JAKOŚĆ ŻYCIA LUDZI MŁODYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOŚĆ ŻYCIA LUDZI MŁODYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU"

Transkrypt

1 JAKOŚĆ ŻYCIA LUDZI MŁODYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU RANKING POWIATÓW Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania

2 Jednym z poważniejszych wyzwań współczesnej polityki społecznej i gospodarczej jest przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom kryzysu demograficznego. Jego przejawem jest m.in. ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji i wyludnianie się wielu regionów Polski. Za uśrednionymi i jeszcze względnie dobrymi wskaźnikami dla Polski kryją się znacznie drastyczniejsze spadki w poszczególnych regionach. Ta sytuacja to wynik nie tylko spadku urodzin (którego ograniczenie traktuje się jako zadanie państwa), lecz również procesy migracyjne (na których kierunek i siłę w znacznym stopniu można wpływać na poziomie lokalnym). Autorzy: Krzysztof Safin kierownik Zespołu Tomasz Kopyściański Tomasz Rólczyński Współpraca : Anna Sołtysiak Tomasz Wojtasiewicz 2 Analiza metodologiczna

3 Według Raportu US1, ( ) w województwie dolnośląskim w przeliczeniu na 1000 ludności w 2011 r. ujemny przyrost naturalny wystąpił w 19 powiatach w granicach od minus 0,06 w powiecie średzkim do minus 4,54 w mieście Jelenia Góra. Dodatni współczynnik przyrostu naturalnego zanotowano w 10 powiatach, a najwyższy dotyczył powiatu wrocławskiego (plus 3,74). (zob. mapka.) Ogólne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności w województwie, było dodatnie i wyniosło plus 0,37. Dodatnią wartość wskaźnika odnotowano w 9 powiatach, w tym największą, w powiecie wrocławskim 22,86. Ubytek ludności z tytułu migracji dotyczył pozostałych powiatów, w tym największy dotyczył powiatu górowskiego, gdzie saldo migracji na 1000 ludności w analizowanym okresie wyniosło minus 3,99 i powiatu głogowskiego minus 3,70. Wydaje się więc, że zarówno z poznawczego jak (przede wszystkim) aplikacyjnego punktu widzenia, wiedza o siłach przyciągania bądź wypychania ludzi do i z danego terenu jest bardzo istotna. Może być traktowana jako kompendium do wykorzystania przez organy władzy samorządowej, sektor NGO oraz społeczność mieszkańców Dolnego Śląska do kształtowania instrumentów polityki gospodarczej i społecznej, budowania indywidualnych strategii mieszkańców, instytucji i podmiotów gospodarczych. W badaniach prowadzonych przez Zespół Badawczy Wyższej Szkoły Bankowej z Wrocławia zjawiska te są analizowane kompleksowo w ramach badania jakości życia 2 na poziomie powiatów, przy czym analizy te prowadzone są z perspektywy ludzi młodych. Chodziło więc o dokonanie ocen jakości życia w poszczególnych powiatach Dolnego Śląska niejako oczyma ludzi młodych, co ma swoje odbicie głównie w doborze wskaźników pomiaru i w sferze wnioskowania. Postawione pytanie podstawowe jakie czynniki, zjawiska powodują, że młodzi ludzi pozostają (bądź przybywają) w niektóre miejsca a z niektórych bezpowrotnie wyjeżdżają. Na poziomie lokalnym (regionalnym) na poziom życia wpływa wiele czynników niezależnych lub tylko częściowo zależnych od decyzji podejmowanych przez władze samorządowe, takich jak np. ukształtowanie przestrzenne, zagrożenie katastrofami ekologicznymi, czy też ceny energii elektrycznej. Jednak na wiele można oddziaływać i kształtować je zgodnie z koncepcjami rozwoju. 3 1 Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w US 2 Jakość życia to stopień zaspokojenia materialnych i niematerialnych potrzeb jednostki i grup społecznych. Określają ją zarówno czynniki obiektywne, np. przeciętne trwanie życia, zasięg ubóstwa, poziom skolaryzacji, jak i subiektywne, np. poziom szczęścia, stres czy sens życia [ Nowy Leksykon PWN]

4 Waga takiego ujęcia rośnie. Coraz częściej uznaje się bowiem, że chociaż życie toczy się w ramach ogólnych warunków makroekonomicznych i politycznych, to jednak na poziomie lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, infrastrukturalnych, przy określonym poziomie bezpieczeństwa, zanieczyszczenia powietrza czy określonej życzliwości sąsiadów. W związku z tym, bez znajomości tych lokalnych (regionalnych) uwarunkowań trudno kształtować wytyczne polityki gospodarczej, kierować strumienie pomocy publicznej, przyciągać inwestorów, budować społeczeństwo obywatelskie, trudno też mówić o rzeczywistych wyborach miejsc życia i pracy, trudno nawet oceniać skuteczność koncepcji i ludzi (władz) bez znajomości punktów odniesienia.

5 Saldo migracji na pobyt stały na 1000 ludności w województwie dolnośląskim według powiatów w 2011 r ,5 i mniej -2, ,0 4,0 i więcej Powiaty 1. Powiat zgorzelecki 2. Powiat bolesławiecki 3. Powiat lubański 4. Powiat lwówecki 5. Powiat jelenigórski 6. Miasto Jelenia Góra 7. Powiat kamiennogórski 8. Powiat wałbrzyski 9. Powiat dzierżoniowski 10. Powiat kłodzki 11. Powiat ząbkowicki 12. Powiat strzeliński 13. Powiat wrocławski 14. Powiat oławski 15. Miasto Wrocław 16. Powiat średzki 17. Powiat wołowski 18. Powiat legnicki 19. Powiat jaworski 20. Powiat świdnicki 21. Powiat złotoryjski 22. Miasto Legnica 23. Powiat polkowicki 24. Powiat głogowski 25. Powiat lubiński 26. Powiat górowski 27. Powiat trzebnicki 28. Powiat milicki 29. Powiat oleśnicki Źródło: Raport US 5

6 Istotne kryteria oceny poziomu życia uwzględniają z reguły dwa rodzaje czynników obiektywne tj. opisujące społeczne uwarunkowania życia (mierzone przy pomocy przyjętych wskaźników) oraz subiektywne, tj. związane z zaspokajaniem własnych potrzeb, zadowoleniem, wywołujące indywidualne poczucie zadowolenia, szczęścia (odbierane przy pomocy zmysłów). Raport bazuje na analizie tych pierwszych, lecz jest równocześnie zwiastunem szerszego projektu, realizowanego przez zespół Badawczy Wyższej Szkoły Bankowej. Jego założeniem jest nie tylko przygotowanie kompleksowej oraz wiarygodnej informacji o stanie zasobów regionu i sposobie ich zagospodarowania, lecz również o ich wpływie na subiektywną satysfakcję życiową (ludzi młodych). Punktem wyjścia dla rankingu był dobór wskaźników, które możliwie dokładnie charakteryzowałyby jakość życia. Za podstawą opracowania wstępnego zestawu wskaźników przyjęto zbiór wypracowany w ramach projektu Urban Audit. Badania obiektywnej jakości życia w ramach programu Urban Audit obejmował dane dla 286 wskaźników z dziewięciu działów. [zob. Jakość życia na poziomie lokalnym- ujęcia wskaźnikowe Tadeusz Borys, Piotr Rogala (red.) UNDP Polska s.23] Zrównoważony rozwój Środowisko Społeczeństwo Gospodarka 6

7 W następnym etapie, spośród kilkuset wskaźników cech mierzalnych, dokonaliśmy wyboru wskaźników diagnostycznych, kierując się prócz ogólnego kryterium celu (któremu mają służyć) następującymi szczegółowymi kryteriami: dostępność informacji; przyjęliśmy jako główne założenie, że informacje (źródła) muszą gwarantować powtarzalnością wyników dającą możliwość porównywalności obiektów, względem których opisujemy jakości życia, cykliczność oraz powtarzalność pomiarów, dzięki którym można także obserwować zarysowujące się tendencje. użyteczność zarządcza dokonując dalszej selekcji wskaźników w każdej z trzech sfer: gospodarki, społecznej i środowiska, braliśmy pod uwagę, te które spełniają następujące warunki: opisują zasoby ogólnodostępne (odnoszą się bez wyjątku do każdego mieszkańca), są rezultatem wkładu pracy, a więc są miernikami aktywności i tworzenia warunków rozwoju (np. liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), służą zaspokojeniu potrzeb i tworzą zasób konsumpcyjny ludności (np. łóżka w szpitalach, liczba kin), obrazują koszty wzrostu potencjału we wszystkich sferach. Kolejny etap obejmował dokonanie podziału przyjętych wskaźników na stymulanty i destymulanty. Pod pojęciem destymulanty rozumie się takie cechy, których wzrost wartości świadczy o spadku poziomu zjawiska złożonego (im więcej tym gorzej), stymulanty, zaś to takie cechy, których wzrost wartości świadczy o wzroście poziomu zjawiska złożonego (im więcej tym lepiej). Uzyskany w ten sposób zestaw wskaźników, podlegał jeszcze jednej ważnej selekcji, a mianowicie testowi ważności ze względu na interes publiczny wyrażony opinią młodego pokolenia Dolnoślązaków. Studenci WSB poproszeni zostali o ocenę stopnia ważności każdego ze wskaźników z osobna. Te, które uzyskały najniższą ocenę jako nie mające znaczenia dla jakości życia zostały usunięte z listy wskaźników. Ostatecznie dobraną ich listę zaprezentowano poniżej. 7

8 Zestaw i charakter cech wykorzystanych w ramach badania jakości życia w powiatach dolnośląskich + Stymulanty Sfera gospodarka Wartość wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżet państwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców Udział nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) Roczne wydatki jednostek samorządu terytorialnego na jednego mieszkańca Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego na jednego mieszkańca (w zł) Dochody jednostek samorządu terytorialnego na jednego mieszkańca: Liczba nowo oddanych mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców - Destymulanty Stopa bezrobocia ogółem Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych (w %) Udział podmiotów gospodarczych, które zakończyły działalność, w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem Wartość zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w relacji do dochodów 8

9 + Stymulanty Sfera społeczna Udział w wieku produkcyjnym w ludności ogółem Liczba mieszkań w powiecie na 1 mieszkańca Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 na osobę Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym Liczba przedszkoli na mieszkańców Miejsca w przedszkolach na 1000 mieszkańców Miejsca w żłobkach na mieszkańców Współczynnik skolaryzacji Liczba lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łóżka w szpitalach na 10 tys. mieszkańców Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu Wskaźniki komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych Relacja liczby czytelników do liczby ludności Liczba kin na mieszkańców Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania na mieszkańców - Destymulanty Udział w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem Liczba ludności na 1 aptekę Liczba ludności w przeliczeniu na 1 placówkę biblioteczną + Stymulanty Sfera środowiskowa Procent mieszkań z podłączeniem do sieci wodociągowej Tereny zielone publicznie dostępne na mieszkańców w ha Zużycie gazu na 1 mieszkańca (Mt) Procent zalesienia powierzchni powiatu - Destymulanty Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku w tonach w przeliczeniu na 1 mieszkańca Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca (MWh) Ścieki odprowadzone ogółem na 1000 mieszkańców Zanieczyszczenia pyłowe w stosunku do powierzchni powiatu Zanieczyszczenia gazowe t/r w stosunku do powierzchni powiatu 9

10 Ranking jakości życia w powiatach dolnośląskich 10 Analiza metodologiczna

11 Podstawowe informacje o powiatach w województwie dolnośląskim zgorzelecki km 2 lubański km 2 głogowski km 2 górowski km 2 milicki polkowicki 715 km km 2 lubiński bolesławiecki wołowski trzebnicki km km 2 legnicki 675 km km 2 oleśnicki km km 2 m. Legnica złotoryjski średzki km m. Wrocław 704 km lwówecki 576 km km km 2 jaworski km wrocławski jeleniogórski oławski świdnicki 1118 km km km 2 m. Jelenia Góra 741 km kamiennogórski strzeliński 109 km km 2 wałbrzyski dzierżoniowski 479 km 515 km km 2 kłodzki km 2 ząbkowicki km 2 nazwa powiatu liczba ludności obszar w km 2 11

12 Zestawienie zbiorcze Na podstawie zgromadzonych informacji w poszczególnych sferach opracowany został zbiorczy ranking powiatów województwie dolnośląskich. Zaprezentowane w tabeli informacje zostały uszeregowane według wartości miary rozwoju z roku Ranking powiatów dolnośląskich za rok 2011 strefa społeczna strefa gospodarcza strefa środowiskowa zbiorcze 590= 650= 570= 580= 610= 750= 350= 540= 410= 700= 600= 540= 500= 570= 550= 520= 380= 390= 780= 500= 370= 540= 540= 490= 370= 360= 780= 490= 400= 420= 700= 490= 490= 340= 660= 480= 380= 240= 810=470= 370= 350= 730= 470= 400= 360= 700= 470= 350= 350= 730= 460= 370= 390= 660= 460= 430= 430= 720= 460= 380= 260= 730= 450= 380= 330= 670= 440= 380= 130= 820=440= 390= 240= 690= 430= 410= 290= 660= 430= 510= 340= 480= 430= 370= 230= 700= 420= 350= 250= 670= 410= 370= 280= 630= 410= 350= 190= 710= 410= 430= 460= 390= 410= 370= 320= 560= 400= 310= 200= 710= 400= 340= 170= 650= 380= 1 m. Jelenia Góra 0,59 0,65 0,57 0,58 2 m. Wrocław 0,61 0,75 0,35 0,54 3 wrocławski 0,41 0,70 0,60 0,54 4 lubiński 0,50 0,57 0,55 0,52 5 bolesławiecki 0,38 0,39 0,79 0,50 6 polkowicki 0,37 0,54 0,63 0,49 7 strzeliński 0,37 0,36 0,79 0,49 8 trzebnicki 0,40 0,42 0,70 0,49 9 głogowski 0,49 0,34 0,66 0,48 10 milicki 0,38 0,24 0,82 0,47 11 oławski 0,37 0,35 0,73 0,47 12 średzki 0,40 0,36 0,70 0,47 13 oleśnicki 0,35 0,33 0,73 0,46 14 świdnicki 0,37 0,39 0,66 0,46 15 ząbkowicki 0,43 0,26 0,72 0,46 16 kamiennogórski 0,38 0,29 0,73 0,45 17 dzierżoniowski 0,38 0,33 0,67 0,44 18 górowski 0,38 0,13 0,83 0,44 19 kłodzki 0,39 0,24 0,69 0,43 20 lubański 0,39 0,29 0,66 0,43 21 m. Legnica 0,51 0,34 0,48 0,43 22 złotoryjski 0,37 0,23 0,70 0,42 23 lwówecki 0,35 0, ,41 24 wałbrzyski 0,37 0,28 0,63 0,41 25 wołowski 0,35 0,19 0,71 0,41 26 zgorzelecki 0,43 0,46 0,39 0,41 27 jeleniogórski 0,37 0,32 0,56 0,40 28 legnicki 0,31 0,20 0,71 0,40 29 jaworski 0,34 0,17 0,65 0,38 Źródło: opracowanie własne 12

13 Ranking powiatów dolnośląskich wyniki za = 540= 530= 510= 500= 580= 520= 550= 550= 580= 540= 540= 480= 520= 530= 510= 520= 540= 550= 560= 550= 540= 540= 520= 510= 520= 500= 520= 520= 500= 540= 560= 530= 550= 540= 490= 460= 470= 510= 480= 490= 490= 450= 490= 470= 450= 470= 490= 510= 500= 490= 490= 500= 480= 500= 490= 480= 460= 460= 470= 500= 510= 470= 480= 480= 470= 460= 490= 500= 470= 470= 470= 470= 460= 460= 460= 460= 460= 480= 480= 460= 450= 470= 460= 460= 470= 440= 450= 480= 460= 460= 480= 480= 450= 480= 450= 410= 430= 420= 400= 470= 440= 480= 490= 480= 480= 440= 440= 480= 490= 460= 430= 470= 430= 480= 440= 420= 420= 420= 430= 450= 490= 500= 500= 470= 430= 450= 450= 440= 450= 460= 420= 450= 420= 420= 420= 420= 410= 460= 470= 450= 440= 450= 410= 400= 3380= 400= 440= 420= 410= 420= 390= 400= 390= 400= 410= 460= 440= 4400= 430= 410= 400= 430= 430= 430= 420= 430= 400= 420= 4410= 420= 430= 410= 380= 1 m.jelenia Góra 0,52 0,54 0,53 0,51 0,5 0,58 2 m.wrocław 0,52 0,55 0,55 0,58 0,54 0,54 3 wrocławski 0,48 0,52 0,53 0,51 0,52 0,54 4 lubiński 0,55 0,56 0,55 0,54 0,54 0,52 5 bolesławiecki 0,51 0,52 0,50 0,52 0,52 0,50 6 polkowicki 0,54 0,56 0,53 0,55 0,54 0,49 7 strzeliński 0,46 0,47 0,51 0,48 0,49 0,49 8 trzebnicki 0,45 0,49 0,47 0,45 0,47 0,49 9 głogowski 0,51 0,50 0,49 0,49 0,50 0,48 10 milicki 0,50 0,49 0,48 0,46 0,46 0,47 11 oławski 0,50 0,51 0,47 0,48 0,48 0,47 12 średzki 0,46 0,49 0,50 0,47 0,47 0,47 13 oleśnicki 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 14 świdnicki 0,48 0,48 0,46 0,45 0,47 0,46 15 ząbkowicki 0,46 0,47 0,44 0,45 0,48 0,46 16 kamiennogórski 0,46 0,48 0,48 0,45 0,48 0,45 17 dzierżoniowski 0,41 0,43 0,42 0,40 0,47 0,44 18 górowski 0,48 0,49 0,49 0,48 0,44 0,44 19 kłodzki 0,48 0,49 0,46 0,43 0,47 0,43 20 lubański 0,48 0,44 0,42 0,42 0,42 0,43 21 m.legnica 0,48 0,49 0,50 0,50 0,47 0,43 22 złotoryjski 0,45 0,45 0,44 0,45 0,46 0,42 23 lwówecki 0,45 0,42 0,42 0,42 0,42 0,41 24 wałbrzyski 0,46 0,47 0,45 0,44 0,45 0,41 25 wołowski 0,40 0,38 0,38 0,40 0,42 0,41 26 zgorzelecki 0,42 0,39 0,40 0,39 0,40 0,41 27 jeleniogórski 0,46 0,44 0,44 0,43 0,41 0,40 28 legnicki 0,43 0,43 0,43 0,42 0,43 0,40 29 jaworski 0,42 0,41 0,42 0,43 0,41 0,38 Źródło: opracowanie własne 13

14 Z przedstawione zestawienia wynika, że najwyższe miejsce w rankingu za rok 2011 zajął powiat grodzki Jelenia Góra, co oznacza, że zgodnie z zastosowanymi miarami i pojęciami jest to powiat o najlepszych warunkach życia dla ludzi młodych. Kolejne miejsca zajmują powiaty wrocławskie grodzki i ziemski. Przedstawione wyniki badań wskazują na dominację powiatów grodzkich (m. Jelenia Góra i m. Wrocław) oraz powiatu wrocławskiego nad pozostałymi powiatami ziemskimi. Przewaga tych powiatów nad pozostałymi w głównej mierze jest wynikiem potencjału odnotowanego w sferze gospodarczej oraz w sferze społecznej, co rekompensuje gorszą ocenę tych obszarów w aspekcie środowiskowym. Warto zauważyć, że najlepsze w zestawieniu- powiat grodzki -miasto Jelenia Góra nie jest liderem w żadnej ze sfer, a najlepszą pozycję zapewnia równomierny rozkład wartości dla poszczególnych badanych zjawisk i oznacza najpełniej realizowaną ideę zrównoważonego rozwoju. Dominujące w sferze gospodarczej i społecznej miasto Wrocław zajmuje drugie miejsce w rankingu zbiorczym z powodu gorszych wyników w obszarze środowisko. Co ciekawe zajmujący ostatnie miejsce powiat jaworski w przypadku żadnej z badanych cech nie osiąga najgorszych wyników. 14

15 Sfera gospodarcza Analiza wyników w poszczególnych sferach Wyniki przedstawiające sytuację dolnośląskich powiatów w sferze gospodarczej w latach prezentuje tabela 3 (informacje zostały uszeregowane według wartości miary rozwoju z roku 2011). Zestawienie wartości j zastosowanej miary rozwoju w sferze gospodarczej dla powiatów dolnośląskich w latach = 780= 780= 740= 680= 750= 590= 700= 690= 620= 640= 700= 510= 590= 600= 560= 470= 6650= 610= 630= 660= 610= 570= 570= 550= 620= 530= 630= 590= 540= 370= 380= 410= 380= 360= 460= 290= 400= 410= 380= 380= 420= 390= 400= 390= 460= 400= 390= 350= 340= 330= 320= 350= 390= 310= 400= 420= 360= 340= 360= 250= 280= 400= 320= 320= 360= 360= 420= 350= 350= 320= 350= 390= 370= 360= 380= 370= 340= 490= 520= 520= 510= 390= 340= 180= 180= 160= 150= 350= 330= 320= 320= 310= 340= 270= 330= 370= 330= 380= 380= 260= 320= 380= 260= 180= 250= 200= 290= 240= 280= 330= 260= 290= 290= 300= 330= 290= 270= 290= 280= 220= 260= 300= 240= 470= 260= 300= 240= 270= 260= 210= 250= 310= 250= 210= 210= 140= 240= 230= 260= 210= 170= 270= 240= 200= 240= 200= 280= 270= 230= 290= 310= 280= 320= 270= 220= 220= 170= 210= 220= 190= 190= 210= 190= 210= 290= 170= 170= 200= 250= 260= 270= 210= 130= 1 m. Wrocław 0,71 0,78 0,79 0,74 0,68 0,75 2 wrocławski 0,59 0,7 0,69 0,62 0,64 0,70 3 m. Jelenia Góra 0,51 0,59 0,6 0,56 0,47 0,65 4 lubiński 0,61 0,63 0,66 0,61 0,57 0,57 5 polkowicki 0,55 0,62 0,53 0,63 0,59 0,54 6 zgorzelecki 0,37 0,38 0,41 0,38 0,36 0,46 7 trzebnicki 0,29 0,40 0,41 0,38 0,38 0,42 8 bolesławiecki 0,39 0,40 0,39 0,46 0,40 0,39 9 świdnicki 0,35 0,34 0,33 0,32 0,35 0,39 10 średzki 0,31 0,40 0,42 0,36 0,34 0,36 11 strzeliński 0,25 0,28 0,40 0,32 0,32 0,36 12 oławski 0,36 0,42 0,35 0,35 0,32 0,35 13 głogowski 0,39 0,37 0,36 0,38 0,37 0,34 14 m. Legnica 0,49 0,52 0,52 0,51 0,39 0,34 15 dzierżoniowski 0,18 0,18 0,16 0,15 0,35 0,33 16 oleśnicki 0,32 0,32 0,31 0,34 0,27 0,33 17 jeleniogórski 0,37 0,33 0,38 0,38 0,26 0,32 18 lubański 0,38 0,26 0,18 0,25 0,20 0,29 19 kamiennogórski 0,24 0,28 0,33 0,26 0,29 0,29 20 wałbrzyski 0,30 0,33 0,29 0,27 0,29 0,28 21 ząbkowicki 0,22 0,26 0,30 0,24 0,25 0,26 22 lwówecki 0,30 0,24 0,27 0,26 0,21 0,25 23 milicki 0,31 0,25 0,21 0,21 0,11 0,24 24 kłodzki 0,23 0,26 0,21 0,17 0,27 0,24 25 złotoryjski 0,20 0,24 0,20 0,28 0,27 0,23 26 legnicki 0,29 0,31 0,28 0,32 0,27 0,20 27 wołowski 0,22 0,17 0,21 0,22 0,19 0,19 28 jaworski 0,21 0,19 0,21 0,29 0,17 0,17 29 górowski 0,20 0,25 0,26 0,27 0,10 0,13 Źródło: opracowanie własne 15

16 W ciągu ostatnich lat można dostrzec pogłębianie się różnic w poziomie życia pomiędzy silnymi ośrodkami (gospodarczymi), w szczególności powiat grodzki Wrocław oraz powiaty Zagłębia Miedziowego a powiatami peryferyjnymi. Przedstawione wyniki badań wskazują na znaczące różnice pomiędzy grodzkimi powiatami Wrocław i Jelenia Góra oraz powiatami polkowickim i lubińskim, a pozostałymi powiatami ziemskimi (wyjątkiem jest powiat wrocławski) Odnotowane tendencje odzwierciedlają (opisywane w literaturze przedmiotu) zjawisko polaryzacji rozwoju wewnątrz regionu w wyniku koncentracji kapitału w dużych miastach i strefach przemysłowych, co zwiększa ryzyko stagnacji gospodarczej pozostałych obszarów. Przeprowadzone badania nie wykazują wprawdzie znaczących zmian w odniesieniu do pozycji danego powiatu w zestawieniu w poszczególnych latach, tym niemniej odnotować należy, iż w badanym okresie zastosowane mierniki rozwoju wielu powiatów charakteryzowała tendencja spadkowa, widoczna zwłaszcza na przestrzeni lat , co niewątpliwie miało związek z odczuwalnym w całym kraju spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego. Przeprowadzone badania wskazują na wyraźne zróżnicowanie pomiędzy najsilniejszymi a najsłabszymi powiatami w województwie dolnośląskim. Wprawdzie wśród powiatów charakteryzujących się najniższa miarą rozwoju występuje spora rotacja, tym niemniej nie ma ona istotnego przełożenia na zmniejszenie w wymiarze ogólnym i dystansu do powiatów najlepszych. Wskazuje na to już porównanie różnicy pomiędzy powiatami o najwyższym i najniższym poziomie wskaźnika (zastosowanej miary rozwoju) w danym roku. Przykładowo w roku 2006 różnica pomiędzy miastem Wrocław, a najsłabszym w tym roku powiatem dzierżoniowskim wynosiła 0,53, podczas gdy w 2011 roku wzrosła ona do 0,62 (odpowiednio Wrocław 0,75 i powiat górowski 0,13). Ponieważ jednak formułowanie wniosków wyłącznie na podstawie wartości skrajnych stanowi pewne uproszczenie toteż bardziej miarodajną podstawą do oceny badanego zjawiska w tym zakresie będzie interpretacja informacji uzyskanych na podstawie wartości odchylenia standardowego (jak szeroko wartości analizowane są rozrzucone wokół jej średniej) w kolejnych latach. 16

17 Porównanie powiatów z najwyższymi i najniższymi wartościami miary rozwoju w latach ,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0 Źródło: opracowanie własne powiat m. Wrocław powiat wrocławski powiat m. Jelenia Góra powiat wołowski powiat jaworski powiat górowski 17

18 Sfera gospodarcza 2011 Dystans powiatów do jednostki wzorcowej (o wartości miernika równej 1) dla powiatów dolnośląskich w poszczególnych sferach. 1,0 jednostka wzorcowa 0,23 powiat złotoryjski 0,46 powiat zgorzelecki 0,26 powiat ząbkowicki 0,70 powiat wrocławski powiat wołowski 0,19 0,28 powiat wałbrzyski 0,42 powiat trzebnicki 0,39 powiat świdnicki 0,36 powiat średzki 0,36 powiat strzeliński 0,54 powiat polkowicki 0,35 powiat oławski 0,33 powiat oleśnicki powiat milicki 0,24 0,65 powiat m. Jelenia Góra 0,8 0,6 0,4 0,2 0,39 powiat bolesławiecki 0,33 powiat dzierżoniowski 0,34 powiat głogowski 0,13 powiat górowski 0,17 powiat jaworski 0,57 powiat lubiński 0,25 powiat lwówecki 0,37 0,75 powiat m. Legnica powiat m. Wrocław 0,32 powiat jelenigórski 0,29 powiat kamiennogórski 0,24 powiat kłodzki 0,20 powiat legnicki 0,39 powiat lubański Uwagi: Linią czerwoną zaznaczona dla danej sfery wartość kwartyla trzeciego Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 18

19 W 2011 roku różnica pomiędzy pierwszym a ostatnim powiatem wzrosła ona do 0,62. Odnotowane tendencje odzwierciedlają zjawisko polaryzacji rozwoju wewnątrz regionu w wyniku koncentracji kapitału w dużych miastach i strefach przemysłowych, co zwiększa ryzyko stagnacji gospodarczej pozostałych obszarów. 0,62 różnica pomiędzy miastem Wrocław a powiatem górowskim 19

20 Sfera społeczna Wyniki przedstawiające sytuację dolnośląskich powiatów w sferze społecznej w latach prezentuje tabela (informacje zostały uszeregowane według wartości miary rozwoju z roku 2011). Zestawienie wartości zastosowanej miary rozwoju w sferze społecznej dla powiatów dolnośląskich w latach = 600= 620= 640= 620= 610= 540= 510= 510= 500= 510= 590= 530= 550= 620= 6000= 570= 510= 560= 550= 560= 560= 550= 500= 510= 490= 500= 500= 500= 490= 530= 460= 500= 500= 510= 430= 490= 480= 380= 480= 480= 430= 380= 400= 440= 420= 410= 410= 390= 3680= 460= 420= 390= 400= 380= 390= 380= 370= 370= 400= 540= 530= 520= 490= 490= 380= 460= 440= 470= 430= 410= 380= 450= 450= 460= 440= 440= 380= 450= 450= 460= 440= 430= 380= 430= 440= 440= 430= 440= 380= 430= 4520= 413= 430= 420= 380= 390= 400= 420= 400= 390= 380= 460= 440= 500= 480= 460= 370= 460= 430= 470= 450= 440= 370= 440= 440= 460= 450= 430= 370= 470= 430= 460= 440= 430= 370= 440= 440= 450= 440= 430= 370= 390= 360= 420= 410= 410= 370= 440= 410= 410= 400= 410= 370= 440= 390= 410= 410= 410= 350= 380= 380= 400= 410= 400= 350= 370= 370= 360= 360= 380= 350= 320= 390= 420= 410= 420= 340= 320= 310= 340= 310= 330= 310= 1 m. Wrocław 0,61 0,6 0,62 0,64 0,62 0,61 2 m. Jelenia Góra 0,54 0,51 0,51 0,50 0,51 0,59 3 m. Legnica 0,53 0,55 0,62 0,60 0,57 0,51 4 lubiński 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 0,50 5 głogowski 0,51 0,49 0,50 0,50 0,50 0,49 6 zgorzelecki 0,53 0,46 0,50 0,50 0,51 0,43 7 ząbkowicki 0,49 0,48 0,38 0,48 0,48 0,43 8 wrocławski 0,38 0,40 0,44 0,42 0,41 0,41 9 średzki 0,39 0,38 0,46 0,42 0,39 0,40 10 trzebnicki 0,38 0,39 0,38 0,37 0,37 0,40 11 kłodzki 0,54 0,53 0,52 0,49 0,49 0,39 12 lubański 0,46 0,44 0,47 0,43 0,41 0,39 13 kamiennogórski 0,45 0,45 0,46 0,44 0,44 0,38 14 dzierżoniowski 0,45 0,45 0,46 0,44 0,43 0,38 15 milicki 0,43 0,44 0,44 0,43 0,44 0,38 16 bolesławiecki 0,43 0,42 0,43 0,43 0,42 0,38 17 górowski 0,39 0,40 0,42 0,40 0,39 0,38 18 polkowicki 0,46 0,44 0,50 0,48 0,46 0,37 19 jeleniogórski 0,46 0,43 0,47 0,45 0,44 0,37 20 świdnicki 0,44 0,44 0,46 0,45 0,43 0,37 21 wałbrzyski 0,47 0,43 0,46 0,44 0,43 0,37 22 złotoryjski 0,44 0,44 0,45 0,44 0,43 0,37 23 strzeliński 0,39 0,36 0,42 0,41 0,41 0,37 24 oławski 0,44 0,41 0,41 0,40 0,41 0,37 25 lwówecki 0,44 0,39 0,41 0,41 0,41 0,35 26 oleśnicki 0,38 0,38 0,40 0,41 0,40 0,35 27 wołowski 0,37 0,37 0,36 0,36 0,38 0,35 28 jaworski 0,42 0,39 0,42 0,41 0,42 0,34 29 legnicki 0,32 0,31 0,34 0,31 0,33 0,31 Źródło: opracowanie własne 20

21 Przedstawione wyniki wykazują mniejsze różnice pomiędzy powiatami w sferze społecznej aniżeli w sferze gospodarczej. Tym niemniej jeszcze wyraźniejsza w tym zakresie jest przewag powiatów grodzkich (a zwłaszcza miasta Wrocław i Jelenia Góra) nad pozostałymi powiatami). Przeprowadzone badania nie wykazują znaczących zmian w odniesieniu do pozycji danego powiatu w zestawieniu w poszczególnych latach. Podkreśleniem pewnej trwałości zjawisk w tym zakresie jest również porównanie różnicy pomiędzy powiatami o najwyższej i najniższym poziomie zastosowanej miary rozwoju w danym roku. W sferze społecznej i środowiskowej na przestrzeni badanych lat nie występują znaczące zmiany pozycji analizowanych powiatów. Zróżnicowanie sytuacji powiatów w sferze społecznej nie ulega istotnym zmianom. Znaczenie w tym przypadku ma fakt, iż ukształtowane w wyniku dłuższego procesu historycznego cechy wyposażenia społecznego nie poddają się szybkim zmianom poprzez ingerencję władz lokalnych jak też czynniki zewnętrzne. Szczegółowa analiza sytuacji w sferze społecznej wymaga przeanalizowania wyników w odniesieniu do poszczególnych cech. Ich graficzną ilustracją jest zaprezentowany poniżej rysunek. Wśród badanych dolnośląskich powiatów nie można wskazać wyraźnego lidera w zakresie wszystkich rozpatrywanych aspektów w sferze społecznej. Tym niemniej w większości branych pod uwagę w badaniu cech dominują powiaty grodzkie. 21

22 Sfera społeczna 2011 Dystans powiatów do jednostki wzorcowej (o wartości miernika równej 1) dla powiatów dolnośląskich w poszczególnych sferach. jednostka wzorcowa 1,0 0,37 powiat złotoryjski 0,43 powiat zgorzelecki powiat ząbkowicki 0,43 powiat wrocławski 0,41 powiat wołowski 0,35 powiat wałbrzyski 0,37 powiat trzebnicki 0,40 powiat świdnicki 0,37 0,40 powiat średzki powiat strzeliński 0,37 powiat polkowicki 0,37 powiat oławski 0,37 powiat oleśnicki 0,35 powiat milicki 0,38 0,59 powiat m. Jelenia Góra 0,8 0,6 0,4 0,2 0,38 powiat bolesławiecki 0,38 powiat dzierżoniowski 0,49 powiat głogowski 0,38 powiat górowski 0,34 powiat jaworski 0,37 powiat jelenigórski 0,38 powiat kamiennogórski 0,39 powiat kłodzki 0,31 powiat legnicki 0,39 powiat lubański 0,50 powiat luibiński 0,35 powiat lubiński 0,51 powiat m. Legnica 0,61 powiat m. Wrocław Uwagi: Linią czerwoną zaznaczona dla danej sfery wartość kwartyla trzeciego Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 22

23 Do cech, które najbardziej różnicują sytuację powiatów dolnośląskich w sferze społecznej należy zaliczyć min. liczbę turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania na mieszkańców (współczynniki zmienności w kolejnych latach dla tej cechy przekraczają 200%). 726 liczba obiektów turystycznych w powiecie jelenigórskim 23

24 Sfera środowiskowa Wyniki przedstawiające sytuację dolnośląskich powiatów w sferze środowiskowej w latach prezentuje tabela (informacje zostały uszeregowane według wartości miary rozwoju z roku 2011). Zestawienie wartości zastosowanej miary rozwoju w sferze środowisko dla powiatów dolnośląskich w latach = 860= 830= 800= 840= 830= 800= 820= 820= 780= 820= 820= 750= 780= 760= 750= 800= 790= 770= 790= 770= 750= 790= 790= 700= 730= 700= 680= 730= 730= 730= 730= 730= 690= 740= 730= 730= 730= 720= 750= 740= 730= 680= 700= 690= 680= 730= 720= 710= 720= 700= 670= 710= 710= 620= 620= 600= 660= 720= 710= 720= 730= 700= 670= 710= 700= 710= 710= 690= 670= 710= 700= 710= 700= 690= 670= 710= 700= 690= 700= 690= 660= 700= 690= 630= 660= 660= 640= 680= 670= 640= 670= 620= 630= 680= 670= 660= 690= 670= 660= 690= 660= 640= 660= 640= 620= 660= 660= 680= 700= 660= 640= 670= 660= 650= 680= 670= 620= 660= 650= 650= 680= 650= 640= 650= 630= 650= 670= 660= 665= 660= 630= 540= 530= 580= 600= 600= 600= 570= 600= 600= 540= 590= 570= 570= 610= 550= 510= 570= 560= 540= 560= 550= 550= 570= 550= 450= 470= 460= 470= 490= 480= 380= 390= 360= 340= 380= 390= 390= 350= 380= 460= 410= 350= 1 górowski 0,85 0,86 0,83 0,80 0,84 0,83 2 milicki 0,80 0,82 0,82 0,78 0,82 0,82 3 bolesławiecki 0,75 0,78 0,76 0,75 0,80 0,79 4 strzeliński 0,77 0,79 0,77 0,75 0,79 0,79 5 kamiennogórski 0,70 0,73 0,70 0,68 0,73 0,73 6 oleśnicki 0,73 0,73 0,73 0,69 0,74 0,73 7 oławski 0,73 0,73 0,72 0,75 0,74 0,73 8 ząbkowicki 0,68 0,70 0,69 0,68 0,73 0,72 9 legnicki 0,71 0,72 0,70 0,67 0,71 0,71 10 wołowski 0,62 0,62 0,60 0,66 0,72 0,71 11 średzki 0,72 0,73 0,70 0,67 0,71 0,70 12 trzebnicki 0,71 0,71 0,69 0,67 0,71 0,70 13 złotoryjski 0,71 0,70 0,69 0,67 0,71 0,70 14 kłodzki 0,69 0,70 0,69 0,66 0,70 0,69 15 dzierżoniowski 0,63 0,66 0,66 0,64 0,68 0,67 16 lwówecki 0,64 0,67 0,62 0,63 0,68 0,67 17 głogowski 0,66 0,69 0,67 0,66 0,69 0,66 18 lubański 0,64 0,66 0,64 0,62 0,66 0,66 19 świdnicki 0,68 0,70 0,66 0,64 0,67 0,66 20 jaworski 0,65 0,68 0,67 0,62 0,66 0,65 21 polkowicki 0,65 0,68 0,65 0,64 0,65 0,63 22 wałbrzyski 0,65 0,67 0,66 0,65 0,66 0,63 23 wrocławski 0,54 0,53 0,58 0,60 0,60 0,60 24 m.jelenia Góra 0,57 0,60 0,60 0,54 0,59 0,57 25 jeleniogórski 0,57 0,61 0,55 0,51 0,57 0,56 26 lubiński 0,54 0,56 0,55 0,55 0,57 0,55 27 m. Legnica 0,45 0,47 0,46 0,47 0,49 0,48 28 zgorzelecki 0,38 0,39 0,36 0,34 0,38 0,39 29 m. Wrocław 0,29 0,35 0,38 0,46 0,41 0,35 Źródło: opracowanie własne 24

25 W porównaniu do wcześniej opisywanych sfer odnotować należy przewagę powiatów ziemskich nad powiatami grodzkimi. Liderem w tej sferze są powiaty górowski i milicki, które jednocześnie wypadały najgorzej w ocenie potencjału gospodarczego. Obserwacje te wiąże pewna zależność, wynikająca z faktu, iż niska aktywność gospodarcza przekłada się na relatywnie mniejsze zużycie gazu, energii, zanieczyszczenia powietrza, co przekłada się na poprawę jakości życia na tych obszarach w sferze środowiskowej. Z tych samych względów najniższe miejsca w rankingu zajmują powiaty grodzkie. Negatywnym wyjątkiem w tym zakresie pozostaje powiat zgorzelecki Powiaty wykazujące wyższą aktywność gospodarczą charakteryzują się z reguły niższą oceną jakości życia w sferze środowiskowej. Podobnie jak w przypadku sfery społecznej na przestrzeni badanych lat trudno odnotować znaczące zmiany pod kątem oceny zmian w stopniu zróżnicowania jakości życia w sferze środowisko. Warto jednak podkreślić, iż wartość minimalna i średnia zastosowanej miary wykazuje tendencję wzrostową (zwłaszcza w okresie ), co może świadczyć stopniowej poprawie sytuacji wśród powiatów charakteryzujących się jak do tej pory najgorszą sytuacją. W przypadku poszczególnych cech nie wyłania się przewaga jednego powiatu nad pozostałymi we wszystkich badanych aspektach. Tym niemniej w powiatach najsłabszych w sferze środowiskowej dostrzegane jest skumulowanie negatywnych zjawisk. W odróżnieniu od sfery gospodarczej i społecznej w przypadku większości cech występuje asymetria lewostronna, przejawiająca się skupieniem znacznie powyżej średniej powiatów wokół jednostki najlepszej dla danej cechy. 25

26 Środowisko 2011 Dystans powiatów do jednostki wzorcowej (o wartości miernika równej 1) dla powiatów dolnośląskich w poszczególnych sferach. jednostka wzorcowa 1,0 0,70 powiat złotoryjski 0,39 powiat zgorzelecki powiat ząbkowicki 0,72 powiat wrocławski 0,60 powiat wołowski 0,71 powiat wałbrzyski 0,63 powiat trzebnicki 0,70 powiat świdnicki 0,66 0,70 powiat średzki powiat strzeliński 0,79 powiat polkowicki 0,63 powiat oławski 0,73 powiat oleśnicki 0,73 powiat milicki 0,82 0,57 powiat m. Jelenia Góra 0,8 0,6 0,4 0,2 0,79 powiat bolesławiecki 0,67 powiat dzierżoniowski 0,66 powiat głogowski 0,83 powiat górowski 0,65 powiat jaworski 0,56 powiat jelenigórski 0,73 powiat kamiennogórski 0,69 powiat kłodzki 0,71 powiat legnicki 0,66 powiat lubański 0,55 powiat lubiński 0,67 powiat lwówecki 0,48 powiat m. Legnica 0,35 powiat m. Wrocław Uwagi: Linią czerwoną zaznaczona dla danej sfery wartość kwartyla trzeciego Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 26 v metodologiczny

27 W przypadku poszczególnych cech nie wyłania się przewaga jednego powiatu nad pozostałymi we wszystkich badanych aspektach. Tym niemniej w powiatach najsłabszych w sferze środowiskowej dostrzegane jest skumulowanie negatywnych zjawisk co dotyczy powiatu zgorzeleckiego (ostatnie lokaty w zakresie odpadów, odprowadzonych ścieków, zanieczyszczenia powietrza) jak i powiatów grodzkich. 0,48 różnica pomiędzy liderem, a powiatem miasta Wrocław 27

28 Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki dr Tomasz Kopyściański dr Tomasz Rólczyński Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zastosowana

Bardziej szczegółowo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 916 577

Bardziej szczegółowo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2012-2014 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 914 362

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ Tab. 1.1 Ludność w latach 2010-2012 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie województwo OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 2 877 840 2 016 830 861

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1 Q1 2017 Województwo dolnośląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Unia Europejska Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Cele analizy: Ocena aktualnej oferty edukacyjnej w województwie dolnośląskim na tle sytuacji demograficznej Próba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2015 1. W miesiącu lutym 2015 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY a W ROKU SZKOLNYM 2009/10 IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH a IN THE 2009/10 SCHOOL YEAR OGÓŁEM TOTAL WOJEWÓDZTWO... 260022 7990 170457 4299 1061 640 470 Podregion jeleniogórski...

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I DELIMITACJA OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

IDENTYFIKACJA I DELIMITACJA OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM IDENTYFIKACJA I DELIMITACJA OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Prezentowany raport przedstawia wyniki przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu badań, które

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, STYCZEŃ 2017 1. W miesiącu grudniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r.

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2014 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Regionalne Badanie Rynku Pracy

Regionalne Badanie Rynku Pracy PRIORYTET 2 WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE Regionalne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU POLSKA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych %

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Wrocław, lipiec 2015 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, KWIECIEŃ 2016 1. W miesiącu marcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II dr Aleksandra Helbich - Syrek Trzebieszów 7-8 kwietnia 2009 W maju 2003r. Rada Europejska przyjęła pięć poziomów odniesienia, które są ważnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2013 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R. Wrocław, lipiec 2014 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2005 ROK MARZEC 2005 ROK

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2005 ROK MARZEC 2005 ROK REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2005 ROK MARZEC 2005 ROK Str. SPIS TREŚCI WSTĘP.4 ROZDZIAŁ 1 DIAGNOZA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO...6 A. Uwarunkowania gospodarki Regionu 1.

Bardziej szczegółowo

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 (projekt)

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 (projekt) DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 (projekt) SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Diagnoza społeczna 6 Ludność Dolnego Śląska. Trendy demograficzne 6 Wykształcenie ludności Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303105-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 185-303105 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo

Jakość życia w koncepcji rozwoju regionalnego. prof. WSB, dr hab. Krzysztof Safin

Jakość życia w koncepcji rozwoju regionalnego. prof. WSB, dr hab. Krzysztof Safin Jakość życia w koncepcji rozwoju regionalnego prof. WSB, dr hab. Krzysztof Safin Jakość życia w koncepcji rozwoju Wytyczne polityki gospodarczej wymagają definiowania jej głównych celów (i środków realizacji).

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MAJ 2016 1. W miesiącu kwietniu 2016 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

10.3 Inne grunty i nieużytki

10.3 Inne grunty i nieużytki 10.3 Inne grunty i nieużytki Obok użytków rolnych i lasów, w strukturze użytkowania ziemi wyodrębniamy inne grunty, do których zaliczamy grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, użytki ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Kwartał II, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1

Kwartał II, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1 Q2 2017 Województwo dolnośląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy

WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju powiatów w województwie dolnośląskim w latach analiza porównawcza

Społeczne uwarunkowania rozwoju powiatów w województwie dolnośląskim w latach analiza porównawcza 225 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Tomasz Kopyściański Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Tomasz Rólczyński Społeczne uwarunkowania rozwoju powiatów w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LIPCU 2013 ROKU Sierpień 2013 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2012 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2012 1. W miesiącu czerwcu 2012 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku

Wybrane aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku 118 TOMASZ PILAWKA mgr inż. Tomasz Pilawka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych / Zakład Polityki Regionalnej i Agrobiznesu Wybrane aspekty rozwoju rolnictwa

Bardziej szczegółowo

I RAPORT CZĄSTKOWY RAPORT WSTĘPNY PRZYGOTOWANY W RAMACH PROJEKTU OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO

I RAPORT CZĄSTKOWY RAPORT WSTĘPNY PRZYGOTOWANY W RAMACH PROJEKTU OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I RAPORT CZĄSTKOWY RAPORT WSTĘPNY PRZYGOTOWANY W RAMACH PROJEKTU OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. ANALIZA POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W UJĘCIU ZAWODOWYM.

Rozdział 2. ANALIZA POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W UJĘCIU ZAWODOWYM. Rozdział 2. ANALIZA POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W UJĘCIU ZAWODOWYM. 1. Analiza bezrobocia i pracy w powiatach województwa dolnośląskiego w przekroju zawodowym W analizie powiatowych

Bardziej szczegółowo

BAZA EKONOMICZNA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ECONOMIC BASE OF DISTRICTS IN THE LOWER SILESIAN PROVINCE

BAZA EKONOMICZNA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ECONOMIC BASE OF DISTRICTS IN THE LOWER SILESIAN PROVINCE PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 477 2017 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ISSN 1899-3192 e-issn 2392-0041

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MAJ 2013 1. W miesiącu kwietniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Stan bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Stan bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe Konferencja informacyjno - promocyjna realizowana w ramach projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Stan bazy kształcenia zawodowego na

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2013 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - co to takiego? Marcelina Palonek, czerwiec 2015 r. Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część (ok.2%) Funduszu Pracy- funduszu celowego przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2015 1. W maju zanotowano w powiecie jaworskim spadek liczby

Bardziej szczegółowo

2017 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2017 r.

2017 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2017 r. 2017 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2017 r. Spis treści I. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2017 r...3 II. Prognoza demograficzna na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2012 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2012 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Województwa Dolnośląskiego

Aktualizacja Strategii Województwa Dolnośląskiego Aktualizacja Strategii Województwa Dolnośląskiego KONCENTRACJA, POROZUMIENIE, NOWE OBSZARY WZROSTU. Dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna ofert sprzedaży mieszkań w internetowych serwisach ogłoszeniowych. Województwo dolnośląskie

Analiza statystyczna ofert sprzedaży mieszkań w internetowych serwisach ogłoszeniowych. Województwo dolnośląskie Analiza statystyczna ofert sprzedaży mieszkań w internetowych serwisach ogłoszeniowych Województwo dolnośląskie 1. Analiza statystyczna ofert sprzedaży mieszkań w internetowych serwisach ogłoszeniowych

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLIV/1470/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2012 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, KWIECIEŃ 2012 1. W miesiącu marcu 2012 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, CZERWIEC 2016 1. W miesiącu maju 2016 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA STRATEGII ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA

EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA STRATEGII ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA STRATEGII ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA DR ANTONI JEŻOWSKI, 2011 NIECO STATYSTYKI 160 000 140 000 147 831 Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/11 120 000 100 000 88 957 80 000

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku Dolnośląski Wojewódzki Urząd d Pracy Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r. System wdrażania PO KL w regionie Instytucja

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2015 R. Wrocław, maj 2016 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2014 r.

2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2014 r. 2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim II KWARTAŁ 2014 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny....

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2013 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Co to jest KFS? Po co jest utworzony KFS?

Co to jest KFS? Po co jest utworzony KFS? Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część (ok.2%) Funduszu Pracy- funduszu celowego przeznaczonego na zapobieganie bezrobociu i ograniczenie jego skutków, tworzonego ze składek pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, WRZESIEŃ 2013 1. W miesiącu sierpniu 2013 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Zielone powiaty województwa śląskiego

Zielone powiaty województwa śląskiego Zielone powiaty województwa śląskiego Raport analityczny opracowany w oparciu o Indeks Zielonych Powiatów Strona2 Spis treści Koncepcja Indeksu Zielonych Powiatów... 3 Metodologia badawcza... 4 Indeks

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo