RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r."

Transkrypt

1 Projekt : KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inŝynierskiej i planowania gospodarczego) Zadanie 8: Przeciwdziałanie degradacji polskich zbiorników retencyjnych RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r. Koordynator Zadania: mgr inŝ. Edmund Sieinski Warszawa, styczeń 2011 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Cel badań. 3. Zakres prac. 4. Przyjęta metodyka badań i ich opis. 5. Osiągnięte wyniki i ich wykorzystanie. 6. Publikacje. 7. Literatura. 8. Wykaz wykonawców. 2

3 1. WSTĘP Zgodnie z pierwotnym harmonogramem realizacyjnym zadania 8 Projektu Klimat w 2010 roku miały być wykonywane: w I i II kwartale etap IV Ocena moŝliwości zmniejszania intensywności zamulania zbiorników zaporowych z uwzględnieniem warunków panujących w zlewni oraz w III i IV kwartale etap V Biologiczna i chemiczna analiza osadów dennych skumulowanych w zbiornikach. Z uwagi jednak na to, Ŝe prace w etapie II Pomiary pojemności wybranych zbiorników zostały w roku poprzednim opóźnione z powodu konieczności dostosowania ich do przebiegu gospodarki wodnej prowadzonej na zbiornikach, a konkretnie do napełniania tych zbiorników, etap ten był równieŝ w znacznej części wykonywany i zakończony w 2010 roku. Powstały natomiast sprzyjające okoliczności oraz potrzeba przyspieszenia prac w następnych etapach zadania. Dlatego prace w etapie V rozpoczęto juŝ w marcu a w dwóch następnych tj. w VI Określenie sposobów eksploatacji osadów dennych oraz ich gospodarczego wykorzystania we wrześniu oraz w VII etapie mającym zawierać analizę i podsumowanie osiągniętych wyników w poprzednich etapach, w listopadzie. 2. CEL BADAŃ Głównymi celami zadania 8 są: - aktualizacja moŝliwości retencyjnych polskich zbiorników zaporowych, - ustalenie sposobów odzyskiwania utraconej pojemności zbiorników oraz moŝliwości technicznych i ekonomicznych zagospodarowania osadów w nich akumulowanych, - opracowanie zasad i programu systematycznej kontroli batymetrycznej zbiorników. Cele poszczególnych etapów, zakończonych bądź rozpoczętych w 2010 r., przedstawiono poniŝej. Etap II (kontynuacja) Wykonanie pomiarów testowych na wybranym zbiorniku retencyjnym. Wykonanie pomiarów batymetrycznych na trzech wybranych zbiornikach charakterystycznych z racji swojego usytuowania (zbiornik nizinny, sudecki, karpacki). Opracowanie dla tych zbiorników: krzywych pojemności i powierzchni zalewu w funkcji rzędnej piętrzenia, krzywych zmian pojemności poszczególnych warstw oraz planów batymetrycznych i numerycznych ich czasz. 3

4 Etap IV (wykonany w 2010 r.) Dokonanie przeglądu i ocenienie skuteczności metod umoŝliwiających zmniejszenie intensywności zamulania zbiorników retencyjnych poprzez działania podejmowane w zlewni zamykanej przez zaporę zbiornika. Ocenienie moŝliwości transportu rumowiska poprzez zbiornik retencyjny lub usuwania zakumulowanego w jego czaszy materiału. Sprecyzowanie działań kompensujących zamulanie zaporowych zbiorników retencyjnych. Etap V (wykonany w 2010 r.) Wykonanie badań chemicznych i biologicznych osadów dennych zakumulowanych w wybranych jako reprezentatywne zbiornikach retencyjnych. Ocena, na podstawie kryteriów geochemicznych i ekotoksykologicznych, jakości osadów akumulowanych w wybranych zbiornikach retencyjnych. Analiza czynników wpływających na jakość osadów. Etap VI (rozpoczęty) Określenie lokalizacji osadów, dla których istnieje moŝliwość uruchomienia ich eksploatacji. Określenie sposobów eksploatacji osadów zakumulowanych w zbiornikach retencyjnych i moŝliwości ich wykorzystania gospodarczego. Analiza efektów ekonomicznych eksploatacji osadów zakumulowanych w zbiornikach retencyjnych. Etap VII (rozpoczęty) Analiza i podsumowanie osiągniętych wyników w etapach I VI a w szczególności: ustalenie wskaźników intensywności zamulania zbiorników oraz denudacji zlewni z podziałem na zbiorniki karpackie, sudeckie i nizinne, ocena zagroŝenia środowiska osadami zakumulowanymi w zbiornikach oraz moŝliwości ich wykorzystania gospodarczego, 4

5 opracowanie zaleceń i harmonogramu dotyczącego niezbędnych okresowych pomiarów batymetrycznych polskich zbiorników retencyjnych. 3. ZAKRES PRAC Zakres wykonanych w 2010 roku w zadaniu 8 prac z ich podziałem na etapy przedstawiono poniŝej. W etapie II, którego realizację rozpoczęto w 2009 r., w roku objętym raportem wykonano terenowe pomiary batymetryczne czasz trzech zbiorników: Koronowo, Tresna i Lubachów. Z racji swojego usytuowania obiekty te są reprezentatywne dla trzech grup zbiorników: nizinnych, karpackich i sudeckich. Prace kameralne poprzedzające prace terenowe objęły dla kaŝdego z tych zbiorników: analizę budowy i warunków panujących w zlewni usytuowanej powyŝej zbiornika w tym m.in. sieci hydrograficznej, ukształtowania i zagospodarowania terenu, zgromadzenie i adoptowanie do potrzeb wykonywanych pomiarów, materiałów geodezyjnych i topograficznych. Dodatkowo dla zbiornika koronowskiego wykonano: digitalizację map topograficznych z okresu sprzed powstania zbiornika, konwersję danych analogowych do postaci warstw GIS w tym danych z pomiarów batymetrycznych z 1988 roku. Prace terenowe objęły: pomiary batymetryczne części podwodnych zbiorników, uzupełniające pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokościowe obejmujące strefy zbiorników znajdujące się powyŝej zwierciadła wody lub niedostępne dla sprzętu pływającego, kartowanie linii brzegowej i korektę względem ortofotomapy, pobór próbek osadów dennych dla ich analiz chemicznych, biologicznych i granulometrycznych. Dodatkowo na zbiorniku koronowskim wykonano kartowanie brzegów poddawanych zjawiskom abrazyjnym. Dane uzyskane podczas prac terenowych opracowano kameralnie. Działania te objęły dla kaŝdego zbiornika: opracowanie analogowego planu zbiornika, zbudowanie numerycznego modelu czaszy zbiornika, 5

6 skonstruowanie aktualnej krzywej pojemności zbiornika, skonstruowanie aktualnej krzywej powierzchni zalewu zbiornika, wyznaczenie stref o róŝnej intensywności osadzania się rumowiska, analizę granulometryczną próbek rumowiska dennego. W etapie IV wykonanym w całości w 2010 roku przeanalizowano wszelkie działania prowadzące do spowalniania procesu utraty pojemności w wyniku zamulania, zbiorników retencyjnych. Działania takie są szczególnie istotne z uwagi na trudności w znajdowaniu lokalizacji dla budowy nowych zbiorników wodnych oraz kosztów takich inwestycji. Działania takie przeanalizowano w IV etapie dzieląc je na: prowadzone na obszarze zlewni zamkniętej przekrojem, w którym usytuowana jest zapora tworząca zbiornik, związane bezpośrednio ze zbiornikiem i jego otoczeniem, a mające na celu zmniejszenie ilości rumowiska osadzającego się w jego czaszy, usuwanie ze zbiornika materiału juŝ tam zakumulowanego. Działania w zlewni zbiornika podzielono z uwagi na ich charakter na zabiegi przyrodnicze oraz inŝynierskie. W pierwszym przypadku do działań takich zaliczono: zalesienia, zakrzewienia, obsiew trawą, tworzenie barier roślinnych, dobieranie sposobu upraw do warunków lokalnych (uprawy wzdłuŝ poziomic, głęboka orka itp.), a więc zmniejszające w sposób naturalny denudację powierzchniową. Do rozpatrzonych działań inŝynierskich zaliczono: zabiegi wzmacniające stoki zmniejszające erozję i moŝliwość zsuwów, budowę przegród ekranów zamykających część przekroju poprzecznego rzeki, korekcję progową potoków górskich, budowę zapór tworzących zbiorniki przeciwrumowiskowe, zabudowę kaskadową doprowadzalnika, budowę bezpośrednio powyŝej zbiornika retencyjnego, małego zbiornika spełniającego rolę wstępnego osadnika. Za działania związane bezpośrednio ze zbiornikiem i jego otoczeniem, których celem jest zmniejszenie ilości rumowiska osadzającego się w czaszy uznano: przeciwdziałanie erozji i abrazji brzegów zbiornika, budowę kanałów derywacyjnych i tuneli omijających zbiornik, prowadzenie gospodarki wodnej na zbiorniku wykorzystując m.in. prądy gęstościowe, 6

7 pozostawienie pojemności martwej w zbiorniku i prowadzenia tak jego eksploatacji aby to w niej osadzało się rumowisko. Rozpatrzono usuwanie ze zbiornika zakumulowanego juŝ tam materiału róŝnymi sposobami takimi jak: wydobywanie (wypłukiwanie) osadów z czaszy zbiornika, wydobywanie hydrauliczne rumowiska, wydobywanie mechaniczne rumowiska zarówno z pod wody jak i na sucho. Jako integralne z działaniami ograniczającymi tempo zamulania zbiorników retencyjnych moŝna uznać działania kompensujące utraconą juŝ przez obiekt pojemność. Do działań takich naleŝy: podwyŝszenie zapory i dalsza eksploatacja zbiornika, budowa nowej zapory, pokrycie potrzeb wodnych w danym regionie poprzez alimentację z sąsiednich zlewni oraz projektowanie zbiornika uwzględniające, w interesującym eksploatatorów horyzoncie czasowym, skutki zamulania. Etap V, tak jak i poprzedni, był w całości wykonany w 2010 roku a jego zakres przedstawiono poniŝej. W 2010 r. badaniom chemicznym poddano 99 próbek osadów dennych pobranych z ośmiu następujących zbiorników: Bukówka, Lubachów, Złotniki, Klimkówka, Tresna, Nielisz, Rybnik i Koronowo. Uzyskane informacje rozszerzono o własne wyniki pochodzące z analogicznych badań przeprowadzonych w ramach innych prac, tworząc wspólną bazę danych o jakości osadów dennych. Badania te wykonano w 2008 r. na 8 innych polskich zbiornikach retencyjnych a mianowicie: Mietków, Nysa, Besko, Dobczyce, Łąka, Jeziorsko, Poraj i Sulejów. Badania chemiczne osadów objęły następujące wskaźniki charakteryzujące ich właściwości fizyczne, właściwości sorpcyjne oraz zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi: - odczyn ph; - materia organiczna; - biogeny (P i N); - metale główne: Fe, Mn, Ca, Mg, Na i K; - metale cięŝkie: As, Cr, Zn, Cd, Cu, Ni, Pb i Hg; - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA); -polichlorowane bifenyle (PCB); - pestycydy chloroorganiczne. Jednocześnie z badaniami chemicznymi wykonano dla 7 zbiorników badania biologiczne osadów dennych polegające na ocenie ich ekotoksyczności na podstawie trzech testów na wybranych organizmach wodnych: bakterii luminescencyjnych Vibrio fischeri, skorupiaka Heterocypris incongruens i rośliny dwuliściennej Lipidium sativum. Ich wyniki uzupełniają procedury oceny jakości osadów i zagroŝeń wynikających z obecności w nich 7

8 substancji niebezpiecznych oraz określania sposobu przyrodniczego zagospodarowania osadów. W etapie VI, którego realizację przyspieszono rozpoczynając go we wrześniu 2010 r., wykorzystano zarówno zespół wykonawców z Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór jak teŝ Analizę opracowaną w wyniku zawartej umowy o dzieło z prof. dr hab. inŝ. Włodzimierzem Parzonką. Prace te dotyczyły: analizy procesów akumulacji, zagęszczenia i konsolidacji oraz erozji osadów i namułów w czaszy zbiornika, metod usuwania osadów zbiornikowych o cechach spoistych i częściowo spoistych, zalecanych technologii wydobywania, transportu i składowania namułów na przykładzie zbiorników: Otmuchów, Nysa, Besko i Jeziorsko, określenia cech osadów ze zbiornika Lubachów, moŝliwości przyrodniczego wykorzystania osadów w nawiązaniu do ich składu fizycznego i chemicznego, a zwłaszcza do zawartości szkodliwych substancji toksycznych, opłacalności gospodarczego wykorzystania osadów z róŝnych zbiorników w zaleŝności od zastosowanego sprzętu, odległości transportu, bliskości terenów rekultywowanych i uŝyźnianych. W listopadzie 2010 r. rozpoczęto takŝe prace w etapie VII. Ograniczyły się one do: uaktualnienia danymi pozyskanymi z bieŝących pomiarów batymetrycznych oraz z nowo pozyskanych materiałów archiwalnych, kart 6 zbiorników objętych zadaniem 8, podjęcia próby znalezienia zaleŝności między ilością rumowiska akumulowanego w 5 wytypowanych zbiornikach retencyjnych a wielkością rocznego do nich dopływu w analizowanych przedziałach czasowych. 4. PRZYJĘTA METODYKA BADAŃ I ICH OPIS Podczas wykonywania w ramach etapu II pomiarów batymetrycznych zbiorników: Lubachów, Tresna i Koronowo stosowano niŝej opisany sprzęt i sposób postępowania. Pomiary terenowe obejmowały: sondowanie czasz zbiorników, geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe części odsłoniętych (połoŝonych powyŝej zwierciadła wody) zbiorników, kartowanie linii brzegowych. Sondowanie zbiorników Lubachów i Tresna wykonano w sieci równoległych przekrojów. Wymagane zagęszczenie pikiet zrealizowano 8

9 pływając łodzią pomiarową wzdłuŝ zaplanowanych profili pomiarowych co 40 m w kierunku prostopadłym do osi zbiornika, rejestrując głębokości w odstępach co 5 m. Taki sposób pomiarów zapewniał precyzyjne zarejestrowanie duŝych gradientów głębokości występujących w kierunku poprzecznym do osi zbiorników. Zastosowana echosonda Reson PC 100 współpracująca, z odbiornikiem systemu GPS umoŝliwiała nawigację na ekranie sternik mógł obserwować bieŝącą pozycję i przesuwanie się wizerunku łodzi pomiarowej na tle mapy z zaplanowaną trasą pływania oraz ślad przebytej drogi. System umoŝliwiał kontrolę i realizację wcześniej załoŝonej gęstości punktów pomiaru głębokości. Echosonda przed pomiarami była kalibrowana w programie Echo-control poprzez wprowadzenie poprawki prędkości dźwięku ze względu na temperaturę wody. Wyniki pomiarów zostały zapisane w pamięci urządzenia w postaci rekordów zawierających pozycje i głębokości. Do realizacji pomiarów zastosowano następujący sprzęt: 1. Odbiornik GPS Trimble Echosondę cyfrową RESON PC Łódź pomiarową z silnikiem. Dokładność pomiarów wynosiła: połoŝenia łodzi w czasie sondowania ± 0,5 m, pomiar sytuacyjno wysokościowy brzegów metodą GPS-RTK - poziom ± 1,0 cm, - wysokość ± 2,0 cm, pomiar głębokości ± 0,5% wskazanej głębokości ±1 cm. Nieco inny sposób postępowania przy wykonywaniu pomiarów batymetrycznych zastosowano na zbiorniku Koronowo, który charakteryzuje się duŝą powierzchnią, niewielką średnią głębokością a przede wszystkim bardzo silnie rozwiniętą linią brzegową czego efektem jest duŝa nieregularność i nienaturalna morfometria dna. Podczas pomiarów zastosowano znaczne zagęszczenie ścieŝek pomiarowych w charakterystycznych punktach badanego zbiornika. Za punkty charakterystyczne przyjęto m.in. takie formy jak: plosa, mielizny, wypłycenia oraz nagłe zmiany kształtu i formy dna. Do prac uŝyto łodzi wyposaŝonej w zintegrowany system do pomiarów głębokości i wyznaczenia pozycji geograficznej. Podstawowymi elementami tego systemu są echosonda EA400 SMIRAD i pozycjoner GPS Garmin 17-HVS. Oprogramowanie wykorzystane do obsługi sondy pozwoliło na wyeliminowanie problemów takich jak: falowanie powierzchni wody, 9

10 niestabilność łodzi w czasie pomiarów, fałszywe echo, niekontrolowana interferencja fali odbitej. RóŜnego rodzaju nieduŝe przedmioty leŝące na dnie nie były w tym wypadku traktowane jako echo dna. Dane pomiarowe gromadzone były w pamięci echosondy w postaci zbiorów dla poszczególnych dni sondowań z zapisem pozycji i głębokości. Po sprowadzeniu sondowań do rzędnych bezwzględnych otrzymano cyfrowy model czaszy zbiornika w formie surowej. Dane wprowadzono do programu SURFER, gdzie opracowano je graficznie w postaci planu batymetrycznego dna zbiornika z cięciem warstwicowym co 1 m oraz analitycznie opracowano tabelę pojemności o skoku 1 cm i powierzchni zalewu co 10 cm. Dla zbiornika Koronowo prace interpretacyjne prowadzono w trzech niezaleŝnych grupach obejmujących: a) opracowanie planu batymetrycznego wg topografii terenu przed powstaniem zbiornika na podstawie historycznych map topograficznych, b) digitalizację planu batymetrycznego wykonanego przez IMGW oddział w Słupsku w 1989, c) opracowanie aktualnego planu batymetrycznego zbiornika, d) wykonanie mapy róŝnicowej osadów dennych dla wszystkich trzech planów batymetrycznych, przedstawiającej przyrost lub ubytek osadów dennych. Wyniki pomiarów prowadzonych przy zastosowaniu echosondy EA400, w pierwotnej formie zapisane są w pliku ASCII, przy zachowaniu układu współrzędnych WGS-84. Po wprowadzeniu do pakietu ArcGis podlegały one wstępnej obróbce mającej na celu wyeliminowanie błędów wynikających z zakłóceń sygnału akustycznego. Następnie dokonano transformacji tych danych do układu współrzędnych PUWG W ramach prac prowadzonych w II etapie wykonano takŝe badania granulometryczne pobranych próbek materiału zakumulowanego w zbiornikach oraz ustalono zawartość w nich materii organicznej. Całość badań realizowano zgodnie z metodyką opisaną w normie PN- 88/B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. Na podstawie ustalonego składu granulometrycznego wykreślono krzywe uziarnienia, z których wyznaczono średnicę charakterystyczną d 50 dla kaŝdej próbki po usunięciu z niej części organicznych. Całość wyników tych analiz przedstawiono na wykresach oraz zestawiono w tabelach. Prace etapu IV prowadzono wykorzystując w pierwszym rzędzie publikacje krajowe i zagraniczne, a w szczególności materiały Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór. Organizacja ta, o największym na świecie autorytecie w zakresie hydrotechniki, doceniając wagę problemu zamulania zbiorników w zaopatrzeniu w wodę oraz ochronie 10

11 przeciwpowodziowej, uwzględniała tą tematykę na sześciu międzynarodowych Kongresach ICOLD poświęcając jej oddzielne sesje tematyczne. W ramach Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór działa teŝ utworzony w 1977 r. Komitet Zamulania Zbiorników. Przedmiotem analizy były takŝe materiały własne, w tym zgromadzone w etapie I i III zadania 8, a takŝe dane z pomiarów wykonywanych w etapie II. Materiały te to dane pomiarowe oraz pochodzące z wizji terenowych i podkładów mapowych. Etap V zadania 8 bazował na badaniach próbek osadów dennych 8 wytypowanych zbiorników retencyjnych. Próbki te pobierano jednorazowo, starając się aby miejsca ich poboru pokrywały moŝliwie cały obszar zbiornika od zapory po rejon cofki. Punktom poboru przypisano zmierzone ich współrzędne. Próbki pobierane były za pomocą próbnika badawczego Nurek lub sondy cylindrycznej SPT w osłonie rur wiertniczych. Pobrane próbki osadów w ilości 1 kg umieszczano w szklanych, zamykanych pojemnikach i transportowano do laboratorium w chłodziarkach. Metale w osadach dennych oznaczane były metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej (ASA) po uprzednim roztworzeniu próbki w środowisku kwasu solnego, w obecności nadtlenku wodoru z zastosowaniem pieca mikrofalowego. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WA) oraz pestycydy chloroorganiczne oznaczane były metodą chromatografii gazowej z detektorem spektometrii masowej (GC-MS) po uprzednim ich wyekstrahowaniu z próbki osadów heksanem. Polichlorowane bifenyle (PCB) oznaczane były metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) po uprzednim ich wyekstrahowaniu z próbki osadów heksanem. Biogeny (N i P) oznaczane były metodą spektrometryczną po uprzednim roztworzeniu próbki w środowisku kwasu solnego (1 + 4), w obecności nadtlenku wodoru z zastosowaniem pieca mikrofalowego. Odczyn ph osadów dennych oznaczany był metodą potencjometryczną, bezpośrednio w osadach uwodnionych, przed ich wysuszeniem na powietrzu. Zawartość materii organicznej oznaczono metodą wagową jako stratę przy praŝeniu osadów. Osady pochodzące ze zbiorników: Bukówka, Lubachów, Złotniki, Klimkówka, Tresna, Nielisz i Rybnik zostały teŝ poddane badaniom biologicznym. Wykonano na nich 3 testy ekotoksykologiczne, które omówiono poniŝej. Test Microtox SPT jest to test oceny toksyczności ostrej z wykorzystaniem bakterii luminescencyjnych Vibrio fischeri. Bakterie te w normalnych warunkach znaczną część metabolizmu przeznaczają na świecenie (luminescencję). W obecności czynników zakłócających metabolizm, luminescencja ulega obniŝeniu. Test jest wykonywany przy uŝyciu analizatora Microtox M500 będącego bardzo czułym 11

12 fotometrem zintegrowanym z inkubatorem zapewniającym stałe warunki testu (temperaturę 15 o C). Reakcja testowa zmiany luminescencji, występuje bardzo szybko, odczyt wyników wykonuje się zwykle po 5 30 minutach inkubacji badanej próbki z bakteriami. Test Ostracodtoxkit jest to test oceny toksyczności podostrej z wykorzystaniem małŝoraczków Heterocypris incongruens opracowany przez zespół prof. Guido Persoone z University of Ghent. MałŜoraczki świeŝo wylęgłe z jaj inkubowane są z badaną próbką (osad denny, gleba) oraz zawiesiną glonów (pokarm) przez 6 dni, po czym oceniane są dwa efekty testów: śmierć oraz przyrost długości ciała. Wyniki porównywane są do wyników próbek kontroli negatywnej, którą stanowi nietoksyczna, sztuczna gleba kontrolna. Ostracodtoxkit jest testem skriningowym, analizowane jest jedno stęŝenie badanej próbki. Test wykonuje się w polistyrenowych 6-dołkowych mikropłytkach. KaŜdą próbkę i próbkę kontrolną bada się w 6 powtórzeniach. Test kiełkowania i wczesnego wzrostu roślin Phytotoxkit jest to test z wykorzystaniem rzeŝuchy Lepidium sativum opracowany przez zespól prof. Guido Persoone z University of Ghent. Test wykonywany jest w specjalnie opracowanych, płaskich, przezroczystych płytkach, składających się z dwóch części, z których dolna zawiera próbkę testową. Nasiona roślin umieszczane są na papierowym filtrze leŝącym na wierzchu próbki. Po zamknięciu płytki przezroczystą pokrywką, płytki są ustawiane pionowo na stojaku i inkubowane przez 3 dni. Konstrukcja płytki umoŝliwia swobodny wzrost korzeni (w dół) i łodyg (do góry). Na końcu testu płytka z siewkami jest fotografowana. Korzenie są mierzone za pomocą programu analizy obrazu Image Tool. Wyniki porównywane są do wyników próbek kontroli negatywnej, którą stanowi nietoksyczna, sztuczna gleba kontrolna. Phytotoxkit jest testem skriningowym, analizowane jest jedno stęŝenie badanej próbki. Dla podejmowania decyzji o ewentualnym wykorzystaniu osadów zalegających w zbiornikach retencyjnych bardzo istotną kwestią są metody oceny ich jakości. Metody te opierają się na kryteriach, które umoŝliwiają rozgraniczenie osadów zanieczyszczonych od nie zanieczyszczonych. Osady denne wydobyte z wód powierzchniowych powinny być traktowane jako odpady, które w zaleŝności od składu chemicznego mogą być ponownie umieszczane w środowisku przyrodniczym bez ograniczeń, wykorzystane z pewnymi ograniczeniami lub, jeśli są nadmiernie zanieczyszczone, muszą być poddane oczyszczaniu lub zdeponowane na składowisku odpadów. 12

13 Pierwszym polskim aktem prawnym określającym dopuszczalną zawartość zanieczyszczeń w osadach dennych jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie rodzajów oraz stęŝeń substancji, które powodują, Ŝe urobek jest zanieczyszczony. Rozporządzenie określa stęŝenie substancji, które powodują, Ŝe urobek pochodzący m.in. z pogłębiania zbiorników wodnych jest zanieczyszczony. O zanieczyszczeniu urobku decyduje ponadnormatywna zawartość choćby jednej, z wymienionych w załączniku do rozporządzenia, substancji. Urobek zanieczyszczony jest traktowany jako odpad niebezpieczny i podlega odpowiednim procedurom postępowania z odpadami niebezpiecznymi. JeŜeli urobek z pogłębiania nie zawiera wymienionych w rozporządzeniu zanieczyszczeń moŝe być składowany w środowisku np. w środowisku wodnym w miejscach do tego wyznaczonych. Procedura ta nie w pełni zabezpiecza środowisko wodne przed negatywnymi skutkami składowania w nim urobku. Pełniejszą ocenę zagroŝeń wynikających z obecności substancji toksycznych w osadach, ich biodostępności i współdziałania, dają wyniki biotestów. W Państwowym Instytucie Geologicznym zaproponowano (2001 r.) metodę geochemicznej klasyfikacji osadów dennych do celów monitoringowych, w której uwzględnia się zawartość w osadach metali cięŝkich, oraz szeroką gamę związków organicznych, a mianowicie: polichlorowanych bifenyli (PCB), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i chloroorganicznych pestycydów. Wartości graniczne stęŝeń zanieczyszczeń (metale cięŝkie i toksyczne związki organiczne), w przyjętych czterech klasach jakości osadów dennych uwzględniają ich szkodliwy wpływ na organizmy wodne. Są to zawartości szkodliwych składników, przy których: nie występuje negatywne oddziaływanie na organizmy wodne < TEL (threshold efects levels); często występuje szkodliwe oddziaływanie na organizmy wodne > PEL (probable effects levels); sporadycznie występuje negatywne oddziaływanie na organizmy wodne >TEL<PEL. Zaproponowano cztery klasy jakości osadów ze względu na zawartość szkodliwych składników: I nie zanieczyszczone; II słabo zanieczyszczone; III średnio zanieczyszczone; IV bardzo zanieczyszczone. Za osady I klasy przyjęto osady, w których stęŝenia metali cięŝkich i toksycznych związków organicznych nie przekraczają wartości TEL, a więc nie obserwuje się ich szkodliwego działania na organizmy wodne. Za osady II klasy przyjęto osady, w których zawartość choćby jednego z zanieczyszczeń była wyŝsza 13

14 od wartości TEL, a zawartość wszystkich składników niŝsza od wartości PEL, a więc sporadycznie występuje szkodliwe oddziaływanie na organizmy wodne. Za osady III klasy przyjęto osady, w których zawartość choćby jednego szkodliwego składnika przekracza graniczną wartość dla osadów II klasy, a więc często obserwowany jest szkodliwy wpływ na organizmy wodne. Do osadów IV klasy zaliczono osady, w których choćby dla jednego składnika przekroczona jest dopuszczalna zawartość określona dla klasy III. Dla poszczególnych klas jakości osadów dennych zostały określone moŝliwości ich zagospodarowania. Osady zaliczone do I i II klasy osady nie zanieczyszczone i słabo zanieczyszczone mogą być dowolnie zagospodarowane w środowisku wodnym i lądowym np. deponowane w wyznaczonych akwenach, składowane na polach refulacyjnych, stosowane do uŝyźniania gleb, wykorzystywane do budowy plaŝ, grobli czy nadbrzeŝy. Osady III klasy osady średnio zanieczyszczone mogą być relokowane w wodzie w wyznaczonych miejscach a zagospodarowane na lądzie w ograniczonym stopniu, ze względu na to, Ŝe stęŝenie niektórych zanieczyszczeń moŝe ograniczyć ich wykorzystanie tylko pod uprawy przemysłowe, a niekiedy w ogóle wykluczyć ich rolnicze zagospodarowanie. Osady IV klasy osady bardzo zanieczyszczone przed ich umieszczeniem w środowisku powinny być oczyszczone lub składowane na zabezpieczonych składowiskach odpadów w warunkach kontrolowanych. W rozpoczętych w 2010 r. etapach VI i VII korzystano dotychczas jedynie z materiałów archiwalnych, zgromadzonych w zakończonych etapach I i III oraz z pozyskanych informacji od eksploatatorów obiektów jak teŝ firm zajmujących się wydobywaniem kruszywa ze zbiorników. Dane te poddano wstępnym analizom. 5. OSIĄGNIĘTE WYNIKI I ICH WYKORZYSTANIE Bezpośrednim efektem prac wykonanych w II etapie jest sporządzenie dla trzech zbiorników retencyjnych tj. Lubachowa, Tresnej i Koronowa nowych krzywych ich pojemności oraz powierzchni zalewu w funkcji poziomu piętrzenia a takŝe planów batymetrycznych i numerycznych ich czasz. Wymienione krzywe zostały takŝe stabelaryzowane przy załoŝeniu zmiany rzędnej piętrzenia co 1 cm. Znajomość aktualnych parametrów zbiornika jest podstawowym wymogiem prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej przez ich uŝytkowników. Materiały te zostały lub w najbliŝszym czasie będą udostępnione właścicielom obiektów. Poza tym uzyskane dane posłuŝyły do przeprowadzenia szeregu obliczeń i analiz w tym m.in. zaktualizowania tempa utraty pojemności zbiorników w efekcie ich zamulania, intensywności denudacji zlewni, zmian pojemności poszczególnych 14

15 warstw zbiorników a takŝe w przypadku zbiornika koronowskiego sporządzenia mapy róŝnicowej osadów dennych oraz wyznaczenia zasięgu strefy ich akumulacji. Prawidłowo wykonana w.w. mapa róŝnicowa, w połączeniu z badaniami granulometrycznymi była jednym z warunków koniecznych dla wykonania prawidłowej interpretacji zjawiska i obliczenia wskaźnika denudacji zlewni. Przykładowo dla zbiornika Lubachów przedstawiono na rysunkach od 1 do 5: krzywe jego pojemności, a takŝe powierzchni zalewu, strat pojemności, przebiegu procesu zamulania w latach oraz plan batymetryczny. Wyniki badań granulometrycznych zostały dla poszczególnych próbek przedstawione w formie krzywych uziarnienia pozwalających na wyznaczenie charakterystycznej średnicy d 50. Podziału frakcji dokonano wg PN-86/B Tak ustalone wartości procentowe dla poszczególnych frakcji pozwoliły na określenie grupy granulometrycznej, a następnie na naniesienie uzyskanych wartości na trójkąt Fereta, który ilustruje graficznie przynaleŝność granulometryczną osadu. Przykładowo dla kilku próbek osadów pobranych ze zbiornika Bukówka pokazano na rysunkach od 6 do 9: krzywe uziarnienia osadów w stanie naturalnym oraz po praŝeniu jak teŝ diagramy obrazujące zawartość części organicznych i ich średnice charakterystyczne. Dane uzyskane w czasie badań granulometrycznych będą istotne przy formułowaniu wniosków odnośnie zasadności i moŝliwości wykorzystywania materiału osadowego w zbiornikach. W etapie IV, bazując głównie na publikacjach zagranicznych, ale teŝ tam gdzie było to moŝliwe na doświadczeniach polskich wykazano, Ŝe w sytuacji występowania trudności ze znalezieniem nowych lokalizacji dla budowy nowych zbiorników, oporami miejscowych społeczności przed ich budową oraz związanymi z takimi inwestycjami kosztami, szczególnego znaczenia nabierają działania mające na celu zmniejszenie intensyfikacji zamulania zbiorników lub odzyskiwania pojemności juŝ utraconej w wyniku osadzania się w nich rumowiska. Główne kierunki takich działań to: zabudowa zlewni zmniejszająca jej denudację powierzchniową, wykonywanie budowli zatrzymujących rumowisko oraz zalesienia i zabiegi agrotechniczne m.in. takie jak uprawy wstęgowe i tarasowe a takŝe przechwytywanie rumowiska przez roślinność ochronną, budowa kanałów derywacyjnych i sztolni umoŝliwiających przepuszczenie wód niosących duŝo rumowiska z pominięciem zbiornika, 15

16 16

17 17

18 umoŝliwienie transportu rumowiska poprzez zbiornik m.in. z wykorzystaniem prądów gęstościowych oraz jego płukanie, budowa zbiorników w kaskadzie oraz budowa bezpośrednio powyŝej duŝych obiektów małych zbiorników wstępnych przechwytujących rumowisko, usuwanie hydrauliczne lub mechaniczne osadzanego w zbiorniku rumowiska. Przeciwdziałanie zamulaniu zbiorników w światowej hydrotechnice jest powszechne. Stosowane sposoby są dobierane dla kaŝdego zbiornika indywidualnie, poniewaŝ zaleŝą od duŝej liczby parametrów. Brany jest szczególnie pod uwagę wpływ takich działań na środowisko oraz ich strona ekonomiczna. W ocenie skuteczności róŝnych działań zmierzających do ograniczenia zamulania szczególnie przydatne są metody analizy wielokryterialnej. Bardzo często stosuje się kilka ww. sposobów równocześnie, a zawsze takie przedsięwzięcia muszą być wspierane dostosowaną do nich gospodarką wodną prowadzoną na zbiorniku. W Polsce tylko część wymienionych metod jest stosowana i to raczej w ograniczonym zakresie. Odnośnie zabiegów podejmowanych w zlewniach zbiorników retencyjnych naleŝy wymienić przede wszystkim zalesianie, korekcję progową oraz budowę zbiorników przeciwrumowiskowych. Porównanie zlewni Soły (po zbiornik w Porąbce jeszcze przed zbudowaniem zbiornika w Tresnej) oraz zlewni Dunajca (po zbiornik w RoŜnowie) wskazuje na skuteczność takich działań. Zlewnia Soły, lepiej zagospodarowana, ma mniejszą denudację powierzchniową, co przekłada się na mniejszą intensywność zamulania zlokalizowanych tam zbiorników. Istniejące w Polsce budowle derywacyjne spełniają inne cele niŝ transport rumowiska z pominięciem zbiorników retencyjnych. Płukanie zbiorników odbywa się incydentalnie przy okazji ich opróŝniania z powodów technicznych. Istniejące kaskady zbiorników wyraźnie zmniejszają zamulanie obiektów niŝej połoŝonych, a pojedyncze małe zbiorniki wstępne przechwytują część transportowanego przez cieki rumowiska. Najbardziej rozpowszechnioną w Polsce metodą odzyskiwania utraconej w wyniku zamulania pojemności retencyjnej jest bagrowanie i mechaniczne usuwanie rumowiska. W niektórych przypadkach jest to połączone z pozyskiwaniem dla celów budowlanych zalegających w czaszy zbiornika piasków i Ŝwirów. W szczególnych przypadkach, w wyniku intensywnej eksploatacji kruszywa, zbiorniki powiększyły nawet swoją objętość początkową, czego przykładem mogą być zbiorniki Nysa i Mietków. 18

19 19

20 BUKÓWKA Badanie osadów dennych Zawartość części organicznych w próbkach osadów dennych strata masy próbki po praŝeniu - I ś [%] ,25 Bukówka zawartość części organicznych w osadzie dennym 3,08 5,21 8,12 4,08 6,36 8,48 10,16 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3 4 nr próbki Rys. 8. Zawartość części organicznych w osadach dennych oznaczana jako strata masy próbek po praŝeniu [Iś] - wg PN-88/B Średnica charakterystyczna d 50 N części nieorganicznych osadów dennych średnica charakterystyczna części nieorganicznej osadu - d N 50 [mm] 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Bukówka średnica d 50N części nieorganicznej osadu dennego 0,0535 0,302 0,265 0,024 0,135 0,165 0,043 0,048 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3 4 nr próbki osadu dennego Rys. 9. Średnica charakterystyczna d 50 N osadów dennych po usunięciu części organicznych metodą praŝenia 20

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9%

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9% V. GLEBY Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące zasoby szczególnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury 4. Podstawowe kryteria i załoŝenia efektywnego systemu opłat 4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury Podejmowanie decyzji o rozwoju infrastruktury odbywa się dwuszczeblowo. Na szczeblu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland BEZPOŚREDNIA OCENA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Zdzisław Kabza Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Politechnika Częstochowska Kierunek studiów: Energetyka Rok akademicki 2010/2011 CZĘŚĆ I POMIARY PARAMETRÓW TERMOENERGETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo