MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III Protokół

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III Protokół"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Brzesku ul. Okocimska 44 przez Marię Szarek - starszego inspektora Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na podstawie upoważnienia nr 221/11. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 26 do 30 września 2011 r. w zakresie realizacji budżetu jednostki ze szczególnym uwzględnienie polityki kadrowej. W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku był i nadal jest lek. med. Dariusz Arkadiusz Krajcarz powołany na stanowisko r. Głównym Księgowym jest Maria Mietła zatrudniona od r. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treści protokołu. Ustalenia kontroli zostały ujęte według tematyki: 1. Zatrudnienie oraz fundusz płac. 2. Realizacja wydatków budżetowych. 3. Realizacja dochodów budżetowych oraz terminowość ich odprowadzania na rachunek budżetu państwa. 4. Realizacja dochodów własnych. 5. Realizacja wydatków realizowanych w ramach dochodów własnych. Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali: Maria Mietła Główny Księgowy Anna Płaneta Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego Cecylia Kuras Starszy Księgowy oraz inni pracownicy w miarę potrzeb. I. Zatrudnienie oraz fundusz płac. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzesku działa w oparciu o: Statut nadany przez Wojewodę Małopolskiego Zarządzeniem Nr 499/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno - epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego. [Dowód akta kontroli, str.: 3-8]; 1

2 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzesku jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej w stosunku, do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Małopolski. Zarządzeniem Nr 1/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Brzesku z dnia 13 stycznia 2010 r. nadano regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Brzesku, określający szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. [Dowód akta kontroli, str.: 9-10]; Kontrolą objęto procedury oraz uregulowania wewnętrzne zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą [Dowód akta kontroli, str.: 11-16]; Kontrola stwierdziła, że Dyrektor jednostki pismem AD-012-9/05 z dnia r. powierzył Głównemu Księgowemu (spełniającemu wymogi określone w art.54 ust.2 ustawy o finansach publicznych) obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości. [Dowód akta kontroli, str.: 17-28]; Zarządzeniem Nr 1/2006 r. z dnia 2 stycznia 2006 r. Dyrektora PSSE w Brzesku w sprawie polityki rachunkowości wprowadzono instrukcję obiegu dokumentów księgowych, regulamin kontroli finansowej, instrukcję kasową oraz instrukcję inwentaryzacyjną. Zarządzeniem Nr 9/2010 Dyrektora PSSE w Brzesku z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonano zmiany zarządzenia w sprawie polityki rachunkowości. Pracownicy pionu finansowego zostali zapoznani z treścią regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej, składając podpis na tę okoliczność. [Dowód akta kontroli, str.: 29-58]; Zarządzeniem Nr 5/2011 r. z dnia 19 września 2011 r. Dyrektora PSSE w Brzesku określono regulacje dotyczące kontroli zarządczej. [Dowód akta kontroli, str.: 59-64]; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2005 z r. stanowi instrukcja zarządzania systemem informatycznym. [Dowód akta kontroli, str.: 65-72]; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzesku) jest lekarzem i uzyskał, specjalizację w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach. PPIS w Brzesku został powołany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dniem 22 listopada 2007 r. na okres 5 lat tj. do r. (powołanie Nr WSE.KD.111/16/07). [Dowód akta kontroli, str.: 73-84]; Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracownikom wykonującym czynności kontrolne przysługuje dodatek specjalny do wynagrodzenia. Kontrolą objęto sposób przyznawania dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownikom PSSE w Brzesku, pod względem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. nr 108 poz. 957 z późn. zmianami). W PSSE w Brzesku dodatek specjalny do wynagrodzenia pobiera 28 pracowników zatrudnionych w: - Oddziale Nadzoru Sanitarnego, 2

3 - Oddziale Laboratoryjnym. [Dowód akta kontroli, str.: 85-86]; Kontrolą objęto akta osobowe 4 losowo wybranych pracowników otrzymujących dodatki specjalne [Dowód akta kontroli, str.: 87-88]; Na podstawie akt osobowych losowo wybranych pracowników oraz na podstawie złożonego wyjaśnienia należy stwierdzić, że kwota przyznanych dodatków specjalnych nie przekroczyła 25% wynagrodzenia zasadniczego. W objętych kontrolą przypadkach w zakresie czynności istnieje jednoznaczny zapis o wykonywaniu przez pracownika czynności kontrolnych określonych w 2 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia. Kontrolując zakresy czynności stwierdzono, że dodatki kontrolerskie przyznawane są w oparciu o kryteria, wymienione w cyt. wyżej rozporządzeniu. Każdy pracownik, którego akta osobowe zostały objęte kontrolą otrzymujący dodatek spełnia co najmniej jedno z nich. Przyznający dodatek kontrolerski PPIS kieruje się zapisami rozporządzenia i faktycznymi czynnościami wykonywanymi przez pracowników. Gospodarka funduszem płac. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 40/10 z dnia 23 lutego 2010 r. przyjęto w planie wynagrodzeń na 2010 r. kwotę ,00 zł. W ciągu roku 2010 dokonywano zmian w planie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przedstawiał się następująco: Ogółem ,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy ,00 zł Faktyczne wykonanie na koniec 2010 r. w poniższych wyniosło: ,00 zł w tym: wynagrodzenia ,00 zł nagrody 7.000,00 zł ,62 zł ,33 zł ,59 zł W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku średnioroczne zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 33,08 etatów. Na koniec roku zatrudnionych było 34 osoby. Kserokopia sprawozdania Rb 70 [Dowód akta kontroli, str.: 89-90]; W czasie trwania kontroli sporządzona została przez kontrolowaną jednostkę lista sprawdzająca (samooceny) kadry (zasady) oraz lista sprawdzająca (samooceny) kadry. [Dowód akta kontroli, str.: ]; II. Realizacja wydatków budżetowych. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie (WSSE), zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 40/10 z dnia 23 luty 2010 r. przekazała 3

4 zatwierdzony plan finansowy na 2010 r. dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku w dziale 851 Ochrona Zdrowia, rozdziale Inspekcja Sanitarna. Plan dochodów i wydatków został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Jak wynika z zatwierdzonego przez Dyrektora WSSE w Krakowie planu finansowego planowane dochody budżetowe na 2010 r. wyniosły ,00 zł natomiast planowane wydatki budżetowe ,00 zł. Pismem nr WSE.EAE/032/43-1/10 z dnia 30 listopada 2010 r. WSSE w Krakowie poinformowała PSSE w Brzesku, że zgodnie z zarządzeniem Wojewody nr 521/10 z dnia 26 października 2010 r. Decyzją Dyrektora WSSE Nr 13/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zostaje zwiększony plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2010 w dziale 851 rozdziale o kwotę ogółem 5.200,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem akcji dopalacze w roku 2010 w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zmiany w planie finansowym polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonywane były Decyzją Dyrektora WSSE na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 40/10 z dnia 23 lutego 2010 r. zgodnie z upoważnieniem zawartym w piśmie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 maja 2010 r. znak: FB.I Zmian dokonano następującymi Decyzjami Dyrektora WSSE w Krakowie: Nr 3/2010 z 20 maja 2010 r. Nr 19/2010 z 31 grudnia 2010 r. PSSE w Brzesku w 2010 roku dokonała przesunięć w ramach budżetu z płacowych (4040, 4110, 4120) o łączną kwotę ,00 zł na wydatki rzeczowe. Po zmianach planowane wydatki na koniec roku wyniosły kwotę ogółem ,00 zł i realizowane były w: Rozdziale Inspekcja sanitarna Rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonanie w paragrafach klasyfikacji budżetowej [Dowód akta kontroli, str.: ]; Comiesięcznie PSSE w Brzesku sporządza zapotrzebowania na środki budżetowe w szczegółowości rodzajami wydatku oraz w rozbiciu na dekady. Jak wynika z kart wydatków oraz ze sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia r. w: Rozdziale na plan ,00 zł wykonanie wyniosła ,54 zł Rozdziale na plan ,00 zł wykonanie wyniosła ,00 zł Sprawozdanie Rb-28 roczne z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia r. [Dowód akta kontroli, str.: ]; Niewykorzystane środki budżetowe w rozdziale w kwocie 15,46 zł zostały zwrócone na konto Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie w dniu r. wyciąg bankowy nr 134. [Dowód akta kontroli, str.: ]; 4

5 Wyrywkowo skontrolowano wydatki poniesione ze środków budżetowych oraz z dochodów własnych w poszczególnych klasyfikacji budżetowej pod względem celowości, zgodności z planem finansowym oraz dokonano sprawdzenia zgodności udziału środków własnych w rozliczaniu poszczególnych rachunków. Zestawienie dowodów objętych kontrolą (faktur, wyciągów bankowych) stanowi [Dowód akta kontroli, str.: ]; Kontrola stwierdziła na podstawie dowodów księgowych objętych kontrolą, że poniesione wydatki były celowe i zgodne z planem finansowym. Faktury objęte kontrolą we wszystkich przypadkach były płacone w terminie. Dokumenty objęte kontrolą były zgodne z ewidencją księgową wydatków oraz spełniały wymogi określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) sprawdzone były pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Wykazy upoważnionych pracowników PSSE w Brzesku do sprawdzania i zatwierdzania dokumentów oraz ich upoważnienia [Dowód akta kontroli, str.: ]; Ewidencja księgowa wydatków budżetowych była zgodna z rocznym sprawozdaniem Rb 28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia r. Ponadto kontrolą objęto wydatki poniesione w 2010 r. tytułem udziału PSSE w Brzesku w krajowym systemie akredytacji Oddziału Laboratoryjnego. Kontrakt Nr AB 655 zawarty został w dniu 8 luty 2007 roku w Warszawie pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji w Warszawie a PSSE w Tarnowie. Kontrakt ustala zasady współpracy stron wynikające z akredytacji potwierdzonej certyfikatem Nr AB 655. Jak wynika z 8 w okresie ważności certyfikatu akredytacji akredytowany podmiot wnosi opłaty na zasadach i w wysokości określonej w aktualnym dokumencie DA-04 cennik opłat za czynności związane z akredytacją. Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 376 ważny jest do r. W 2010 r. PSSE w Brzesku poniosła wydatki związane z akredytacja na ogólna kwotę ,00 zł. Kserokopia dowodów księgowych objętych kontrolą stanowi [Dowód akta kontroli, str.: ]; Na podstawie dowodów księgowych objętych kontrolą, stwierdzono że poniesione wydatki były celowe i zgodne z planem finansowym. Faktury wystawione przez Centrum Akredytacji zostały zapłacone w terminie. Dokumenty objęte kontrolą były zgodne z ewidencją księgową wydatków oraz spełniały wymogi określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) sprawdzone były pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzesku w 2010 r. dysponowała majątkiem, na który składa się nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa będąca w użytkowaniu PSSE w Brzesku tj. dwór wpisany do rejestru zabytków. Opłaty związane z utrzymaniem budynku za 2010 r. wyniosły ogółem ,00 zł w tym: opłaty roczne budynku ,00 zł. [Dowód akta kontroli, str.: ]; 5

6 III. Realizacja dochodów budżetowych oraz terminowość ich odprowadzania na rachunek budżetu państwa. Plan dochodów budżetowych na 2010 r. wyniósł ,00 zł, natomiast wykonanie zgodnie z zestawieniem obrotów i sald kont analitycznych wyniosło kwotę ogółem ,42 zł z tego w: wpływy z różnych opłat ,70 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 22,72 zł Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych zgodne jest z ewidencją do konta 130. Kontrolą objęto terminowość przekazywania dochodów budżetowych. Szczegółowo skontrolowano wpływy dochodów oraz ich przekazywanie na konto Ministerstwa Finansów w miesiącu czerwcu 2010 r. (kwitariusze wpłat, raporty kasowe, wyciągi bankowe) sprawdzając ich zgodność z ewidencją dochodów. Na dochody Budżetu Państwa składają się między innymi opłaty za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez organy PIS (za opinie sanitarne, negatywne kontrole sanitarne, naruszenie wymogów sanitarnych itp.) oraz odsetki od niezapłaconych należności. Wyjaśnienie w sprawie dochodów budżetowych. [Dowód akta kontroli, str.: ]; Kontrola stwierdziła, że wpłaty za wystawione rachunki dokonywano zarówno gotówką w kasie Sanepidu, jak również przelewami na konto dochodów budżetowych w banku NBP w Krakowie. Kasjerka wystawiała kwitariusze przychodowe, które mają odzwierciedlenie w raportach kasowych sporządzanych oddzielnie do dochodów budżetowych. Kontrolą objęto kwitariusze oraz wyciągi bankowe z miesiąca czerwca 2010 r. Zestawienie objętych kontrolą dokumentów stanowi [Dowód akta kontroli, str.: ]; Stwierdzono, że w raporcie kasowym nr 90 z dnia 9 czerwca 2010 r. brak było kwitariusza o numerze Jak wynika z przedłożonego wyjaśnienia brakujący kwitariusz dotyczył wpłaty na konto dochodów własnych i został ujęty w raporcie kasowym prowadzonym oddzielnie dla dochodów własnych. Kserokopia brakującego kwitariusza oraz wyjaśnienie [Dowód akta kontroli, str.: ]; Ponadto stwierdzono, że w 2010 r. na konto dochodów budżetowych kontrahenci w siedmiu przypadkach mylnie dokonali wpłat na kwotę ogółem 1.775,00 zł za badania wykonane w ramach dochodów własnych. Mylne wpłaty zostały przeksięgowane na konto dochodów własnych. W dniu r. na konto dochodów budżetowych wpłynęła kwota 88,00 zł a zgodnie z decyzją nr 130/65/10 (po doliczeniu kosztów upomnienia oraz odsetek) winno być 84,80 zł. Nadpłata w kwocie 3,20 zł została zwrócona w dniu r. Z tytułu rachunku 169/46/10 FHU dokonała dwukrotnej wpłaty kwoty 42,00 zł, która została zwrócona na konto kontrahenta w dniu r. W dniu r. wpłynęła wpłata w wysokości 40,00 zł z tytułu decyzji nr 322/181/10 a winno być 36,80 zł, w związku z czym powstała nadpłata, która została zwrócona kontrahentowi w dniu r. Ponadto w dniu r. dokonano dwukrotnej zapłaty w ślad za decyzją nr 444/257/10 kwoty 168,00 zł, która została zwrócona w dniu r. wpłacającemu. Na konto PSSE w Brzesku wpłynęła kwota 175,68 zł z SP ZOZ Bochnia, ponieważ nie dotyczyła ona PSSE została zwrócona wpłacającemu w dniu r. Wyjaśnienie stanowi [Dowód akta kontroli, str.: ]; 6

7 Według sprawozdania Rb 27 z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia r. PSSE w Brzesku uzyskała dochody w dziale 851 w rozdziale w poniższych klasyfikacji budżetowej: 0690 w wysokości ,70 zł 0910 w wysokości 22,72 zł na ogólna kwotę ,42 zł, która została przekazana w pełnej wysokości na konto Ministerstwa Finansów. Zestawienie dochodów uzyskanych w rozdziale , 0910, i przekazanych do Ministerstwa Finansów wraz ze sprawozdaniem Rb 27 z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku do dnia roku: [Dowód akta kontroli, str.: ]; Ponadto kontrolą objęto terminowość przekazywania uzyskanych dochodów budżetowych do Ministerstwa Finansów. Skontrolowano wszystkie wyciągi oraz porównano z ewidencją księgową. [Dowód akta kontroli, str.: ]; W wyniku kontroli stwierdzono, że uzyskane dochody przekazywane były w 2010 r. w terminach zgodnych z 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 784 z późn. zm.). Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia r. zgodne jest z ewidencją dochodów oraz dowodami źródłowymi. Jak wynika ze sprawozdania Rb-27 na dzień r. wystąpiły należności w kwocie 1.942,79 zł z tytułu niezapłaconych rachunków z dochodów budżetowych w tym: - należności wymagalne na r ,79 zł - należności niewymagalne na r ,00 zł Z wyjaśnienia złożonego przez Główną Księgową wynika, że na należności wymagalne składają się grzywny na kwotę ogółem 550,00 zł, które na dzień kontroli nie zostały uregulowane. Należności wymagalne powstałe z tytułu niezapłaconych opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy PIS wyniosły na koniec 2010 r. kwotę ogółem 485,26 zł. Należności na które wysłano upomnienia zostały do dnia kontroli uregulowane. Na dzień kontroli w 0690 pozostała zaległość wynosząca 149,26 zł. Są to należności przekazane do Urzędów Skarbowych. Wyjaśnienie wraz z kserokopiami tytułów wykonawczych oraz pism ponaglających do Naczelnika Urzędu Skarbowego stanowi [Dowód akta kontroli, str.: ]; IV. Realizacja dochodów własnych. Plan dochodów własnych i wydatków dochodów własnych na 2010 r. dla PSSE w Brzesku został zatwierdzony przez Dyrektora w dniu r. i wyniósł w : ,00 zł wykonanie ,94 zł 0830VAT ,00 zł ,00 zł ,00 zł 531,03 zł razem ,00 zł ,97 zł stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. na 1 stycznia 2010 r. wyniósł kwotę ,66 zł. [Dowód akta kontroli, str.: ]; 7

8 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzesku uzyskiwała w 2010 r. wpływy z usług za badania: wody; wykonane w środowisku pracy; skuteczności sterylizacji oraz kału na nosicielstwo. [Dowód akta kontroli, str.: ]; Regulamin dochodów własnych został wprowadzony Zarządzeniem nr 20/2007 Dyrektora PSSE w Brzesku z dnia r. w sprawie regulaminu prowadzenia rachunku dochodów własnych. [Dowód akta kontroli, str.: ]; V. Realizacja wydatków realizowanych w ramach dochodów własnych. Wydatki realizowane z dochodów własnych są ewidencjonowane na koncie kosztów i na koncie 201 rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w kwocie netto, natomiast podatek VAT jest księgowany na koncie 225 rozrachunki z Urzędem Skarbowym. Płatność jest księgowana na koncie 201 po stronie Wn i 130W konto bankowe po stronie Ma zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie brutto. PSSE posiadała wyodrębniony rachunek bankowy dochodów własnych i z tego konta ponosi wydatki z dochodów własnych. Natomiast wydatki ponoszone w ramach działalności podstawowej realizowane są z konta działalności podstawowej. Jak wynika ze sprawozdania Rb-34 kwartalnego z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do dnia r. planowane wydatki na koniec roku wyniosły kwotę ogółem ,00 zł i realizowane zostały w kwocie ,21 zł Sprawozdanie RB-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do dnia r. [Dowód akta kontroli, str.: ]; Na koniec roku 2010 należności dochodów własnych wyniosły ogółem kwotę 3.739,83 zł i dotyczyły: dochodów z usług zleconych, odsetek od niezapłaconych należności. Natomiast zobowiązania dochodów własnych na koniec 2010 r. wyniosły kwotę ogółem ,10 zł w tym: - nieuregulowane zobowiązania ,10 zł - podatek VAT za miesiąc grudzień 2010 r ,00 zł Analiza procentowego udziału wydatków budżetowych w wydatkach ogółem zawarta w tabeli sporządzonej przez PSSE stanowi [Dowód akta kontroli, str.: ]; Na tym czynności kontrolne zakończono. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 1/2011 r. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń. Poinformowano kontrolowaną jednostkę o możliwości wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu. 8

9 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu pozostaje w jednostce kontrolowanej. Protokół nie zawiera informacji podlegających wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Tarnów, dnia 20 października 2011 r. Kontrolujący Kontrolowany STARSZY INSPEKTOR DYREKTOR (-) Maria Szarek Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Brzesku (-) lek.med. Dariusz A. Krajcarz 9

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WN.III.431-8-11 Kraków, dnia 27 MAJ 2011 Pani Elżbieta Beata Suchanik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce ul. Stroma 11 32 020 Wieliczka Na podstawie art. 175 ust. 1

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku.

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku. PROTOKÓŁ z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 32 w Słupsku przez Lidię Dębicką Inspektora oraz Leszka Pińkowskiego Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.37.2012 Kraków, dnia 12.02.2013 r. Pan bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.1611.6.2016 Łódź, 22 sierpnia 2016 r. Pani Urszula Sztuka - Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku Działając na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 12 kwietnia 2017 r. FB-IV.1611.3.2017 Pani Renata Jastrzębowska Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-13-11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej (PSSE) w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 10 07 Znak sprawy: FN-IV.431.27.2014 Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO.401-14/2012 Opole, dnia 11 lutego 2013 r. Pan Tadeusz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 3 lipca 2008 r. NKO-401-4/08 Pan Franciszek Fejdych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Daty skrajne: od... do... Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.2,4/0912-15/2004

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownik Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-25/2014 Opole, dnia 9 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.1611.6.2015 Bydgoszcz, 5 lutego 2016 r. Pan Rafał Rewoliński Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28 85 039 Bydgoszcz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1 w Będzinie.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1 w Będzinie. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1 w Będzinie. Kontrolę przeprowadziła: mgr Halina Taratuta - Palimąka - Kierownik Referatu Kontroli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego-

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-8/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 28 czerwca do

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie Dęblin 03.04.2007 rok KW 0914/01/2007 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI Inspektor wewnętrznej kontroli finansowej Urzędu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.4.2016 Łódź, 14 kwietnia 2017 r. Pan Michał Mostowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-14/07 Opole, dnia 5 października 2007 r. Pan Zygmunt

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.6.2013 Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33 100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-10/2/12 Opole, dnia 4 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 296/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 sierpnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 296/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 sierpnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 296/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie (zasad) sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suwałki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 13 grudnia 2006 r. NKO-401-38/06 Pan Wojciech Piszczałka

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch

WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch Gorzów Wlkp., dnia 11 grudnia 2014 r. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch FBC-IV.431.16.2014.GGrz Pan Ryszard Mróz Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.25.2012 Kraków, 14 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Grzegorz Kozioł Wójt Gminy Tarnów SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Na podstawie przepisu art. 6 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-46 /04 Opole, 4 marca 2005 r. Pan Henryk Mamala Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Henryk Kiejdo Wójt Gminy Rychliki Urząd Gminy w Rychlikach Rychliki 86, Rychliki

Szanowny Pan Henryk Kiejdo Wójt Gminy Rychliki Urząd Gminy w Rychlikach Rychliki 86, Rychliki WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.6.2015 Olsztyn, dnia 10 lipca 2015 roku Szanowny Pan Henryk Kiejdo Wójt Gminy Rychliki Urząd Gminy w Rychlikach

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2015. Burmistrza Opoczna. z dnia 12 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 46/2015. Burmistrza Opoczna. z dnia 12 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.14.2014 Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.46.2015 Kraków, 30.10.2015 r. Pan Sławomir Paterek Wójt Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo