew, będą wywożone do Działu Zagospodarowania Odpadów ZGKiM w Zielonej Górze ul. Wrocławska 73 lub Wykonawca tj. posiadacz odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 08 stycznia 2013r. Nr 0, poz. 21) może przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania, osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącej przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby. Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. U.z 2008r Nr 235, poz. 1614) określa listę odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, np. odpady ulegające biodegradacji. W przypadku przekazania odpadów ulegających biodegradacji osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącej przedsiębiorcą Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu stosowne oświadczenie przyjmującego odpady ze wskazaniem, iż odpady te będą wykorzystywane na własne potrzeby, np. w ramach gospodarstwa domowego, w tym na terenie swojej nieruchomości lub w zakresie swojego działania. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania przez 1 rok dokumentów stwierdzających przyjęcie na składowisko odpadów i okazywania dokumentów na żądanie Zamawiającego. 4. Wszelkie prace związane z pielęgnacją drzew będą wykonywane lub nadzorowane przez pracownika Wykonawcy posiadającego niezbędne uprawnienia i wiedzę (ukończony kurs) do właściwego prowadzenia tego typu prac. 5. W przypadku wykonywania nasadzeń administracyjnych drzew, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ich zgodnie ze sztuką ogrodniczą, materiał roślinny powinien: być zgodny z normami PN-87 R R , prawidłowo uformowany, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz prawidłowo oznaczony, tzn. musi mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dyspozycyjnością w przypadku pilnej potrzeby wykonania prac, których konieczność podjęcia powstanie, w razie wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej zdarzeń (np. wywrócenie się drzewa), zgłoszonych przez Policję, Straż Pożarną, Zarządzanie Kryzysowe i Zamawiającego, Wykonawca wskaże w ofercie odpowiedzialną osobę, z imienia i nazwiska, oraz numer telefonu. 7. Wykonawca zobowiązany jest współpracować, konsultując swoje uwagi i propozycje dotyczące realizacji zamówienia np. miejsc nasadzeń, rodzaju materiału roślinnego, itp. 8. Wykonawca będzie zgłaszać Zamawiającemu potrzebę wykonania na utrzymywanym terenie robót (także nie uwzględnionych w umowie), które usuną zauważone zagrożenie tj. usuwanie suchych konarów lub wycinkę drzew, itp. 9. Ww. zagrożenia będą zgłaszane Zamawiającemu w ciągu 24 godzin od ich zauważenia. 10. W okresie zimy posypywanie piaskiem w celu zapobiegania śliskości zimowej oraz udrażnianie ciągów komunikacyjnych poprzez odśnieżanie powinno nastąpić natychmiast po je wystąpieniu lub ustaniu opadów śniegu. W przypadku wystąpienia śliskości lub długotrwałych opadów śniegu w godzinach nocnych, posypywanie piaskiem oraz udrażnianie ciągów pieszych, schodów, ciągów komunikacyjnych powinno zostać zakończone do godziny 6.00 rano. 11. Wykonawca zobowiązany jest do składowania piasku do akcji zima tylko w skrzyniach do tego przeznaczonych. 12. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów biorących udział w akcji zimowej na własny koszt w urządzenia wymagane przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 13. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia piasku po okresie zimowym w ramach zimowego utrzymania. 14. Wykonawca winien posiadać odpowiednią umowę z zakładem ubezpieczeniowym, zabezpieczającą wyłączenie odpowiedzialności materialnej Zamawiającego, w zakresie realizacji umowy na bieżące utrzymanie terenów mienia komunalnego, w tym utrzymanie zimowe. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie nr 2 - obszar II obejmujące swoim zasięgiem południowo - zachodnią część miasta Zielona Góra (obszar II). Ulice stanowiące granice podziału: ul. Zjednoczenia, al. Wojska Polskiego ( od ul. Dąbrówki do ul. Reja), ul. Reja, ul. Jedności ( od ul. Moniuszki do Pl. Pocztowego), ul. Drzewna, ul. Wrocławska (do granic miasta). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie oraz utrzymanie zieleni, na terenach miejskich stanowiących własność Gminy Zielona Góra, będących w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Zielona Góra, przekazanych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do bieżącego utrzymania, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 43/2008 z dnia 15 stycznia 2008r., wraz z późniejszymi zmianami. Przez tereny komunalne należy rozumieć, skwery, drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, chodniki, place, nieużytki, tereny zalesione, tereny zielone, posiadające status nieruchomości gruntowych. Działki o zróżnicowanej powierzchni zlokalizowane są na dużym obszarze, w znacznej odległości od siebie. Zakres prac, terminy ich wykonania oraz szczegółowy wykaz terenów będą ustalane przez Zamawiającego w protokole przekazania frontu robót lub w harmonogramie prac, podpisanym przez obie strony. W przypadku wystąpienia nagłej potrzeby, Zamawiający może zlecić wykonanie poszczególnych zadań w formie ustnej. 8

9 A ) Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) ręczne zbieranie nieczystości z opróżnieniem koszy na śmieci i wywozem nieczystości na składowisko : zebranie nieczystości (śmieci, papiery, butelki itp.)z terenu oraz opróżnienie koszy znajdujących się na danym terenie, załadunek zebranych śmieci na środek transportu dowiezienie na składowisko; przyjęto częstotliwość zbierania nieczystości min. 2 razy, maksymalnie 24 razy (tereny reprezentacyjne), w zależności od potrzeb; 2) cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu oraz koszt przyjęcia na składowisko, z pow. 1 ha ujęte w kosztorysie 3) zamiatanie ciągów pieszych i jezdnych z wywozem nieczystości na składowisko: zamiatanie chodników, schodów, placów ręcznie lub mechaniczne, załadunek zmiecionego piasku i innych nieczystości na środek transportu, wywóz na składowisko, przyjęto częstotliwość zamiatania min. 2 razy, maksymalnie 10 razy (tereny reprezentacyjne), w zależności od potrzeb; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko, z powierzchni 1 m² - ujęte w kosztorysie 4) odchwaszczanie ciągów pieszych z wywozem chwastów na składowisko: usunięcie darni i chwastów z płyt chodnikowych ręcznie lub przy pomocy środków chemicznych, załadunek chwastów na środek transportu i wywóz na składowisko; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko, z pow. 1 m² - ujęte w kosztorysie 5) grabienie liści z trawników z wywozem na składowisko: wygrabienie jesienne i wiosenne liści z trawników i skupin krzewów, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko, z pow. 1 m² - ujęte w kosztorysie 6) usuwanie resztek budowlanych, odpadów wielkogabarytowych: sprzątnięcie gruzu, innych pozostałości po remontowych, innych śmieci o dużych gabarytach mogących wystąpić na dzikich wysypiskach: cena obejmuje koszt spryzmowania odpadów, załadunek na środek transportu, wywiezienie na składowisko wraz z kosztem utylizacji 1 tony, ujęte 7) utrzymanie zimowe: odśnieżanie zapobieganie śliskości zimowej oraz sprzątnięcie piasku po zakończeniu zimy: odśnieżanie ręczne lub mechaniczne na całej długości, na szerokości min. 1,5 m chodników, schodów, ciągów pieszych oraz całej szerokości dróg i parkingów, zgodnie ze szczegółowym wykazem terenów objętych zimowym utrzymaniem; posypywanie piaskiem odśnieżonych powierzchni w celu zapobiegania śliskości zimowej, sprzątnięcie piasku po zakończeniu okresu zimowego; cena za utrzymanie zimowe 1 m² powierzchni w ciągu jednej doby akcji zimowej ujęta w kosztorysie Szczegółowe wymagania dotyczące standardów zimowego utrzymania : chodnik ( ciąg pieszy) winien być odśnieżony i posypany na całej długości i szerokości min.1,50m, dopuszcza się cienką warstwę śniegu "zajeżdżonego"; odśnieżone schody, drogi oraz parkingi winne być posypane piaskiem na całej szerokości, odśnieżanie musi być podjęte w takim czasie, aby luźny śnieg nie leżał dłużej niż 2 godz., błoto pośniegowe 4 godz. po ustaniu opadów; odśnieżanie polega na zgarnięciu śniegu do krawędzi chodnika w taki sposób, aby zgarnięty śnieg nie utrudniał ruchu kołowego i pieszego; śliskość winna być zwalczana w sposób zapewniający bezpieczne przejście np. poprzez skucie lodu, posypywanie ciągów pieszych piaskiem; nadmiar odgarniętego śniegu i błota pośniegowego należy wywieźć poza obręb odśnieżania, na wskazane przez Zamawiającego miejsce; w przypadku wystąpienia ciągłych ( nieprzerwanych ) opadów śniegu odśnieżanie ciągów pieszych winno być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność przejść i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach komunalnych objętych akcją; 8) koszenie trawników ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy na składowisko STANDARD 1 Koszenie trawników, na skwerach, terenach przyległych do pasów drogowych, miejscach reprezentacyjnych według potrzeb, gdzie maksymalna wysokość trawy i innych roślin nie może przekroczyć 12 cm. Należy ująć cały okres wegetacji trawy. 9) koszenie trawników ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy na składowisko STANDARD 2 Koszenie trawników, na pozostałych terenach objętych stałym utrzymaniem, według potrzeb, gdzie maksymalna wysokość trawy i innych roślin nie może przekroczyć 15 cm. Należy ująć cały okres wegetacji trawy. 10) wykaszanie chwastów ze zgrabieniem i wywozem na składowisko: skoszenie chwastów (teren płaski i skarpy), wygrabienie skoszonych chwastów, załadunek na środek transportu i wywóz na składowisko, dotyczy terenów nie objętych stałym, ciągłym utrzymaniem. cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu, transportu i przyjęcia na składowisko, z pow. 1 m² ujęte w kosztorysie 11) formowanie żywopłotów z wywozem obciętych gałązek na składowisko: przycięcie pędów jednorocznych i zdrewniałych, zebranie ściętych gałęzi, załadunek na środek transportu, wywóz na składowisko; po wykonaniu prac, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do pierwotnego stanu; cena obejmuje koszty robocizny, sprzętu transportu i przyjęcia na składowisko, z pow. 1m 2 - ujęte w kosztorysie 12) sadzenie drzew : sadzenie drzew w formie piennej, z zaprawieniem dołów ziemią urodzajną do połowy ich głębokości oraz ich podlewanie i pielęgnacje przez okres 3 lat. Cena obejmuje koszt robocizny, palików, taśmy do mocowania, rur nawadniających oraz materiału sadzeniowego 1 gatunku i parametrach wskazanych w decyzjach administracyjnych, na 1 sztukę drzewa., ujęte w kosztorysie ofertowym. 9

10 13) pielęgnacja roślin w gazonach oraz rabat kwiatowych na skwerach, z podlewaniem i wywozem chwastów na składowisko: pielęgnacja obejmuje: odchwaszczanie, spulchniane gleby i podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uzupełnianie ubytków roślin chorych, uschniętych, zniszczonych/skradzionych, usunięcie kwiatów i każdorazowe uprzątnięcie terenu; cena obejmuje koszty robocizny, pracę sprzętu, załadunek i transport odpadów roślinnych na składowisko oraz koszt ich przyjęcia na składowisko, nakład pracy na 1 m 2 -ujęte w kosztorysie 14) sadzenie kwiatów w gazonach i na rabatach wraz z kosztem zakupu roślin: obsadzenie kwiatami sezonowymi, w okresie wiosennym- bratki, w okresie letnim- begonia wielkokwiatowa, pelargonia, aksamitka, szałwia, starzec, rabat kwiatowych oraz gazonów, wraz z uprzątnięciem terenu kwietnika, jakość materiału roślinnego powinna być pierwszego gatunku tzn. rośliny zdrowe, mocne, w fazie kwitnienia bez przebarwień chorobowych, rośliny nie kwitnące powinny być bujne bez ubytków, liście nie zwiędnięte; Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru gatunku kwiatów. cena obejmuje koszty robocizny, zakup i dowóz ziemi urodzajnej, wraz z kosztem zakupu materiału sadzeniowego, nakład pracy na 1 szt. rośliny - ujęte w kosztorysie 15) zabiegi w koronach drzew o wysokości powyżej 14 m wraz z wywozem gałęzi na składowisko: usuwanie gałęzi obumarłych, 16) zabiegi w koronach drzew o wysokości do 14 m wraz z wywozem gałęzi na składowisko: usuwanie gałęzi obumarłych, 17) zabiegi w koronach drzew o wysokości do 8 m wraz z wywozem gałęzi na składowisko: usuwanie gałęzi obumarłych, 18) zabiegi w koronach drzew o wysokości do 2,5 m wraz z wywozem gałęzi na składowisko: kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat oraz utrzymywanie formowanego kształtu korony, zabiegi pielęgnacyjne, usuwanie posuszu, prześwietlenie korony, wywóz gałęzi na składowisko; po wykonaniu prac, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do pierwotnego stanu, większe rany należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, prace mogą być wykonywane przy użyciu piły na wysięgniku lub pilarki; 17) usuwanie odrostów drzew do wysokości 1,5 m z wywozem obciętych odrostów na składowisko: cena obejmuje koszty robocizny, pracę sprzętu, załadunek i transport gałęzi na składowisko, oraz koszt przyjęcia gałęzi na składowisko, nakład pracy na 1szt. drzewa, 18) ścinka drzew (miękkie/twarde) wraz z wywozem gałęzi na składowisko, drewna na wyznaczone miejsce przez Zamawiającego oraz frezowanie pnia: odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia, opuszczenie ich na linach, ścinka głównych pędów, konarów i części pnia za pomocą podnośnika montażowego samochodowego hydraulicznego, pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu, ułożenie konarów w stosy, wywóz gałęzi na składowisko odpadów, drewna na wyznaczone miejsce przez Zamawiającego; frezowanie pnia drzewa na głębokość od 10 cm do 30 cm; po wykonaniu prac, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do pierwotnego stanu; cena obejmuje koszty robocizny, pracę sprzętu, załadunek i transport oraz koszt przyjęcia gałęzi na składowisko, transport drewna na wyznaczone miejsce przez Zamawiającego, nakład pracy na 1 szt. drzewa w zależności od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm - ujęte w kosztorysie koszt usunięcia wiatrołomów, ustala się na 75 % kosztu wycinki drzewa; 19) podlewanie drzew, krzewów i kwiatów: nabranie wody z punktu poboru wody do zbiornika o pojemności minimum 1000 l, podlewanie drzew, krzewów i kwiatów. Cena obejmuje robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport, bez kosztów zakupu wody, nakład pracy na 3 kurs - ujęte w kosztorysie 20) Sadzenie cebul kwiatów obejmuje zakup oraz posadzenie cebul kwiatów( krokusy, tulipany, żonkile) do gruntu, na terenach skwerów, trawników, kwietników. Cena obejmuje, całkowity koszt posadzenia 1 cebuli wraz z kosztem zakupu materiału sadzeniowego, przy uwzględnieniu najwyższej jakości materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. B ) Obowiązki wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania realizacji zadań oraz ich terminów zgodnie z ustaleniami Zamawiającego oraz do ścisłej współpracy z inspektorem Zamawiającego. 2. Wszelkie odpady pochodzące z oczyszczania terenu, grabienia i koszenia trawników, ciecia żywopłotów, odchwaszczania i zamiatania ciągów pieszych, ścinki, zabiegów w koronie drzew, będą wywożone do Działu Zagospodarowania Odpadów ZGKiM w Zielonej Górze ul. Wrocławska 73 lub Wykonawca tj. posiadacz odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 08 stycznia 2013r. Nr 0, poz. 21) może przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania, osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącej przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby. Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz. U.z 2008r Nr 235, poz. 1614) określa listę odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub 10

Zielona Góra: Bieżące utrzymanie terenów komunalnych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: Bieżące utrzymanie terenów komunalnych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zielona Góra: Bieżące utrzymanie terenów komunalnych Numer ogłoszenia: 64741-2013; data zamieszczenia: 29.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi KOSZENIE TRAWNIKÓW, PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZGKIM W ZIELONEJ GÓRZE Numer ogłoszenia: 104592-2014; data zamieszczenia: 27.03.2014 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: KOSZENIE TRAWNIKÓW, PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZGKIM W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra: KOSZENIE TRAWNIKÓW, PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZGKIM W ZIELONEJ GÓRZE Zielona Góra: KOSZENIE TRAWNIKÓW, PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ ZGKIM W ZIELONEJ GÓRZE Numer ogłoszenia: 71811-2013; data zamieszczenia: 10.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Spr. nr K/24/U/2011 Zielona Góra r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spr. nr K/24/U/2011 Zielona Góra r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Spr. nr K/24/U/2011 Zielona Góra 11.05.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 110, tel. (68) 322-91-

Bardziej szczegółowo

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto Część III siwz kosztorys ofertowy (zadanie 1) KOSZTORYS OFERTOWY Obszar I północno - wschodni Bieżące utrzymanie terenów komunalnych 2015/2016 Lp. Podstawa wyceny Opis zadania Jednostka miary Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-03-08 08:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/2016zielen/ Wisła: RGŚ.GK.271.6.2016.JP: Utrzymanie terenów

Bardziej szczegółowo

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: 56068-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa oraz dystrybucja paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 134792-2016; data zamieszczenia: 25.05.2016

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH ABM 1 i ABM 2

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH ABM 1 i ABM 2 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr Do umowy Zadanie nr 1, zadanie nr 2: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH ABM 1 i ABM 2 A) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Druk, oprawa oraz dostawa sześciu zeszytów - produktów projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie oprawy logistycznej szkolenia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Dostawa energii elektrycznej przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.travel Kielce: Opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, druk i dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzgk.czeladz.pl Czeladź: Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni w Czeladzi do końca 2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-10 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa: Cz. I - soli tj. a) sól drogowa luzem

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2015

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Drobne roboty remontowe w lokalach komunalnych ABM 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zielona Góra: Drobne roboty remontowe w lokalach komunalnych ABM 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zielona Góra: Drobne roboty remontowe w lokalach komunalnych ABM 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pzdp.pl Przemków: Utrzymanie poboczy dróg powiatowych zlokalizowanych na terenach wiejskich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, Świebodzin, woj. lubuskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, Świebodzin, woj. lubuskie, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/ Świebodzin: Koszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl 1 z 5 2015-06-23 13:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: Usługa w zakresie oczyszczania chodników,

Bardziej szczegółowo

Dzierżawa samochodu skrzyniowego do odbioru worków selektywnych z gospodarstw domowych Numer ogłoszenia: 329346-2013; data zamieszczenia: 14.08.

Dzierżawa samochodu skrzyniowego do odbioru worków selektywnych z gospodarstw domowych Numer ogłoszenia: 329346-2013; data zamieszczenia: 14.08. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dzierżawa samochodu skrzyniowego do odbioru worków selektywnych z gospodarstw domowych Numer ogłoszenia: 329346-2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 301100-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 301100-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 301100-2014; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Piastowska 2, Gubin, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Piastowska 2, Gubin, woj. lubuskie, tel , faks Gubin: Utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk położonych w Gubinie przy ul. Obrońców Pokoju (Targowisko Spożywcze) i przy ul. Śląskiej (Targowisko Przemysłowe). Numer ogłoszenia: 6654-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.reymontowka.wer.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 232033-2014; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gwpawlowice.peup.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gwpawlowice.peup.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gwpawlowice.peup.pl/ Pawłowice: Letnie utrzymanie czystości dróg, ulic, parkingów, chodników, terenów

Bardziej szczegółowo

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spgk.com.pl Sanok: Dostawa materiałów drogowych

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha Siwz część II Załącznik do umowy../ku/zp/10 KOSZTORYS OFERTOWY NA UTRZYMANIE PASÓW DROGOWYCH OD KWIETNIA 2010R. DO KWIETNIA 2013 R. REJON I - PÓŁNOCNY Opis i netto 1 Ręczna zbieranie nieczystości z trawników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaz.wroclaw.pl/bip/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaz.wroclaw.pl/bip/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna. Wrocław: Dostawa produkcyjnego systemu cyfrowego do druku monochromatycznego wraz z obsługą techniczną i serwisem dla potrzeb Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Numer ogłoszenia: 350102-2013; data

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cricoteka.pl Kraków: wykonanie tablic ze szkła antyrefleksyjnego z nadrukiem i montażem Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzk.wroc.pl oraz www.bip.zzk.wroc.pl Wrocław: Usługa przycinania żywopłotów na terenach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa optymalizacji składki na ubezpieczenie wypadkowe dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW (ETAP I) ORAZ ICH PIELĘGNACJA (ETAP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Głównego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl Suwałki: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowieniapubliczne,16027.html

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowieniapubliczne,16027.html Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Sukcesywna dostawa konserw i przetworów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.pl Wrocław: DOSTAWA DRUKÓW I UZRĄDZEŃ EWIDENCYJNYCH DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pl. Zamkowy 18, Oława, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pl. Zamkowy 18, Oława, woj. dolnośląskie, tel , faks Oława: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga powiatowa zlokalizowana na działce 160/5 obręb Janków o długości 550 mb Numer ogłoszenia: 30195-2014; data zamieszczenia: 14.02.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gwpawlowice.peup.pl Pawłowice: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniach Zadanie nr 1: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl Grodzisk Mazowiecki: Sprzęt do diagnostyki i leczenia patologii naczyniowych

Bardziej szczegółowo

Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych Numer ogłoszenia: 45353-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych Numer ogłoszenia: 45353-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-03-04 10:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl Nowa Dęba: Usługa czyszczenia dróg, chodników, placów, alejek i parkingów oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług ubezpieczenia samochodów i majątku Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych przy ul. Chłodna

Bardziej szczegółowo

Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: 105530-2010; data zamieszczenia: 14.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ruda-slaska.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ruda-slaska.sr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ruda-slaska.sr.gov.pl Ruda Śląska: Zakup i dostawa koksu opałowego na potrzeby Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Zamawiającego, tj. w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu przy: Al. Marcinkowskiego 32, ul. Piaskowa 4-

Zamawiającego, tj. w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu przy: Al. Marcinkowskiego 32, ul. Piaskowa 4- Strona 1 z 5 Poznań: Świadczenie usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych stałych oraz w ramach wynagrodzenia odbiór makulatury z obiektów Zamawiającego, tj. w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.konstancinjeziorna.pl Konstancin-Jeziorna: Utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usług asysty technicznej i serwisu dla serwerów HP, IBM, Fujitsu-

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki szkła o pojemności 2,5m3 oraz kontenerów transportowych rolkowych typu KP - 7, KP - 39 oraz 18 m3 dla ZGKiM

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 5 2015-01-14 15:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Kompleksowa realizacja i obsługa ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-10-08 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Zimowe utrzymanie ulic i placów gminnych w mieście

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, woj. lubelskie, tel. 083 3782102, faks 083 3782039.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, woj. lubelskie, tel. 083 3782102, faks 083 3782039. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wisznice.bip.lublin.pl Wisznice: Modernizacja dróg w Gminie Wisznice Numer ogłoszenia: 270274-2014;

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-24 16:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zps.tarnow.pl Tarnów: Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa mięsa i wędlin Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa mięsa i wędlin Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa mięsa i wędlin Numer ogłoszenia: 291486-2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gryfino.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gryfino.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gryfino.pl Gryfino: Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymania zieleni niskiej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wtbs.pl Łódź: Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowieniapubliczne,16027.html

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowieniapubliczne,16027.html Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http:/bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Dostawa paczek świątecznych dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mos.gov.pl 1 z 5 2014-07-31 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mos.gov.pl Warszawa: Wykonanie, wydruk, konfekcjonowanie, dostawa i wysyłka

Bardziej szczegółowo

Katowice: Długoterminowy wynajem samochodów Numer ogłoszenia: 115131-2014; data zamieszczenia: 28.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Długoterminowy wynajem samochodów Numer ogłoszenia: 115131-2014; data zamieszczenia: 28.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Długoterminowy wynajem samochodów Numer ogłoszenia: 115131-2014; data zamieszczenia: 28.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie

Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie Data publikacji 2015-09-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Przetarg nieograniczony Adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa elementów małej architektury Numer ogłoszenia: 73471-2015; data zamieszczenia: 21.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa elementów małej architektury Numer ogłoszenia: 73471-2015; data zamieszczenia: 21.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-05-21 11:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zom.waw.pl Warszawa: Dostawa elementów małej architektury Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polen.travel/de 10709 Berlin: WYKONANIE I ARANŻACJA ZGODNIE Z PROJEKTEM POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa cateringowa w Warszawie Numer ogłoszenia: 67172-2015; data zamieszczenia: 25.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługa cateringowa w Warszawie Numer ogłoszenia: 67172-2015; data zamieszczenia: 25.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa cateringowa w Warszawie Numer ogłoszenia: 67172-2015; data zamieszczenia: 25.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Wołomin: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Grodzisk Mazowiecki: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wyjaławiania sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 153732-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powszechny.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powszechny.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powszechny.pl Łódź: Obsługa prób, spektakli i wydarzeń artystycznych wraz z konserwacją w zakresie

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 1 of 5 05-07-2013 10:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ksap.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-03-12 14:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gcm.gliwice.pl Gliwice: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych - Nr sprawy-23/pn/14

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/index.php/przetargi/aktualne-93658 Tychy: Budowa boiska sportowego na terenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Dostawy mięsa wołowego i wieprzowego oraz wędlin Numer ogłoszenia: 7887-2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bogatynia.pl Bogatynia: Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12wog.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12wog.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12wog.pl Toruń: Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów pokonsumpcyjnych kategorii III

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Świadczenie Usług Pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.camk.edu.pl/pl/announcements/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.camk.edu.pl/pl/announcements/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.camk.edu.pl/pl/announcements/przetargi/ Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Wydziału SOC Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, ul. Poprzeczna 9B, Olsztyn, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, ul. Poprzeczna 9B, Olsztyn, woj. 1 z 5 2014-05-06 10:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zck.olsztyn.pl/aktualności/zamówienia-publiczne.html Olsztyn: Budowa dwóch

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spswidnik.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spswidnik.bip.lubelskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spswidnik.bip.lubelskie.pl Świdnik: Zakup wraz z dostawą kruszyw drogowych do remontów dróg powiatowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej mienia w Instytucie Adama Mickiewicza, Numer ogłoszenia: 131377-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6, zgodnie z projektem

Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6, zgodnie z projektem 1 z 5 2014-07-15 15:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2014 nr PN-49/14 Wrocław: UMW/AZ/PN-49/14

Bardziej szczegółowo

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzpl.portał.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.kolobrzeg.pl; www.zdpkolobrzeg.finn.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Warszawa: Druk i dostawa publikacji (2 części) ZP_41_2014 Numer ogłoszenia: 189337-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przychodniakonstancin.pl Konstancin-Jeziorna: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzachodni.pl Grodzisk Mazowiecki: Dostawa leków i materiałów opatrunkowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług recepcyjnych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-07-22 15:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Przeniesienie stacjonarnych urządzeń rejestrujących

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2012-11-30 12:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.bydgoski.pl Osielsko: Wywóz nieczystości płynnych z Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa 1 szt kamery termowizyjnej oraz 1 szt obciążenia elektronicznego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1. Numer ogłoszenia: 240931-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ceków: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Ceków-Kolonia

Bardziej szczegółowo

wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z opracowaniem graficznym w podziale na

wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z opracowaniem graficznym w podziale na 1 z 5 2014-06-17 08:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=55&itemid=94

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Zakup ambulansu transportowego typu T Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zielona Góra: Zakup ambulansu transportowego typu T Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-18 10:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poliklinika.zgora.pl Zielona Góra: Zakup ambulansu transportowego typu

Bardziej szczegółowo