RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r."

Transkrypt

1 Projekt : KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inŝynierskiej i planowania gospodarczego) Zadanie 8: Przeciwdziałanie degradacji polskich zbiorników retencyjnych RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r. Koordynator Zadania: mgr inŝ. Edmund Sieinski Warszawa, styczeń 2011 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Cel badań. 3. Zakres prac. 4. Przyjęta metodyka badań i ich opis. 5. Osiągnięte wyniki i ich wykorzystanie. 6. Publikacje. 7. Literatura. 8. Wykaz wykonawców. 2

3 1. WSTĘP Zgodnie z pierwotnym harmonogramem realizacyjnym zadania 8 Projektu Klimat w 2010 roku miały być wykonywane: w I i II kwartale etap IV Ocena moŝliwości zmniejszania intensywności zamulania zbiorników zaporowych z uwzględnieniem warunków panujących w zlewni oraz w III i IV kwartale etap V Biologiczna i chemiczna analiza osadów dennych skumulowanych w zbiornikach. Z uwagi jednak na to, Ŝe prace w etapie II Pomiary pojemności wybranych zbiorników zostały w roku poprzednim opóźnione z powodu konieczności dostosowania ich do przebiegu gospodarki wodnej prowadzonej na zbiornikach, a konkretnie do napełniania tych zbiorników, etap ten był równieŝ w znacznej części wykonywany i zakończony w 2010 roku. Powstały natomiast sprzyjające okoliczności oraz potrzeba przyspieszenia prac w następnych etapach zadania. Dlatego prace w etapie V rozpoczęto juŝ w marcu a w dwóch następnych tj. w VI Określenie sposobów eksploatacji osadów dennych oraz ich gospodarczego wykorzystania we wrześniu oraz w VII etapie mającym zawierać analizę i podsumowanie osiągniętych wyników w poprzednich etapach, w listopadzie. 2. CEL BADAŃ Głównymi celami zadania 8 są: - aktualizacja moŝliwości retencyjnych polskich zbiorników zaporowych, - ustalenie sposobów odzyskiwania utraconej pojemności zbiorników oraz moŝliwości technicznych i ekonomicznych zagospodarowania osadów w nich akumulowanych, - opracowanie zasad i programu systematycznej kontroli batymetrycznej zbiorników. Cele poszczególnych etapów, zakończonych bądź rozpoczętych w 2010 r., przedstawiono poniŝej. Etap II (kontynuacja) Wykonanie pomiarów testowych na wybranym zbiorniku retencyjnym. Wykonanie pomiarów batymetrycznych na trzech wybranych zbiornikach charakterystycznych z racji swojego usytuowania (zbiornik nizinny, sudecki, karpacki). Opracowanie dla tych zbiorników: krzywych pojemności i powierzchni zalewu w funkcji rzędnej piętrzenia, krzywych zmian pojemności poszczególnych warstw oraz planów batymetrycznych i numerycznych ich czasz. 3

4 Etap IV (wykonany w 2010 r.) Dokonanie przeglądu i ocenienie skuteczności metod umoŝliwiających zmniejszenie intensywności zamulania zbiorników retencyjnych poprzez działania podejmowane w zlewni zamykanej przez zaporę zbiornika. Ocenienie moŝliwości transportu rumowiska poprzez zbiornik retencyjny lub usuwania zakumulowanego w jego czaszy materiału. Sprecyzowanie działań kompensujących zamulanie zaporowych zbiorników retencyjnych. Etap V (wykonany w 2010 r.) Wykonanie badań chemicznych i biologicznych osadów dennych zakumulowanych w wybranych jako reprezentatywne zbiornikach retencyjnych. Ocena, na podstawie kryteriów geochemicznych i ekotoksykologicznych, jakości osadów akumulowanych w wybranych zbiornikach retencyjnych. Analiza czynników wpływających na jakość osadów. Etap VI (rozpoczęty) Określenie lokalizacji osadów, dla których istnieje moŝliwość uruchomienia ich eksploatacji. Określenie sposobów eksploatacji osadów zakumulowanych w zbiornikach retencyjnych i moŝliwości ich wykorzystania gospodarczego. Analiza efektów ekonomicznych eksploatacji osadów zakumulowanych w zbiornikach retencyjnych. Etap VII (rozpoczęty) Analiza i podsumowanie osiągniętych wyników w etapach I VI a w szczególności: ustalenie wskaźników intensywności zamulania zbiorników oraz denudacji zlewni z podziałem na zbiorniki karpackie, sudeckie i nizinne, ocena zagroŝenia środowiska osadami zakumulowanymi w zbiornikach oraz moŝliwości ich wykorzystania gospodarczego, 4

5 opracowanie zaleceń i harmonogramu dotyczącego niezbędnych okresowych pomiarów batymetrycznych polskich zbiorników retencyjnych. 3. ZAKRES PRAC Zakres wykonanych w 2010 roku w zadaniu 8 prac z ich podziałem na etapy przedstawiono poniŝej. W etapie II, którego realizację rozpoczęto w 2009 r., w roku objętym raportem wykonano terenowe pomiary batymetryczne czasz trzech zbiorników: Koronowo, Tresna i Lubachów. Z racji swojego usytuowania obiekty te są reprezentatywne dla trzech grup zbiorników: nizinnych, karpackich i sudeckich. Prace kameralne poprzedzające prace terenowe objęły dla kaŝdego z tych zbiorników: analizę budowy i warunków panujących w zlewni usytuowanej powyŝej zbiornika w tym m.in. sieci hydrograficznej, ukształtowania i zagospodarowania terenu, zgromadzenie i adoptowanie do potrzeb wykonywanych pomiarów, materiałów geodezyjnych i topograficznych. Dodatkowo dla zbiornika koronowskiego wykonano: digitalizację map topograficznych z okresu sprzed powstania zbiornika, konwersję danych analogowych do postaci warstw GIS w tym danych z pomiarów batymetrycznych z 1988 roku. Prace terenowe objęły: pomiary batymetryczne części podwodnych zbiorników, uzupełniające pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokościowe obejmujące strefy zbiorników znajdujące się powyŝej zwierciadła wody lub niedostępne dla sprzętu pływającego, kartowanie linii brzegowej i korektę względem ortofotomapy, pobór próbek osadów dennych dla ich analiz chemicznych, biologicznych i granulometrycznych. Dodatkowo na zbiorniku koronowskim wykonano kartowanie brzegów poddawanych zjawiskom abrazyjnym. Dane uzyskane podczas prac terenowych opracowano kameralnie. Działania te objęły dla kaŝdego zbiornika: opracowanie analogowego planu zbiornika, zbudowanie numerycznego modelu czaszy zbiornika, 5

6 skonstruowanie aktualnej krzywej pojemności zbiornika, skonstruowanie aktualnej krzywej powierzchni zalewu zbiornika, wyznaczenie stref o róŝnej intensywności osadzania się rumowiska, analizę granulometryczną próbek rumowiska dennego. W etapie IV wykonanym w całości w 2010 roku przeanalizowano wszelkie działania prowadzące do spowalniania procesu utraty pojemności w wyniku zamulania, zbiorników retencyjnych. Działania takie są szczególnie istotne z uwagi na trudności w znajdowaniu lokalizacji dla budowy nowych zbiorników wodnych oraz kosztów takich inwestycji. Działania takie przeanalizowano w IV etapie dzieląc je na: prowadzone na obszarze zlewni zamkniętej przekrojem, w którym usytuowana jest zapora tworząca zbiornik, związane bezpośrednio ze zbiornikiem i jego otoczeniem, a mające na celu zmniejszenie ilości rumowiska osadzającego się w jego czaszy, usuwanie ze zbiornika materiału juŝ tam zakumulowanego. Działania w zlewni zbiornika podzielono z uwagi na ich charakter na zabiegi przyrodnicze oraz inŝynierskie. W pierwszym przypadku do działań takich zaliczono: zalesienia, zakrzewienia, obsiew trawą, tworzenie barier roślinnych, dobieranie sposobu upraw do warunków lokalnych (uprawy wzdłuŝ poziomic, głęboka orka itp.), a więc zmniejszające w sposób naturalny denudację powierzchniową. Do rozpatrzonych działań inŝynierskich zaliczono: zabiegi wzmacniające stoki zmniejszające erozję i moŝliwość zsuwów, budowę przegród ekranów zamykających część przekroju poprzecznego rzeki, korekcję progową potoków górskich, budowę zapór tworzących zbiorniki przeciwrumowiskowe, zabudowę kaskadową doprowadzalnika, budowę bezpośrednio powyŝej zbiornika retencyjnego, małego zbiornika spełniającego rolę wstępnego osadnika. Za działania związane bezpośrednio ze zbiornikiem i jego otoczeniem, których celem jest zmniejszenie ilości rumowiska osadzającego się w czaszy uznano: przeciwdziałanie erozji i abrazji brzegów zbiornika, budowę kanałów derywacyjnych i tuneli omijających zbiornik, prowadzenie gospodarki wodnej na zbiorniku wykorzystując m.in. prądy gęstościowe, 6

7 pozostawienie pojemności martwej w zbiorniku i prowadzenia tak jego eksploatacji aby to w niej osadzało się rumowisko. Rozpatrzono usuwanie ze zbiornika zakumulowanego juŝ tam materiału róŝnymi sposobami takimi jak: wydobywanie (wypłukiwanie) osadów z czaszy zbiornika, wydobywanie hydrauliczne rumowiska, wydobywanie mechaniczne rumowiska zarówno z pod wody jak i na sucho. Jako integralne z działaniami ograniczającymi tempo zamulania zbiorników retencyjnych moŝna uznać działania kompensujące utraconą juŝ przez obiekt pojemność. Do działań takich naleŝy: podwyŝszenie zapory i dalsza eksploatacja zbiornika, budowa nowej zapory, pokrycie potrzeb wodnych w danym regionie poprzez alimentację z sąsiednich zlewni oraz projektowanie zbiornika uwzględniające, w interesującym eksploatatorów horyzoncie czasowym, skutki zamulania. Etap V, tak jak i poprzedni, był w całości wykonany w 2010 roku a jego zakres przedstawiono poniŝej. W 2010 r. badaniom chemicznym poddano 99 próbek osadów dennych pobranych z ośmiu następujących zbiorników: Bukówka, Lubachów, Złotniki, Klimkówka, Tresna, Nielisz, Rybnik i Koronowo. Uzyskane informacje rozszerzono o własne wyniki pochodzące z analogicznych badań przeprowadzonych w ramach innych prac, tworząc wspólną bazę danych o jakości osadów dennych. Badania te wykonano w 2008 r. na 8 innych polskich zbiornikach retencyjnych a mianowicie: Mietków, Nysa, Besko, Dobczyce, Łąka, Jeziorsko, Poraj i Sulejów. Badania chemiczne osadów objęły następujące wskaźniki charakteryzujące ich właściwości fizyczne, właściwości sorpcyjne oraz zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi: - odczyn ph; - materia organiczna; - biogeny (P i N); - metale główne: Fe, Mn, Ca, Mg, Na i K; - metale cięŝkie: As, Cr, Zn, Cd, Cu, Ni, Pb i Hg; - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA); -polichlorowane bifenyle (PCB); - pestycydy chloroorganiczne. Jednocześnie z badaniami chemicznymi wykonano dla 7 zbiorników badania biologiczne osadów dennych polegające na ocenie ich ekotoksyczności na podstawie trzech testów na wybranych organizmach wodnych: bakterii luminescencyjnych Vibrio fischeri, skorupiaka Heterocypris incongruens i rośliny dwuliściennej Lipidium sativum. Ich wyniki uzupełniają procedury oceny jakości osadów i zagroŝeń wynikających z obecności w nich 7

8 substancji niebezpiecznych oraz określania sposobu przyrodniczego zagospodarowania osadów. W etapie VI, którego realizację przyspieszono rozpoczynając go we wrześniu 2010 r., wykorzystano zarówno zespół wykonawców z Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór jak teŝ Analizę opracowaną w wyniku zawartej umowy o dzieło z prof. dr hab. inŝ. Włodzimierzem Parzonką. Prace te dotyczyły: analizy procesów akumulacji, zagęszczenia i konsolidacji oraz erozji osadów i namułów w czaszy zbiornika, metod usuwania osadów zbiornikowych o cechach spoistych i częściowo spoistych, zalecanych technologii wydobywania, transportu i składowania namułów na przykładzie zbiorników: Otmuchów, Nysa, Besko i Jeziorsko, określenia cech osadów ze zbiornika Lubachów, moŝliwości przyrodniczego wykorzystania osadów w nawiązaniu do ich składu fizycznego i chemicznego, a zwłaszcza do zawartości szkodliwych substancji toksycznych, opłacalności gospodarczego wykorzystania osadów z róŝnych zbiorników w zaleŝności od zastosowanego sprzętu, odległości transportu, bliskości terenów rekultywowanych i uŝyźnianych. W listopadzie 2010 r. rozpoczęto takŝe prace w etapie VII. Ograniczyły się one do: uaktualnienia danymi pozyskanymi z bieŝących pomiarów batymetrycznych oraz z nowo pozyskanych materiałów archiwalnych, kart 6 zbiorników objętych zadaniem 8, podjęcia próby znalezienia zaleŝności między ilością rumowiska akumulowanego w 5 wytypowanych zbiornikach retencyjnych a wielkością rocznego do nich dopływu w analizowanych przedziałach czasowych. 4. PRZYJĘTA METODYKA BADAŃ I ICH OPIS Podczas wykonywania w ramach etapu II pomiarów batymetrycznych zbiorników: Lubachów, Tresna i Koronowo stosowano niŝej opisany sprzęt i sposób postępowania. Pomiary terenowe obejmowały: sondowanie czasz zbiorników, geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe części odsłoniętych (połoŝonych powyŝej zwierciadła wody) zbiorników, kartowanie linii brzegowych. Sondowanie zbiorników Lubachów i Tresna wykonano w sieci równoległych przekrojów. Wymagane zagęszczenie pikiet zrealizowano 8

9 pływając łodzią pomiarową wzdłuŝ zaplanowanych profili pomiarowych co 40 m w kierunku prostopadłym do osi zbiornika, rejestrując głębokości w odstępach co 5 m. Taki sposób pomiarów zapewniał precyzyjne zarejestrowanie duŝych gradientów głębokości występujących w kierunku poprzecznym do osi zbiorników. Zastosowana echosonda Reson PC 100 współpracująca, z odbiornikiem systemu GPS umoŝliwiała nawigację na ekranie sternik mógł obserwować bieŝącą pozycję i przesuwanie się wizerunku łodzi pomiarowej na tle mapy z zaplanowaną trasą pływania oraz ślad przebytej drogi. System umoŝliwiał kontrolę i realizację wcześniej załoŝonej gęstości punktów pomiaru głębokości. Echosonda przed pomiarami była kalibrowana w programie Echo-control poprzez wprowadzenie poprawki prędkości dźwięku ze względu na temperaturę wody. Wyniki pomiarów zostały zapisane w pamięci urządzenia w postaci rekordów zawierających pozycje i głębokości. Do realizacji pomiarów zastosowano następujący sprzęt: 1. Odbiornik GPS Trimble Echosondę cyfrową RESON PC Łódź pomiarową z silnikiem. Dokładność pomiarów wynosiła: połoŝenia łodzi w czasie sondowania ± 0,5 m, pomiar sytuacyjno wysokościowy brzegów metodą GPS-RTK - poziom ± 1,0 cm, - wysokość ± 2,0 cm, pomiar głębokości ± 0,5% wskazanej głębokości ±1 cm. Nieco inny sposób postępowania przy wykonywaniu pomiarów batymetrycznych zastosowano na zbiorniku Koronowo, który charakteryzuje się duŝą powierzchnią, niewielką średnią głębokością a przede wszystkim bardzo silnie rozwiniętą linią brzegową czego efektem jest duŝa nieregularność i nienaturalna morfometria dna. Podczas pomiarów zastosowano znaczne zagęszczenie ścieŝek pomiarowych w charakterystycznych punktach badanego zbiornika. Za punkty charakterystyczne przyjęto m.in. takie formy jak: plosa, mielizny, wypłycenia oraz nagłe zmiany kształtu i formy dna. Do prac uŝyto łodzi wyposaŝonej w zintegrowany system do pomiarów głębokości i wyznaczenia pozycji geograficznej. Podstawowymi elementami tego systemu są echosonda EA400 SMIRAD i pozycjoner GPS Garmin 17-HVS. Oprogramowanie wykorzystane do obsługi sondy pozwoliło na wyeliminowanie problemów takich jak: falowanie powierzchni wody, 9

10 niestabilność łodzi w czasie pomiarów, fałszywe echo, niekontrolowana interferencja fali odbitej. RóŜnego rodzaju nieduŝe przedmioty leŝące na dnie nie były w tym wypadku traktowane jako echo dna. Dane pomiarowe gromadzone były w pamięci echosondy w postaci zbiorów dla poszczególnych dni sondowań z zapisem pozycji i głębokości. Po sprowadzeniu sondowań do rzędnych bezwzględnych otrzymano cyfrowy model czaszy zbiornika w formie surowej. Dane wprowadzono do programu SURFER, gdzie opracowano je graficznie w postaci planu batymetrycznego dna zbiornika z cięciem warstwicowym co 1 m oraz analitycznie opracowano tabelę pojemności o skoku 1 cm i powierzchni zalewu co 10 cm. Dla zbiornika Koronowo prace interpretacyjne prowadzono w trzech niezaleŝnych grupach obejmujących: a) opracowanie planu batymetrycznego wg topografii terenu przed powstaniem zbiornika na podstawie historycznych map topograficznych, b) digitalizację planu batymetrycznego wykonanego przez IMGW oddział w Słupsku w 1989, c) opracowanie aktualnego planu batymetrycznego zbiornika, d) wykonanie mapy róŝnicowej osadów dennych dla wszystkich trzech planów batymetrycznych, przedstawiającej przyrost lub ubytek osadów dennych. Wyniki pomiarów prowadzonych przy zastosowaniu echosondy EA400, w pierwotnej formie zapisane są w pliku ASCII, przy zachowaniu układu współrzędnych WGS-84. Po wprowadzeniu do pakietu ArcGis podlegały one wstępnej obróbce mającej na celu wyeliminowanie błędów wynikających z zakłóceń sygnału akustycznego. Następnie dokonano transformacji tych danych do układu współrzędnych PUWG W ramach prac prowadzonych w II etapie wykonano takŝe badania granulometryczne pobranych próbek materiału zakumulowanego w zbiornikach oraz ustalono zawartość w nich materii organicznej. Całość badań realizowano zgodnie z metodyką opisaną w normie PN- 88/B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. Na podstawie ustalonego składu granulometrycznego wykreślono krzywe uziarnienia, z których wyznaczono średnicę charakterystyczną d 50 dla kaŝdej próbki po usunięciu z niej części organicznych. Całość wyników tych analiz przedstawiono na wykresach oraz zestawiono w tabelach. Prace etapu IV prowadzono wykorzystując w pierwszym rzędzie publikacje krajowe i zagraniczne, a w szczególności materiały Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór. Organizacja ta, o największym na świecie autorytecie w zakresie hydrotechniki, doceniając wagę problemu zamulania zbiorników w zaopatrzeniu w wodę oraz ochronie 10

11 przeciwpowodziowej, uwzględniała tą tematykę na sześciu międzynarodowych Kongresach ICOLD poświęcając jej oddzielne sesje tematyczne. W ramach Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór działa teŝ utworzony w 1977 r. Komitet Zamulania Zbiorników. Przedmiotem analizy były takŝe materiały własne, w tym zgromadzone w etapie I i III zadania 8, a takŝe dane z pomiarów wykonywanych w etapie II. Materiały te to dane pomiarowe oraz pochodzące z wizji terenowych i podkładów mapowych. Etap V zadania 8 bazował na badaniach próbek osadów dennych 8 wytypowanych zbiorników retencyjnych. Próbki te pobierano jednorazowo, starając się aby miejsca ich poboru pokrywały moŝliwie cały obszar zbiornika od zapory po rejon cofki. Punktom poboru przypisano zmierzone ich współrzędne. Próbki pobierane były za pomocą próbnika badawczego Nurek lub sondy cylindrycznej SPT w osłonie rur wiertniczych. Pobrane próbki osadów w ilości 1 kg umieszczano w szklanych, zamykanych pojemnikach i transportowano do laboratorium w chłodziarkach. Metale w osadach dennych oznaczane były metodą absorpcyjnej spektometrii atomowej (ASA) po uprzednim roztworzeniu próbki w środowisku kwasu solnego, w obecności nadtlenku wodoru z zastosowaniem pieca mikrofalowego. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WA) oraz pestycydy chloroorganiczne oznaczane były metodą chromatografii gazowej z detektorem spektometrii masowej (GC-MS) po uprzednim ich wyekstrahowaniu z próbki osadów heksanem. Polichlorowane bifenyle (PCB) oznaczane były metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) po uprzednim ich wyekstrahowaniu z próbki osadów heksanem. Biogeny (N i P) oznaczane były metodą spektrometryczną po uprzednim roztworzeniu próbki w środowisku kwasu solnego (1 + 4), w obecności nadtlenku wodoru z zastosowaniem pieca mikrofalowego. Odczyn ph osadów dennych oznaczany był metodą potencjometryczną, bezpośrednio w osadach uwodnionych, przed ich wysuszeniem na powietrzu. Zawartość materii organicznej oznaczono metodą wagową jako stratę przy praŝeniu osadów. Osady pochodzące ze zbiorników: Bukówka, Lubachów, Złotniki, Klimkówka, Tresna, Nielisz i Rybnik zostały teŝ poddane badaniom biologicznym. Wykonano na nich 3 testy ekotoksykologiczne, które omówiono poniŝej. Test Microtox SPT jest to test oceny toksyczności ostrej z wykorzystaniem bakterii luminescencyjnych Vibrio fischeri. Bakterie te w normalnych warunkach znaczną część metabolizmu przeznaczają na świecenie (luminescencję). W obecności czynników zakłócających metabolizm, luminescencja ulega obniŝeniu. Test jest wykonywany przy uŝyciu analizatora Microtox M500 będącego bardzo czułym 11

12 fotometrem zintegrowanym z inkubatorem zapewniającym stałe warunki testu (temperaturę 15 o C). Reakcja testowa zmiany luminescencji, występuje bardzo szybko, odczyt wyników wykonuje się zwykle po 5 30 minutach inkubacji badanej próbki z bakteriami. Test Ostracodtoxkit jest to test oceny toksyczności podostrej z wykorzystaniem małŝoraczków Heterocypris incongruens opracowany przez zespół prof. Guido Persoone z University of Ghent. MałŜoraczki świeŝo wylęgłe z jaj inkubowane są z badaną próbką (osad denny, gleba) oraz zawiesiną glonów (pokarm) przez 6 dni, po czym oceniane są dwa efekty testów: śmierć oraz przyrost długości ciała. Wyniki porównywane są do wyników próbek kontroli negatywnej, którą stanowi nietoksyczna, sztuczna gleba kontrolna. Ostracodtoxkit jest testem skriningowym, analizowane jest jedno stęŝenie badanej próbki. Test wykonuje się w polistyrenowych 6-dołkowych mikropłytkach. KaŜdą próbkę i próbkę kontrolną bada się w 6 powtórzeniach. Test kiełkowania i wczesnego wzrostu roślin Phytotoxkit jest to test z wykorzystaniem rzeŝuchy Lepidium sativum opracowany przez zespól prof. Guido Persoone z University of Ghent. Test wykonywany jest w specjalnie opracowanych, płaskich, przezroczystych płytkach, składających się z dwóch części, z których dolna zawiera próbkę testową. Nasiona roślin umieszczane są na papierowym filtrze leŝącym na wierzchu próbki. Po zamknięciu płytki przezroczystą pokrywką, płytki są ustawiane pionowo na stojaku i inkubowane przez 3 dni. Konstrukcja płytki umoŝliwia swobodny wzrost korzeni (w dół) i łodyg (do góry). Na końcu testu płytka z siewkami jest fotografowana. Korzenie są mierzone za pomocą programu analizy obrazu Image Tool. Wyniki porównywane są do wyników próbek kontroli negatywnej, którą stanowi nietoksyczna, sztuczna gleba kontrolna. Phytotoxkit jest testem skriningowym, analizowane jest jedno stęŝenie badanej próbki. Dla podejmowania decyzji o ewentualnym wykorzystaniu osadów zalegających w zbiornikach retencyjnych bardzo istotną kwestią są metody oceny ich jakości. Metody te opierają się na kryteriach, które umoŝliwiają rozgraniczenie osadów zanieczyszczonych od nie zanieczyszczonych. Osady denne wydobyte z wód powierzchniowych powinny być traktowane jako odpady, które w zaleŝności od składu chemicznego mogą być ponownie umieszczane w środowisku przyrodniczym bez ograniczeń, wykorzystane z pewnymi ograniczeniami lub, jeśli są nadmiernie zanieczyszczone, muszą być poddane oczyszczaniu lub zdeponowane na składowisku odpadów. 12

13 Pierwszym polskim aktem prawnym określającym dopuszczalną zawartość zanieczyszczeń w osadach dennych jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie rodzajów oraz stęŝeń substancji, które powodują, Ŝe urobek jest zanieczyszczony. Rozporządzenie określa stęŝenie substancji, które powodują, Ŝe urobek pochodzący m.in. z pogłębiania zbiorników wodnych jest zanieczyszczony. O zanieczyszczeniu urobku decyduje ponadnormatywna zawartość choćby jednej, z wymienionych w załączniku do rozporządzenia, substancji. Urobek zanieczyszczony jest traktowany jako odpad niebezpieczny i podlega odpowiednim procedurom postępowania z odpadami niebezpiecznymi. JeŜeli urobek z pogłębiania nie zawiera wymienionych w rozporządzeniu zanieczyszczeń moŝe być składowany w środowisku np. w środowisku wodnym w miejscach do tego wyznaczonych. Procedura ta nie w pełni zabezpiecza środowisko wodne przed negatywnymi skutkami składowania w nim urobku. Pełniejszą ocenę zagroŝeń wynikających z obecności substancji toksycznych w osadach, ich biodostępności i współdziałania, dają wyniki biotestów. W Państwowym Instytucie Geologicznym zaproponowano (2001 r.) metodę geochemicznej klasyfikacji osadów dennych do celów monitoringowych, w której uwzględnia się zawartość w osadach metali cięŝkich, oraz szeroką gamę związków organicznych, a mianowicie: polichlorowanych bifenyli (PCB), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i chloroorganicznych pestycydów. Wartości graniczne stęŝeń zanieczyszczeń (metale cięŝkie i toksyczne związki organiczne), w przyjętych czterech klasach jakości osadów dennych uwzględniają ich szkodliwy wpływ na organizmy wodne. Są to zawartości szkodliwych składników, przy których: nie występuje negatywne oddziaływanie na organizmy wodne < TEL (threshold efects levels); często występuje szkodliwe oddziaływanie na organizmy wodne > PEL (probable effects levels); sporadycznie występuje negatywne oddziaływanie na organizmy wodne >TEL<PEL. Zaproponowano cztery klasy jakości osadów ze względu na zawartość szkodliwych składników: I nie zanieczyszczone; II słabo zanieczyszczone; III średnio zanieczyszczone; IV bardzo zanieczyszczone. Za osady I klasy przyjęto osady, w których stęŝenia metali cięŝkich i toksycznych związków organicznych nie przekraczają wartości TEL, a więc nie obserwuje się ich szkodliwego działania na organizmy wodne. Za osady II klasy przyjęto osady, w których zawartość choćby jednego z zanieczyszczeń była wyŝsza 13

14 od wartości TEL, a zawartość wszystkich składników niŝsza od wartości PEL, a więc sporadycznie występuje szkodliwe oddziaływanie na organizmy wodne. Za osady III klasy przyjęto osady, w których zawartość choćby jednego szkodliwego składnika przekracza graniczną wartość dla osadów II klasy, a więc często obserwowany jest szkodliwy wpływ na organizmy wodne. Do osadów IV klasy zaliczono osady, w których choćby dla jednego składnika przekroczona jest dopuszczalna zawartość określona dla klasy III. Dla poszczególnych klas jakości osadów dennych zostały określone moŝliwości ich zagospodarowania. Osady zaliczone do I i II klasy osady nie zanieczyszczone i słabo zanieczyszczone mogą być dowolnie zagospodarowane w środowisku wodnym i lądowym np. deponowane w wyznaczonych akwenach, składowane na polach refulacyjnych, stosowane do uŝyźniania gleb, wykorzystywane do budowy plaŝ, grobli czy nadbrzeŝy. Osady III klasy osady średnio zanieczyszczone mogą być relokowane w wodzie w wyznaczonych miejscach a zagospodarowane na lądzie w ograniczonym stopniu, ze względu na to, Ŝe stęŝenie niektórych zanieczyszczeń moŝe ograniczyć ich wykorzystanie tylko pod uprawy przemysłowe, a niekiedy w ogóle wykluczyć ich rolnicze zagospodarowanie. Osady IV klasy osady bardzo zanieczyszczone przed ich umieszczeniem w środowisku powinny być oczyszczone lub składowane na zabezpieczonych składowiskach odpadów w warunkach kontrolowanych. W rozpoczętych w 2010 r. etapach VI i VII korzystano dotychczas jedynie z materiałów archiwalnych, zgromadzonych w zakończonych etapach I i III oraz z pozyskanych informacji od eksploatatorów obiektów jak teŝ firm zajmujących się wydobywaniem kruszywa ze zbiorników. Dane te poddano wstępnym analizom. 5. OSIĄGNIĘTE WYNIKI I ICH WYKORZYSTANIE Bezpośrednim efektem prac wykonanych w II etapie jest sporządzenie dla trzech zbiorników retencyjnych tj. Lubachowa, Tresnej i Koronowa nowych krzywych ich pojemności oraz powierzchni zalewu w funkcji poziomu piętrzenia a takŝe planów batymetrycznych i numerycznych ich czasz. Wymienione krzywe zostały takŝe stabelaryzowane przy załoŝeniu zmiany rzędnej piętrzenia co 1 cm. Znajomość aktualnych parametrów zbiornika jest podstawowym wymogiem prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej przez ich uŝytkowników. Materiały te zostały lub w najbliŝszym czasie będą udostępnione właścicielom obiektów. Poza tym uzyskane dane posłuŝyły do przeprowadzenia szeregu obliczeń i analiz w tym m.in. zaktualizowania tempa utraty pojemności zbiorników w efekcie ich zamulania, intensywności denudacji zlewni, zmian pojemności poszczególnych 14

15 warstw zbiorników a takŝe w przypadku zbiornika koronowskiego sporządzenia mapy róŝnicowej osadów dennych oraz wyznaczenia zasięgu strefy ich akumulacji. Prawidłowo wykonana w.w. mapa róŝnicowa, w połączeniu z badaniami granulometrycznymi była jednym z warunków koniecznych dla wykonania prawidłowej interpretacji zjawiska i obliczenia wskaźnika denudacji zlewni. Przykładowo dla zbiornika Lubachów przedstawiono na rysunkach od 1 do 5: krzywe jego pojemności, a takŝe powierzchni zalewu, strat pojemności, przebiegu procesu zamulania w latach oraz plan batymetryczny. Wyniki badań granulometrycznych zostały dla poszczególnych próbek przedstawione w formie krzywych uziarnienia pozwalających na wyznaczenie charakterystycznej średnicy d 50. Podziału frakcji dokonano wg PN-86/B Tak ustalone wartości procentowe dla poszczególnych frakcji pozwoliły na określenie grupy granulometrycznej, a następnie na naniesienie uzyskanych wartości na trójkąt Fereta, który ilustruje graficznie przynaleŝność granulometryczną osadu. Przykładowo dla kilku próbek osadów pobranych ze zbiornika Bukówka pokazano na rysunkach od 6 do 9: krzywe uziarnienia osadów w stanie naturalnym oraz po praŝeniu jak teŝ diagramy obrazujące zawartość części organicznych i ich średnice charakterystyczne. Dane uzyskane w czasie badań granulometrycznych będą istotne przy formułowaniu wniosków odnośnie zasadności i moŝliwości wykorzystywania materiału osadowego w zbiornikach. W etapie IV, bazując głównie na publikacjach zagranicznych, ale teŝ tam gdzie było to moŝliwe na doświadczeniach polskich wykazano, Ŝe w sytuacji występowania trudności ze znalezieniem nowych lokalizacji dla budowy nowych zbiorników, oporami miejscowych społeczności przed ich budową oraz związanymi z takimi inwestycjami kosztami, szczególnego znaczenia nabierają działania mające na celu zmniejszenie intensyfikacji zamulania zbiorników lub odzyskiwania pojemności juŝ utraconej w wyniku osadzania się w nich rumowiska. Główne kierunki takich działań to: zabudowa zlewni zmniejszająca jej denudację powierzchniową, wykonywanie budowli zatrzymujących rumowisko oraz zalesienia i zabiegi agrotechniczne m.in. takie jak uprawy wstęgowe i tarasowe a takŝe przechwytywanie rumowiska przez roślinność ochronną, budowa kanałów derywacyjnych i sztolni umoŝliwiających przepuszczenie wód niosących duŝo rumowiska z pominięciem zbiornika, 15

16 16

17 17

18 umoŝliwienie transportu rumowiska poprzez zbiornik m.in. z wykorzystaniem prądów gęstościowych oraz jego płukanie, budowa zbiorników w kaskadzie oraz budowa bezpośrednio powyŝej duŝych obiektów małych zbiorników wstępnych przechwytujących rumowisko, usuwanie hydrauliczne lub mechaniczne osadzanego w zbiorniku rumowiska. Przeciwdziałanie zamulaniu zbiorników w światowej hydrotechnice jest powszechne. Stosowane sposoby są dobierane dla kaŝdego zbiornika indywidualnie, poniewaŝ zaleŝą od duŝej liczby parametrów. Brany jest szczególnie pod uwagę wpływ takich działań na środowisko oraz ich strona ekonomiczna. W ocenie skuteczności róŝnych działań zmierzających do ograniczenia zamulania szczególnie przydatne są metody analizy wielokryterialnej. Bardzo często stosuje się kilka ww. sposobów równocześnie, a zawsze takie przedsięwzięcia muszą być wspierane dostosowaną do nich gospodarką wodną prowadzoną na zbiorniku. W Polsce tylko część wymienionych metod jest stosowana i to raczej w ograniczonym zakresie. Odnośnie zabiegów podejmowanych w zlewniach zbiorników retencyjnych naleŝy wymienić przede wszystkim zalesianie, korekcję progową oraz budowę zbiorników przeciwrumowiskowych. Porównanie zlewni Soły (po zbiornik w Porąbce jeszcze przed zbudowaniem zbiornika w Tresnej) oraz zlewni Dunajca (po zbiornik w RoŜnowie) wskazuje na skuteczność takich działań. Zlewnia Soły, lepiej zagospodarowana, ma mniejszą denudację powierzchniową, co przekłada się na mniejszą intensywność zamulania zlokalizowanych tam zbiorników. Istniejące w Polsce budowle derywacyjne spełniają inne cele niŝ transport rumowiska z pominięciem zbiorników retencyjnych. Płukanie zbiorników odbywa się incydentalnie przy okazji ich opróŝniania z powodów technicznych. Istniejące kaskady zbiorników wyraźnie zmniejszają zamulanie obiektów niŝej połoŝonych, a pojedyncze małe zbiorniki wstępne przechwytują część transportowanego przez cieki rumowiska. Najbardziej rozpowszechnioną w Polsce metodą odzyskiwania utraconej w wyniku zamulania pojemności retencyjnej jest bagrowanie i mechaniczne usuwanie rumowiska. W niektórych przypadkach jest to połączone z pozyskiwaniem dla celów budowlanych zalegających w czaszy zbiornika piasków i Ŝwirów. W szczególnych przypadkach, w wyniku intensywnej eksploatacji kruszywa, zbiorniki powiększyły nawet swoją objętość początkową, czego przykładem mogą być zbiorniki Nysa i Mietków. 18

19 19

20 BUKÓWKA Badanie osadów dennych Zawartość części organicznych w próbkach osadów dennych strata masy próbki po praŝeniu - I ś [%] ,25 Bukówka zawartość części organicznych w osadzie dennym 3,08 5,21 8,12 4,08 6,36 8,48 10,16 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3 4 nr próbki Rys. 8. Zawartość części organicznych w osadach dennych oznaczana jako strata masy próbek po praŝeniu [Iś] - wg PN-88/B Średnica charakterystyczna d 50 N części nieorganicznych osadów dennych średnica charakterystyczna części nieorganicznej osadu - d N 50 [mm] 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Bukówka średnica d 50N części nieorganicznej osadu dennego 0,0535 0,302 0,265 0,024 0,135 0,165 0,043 0,048 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3 4 nr próbki osadu dennego Rys. 9. Średnica charakterystyczna d 50 N osadów dennych po usunięciu części organicznych metodą praŝenia 20

Badanie właściwości odpadów przemysłowych jako wstępny etap w ocenie ich oddziaływania na środowisko

Badanie właściwości odpadów przemysłowych jako wstępny etap w ocenie ich oddziaływania na środowisko Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Badanie właściwości odpadów przemysłowych jako wstępny etap w ocenie

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r. Dz.U.10.137.924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac:

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac: PRZEDMIOT ZLECENIA Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego na terenie Gminy Kornowac o powierzchni 598,25ha.

Bardziej szczegółowo

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Projekt nr CZ.3.22/1.2.00/12.03398 Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałdi obiektów przemysłowych Hodnocení koncentrací PAU a těžkých

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne...

1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3. 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3. 2.2. Metody analityczne... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. METODYKA BADAŃ... 3 2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek wody z akwenów portowych... 3 2.2. Metody analityczne... 6 3. WYNIKI BADAŃ... 6 4. WNIOSKI... 12 SPIS TABEL 1. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

"Metale ciężkie w osadzie z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompoście - ocena przydatności do rolniczego wykorzystania"

Metale ciężkie w osadzie z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompoście - ocena przydatności do rolniczego wykorzystania "Metale ciężkie w osadzie z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompoście - ocena przydatności do rolniczego wykorzystania" Agnieszka RAJMUND 1), Marta BOŻYM 2) 1) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzanowice z powierzchni 1670,94 ha. Odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY SCALANIA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA POTRZEBY PROCESU PLANOWANIA GOSPODARKI WODNEJ W ZLEWNI SANU

WYBRANE ASPEKTY SCALANIA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA POTRZEBY PROCESU PLANOWANIA GOSPODARKI WODNEJ W ZLEWNI SANU Dubiecko Krzywcza Nozdrzec Dynów III Konferencja Naukowo Techniczna Błękitny San Dubiecko, 21 22 kwietnia 2006 Dydnia mgr inŝ. Tomasz BUKOWIEC dr inŝ. Jerzy GRELA mgr inŝ. Małgorzata OWSIANY REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1 OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby ( Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T M O R S K I W GDAŃSKU

I N S T Y T U T M O R S K I W GDAŃSKU I N S T Y T U T M O R S K I W GDAŃSKU ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA 80-958 GDAŃSK, ul. Benzynowa 1 tel. (058) 308 81 28, tel/fax (058) 308 81 25 BADANIA POZIOMU SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH W WODACH BASENÓW

Bardziej szczegółowo

Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia: Etap I - Rozbudowa Obrotnicy nr 2 z przebudową Nabrzeża Gościnnego

Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia: Etap I - Rozbudowa Obrotnicy nr 2 z przebudową Nabrzeża Gościnnego PROGRAM BADAŃ OSADÓW ZALEGAJĄCYCH DNO AKWENÓW PORTOWYCH PRZEZNACZONYCH POD REALIZACJĘ PROJEKTU: Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia: Etap I - Rozbudowa Obrotnicy nr 2 z przebudową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych2), 3)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych2), 3) Dziennik Ustaw Nr 137 11129 Poz. 924 924 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych2), 3) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W imieniu PP2 - IMGW-PIB OWr, Polska Dr inż. Agnieszka Kolanek

W imieniu PP2 - IMGW-PIB OWr, Polska Dr inż. Agnieszka Kolanek W imieniu PP2 - IMGW-PIB OWr, Polska Dr inż. Agnieszka Kolanek Plan prezentacji: Analiza danych historycznych Prace prowadzone od 1993 do 2003 roku Monitoring jakości wód w regionie w 2012 roku Monitoring

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo

Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Numer Zadania:

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH. Piotr KONIECZKA

NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH. Piotr KONIECZKA 1 NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, WARSZAWA RAPORT

ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, WARSZAWA   RAPORT d r h a b. M a g d a l e n a P o p ow s k a, p r o f. U W U N I W E R S Y T E T W AR S Z AW S K I W Y D Z I AŁ B I O L O G I I ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA TEL: (+22) 55-41-420, FAX: (+22) 55-41-402

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY ZASILAJĄCEJ ZUW GOCZAŁKOWICE

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY ZASILAJĄCEJ ZUW GOCZAŁKOWICE CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY ZASILAJĄCEJ ZUW GOCZAŁKOWICE Anna Nowacka1, Maria Włodarczyk-Makuła2, Damian Panasiuk3 1),2) Politechnika 3) NILU Częstochowska, Wydział InŜynierii i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt pod nazwą: Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze

Projekt pod nazwą: Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze INWESTOR BENEFICJENT INWESTOR PARTNER: LOKALIZACJA: Instytucją Wdrażającą: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń Gmina Lubiewo Adres ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo Miejscowość Bysławek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 21 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r.

Szczecin, dnia r. Szczecin, dnia 20.09.2010r. Realizacja projektu pt. REWITALIZACJA KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA ODCINKACH: JEZIORO DRUŻNO MIŁOMŁYN, MIŁOMŁYN ZALEWO, MIŁOMŁYN OSTRÓDA STARE JABŁONKI, Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH. Urszula Michajłow

OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH. Urszula Michajłow OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH Urszula Michajłow Łagów, 24-26 września 2007 1 Podstawowe przyczyny istotnie wpływające na zagroŝenie dla świata zwierząt to:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

w gruntach w zasięgu oddziaływania elektrociepłowni owni Czechnica w Siechnicach.

w gruntach w zasięgu oddziaływania elektrociepłowni owni Czechnica w Siechnicach. Rtęć w gruntach w zasięgu oddziaływania elektrociepłowni owni Czechnica w Siechnicach. Ludmiła Polechońska Małgorzata Polechońska CEL BADAŃ rozpoznanie zawartości rtęci w przypowierzchniowej warstwie gleby

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Doświadczenia w transgranicznym postępowaniu ze starymi zanieczyszczeniami, Drezno, 23.09.2013 r.

Międzynarodowa Konferencja Doświadczenia w transgranicznym postępowaniu ze starymi zanieczyszczeniami, Drezno, 23.09.2013 r. Doświadczenia w transgranicznym postępowaniu ze starymi zanieczyszczeniami, dr inż. Agnieszka Kolanek mgr inż. Barbara Marchlewska-Knych dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas Założenia projektu w zakresie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE

SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE Dział Monitoringu Środowiska SYSTEM ZARZĄDZANIA I AKREDYTACJE Funkcjonujący w ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. zintegrowany system zarządzania obejmuje swoim zakresem procesy realizowane przez Dział Monitoringu

Bardziej szczegółowo

Ocena kruszywa hutniczego sezonowanego i kruszywa hutniczego niesezonowanego w aspekcie ekologicznym dla Tube City IMS Poland Sp. z o.o.

Ocena kruszywa hutniczego sezonowanego i kruszywa hutniczego niesezonowanego w aspekcie ekologicznym dla Tube City IMS Poland Sp. z o.o. Ocena kruszywa hutniczego sezonowanego i kruszywa hutniczego niesezonowanego w aspekcie ekologicznym dla Tube City IMS Poland Sp. z o.o. NR 03/14/OE Przedsiębiorca: Tube City IMS Poland Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813

Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813 Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 199 Nr 72 poz. 813 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów wodnych

Bilansowanie zasobów wodnych 1 Bilansowanie zasobów wodnych Definicje: 1. Zasoby wodne są to wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo (Dębski). 2. Przepływ średni roczny Q śr -jest to średnia

Bardziej szczegółowo

BADANIE I OCENA STANU ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU

BADANIE I OCENA STANU ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU GEOTEST Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 23 02-661 Warszawa tel. 22 844 39 66 e-mail: geotest@geotest.pl www.geotest.pl Nr dokumentacji: 6150 BADANIE I OCENA STANU ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU NA TERENIE ZLOKALIZOWANYM

Bardziej szczegółowo

Mapa obszarów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego

Mapa obszarów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego V Ogólnopolska konferencja samorządowa SAMORZĄD I GEOLOGIA WARSZAWA 26 LUTY 2008 Mapa obszarów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego w skali 1:10 000 Państwowy Instytut Geologiczny Mapa

Bardziej szczegółowo

BADANIA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ ORGANIZMÓW WODNYCH (PN -90/C-04610/01;03;05)

BADANIA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ ORGANIZMÓW WODNYCH (PN -90/C-04610/01;03;05) BADANIA TOKSYCZNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ ORGANIZMÓW WODNYCH (PN -90/C-04610/01;03;05) Magdalena Retkiewicz 26.03.2014 ZANIECZYSZCZENIA WÓD Zanieczyszczenie wód niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4, Data wydania: 25 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy rozwój człowieka, zwierzęcia i roślin zależy od gleby Hipokrates

Prawdziwy rozwój człowieka, zwierzęcia i roślin zależy od gleby Hipokrates Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie Prawdziwy rozwój człowieka, zwierzęcia i roślin zależy od gleby Hipokrates Organizacja Stacji Obecnie funkcjonuje Krajowa Stacja w Warszawie podległa Ministrowi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU SKŁADOWISKA W GDAŃSKU SZADÓŁKACH W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU SKŁADOWISKA W GDAŃSKU SZADÓŁKACH W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU SKŁADOWISKA W GDAŃSKU SZADÓŁKACH W ROKU 2009 Gdańsk, dnia 2.0.2010r. 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 2. Zakres prowadzenia monitoringu... 2.1. Wody... 2.1.1. Wody powierzchniowe...

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T M O R S K I W GDAŃSKU

I N S T Y T U T M O R S K I W GDAŃSKU I N S T Y T U T M O R S K I W GDAŃSKU ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA 80-958 GDAŃSK, ul. Benzynowa 1 tel. (058) 308 81 28, tel/fax (058) 308 81 25 BADANIA POZIOMU SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH W WODACH BASENÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Wyznaczanie mocy akustycznej Cel ćwiczenia Pomiary poziomu natęŝenia dźwięku źródła hałasu. Wyznaczanie mocy akustycznej źródła hałasu. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji. Możliwość wykorzystania biowęgla w rekultywacji gleb zanieczyszczonych. metalami ciężkimi

Tytuł prezentacji. Możliwość wykorzystania biowęgla w rekultywacji gleb zanieczyszczonych. metalami ciężkimi Agnieszka Medyńska-Juraszek, Irmina Ćwieląg-Piasecka 1, Piotr Chohura 2 1 Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: magdapop@biol.uw.edu.pl RAPORT

ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: magdapop@biol.uw.edu.pl RAPORT d r h a b. M a g d a l e n a P o p ow s k a, p r o f. U W U N I W E R S Y T E T W AR S Z AW S K I W Y D Z I AŁ B I O L O G I I ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA TEL: (+22) 55-41-420, FAX: (+22) 55-41-402

Bardziej szczegółowo

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA Monitoring of rainfall chemistry and of the deposition of pollutants to the ground Przygotowano w oparciu o zlecone

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Transport i sedymentacja cząstek stałych

Transport i sedymentacja cząstek stałych Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Akademia Rolnicza w Krakowie WIŚiG Katedra Inżynierii Wodnej dr inż. Leszek Książek Transport i sedymentacja cząstek stałych wykład 1, wersja 4.4 USM Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Narzędzia badawcze stosowane w pomiarach środowiska - możliwości wykorzystania w procesie nauczania metodą projektu na różnych poziomach kształcenia

Narzędzia badawcze stosowane w pomiarach środowiska - możliwości wykorzystania w procesie nauczania metodą projektu na różnych poziomach kształcenia Narzędzia badawcze stosowane w pomiarach środowiska - możliwości wykorzystania w procesie nauczania metodą projektu na różnych poziomach kształcenia Dr hab. Tomasz Stuczyński, SGS Eko-Projekt Założenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMOIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy wykonania zadania p.t.:

OPIS PRZEDMOIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy wykonania zadania p.t.: OPIS PRZEDMOIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy wykonania zadania p.t.: Wyznaczenie zasięgu terytorialnego zanieczyszczenia gleb i roślin na obszarach uŝytkowanych rolniczo na terenie trzech gmin powiatu głogowskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania związane z ochroną jezior

Przykładowe działania związane z ochroną jezior Przykładowe działania związane z ochroną jezior Olsztyn 6 listopada 2013 Dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM Katedra Inżynierii Ochrony Wód Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin - zagroŝenie dla środowiska. Dr Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin - zagroŝenie dla środowiska. Dr Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin - zagroŝenie dla środowiska Dr Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Substancje i mieszaniny stwarzające zagroŝenie dla środowiska

Bardziej szczegółowo

Grawitacyjne zagęszczanie osadu

Grawitacyjne zagęszczanie osadu Grawitacyjne zagęszczanie osadu Wprowadzenie Zagęszczanie grawitacyjne (samoistne) przebiega samorzutnie w np. osadnikach (wstępnych, wtórnych, pośrednich) lub może być prowadzone w oddzielnych urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia.

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Badania kategorii II Program badań Program powinien określać

Bardziej szczegółowo

- 1 / 7- Ponadto w opracowanej ekspertyzie mogą być zawarte są informacje na temat:

- 1 / 7- Ponadto w opracowanej ekspertyzie mogą być zawarte są informacje na temat: na wykonanie standardowej ekspertyzy dotyczącej oceny zasobów 1 SIŁOWNIA Ekspertyza standardowa dotyczy jednej potencjalnej lokalizacji i jednego typu generatora Wykonywana jest na podstawie 10-letniej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Pobieranie próbek owoców

Pobieranie próbek owoców Strona 1 z 5 1. Cel i zakres: Pobieranie próbek owoców Celem procedury jest określenie zasad pobierania próbek owoców. Procedura obowiązuje wszystkie osoby odpowiedzialne za wykonywanie tej czynności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczej

Zagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczej Zagospodarowanie pofermentu z biogazowni rolniczej ERANET: SE Bioemethane. Small but efficient Cost and Energy Efficient Biomethane Production. Biogazownie mogą być zarówno źródłem energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 Dopuszczanie odpadów do składowania na składowiskach. Dz.U.2015.1277 z dnia 2015.09.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 z dnia 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagroŝenia powodzią w zlewni Raby, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej

Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagroŝenia powodzią w zlewni Raby, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 Sekretariat: 12 628 41 06 31-109 Kraków fax: 12 423 21 53 30-960 Kraków 1, skrytka pocz. 331 Centrala: 12 628 41 00 Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia chemiczne

Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia w środkach spożywczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy odsączającej w związku z budową

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1277 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 16 lipca 2015 r. 2), 3) w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na

Bardziej szczegółowo

Badanie stanu fizycznego zanieczyszczenia wód w gminie Raba Wyżna.

Badanie stanu fizycznego zanieczyszczenia wód w gminie Raba Wyżna. Badanie stanu fizycznego zanieczyszczenia wód w gminie Raba Wyżna. Zanieczyszczenie wód - niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim.

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim. Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inŝ. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Analiza mobilna skażeń Inżynieria ochrony środowiska Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19]

I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 424 Przystąpiło łącznie: 367 przystąpiło: 346 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 290 (83,8%) zdało:

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o osadach ściekowych

Dyrektywa o osadach ściekowych Dyrektywa o osadach ściekowych 03.10.2006..:: Dopłaty i Fundusze - Portal Informacyjny ::. Dyrektywa 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW UTYLIZACJA OSADÓW Ćwiczenie nr 4 GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU A. Grawitacyjne zagęszczanie osadów: Zagęszczać osady można na wiele różnych sposobów. Miedzy innymi grawitacyjnie

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych

Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Centrum Edukacji Hydrologiczno - Meteorologicznej Beniamin Więzik Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych SEMINARIUM Warszawa 6..2008

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to:

Ostateczna postać długotrwałych zmian w określonych warunkach klimatyczno-geologicznych to: WYDZIAŁ: GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA RODZAJ STUDIÓW: STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH: I. Ekologia II.

Bardziej szczegółowo

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W KIELCACH W 2011 ROKU NA PODSTAWIE BIOMONITORINGU JAKO ELEMENTU MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W REALIZACJI EKOROZWOJU ORAZ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI" W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SZKOŁA NAUK TECHNICZNYCH MICHAŁ DRAB EFEKTY BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI BYŁEGO ZŁOŻA KRUSZYWA BUDOWLANEGO DOBROSZÓW WIELKI" W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM MONOGRAFIA Redakcja Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIE GRUNTOWE 1. WSTĘP

D NAWIERZCHNIE GRUNTOWE 1. WSTĘP D 05.01.00 NAWIERZCHNIE GRUNTOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni

Bardziej szczegółowo

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI ST05 NASYP Z POSPÓŁKI 31 l. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypu z pospółki. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 09 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 277 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2006 r.) Na podstawie art. 132 ust. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego Kraków, 23.09.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Tytuł OSN 21: Powlekanie metodą napylania

1. Tytuł OSN 21: Powlekanie metodą napylania 1. Tytuł OSN 21: Powlekanie metodą napylania Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 3: Zastosowanie przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński)

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) Sławno, 2014.01.20. Znak sprawy: OśZP 2151.3.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych Gmina Sławno

Bardziej szczegółowo

E N V I R O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU

E N V I R O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU F-01/ENV E N V I R O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU Edycja nr 1 z dnia 17 lutego 2014r Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Krzysztof Jędrzejczyk Krzysztof Wołowiec Data 17 lutego 2014 17 lutego 2014 Podpis

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE MIKROBIOLOGICZNEGO UTLENIENIA AMONIAKU DO AZOTYNÓW ZA POMOCĄ BAKTERII NITROSOMONAS sp.

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE MIKROBIOLOGICZNEGO UTLENIENIA AMONIAKU DO AZOTYNÓW ZA POMOCĄ BAKTERII NITROSOMONAS sp. ĆWICZENIE NR 3 BADANIE MIKROBIOLOGICZNEGO UTLENIENIA AMONIAKU DO AZOTYNÓW ZA POMOCĄ BAKTERII NITROSOMONAS sp. Uwaga: Ze względu na laboratoryjny charakter zajęć oraz kontakt z materiałem biologicznym,

Bardziej szczegółowo