Finanse dla niefinansistów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finanse dla niefinansistów"

Transkrypt

1 Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd, dyrektr peracyjny czy kierwnik dział t stanwiska, które wymagają miejętnści rganizacyjnych, kierwania, pdejmwania decyzji, wpływania na innych menedżerów. Nie znacza t jednak, że zagadnienia finanswe są im zpełnie nieznane. Dyrektr nie msi być finansistą, ale bez znajmści finansów nie będzie w stanie pdjąć właściwych decyzji. Czytanie bilans, rachnk wyników, cash flw, pwinn być pwszechną wiedzą każdeg menedżera. Udział w szkleni pzwli na lepsze przmiewanie się z pracwnikami pin finansów. Nasze szklenia są intensywne i praktyczne. Pdczas warsztatów pracjemy na atentycznych sprawzdaniach finanswych spółek prdkcyjnych lb handlwych. Zajęcia prwadzne są przez trenerów z dświadczeniem w biznesie. Cykl składa się z pięci głównych mdłów raz trening PrfitQest. Istnieje mżliwść zgłszenia się na wybrane mdły zgdnie z warnkami dział. Zachęcamy jednak d prządkwania wiedzy i przejścia przez cały prgram. Czytanie i interpretacja sprawzdań finanswych Prawn-pdatkwy niezbędnik menedżera Analiza sytacji finanswej przedsiębirstwa Ocena prjektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finanswym. Pdstawy fnkcjnwania rynków Rachnkwść zarządcza z wykrzystaniem MS Excel PrfitQest Symlacja bizneswa charakterze strategiczn-finanswym

2 Mdł: Czytanie i interpretacja sprawzdań finanswych (2 dni) Dla kg? Prgram Krzyści Szklenie kierjemy d sób bez przygtwania finansweg, które w cdziennej pracy mszą wykrzystywać i interpretwać dane przedstawine w sprawzdaniach finanswych. Szklenie plecamy szczególnie: Właścicielm firm Kadrze kierwniczej pinów niefinanswych Specjalistm Wszystkim, którzy chcą pszerzyć wiedzę z zakres finansów Zasady knstrkcji bilans raz rachnk zysków i strat - wzajemne pwiązania i zależnści (case stdy) Klczwe pzycje bilans raz rachnk zysków i strat zasady jmwania i pmiar (ćwiczenia), w tym: Rzeczwe aktywa trwałe Wartści niematerialne i prawne Zapasy Instrmenty finanswe Rezerwy Należnści i zbwiązania P kńczeni szklenia: Zrzmiesz, w jaki spsób pdejmwane przez Ciebie decyzje bizneswe wpływają na najważniejsze elementy sprawzdania finansweg Twjej firmy. Pczjesz się pewniej prwadząc rzmwy z pracwnikami dział finansweg. Bez baw sięgniesz p sprawzdania finanswe własnej firmy, kntrahentów, czy knkrencji celem zyskania ptrzebnych Ci infrmacji. Cele szklenia Jeśli chcesz dwiedzieć się: Jak pwstają sprawzdania finanswe? C znaczają i w jaki spsób wyceniane są najważniejsze pzycje bilans raz rachnk zysków i strat? C pkazje rachnek przepływów pieniężnych? Dlaczeg firmy stsją różne zasady rachnkwści raz czym różni się rachnkwść finanswa d pdatkwej? P c w firmie pjawia się biegły rewident i jak interpretwać wydawane przez nieg pinie? Czy mżna pprawić wynik finanswy nie rszając się zza birka? T szklenie jest dla Ciebie! Rzliczenia międzykreswe Pdatek dchdwy (w tym pdatek drczny) Zasady jmwania przychdów i ksztów w wynik finanswym, Najważniejsze reglacje w zakresie sprawzdawczści finanswej w Plsce i na świecie (Ustawa rachnkwści, Międzynardwe Standardy Sprawzdawczści Finanswej raz US GAAP) czym są i kt je stsje? Rachnek przepływów pieniężnych raz zestawienie zmian w kapitale własnym c pkazją raz jak pwiązać je z infrmacjami zawartymi w bilansie raz rachnk zysków i strat (ćwiczenia). Sprawzdania jednstkwe i grpwe pdstawy knslidacji (ćwiczenia) Kmplekswa interpretacja pełneg sprawzdania finansweg (case stdy). Czeg dwiemy się czytając pinię i raprt biegłeg rewidenta? Najważniejsze cechy szklenia Szklimy w frmle łączącej elementy wykład, dysksji, krótkich ćwiczeń raz rzbdwanych case stdy (stdim przypadk). Terię ilstrjemy licznymi przykładami pchdzącymi z atentycznych sprawzdań finanswych. Nie wymagamy żadnej wiedzy bazwej z zakres finansów. Nie nikamy trdnych zagadnień, ale zawsze wyjaśniamy je tak, aby były zrzmiałe dla wszystkich czestników szklenia. Rachnkwść kreatywna, czyli na c ważać czytając sprawzdania finanswe? (ćwiczenia)

3 Mdł: Analiza sytacji finanswej przedsiębirstwa (2 dni)* *Warnkiem czestnictwa w szkleni jest znajmść pdstawwych zasad knstrkcji sprawzdań finanswych na pzimie wiedzy zyskanej w trakcie szklenia Czytanie i interpretacja sprawzdań finanswych. Dla kg? Szklenie skierwane jest d sób bez przygtwania finansweg, które w cdziennej pracy mszą pdejmwać decyzje w parci infrmacje zawarte w sprawzdaniach finanswych własnej firmy raz przedsiębirstw z jej tczenia. Szklenie plecamy szczególnie: Właścicielm firm Kadrze kierwniczej pinów niefinanswych Specjalistm Wszystkim, którzy chcą pszerzyć wiedzę z zakres finansów Cele szklenia Jeśli chcesz dwiedzieć się: Jak wniskwać kndycji firmy na pdstawie danych zawartych w sprawzdani finanswym? Jak twrzyć i interpretwać wskaźniki przydatne w analizie finanswej przedsiębirstwa? Na c zwracać wagę analizjąc firmy działające w różnych branżach raz znajdjące się w różnych fazach rzwj? Jak przeprwadzić cenę wiarygdnści kredytwej i płynnści przedsiębirstwa? Jak cenić spsób, w jaki firma pzyskje finanswanie? Czy na pdstawie sprawzdań finanswych mżna szacwać wartść przedsiębirstwa? Czeg nie pkazją dane finanswe i jak tem zaradzić? T szklenie jest dla Ciebie! Prgram Metdy i rdzaje analizy finanswej. Wskaźniki finanswe knstrkcja, interpretacje, wady i zalety pdstawwych wskaźników (ćwiczenia): Wskaźniki rentwnści Wskaźniki płynnści Wskaźniki wydajnści Wskaźniki strktry kapitał i wypłacalnści Ocena zarządzania kapitałem brtwym w firmie (ćwiczenia). Ocena jakści raprtwaneg wynik finansweg raz pzycji bilans (ćwiczenia): Ograniczenia w jmwania przychdów i ksztów Ograniczenia w jmwani i pmiarze składników aktywów i zbwiązań Identyfikacja krekt analitycznych, mających na cel eliminację pwyższych graniczeń Kmplekswa analiza sytacji finanswej przedsiębirstwa w parci sprawzdanie finanswe (case stdy). Zagadnienia szczególne w analizie kredytwej (ćwiczenia). Prgnzwanie przyszłych wyników finanswych (ćwiczenia). Prównanie źródeł finanswania firmy wady, zalety i kszty (case stdy): Kapitał własny Kapitał dłżny (kredyt bankwy, bligacje, leasing Krzyści P kńczeni szklenia: Będziesz w stanie przeprwadzić świadmą cenę sytacji finanswej kntrahentów i knkrencji. Rzpznasz sygnały świadczące pgarszani się kndycji finanswej przedsiębirstwa. Zrzmiesz, w jaki spsób Twja firma ceniana jest przez akcjnariszy raz wierzycieli. Najważniejsze cechy szklenia Szklimy w frmle łączącej elementy wykład, dysksji, krótkich ćwiczeń raz rzbdwanych case stdy (stdim przypadk). Terię ilstrjemy licznymi przykładami pchdzącymi z atentycznych sprawzdań finanswych.

4 Mdł: Prawn-pdatkwy niezbędnik menedżera (2 dni) czyli, c każdy wiedzieć pwinien, zanim zadzwni d prawnika Dla kg? Krs przeznaczny jest: dla sób bez grntwneg przygtwania pdatkweg, które w ramach wyknywania swich bwiązków zawdwych mają stycznść z tematami pdatkwymi dla sób, które pdejmją decyzje w parci dane finanswe zawierające aspekty pdatkwe (handlwcy, sby z dział lgistyki, prawnicy, marketingwcy, kntrlerzy finanswi) dla menedżerów i przedsiębirców, którym w praktyce ptrzebna jest znajmść zasad prawnych związanych z właściwą reprezentacją kntrahenta raz fnkcjnwaniem i dpwiedzialnścią władz spółek. Załżenia i cele Przedstawienie czestnikm pdstawwych mechanizmów, na których pierają się systemy pdatk d twarów i słg (VAT) raz pdatk dchdweg d sób prawnych (CIT), systematyzwanie wiedzy z zakres pdatków Analiza i mówienie niebezpiecznych pdatkw zapisów w mwach prawnych (mwy handlwe, mwy leasingwe i bankwe) Ułatwienie kmnikacji z sbami pracjącymi w pinach finanswych, a także nabycie miejętnści nikania ryzyk pdatkwych Pgłębienie wiedzy na temat fnkcjnwania przedsiębirstw i dpwiedzialnści zarządów i ich człnków Pznanie praktycznych aspektów prawa, dzięki którym mżna skteczniej fnkcjnwać w biznesie i życi prywatnym. Prgram Praw handlwe Frma czynnści prawnej Charakter i raz faksów Sktki niedchwania frmy Przedstawicielstw i pełnmcnictw Zakres pełnmcnictwa Frma pełnmcnictwa Rzekmy pełnmcnik Prkra Przedsiębirca Spółki handlwe Zasady reprezentacji (mandat, kadencja człnka zarząd) Zgda innych rganów Spółki na zaciągnięcie zbwiązania Odpwiedzialnść za zbwiązania Krajwy rejestr Sądwy Dmniemania płynące z wpis Jak czytać KRS Zabezpieczenie wyknania zbwiązania, infrmacje gólne, jakich błędów nikać Weksel Oświadczenie pddani się egzekcji w trybie art. 777 kpc Gwarancja bankwa Pręczenie, hipteka, zastaw Zmiany mwy spółki Tryb pdejmwania decyzji w sprawie pdział zysk Sktki przekształceń p strnie dłżnika dla sktecznści dzielnych zabezpieczeń Sprzedaż zrganizwanej części przedsiębirstwa Przekształcenia spółek Łączenie spółek. Pdatki dla menedżerów Pdział pdatków w kładzie systematycznym. Czy rzeczywiście VAT plega na dliczani i naliczani? Regły dliczalnści naliczneg pdatk VAT "Jak VAT-em załatać dzirę bdżetwą?" Wpływ rzliczania pdatk VAT na przepływy pieniężne firmy Prste przykłady ptymalizacji pdatkwej w zakresie VAT i CIT CIT, WHT, zaliczka prszczna C t znaczy? Rdzaje płatnści pdatkwych dtyczące pdatk dchdweg CIT Analiza zagadnienia cen transakcyjnych (transfer pricing) i zagrżenia wynikające z tej tematyki Czy zakp złteg zegarka dla prezesa mże być ksztem pdatkwym? Przychdy i kszty prównanie regł pdatkwych i księgwych (rachnkwych), dysksja najisttniejszych różnicach Obwiązki pdatkwe, których najczęściej zapminają pdatnicy, mówienie najpplarniejszych deklaracji pdatkwych Omówienie przykładwych nieprawidłwych zapisów w mwach, które nisą ze sbą ryzyka pdatkwe "Ile stawek dziennych mgę dstać za brak złżenia deklaracji VAT?" Kary administracyjne za nieprawidłwści pdatkwe Jak zachwać się pdczas kntrli pdatkwej "Czy liczny mzyk jest pdatnikiem VAT?" Najisttniejsze sądwe rzeczenia pdatkwe i interpretacje pdatkwe statnich lat Czy pdatki t zagadnienie prawne? Jak prawnicy i eknmiści pstrzegają tematy pdatkwe i c z teg wynika.

5 Mdł: Ocena prjektów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem finanswym, pdstawy fnkcjnwania rynków finanswych (2 dni) Dla kg? Szklenie skierwane jest d sób bez przygtwania finansweg, które w cdziennej pracy mszą wykazać się znajmścią technik ceny rentwnści inwestycji, wiedzą na temat spsbów zabezpieczania się przed knsekwencjami wahań najważniejszych zmiennych finanswych raz chciałyby pznać pdstawwe mechanizmy fnkcjnwania rynków finanswych. Cele szklenia Jeśli chcesz dwiedzieć się: Jak stwierdzić czy prwadzny przez Ciebie prjekt inwestycyjny jest płacalny? Jak pzyskać dane d jeg ceny? Jak wyłaniane są rynkwe stpy prcentwe, krsy waltwe raz inne zmienne finanswe mające wpływ na Twją firmę? Jak wykrzystać instrmenty pchdne, aby zabezpieczyć się przed wahaniami cen, krsów, stóp prcentwych? Dlaczeg plscy eksprterzy pnieśli straty związane ze stswaniem pcji waltwych? W jaki spsób dszł d kryzys kredytweg 2008rk i na czym plega kryzys zadłżeniwy w krajach peryferyjnych strefy er? T szklenie jest dla Ciebie! Prgram Wartść pieniądza w czasie wartść bieżąca, przyszła, dyskntwanie (ćwiczenia). Metdy ceny decyzji inwestycyjnych wartść bieżąca nett (NPV), wewnętrzna stpa zwrt (IRR), kres zwrt, pcje rzeczywiste. Kszt kapitał średni ważny kszt kapitał, krekta ryzyk, decyzje spsbie finanswania prjekt (case stdy). Analiza wrażliwści w warnkach niepewnści (ćwiczenia). Identyfikacja i pmiar ryzyk finanswych w przedsiębirstwie. Stpy prcentwe czym są, jak są stalane, dlaczeg się zmieniają? (case stdy decyzje Rady Plityki Pieniężnej, peracje NBP a WIBOR). Strktra rynków finanswych segmenty, rynki i gracze. Krsy waltwe analiza aktalnych trendów występjących w brębie najważniejszych par waltwych (case stdy tydzień na rynk FOREX, czyli jak i na c reagją pszczególne pary walt?) Instrmenty pchdne w zarządzani ryzykiem finanswym (ćwiczenia): Kntrakty frward i ftres Opcje Swapy Właściwe i niewłaściwe wykrzystanie strategii łączących instrmenty pchdne (case stdy). C się dzieje, gdy rynki finanswe przestają działać racjnalnie geneza, chrnlgia i mechanizmy kryzys kredytweg rk 2008 r. Omówienie kryzys zadłżeniweg w krajach peryferyjnych strefy er raz innych aktalnych wydarzeń rynkwych. Krzyści P kńczeni szklenia: Zrzmiesz, które z rzpatrywanych przez Twją firmę prjektów wart rchmić, a które wstrzymać Pczjesz się pewniej zabierając głs w dysksjach pświęcnych aktalnym zagadnienim finanswym i gspdarczym Zidentyfikjesz ryzyka finanswe, na które narażna jest Twja firma raz będziesz w stanie zaprpnwać praktyczne spsby ich graniczenia Najważniejsze cechy szklenia Szklimy w frmle łączącej elementy wykład, dysksji, krótkich ćwiczeń raz rzbdwanych case stdy (stdim przypadk) Terię ilstrjemy licznymi przykładami wykrzystjącymi najbardziej aktalne dane z krajwych i zagranicznych rynków finanswych Nie wymagamy żadnej wiedzy bazwej z zakres finansów. Nie nikamy trdnych zagadnień, ale zawsze wyjaśniamy je tak, aby były zrzmiałe dla wszystkich czestników szklenia

6 Mdł: Rachnkwść zarządcza z wykrzystaniem MS Excel (2 dni) Dla kg? Szklenie kierjemy d sób bez wcześniejszeg przygtwania finansweg, które w cdziennej pracy mszą bdżetwać, analizwać i rzliczać wyknanie bdżetów, przygtwywać i krzystać z wewnętrznych infrmacji finanswych przygtwywanych dla celów zarządczych. Szklenie plecamy szczególnie: kadrze kierwniczej (dyrektrzy, kierwnicy), specjalistm zyskjącym na bieżąc infrmacje fnkcjnwani pszczególnych jednstek rganizacyjnych raz kndycji finanswej firmy, jak również pdejmjącym decyzje w zakresie ferty prdktwej, cenwej, inwestycji i kntraktów z Klientami właścicielm przedsiębirstw sbm, zaczynającym pracę w kntrling sbm spza dział finansweg dpwiedzialnym za bdżety i bdżetwanie Cele szklenia Infrmacje finanswe dstępne wewnątrz rganizacji, p dpwiednim przygtwani mgą stanwić nieceniną pmc przy ptymalizacji działalnści firmy, a także przy pdejmwani decyzji peracyjnych, strategicznych i taktycznych. Celem krs jest nabycie miejętnści wykrzystywania rachnkwści zarządczej (wewnętrznej) d sprawneg zarządzania swim działem/firmą, pzyskiwania infrmacji raz metd przedstawiania i wykrzystywania tej infrmacji w praktyce przy pmcy arksza kalklacyjneg MS Excel Prgram Rachnek ksztów Pdstawwe zagadnienia dtyczące rachnkwści ksztów. Kszt pśredni i bezpśredni. Kszty prdkcyjne stałe i zmienne. Rachnek ksztów pełnych i zmiennych. Metdy alkwania ksztów prdkcyjnych. Rachnek ksztów działań (ABC). Bdżety, ich rdzaje i zastswanie Bdżetwanie i kntrla aspekt strategiczny i peracyjny. Cel przygtwywania bdżetów, ich rdzaje i zastswanie. Prównanie danych bdżetwych z rzeczywistymi analiza dchyleń i identyfikacja pwdów ich pwstawania. Próg rentwnści przedsiębirstwa Analiza prg rentwnści a płacalnść prdkcji. Graficzne prezentwanie prg rentwnści w infrmacji menedżerskiej. Próg rentwnści w decyzjach cenwych. Strategie krótki dłgkreswe. Pdejmwanie decyzji Metdy stalania cen i cena rentwnści prdktów. Kszty brane pd wagę przy wycenie prdkt/słgi. Wykrzystanie ksztów isttnych i ksztów tracnych krzyści d pdejmwania decyzji krótkterminwych. Kalklacja ksztów isttnych dla materiałów, rbcizny i ksztów gólnwydziałwych. Kalklacja ksztów isttnych związanych z aktywami trwałymi. Kalklacja minimalnej ceny dla jednrazwych kntraktów przy zastswani ksztów isttnych. Krzyści P kńczeni szklenia, czestnicy: Będą mgli sprządzić dpwiednią infrmację dla celów zarządczych. Będą ptrafili trafniej pdejmwać decyzje bizneswe. Pznają najważniejsze zasady bdżetwania, rdzaje i zastswanie. Będą ptrafili zanalizwać przyczyny pwstałych dchyleń d załżnych wyników. Zrzmieją, czym jest kszt działalnści i dlaczeg mże zależeć d przyjętej plityki rachnkwści. Będą mieli wykrzystać arksz kalklacyjny MS Excel d bdżetwania i analizwania infrmacji finanswych. Najważniejsze cechy szklenia Szklenie ma frmę warsztatów kmpterwych. Każdy czestnik pracje na sbnym kmpterze (własnym lb trzymanym d nas na czas trwania szklenia). Szklenie jest intensywne i praktyczne. Pdczas warsztatów pracjemy na rzbdwanych przykładach. Trdne zagadnienia, będą wyjaśnine w przyjazny i zrzmiały dla wszystkich czestników spsób. Zajęcia prwadzne są przez trenerów z dświadczeniem w biznesie.

7 Warsztat: PrfitQest Symlacja bizneswa charakterze strategicznfinanswym (2 dni) Dla kg? Warsztat PROFITQUEST szczególnie plecamy: właścicielm firm, kadrze kierwniczej pinów niefinanswych, kierwnikm prjektów zarządzającym prcesami, adytrm wewnętrznym, specjalistm, wszystkim, którzy chcą pszerzyć wiedzę z zakres finansów, czestnikm cykl szkleń Finanse dla niefinansistów wszystkim, którzy chcą rzwinąć kmpetencje z zakres zarządzania przedsiębirstwem, finansów raz bdwania strategii. Załżenia i cele PROFITQUEST jest symlacją zarządzania przedsiębirstwem, w której czestnicy w trakcie działań rzwijają swje kmpetencje w zakresie planwania strategiczneg i myślenia w kategriach finanswych, a także w zakresie pdejmwania decyzji bizneswych. Głównym załżeniem warsztat jest, pprzez CAŁOŚCIOWE SPOJRZENIE NA PRZEDSIĘBIORSTWO, rzwinięcie kmpetencji menedżerskich w zakresie PLANOWANIA STRATEGICZNEGO. Celem symlacji jest WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM z względnieniem ryzyk związanych z działalnścią na rynk (np. knkrencja, czy graniczne zasby). Prgram Sprawzdania finanswe Cel sprządzania sprawzdania finansweg dbircy sprawzdań finanswych, żytecznść infrmacji. Zasady knstrkcji sprawzdania finansweg. Składniki sprawzdania finansweg aktywa, zbwiązania, przychdy, kszty, kapitał własny i zysk. Najważniejsze pzycje sprawzdania finansweg regły jmwania i wyceny. Analiza ksztów działalnści Misja, wizja, strategia Omówienie różnych metd analizy: Analiza pięci sił Prtera, analiza SWOT, macierz BCG, analiza ryzyka. Praktyczne zadanie przygtwanie misji, wizji i strategii dla własneg przedsiębirstwa. Praktyczna analiza ryzyk związanych z tczeniem przedsiębirstwa. Wprwadzenie d analizy wskaźnikwej Metdy i rdzaje analizy finanswej. Wskaźniki finanswe knstrkcja, interpretacje, wady i zalety pdstawwych wskaźników Praktyczne wykrzystanie infrmacji z analizy wskaźnikwej w prcesie pdejmwania decyzji bizneswych Ćwiczenia: wskaźniki rentwnści, płynnści, wydajnści raz wskaźniki strktry kapitał i wypłacalnści. Wycena wartści firmy Strategia i zarządzanie firmą a bdwa wartści firmy w krótkiej i dłgiej perspektywie. Majątkwe metdy wyceny. Aktywa nett w wartści księgwej i ich zaktalizwana wartść. Dchdwe metdy wyceny Krzyści Pdczas zajęć czestnicy pznają praktyczne zastswanie następjących kwestii: zasady fnkcjnwania całeg przedsiębirstwa, dzięki pznani różnych perspektyw analizy wskaźnikwe raz finanswe jak z nich krzystać pdejmjąc decyzje w różnych prcesach bizneswych w przedsiębirstwie kiedy większa sprzedaż nie znacza większych zysków pzycja w rankingach czy znacza również wyższą rentwnść przedsiębirstwa jakie zależnści w ramach firmy raz na rynk mają wpływ na efektywnść przedsiębirstwa wyznaczanie strategii przedsiębirstwa c wziąć pd wagę raz jak t wdrżyć ptymalizacja prcesów bizneswych w przedsiębirstwie np. prdkcji, lgistyki, sprzedaży pdejmwane decyzje kiedy wpierają bdwę wartści firmy i kiedy ma t znaczenie Strktra Zajęcia prwadzne są w frmie interaktywneg warsztat. Symlacja trwa dwa pełne dni (łącznie 16 gdzin dydaktycznych) i przeplatana jest sesjami warsztatwymi, których celem jest zdbywanie nwej wiedzy raz prządkwanie właśnie zdbytych pdczas symlacji dświadczeń. W trakcie symlacji, czestnicy pprzez pdejmwane decyzje mgą bserwwać i wyciągać wniski z decyzji pdejmwanych pd presją czas raz wybr knkretnej strategii i jej wpływ na rachnek zysków i strat, przepływ pieniężny, bilans, czy wartść firmy. Minimalna liczba czestników: 9 sób. Maksymalna liczba czestników 24 sby.

8 Harmngram zajęć i kszty WARSZAWA WROCŁAW CENA katalgwa nett M: Czytanie i interpretacja sprawzdań finanswych października maja zł M: Prawn-pdatkwy niezbędnik menedżera kwietnia zł M: Analiza sytacji finanswej przedsiębirstw maja listpada czerwca zł M: Ocena prjektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finanswym. Pdstawy fnkcjnwania rynków finanswych czerwca grdnia zł M: Rachnkwść zarządcza z wykrzystaniem MS Excel czerwca stycznia zł SUMA: zł Warsztat PrfitQest, symlacja bizneswa charakterze strategiczn-finanswym kwietnia września 2015 Bezpłatny przy zakpie całeg cykl Finanse dla niefinansistów (pięć mdłów) lb w cenie 1890 zł Zgłszenia Prmcje Warnki płatnści: Jeśli zdecydją się Państw czestniczyć w szkleni, prsimy wypełnienie frmlarza zgłszeniweg i przesłanie g d nas faksem pd nmer Jeśli chcieliby Państw trzymać bardziej szczegółwe infrmacje, prsimy kntakt pd nmerem telefn lb Istnieje mżliwść zgłszenia się na pjedyncze mdły szkleniwe lb zakp pełneg prgram szkleń. Zakp szkleń w specjalnej cenie pakietwej: Dla sób decydjących się na cały cykl 5 szkleń i płacających prgram z góry, cena za dział wynsi 8900zł + 23% VAT za sbę. Ddatkw trzymją Państw warsztat PrfitQest gratis P trzymani zgłszenia wystawiamy faktrę pr-frma, na pdstawie której mgą Państw iścić płatnść. Jeśli nie akceptją Państw płatnści na pdstawie faktr pr-frma, w dni rzpczęcia się szklenia wystawimy f-rę VAT z 14-dniwym terminem płatnści. Warnkiem trzymania ceny prmcyjnej jest jednrazwa płatnść za cały prgram.

9 Nasze szklenia spełniają wymgi międzynardwych rganizacji zawdwych (ACCA, IIA) dtyczące dalszeg kształcenia ich człnków. Uczestnicy, na pdstawie trzymanych zaświadczeń trzymją d swich rganizacji człnkwskich pnkty CPE, CPD, PDU itp.. Nasze rekmendacje W cel pszerzenia i zpełnienia zdbytej wiedzy rekmendjemy szklenia zpełniające: MSSF Warsztaty prgram przeznaczny dla głównych księgwych, kntrlerów i dyrektrów finanswych, którzy chcą rzmieć, interpretwać i stswać MSSF i plskie zasady rachnkwści. Prgram krs zakłada znajmść pdstawwych prcedr księgwych i zasady pdwójneg zapis. MSSF Aktalizacja krs przeznaczny jest dla sób, które dpwiadają za przygtwanie i analizę sprawzdań finanswych wedłg MSSF. Celem krs jest zapznanie się z statnimi zmianami w przepisach MSSF. Zaawanswana analiza sprawzdań finanswych szklenie adreswane d analityków finanswych, kredytwych i factringwych raz innych sób zaangażwanych w analizę infrmacji zawartych w sprawzdaniach finanswych przygtwywanych zgdnie z MSSF lb plską stawą rachnkwści pd kątem decyzji finanswych i kredytwych. Szklenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze wątpliwści twórców i analityków sprawzdań finanswych, czyli tych bszarach rachnkwści finanswej, które w największym stpni pierają się na szacwaniach dknywanych przez firmę lb wiążą się ze złżnymi i częst zmieniającymi się zasadami jmwania i pmiar. Szklenie zakłada znajmść międzynardwych standardów sprawzdawczści finanswej (MSSF). Zachęcamy też d dział w innych naszych szkleniach: Praw stswane w biznesie, czyli c każdy pwinien wiedzieć, zanim zadzwni d prawnika cykl szkleń dla menedżerów i przedsiębirców, kierjące wagę na praktyczne aspekty prawa związane z zawieraniem mów, właściwej reprezentacji kntrahenta, zatrdnianiem i zwalnianiem pracwników raz fnkcjnwaniem i dpwiedzialnścią władz spółek. Zarządzanie prceswe dwmdłwe szklenie, które pdczas dwóch gier strategicznych sktecznie czy prawidłweg pisania prces biznesweg raz pprawy zasad fnkcjnwania prcesweg. Na warsztatach kncentrjemy się w głównie na prcesach w firmach transakcyjnych (clean ffice). Uczestnictw w b dwdniwych warsztatach pzwala zyskać certyfikat KAIZEN Facilitatr. Zarządzanie ryzykiem dwdniwe szklenie adreswane jest d kadry kierwniczej i pracwników zaintereswanych analizą ryzyka w rganizacji, adytrów wewnętrznych raz wszystkich sób, które chciałyby pznać tematykę zarządzania ryzykiem. Zarządzanie wiedzą warsztat kmpleksw jmje prblematykę zarządzania wiedzą. Omawiane są techniki słżące wszystkim celm (pzyskiwanie, lkalizwanie, twrzenie, transfer, wykrzystanie i retencja wiedzy); mawiane są wszystkie aspekty zarządzania wiedzą (strategiczny, prceswy, ldzki, technlgiczny); mawiane jest pdejście d ceny stan zarządzania wiedzą, twrzenia strategii, wdrażania zarządzania wiedzą.

10 Frmlarz zgłszeniwy Uprzejmie prsimy wypełnienie niniejszeg frmlarza i przesłanie na adres: lb faksem na nr Wszystkie infrmacje dtyczące szklenia będziemy przesyłać drgą wą pd wskazany adres. Imię i nazwisk Stanwisk Adres d krespndencji (najwygdniej firmwy) Nr tel. Adres d faktry z nmerem NIP: Deklarję swój dział w cykl szkleń Finanse dla niefinansistów WARSZAWA WROCŁAW Mdł: Czytanie i interpretacja sprawzdań finanswych Mdł: Prawn-pdatkwy niezbędnik menedżera października maja kwietnia 2015 Mdł 2 Analiza sytacji finanswej przedsiębirstwa maja listpada czerwca 2015 Mdł 3 Ocena prjektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finanswym. Pdstawy fnkcjnwania rynków finanswych czerwca grdnia Mdł 4 Rachnkwść zarządcza z wykrzystaniem MS Excel czerwca stycznia Warsztat PrfitQest symlacja bizneswa charakterze strategiczn-finanswym kwietnia września Wyrażam zgdę na wystawianie i przesyłanie faktry w frmie elektrnicznej : NIE TAK, na adres Warnki czestnictwa w szkleniach Ernst & Yng spółka z graniczną dpwiedzialnścią Academy f Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yng Academy f Bsiness sp. z..) Warnkiem czestnictwa w szkleni jest wypełnienie i wysłanie zgłszenia na adres: lb faksem na nr Płatnści za dział w szkleni należy dknać na 5 dni rbczych przed rzpczęciem krs Opłata pwinna być dknana przelewem na knt HSBC Bank Plska, nr rachnk (PLN): Warnki rezygnacji: Bezksztwa anlacja dział w szkleni mżliwa jest p trzymani pisemnej rezygnacji na minimm 7 dni przed rzpczęciem krs. W przypadk niedchwania termin, czestnik pnsi kszt 100% ceny szklenia. Niebecnść na szkleni nie zwalnia z dknania płaty i nie stanwi pdstawy d zwrt należnści. Mżliwe jest zastępstw zgłszneg czestnika. Ernst & Yng spółka z graniczną dpwiedzialnścią Academy f Bsiness sp. k. zastrzega sbie praw d dwłania lb zmiany termin szklenia. W trybie art. 10 st. 2 stawy z dnia 18 lipca 2002 rk świadczeni słg drgą elektrniczną (Dz. U. Nr 144 pz. 1204), wyrażam zgdę na trzymywanie d Ernst & Yng spółka z graniczną dpwiedzialnścią Academy f Bsiness sp. k., drgą elektrniczną na wskazany pwyżej adres elektrniczny, infrmacji dtyczących teg szklenia jak i infrmacji innych prdktach szkleniwych. Wyrażam również zgdę na przetwarzanie mich danych sbwych dla ptrzeb niezbędnych d trzymywania infrmacji z firmy Ernst & Yng spółka z graniczną dpwiedzialnścią Academy f Bsiness sp. k., al. Armii Ldwej 26, Warszawa (zgdnie z Ustawą z r. Ochrnie Danych Osbwych, Dz. U nr 101 pz. 926, ze zm). Równcześnie świadczam, iż pinfrmwan mnie przysłgjącym mi prawie dwłania dzielnej zgdy, c spwdje niezwłczne zaprzestanie przesyłania mi infrmacji handlwych Oświadczam, że zapznałem się z warnkami czestnictwa i rezygnacji w szkleni i je akceptję. Data i pdpis Pieczątka firmy EY. Wszystkie prawa zastrzeżne Ernst & Yng spółka z graniczną dpwiedzialnścią Academy f Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yng Academy f Bsiness sp. z..) al. Armii Ldwej Warszawa XII Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestr Sądweg, KRS: Kapitał zakładwy: zł, NIP

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Katarzyna Babiarz tel. +48 22 579 8250 katarzyna.babiarz@pl.ey.cm Wrcław Beata Kapta tel. +48 71 375 10 06 beata.kapta@pl.ey.cm Awans

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel

Rachunkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel Rachnkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel Skontaktj się z nami: Warszawa Małgorzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgorzata.tryc@pl.ey.com Tempo zmian w gospodarce, otaczające każde przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Rozwiązanie Program szkoleniowy:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych faktoringowych wedłg MSSF oraz stawy o rachnkowości Szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Rozwiązanie Program szkoleniowy:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wyzwania związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej Wybór frmy prwadzenia działalnści Za pdstawwe kryteria, które pwinny być uwzględnine przy wybrze frmy prawn-rganizacyjnej prwadzenia działalnści gspdarczej,

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

PROFITQUEST Symulacja biznesowa o charakterze strategiczno-finansowym

PROFITQUEST Symulacja biznesowa o charakterze strategiczno-finansowym PROFITQUEST Symlacja biznesowa o charakterze strategiczno-finansowym PROFITQUEST jest symlacją zarządzania przedsiębiorstwem, w której czestnicy w trakcie działań rozwijają swoje kompetencje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r.

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r. Centrum Studiów Pdyplmwych Krakwskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mdrzewskieg zaprasza na szklenia we wrześniu 2011 r. 21 września 2011 Zasady prwadzenia pdatkwej księgi przychdów i 1. Zasady prwadzenia

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków: - inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych - faktoringowych według MSSF oraz ustawy o rachunkowości Termin i miejsce: 20-21 marca 2017, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Cena promocyjna do końca sierpnia: 4950 zł

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Cena promocyjna do końca sierpnia: 4950 zł Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Termin: I modł: 25-27

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne Leasing - nowe podejście MSSF, jęcie podatkowe i prawne Cele Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie czestników z najnowszymi propozycjami zmian rachnkowych MSSF, reglacjami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja.

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja. Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja. Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja, dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji Zapytanie fertwe w sprawie realizacji usług szkleniwych i dradztwa w ramach knkursu Hersi Organizacji I - dt. rganizacji i przeprwadzenia szkleń II - dt. usług dradczych pwiązanych ze szkleniami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram Moduł 1: 23-24 IX 2013 lub 17-18 III 2014 Moduł 2: 28-29 X 2013 lub 14-15 IV 2014 Moduł 3: 18-20 XI 2013 Miejsce zajęć: Warszawa Awans na wyższe stanowisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bielsk-Biała, dnia 19 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Bielsk-Biała: Dstawa leju napędweg dla Zakładu Gspdarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na kres 1.07.2015 rku d 30.06.2016 rku Numer głszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC

Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC Warsztat adresowany jest głównie do absolwentów Akademii Asesora EY. Zapraszamy również osoby zajmjące się prowadzeniem procesów AC i DC, które chcą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r.

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 071 39-74-200 fax 071 39-74-202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 9/2011 Wrcław, 8 luteg 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo