System okablowania strukturalnego TrueNet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System okablowania strukturalnego TrueNet"

Transkrypt

1 System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami oferowanymi przez amerykañsk¹ firmê ADC, która dominuje na rynku rozwi¹zañ ³¹cznoœci œwiat³owodowej. Europejska premiera systemu ADC KRONE TrueNet odby³a siê podczas targów CEBiT w Hannoverze wiosn¹ 2006 roku. System okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet powsta³ na bazie systemu PremisNet, który okaza³ siê wielkim œwiatowym sukcesem. Dlatego kompleksow¹ ofertê ADC KRONE TrueNet mo na okreœliæ mianem nowoczesnego systemu okablowania strukturalnego gwarantuj¹cego wydajn¹ transmisjê danych, g³osu, obrazu, zapewniaj¹cego niezawodn¹ pracê urz¹dzeñ IP oraz umo liwiaj¹cego zarz¹dzanie sieci¹ telekomunikacyjn¹ w jej warstwie fizycznej. Przemyœlane rozwi¹zania TrueNet wykraczaj¹ poza standardy norm ISO oraz EN zapewniaj¹c najwy szej jakoœci i niezawodne ³¹cza dystrybucji danych dla ca³ej infrastruktury teleinformatycznej. Dlatego z przyjemnoœci¹ informujemy, e jako generalny przedstawiciel firmy ADC KRONE, rozpoczynamy wprowadzanie znanej ju na œwiecie marki okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet. W trakcie ca³ego roku 2007, funkcjonuj¹ca od wielu lat na polskim rynku nazwa PremisNet (dotycz¹ca wszystkich elementów systemu okablowania ADC KRONE), docelowo zostanie zast¹piona nazw¹ TrueNet, co jest zgodne z ogólnoœwiatow¹ polityk¹ firmy ADC KRONE. Oficjalne zaprezentowanie systemu TrueNet nast¹pi podczas targów INTERTELECOM 2007, które odbêd¹ siê w kwietniu 2007 w odzi. Rozwi¹zania G³ównym celem ADC KRONE jest dostarczenie kompleksowego systemu okablowania strukturalnego o najlepszych w swojej klasie parametrach, dostosowanego do ró nych grup u ytkowników. Bogate portfolio produktów systemu TrueNet gwarantuje elastyczn¹ konfiguracjê sieci teleinformatycznej zarówno pod wzglêdem wielkoœci jak i parametrów transmisyjnych. ADC KRONE jako pierwszy i jedyny producent na œwiecie wprowadza okablowanie CopperTen przeznaczone do transmisji 10Gbit/s w wersji nieekranowanej, dla pe³nego toru transmisyjnego o d³ugoœci 100m. Dla mniej wymagaj¹cych u ytkowników przeznaczone s¹ systemy kablowe kategorii 6 oraz kategorii 5e. Wszystkie konfiguracje okablowania oferowane s¹ w wersji ekranowanej oraz nieekranowanej. Dla czêœci szkieletowej okablowania budynkowego oraz kampusowego dedykowane jest wysokiej jakoœci okablowanie œwiat³owodowe jednomodowe oraz wielomodowe. Wszystkie rodzaje ³¹czy zbudowane w oparciu o komponenty ADC KRONE TrueNet gwarantuj¹ transmisjê o zerowej stopie b³êdów, daj¹c u ytkownikowi poczucie niezawodnoœci i przygotowania na nowoczesne aplikacje Ethernetowe. Technologia Jednym z bardzo istotnych, a czêsto pomijanych parametrów wystêpuj¹cych w sieciach okablowania strukturalnego jest dopasowanie impedancji kabli krosowych oraz instalacyjnych. Impedancja falowa powinna wynosiæ 100Ù z tolerancj¹ ±15Ù. W przypadku wystêpowania du ej ró nicy impedancji ³¹czonych odcinków toru miedzianego wystêpuje zjawisko odbicia czêœci transmitowanej energii, co skutkuje uszkodzeniem transmitowanych pakietów. Wówczas wymagana jest ich retransmisja, która obni a rzeczywist¹ przep³ywnoœæ sieci. Takie zjawisko wystêpuje ju w przypadku ró nicy rzêdu 10Ù. Dopuszczalny zakres impedancji Kabel krosowy Odbicie energii w punkcie niedopasowania skutkuj¹ce uszkodzeniem ramek. Z³¹cze Kana³ z niedopasowaniem Niedopasowanie impedancji (ze 107Ù do 97Ù) w z³¹czu Kabel instalacyjny Uszkodzone ramki musz¹ zostaæ retransmitowane Ramka ethernetowa Przypadek, w którym kabel krosowy posiada impedancjê 107Ù, a kabel instalacyjny 97Ù zosta³ przedstawiony na powy szym rysunku. Transmitowany sygna³ elektryczny ulega degradacji poprzez pogorszenie dwóch jego parametrów. Jednym z nich jest amplituda sygna³u, która w przypadku wyst¹pienia strat energii w z³¹czu, ulega obni eniu z poziomu 2V (TrueNet) do 1,5V. Drugim parametrem jest czas narastania impulsu, który ulega wyd³u eniu z wartoœci ok. 1,5ns dla sieci TrueNet do ok. 2,5-3,5ns dla sieci z niedopasowaniem komponentów. W takim przypadku kszta³t impulsu elektrycznego ulega sp³aszczeniu i rozmyciu, co mo e doprowadziæ do b³êdnej interpretacji bitu w odbiorniku. Zjawisko niedopasowania impedancji, które wymusza 1% poziom retransmisji skutkuje zredukowaniem rzeczywistej przep³ywnoœci sieci ze 100Mb/s do 20Mb/s, czyli powoduje obni enie skutecznoœci sieci o 80%. Wyeliminowanie tego zjawiska zosta³o zapewnione w sieci okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet. Gwarantowany zakres impedancji falowej kabli krosowych i instalacyjnych wynosi 100Ù ± 3Ù. W takim przypadku pracuj¹c¹ sieæ mo na okreœliæ jako sieæ z zerow¹ stop¹ b³êdu, co ilustruje rysunek na nastêpnej stronie. Kana³ z niedopasowaniem

2 Kana³ TrueNet Zakres impedancji w sieci TrueNet TM Kabel krosowy Dopasowanie komponentów zapewnia minimalne odbicia i straty, eliminuje koniecznoœæ retransmisji oraz podnosi skutecznoœæ sieci. Z³¹cze Kabel instalacyjny Ramka ethernetowa TM Kana³ TruNet Power-over-Ethernet Dostarczanie zasilania poprzez kable skrêtkowe infrastruktury sieciowej do urz¹dzeñ pracuj¹cych w sieci (telefony IP, AccesPointy WiFi, kamery, itp.) Urz¹dzenia zgodne z norm¹ IEEE 802.3af. Rozwi¹zanie kategorii 6 Kompletny system okablowania strukturalnego oparty na komponentach kategorii 6 (kable transmisyjne, modu³y, panele rozdzielcze, gniazda, kable po³¹czeniowe) zapewnia najwy sz¹ jakoœæ oraz du e przepustowoœci ³¹cza. Rozwi¹zanie kategorii 5e Kompletny system okablowania strukturalnego oparty na komponentach kategorii 5e (kable transmisyjne, modu³y, panele rozdzielcze, gniazda, kable po³¹czeniowe). ADC KRONE TrueNet to: Aplikacje dzia³aj¹ce z maksymaln¹ efektywnoœci¹ Wsparcie techniczne, pozwalaj¹ce zachowaæ pe³n¹ niezawodnoœæ Pe³na gwarancja na wszystkie rozwi¹zania sieciowe Przejrzysta gwarancja bez adnych kosztów Rozwi¹zanie PLM Zarz¹dzanie zintegrowanym systemem okablowania miedzianego i œwiat³owodowego na warstwie fizycznej zapewnia bezpieczeñstwo i niezawodnoœæ ca³ej struktury sieciowej. Kable Najwy szej jakoœci kable transmisyjne do budowy okablowania strukturalnego dostêpne w wersji PVC oraz LSOH. Kable dostêpne w ka dej z kategorii w wersji UTP, STP i FTP.

3 U ywaj¹c systemu TrueNet zbudujesz sieæ teleinformatyczn¹ o doskona³ych parametrach, sk³adaj¹c¹ siê z nowoczesnych komponentów wykraczaj¹cych poza standardy oraz dedykowanych dla takich aplikacji jak 10 Gigabit Ethernet (z wykorzystaniem kabli miedzianych), technologii IP-TV, VoIP oraz Wi-Fi. Rozwi¹zanie CopperTen (rozszerzona kategoria 6) Pierwsze na œwiecie kompletne rozwi¹zanie UTP gwarantuj¹ce uzyskanie aplikacji 10Gb na pe³nym torze 100m. Rozwi¹zania obszaru roboczego Dostêpne komponenty kategorii 5e, 6 oraz CopperTen pozwalaj¹ na budowê wysokiej wydajnoœci przy³¹cza okablowania strukturalnego w obszarze roboczym (gniazda przy³¹czeniowe, punkty poœrednie, kable przy³¹czeniowe). Rozwi¹zanie œwiat³owodowe Kompletny system okablowania oparty na komponentach œwiat³owodowych (kable transmisyjne, gniazda przepustowe, panele rozdzielcze, gniazda, kable po³¹czeniowe). Zarz¹dzanie okablowaniem Ochrona i zarz¹dzanie kablami przy³¹czeniowymi dostêpnymi w ofercie poprzez zarz¹dzanie w szafach dystrybucyjnych oraz odpowiednie etykietowanie. Kompletne rozwi¹zanie Dostarczanie globalnego, w pe³ni kompatybilnego rozwi¹zania infrastruktury okablowania strukturalnego, pozwalaj¹cego na realizacjê kompletnego rozwi¹zania centrów danych, okablowania budynkowego, okablowania kampusowego pozwalaj¹cego na implementacjê dowolnej aplikacji.

4 W ci¹gu ostatniej dekady sieci komunikacyjne uzyska³y status jednej z najistotniejszych instalacji w budynku. Sprawna sieæ to sprawna komunikacja, a sprawna komunikacja to sprawne przedsiêbiorstwo. Od okablowania strukturalnego wymaga siê znacznie wiêcej ni od jakiegokolwiek innego elementu sieci LAN. Okablowanie bêd¹c inwestycj¹ na d³ugie lata musi zapewniæ w³aœciwe funkcjonowanie urz¹dzeniom aktywnym i oprogramowaniu, w tym tak e takim urz¹dzeniom i programom, których jeszcze nie wyprodukowano w dniu instalacji okablowania. Maj¹c na uwadze te fakty oferujemy gwarancjê, która zapewni Pañstwu spokojn¹ g³owê. Minimum 20-letnia Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE oznacza, i Pañstwa inwestycja jest w³aœciwie zabezpieczona i zapewniona jest niezawodnoœæ sieci. Wykraczaj¹c poza standardy Instaluj¹c nowy system kablowy b¹dÿ ulepszaj¹c ju funkcjonuj¹cy, jest spraw¹ oczywist¹, e nale y byæ zgodnym z aktualnymi standardami systemów okablowania. Jednak czujnoœæ klientów zosta³a w tym wzglêdzie uœpiona i wielu uwa a, i wystarczy system tylko zgodny z normami. Nale y jednak pamiêtaæ, i wiêkszoœæ kabli zainstalowanych bêdzie w œcianach, nad sufitami, w pod³ogach. W przysz³oœci bêdzie trudno dokonywaæ tam zmian. Pieni¹dze zaoszczêdzone poprzez zastosowanie okablowania tylko zgodnego ze standardami zostan¹ stracone, je eli system bêdzie musia³ byæ w krótkim czasie zmodernizowany. Maj¹c to na uwadze, konsekwentnie udoskonalamy nasze produkty, tak by ich parametry znacz¹co przewy sza³y wymagania norm, a klient mia³ pewnoœæ dobrej inwestycji. Wyrazem naszej wiary w niezawodnoœæ rozwi¹zañ ADC KRONE jest minimum 20-letnia gwarancja. Gwarantujemy, i nasze okablowanie bêdzie funkcjonowaæ niezawodnie, umo liwiaj¹c transmisjê sygna³ów z parametrami, dla których zosta³o zaprojektowane, wykonane i certyfikowane. 20-letnia Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE to jedyna gwarancja, z której najprawdopodobniej nigdy nie bêd¹ Pañstwo zmuszeni skorzystaæ. PremisNET i TrueNet Z przyjemnoœci¹ informujemy, e zabiegi technologiczne w produkcji elementów po³¹czeniowych i kabli wykonane przez firmê ADC KRONE pozwoli³y na stworzenie jednolitego i zdecydowanie uproszczonego systemu gwarancyjnego. Zalety okablowania TrueNet (doskona³e dopasowanie impedancyjne, gwarancja Zero Bit Error) aktualnie dotycz¹ wszystkich poziomów gwarancyjnych okablowania miedzianego pocz¹wszy od klasy D, poprzez klasê E i rozszerzon¹ klase E A. Rok 2007 jest rokiem od którego ogólnoœwiatowa Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE dotyczyæ bêdzie produktów TrueNet. Certyfikowany Instalator i Certyfikowany Integrator Produkty to nie wszystko. Instalatorzy okablowania mog¹ poprzez cykl szkoleñ zdobyæ wiedzê i doœwiadczenie z zakresu projektowania i instalacji okablowania strukturalnego. W ten sposób zrealizowane przez nich instalacje s¹ wykonane z nale yt¹ starannoœci¹ i dba³oœci¹ o zgodnoœæ z normami okablowania i wytycznymi instalacyjnymi. Program Certyfikacji Instalatorów ADC KRONE zapewnia permanentne pog³êbianie wiedzy przez Instalatora. Centrum Szkoleniowe C&C Partners Telecom w Lesznie z oœrodkami dydaktycznymi w Warszawie, Katowicach i Gdañsku oferuje szkolenia certyfikacyjne w celu uzyskania statusu Certyfikowanego Instalatora ADC KRONE oraz szkolenia recertyfikacyjne pozwalaj¹ce na przed³u enie wa noœci certyfikatu CI ADC KRONE. Firmy wspó³pracuj¹ce z C&C Partners Telecom od d³u szego czasu, instaluj¹ce produkty ADC KRONE mog¹ otrzymaæ status Certyfikowanego Integratora ADC KRONE. Certyfikowany Instalator TrueNet Premier Integrator - dokument wystawiony na osobê, - otrzymuje unikalny numer, - niezbêdny do otrzymania Gwarancji Niezawodnoœci,

5 - wa ny przez okres 1 roku, - uzyskany na szkoleniu certyfikacyjnym CI, - przed³u enie dziêki szkoleniu recertyfikacyjnemu RCI. Certyfikowany Integrator TrueNet Authorised Integrator - dokument wystawiony na firmê, - otrzymuje unikalny numer, - uzyskany dziêki 3-letniej sta³ej wspó³pracy z C&C, - wymagane zatrudnianie minimum 3 osób ze statusem Certyfikowanego Instalatora, - obliguje do certyfikowania przynajmniej 2 instalacji rocznie, - wa ny przez okres 1 roku. Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE TrueNet Gwarancja Niezawodnoœci zak³ada zapewnienie jakoœci sieci na dwóch p³aszczyznach: - pierwsza dotyczy gwarancji produktowej, gdzie w wypadku wykrycia ukrytych wad produktu w okresie gwarancji obliguje ADC KRONE do zast¹pienia nowymi produktami, - druga dotyczy parametrów transmisyjnych, które po sprawdzeniu powinny spe³niaæ wymagania odpowiedniej normy; parametry transmisyjne zapewniaj¹ u ytkownika o niezawodnoœci dzia³ania. Odpowiednie procedury zwi¹zane z uzyskaniem Gwarancji Niezawodnoœci ADC KRONE TrueNet znajduj¹ siê w ksiêdze ISO C&C Partners Telecom w procesie Certyfikacji Instalacji. Poziomy Gwarancji ADC KRONE TrueNet Uproszczenie procedury gwarancyjnej spowodowa³o zminimalizowanie poziomów gwarancji dla okablowania miedzianego: Voice Cabling (okablowanie telekomunikacyjne) aplikacje specyfikowane do 100kHz; wszystkie ³¹cza spe³niaj¹ wymagania norm PN-EN 50173:2004 Klasa A lub ISO/IEC 11801:2002 Class A Class D/Category 5e (klasa D/kategoria 5e) aplikacje specyfikowane do 100MHz; wszystkie ³¹cza Permanent Link lub Channel spe³niaj¹ wymagania norm PN-EN 50173:2004 Klasa D lub ISO/IEC 11801:2002 Class D Class E/Category 6 (klasa E/kategoria 6) aplikacje specyfikowane do 250MHz; wszystkie ³¹cza Permanent Link lub Channel spe³niaj¹ wymagania norm PN-EN 50173:2004 Klasa E lub ISO/IEC 11801:2002 Class E CopperTen Class E A/Augmented Category 6 (CopperTen klasa E A/rozszerzona kategoria 6) aplikacje specyfikowane do 500MHz; wszystkie ³¹cza Permanent Link lub Channel spe³niaj¹ wymagania norm EN 50173:200x Class E A lub ISO/IEC 11801:200x Class EA oraz TIA-568-B.2 Addendum 10 Augmented Category 6 Okablowanie œwiat³owodowe podlega weryfikacji pod k¹tem zastosowanych klas w³ókien œwiat³owodowych: OM1 wszystkie ³¹cza Channel spe³niaj¹ wymagania norm PN-EN50173:2004, ISO/IEC 11801:2002 Annex F, Classes OF300, OF500 lub OF2000. TIA/EIA-568-B.3. OM2 wszystkie ³¹cza Channel spe³niaj¹ wymagania norm PN-EN50173:2004, ISO/IEC 11801:2002 Annex F, Classes OF300, OF500 lub OF2000. TIA/EIA-568-B.3. OM3 wszystkie ³¹cza Channel spe³niaj¹ wymagania norm PN-EN50173:2004, ISO/IEC 11801:2002 Annex F, Classes OF300, OF500 lub OF2000. TIA/EIA-568-B.3 oraz TIA/EIA- 568-B.1. OM3e wszystkie ³¹cza Channel spe³niaj¹ wymagania aplikacyjne 10GBase SR/SW ponad 550m. OS1 wszystkie ³¹cza Channel spe³niaj¹ wymagania norm PN- EN50173:2004, ISO/IEC 11801:2002 Annex F, Classes OF300, OF500 lub OF2000. TIA/EIA-568-B.3. Procedura certyfikacji instalacji ADC KRONE TrueNet Certyfikowany Instalator ADC KRONE mo e zg³osiæ wykonan¹ przez siebie sieæ do certyfikacji, czyli do objêcia minimum 20-letni¹ Gwarancj¹ Niezawodnoœci ADC KRONE TrueNet. Procedura certyfikacji instalacji odbywa siê zgodnie z procedurami ISO 9000:2002. Certyfikowany Instalator zobowi¹zany jest do wykonania sieci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i zaleceniami ADC KRONE, wykorzystuj¹c tylko i wy³¹cznie produkty ADC KRONE zakupione na terenie Polski w sieci dystrybucji C&C Partners Telecom. Certyfikowany Instalator po zakoñczeniu instalacji zobowi¹zany jest do wype³nienia formularza IN-01 Zg³oszenia Zakoñczenia Instalacji znajduj¹cego siê na stronach w wydzielonej czêœci Extranet dla Certyfikowanych Instalatorów. Poprawnie wype³niony formularz nale y wydrukowaæ, zebraæ wymagane podpisy i odes³aæ do siedziby C&C Partners Telecom.

6 Elementem niezbêdnym do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego jest dostarczenie dokumentacji powykonawczej, której nieodzownym elementem jest raport z pomiarów. Wiarygodnoœæ wykonywanych pomiarów potwierdza wa ny Certyfikat Kalibracji Przyrz¹du Pomiarowego. Po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej nastêpuje weryfikacja sieci. Nastêpnie Certyfikat Gwarancyjny jest drukowany i potwierdzony przez Product Managera ADC KRONE TrueNet. Certyfikowany Instalator ADC KRONE jest zobowi¹zany do przekazania Certyfikatu Gwarancji Niezawodnoœci wraz z dokumentami gwarancyjnymi U ytkownikowi Koñcowemu. Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE TrueNet jest gwarancj¹, która zapewni doskona³e parametry instalacji okablowania na wiele lat. Gwarancj¹, z której prawdopodobnie nigdy nie trzeba bêdzie korzystaæ. Klasy i aplikacje Ka dy poziom gwarancyjny okablowania umo liwia wykorzystanie grupy aplikacji sieciowych. Zgodnie z normami PN-EN50173:2004 oraz ISO/IEC nastêpuj¹ce aplikacje wykorzystuj¹ okreœlony poziom gwarancji okablowania. Medium transmisyjne Poziom Gwarancji Aplikacja Kabel miedziany Kabel œwiat³owodowy Voice Cabling Class D/Category 5 PBX, X.21, V.11, ISDN 100BASE-TX, Token Ring 100 Mbit/s, 1000BASE-T Class E/Category Base-T, ATM-1200 Category 6 CopperTen Class E A/Augmentem Category 6 OM1 10GBase-T 100Base-FX (2000m) OM2 OM3 OM3e OS1 1000Base-SX, 1000Base-LX (500m) 10GBase-SR/SW,10GBase-LX4 (300m) 10GBase SR/SW (550m) 100Base-FX, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR/SW,10GBase-LX4 (2000m) Extranet Extranet to dedykowana dla certyfikowanych instalatorów i projektantów ADC KRONE TrueNet, czêœæ serwisu internetowego C&C Partners Telecom. Udostêpnia obszerny zbiór informacji technicznych i marketingowych dotycz¹cych komponentów systemu okablowania. Na stronach Extranetu mo na znaleÿæ miêdzy innymi aktualny cennik, zalecenia instalacyjne, dokumentacjê potwierdzaj¹c¹ zgodnoœæ produktów ADC KRONE TrueNet z najnowszymi normami okablowania strukturalnego oraz wiele innych informacji przydatnych w procesie projektowania i budowy sieci teleinformatycznej. Du ¹ iloœæ praktycznych informacji zwi¹zanych z okablowaniem strukturalnym, mo na zdobyæ na forum internetowym C&C Partners Telecom. Na jego stronach wypowiadaj¹ siê u ytkownicy chc¹cy podzieliæ siê swoimi spostrze eniami instalatorskimi lub osoby szukaj¹ce konkretnych odpowiedzi na pytania zwi¹zane z systemem okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet. Prowadzona dyskusja jest œledzona i czynnie wspierana przez wykwalifikowanych pracowników C&C Partners Telecom. Dostêp do Extranetu oraz Forum Dyskusyjnego posiadaj¹ jedynie osoby, bêd¹ce certyfikowanymi instalatorami lub projektantami ADC KRONE TrueNet.

7 na przed³u enie certyfikatu CI (Certyfikowanego Instalatora) na kolejny rok pod warunkiem, e rozpatrywana firma jest aktywna w zakresie oferowania i wykonawstwa instalacji na komponentach ADC KRONE. Na szkoleniu RCI omawiane s¹ nowoœci w ofercie produktowej ADC KRONE oraz poruszane s¹ zagadnienia budowy i funkcjonowania rozwi¹zañ okablowania strukturalnego. Szczegó³owy harmonogram szkoleñ oraz formularz zg³oszeniowy na dowolnie wybrane szkolenie dostêpny jest na stronie internetowej Szkolenia Program szkoleniowo-certyfikacyjny stanowi nieod³¹czny element oferty ADC KRONE oraz C&C Partners Telecom i stwarza firmom instalacyjnym mo liwoœæ pog³êbienia wiedzy z zakresu projektowania i instalacji nowoczesnego systemu okablowania strukturalnego. Ka dego roku przeprowadzamy kilkadziesi¹t szkoleñ z dziedziny okablowania strukturalnego i technologii sieciowych. Prowadzimy szkolenia w Centrum Szkoleniowym C&C Partners Telecom w Lesznie, Warszawie, Katowicach i Gdañsku. Szkolenia dedykujemy dla projektantów i instalatorów okablowania, zachêcamy równie do udzia³u osoby zainteresowane elementarnymi informacjami o okablowaniu strukturalnym. Podstawowym cyklem szkoleniowym jest Szkolenie Certyfikacyjne umo liwiaj¹ce uzyskanie statusu Certyfikowanego Instalatora ADC KRONE. Status CI uprawnia do tego, aby wykonana instalacja mog³a zostaæ objêta 20-letni¹ Gwarancj¹ Niezawodnoœci. Pierwsza czêœæ tego szkolenia - projektowa - umo liwia zdobycie wiedzy z zakresu projektowania i przygotowania instalacji do wykonawstwa. Druga czêœæ - instalacyjna - dedykowana g³ównie dla instalatorów, umo liwia zdobycie niezbêdnej wiedzy praktycznej instalacji, weryfikacji sieci (wykonywania pomiarów), nadzoru i wype³nienia niezbêdnych formalnoœci w celu uzyskania Gwarancji. Kolejne szkolenie to recertyfikacyjne RCI, pozwalaj¹ce Materia³y szkoleniowe Oferta szkoleniowo dydaktyczna poparta jest licznymi publikacjami z zakresu projektowania, instalacji i nadzoru okablowania strukturalnego oraz dedykowanymi broszurami, skryptami i opisami technicznymi. Materia³y szkoleniowe to wydana w dwóch czêœciach ksi¹ ka projektanta i instalatora. Pierwsza czêœæ dedykowana dla projektantów opisuje normy, topologiê, rozmieszczenie elementów, plany instalacyjne. Druga czêœæ przeznaczona dla instalatorów dostarcza praktyczn¹ wiedzê z zakresu budowy torów transmisyjnych (trasy kablowe, zakañczanie modu³ów, punkty dystrybucyjne), pomiary, zagadnienia zwi¹zane z certyfikacj¹. Ponadto udostêpniamy szczegó³owo opracowan¹ bibliotekê DWG, która zawiera rysunki techniczne elementów okablowania strukturalnego (szafy dystrybucyjne, elementy wyposa enia szaf, panele rozdzielcze, itp.). Szeroki zakres materia³ów udostêpnianych dla naszych klientów obejmuje aktualne certyfikaty dotycz¹ce systemu TrueNet z niezale nych laboratoriów, deklaracje zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi normami, karty katalogowe poszczególnych produktów, katalog multimedialny oraz specyfikacje techniczne proponowanych rozwi¹zañ. Serwis internetowy C&C Partners Telecom to bogate i przejrzyste Ÿród³o informacji zwi¹zanych z firm¹ oraz produktami ADC KRONE. Mo na w nim znaleÿæ dok³adne informacje na temat struktury oraz profilu dzia³alnoœci firmy C&C Partners Telecom. To tak e obszerny zbiór szczegó³owych informacji technicznych dotycz¹cych produktów ADC KRONE TrueNet. Karty katalogowe wszystkich produktów TrueNet mo na w ³atwy sposób przegl¹daæ online lub zaimportowaæ do w³asnego komputera w formacie pdf. Osoby pragn¹ce dok³adniej poznaæ zagadnienia zwi¹zane z instalacj¹ i projektowaniem systemów okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet, chc¹ce uzyskaæ status certyfikowanego instalatora lub projektanta, znajd¹ w nim szczegó³owy harmonogram szkoleñ, warunki certyfikacji oraz formularz zg³oszeniowy na szkolenie.

8 TrueNet kat. 6A/klasa E A TrueNet kat. 6/klasa E TrueNet kat. 5(e)/klasa D POZIOMY GWARANCYJNE ADC KRONE TrueNet OKABLOWANIE BUDYNKOWE/KAMPUSOWE Œwiat³owodowe Miedziane Elementy punktów dystrybucyjnych PANELE lub boxy œwiat³owodowe ADC KRONE PANELE rozdzielcze RJ45 USP/STP - HK, KM8, CopperTen lub Panele lub boxy œwiat³owodowe ADC KRONE Panel rozdzielczy CopperTen RJ45 UTP/STP Kable œwiat³owodowe wewnêtrzne lub uniwersalne 12 lub 24 - w³óknowe ¹czówki HighBand lub ³¹czówki LSA-PLUS/PROFIL Panel rozdzielczy KM8 RJ45 UTP/STP kat. 6 lub HIGHBAND Ultimate 8 UTP kat. 6 Panel rozdzielczy HK RJ45 kat. 5(e) UTP/STP lub HIGHBAND 8 UTP kat. 5(e) Kable wieloparowe 25/50 par ¹czówki LSA-PLUS/PROFIL lub Panel rozdzielczy RJ45 OKABLOWANIE POZIOME Kabel instalacyjny Kabel œwiat³owodowy wewnêtrzny Kabel TrueNet CopperTen kat. 6A STP/UTP Kabel TrueNet kat. 6 STP/UTP Kabel TrueNet kat. 5(e) STP/UTP Kabel kat. 3 Elementy obszaru roboczego Punkt konsolidacyjny (opcja) Gniazdo przy³¹czeniowe Z³¹cza SC Duplex Z³¹cza LC Duplex Z³¹cza MT-RJ Gniazdo CopperTen RJ45 UTP/STP kat. 6A KM8 RJ45 UTP/STP kat. 6 lub HIGHBAND Ultimate 8 UTP kat. 6 Gniazdo KM8 RJ45 UTP/STP kat. 6 HK RJ45 UTP/STP kat. 5(e) lub HIGHBAND 8 UTP kat. 5(e) Gniazdo HK RJ45 UTP/STP kat. 5(e) Gniazdo telefoniczne RJ11

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania!

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! Zalety - PLUSY: modularny, ³atwy i szybki w instalacji bezpieczna inwestycja pe³na kompatybilnoœæ wstecz ³atwy w uaktualnianiu

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo