CZĘŚĆ E CZYNNOŚCI WYKONYWANE W REJESTRZE DZIAŁ 3 WZT JAKO PRZEDMIOT WŁASNOŚCI ROZDZIAŁ 3 PRAWA RZECZOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ E CZYNNOŚCI WYKONYWANE W REJESTRZE DZIAŁ 3 WZT JAKO PRZEDMIOT WŁASNOŚCI ROZDZIAŁ 3 PRAWA RZECZOWE"

Transkrypt

1 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ E CZYNNOŚCI WYKONYWANE W REJESTRZE DZIAŁ 3 WZT JAKO PRZEDMIOT WŁASNOŚCI ROZDZIAŁ 3 PRAWA RZECZOWE Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 1

2 Spis treści 1 Wstęp Wymagania dotyczące wniosku o rejestrację prawa rzeczowego Formularz wniosku i wnioski dotyczące kilku praw rzeczowych Języki Opłaty Wnioskodawcy i wymagana treść wniosku Wnioskodawcy Wymagane informacje dotyczące WZT i zastawnika Wymagania dotyczące osoby składającej wniosek podpis, dowód prawa rzeczowego, pełnomocnictwo Wniosek złożony przez właściciela WZT Wniosek złożony wspólnie przez właściciela WZT i zastawnika Wniosek złożony przez zastawnika Dowód prawa rzeczowego Pełnomocnictwo Rozpatrzenie wniosku o rejestrację Opłaty Badanie wymogów formalnych Procedura rejestracji i publikacja Wniosek o odwołanie lub zmianę rejestracji prawa rzeczowego Kompetencje, języki, złożenie wniosku Osoba składająca wniosek Odwołanie rejestracji prawa rzeczowego Zmiana rejestracji prawa rzeczowego Treść wniosku Opłaty Odwołanie rejestracji prawa rzeczowego Zmiana rejestracji prawa rzeczowego Rozpatrzenie wniosku Opłaty Rozpatrzenie przez Urząd Rejestracja i publikacja Procedura przeniesienia prawa rzeczowego Podstawa przeniesienia prawa rzeczowego Obowiązujące zasady Prawa rzeczowe do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych Zbiorowe wnioski dotyczące zarejestrowanych wzorów wspólnotowych Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 2

3 6 Prawa rzeczowe do międzynarodowych znaków towarowych Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 3

4 1 Wstęp Artykuł 19 RWZT Zasada 33 i 35 RWWZT Artykuł 24 RWW Zarejestrowane wspólnotowe znaki towarowe (WZT) oraz zgłoszenia WZT mogą być przedmiotem praw rzeczowych. Zarejestrowane wzory wspólnotowe (ZWW) oraz zgłoszenia ZWW mogą być przedmiotem praw rzeczowych. Prawa rzeczowe dotyczące WZT i zgłoszeń WZT omówiono w pkt 1-4 niniejszego rozdziału. Przepisy RWW i RWWW dotyczące praw rzeczowych w odniesieniu do wzorów mają niemal identyczne brzmienie co odpowiednie przepisy RWZT i RWWZT. Poniższe zasady stosują się zatem odpowiednio do wzorów wspólnotowych. Procedury właściwe dla wzorów wspólnotowych omówiono w pkt 5. Procedury właściwe dla międzynarodowych znaków towarowych omówiono w pkt 6. Prawo rzeczowe jest ograniczonym prawem własności o charakterze bezwzględnym. Prawa rzeczowe odnoszą się do czynności prawnej wobec rzeczy, a nie konkretnej osoby, umożliwiając posiadaczowi prawa odzyskanie, posiadanie lub korzystanie z danej rzeczy. Prawa te mogą dotyczyć znaków towarowych lub wzorów i obejmować między innymi prawo użytkowania lub prawo zastawu. Prawa rzeczowe ( in rem ) różnią się od praw osobistych ( in personam ), które dotyczą konkretnej osoby. W przypadku znaków towarowych lub wzorów prawa rzeczowe najczęściej mają postać zastawów lub zabezpieczeń. Służą one do zabezpieczenia spłaty zobowiązań właściciela znaku towarowego lub wzoru (czyli dłużnika), umożliwiając wierzycielowi (czyli właścicielowi zastawu lub zabezpieczenia) uzyskanie spłaty zobowiązania, na przykład poprzez sprzedaż znaku lub wzoru. Przykładami w innych językach mogą być: Pfand, Hypothek (j. niemiecki); Guarantees, Warranties, Bails i Sureties (j. angielski); Prenda, Hipoteca (j. hiszpański); Nantissement, Gage, Hypothèque, Garantie, Caution (j. francuski); Pegno, Ipoteca (j. włoski). Wnioskodawca może zwrócić się o wpisanie do akt lub rejestru dwóch rodzajów praw rzeczowych: praw rzeczowych, które służą jako zabezpieczenie wierzytelności (np. zastaw), praw rzeczowych, które nie służą jako zabezpieczenie (użytkowanie). Artykuł 16 RWZT RWZT nie reguluje w jednolity i wyczerpujący sposób kwestii praw rzeczowych w odniesieniu do WZT lub zgłoszeń WZT. Artykuł 16 RWZT odwołuje się do prawodawstwa państw członkowskich w odniesieniu do nabywania, ważności i skutków WZT jako przedmiotu własności. W związku z tym prawo rzeczowe do WZT jest w całości i na całym terytorium Unii Europejskiej traktowane na zasadzie prawa rzeczowego do znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, w którym właściciel lub zgłaszający WZT ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub prawa rzeczowego do znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 4

5 w którym właściciel ma przedsiębiorstwo bądź prawa rzeczowego do znaku towarowego zarejestrowanego w Hiszpanii (państwie członkowskim, w którym Urząd ma siedzibę). Zasada ta ma jednak zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim przepisy art RWZT nie stanowią inaczej. Artykuł 16 RWZT ogranicza się do skutków praw rzeczowego jako przedmiotu własności i nie obejmuje prawa umów. Nie określa on obowiązującego prawa ani ważności umowy dotyczącej prawa rzeczowego, co oznacza, że RWZT nie ogranicza swobody umawiających się stron w wyborze prawa krajowego mającego zastosowanie do takiej umowy. Artykuł 19 ust. 2, art. 23 ust. 1 RWZT Rejestracja prawa rzeczowego nie jest wymagana, ani nie stanowi warunku uznania, że używanie znaku towarowego przez zastawnika na warunkach określonych w umowie dotyczącej prawa rzeczowego odbywa się za zgodą właściciela zgodnie z art. 15 ust. 2 RWZT. Rejestracja zapewnia natomiast określone korzyści. a) W świetle przepisów art. 23 ust. 1 RWZT, w odniesieniu do osób trzecich, które nabyły lub wpisały do rejestru prawa do znaku towarowego, które są sprzeczne z zarejestrowanym prawem rzeczowym, zastawnik może skorzystać z praw, jakie przyznaje dane prawo rzeczowe jedynie: jeśli prawo rzeczowe zostało wpisane do rejestru wspólnotowych znaków towarowych lub w przypadku niezarejestrowania prawa rzeczowego, jeśli osoba trzecia nabyła swoje prawa po dacie nabycia prawa rzeczowego, mając świadomość istnienia takiego prawa. b) Jeśli prawo rzeczowe do WZT zostało wpisane do rejestru, zrzeczenie się znaku przez właściciela będzie wpisane do rejestru, o ile właściciel udowodni, że poinformował zastawnika o zamiarze zrzeczenia się. W przypadku zarejestrowanego prawa rzeczowego zastawnik ma zatem prawo do tego, aby właściciel znaku towarowego poinformował go z wyprzedzeniem o zamiarze zrzeczenia się znaku. c) Jeśli prawo rzeczowe do wspólnotowego znaku towarowego zostało wpisane do rejestru, Urząd informuje zastawnika z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem o zbliżaniu się terminu wygaśnięcia rejestracji. Urząd zawiadamia również zastawnika o utracie praw i wygaśnięciu rejestracji. d) Wpisanie do rejestru praw rzeczowych ma znaczenie dla utrzymania wiarygodności rejestru, zwłaszcza w przypadku postępowania inter partes. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 5

6 2 Wymagania dotyczące wniosku o rejestrację prawa rzeczowego Artykuł 19 ust. 2 RWZT Zasada 33, zasada 84 ust. 3 lit. h) RWWZT Prawo rzeczowe można zarejestrować zarówno dla WZT, jak i dla zgłoszenia WZT. Wniosek o rejestrację prawa rzeczowego musi spełniać następujące warunki. 2.1 Formularz wniosku i wnioski dotyczące kilku praw rzeczowych Zasada 95 lit. a) i b) RWWZT Zdecydowanie zaleca się, aby wnioski o rejestrację prawa rzeczowego do WZT były składane na udostępnianym przez Urząd formularzu wniosku o wpis do rejestru. Formularz dostępny jest bezpłatnie we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej i może być pobrany z witryny UHRW. Można skorzystać z dowolnej wersji językowej formularza, przy czym należy go wypełnić w jednym z języków, o których mowa w pkt 2.2 poniżej. Zasada 31 ust. 7, zasada 33 ust. 1 RWWZT Możliwe jest przedstawienie jednego wniosku o rejestrację prawa rzeczowego do dwóch lub kilku zarejestrowanych WZT lub zgłoszeń WZT pod warunkiem, że zarejestrowany właściciel i zastawnik są ci sami w każdym przypadku. 2.2 Języki Zasada 95 lit. a) RWWZT Wniosek o rejestrację prawa rzeczowego do zgłoszenia WZT można sporządzić w pierwszym lub drugim języku zgłoszenia WZT. Zasada 95 lit. b) RWWZT Wniosek o rejestrację prawa rzeczowego do WZT składa się w jednym z pięciu języków Urzędu, mianowicie w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 6

7 2.3 Opłaty Artykuł 162 ust. 2 lit. c) i d) RWZT Zasada 33 ust. 1 i 4 RWWZT Artykuł 2 ust. 23 ROWZT Wniosek o rejestrację prawa rzeczowego uznaje się za złożony dopiero po wniesieniu opłaty. Opłata wynosi 200 EUR dla każdego WZT objętego wnioskiem o rejestrację prawa rzeczowego. Jeśli wniosek o rejestrację dotyczy kilku praw rzeczowych, a zarejestrowany właściciel i zastawnik są ci sami w każdym przypadku, opłata może maksymalnie wynosić 1000 EUR. Taka sama maksymalna opłata stosuje się, jeśli złożono jednocześnie kilka wniosków o rejestrację praw rzeczowych, o ile istniałaby możliwość zastąpienia tych wniosków jednym wnioskiem, a zarejestrowany właściciel i zastawnik są ci sami w każdym przypadku. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia lub wycofania wniosku o rejestrację prawa rzeczowego. 2.4 Wnioskodawcy i wymagana treść wniosku Wnioskodawcy Artykuł 19 ust. 2 RWZT Wniosek o rejestrację prawa rzeczowego składa: a) właściciel WZT lub b) właściciel WZT wspólnie z zastawnikiem lub c) zastawnik. Formalne wymagania dla wniosku zależą od tego, kto wniosek składa. Zaleca się korzystanie z pierwszej lub drugiej ze wskazanych wyżej opcji, jako że zapewniają one szybsze i sprawniejsze rozpatrzenie wniosku o rejestrację prawa rzeczowego Wymagane informacje dotyczące WZT i zastawnika Zasada 31, zasada 33 ust. 1 RWWZT Wniosek o rejestrację prawa rzeczowego musi zawierać następujące informacje: Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 7

8 Zasada 31 ust. 1 lit. a), zasada 33 ust. 1 RWWZT a) Numer rejestracji WZT. Jeśli wniosek dotyczy kilku WZT, należy wskazać numer każdego z nich. Zasada 1 ust. 1 lit. b), zasada 31 ust. 1 lit. b), zasada 33 ust. 1 RWWZT b) Nazwę/imię i nazwisko, adres, obywatelstwo i kraj miejsca zamieszkania, siedziby lub przedsiębiorstwa zastawnika. Zasada 1 ust. 1 lit. e), zasada 31 ust. 2, zasada 33 ust. 1 RWWZT c) Nazwę/imię i nazwisko oraz adres prowadzenia działalności pełnomocnika, o ile został wyznaczony przez zastawnika, przy czym adres można zastąpić wskazaniem numeru identyfikacyjnego nadanego przez Urząd Wymagania dotyczące osoby składającej wniosek podpis, dowód prawa rzeczowego, pełnomocnictwo Zasada 79, zasada 82 ust. 3 RWWZT Wymagania dotyczące podpisu, dowodu prawa rzeczowego i pełnomocnictwa różnią się w zależności od tego, kto składa wniosek. Jeśli chodzi o wymóg podpisu w korespondencji elektronicznej, wskazanie imienia i nazwiska nadawcy uznaje się za równoznaczne z podpisem zgodnie z zasadą 79 i zasadą 82 ust. 3 RWWZT Wniosek złożony przez właściciela WZT Zasada 1 ust. 1 lit. b), zasada 33 ust. 1 RWWZT Wniosek złożony przez samego właściciela WZT musi być przez niego podpisany. Nie wymaga się dowodu prawa rzeczowego. Urząd nie informuje zastawnika o wpłynięciu wniosku o rejestrację prawa rzeczowego. Informuje go natomiast o wpisaniu prawa rzeczowego do rejestru. Jeśli zastawnik złożył w Urzędzie oświadczenie o sprzeciwie wobec rejestracji prawa rzeczowego, Urząd przekazuje takie oświadczenie właścicielowi WZT wyłącznie w celach informacyjnych. Urząd nie podejmuje dalszych czynności w sprawie oświadczenia. Po wpisaniu prawa rzeczowego do rejestru zastawnik, który nie zgadza się na rejestrację prawa rzeczowego, może złożyć wniosek o odwołanie lub zmianę zarejestrowanego prawa rzeczowego (zob. pkt 3 poniżej). Urząd nie bierze pod uwagę, czy strony porozumiały się w sprawie rejestracji prawa rzeczowego w Urzędzie. Spór dotyczący rejestracji prawa rzeczowego i sposobu jej Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 8

9 dokonania jest kwestią, którą strony muszą rozstrzygnąć we własnym zakresie w oparciu o odpowiednie przepisy krajowe (art. 16 RWZT) Wniosek złożony wspólnie przez właściciela WZT i zastawnika Wniosek złożony wspólnie przez właściciela WZT i zastawnika musi być podpisany przez obie strony. W takim przypadku podpis obu stron stanowi dowód prawa rzeczowego. W przypadku wystąpienia formalnego braku dotyczącego pełnomocnika lub podpisu zastawnika wniosek jest przyjmowany, o ile byłby możliwy do przyjęcia, gdyby został złożony przez samego właściciela WZT. Taka sama zasada obowiązuje, gdy wniosek ma formalny brak dotyczący pełnomocnika lub podpisu właściciela WZT, ale byłby możliwy do przyjęcia, gdyby został złożony przez samego zastawnika Wniosek złożony przez zastawnika Wniosek może być złożony przez samego zastawnika. W takim przypadku wymaga się podpisu zastawnika. Należy ponadto przedstawić dowód prawa rzeczowego Dowód prawa rzeczowego Do wykazania istnienia prawa rzeczowego wystarcza załączenie następujących dokumentów do wniosku o rejestrację prawa rzeczowego: Oświadczenie o zgodzie na rejestrację prawa rzeczowego podpisane przez właściciela WZT. Zgodnie z zasadą 31 ust. 5 lit. a) RWWZT za wystarczający dowód uważa się również wniosek o rejestrację prawa rzeczowego podpisany przez obie strony. Ten przypadek został omówiony w pkt powyżej. Umowa dotycząca prawa rzeczowego (lub wyciąg z takiej umowy), w której wskazano odnośny WZT oraz strony i która została przez strony podpisana. Wystarcza przedstawienie umowy dotyczącej prawa rzeczowego. W wielu przypadkach strony takiej umowy nie chcą ujawniać jej szczegółowej treści, która może zawierać informacje poufne dotyczące warunków zastawu. Wystarczy wtedy przedstawienie jedynie części lub wyciągu z umowy, o ile zawiera wskazanie osób będących jej stronami i WZT będącego przedmiotem prawa rzeczowego oraz podpisy obu stron. Pozostałe elementy można pominąć lub wykreślić. Nieuwierzytelnione oświadczenie o prawie rzeczowym podpisane przez właściciela WZT i zastawnika. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 9

10 Oryginalne dokumenty włącza się do akt sprawy, a zatem nie mogą być zwrócone osobie, która je złożyła. Wystarczy złożenie fotokopii. Oryginał lub fotokopia nie wymagają uwierzytelnienia, chyba że prawdziwość dokumentów budzi uzasadnione wątpliwości Urzędu. Zasada 95 lit. a), zasada 96 ust. 2 RWWZT Dowód prawa rzeczowego musi być sporządzony: a) w języku Urzędu, który został przyjęty jako język postępowania w sprawie rejestracji prawa rzeczowego (zob. pkt 2.2 powyżej), b) w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej innym niż język postępowania; w takim przypadku Urząd może zażądać tłumaczenia dokumentu na język Urzędu w wyznaczonym przez siebie terminie. Jeśli dokumenty uzupełniające nie są sporządzone w urzędowym języku UE lub w języku postępowania, Urząd może zażądać tłumaczenia na język postępowania lub, na życzenie strony wnioskującej o rejestrację prawa rzeczowego, na jeden z języków Urzędu. Urząd wyznacza termin dwóch miesięcy od daty powiadomienia. Jeśli tłumaczenie nie zostało przedstawione w wyznaczonym terminie, dokument nie jest uwzględniany i uznaje się, że nie został przedstawiony Pełnomocnictwo Artykuł 92 ust. 2, art. 93 ust. 1 RWZT Obowiązują ogólne zasady dotyczące pełnomocnictwa (zob. Wytyczne, część A: Zasady ogólne, dział 5: Zawodowe pełnomocnictwo). 2.5 Rozpatrzenie wniosku o rejestrację Opłaty Zasada 33 ust. 2 RWWZT Jeśli wymagana opłata nie wpłynęła, Urząd informuje wnioskodawcę, że wniosek uznaje się za niewniesiony ze względu na brak uiszczenia opłaty. Nowy wniosek można jednak złożyć w dowolnym czasie, o ile opłata została od razu prawidłowo wniesiona. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 10

11 2.5.2 Badanie wymogów formalnych Zasada 33 ust. 3 RWWZT Urząd sprawdza, czy wniosek o rejestrację prawa rzeczowego spełnia warunki formalne, o których mowa w pkt 2.4 powyżej (wskazanie numeru(-ów) WZT, wymagane informacje dotyczące zastawnika i ewentualnie jego pełnomocnika). Ważność umowy dotyczącej prawa rzeczowego nie jest sprawdzana. Artykuł 93 ust. 1 RWZT Zasady 33, 76 i 77 RWWZT Urząd sprawdza, czy wniosek o rejestrację prawa rzeczowego został prawidłowo podpisany. Jeśli wniosek został podpisany przez pełnomocnika zastawnika, Urząd lub, w przypadku postępowania inter partes, druga strona postępowania może zażądać okazania pełnomocnictwa. Brak okazania pełnomocnictwa sprawia, że postępowanie jest kontynuowane, jak gdyby pełnomocnik nie został wyznaczony. Jeśli wniosek o rejestrację prawa rzeczowego jest podpisany przez pełnomocnika właściciela, który został już wskazany jako pełnomocnik dla danego WZT, wymagania z zakresu podpisu i pełnomocnictwa uznaje się za spełnione. Artykuł 92 ust. 2, art. 93 ust. 1 RWZT Badanie obejmuje sprawdzenie, czy w przypadku wnioskodawcy (tj. właściciela WZT lub zastawnika) istnieje wymóg ustanowienia pełnomocnika do występowania przed Urzędem (zob. pkt powyżej). Zasada 33 ust. 3 RWWZT Urząd zawiadamia wnioskodawcę na piśmie o wszelkich brakach we wniosku. Jeśli braki nie zostaną usunięte w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie, który zazwyczaj wynosi dwa miesiące od daty zawiadomienia, Urząd odrzuca wniosek o rejestrację prawa rzeczowego. Jeśli wniosek został złożony wspólnie przez właściciela WZT i zastawnika, Urząd koresponduje z właścicielem WZT, a kopię korespondencji przesyła zastawnikowi. Zastawnik, który również złożył i podpisał wniosek, nie może kwestionować istnienia lub zakresu umowy dotyczącej prawa rzeczowego. Jeśli wniosek o rejestrację prawa rzeczowego złożył sam właściciel WZT, Urząd nie informuje zastawnika o złożeniu wniosku. Badanie dowodu prawa rzeczowego odbywa się z urzędu. Urząd nie bierze pod uwagę oświadczeń lub twierdzeń zastawnika dotyczących istnienia lub zakresu prawa rzeczowego bądź jego rejestracji; zastawnik nie może wnosić sprzeciwu wobec rejestracji prawa rzeczowego. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 11

12 Zasada 33 ust. 3 RWWZT Jeśli zastawnik złożył wniosek w oparciu o kopię umowy dotyczącej prawa rzeczowego, a Urząd ma podstawy wątpić w prawdziwość dokumentów, wzywa on zastawnika do wyjaśnienia wątpliwości. Ciężar udowodnienia istnienia prawa rzeczowego, czyli przekonania Urzędu o prawdziwości dokumentów, spoczywa wtedy na zastawniku. W takim przypadku Urząd, w ramach przysługującego mu prawa badania stanu faktycznego z urzędu (art. 76 ust. 1 RWZT), może wezwać właściciela WZT do przedstawienia uwag. Twierdzenie właściciela, że dokumenty zostały sfałszowane, stanowi dostateczną podstawę do odrzucenia przez Urząd wniosku o rejestrację prawa rzeczowego, chyba że zastawnik przedstawi korzystne dla siebie prawomocne orzeczenie sądu z państwa członkowskiego UE. Niewyjaśnienie wątpliwości skutkuje odmową rejestracji prawa rzeczowego. W takim przypadku procedura ma zawsze charakter ex parte pomimo udzielenia głosu właścicielowi WZT; nie jest on jednak stroną postępowania. 2.6 Procedura rejestracji i publikacja Zasada 33 ust. 4 RWWZT W przypadku zgłoszeń WZT prawo rzeczowe wpisywane jest do akt prowadzonych przez Urząd dla danego zgłoszenia WZT. Zasada 84 ust. 3 lit. h), zasada 85 ust. 2 RWWZT W przypadku zarejestrowanych znaków prawo rzeczowe publikowane jest w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych i wpisywane do rejestru wspólnotowych znaków towarowych. Zasada 84 ust. 5 RWWZT Urząd zawiadamia wnioskodawcę o wpisaniu prawa rzeczowego do prowadzonych przez siebie akt. O ile stosowne, zgłaszający WZT jest również zawiadamiany. Artykuł 22 ust. 5 RWZT Zasada 84 ust. 3 lit. h), zasada 85 ust. 2 RWWZT W przypadku WZT Urząd wpisuje prawo rzeczowe do rejestru wspólnotowych znaków towarowych i publikuje je w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych. Dostęp do tych informacji można uzyskać w drodze wglądu do akt (zob. Wytyczne, część E: Czynności wykonywane w rejestrze, dział 5: Wgląd do akt). Prawa rzeczowe publikowane są w części C.5 Biuletynu. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 12

13 Zasada 84 ust. 5 RWWZT Urząd zawiadamia wnioskodawcę o rejestracji prawa rzeczowego. Jeśli wniosek o rejestrację prawa rzeczowego złożył zastawnik, Urząd zawiadamia o rejestracji również właściciela WZT. 3 Wniosek o odwołanie lub zmianę rejestracji prawa rzeczowego Zasada 35 ust. 1 RWWZT Rejestracja prawa rzeczowego może być odwołana lub zmieniona na wniosek zainteresowanej strony, czyli zgłaszającego, właściciela WZT lub zarejestrowanego zastawnika. 3.1 Kompetencje, języki, złożenie wniosku Artykuł 133 RWZT Zasada 35 ust. 3, 6 i 7 RWWZT Zastosowanie mają powyższe punkty 2.1 i 2.2. Nie ma urzędowego formularza wniosku o odwołanie lub zmianę prawa rzeczowego. 3.2 Osoba składająca wniosek Zasada 35 ust. 1 RWWZT Wniosek o odwołanie lub zmianę rejestracji prawa rzeczowego składa: a) zgłaszający/właściciel WZT wspólnie z zastawnikiem, b) zgłaszający/właściciel WZT lub c) zarejestrowany zastawnik Odwołanie rejestracji prawa rzeczowego Zasada 35 ust. 4 RWWZT W przypadku wniosku złożonego wspólnie przez zgłaszającego/właściciela WZT i zastawnika lub wniosku złożonego przez samego zastawnika, nie wymaga się dowodu dotyczącego odwołania rejestracji prawa rzeczowego, jako że wniosek sam w sobie implikuje oświadczenie zastawnika, że zgadza się na odwołanie rejestracji prawa rzeczowego. W przypadku wniosku o odwołanie złożonego przez zgłaszającego/właściciela WZT należy do niego dołączyć dokument wskazujący, że Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 13

14 zarejestrowane prawo rzeczowe przestało istnieć lub oświadczenie zastawnika, że wyraża zgodę na odwołanie. W przypadku wniosku o odwołanie złożonego przez samego zarejestrowanego zastawnika, o złożeniu wniosku nie informuje się zgłaszającego/właściciela WZT. Wszelkie uwagi zgłoszone przez właściciela przekazywane są zastawnikowi, ale nie stanowią przeszkody do odwołania rejestracji prawa rzeczowego. Punkt powyżej stosuje się odpowiednio. Jeśli właściciel WZT zarzuca zastawnikowi oszustwo, musi on przedstawić prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające ten zarzut. Sprawdzenie zasadności zarzutu nie należy do obowiązków Urzędu. Jeśli wniesiono jednocześnie o rejestrację kilku praw rzeczowych, istnieje możliwość odwołania jednej z rejestracji. W takim przypadku odwołanemu prawu rzeczowemu nadaje się nowy numer wpisu Zmiana rejestracji prawa rzeczowego Zasada 35 ust. 6 RWWZT W przypadku wniosku złożonego wspólnie przez zgłaszającego/właściciela WZT i zastawnika, nie wymaga się dodatkowego dowodu zmiany rejestracji prawa rzeczowego. W przypadku wniosku złożonego przez zgłaszającego/właściciela WZT dowód zmiany rejestracji prawa rzeczowego jest wymagany jedynie, jeśli zmiana ma charakter ograniczający prawa zarejestrowanego zastawnika z tytułu prawa rzeczowego. Taka sytuacja miałaby na przykład miejsce w przypadku zmiany nazwy/nazwiska zastawnika. W przypadku wniosku złożonego przez zarejestrowanego zastawnika dowód zmiany rejestracji prawa rzeczowego jest wymagany jedynie, jeśli zmiana ma charakter rozszerzający prawa zarejestrowanego zastawnika z tytułu prawa rzeczowego. Jeśli dowód zmiany rejestracji prawa rzeczowego jest wymagany, wystarczy przedstawienie dowolnego z dokumentów, o których mowa w pkt powyżej, z zastrzeżeniem następujących warunków. Umowa na piśmie musi być podpisana przez drugą stronę umowy dotyczącej prawa rzeczowego i musi dotyczyć rejestracji wnioskowanej zmiany prawa rzeczowego. Wniosek o zmianę/odwołanie rejestracji prawa rzeczowego musi wskazywać prawo rzeczowe w zmienionej postaci. Kopia lub wyciąg z umowy dotyczącej prawa rzeczowego musi wskazywać prawo rzeczowe w zmienionej postaci. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 14

15 3.3 Treść wniosku Zasady 26, 35 RWWZT Zastosowanie ma pkt 2.4 powyżej, przy czym nie wymaga się podania danych zastawnika, chyba że zmiana dotyczy nazwy/nazwiska zarejestrowanego zastawnika. 3.4 Opłaty Odwołanie rejestracji prawa rzeczowego Artykuł 162 ust. 2 RWZT Zasada 35 ust. 3 RWWZT Artykuł 2 ust. 24 ROWZT Wniosek o odwołanie rejestracji prawa rzeczowego uznaje się za złożony dopiero po wniesieniu wymaganej opłaty w wysokości 200 EUR od każdej odwołanej rejestracji. Jeśli złożono kilka jednoczesnych wniosków o odwołanie rejestracji lub jeden wniosek o odwołanie kilku rejestracji, a zgłaszający/właściciel WZT i zastawnik są ci sami w każdym przypadku, opłata może maksymalnie wynosić 1000 EUR. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia lub wycofania wniosku Zmiana rejestracji prawa rzeczowego Zasada 35 ust. 6 RWWZT Zmiana rejestracji prawa rzeczowego nie podlega opłacie. 3.5 Rozpatrzenie wniosku Opłaty Zasada 35 ust. 3 RWWZT Jeśli wymagana opłata z tytułu wniosku o odwołanie rejestracji prawa rzeczowego nie wpłynęła, Urząd informuje wnioskodawcę, że wniosek uznaje się za niewniesiony Rozpatrzenie przez Urząd Zasada 35 ust. 2 i 4 RWWZT Do obowiązkowych elementów wniosku stosuje się odpowiednio pkt 2.5.2, w tym w odniesieniu do dowodu prawa rzeczowego w zakresie, w jakim jest wymagany. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 15

16 Urząd zawiadamia wnioskodawcę o wszelkich brakach i wyznacza termin dwóch miesięcy na ich usunięcie. W przypadku nieusunięcia braków Urząd odrzuca wniosek o rejestrację odwołania lub zmiany. Zasada 35 ust. 6 i zasada 84 ust. 5 RWWZT O rejestracji odwołania lub zmiany prawa rzeczowego zawiadamia się osobę, która złożyła wniosek; jeśli wniosek złożył zastawnik, kopia zawiadomienia przesyłana jest zgłaszającemu/właścicielowi WZT. 3.6 Rejestracja i publikacja Zasada 84 ust. 3 lit. s), zasada 85 ust. 2 RWWZT W przypadku zarejestrowanego WZT rejestrację prawa rzeczowego oraz jej odwołanie i zmianę wpisuje się do rejestru wspólnotowych znaków towarowych i publikuje w części C.5 Biuletynu Wspólnotowych Znaków Towarowych. W przypadku zgłoszenia WZT odwołanie lub zmianę prawa rzeczowego wpisuje się do akt danego zgłoszenia. Jeśli rejestracja WZT podlega publikacji, nie publikuje się odwołanych praw rzeczowych, a w przypadku zmiany prawa rzeczowego zmienione dane publikuje się w części C.5. 4 Procedura przeniesienia prawa rzeczowego 4.1 Podstawa przeniesienia prawa rzeczowego Zasada 33 ust. 1 RWWZT Prawa rzeczowe mogą być przenoszone. 4.2 Obowiązujące zasady Zasada 33 ust. 1 RWWZT Procedura rejestracji przeniesienia prawa rzeczowego podlega tym samym przepisom, co rejestracja prawa rzeczowego, określonym w pkt 2 powyżej. Zasada 33 ust. 1 i 4 RWWZT Artykuł 2 ust. 23 lit. b) ROWZT Przeniesienie prawa rzeczowego podlega opłacie. Punkt 2.3 powyżej stosuje się odpowiednio. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 16

17 W zakresie, w jakim obowiązujące przepisy wymagają oświadczenia lub podpisu zgłaszającego/właściciela WZT, wymaga się oświadczenia lub podpisu zarejestrowanego zastawnika (dotychczasowego zastawnika). 5 Prawa rzeczowe do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych Artykuł 27, art. 29, art. 33 i art. 51 ust. 4 RWW Artykuł 24, art. 26 i art. 27 ust. 2 RWWW Załącznik 18 i 19 ROWW Przepisy RWW, RWWW i ROWW dotyczące praw rzeczowych odpowiadają stosownym przepisom RWZT, RWWZT i ROWZT. Z tego względu zasady prawne i procedury dotyczące rejestrowania, odwołania lub zmiany praw rzeczowych do znaków towarowych stosują się odpowiednio do wzorów wspólnotowych za wyjątkiem poniższych szczególnych procedur. 5.1 Zbiorowe wnioski dotyczące zarejestrowanych wzorów wspólnotowych Artykuł 37 RWW Artykuł 24 ust. 1 RWWW Wniosek w sprawie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego może być złożony w postaci zbiorowego wniosku obejmującego kilka wzorów. Z uwagi na skutki prawne praw rzeczowych, jak i procedurę ich rejestracji, poszczególne wzory objęte wnioskiem zbiorowym rozpatrywane są na zasadzie odrębnych wniosków. Ta sama zasada obowiązuje po dokonaniu rejestracji wzorów objętych wnioskiem zbiorowym. Innymi słowy, każdy wzór objęty wnioskiem zbiorowym może być przedmiotem zastawu niezależnie od pozostałych wzorów. Załącznik 18 i 19 ROWW Opłata z tytułu rejestracji lub odwołania prawa rzeczowego w wysokości 200 EUR pobierana jest od wzoru, a nie od zbiorowego wniosku. Taka sama zasada dotyczy limitu 1000 EUR w przypadku zbiorowych wniosków. Przykład 1 Sześć z dziesięciu wzorów objętych wnioskiem zbiorowym jest przedmiotem zastawu na rzecz tego samego zastawnika. Opłata wynosi 1000 EUR, o ile złożono jeden wniosek o rejestrację sześciu praw rzeczowych lub odrębne wnioski tego samego dnia. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 17

18 Przykład 2 Pięć z dziesięciu wzorów objętych wnioskiem zbiorowym jest przedmiotem zastawu na rzecz tego samego zastawnika. Wniesiono również o rejestrację prawa rzeczowego do wzoru nieobjętego wnioskiem zbiorowym. Opłata wynosi 1000 EUR, o ile: złożono jeden wniosek o rejestrację sześciu praw rzeczowych lub odrębne wnioski tego samego dnia oraz właściciel wzoru wspólnotowego i zastawnik są ci sami we wszystkich sześciu przypadkach. 6 Prawa rzeczowe do międzynarodowych znaków towarowych System madrycki umożliwia rejestrację praw rzeczowych w odniesieniu do rejestracji międzynarodowej (zob. zasada 20 Wspólnego regulaminu wykonawczego do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego porozumienia). Dla wygody użytkowników udostępniono formularz MM19, za pomocą którego można złożyć wniosek o wpisanie ograniczenia prawa właściciela do dysponowania do rejestru międzynarodowego. Zaleca się korzystanie z tego formularza, aby uniknąć nieprawidłowości. Wniosek składany jest przez posiadacza bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym lub we właściwym dla posiadacza krajowym urzędzie ochrony praw własności intelektualnej, lub w urzędzie umawiającej się strony, na rzecz której udzielane jest prawo rzeczowe, bądź w urzędzie zastawnika. Zastawnik nie może złożyć wniosku bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym. Obowiązujący w UHRW formularz wniosku o wpisu do rejestru nie może być stosowany. Szczegółowe informacje na temat rejestracji praw rzeczowych znajdują się w części B, rozdziale II, pkt wytycznych Przewodnika dotyczącego rejestracji międzynarodowej znaków na mocy porozumienia madryckiego i protokołu do niego ( Dodatkowe informacje na temat międzynarodowych znaków towarowych znajdują się w Wytycznych, część M: Znaki międzynarodowe. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część E: Czynności wykonywane w rejestrze Strona 18

Spis treści. 1 Zasady ogólne Wstęp W sprawach ex parte W sprawach inter partes... 3

Spis treści. 1 Zasady ogólne Wstęp W sprawach ex parte W sprawach inter partes... 3 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 7 ZMIANA DECYZJI Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej WE

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej WE URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (URHW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę dotyczy zmian odnoszących się do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1 1 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w EUIPO lub pobrać z witryny internetowej EUIPO (http://www.euipo.europa.eu). Formularz można powielać bez

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej Unię

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej Unię EUIPO NOTES-PL CONV.IR. - 03/2016 Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej Unię Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę dotyczy zmian odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę jest udostępniany przez Urząd Harmonizacji Rynku

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory. Objaśnienia do formularza odwołania

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory. Objaśnienia do formularza odwołania URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza odwołania 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w UHRW

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę EUIPO NOTES-PL CONV - 03/2016 Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę jest udostępniany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zgodnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 1 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA LUB STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 1 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA LUB STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 1 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza odwołania

Objaśnienia do formularza odwołania 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w Urzędzie lub pobrać z witryny internetowej EUIPO (http://www.euipo.europa.eu/). Formularz można powielać bez

Bardziej szczegółowo

Znaki międzynarodowe

Znaki międzynarodowe WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ M ZNAKI MIĘDZYNARODOWE Wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji

Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z UWAGI OGÓLNE Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu, w UHRW

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWE PEŁNOMOCNICTWO

ZAWODOWE PEŁNOMOCNICTWO WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 5 ZAWODOWE PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

Kwestie proceduralne

Kwestie proceduralne WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ C SPRZECIW DZIAŁ 1 KWESTIE PROCEDURALNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o unieważnienie rejestracji 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Urząd Harmonizacji

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO Liczba stron (łąćznie z niniejszą) Ostatnia aktualizacja: 07.2013 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU Numer referencyjny wnioskodawcy lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13

Spis treści. Wstęp... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji... 13. Rozdział I Zasady ogólne... 13 3 Wstęp........................................... 11 CZĘŚĆ I Przepisy wykonawcze do Części I Konwencji................. 13 Rozdział I Zasady ogólne.............................. 13 Zasada 1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROCEDURY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ KLIENTÓW OSTOJA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

WYCIĄG Z PROCEDURY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ KLIENTÓW OSTOJA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. WYCIĄG Z PROCEDURY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ KLIENTÓW OSTOJA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 3. 1. Towarzystwo umożliwia Klientom bezpłatne składanie

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. ...

Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. ... Białystok dnia... Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Uzasadnienie... CO POWINIEN

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Procedura naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia Solna Dolina nr 06/2015

Procedura naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia Solna Dolina nr 06/2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady nr 04/2015 z dnia 16.12.2015roku Procedura naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia Solna Dolina nr 06/2015 1. Niniejsza procedura określa

Bardziej szczegółowo

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r.

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r. Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych 8 czerwca 2015 r. Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione w danym państwie Międzynarodowy Biuro

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Inwestycje Rolne Fundusz

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

POIG /10-00 Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ

POIG /10-00 Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ POIG 05.02.00-00-004/10-00 Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r.

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. (Urząd Regulacji Energetyki) Kto powinien posiadać koncesję? Obowiązujący dotychczas art. 32

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji POJAZD ZABYTKOWY - decyzja o nadaniu i umieszczeniu numeru identyfikacyjnego nadwozia/podwozia/ramy dla pojazdu zabytkowego, w którym cecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik do porozumienia o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych

Załącznik do porozumienia o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych Załącznik do porozumienia o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych Procedura wydawania świadectwa kwalifikacji pilota lotni i paralotni

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU W RAMACH RACHUNKU PKO IKZE

FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU W RAMACH RACHUNKU PKO IKZE FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU W RAMACH RACHUNKU PKO IKZE FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny grantobiorców.

Procedury wyboru i oceny grantobiorców. Procedury wyboru i oceny grantobiorców. 1. Wniosek na projekt grantowy LGD składa do samorządu województwa. 2. Warunkiem przeprowadzenia otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów jest zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Ważne!

Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Ważne! Karta usługi: Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Szczegóły sprawy: Symbol Referat Osoba odpowiedzialna Opis sprawy 5353 Wpisywanie akt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Załącznik do zarządzenia Nr 8/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy biuro@kondrat.pl Znaki towarowe Znak towarowy art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.16.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2016r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU W RAMACH RACHUNKU PKO IKE

FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU W RAMACH RACHUNKU PKO IKE FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU W RAMACH RACHUNKU PKO IKE FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH...

DEFINICJA RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH... WYDZIAŁ FINANSÓW Lxxx SPIS TREŚCI 1. DEFINICJA RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH... 2 2. SYSTEM OBCIĄŻEŃ RACHUNKÓW OBROTÓW BIEŻĄCYCH... 2 3. OTWARCIE RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH... 2 4. ZASILANIE RACHUNKU OBROTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Postępowanie w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty. Dz.U.2015.447 z dnia 2015.03.27

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz Dział IIa USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (przepisy obowiązujące od 1 marca 2017 r., wybrane artykuły regulujące ceny transferowe) POROZUMIENIA W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm. USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów Stan prawny na 10.02.2012r. (Dz.U.2006.208.1537 ze zm.) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOKRAJOWY REJESTR ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

OGÓLNOKRAJOWY REJESTR ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI OGÓLNOKRAJOWY REJESTR ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI r. pr. Monika Młotkiewicz Departament Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Generalny

Bardziej szczegółowo

Wspólny Regulamin na podstawie Aktu z 1999 r., Aktu z 1960 r. oraz Aktu z 1934 r. Porozumienia haskiego (ważny na dzień 1. 04. 2004 r.

Wspólny Regulamin na podstawie Aktu z 1999 r., Aktu z 1960 r. oraz Aktu z 1934 r. Porozumienia haskiego (ważny na dzień 1. 04. 2004 r. Wspólny Regulamin na podstawie Aktu z 1999 r., Aktu z 1960 r. oraz Aktu z 1934 r. Porozumienia haskiego (ważny na dzień 1. 04. 2004 r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasada 1: Definicje Zasada

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPÓŁDZIELCZEGO ARBITRAŻU KONSUMENCKIEGO

REGULAMIN SPÓŁDZIELCZEGO ARBITRAŻU KONSUMENCKIEGO REGULAMIN SPÓŁDZIELCZEGO ARBITRAŻU KONSUMENCKIEGO 1 1. Regulamin stosuje się do rozstrzygania przez Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki, zwany dalej: SAK działający przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1)

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

3 Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego rozpatrywania.

3 Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji przyjęta Uchwała Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy nr 4/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.04.2013 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1. Czynności paszportowe 1.01 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego Rejestracja wzoru przemysłowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju Procedura wyboru operacji przez LGD Przyjęta Uchwałą Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZAREJESTROWANE WZORY WSPÓLNOTOWE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O UNIEWAŻNIENIE WZORU

ZAREJESTROWANE WZORY WSPÓLNOTOWE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O UNIEWAŻNIENIE WZORU WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAREJESTROWANYMI WZORAMI WSPÓLNOTOWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) ZAREJESTROWANE WZORY WSPÓLNOTOWE ROZPATRYWANIE

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) :

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : Ustawa z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw ( pwp) Akt genewski

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11/2017 DYREKTORA ZARZĄDU GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ z dnia 7 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11/2017 DYREKTORA ZARZĄDU GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ z dnia 7 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11/2017 DYREKTORA ZARZĄDU GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie: zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz udostępniania i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 71/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 maja 2013 r. Zarządzenie Nr 71/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania przez Rektora pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru Na podstawie: art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Czapińskiego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o unieważnienie rejestracji 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Podatków i Opłat Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji w karcie

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wpisu wzór 008

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wpisu wzór 008 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza zgłoszenia wpisu wzór 008 1. Uwagi ogólne Zalecane (lecz nie obowiązkowe) jest stosowanie formularza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 1291 UCHWAŁA NR XLII/1095/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta

Bardziej szczegółowo

Prof. Ryszard Skubisz

Prof. Ryszard Skubisz Prof. Ryszard Skubisz 1 ŹRÓDŁA PRAWA (W OGÓLNOŚCI) Ustawa prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1410) wraz z przepisami wykonawczymi Rozporządzenie Rady WE nr 207/2009

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, KONFEDERACJII SZWAJCARSKIEJ LUB PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM

Bardziej szczegółowo

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100 WZÓR NR 90 SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA Wałbrzych, 3 kwietnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Dłużnik: Adam Makowski zam. w Wałbrzychu, ul. Stawowa 12 m.1 Wierzyciel: Gmina Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje:

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje: Uchwała Rady Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider nr 2/2012 z dnia 23.02.2012 zmieniająca Uchwałę Rady nr 3/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie przyjęcia z późn. zm. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (1) (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (1) (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2008 r.) Dz.U.2008.218.1390 2013-01-01 zm. Dz.U.2011.232.1378 art. 20 2013-11-30 zm. Dz.U.2013.1323 art. 2 2015-12-02 zm. Dz.U.2015.1884 art. 1 USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki pod firmą: BRIJU Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) na

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy podstawa prawna: art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 1. Zakres zastosowania 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji stosowanej w Urzędzie Miejskim w Starym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umów

Bardziej szczegółowo