S T A T U T ARCHIDICEZJALNEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I. Zasady ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T ARCHIDICEZJALNEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I. Zasady ogólne"

Transkrypt

1 S T A T U T ARCHIDICEZJALNEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Zasady ogólne 1 1. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku ( AWSD) w myśl nauki Kościoła - jest instytucją kościelną, bezpośrednio przygotowującą kandydatów do kapłaństwa służebnego na wzór Jezusa Chrystusa Nauczyciela, Kapłana i Pasterza (kan KPK). 2. AWSD posiada kościelną osobowość prawną w rozumieniu prawa kanonicznego na podstawie kan KPK z 1983 r. i cywilnoprawną na podstawie art. 4 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w dniu r. (Dz. U r. Nr 51 poz. 318 i poz. 319), który gwarantuje osobowość prawną kościelnym jednostkom organizacyjnym, oraz osobowość cywilnoprawną zgodnie z Ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia r., (Dz. U., Nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami) AWSD zgodnie z kan. 244 i 255 KPK, stawia sobie za zadanie poczwórną, zharmonizowaną formację alumnów: ludzką; intelektualną, duchową i pastoralną w kontekście ich przyszłej pracy duszpasterskiej: a) formacji ludzkiej przejawiającej się w postawie szacunku i miłości wobec każdego człowieka winny służyć wszystkie przejawy życia seminaryjnego (por. PDV 43-44), b) formacja intelektualna realizuje się poprzez studia filozoficzne i teologiczne zgodnie z przepisami prawa kościelnego (kan. 250 KPK) oraz według Ratio studiorum. AWSD w realizacji założeń formacji intelektualnej ściśle współpracuje z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie zawartej umowy, zaś na płaszczyźnie naukowo-badawczej z Międzywydziałową Katedrą Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku i z Papieskim Wydziałem Teologii w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela, c) formację duchową naznaczoną osobistą więzią z Chrystusem cechuje miłość pasterska, postawa służby i radykalizm ewangeliczny. Jej istotne

2 elementy stanowią: praktyka czytania i rozważania Słowa Bożego, modlitwa indywidualna i wspólnotowa, życie sakramentalne, którego centrum jest Eucharystia, kierownictwo duchowe, dni skupienia i rekolekcje, d) formacja pastoralna obejmuje studium dyscyplin wdrażających w posługę duszpasterską oraz ćwiczenia i praktyki duszpasterskie; odbywa się ona podczas całej formacji seminaryjnej i na różnych płaszczyznach życia seminaryjnego. 2. W formacji seminaryjnej podkreśla się przygotowanie kandydatów do życia we wspólnocie kapłańskiej, ażeby przepojeni umiłowaniem Kościoła Chrystusowego, będąc związani pokorą i synowską miłością z Biskupem Rzymskim, następcą Świętego Piotra, przylgnęli do własnego biskupa jako wierni współpracownicy oraz podejmowali zgodną współpracę z braćmi; przez wspólne życie w seminarium a także przez nawiązywanie przyjaźni i łączności z drugimi, przygotowywali się do braterskiej jedności z diecezjalnym prezbiterium, którego będą uczestnikami (kan KPK). Formacja seminaryjna powinna przechodzić w formację permanens i powinna być kontynuowana po przyjęciu święceń kapłańskich. 3 AWSD w realizacji swoich zadań kieruje się wskazaniami Soboru Watykańskiego II, przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, zasadami zawartymi w: Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia z 1999 r., Ratio studiorum, Adhortacji Apostolskiej Pastores dabo vobis Jana Pawła II; dokumentami Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego i Kongregacji ds. Duchowieństwa, uchwałami Konferencji Episkopatu Polski, postanowieniami Arcybiskupa Metropolity, niniejszym Statutem i Regulaminem Seminaryjnym. 1. AWSD znajduje się w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej AWSD posługuje się pieczęciami: 4 a) okrągłą z wizerunkiem św. Jerzego Męczennika i pełną nazwą instytucji, b) okrągłą z orzełkiem i pełną nazwą c) podłużną z podaniem statutowego adresu. 3. Patronem AWSD jest św. Jerzy Męczennik. 5 2

3 1. Najwyższy nadzór nad formacją seminaryjną, zgodnie z Konstytucją Apostolską Pastor bonus z 1988 r., sprawuje Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. 2. Władzę zwierzchnią nad AWSD sprawuje Arcybiskup Metropolita, który na terenie Archidiecezji jest odpowiedzialny za formację do kapłaństwa służebnego. Arcybiskup Metropolita powołuje Rektora i członków Zarządu, udziela misji kanonicznej profesorom i prowadzącym zajęcia zlecone, troszczy się o byt materialny Seminarium, podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu alumnów do posług i święceń. Rozdział II Urzędy AWSD 6 1. Urzędami jednoosobowymi AWSD są: Rektor, Wicerektor, Prefekt studiów, Prefekt alumnów, Ojciec duchowny i Dyrektor administracyjny (Prokurator). 2. Urzędami kolegialnymi AWSD są: Zarząd Seminarium i Rada Profesorów. Rektor 7 Rektor stoi na czele AWSD, w wykonywaniu swojego urzędu podlega jedynie Arcybiskupowi Metropolicie. 8 Rektora powołuje i odwołuje Arcybiskup Metropolita po zasięgnięciu opinii Kolegium Konsultorów i Rady Profesorów. 9 Rektor kieruje pracą AWSD. W załatwianiu wszystkich spraw AWSD jest reprezentowane przez Rektora (kan KPK). Rektor pełni swój urząd we współpracy z Zarządem Seminarium i Radą Profesorów. Rektor w szczególności: 10 a) czuwa nad realizacją zasad formacji kapłańskiej oraz Statutu i Regulaminu Seminaryjnego, 3

4 b) przyjmuje kandydatów do AWSD, c) dokonuje immatrykulacji i wystawia dyplomy absolwentom, d) wydaje rozporządzenia wykonawcze dotyczące wymagań Regulaminu AWSD, e) przedkłada Arcybiskupowi Metropolicie opinię o kandydatach, zamierzających przyjąć posługi i święcenia oraz prowadzi księgę posług i święceń, f) udziela urlopów rektorskich i usuwa nieodpowiednich kandydatów z zachowaniem przepisów prawa i dyrektyw Arcybiskupa Metropolity, g) kieruje polityką kadrową AWSD, składa wnioski do Arcybiskupa Metropolity o powołanie i odwołanie członków Zarządu Seminarium, Dyrektora biblioteki głównej oraz profesorów i prowadzących zajęcia zlecone w AWSD, h) kieruje współpracą alumnów, profesorów, prowadzących zajęcia zlecone, sióstr zakonnych i pracowników świeckich, i) promuje działalność naukową profesorów i studentów AWSD, j) opiniuje kandydatów na studia specjalistyczne, k) zwołuje posiedzenia Rady Profesorów i przewodniczy jej obradom, l) sprawuje nadzór nad administracją, rektoratem i archiwum AWSD m) troszczy się osobiście lub przez wyznaczoną przez siebie osobę o rozwój akcji powołaniowych, wyjazdy alumnów do parafii na niedziele powołań oraz dba o Grono Przyjaciół AWSD, n) ma prawo do wprowadzenia dnia rektorskiego lub godzin rektorskich, o) zawiesza, za zgodą Arcybiskupa Metropolity jeśli zajdzie potrzeba - zajęcia w AWSD w razie powstania okoliczności uniemożliwiających ich wykonywanie. 11 Rektor troszczy się o prawidłową formację alumnów, z zachowaniem jej wszystkich wymiarów: ludzkiego; intelektualnego, duchowego i pastoralnego. 12 Rektor jest instancją odwoławczą dla alumnów i pracowników AWSD. 13 Rektor czuwa, aby profesorowie i prowadzący zajęcia zlecone właściwie wykonywali swoje zadania, zatwierdza rozkład zajęć i wizytuje wykłady zgodnie z przepisami 4

5 prawa kościelnego, niniejszego Statutu oraz obowiązującym programem kształcenia kapłańskiego. 14 Rektor w łączności z Ojcem duchownym, czuwa nad formacją duchową w AWSD. W związku z tym: a) we wszystkich wydawanych przez siebie zarządzeniach bierze pod uwagę całość życia duchowego alumnów, b) spotyka się z alumnami w grupach lub pojedynczo oraz daje wolny przystęp do siebie, odbywa rozmowę indywidualną z każdym alumnem przed obłóczynami, posługami, kandydaturą i świeceniami, c) przynajmniej raz w miesiącu celebruje Mszę św. alumnom i wygłasza do nich homilię. 15 Rektor troszczy się o formację pastoralną, przeto zapewnia warunki do odbywania praktyk duszpasterskich: liturgicznych, homiletycznych, katechetycznych, kancelaryjnych i działalności charytatywnej alumnów i diakonów. Troskę tę spełnia we współpracy z wykładowcami teologii pastoralnej, liturgicznej, katechetycznej i prawa kanonicznego, którym powierza bezpośrednią ich organizację i czuwanie nad ich przebiegiem. 16 Rektor posiada prawa i obowiązki właściwe proboszczom (kan KPK) w stosunku do osób zamieszkujących w AWSD. Jemu podlega kaplica seminaryjna oraz inne kaplice znajdujące się na terenie AWSD. Rektor we współpracy z Dyrektorem administracyjnym troszczy się o to, aby w każdym miesiącu została odprawiona Msza św. za dobroczyńców Seminarium. 17 Rektor informuje proboszczów Archidiecezji o życiu Seminarium i utrzymuje z nimi żywą łączność, szczególnie z tymi parafiami, z których pochodzą alumni. Wicerektor 18 Wicerektor jest bezpośrednim współpracownikiem Rektora, mianowanym przez Arcybiskupa Metropolitę na wniosek Rektora AWSD, wypełniającym swoje zadania zgodnie ze Statutem. 19 5

6 Wicerektor wspiera Rektora w kierowaniu Seminarium. Wicerektor w szczególności: 20 a) wyjaśnia alumnom Regulamin Seminaryjny i czuwa nad jego przestrzeganiem b) wyznacza alumnów do funkcji dla dobra wspólnoty seminaryjnej, c) przydziela mieszkania alumnom, d) czuwa nad działalnością ruchów i grup w AWSD oraz nad zespołową pracą alumnów, e) jest odpowiedzialny za wyjazdy alumnów poza Białystok, f) przedstawia roczne sprawozdanie z działalności AWSD, g) prowadzi kronikę seminaryjną, h) jest odpowiedzialny za przekazywanie akt Seminarium do Archiwum Archidiecezjalnego. 21 Wicerektor zastępuje Rektora na jego prośbę lub w sytuacji, gdy ten nie może wypełnić swojego urzędu z powodu nieobecności, albo innej przeszkody. Prefekt studiów 22 Prefekt studiów koordynuje realizację programu studiów wykonywanego przez profesorów i prowadzących zajęcia zlecone. 23 Obowiązki Prefekta studiów może pełnić Wicerektor. Prefekt studiów w szczególności: 24 a) układa roczny plan wykładów i ćwiczeń seminaryjnych, b) układa plan zaliczeń i egzaminów oraz przygotowuje protokoły egzaminacyjne, c) prowadzi księgę ocen alumnów, 6

7 d) sprawdza i potwierdza wpisy do indeksów, na podstawie których dokonuje zaliczenia semestru, e) utrzymuje łączność z Wydziałem Teologicznym UKSW w Warszawie. Prefekt alumnów 25 Prefekt alumnów jest współpracownikiem Rektora i Wicerektora, mianowanym przez Arcybiskupa Metropolitę na wniosek Rektora AWSD, wypełniającym swoje zadania według przepisów niniejszego Statutu. 26 Prefekt alumnów jest bezpośrednim wychowawcą alumnów; służy im radą i pomocą, troszczy się o przestrzeganie dyscypliny życia we wspólnocie oraz dba o ład i porządek w Seminarium. Prefekt alumnów w szczególności: 27 a) współpracuje z Wicerektorem nad wyjaśnianiem Regulaminu Seminaryjnego i czuwa nad jego przestrzeganiem, b) prowadzi konferencje wychowawcze, których celem jest wyjaśnianie zasad dobrego wychowania i bieżących spraw z życia Seminarium, c) dba o zachowanie przez alumnów higieny osobistej, a także estetyki i czystości zajmowanych pomieszczeń, d) sprawuje nadzór nad pomieszczeniami i pracowniami przeznaczonymi do użytku alumnów, e) czuwa nad rekreacją alumnów, rozwojem sportu, a także jest odpowiedzialny za takie formy i środki życia i kultury jak: kino, teatr, koncerty, itp. f) troszczy się o chorych alumnów, g) sprawuje opiekę nad korzystaniem przez alumnów z telewizji, komputerów i Internetu h) sporządza protokoły obrad Rady Profesorów. Ojciec duchowny 28 7

8 1. Ojciec duchowny, odpowiedzialny bezpośrednio za formację duchową alumnów jest mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę na wniosek Rektora. Wypełnia swoje zadania zgodnie z przepisami prawa kościelnego i postanowieniami niniejszego Statutu. W zależności od potrzeb funkcję tę może pełnić więcej niż jedna osoba. 2. Ojciec duchowny jest kierownikiem duchowym alumnów, stosownie do kan KPK oraz ich spowiednikiem w gronie wyznaczonych spowiedników stałych. 3. Ojciec duchowny kierując formacją duchową alumnów umożliwia im wybór spowiednika, stosownie do kan oraz kan KPK. 29 Ojciec duchowny troszczy się o formację duchową alumnów, tak aby alumn mógł rozeznać swoje powołanie. Ojciec duchowny w szczególności: a) troszczy się o formację modlitewną, 30 b) wygłasza konferencje na temat życia duchowego, c) przeprowadza rozmowy indywidualne z alumnami, dotyczące ich życia duchowego, d) spowiada alumnów, e) koordynuje posługę spowiedników seminaryjnych, f) organizuje rekolekcje i dni skupienia alumnów, g) troszczy się o kaplicę seminaryjną, h) czuwa nad codziennie sprawowaną liturgią, i) opiekuje się Biblioteką ascetyczną, j) dba o modlitwę w intencji dobroczyńców Seminarium. 31 Ojciec duchowny pełni swoje obowiązki dyskretnie z zachowaniem całkowitej tajemnicy. W związku z tym: a) nie bierze z zasady udziału w sesjach Rady Profesorów. Z własnej inicjatywy lub poproszony może przedstawić Radzie Profesorów ogólne problemy życia duchowego alumnów, 8

9 b) nie wypowiada swojej opinii o alumnach, zwłaszcza w sprawie dopuszczenia alumnów do posług i święceń lub ich usunięcia z Seminarium. 32 Ojciec duchowny powinien wysłuchać uwag Rektora lub pozostałych członków Zarządu dotyczących życia wewnętrznego alumnów, a przynajmniej raz w roku powinien zdać sprawozdanie o problemach duchowych seminarium Arcybiskupowi Metropolicie. Spowiednicy 33 Spowiednikami alumnów, obok Ojca duchownego, mogą być również inni kapłani zgodnie z postanowieniami kan KPK. Spowiedników dla Seminarium mianuje Arcybiskup Metropolita na prośbę Rektora. 34 Spowiednicy nie mogą być wybrani spośród członków Zarządu Seminarium ani spośród Rady Profesorów. 35 Należy określić stały dzień i godzinę sprawowania sakramentu pokuty przez poszczególnych spowiedników. 36 Alumni mają możliwość udania się do wybranego przez siebie spowiednika mieszkającego w Seminarium lub poza jego terenem z zachowaniem Regulaminu Seminaryjnego zgodnie z przepisami kan KPK. 37 Ojciec duchowny organizuje na początku każdego roku akademickiego spotkanie spowiedników alumnów, na którym uzgadnia się zasady dotyczące spowiedzi. Dyrektor administracyjny (Prokurator) 38 Dyrektor administracyjny jest bezpośrednim współpracownikiem Rektora w sprawach gospodarczych. Mianuje go Arcybiskup Metropolita na wniosek Rektora. 39 Dyrektor administracyjny w szczególności: 9

10 a) prowadzi księgowość, gromadzi dokumentację dotyczącą własności seminaryjnej i dokumentację finansową, a także techniczno eksploatacyjną, b) troszczy się o sprawy finansowe Seminarium, c) odpowiada za wyżywienie w AWSD, d) wypłaca wynagrodzenie pracownikom AWSD, e) przyjmuje opłaty od alumnów, f) kieruje zbiórkami ofiar na potrzeby AWSD, g) odpowiada za sprawy meldunkowe i wojskowe alumnów oraz ubezpieczeniowe alumnów i pracowników, h) przyjmuje i zwalnia, w porozumieniu z Rektorem, pracowników świeckich zatrudnionych w Seminarium. 40 Dyrektor administracyjny informuje Zarząd i Radę Profesorów o planach prac do przeprowadzenia na terenie budynku i placu AWSD w ustalonym terminie oraz realizuje samodzielnie bieżące wydatki, przewidziane w preliminarzu budżetowym; co do wydatków nadzwyczajnych (remonty, przebudowy, budowy, inwestycje, itp.) powinien konsultować się z Rektorem. 41 Dyrektor administracyjny raz w roku opracowuje sprawozdanie z działalności gospodarczej i przygotowuje preliminarz budżetowy na nadchodzący rok, który przedkłada Rektorowi do akceptacji Arcybiskupa Metropolity. Z końcem roku kalendarzowego zdaje sprawozdanie ze swojej działalności przed Radą Ekonomiczną Archidiecezji Białostockiej. Zarząd Seminarium W skład Zarządu Seminarium wchodzą: Rektor przewodniczący Zarządu, Wicerektor, Prefekt studiów, Prefekt alumnów, Ojciec duchowny oraz Dyrektor administracyjny. Zadaniem Zarządu jest rozwiązywanie bieżących spraw i problemów związanych z kierowaniem i funkcjonowaniem AWSD. 2. Członków Zarządu Seminarium mianuje Arcybiskup Metropolita na kadencję trzyletnią, która może być przedłużona na kolejną kadencję. 3. Członkowie Zarządu Seminarium zobowiązani są działać w ścisłej łączności z Arcybiskupem Metropolitą, winni też szczerze i z przekonaniem 10

11 współpracować ze sobą w duchu wzajemnej komunii (por. PDV 66), tak aby alumnom dawali przykład kapłańskiego braterstwa i chrześcijańskiej miłości. 4. Członkowie Zarządu Seminarium zobowiązani są do: a) zamieszkania w AWSD, b) czuwania nad tym, aby alumni przestrzegali norm programu kształcenia seminaryjnego i Regulaminu AWSD, c) pełnienia dyżurów w AWSD w trakcie trwania roku akademickiego, podczas wakacji i ferii. 43 Zebrania Zarządu Seminarium zwołuje Rektor, przynajmniej raz w miesiącu. Profesorowie 44 Kadrę naukowo-dydaktyczną w AWSD tworzą profesorowie i prowadzący zajęcia zlecone, którzy odpowiadają za realizację założeń programowych Ratio studiorum. Powinni oni uważać się za wychowawców alumnów. Prowadzący zajęcia w AWSD powinni odznaczać się nieposzlakowaną opinią i posiadać właściwe kwalifikacje. 45 Pracownicy naukowo dydaktyczni są zobowiązani do: a) prowadzenia działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, b) uczestniczenia w konferencjach i sympozjach naukowych, c) podnoszenia kwalifikacji zawodowych, d) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach. Rada Profesorów 46 W skład Rady Profesorów wchodzą: Rektor, jako jej przewodniczący; Wicerektor; Prefekt studiów; Prefekt alumnów; profesorowie i prowadzący zajęcia zlecone należący do stanu duchownego; emerytowani profesorowie Seminarium a Ojciec duchowny i Dyrektor administracyjny oraz inne osoby uczestniczą w posiedzeniach tylko na zaproszenie Rektora

12 Posiedzenia Rady Profesorów zwołuje Rektor, ze wskazaniem porządku posiedzenia, w zależności od potrzeb. O terminie posiedzenia powiadamia Arcybiskupa Metropolitę Uchwały Rady Profesorów zapadają bezwzględną większością głosów (50% + 1) przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych. W sprawach personalnych głosowania są tajne. 2. W przypadku równej liczby głosów decyzje podejmuje Rektor. 3. W głosowaniu nie biorą udziału profesorowie emerytowani nie prowadzący zajęć. Rada Profesorów w szczególności: 49 a) troszczy się o realizowanie statutowych funkcji Seminarium, b) wyraża opinię o kandydatach do posług i święceń poprzez głosowanie tajne i służy radą w innych sprawach seminaryjnych. 50 Uchwały Rady Profesorów po zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Metropolitę są wiążące dla wszystkich członków społeczności Seminarium. Rozdział III Alumni 51 W przyjmowaniu alumnów do Seminarium należy kierować się wskazaniami Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski i Arcybiskupa Metropolity. 52 Kandydat do AWSD powinien odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem oraz złożyć następujące dokumenty: podanie, życiorys, świadectwo dojrzałości, kartę zdrowia, świadectwo chrztu, świadectwo bierzmowania, świadectwo moralności od księdza proboszcza rodzinnej parafii, opinię katechety, 4 fotografie, kserokopię dowodu tożsamości. 53 Kandydat powinien zdać egzamin wstępny. Aktem immatrykulacji zostaje włączony do grona alumnów AWSD, otrzymuje indeks i legitymację studenta, a jako absolwent dyplom ukończenia studiów. 12

13 54 Alumni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Seminaryjnego 55 Przygotowanie alumnów do przyjęcia sakramentu święceń winno trwać sześć lat (kan. 250 KPK). Ze szczególnych względów okres studiów może być skrócony do czterech lat (kan KPK). 56 Alumni powinni czuć się odpowiedzialni za własną formację, dlatego są zobowiązani do respektowania wymagań i wskazówek wychowawczych obowiązujących w Seminarium oraz do systematycznego i konsekwentnego wprowadzania ich w życie. 57 Każdy alumn powinien mieć stałego spowiednika i zobowiązany jest do korzystania z kierownictwa Ojca duchownego (kan , kan KPK). 58 Alumni mają prawo wyboru ze swojego grona przedstawicieli, którzy będą reprezentowali ich na zewnątrz i którzy będą czuwali nad wewnętrznym porządkiem w Seminarium. Wybranych kandydatów na okres 1 roku zatwierdza i ogłasza Rektor. 59 Alumni winni czuć się związani z własną parafią, której proboszcz jest ich przełożonym w trakcie pobytu w niej alumna. Podczas wakacyjnych praktyk duszpasterskich alumni powinni dostosować się do poleceń duszpasterza kierującego tymi praktykami. 60 Na początku każdego roku akademickiego alumni przekazują Rektorowi opinię własnego proboszcza, dotyczącą ich zachowania podczas wakacji, a w przypadku podejmowania praktyk duszpasterskich lub katechetycznych, opinię kompetentnego duszpasterza. Każdy pobyt ponad dwutygodniowy poza Seminarium alumni winni udokumentować odpowiednim testimonium od proboszcza miejsca. 61 W czasie trwania roku akademickiego alumni co miesiąc uiszczają opłatę z tytułu ich pobytu w AWSD. Wysokość tej opłaty ustala Zarząd Seminarium. Alumni mogą ubiegać się o zapomogę lub stypendium. 13

14 Rozdział IV Biblioteka 62 Bibliotekę AWSD tworzą: a) biblioteka główna, b) biblioteka ascetyczna, c) biblioteki zakładowe. 63 Strukturę organizacyjną biblioteki głównej określa jej Regulamin zatwierdzony przez Rektora. 64 Dyrektora biblioteki głównej na wniosek Rektora mianuje Arcybiskup Metropolita Dyrektor biblioteki głównej jest bezpośrednim przełożonym wszystkich jej pracowników. Z ramienia Rektora reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Dyrektor biblioteki głównej składa Rektorowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności Dyrektor zarządza biblioteką główną, decyduje w sprawach związanych z jej funkcjonowaniem. Do jego zadań należy w szczególności: a) powiększanie księgozbioru i troska o jego zabezpieczenie przed kradzieżą, pożarem lub inną dewastacją, b) nadzór nad obsadą kadrową biblioteki głównej, c) nadzór merytoryczny nad organizacją pracy biblioteki głównej Biblioteka ascetyczna stanowi dział literatury o tematyce duchowej z uwzględnieniem materiału do lektury ascetycznej i rozmyślań. Biblioteką ascetyczną opiekuje się Ojciec duchowny, wyznaczając także do tego zadania odpowiednich alumnów. 14

15 2. Biblioteki zakładowe, mieszczące się w salach wykładowych, stanowią zbiór dzieł o tematyce przyporządkowanej danej dziedzinie wiedzy. Opiekę nad nimi przejmuje każdorazowo profesor danego przedmiotu. Rozdział V Siostry zakonne 68 Prawa i obowiązki sióstr w AWSD reguluje umowa, podpisana przez Rektora AWSD, Dyrektora administracyjnego i Przełożoną Prowincjalną. 69 Siostry w życiu duchowym kierują się ich własną konstytucją zakonną. 70 W sprawach administracyjnych siostry odwołują się do Dyrektora administracyjnego. Sprawy trudniejsze winien on konsultować z Rektorem do którego należy podjęcie ostatecznej decyzji. Rozdział VI Pracownicy świeccy 71 Pracownicy świeccy są zatrudniani na obustronnie uzgodnionych warunkach. 72 Bezpośrednim zwierzchnikiem świeckich pracowników jest Dyrektor administracyjny. On ustala z Rektorem liczbę osób zatrudnionych i wysokość ich wynagrodzenia. Postanowienia końcowe Statut Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego Stanisława Szymeckiego w dniu 18 maja 2000 r. traci swoją moc z dniem zatwierdzenia powyższego Statutu. Aneks Zasady wynagrodzenia i zamieszkania w AWSD 1. Każdy z pracowników kadry naukowo dydaktycznej ma prawo do należnego mu wynagrodzenia, które powinno być dostosowane do stopnia naukowego, ilości prowadzonych zajęć i wysługi lat. Ustalenia w tym względzie zatwierdza Arcybiskup Metropolita. 15

16 2. Seminarium, w miarę możliwości, księżom profesorom AWSD zapewnia mieszkanie i wyżywienie. 3. Seminarium stara się o zapewnienie pokoju służbowego profesorom dojeżdżającym, a w miarę możliwości lokalowych, także mieszkanie na czas pracy w AWSD. 4. Wiek emerytalny w Seminarium jest taki sam jak we wszystkich wyższych uczelniach w Polsce (65 i 70 lat). Arcybiskup Metropolita, w porozumieniu z Rektorem i przechodzącym na emeryturę, może przedłużyć okres zatrudnienia danego profesora. 5. Księża profesorowie emeryci w miarę możliwości lokalowych zachowują prawo do mieszkania i wyżywienia w AWSD. 16

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE

STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE Rozdział I HISTORIA 1. Obrzęd konsekracji dziewic należy do najcenniejszych skarbów liturgii rzymskiej. Już w początkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki ACTION S.A. Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu MISPOL Spółki Akcyjnej, w tym zakres spraw wymagających uchwały

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/37

Kancelaria Sejmu s. 1/37 Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1355. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo