SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Gdask, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Badania marketingowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku. Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163, nr 170, poz i nr 227, poz oraz z 2007r. nr 64 poz. 427 i nr 82 poz. 560) UWAGA! PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZ DOKŁADNIE ZAPOZNA SI ZE SPECYFIKACJ ZATWIERDZAM DYREKTOR ZTM WŁODZIMIERZ POPIOŁEK 1

2 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajcego: Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku , Gdask ul. Na Stoku 49 Internet: telefon fax do 25 wew Tryb udzielenia zamówienia: Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163, nr 170, poz i nr 227, poz oraz z 2007r. nr 64 poz. 427 i nr 82 poz. 560) 3. Opis przedmiotu zamówienia: KOD CPV Usługi badania rynku i opinii publicznej i podobne usługi 3.1. Przedmiotem zamówienia s: Badania marketingowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku Etap I Badania ankietowe na przystankach Orunia Gocinna oraz Cmentarz Łostowicki od r. do r. pytania pasaerów o cel podróy (dzielnica), rodzaj biletu: jednorazowy/okresowy, normalny/ulgowy (oraz rodzaj ulgi) dzie powszedni, sobota, niedziela w godz. 07:00 19:00 Termin dostarczenia opracowanych wyników wraz z omówieniem do r Etap II Linia E (Akademia Muzyczna Przegalina) badania napełnie w dwie soboty i dwie niedziele w okresie wakacyjnym (po 15 lipca i przed 15 sierpnia); wg schematu: wsiadło/wysiadło/w pojedzie Etap III Linia nr 4 (Zaspa Nowy Port) badania napełnie w trzy dni powszednie poniedziałek, rod i pitek oraz w sobot i niedziel (badania midzy wrzenia 2007 r.), wg schematu: wsiadło/wysiadło/w pojedzie, Zamawiajcy zaznacza, e pocigi tramwajowe s obsługiwane dwoma wagonami i badaniem naley obj obie te czci. 2

3 4. Termin wykonania zamówienia: 4.1. Etap I: Badania od r. do r. Termin dostarczenia opracowanych wyników ankiet wraz z omówieniem (dwa egz. wydrukowane i elektroniczna wersja) do r Etap II: Badania midzy r. a r. Termin dostarczenia opracowanych wyników ankiet wraz z omówieniem (dwa egz. wydrukowane i elektroniczna wersja) do r Etap III: Badania midzy r. Termin dostarczenia opracowanych wyników wraz z omówieniem (dwa egz. wydrukowane i elektroniczna wersja) do r. 5. Opis warunków udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: 5.1. W postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog wzi udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie publicznych oraz: Spełniaj warunki udziału w postpowaniu okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych Zło wymagane przez Zamawiajcego dokumenty potwierdzajce spełnienie warunków udziału w postpowaniu Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postpowaniu dokonana zostanie zgodnie z formuł spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub owiadczeniach wyszczególnionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ Z treci załczonych dokumentów musi wynika jednoznacznie, i w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiajcy wezwie wykonawców, którzy w okrelonym terminie nie złoyli owiadcze lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złoyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierajce błdy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba e pomimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewanienie postpowania; owiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza spełnienie przez wykonawc warunków udziału w postpowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymaga okrelonych przez zamawiajcego, nie póniej ni w dniu wyznaczonym przez zamawiajcego jako termin uzupełnienia owiadcze lub dokumentów Nie spełnienie chociaby jednego z w/w warunków skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania. 6. Informacja o owiadczeniach lub dokumentach, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu: 6.1. Zamawiajcy wymaga, aby kady z wykonawców złoył wraz z OFERT nastpujce owiadczenia lub dokumenty (załczniki do oferty): 3

4 Owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych - załcznik nr 2 wg załczonego wzoru Aktualnego odpisu z właciwego rejestru albo aktualnego zawiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Aktualnych zawiadcze właciwego naczelnika urzdu skarbowego oraz właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcych odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zawiadcze, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawionych nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Wykazu wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub cigłych równie wykonywanych, min. 3 usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie zamówieni, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajcych swoim rodzajem i wartoci usługom stanowicym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załczenia dokumentów potwierdzajcych, e usługi te zostały wykonane naleycie wg załcznika nr Dokumenty s składane w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez wykonawc. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu Zamawiajcy moe da przedstawienia oryginału lub notarialnie powiadczonej kopii dokumentu wyłcznie wtedy, gdy złoona przez wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci co do jej prawdziwoci Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na jzyk polski. Tłumaczenie powiadcza wykonawca. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeeli zamawiajcy wyraził zgod w oparciu o art. 9 ust. 3 ustawy. 7. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami oraz przekazywania owiadcze lub dokumentów, a take wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami: 7.1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w jzyku polskim. 4

5 7.2. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (zwane dalej korespondencj ) zamawiajcy i wykonawcy przekazuj pisemnie. Zamawiajcy dopuszcza składanie korespondencji za pomoc poczty elektronicznej oraz faxu (wszystkie numery telefoniczne i faxowe oraz adres mailowy s podane w punkcie 1 niniejszego SIWZ). Korespondencj uwaa si za złoon w terminie, jeeli jej tre dotarła do zamawiajcego przed upływem terminu otwarcia ofert Wykonawca moe zwróci si do zamawiajcego o wyjanienie treci SIWZ, o ile proba o wyjanienie warunków szczegółowych zamówienia wpłynie do zamawiajcego nie póniej ni 6 dni przed terminem składania ofert Zamawiajcy nie bdzie zwoływał zebrania z Wykonawcami Osob uprawnion do porozumiewania si z Wykonawcami jest: (IMI I NAZWISKO) Piotr Michalski (TEL. KONTAKTOWY) (058) wew. 410 W GODZINACH Wymagania dotyczce wadium: 8.1. Zamawiajcy nie da wniesienia wadium. 9. Termin zwizania ofert: Wykonawca jest zwizany ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca moe złoy jedn ofert, zgodnie ze wzorem stanowicym Załcznik nr 1 do SIWZ Oferta winna by sporzdzona w jzyku polskim Ofert składa si pod rygorem niewanoci w formie pisemnej Koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty ponosi Wykonawca Tre oferty musi odpowiada treci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oferta powinna by napisana pismem maszynowym, komputerowym albo rcznym w sposób czytelny Oferta oraz wszystkie wymagane załczniki winny by podpisane przez upowanionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa Jeeli oferta i załczniki zostan podpisane przez upowanionego przedstawiciela, jest on zobowizany do przedłoenia dokumentu potwierdzajcego uprawnienia składajcego ofert Oferta powinna zawiera wszystkie wymagane dokumenty, owiadczenia i załczniki, o których mowa w SIWZ Poprawki w ofercie musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujcej ofert. 5

6 Wszystkie strony oferty powinny by spite (zszyte) w sposób trwały, zapobiegajcy moliwoci dekompletacji zawartoci oferty Wykonawca winien zapozna si z całoci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub wicej podmiotów naley załczy nastpujce dokumenty i załczniki: wszystkie dokumenty lub owiadczenia i informacje wymienione w punkcie 6 składane jest przez kadego z partnerów osobno, pełnomocnictwo/upowanienie do reprezentowania w postpowaniu podmiotów wystpujcych wspólnie do reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowanionych przedstawicieli kadego z partnerów Zamawiajcy informuje, e dokumenty składane wraz z ofert, które ze wzgldu na tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie podlegaj udostpnianiu naley zastrzec opisem nie mog by udostpniane i wpi do oddzielnej teczki. Wykonawca nie moe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofert naley złoy w siedzibie Zamawiajcego tj. w sekretariacie Zarzdu Transportu Miejskiego w Gdasku, ul. Na Stoku 49, Gdask w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. do godziny 10: Ofert naley złoy w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopert naley opisa nastpujco: Oferta w postpowaniu na: Badania marketingowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku postpowanie nr Nie otwiera przed dniem: roku godzin 10:15 Na kopercie oprócz opisu jw. naley umieci adres i nazw Wykonawcy Wykonawca moe przed upływem terminu składania ofert zmieni lub wycofa ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naley przygotowa i oznaczy zgodnie z pkt i 11.2 a kopert oznaczy napisem ZMIANA lub WYCOFANIE Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Zamawiajcego: w Sali konferencyjnej Zarzdu Transportu Miejskiego w Gdasku, ul. Na Stoku 49, Gdask 6

7 w dniu r. o godzinie 10: Bezporednio przed otwarciem ofert Zamawiajcy podaje kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajcy kadorazowo ogłosi obecnym: stan i ilo kopert, które wpłynły do Zamawiajcego, nazw i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacji dotyczcej ceny Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajcy przekazuje im niezwłocznie informacj, o których mowa powyej. 12. Opis sposobu obliczenia ceny: Cen oferty naley obliczy sporzdzajc kalkulacj na formularzu OFERTY Cena oferty musi wynika ze sporzdzonej przez Wykonawc kalkulacji i uwzgldnia naleny podatek od towarów i usług (VAT) Cena oferty winna by przedstawiona w PLN Cena przedstawiona przez Wykonawc winna uwzgldnia ewentualne upusty, jakie oferuje Wykonawca. Koszty zwizane z wykonaniem zamówienia i ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca Za elementy ujte w ofercie, a nie dostarczone Wykonawca nie otrzyma zapłaty Zamawiajcy poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treci art. 88 ustawy prawo zamówie publicznych. Zamawiajcy zawiadomi Wykonawc o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowizany poinformowa Zamawiajcego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bd odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajcego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: Zamawiajcy dokona oceny ofert, które nie podlegaj odrzuceniu, na podstawie nastpujcego kryterium: L.p. OPIS KRYTERIÓW OCENY ZNACZENIE [%] 1. Cena najnisza brutto (z VAT) 100 Za najkorzystniejsz ofert zostanie uznana oferta z najnisz cen brutto. 14. Informacja o formalnociach, jakie powinny by dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 7

8 14.1. Zamawiajcy wybiera ofert najkorzystniejsz na podstawie kryteriów oceny ofert okrelonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia O wyborze oferty Zamawiajcy zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali si o udzielenie zamówienia Zamawiajcy poinformuje Wykonawc o terminie i miejscu podpisania umowy Umowa zawarta bdzie na warunkach okrelonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Jeeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla si bdzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej sporód pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e zachodzi bd przesłanki okrelone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 15. Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy: Zamawiajcy nie wymaga wpłaty zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeeli Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Zamawiajcy przekazuje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy, która bdzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego. 17. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia przysługuj rodki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163, nr 170, poz i nr 227, poz oraz z 2007r. nr 64 poz. 427 i nr 82 poz. 560) W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowi inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera równie: 1. Opis czci zamówienia, jeeli Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych: 1.1. Zamawiajcy nie przewiduje składania ofert czciowych., 2. Maksymaln liczb wykonawców, z którymi zamawiajcy zawrze umow ramow, jeeli zamawiajcy przewiduje zawarcie umowy ramowej: 2.1. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8

9 3. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust, 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 jeeli zamawiajcy przewiduje udzielenie takich zamówie Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych w ramach niniejszego postpowania. 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada oferty wariantowe, jeeli zamawiajcy dopuszcza ich składanie Zamawiajcy nie przewiduje składania ofert wariantowych 5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajcego, jeeli Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn: Informacja dotyczca walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia midzy Zamawiajcym a Wykonawc: 6.1. Zamawiajcy nie przewiduje rozlicze w walutach obcych 7. Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postpowaniu. Załczniki bdce czci SIWZ: Załcznik nr 1 Formularz oferty Załcznik nr 2 owiadczenia z art. 22 ust. 1 Załcznik nr 3 wykaz wykonanych usług Załcznik nr 4 - wzór umowy 9

10 Załcznik nr 1 do SIWZ... Piecztka firmowa Wykonawcy ZARZD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDASKU UL. NA STOKU GDASK O F E R T A I. Dane dotyczce Wykonawcy: Pełna nazwa Wykonawcy: Adres siedziby:... NIP:... Numer Rachunku bankowego:. Tel./fax.... II. Cena oferty: 1. Nawizujc do postpowania w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy realizacj przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, za podan niej cen: L.p. Przedmiot zamówienia Warto netto Etap I - Badania ankietowe na Podatek VAT w % Warto brutto przystankach Orunia Gocinna oraz Cmentarz Łostowicki Etap II badania napełnie Linia E (Akademia Muzyczna Przegalina) Etap III badania napełnie Linia nr 4 (Zaspa Nowy Port) RAZEM Słownie (warto brutto);... Oferowana cena uwzgldnia wszystkie koszty zwizane z realizacj zamówienia. 10

11 2. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych Zamawiajcy da wskazania w niniejszej ofercie czci zamówienia, której wykonawca powierza wykonanie podwykonawcom: III. Termin wykonania zamówienia: Zobowizujemy si do wykonywania zamówienia w nastpujcym terminie: 1. Etap I: Badania od r. do r. Termin dostarczenia opracowanych wyników ankiet wraz z omówieniem (dwa egz. wydrukowane i elektroniczna wersja) do r. 2. Etap II: Badania midzy r. a r. Termin dostarczenia opracowanych wyników ankiet wraz z omówieniem (dwa egz. wydrukowane i elektroniczna wersja) do r. 3. Etap III: Badania midzy r. Termin dostarczenia opracowanych wyników wraz z omówieniem (dwa egz. wydrukowane i elektroniczna wersja) do r. O WIADCZENIA: 1) Owiadczamy, e zawarte we wzorze umowy stanowicej załcznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia zaproponowane przez Zamawiajcego warunki płatnoci oraz warunki gwarancji zostały przez nasz firm zaakceptowane. 2) Owiadczamy, e zapoznalimy si ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzee oraz zdobylimy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3) Owiadczamy, e zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowizujemy si w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 11

12 Załcznik Nr 2 do SIWZ Owiadczenie Przystpujc do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Badania marketingowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku. Owiadczam/y, e zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163, nr 170, poz i nr 227, poz oraz z 2007r. nr 64 poz. 427 i nr 82 poz. 560) 1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie; 2. posiadam/y niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuje/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduj/my si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam/y wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia. PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 12

13 Załcznik nr 3 do SIWZ WYKAZ MIN. 3 WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH TRZECH LAT USŁUG ODPOWIADAJCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTO CI USŁUGOM STANOWICYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA L.p Nazwa zadania (przedmiot) Odbiorca usługi Miejsce wykonania usługi Data rozpoczcia i zakoczenia dostaw i usług Warto wykonanych dostaw i usług z VATem Uwaga: do wykazu naley dołczy dokumenty potwierdzajce wykonanie kadej dostawy naleycie, np. referencje, protokół odbioru itp. PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 13

14 Załcznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWA nr... Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych zwanej dalej PZP (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163, nr 170, poz i nr 227, poz oraz z 2007r. nr 64 poz. 427 i nr 82 poz. 560) w dniu r. w Gdasku pomidzy: Zarzdem Transportu Miejskiego w Gdasku, jednostk budetow, z siedzib w Gdasku ul. Na Stoku 49, działajc na podstawie statutu stanowicego załcznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/1076/05 Rady Miasta Gdaska z dnia r. reprezentowan przez: Dyrektora: mgr in. Włodzimierza Popiołka zwanym dalej Zamawiajcym, a... z siedzib:... Wpisanym przez.pod numerem KRS..., NIP.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej czci umowy Wykonawc 1 1. W wyniku przeprowadzonego postpowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pt.: Badania marketingowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ww. zamówienie o wartoci nie przekraczajcej równowarto euro zgodnie ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia tj. Etap I Badania ankietowe na przystankach Orunia Gocinna oraz Cmentarz Łostowicki w terminie od r. do r. pytania pasaerów o cel podróy (dzielnica), rodzaj biletu: jednorazowy/okresowy, normalny/ulgowy (oraz rodzaj ulgi) dzie powszedni, sobota, niedziela w godz. 07:00 19:00 Termin dostarczenia opracowanych wyników wraz z omówieniem do r. Etap II Linia E (Akademia Muzyczna Przegalina) badania napełnie w dwie soboty i dwie niedziele w okresie wakacyjnym (po 15 lipca i przed 15 sierpnia); wg schematu: wsiadło/wysiadło/w pojedzie Etap III Linia nr 4 (Zaspa Nowy Port) badania napełnie w trzy dni powszednie poniedziałek, rod i pitek oraz w sobot i niedziel (badania midzy wrzenia 2007 r.), wg schematu: wsiadło/wysiadło/w 14

15 pojedzie, Zamawiajcy zaznacza, e pocigi tramwajowe s obsługiwane dwoma wagonami i badaniem naley obj obie te czci. 2. Wykonany przedmiot umowy stanowi bdzie własno Zamawiajcego Wykonawca zobowizuje si wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy wymaganej do wykonania prac tego rodzaju, przy dołoeniu naleytej starannoci. 2. Wykonawca zobowizuje si wykona przedmiot umowy wolny od wad fizycznych i prawnych. 3. Wykonawca przed rozpoczciem kadego etapu bada przedstawi harmonogram tych bada do zatwierdzenia przez Zamawiajcego. 3 Termin realizacji zamówienia ustala si w sposób nastpujcy: a) Etap I: Badania do Termin dostarczenia opracowanych wyników ankiet wraz z omówieniem (dwa egz. wydrukowane i elektroniczna wersja) do r. b) Etap II: Badania midzy r. a r. Termin dostarczenia opracowanych wyników ankiet wraz z omówieniem (dwa egz. wydrukowane i elektroniczna wersja) do r. c) Etap III: Badania midzy r. Termin dostarczenia opracowanych wyników wraz z omówieniem (dwa egz. wydrukowane i elektroniczna wersja) do r Dostarczenia przedmiotu umowy nastpi na koszt Wykonawcy. 2. Wszelkie majtkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy przechodz na rzecz Zamawiajcego z chwil przekazania wyników bada Naleno za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: Przedmiot zamówienia Warto netto Naleny podatek VAT w % Warto brutto Etap I - Badania ankietowe na przystankach Orunia Gocinna oraz Cmentarz Łostowicki Etap II badania napełnie Linia E (Akademia Muzyczna Przegalina) 15

16 Etap III badania napełnie Linia nr 4 (Zaspa Nowy Port) ŁCZNIE WARTO: Słownie: 2. Zapłata nastpi w terminie 14 dni od daty dorczenia faktur Zamawiajcemu, po zrealizowaniu zamówienia, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy bdzie płatne z rachunku bankowego Zamawiajcego: w Banku Millennium S.A. Nr konta: Adres Zamawiajcego: Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask; NIP na rachunek bankowy Wykonawcy:... na podstawie spisanego protokołu odbioru iloci i kompletnoci wyników bada, w trzech ratach: a) I rata, po odbiorze Etapu I przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 1, b) II rata, po odbiorze Etapu II przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 1, c) III rata, po odbiorze Etapu III przedmiotu umowy, zgodnie z ust Kwota jaka zapłaci Zamawiajcy Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy nie moe przekroczy wartoci umowy okrelonej w ust Kwota okrelona w 5 ust.1 zawiera wszelkie koszty zwizane z realizacj zamówienia. Za niewykonany zakres umowy wynagrodzenie nie przysługuje Odbiór bada nastpi w trzech etapach, w siedzibie Zamawiajcego. a) Etap I: Termin dostarczenia opracowanych wyników ankiet wraz z omówieniem (dwa egz. wydrukowane i elektroniczna wersja do r. b) Etap II: Termin dostarczenia opracowanych wyników ankiet wraz z omówieniem do r. c) Etap III: Termin dostarczenia opracowanych wyników wraz z omówieniem do r. 2. O gotowoci do odbioru Wykonawca telefonicznie zawiadomi Zamawiajcego, który niezwłocznie przystpi do odbioru. 3. Z czynnoci odbioru spisany zostanie protokół zawierajcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak te terminy wyznaczone do usunicia stwierdzonych wad i usterek. 4. Usunicie wad i usterek, o których mowa w ust. 5, zostanie potwierdzone protokołem. 5. Za dat wykonania umowy przyjmuje si dat podpisania przez Zamawiajcego protokołu odbioru bez zastrzee. 8 Zamawiajcy ma prawo kontrolowa przebieg bada i zwraca uwag na dostrzeone nieprawidłowoci, a Wykonawca musi je niezwłocznie skorygowa. 16

17 W razie niewykonania lub nienaleytego wykonania warunków umowy: 9 1. Wykonawca zobowizuje si zapłaci Zamawiajcemu kary umowne: a) w wysokoci 10% wynagrodzenia brutto okrelonego w 5 ust.1 umowy, gdy Zamawiajcy odstpi od umowy z powodu okolicznoci, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokoci 0,5% wynagrodzenia brutto okrelonego w 5 ust.1 umowy za kady dzie zwłoki w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rkojmi, c) w wysokoci 1% wynagrodzenia brutto okrelonego w 4 ust.1 umowy za kady dzie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 2. W razie odstpienia Wykonawcy lub Zamawiajcego od realizacji umowy z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie dodatkowo obciony kosztami zastpczego wykonania umowy. 3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyszajcego wysoko kar umownych. 4. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo potrcenia kar umownych z faktur Wykonawcy, lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych Oprócz przypadków okrelonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajcy moe odstpi od umowy w nastpujcych przypadkach: a) wystpienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy, b) zostanie wszczte postpowanie układowe lub upadłociowe albo zostanie ogłoszona upadło Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolno finansowania, c) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaciwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawc. 2. Odstpienie od umowy musi nastpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 3. Umowa moe by rozwizana w kadym czasie za porozumieniem stron. 4. W przypadkach odstpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 podpunkt a lub rozwizania umowy za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo da wynagrodzenia nalenego za zakres prac wykonanych do dnia odstpienia lub rozwizania umowy. 5. W przypadku okrelonym w ust. 1 lit. c Zamawiajcy moe wypowiedzie umow w trybie natychmiastowym. 6. Zamawiajcy moe rozwiza umow w przypadku racego naruszenia przez Wykonawc jej postanowie bez ponoszenia skutków prawnych. 11 Zmiana postanowie niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyraone na pimie pod rygorem niewanoci Strony ustalaj, e w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bd miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Strony umowy zobowizuj si do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o kadej zmianie siedzib lub 17

18 nazw firm, osób reprezentujcych, numerów telefonów. 3. W przypadku niezrealizowania zobowizania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaa si za dostarczone. 4. Zakazuje si przelewu wierzytelnoci wynikajcych z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bd przez Sd właciwy dla siedziby Zamawiajcego. 6. Integralna czci umowy stanowi oferta Wykonawcy. 7. Umow sporzdzono w 2 jednobrzmicych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajcego. WYKONAWCA ZAMAWIAJCY 18

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 19.02.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewóz dzieci i młodziey niepełnosprawnej do placówek owiatowych oraz orodków opiekuczo wychowawczych i zdrowotnych w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 18.10.2006r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ON.AG.III/ZP/D 335 384/07 Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, faks (22) 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: j.rybak@mazovia.pl.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Gmina Rejowiec Fabryczny ul.lubelska 16 22-169 Rejowiec Fabryczny, tel./fax 082 5663-103 lub 082 5664-121,e-mail: www.rada@ug.rejowiec.pl

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 604, faks (22) 59 79 603, http://www.mazovia.pl, b.malinowski@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia)

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia) Zał Zał. nr 3A Wydatek współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym. N/zn.: ATZ_12_NZU_2011_EL_4918_2011 (Prosimy powoła si na numer sprawy) Warszawa, dn.30-05-2011r Zapytanie o ofert (dla zamówie o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej równowartoci kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Dostawa samochodu z napdem 4x4 - Ochrona orlika LIFE NAT/PL/000510 Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiajcy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU II PRZETARG NIEOGRANICZONY Roboty budowlane X publikacja obowizkowa X SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego:

Adres strony internetowej zamawiaj cego: Szczecin: Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej dla pracowników oraz emerytów i rencistów Zamawiajcego i ich rodzin w Cieszynie obeskim w terminie 08-10.08.2014r Numer ogoszenia: 233590-2014; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie.

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa i monta owietlenia elewacji w ramach inwestycji: Termomodernizacji obiektów uytecznoci publicznej pełnicych funkcje edukacyjne - budynek główny Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo