Finanse dla niefinansistów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finanse dla niefinansistów"

Transkrypt

1 Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd, dyrektr peracyjny czy kierwnik dział t stanwiska, które wymagają miejętnści rganizacyjnych, kierwania, pdejmwania decyzji, wpływania na innych menedżerów. Nie znacza t jednak, że zagadnienia finanswe są im zpełnie nieznane. Dyrektr nie msi być finansistą, ale bez znajmści finansów nie będzie w stanie pdjąć właściwych decyzji. Czytanie bilans, rachnk wyników, cash flw, pwinn być pwszechną wiedzą każdeg menedżera. Udział w szkleni pzwli na lepsze przmiewanie się z pracwnikami pin finansów. Nasze szklenia są intensywne i praktyczne. Pdczas warsztatów pracjemy na atentycznych sprawzdaniach finanswych spółek prdkcyjnych lb handlwych. Zajęcia prwadzne są przez trenerów z dświadczeniem w biznesie. Cykl składa się z pięci głównych mdłów raz trening PrfitQest. Istnieje mżliwść zgłszenia się na wybrane mdły zgdnie z warnkami dział. Zachęcamy jednak d prządkwania wiedzy i przejścia przez cały prgram. Czytanie i interpretacja sprawzdań finanswych Prawn-pdatkwy niezbędnik menedżera Analiza sytacji finanswej przedsiębirstwa Ocena prjektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finanswym. Pdstawy fnkcjnwania rynków Rachnkwść zarządcza z wykrzystaniem MS Excel PrfitQest Symlacja bizneswa charakterze strategiczn-finanswym

2 Mdł: Czytanie i interpretacja sprawzdań finanswych (2 dni) Dla kg? Prgram Krzyści Szklenie kierjemy d sób bez przygtwania finansweg, które w cdziennej pracy mszą wykrzystywać i interpretwać dane przedstawine w sprawzdaniach finanswych. Szklenie plecamy szczególnie: Właścicielm firm Kadrze kierwniczej pinów niefinanswych Specjalistm Wszystkim, którzy chcą pszerzyć wiedzę z zakres finansów Zasady knstrkcji bilans raz rachnk zysków i strat - wzajemne pwiązania i zależnści (case stdy) Klczwe pzycje bilans raz rachnk zysków i strat zasady jmwania i pmiar (ćwiczenia), w tym: Rzeczwe aktywa trwałe Wartści niematerialne i prawne Zapasy Instrmenty finanswe Rezerwy Należnści i zbwiązania P kńczeni szklenia: Zrzmiesz, w jaki spsób pdejmwane przez Ciebie decyzje bizneswe wpływają na najważniejsze elementy sprawzdania finansweg Twjej firmy. Pczjesz się pewniej prwadząc rzmwy z pracwnikami dział finansweg. Bez baw sięgniesz p sprawzdania finanswe własnej firmy, kntrahentów, czy knkrencji celem zyskania ptrzebnych Ci infrmacji. Cele szklenia Jeśli chcesz dwiedzieć się: Jak pwstają sprawzdania finanswe? C znaczają i w jaki spsób wyceniane są najważniejsze pzycje bilans raz rachnk zysków i strat? C pkazje rachnek przepływów pieniężnych? Dlaczeg firmy stsją różne zasady rachnkwści raz czym różni się rachnkwść finanswa d pdatkwej? P c w firmie pjawia się biegły rewident i jak interpretwać wydawane przez nieg pinie? Czy mżna pprawić wynik finanswy nie rszając się zza birka? T szklenie jest dla Ciebie! Rzliczenia międzykreswe Pdatek dchdwy (w tym pdatek drczny) Zasady jmwania przychdów i ksztów w wynik finanswym, Najważniejsze reglacje w zakresie sprawzdawczści finanswej w Plsce i na świecie (Ustawa rachnkwści, Międzynardwe Standardy Sprawzdawczści Finanswej raz US GAAP) czym są i kt je stsje? Rachnek przepływów pieniężnych raz zestawienie zmian w kapitale własnym c pkazją raz jak pwiązać je z infrmacjami zawartymi w bilansie raz rachnk zysków i strat (ćwiczenia). Sprawzdania jednstkwe i grpwe pdstawy knslidacji (ćwiczenia) Kmplekswa interpretacja pełneg sprawzdania finansweg (case stdy). Czeg dwiemy się czytając pinię i raprt biegłeg rewidenta? Najważniejsze cechy szklenia Szklimy w frmle łączącej elementy wykład, dysksji, krótkich ćwiczeń raz rzbdwanych case stdy (stdim przypadk). Terię ilstrjemy licznymi przykładami pchdzącymi z atentycznych sprawzdań finanswych. Nie wymagamy żadnej wiedzy bazwej z zakres finansów. Nie nikamy trdnych zagadnień, ale zawsze wyjaśniamy je tak, aby były zrzmiałe dla wszystkich czestników szklenia. Rachnkwść kreatywna, czyli na c ważać czytając sprawzdania finanswe? (ćwiczenia)

3 Mdł: Analiza sytacji finanswej przedsiębirstwa (2 dni)* *Warnkiem czestnictwa w szkleni jest znajmść pdstawwych zasad knstrkcji sprawzdań finanswych na pzimie wiedzy zyskanej w trakcie szklenia Czytanie i interpretacja sprawzdań finanswych. Dla kg? Szklenie skierwane jest d sób bez przygtwania finansweg, które w cdziennej pracy mszą pdejmwać decyzje w parci infrmacje zawarte w sprawzdaniach finanswych własnej firmy raz przedsiębirstw z jej tczenia. Szklenie plecamy szczególnie: Właścicielm firm Kadrze kierwniczej pinów niefinanswych Specjalistm Wszystkim, którzy chcą pszerzyć wiedzę z zakres finansów Cele szklenia Jeśli chcesz dwiedzieć się: Jak wniskwać kndycji firmy na pdstawie danych zawartych w sprawzdani finanswym? Jak twrzyć i interpretwać wskaźniki przydatne w analizie finanswej przedsiębirstwa? Na c zwracać wagę analizjąc firmy działające w różnych branżach raz znajdjące się w różnych fazach rzwj? Jak przeprwadzić cenę wiarygdnści kredytwej i płynnści przedsiębirstwa? Jak cenić spsób, w jaki firma pzyskje finanswanie? Czy na pdstawie sprawzdań finanswych mżna szacwać wartść przedsiębirstwa? Czeg nie pkazją dane finanswe i jak tem zaradzić? T szklenie jest dla Ciebie! Prgram Metdy i rdzaje analizy finanswej. Wskaźniki finanswe knstrkcja, interpretacje, wady i zalety pdstawwych wskaźników (ćwiczenia): Wskaźniki rentwnści Wskaźniki płynnści Wskaźniki wydajnści Wskaźniki strktry kapitał i wypłacalnści Ocena zarządzania kapitałem brtwym w firmie (ćwiczenia). Ocena jakści raprtwaneg wynik finansweg raz pzycji bilans (ćwiczenia): Ograniczenia w jmwania przychdów i ksztów Ograniczenia w jmwani i pmiarze składników aktywów i zbwiązań Identyfikacja krekt analitycznych, mających na cel eliminację pwyższych graniczeń Kmplekswa analiza sytacji finanswej przedsiębirstwa w parci sprawzdanie finanswe (case stdy). Zagadnienia szczególne w analizie kredytwej (ćwiczenia). Prgnzwanie przyszłych wyników finanswych (ćwiczenia). Prównanie źródeł finanswania firmy wady, zalety i kszty (case stdy): Kapitał własny Kapitał dłżny (kredyt bankwy, bligacje, leasing Krzyści P kńczeni szklenia: Będziesz w stanie przeprwadzić świadmą cenę sytacji finanswej kntrahentów i knkrencji. Rzpznasz sygnały świadczące pgarszani się kndycji finanswej przedsiębirstwa. Zrzmiesz, w jaki spsób Twja firma ceniana jest przez akcjnariszy raz wierzycieli. Najważniejsze cechy szklenia Szklimy w frmle łączącej elementy wykład, dysksji, krótkich ćwiczeń raz rzbdwanych case stdy (stdim przypadk). Terię ilstrjemy licznymi przykładami pchdzącymi z atentycznych sprawzdań finanswych.

4 Mdł: Prawn-pdatkwy niezbędnik menedżera (2 dni) czyli, c każdy wiedzieć pwinien, zanim zadzwni d prawnika Dla kg? Krs przeznaczny jest: dla sób bez grntwneg przygtwania pdatkweg, które w ramach wyknywania swich bwiązków zawdwych mają stycznść z tematami pdatkwymi dla sób, które pdejmją decyzje w parci dane finanswe zawierające aspekty pdatkwe (handlwcy, sby z dział lgistyki, prawnicy, marketingwcy, kntrlerzy finanswi) dla menedżerów i przedsiębirców, którym w praktyce ptrzebna jest znajmść zasad prawnych związanych z właściwą reprezentacją kntrahenta raz fnkcjnwaniem i dpwiedzialnścią władz spółek. Załżenia i cele Przedstawienie czestnikm pdstawwych mechanizmów, na których pierają się systemy pdatk d twarów i słg (VAT) raz pdatk dchdweg d sób prawnych (CIT), systematyzwanie wiedzy z zakres pdatków Analiza i mówienie niebezpiecznych pdatkw zapisów w mwach prawnych (mwy handlwe, mwy leasingwe i bankwe) Ułatwienie kmnikacji z sbami pracjącymi w pinach finanswych, a także nabycie miejętnści nikania ryzyk pdatkwych Pgłębienie wiedzy na temat fnkcjnwania przedsiębirstw i dpwiedzialnści zarządów i ich człnków Pznanie praktycznych aspektów prawa, dzięki którym mżna skteczniej fnkcjnwać w biznesie i życi prywatnym. Prgram Praw handlwe Frma czynnści prawnej Charakter i raz faksów Sktki niedchwania frmy Przedstawicielstw i pełnmcnictw Zakres pełnmcnictwa Frma pełnmcnictwa Rzekmy pełnmcnik Prkra Przedsiębirca Spółki handlwe Zasady reprezentacji (mandat, kadencja człnka zarząd) Zgda innych rganów Spółki na zaciągnięcie zbwiązania Odpwiedzialnść za zbwiązania Krajwy rejestr Sądwy Dmniemania płynące z wpis Jak czytać KRS Zabezpieczenie wyknania zbwiązania, infrmacje gólne, jakich błędów nikać Weksel Oświadczenie pddani się egzekcji w trybie art. 777 kpc Gwarancja bankwa Pręczenie, hipteka, zastaw Zmiany mwy spółki Tryb pdejmwania decyzji w sprawie pdział zysk Sktki przekształceń p strnie dłżnika dla sktecznści dzielnych zabezpieczeń Sprzedaż zrganizwanej części przedsiębirstwa Przekształcenia spółek Łączenie spółek. Pdatki dla menedżerów Pdział pdatków w kładzie systematycznym. Czy rzeczywiście VAT plega na dliczani i naliczani? Regły dliczalnści naliczneg pdatk VAT "Jak VAT-em załatać dzirę bdżetwą?" Wpływ rzliczania pdatk VAT na przepływy pieniężne firmy Prste przykłady ptymalizacji pdatkwej w zakresie VAT i CIT CIT, WHT, zaliczka prszczna C t znaczy? Rdzaje płatnści pdatkwych dtyczące pdatk dchdweg CIT Analiza zagadnienia cen transakcyjnych (transfer pricing) i zagrżenia wynikające z tej tematyki Czy zakp złteg zegarka dla prezesa mże być ksztem pdatkwym? Przychdy i kszty prównanie regł pdatkwych i księgwych (rachnkwych), dysksja najisttniejszych różnicach Obwiązki pdatkwe, których najczęściej zapminają pdatnicy, mówienie najpplarniejszych deklaracji pdatkwych Omówienie przykładwych nieprawidłwych zapisów w mwach, które nisą ze sbą ryzyka pdatkwe "Ile stawek dziennych mgę dstać za brak złżenia deklaracji VAT?" Kary administracyjne za nieprawidłwści pdatkwe Jak zachwać się pdczas kntrli pdatkwej "Czy liczny mzyk jest pdatnikiem VAT?" Najisttniejsze sądwe rzeczenia pdatkwe i interpretacje pdatkwe statnich lat Czy pdatki t zagadnienie prawne? Jak prawnicy i eknmiści pstrzegają tematy pdatkwe i c z teg wynika.

5 Mdł: Ocena prjektów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem finanswym, pdstawy fnkcjnwania rynków finanswych (2 dni) Dla kg? Szklenie skierwane jest d sób bez przygtwania finansweg, które w cdziennej pracy mszą wykazać się znajmścią technik ceny rentwnści inwestycji, wiedzą na temat spsbów zabezpieczania się przed knsekwencjami wahań najważniejszych zmiennych finanswych raz chciałyby pznać pdstawwe mechanizmy fnkcjnwania rynków finanswych. Cele szklenia Jeśli chcesz dwiedzieć się: Jak stwierdzić czy prwadzny przez Ciebie prjekt inwestycyjny jest płacalny? Jak pzyskać dane d jeg ceny? Jak wyłaniane są rynkwe stpy prcentwe, krsy waltwe raz inne zmienne finanswe mające wpływ na Twją firmę? Jak wykrzystać instrmenty pchdne, aby zabezpieczyć się przed wahaniami cen, krsów, stóp prcentwych? Dlaczeg plscy eksprterzy pnieśli straty związane ze stswaniem pcji waltwych? W jaki spsób dszł d kryzys kredytweg 2008rk i na czym plega kryzys zadłżeniwy w krajach peryferyjnych strefy er? T szklenie jest dla Ciebie! Prgram Wartść pieniądza w czasie wartść bieżąca, przyszła, dyskntwanie (ćwiczenia). Metdy ceny decyzji inwestycyjnych wartść bieżąca nett (NPV), wewnętrzna stpa zwrt (IRR), kres zwrt, pcje rzeczywiste. Kszt kapitał średni ważny kszt kapitał, krekta ryzyk, decyzje spsbie finanswania prjekt (case stdy). Analiza wrażliwści w warnkach niepewnści (ćwiczenia). Identyfikacja i pmiar ryzyk finanswych w przedsiębirstwie. Stpy prcentwe czym są, jak są stalane, dlaczeg się zmieniają? (case stdy decyzje Rady Plityki Pieniężnej, peracje NBP a WIBOR). Strktra rynków finanswych segmenty, rynki i gracze. Krsy waltwe analiza aktalnych trendów występjących w brębie najważniejszych par waltwych (case stdy tydzień na rynk FOREX, czyli jak i na c reagją pszczególne pary walt?) Instrmenty pchdne w zarządzani ryzykiem finanswym (ćwiczenia): Kntrakty frward i ftres Opcje Swapy Właściwe i niewłaściwe wykrzystanie strategii łączących instrmenty pchdne (case stdy). C się dzieje, gdy rynki finanswe przestają działać racjnalnie geneza, chrnlgia i mechanizmy kryzys kredytweg rk 2008 r. Omówienie kryzys zadłżeniweg w krajach peryferyjnych strefy er raz innych aktalnych wydarzeń rynkwych. Krzyści P kńczeni szklenia: Zrzmiesz, które z rzpatrywanych przez Twją firmę prjektów wart rchmić, a które wstrzymać Pczjesz się pewniej zabierając głs w dysksjach pświęcnych aktalnym zagadnienim finanswym i gspdarczym Zidentyfikjesz ryzyka finanswe, na które narażna jest Twja firma raz będziesz w stanie zaprpnwać praktyczne spsby ich graniczenia Najważniejsze cechy szklenia Szklimy w frmle łączącej elementy wykład, dysksji, krótkich ćwiczeń raz rzbdwanych case stdy (stdim przypadk) Terię ilstrjemy licznymi przykładami wykrzystjącymi najbardziej aktalne dane z krajwych i zagranicznych rynków finanswych Nie wymagamy żadnej wiedzy bazwej z zakres finansów. Nie nikamy trdnych zagadnień, ale zawsze wyjaśniamy je tak, aby były zrzmiałe dla wszystkich czestników szklenia

6 Mdł: Rachnkwść zarządcza z wykrzystaniem MS Excel (2 dni) Dla kg? Szklenie kierjemy d sób bez wcześniejszeg przygtwania finansweg, które w cdziennej pracy mszą bdżetwać, analizwać i rzliczać wyknanie bdżetów, przygtwywać i krzystać z wewnętrznych infrmacji finanswych przygtwywanych dla celów zarządczych. Szklenie plecamy szczególnie: kadrze kierwniczej (dyrektrzy, kierwnicy), specjalistm zyskjącym na bieżąc infrmacje fnkcjnwani pszczególnych jednstek rganizacyjnych raz kndycji finanswej firmy, jak również pdejmjącym decyzje w zakresie ferty prdktwej, cenwej, inwestycji i kntraktów z Klientami właścicielm przedsiębirstw sbm, zaczynającym pracę w kntrling sbm spza dział finansweg dpwiedzialnym za bdżety i bdżetwanie Cele szklenia Infrmacje finanswe dstępne wewnątrz rganizacji, p dpwiednim przygtwani mgą stanwić nieceniną pmc przy ptymalizacji działalnści firmy, a także przy pdejmwani decyzji peracyjnych, strategicznych i taktycznych. Celem krs jest nabycie miejętnści wykrzystywania rachnkwści zarządczej (wewnętrznej) d sprawneg zarządzania swim działem/firmą, pzyskiwania infrmacji raz metd przedstawiania i wykrzystywania tej infrmacji w praktyce przy pmcy arksza kalklacyjneg MS Excel Prgram Rachnek ksztów Pdstawwe zagadnienia dtyczące rachnkwści ksztów. Kszt pśredni i bezpśredni. Kszty prdkcyjne stałe i zmienne. Rachnek ksztów pełnych i zmiennych. Metdy alkwania ksztów prdkcyjnych. Rachnek ksztów działań (ABC). Bdżety, ich rdzaje i zastswanie Bdżetwanie i kntrla aspekt strategiczny i peracyjny. Cel przygtwywania bdżetów, ich rdzaje i zastswanie. Prównanie danych bdżetwych z rzeczywistymi analiza dchyleń i identyfikacja pwdów ich pwstawania. Próg rentwnści przedsiębirstwa Analiza prg rentwnści a płacalnść prdkcji. Graficzne prezentwanie prg rentwnści w infrmacji menedżerskiej. Próg rentwnści w decyzjach cenwych. Strategie krótki dłgkreswe. Pdejmwanie decyzji Metdy stalania cen i cena rentwnści prdktów. Kszty brane pd wagę przy wycenie prdkt/słgi. Wykrzystanie ksztów isttnych i ksztów tracnych krzyści d pdejmwania decyzji krótkterminwych. Kalklacja ksztów isttnych dla materiałów, rbcizny i ksztów gólnwydziałwych. Kalklacja ksztów isttnych związanych z aktywami trwałymi. Kalklacja minimalnej ceny dla jednrazwych kntraktów przy zastswani ksztów isttnych. Krzyści P kńczeni szklenia, czestnicy: Będą mgli sprządzić dpwiednią infrmację dla celów zarządczych. Będą ptrafili trafniej pdejmwać decyzje bizneswe. Pznają najważniejsze zasady bdżetwania, rdzaje i zastswanie. Będą ptrafili zanalizwać przyczyny pwstałych dchyleń d załżnych wyników. Zrzmieją, czym jest kszt działalnści i dlaczeg mże zależeć d przyjętej plityki rachnkwści. Będą mieli wykrzystać arksz kalklacyjny MS Excel d bdżetwania i analizwania infrmacji finanswych. Najważniejsze cechy szklenia Szklenie ma frmę warsztatów kmpterwych. Każdy czestnik pracje na sbnym kmpterze (własnym lb trzymanym d nas na czas trwania szklenia). Szklenie jest intensywne i praktyczne. Pdczas warsztatów pracjemy na rzbdwanych przykładach. Trdne zagadnienia, będą wyjaśnine w przyjazny i zrzmiały dla wszystkich czestników spsób. Zajęcia prwadzne są przez trenerów z dświadczeniem w biznesie.

7 Warsztat: PrfitQest Symlacja bizneswa charakterze strategicznfinanswym (2 dni) Dla kg? Warsztat PROFITQUEST szczególnie plecamy: właścicielm firm, kadrze kierwniczej pinów niefinanswych, kierwnikm prjektów zarządzającym prcesami, adytrm wewnętrznym, specjalistm, wszystkim, którzy chcą pszerzyć wiedzę z zakres finansów, czestnikm cykl szkleń Finanse dla niefinansistów wszystkim, którzy chcą rzwinąć kmpetencje z zakres zarządzania przedsiębirstwem, finansów raz bdwania strategii. Załżenia i cele PROFITQUEST jest symlacją zarządzania przedsiębirstwem, w której czestnicy w trakcie działań rzwijają swje kmpetencje w zakresie planwania strategiczneg i myślenia w kategriach finanswych, a także w zakresie pdejmwania decyzji bizneswych. Głównym załżeniem warsztat jest, pprzez CAŁOŚCIOWE SPOJRZENIE NA PRZEDSIĘBIORSTWO, rzwinięcie kmpetencji menedżerskich w zakresie PLANOWANIA STRATEGICZNEGO. Celem symlacji jest WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM z względnieniem ryzyk związanych z działalnścią na rynk (np. knkrencja, czy graniczne zasby). Prgram Sprawzdania finanswe Cel sprządzania sprawzdania finansweg dbircy sprawzdań finanswych, żytecznść infrmacji. Zasady knstrkcji sprawzdania finansweg. Składniki sprawzdania finansweg aktywa, zbwiązania, przychdy, kszty, kapitał własny i zysk. Najważniejsze pzycje sprawzdania finansweg regły jmwania i wyceny. Analiza ksztów działalnści Misja, wizja, strategia Omówienie różnych metd analizy: Analiza pięci sił Prtera, analiza SWOT, macierz BCG, analiza ryzyka. Praktyczne zadanie przygtwanie misji, wizji i strategii dla własneg przedsiębirstwa. Praktyczna analiza ryzyk związanych z tczeniem przedsiębirstwa. Wprwadzenie d analizy wskaźnikwej Metdy i rdzaje analizy finanswej. Wskaźniki finanswe knstrkcja, interpretacje, wady i zalety pdstawwych wskaźników Praktyczne wykrzystanie infrmacji z analizy wskaźnikwej w prcesie pdejmwania decyzji bizneswych Ćwiczenia: wskaźniki rentwnści, płynnści, wydajnści raz wskaźniki strktry kapitał i wypłacalnści. Wycena wartści firmy Strategia i zarządzanie firmą a bdwa wartści firmy w krótkiej i dłgiej perspektywie. Majątkwe metdy wyceny. Aktywa nett w wartści księgwej i ich zaktalizwana wartść. Dchdwe metdy wyceny Krzyści Pdczas zajęć czestnicy pznają praktyczne zastswanie następjących kwestii: zasady fnkcjnwania całeg przedsiębirstwa, dzięki pznani różnych perspektyw analizy wskaźnikwe raz finanswe jak z nich krzystać pdejmjąc decyzje w różnych prcesach bizneswych w przedsiębirstwie kiedy większa sprzedaż nie znacza większych zysków pzycja w rankingach czy znacza również wyższą rentwnść przedsiębirstwa jakie zależnści w ramach firmy raz na rynk mają wpływ na efektywnść przedsiębirstwa wyznaczanie strategii przedsiębirstwa c wziąć pd wagę raz jak t wdrżyć ptymalizacja prcesów bizneswych w przedsiębirstwie np. prdkcji, lgistyki, sprzedaży pdejmwane decyzje kiedy wpierają bdwę wartści firmy i kiedy ma t znaczenie Strktra Zajęcia prwadzne są w frmie interaktywneg warsztat. Symlacja trwa dwa pełne dni (łącznie 16 gdzin dydaktycznych) i przeplatana jest sesjami warsztatwymi, których celem jest zdbywanie nwej wiedzy raz prządkwanie właśnie zdbytych pdczas symlacji dświadczeń. W trakcie symlacji, czestnicy pprzez pdejmwane decyzje mgą bserwwać i wyciągać wniski z decyzji pdejmwanych pd presją czas raz wybr knkretnej strategii i jej wpływ na rachnek zysków i strat, przepływ pieniężny, bilans, czy wartść firmy. Minimalna liczba czestników: 9 sób. Maksymalna liczba czestników 24 sby.

8 Harmngram zajęć i kszty WARSZAWA WROCŁAW CENA katalgwa nett M: Czytanie i interpretacja sprawzdań finanswych października maja zł M: Prawn-pdatkwy niezbędnik menedżera kwietnia zł M: Analiza sytacji finanswej przedsiębirstw maja listpada czerwca zł M: Ocena prjektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finanswym. Pdstawy fnkcjnwania rynków finanswych czerwca grdnia zł M: Rachnkwść zarządcza z wykrzystaniem MS Excel czerwca stycznia zł SUMA: zł Warsztat PrfitQest, symlacja bizneswa charakterze strategiczn-finanswym kwietnia września 2015 Bezpłatny przy zakpie całeg cykl Finanse dla niefinansistów (pięć mdłów) lb w cenie 1890 zł Zgłszenia Prmcje Warnki płatnści: Jeśli zdecydją się Państw czestniczyć w szkleni, prsimy wypełnienie frmlarza zgłszeniweg i przesłanie g d nas faksem pd nmer Jeśli chcieliby Państw trzymać bardziej szczegółwe infrmacje, prsimy kntakt pd nmerem telefn lb Istnieje mżliwść zgłszenia się na pjedyncze mdły szkleniwe lb zakp pełneg prgram szkleń. Zakp szkleń w specjalnej cenie pakietwej: Dla sób decydjących się na cały cykl 5 szkleń i płacających prgram z góry, cena za dział wynsi 8900zł + 23% VAT za sbę. Ddatkw trzymją Państw warsztat PrfitQest gratis P trzymani zgłszenia wystawiamy faktrę pr-frma, na pdstawie której mgą Państw iścić płatnść. Jeśli nie akceptją Państw płatnści na pdstawie faktr pr-frma, w dni rzpczęcia się szklenia wystawimy f-rę VAT z 14-dniwym terminem płatnści. Warnkiem trzymania ceny prmcyjnej jest jednrazwa płatnść za cały prgram.

9 Nasze szklenia spełniają wymgi międzynardwych rganizacji zawdwych (ACCA, IIA) dtyczące dalszeg kształcenia ich człnków. Uczestnicy, na pdstawie trzymanych zaświadczeń trzymją d swich rganizacji człnkwskich pnkty CPE, CPD, PDU itp.. Nasze rekmendacje W cel pszerzenia i zpełnienia zdbytej wiedzy rekmendjemy szklenia zpełniające: MSSF Warsztaty prgram przeznaczny dla głównych księgwych, kntrlerów i dyrektrów finanswych, którzy chcą rzmieć, interpretwać i stswać MSSF i plskie zasady rachnkwści. Prgram krs zakłada znajmść pdstawwych prcedr księgwych i zasady pdwójneg zapis. MSSF Aktalizacja krs przeznaczny jest dla sób, które dpwiadają za przygtwanie i analizę sprawzdań finanswych wedłg MSSF. Celem krs jest zapznanie się z statnimi zmianami w przepisach MSSF. Zaawanswana analiza sprawzdań finanswych szklenie adreswane d analityków finanswych, kredytwych i factringwych raz innych sób zaangażwanych w analizę infrmacji zawartych w sprawzdaniach finanswych przygtwywanych zgdnie z MSSF lb plską stawą rachnkwści pd kątem decyzji finanswych i kredytwych. Szklenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze wątpliwści twórców i analityków sprawzdań finanswych, czyli tych bszarach rachnkwści finanswej, które w największym stpni pierają się na szacwaniach dknywanych przez firmę lb wiążą się ze złżnymi i częst zmieniającymi się zasadami jmwania i pmiar. Szklenie zakłada znajmść międzynardwych standardów sprawzdawczści finanswej (MSSF). Zachęcamy też d dział w innych naszych szkleniach: Praw stswane w biznesie, czyli c każdy pwinien wiedzieć, zanim zadzwni d prawnika cykl szkleń dla menedżerów i przedsiębirców, kierjące wagę na praktyczne aspekty prawa związane z zawieraniem mów, właściwej reprezentacji kntrahenta, zatrdnianiem i zwalnianiem pracwników raz fnkcjnwaniem i dpwiedzialnścią władz spółek. Zarządzanie prceswe dwmdłwe szklenie, które pdczas dwóch gier strategicznych sktecznie czy prawidłweg pisania prces biznesweg raz pprawy zasad fnkcjnwania prcesweg. Na warsztatach kncentrjemy się w głównie na prcesach w firmach transakcyjnych (clean ffice). Uczestnictw w b dwdniwych warsztatach pzwala zyskać certyfikat KAIZEN Facilitatr. Zarządzanie ryzykiem dwdniwe szklenie adreswane jest d kadry kierwniczej i pracwników zaintereswanych analizą ryzyka w rganizacji, adytrów wewnętrznych raz wszystkich sób, które chciałyby pznać tematykę zarządzania ryzykiem. Zarządzanie wiedzą warsztat kmpleksw jmje prblematykę zarządzania wiedzą. Omawiane są techniki słżące wszystkim celm (pzyskiwanie, lkalizwanie, twrzenie, transfer, wykrzystanie i retencja wiedzy); mawiane są wszystkie aspekty zarządzania wiedzą (strategiczny, prceswy, ldzki, technlgiczny); mawiane jest pdejście d ceny stan zarządzania wiedzą, twrzenia strategii, wdrażania zarządzania wiedzą.

10 Frmlarz zgłszeniwy Uprzejmie prsimy wypełnienie niniejszeg frmlarza i przesłanie na adres: lb faksem na nr Wszystkie infrmacje dtyczące szklenia będziemy przesyłać drgą wą pd wskazany adres. Imię i nazwisk Stanwisk Adres d krespndencji (najwygdniej firmwy) Nr tel. Adres d faktry z nmerem NIP: Deklarję swój dział w cykl szkleń Finanse dla niefinansistów WARSZAWA WROCŁAW Mdł: Czytanie i interpretacja sprawzdań finanswych Mdł: Prawn-pdatkwy niezbędnik menedżera października maja kwietnia 2015 Mdł 2 Analiza sytacji finanswej przedsiębirstwa maja listpada czerwca 2015 Mdł 3 Ocena prjektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finanswym. Pdstawy fnkcjnwania rynków finanswych czerwca grdnia Mdł 4 Rachnkwść zarządcza z wykrzystaniem MS Excel czerwca stycznia Warsztat PrfitQest symlacja bizneswa charakterze strategiczn-finanswym kwietnia września Wyrażam zgdę na wystawianie i przesyłanie faktry w frmie elektrnicznej : NIE TAK, na adres Warnki czestnictwa w szkleniach Ernst & Yng spółka z graniczną dpwiedzialnścią Academy f Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yng Academy f Bsiness sp. z..) Warnkiem czestnictwa w szkleni jest wypełnienie i wysłanie zgłszenia na adres: lb faksem na nr Płatnści za dział w szkleni należy dknać na 5 dni rbczych przed rzpczęciem krs Opłata pwinna być dknana przelewem na knt HSBC Bank Plska, nr rachnk (PLN): Warnki rezygnacji: Bezksztwa anlacja dział w szkleni mżliwa jest p trzymani pisemnej rezygnacji na minimm 7 dni przed rzpczęciem krs. W przypadk niedchwania termin, czestnik pnsi kszt 100% ceny szklenia. Niebecnść na szkleni nie zwalnia z dknania płaty i nie stanwi pdstawy d zwrt należnści. Mżliwe jest zastępstw zgłszneg czestnika. Ernst & Yng spółka z graniczną dpwiedzialnścią Academy f Bsiness sp. k. zastrzega sbie praw d dwłania lb zmiany termin szklenia. W trybie art. 10 st. 2 stawy z dnia 18 lipca 2002 rk świadczeni słg drgą elektrniczną (Dz. U. Nr 144 pz. 1204), wyrażam zgdę na trzymywanie d Ernst & Yng spółka z graniczną dpwiedzialnścią Academy f Bsiness sp. k., drgą elektrniczną na wskazany pwyżej adres elektrniczny, infrmacji dtyczących teg szklenia jak i infrmacji innych prdktach szkleniwych. Wyrażam również zgdę na przetwarzanie mich danych sbwych dla ptrzeb niezbędnych d trzymywania infrmacji z firmy Ernst & Yng spółka z graniczną dpwiedzialnścią Academy f Bsiness sp. k., al. Armii Ldwej 26, Warszawa (zgdnie z Ustawą z r. Ochrnie Danych Osbwych, Dz. U nr 101 pz. 926, ze zm). Równcześnie świadczam, iż pinfrmwan mnie przysłgjącym mi prawie dwłania dzielnej zgdy, c spwdje niezwłczne zaprzestanie przesyłania mi infrmacji handlwych Oświadczam, że zapznałem się z warnkami czestnictwa i rezygnacji w szkleni i je akceptję. Data i pdpis Pieczątka firmy EY. Wszystkie prawa zastrzeżne Ernst & Yng spółka z graniczną dpwiedzialnścią Academy f Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yng Academy f Bsiness sp. z..) al. Armii Ldwej Warszawa XII Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestr Sądweg, KRS: Kapitał zakładwy: zł, NIP

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo