System okablowania strukturalnego TrueNet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System okablowania strukturalnego TrueNet"

Transkrypt

1 System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami oferowanymi przez amerykañsk¹ firmê ADC, która dominuje na rynku rozwi¹zañ ³¹cznoœci œwiat³owodowej. Europejska premiera systemu ADC KRONE TrueNet odby³a siê podczas targów CEBiT w Hannoverze wiosn¹ 2006 roku. System okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet powsta³ na bazie systemu PremisNet, który okaza³ siê wielkim œwiatowym sukcesem. Dlatego kompleksow¹ ofertê ADC KRONE TrueNet mo na okreœliæ mianem nowoczesnego systemu okablowania strukturalnego gwarantuj¹cego wydajn¹ transmisjê danych, g³osu, obrazu, zapewniaj¹cego niezawodn¹ pracê urz¹dzeñ IP oraz umo liwiaj¹cego zarz¹dzanie sieci¹ telekomunikacyjn¹ w jej warstwie fizycznej. Przemyœlane rozwi¹zania TrueNet wykraczaj¹ poza standardy norm ISO oraz EN zapewniaj¹c najwy szej jakoœci i niezawodne ³¹cza dystrybucji danych dla ca³ej infrastruktury teleinformatycznej. Dlatego z przyjemnoœci¹ informujemy, e jako generalny przedstawiciel firmy ADC KRONE, rozpoczynamy wprowadzanie znanej ju na œwiecie marki okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet. W trakcie ca³ego roku 2007, funkcjonuj¹ca od wielu lat na polskim rynku nazwa PremisNet (dotycz¹ca wszystkich elementów systemu okablowania ADC KRONE), docelowo zostanie zast¹piona nazw¹ TrueNet, co jest zgodne z ogólnoœwiatow¹ polityk¹ firmy ADC KRONE. Oficjalne zaprezentowanie systemu TrueNet nast¹pi podczas targów INTERTELECOM 2007, które odbêd¹ siê w kwietniu 2007 w odzi. Rozwi¹zania G³ównym celem ADC KRONE jest dostarczenie kompleksowego systemu okablowania strukturalnego o najlepszych w swojej klasie parametrach, dostosowanego do ró nych grup u ytkowników. Bogate portfolio produktów systemu TrueNet gwarantuje elastyczn¹ konfiguracjê sieci teleinformatycznej zarówno pod wzglêdem wielkoœci jak i parametrów transmisyjnych. ADC KRONE jako pierwszy i jedyny producent na œwiecie wprowadza okablowanie CopperTen przeznaczone do transmisji 10Gbit/s w wersji nieekranowanej, dla pe³nego toru transmisyjnego o d³ugoœci 100m. Dla mniej wymagaj¹cych u ytkowników przeznaczone s¹ systemy kablowe kategorii 6 oraz kategorii 5e. Wszystkie konfiguracje okablowania oferowane s¹ w wersji ekranowanej oraz nieekranowanej. Dla czêœci szkieletowej okablowania budynkowego oraz kampusowego dedykowane jest wysokiej jakoœci okablowanie œwiat³owodowe jednomodowe oraz wielomodowe. Wszystkie rodzaje ³¹czy zbudowane w oparciu o komponenty ADC KRONE TrueNet gwarantuj¹ transmisjê o zerowej stopie b³êdów, daj¹c u ytkownikowi poczucie niezawodnoœci i przygotowania na nowoczesne aplikacje Ethernetowe. Technologia Jednym z bardzo istotnych, a czêsto pomijanych parametrów wystêpuj¹cych w sieciach okablowania strukturalnego jest dopasowanie impedancji kabli krosowych oraz instalacyjnych. Impedancja falowa powinna wynosiæ 100Ù z tolerancj¹ ±15Ù. W przypadku wystêpowania du ej ró nicy impedancji ³¹czonych odcinków toru miedzianego wystêpuje zjawisko odbicia czêœci transmitowanej energii, co skutkuje uszkodzeniem transmitowanych pakietów. Wówczas wymagana jest ich retransmisja, która obni a rzeczywist¹ przep³ywnoœæ sieci. Takie zjawisko wystêpuje ju w przypadku ró nicy rzêdu 10Ù. Dopuszczalny zakres impedancji Kabel krosowy Odbicie energii w punkcie niedopasowania skutkuj¹ce uszkodzeniem ramek. Z³¹cze Kana³ z niedopasowaniem Niedopasowanie impedancji (ze 107Ù do 97Ù) w z³¹czu Kabel instalacyjny Uszkodzone ramki musz¹ zostaæ retransmitowane Ramka ethernetowa Przypadek, w którym kabel krosowy posiada impedancjê 107Ù, a kabel instalacyjny 97Ù zosta³ przedstawiony na powy szym rysunku. Transmitowany sygna³ elektryczny ulega degradacji poprzez pogorszenie dwóch jego parametrów. Jednym z nich jest amplituda sygna³u, która w przypadku wyst¹pienia strat energii w z³¹czu, ulega obni eniu z poziomu 2V (TrueNet) do 1,5V. Drugim parametrem jest czas narastania impulsu, który ulega wyd³u eniu z wartoœci ok. 1,5ns dla sieci TrueNet do ok. 2,5-3,5ns dla sieci z niedopasowaniem komponentów. W takim przypadku kszta³t impulsu elektrycznego ulega sp³aszczeniu i rozmyciu, co mo e doprowadziæ do b³êdnej interpretacji bitu w odbiorniku. Zjawisko niedopasowania impedancji, które wymusza 1% poziom retransmisji skutkuje zredukowaniem rzeczywistej przep³ywnoœci sieci ze 100Mb/s do 20Mb/s, czyli powoduje obni enie skutecznoœci sieci o 80%. Wyeliminowanie tego zjawiska zosta³o zapewnione w sieci okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet. Gwarantowany zakres impedancji falowej kabli krosowych i instalacyjnych wynosi 100Ù ± 3Ù. W takim przypadku pracuj¹c¹ sieæ mo na okreœliæ jako sieæ z zerow¹ stop¹ b³êdu, co ilustruje rysunek na nastêpnej stronie. Kana³ z niedopasowaniem

2 Kana³ TrueNet Zakres impedancji w sieci TrueNet TM Kabel krosowy Dopasowanie komponentów zapewnia minimalne odbicia i straty, eliminuje koniecznoœæ retransmisji oraz podnosi skutecznoœæ sieci. Z³¹cze Kabel instalacyjny Ramka ethernetowa TM Kana³ TruNet Power-over-Ethernet Dostarczanie zasilania poprzez kable skrêtkowe infrastruktury sieciowej do urz¹dzeñ pracuj¹cych w sieci (telefony IP, AccesPointy WiFi, kamery, itp.) Urz¹dzenia zgodne z norm¹ IEEE 802.3af. Rozwi¹zanie kategorii 6 Kompletny system okablowania strukturalnego oparty na komponentach kategorii 6 (kable transmisyjne, modu³y, panele rozdzielcze, gniazda, kable po³¹czeniowe) zapewnia najwy sz¹ jakoœæ oraz du e przepustowoœci ³¹cza. Rozwi¹zanie kategorii 5e Kompletny system okablowania strukturalnego oparty na komponentach kategorii 5e (kable transmisyjne, modu³y, panele rozdzielcze, gniazda, kable po³¹czeniowe). ADC KRONE TrueNet to: Aplikacje dzia³aj¹ce z maksymaln¹ efektywnoœci¹ Wsparcie techniczne, pozwalaj¹ce zachowaæ pe³n¹ niezawodnoœæ Pe³na gwarancja na wszystkie rozwi¹zania sieciowe Przejrzysta gwarancja bez adnych kosztów Rozwi¹zanie PLM Zarz¹dzanie zintegrowanym systemem okablowania miedzianego i œwiat³owodowego na warstwie fizycznej zapewnia bezpieczeñstwo i niezawodnoœæ ca³ej struktury sieciowej. Kable Najwy szej jakoœci kable transmisyjne do budowy okablowania strukturalnego dostêpne w wersji PVC oraz LSOH. Kable dostêpne w ka dej z kategorii w wersji UTP, STP i FTP.

3 U ywaj¹c systemu TrueNet zbudujesz sieæ teleinformatyczn¹ o doskona³ych parametrach, sk³adaj¹c¹ siê z nowoczesnych komponentów wykraczaj¹cych poza standardy oraz dedykowanych dla takich aplikacji jak 10 Gigabit Ethernet (z wykorzystaniem kabli miedzianych), technologii IP-TV, VoIP oraz Wi-Fi. Rozwi¹zanie CopperTen (rozszerzona kategoria 6) Pierwsze na œwiecie kompletne rozwi¹zanie UTP gwarantuj¹ce uzyskanie aplikacji 10Gb na pe³nym torze 100m. Rozwi¹zania obszaru roboczego Dostêpne komponenty kategorii 5e, 6 oraz CopperTen pozwalaj¹ na budowê wysokiej wydajnoœci przy³¹cza okablowania strukturalnego w obszarze roboczym (gniazda przy³¹czeniowe, punkty poœrednie, kable przy³¹czeniowe). Rozwi¹zanie œwiat³owodowe Kompletny system okablowania oparty na komponentach œwiat³owodowych (kable transmisyjne, gniazda przepustowe, panele rozdzielcze, gniazda, kable po³¹czeniowe). Zarz¹dzanie okablowaniem Ochrona i zarz¹dzanie kablami przy³¹czeniowymi dostêpnymi w ofercie poprzez zarz¹dzanie w szafach dystrybucyjnych oraz odpowiednie etykietowanie. Kompletne rozwi¹zanie Dostarczanie globalnego, w pe³ni kompatybilnego rozwi¹zania infrastruktury okablowania strukturalnego, pozwalaj¹cego na realizacjê kompletnego rozwi¹zania centrów danych, okablowania budynkowego, okablowania kampusowego pozwalaj¹cego na implementacjê dowolnej aplikacji.

4 W ci¹gu ostatniej dekady sieci komunikacyjne uzyska³y status jednej z najistotniejszych instalacji w budynku. Sprawna sieæ to sprawna komunikacja, a sprawna komunikacja to sprawne przedsiêbiorstwo. Od okablowania strukturalnego wymaga siê znacznie wiêcej ni od jakiegokolwiek innego elementu sieci LAN. Okablowanie bêd¹c inwestycj¹ na d³ugie lata musi zapewniæ w³aœciwe funkcjonowanie urz¹dzeniom aktywnym i oprogramowaniu, w tym tak e takim urz¹dzeniom i programom, których jeszcze nie wyprodukowano w dniu instalacji okablowania. Maj¹c na uwadze te fakty oferujemy gwarancjê, która zapewni Pañstwu spokojn¹ g³owê. Minimum 20-letnia Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE oznacza, i Pañstwa inwestycja jest w³aœciwie zabezpieczona i zapewniona jest niezawodnoœæ sieci. Wykraczaj¹c poza standardy Instaluj¹c nowy system kablowy b¹dÿ ulepszaj¹c ju funkcjonuj¹cy, jest spraw¹ oczywist¹, e nale y byæ zgodnym z aktualnymi standardami systemów okablowania. Jednak czujnoœæ klientów zosta³a w tym wzglêdzie uœpiona i wielu uwa a, i wystarczy system tylko zgodny z normami. Nale y jednak pamiêtaæ, i wiêkszoœæ kabli zainstalowanych bêdzie w œcianach, nad sufitami, w pod³ogach. W przysz³oœci bêdzie trudno dokonywaæ tam zmian. Pieni¹dze zaoszczêdzone poprzez zastosowanie okablowania tylko zgodnego ze standardami zostan¹ stracone, je eli system bêdzie musia³ byæ w krótkim czasie zmodernizowany. Maj¹c to na uwadze, konsekwentnie udoskonalamy nasze produkty, tak by ich parametry znacz¹co przewy sza³y wymagania norm, a klient mia³ pewnoœæ dobrej inwestycji. Wyrazem naszej wiary w niezawodnoœæ rozwi¹zañ ADC KRONE jest minimum 20-letnia gwarancja. Gwarantujemy, i nasze okablowanie bêdzie funkcjonowaæ niezawodnie, umo liwiaj¹c transmisjê sygna³ów z parametrami, dla których zosta³o zaprojektowane, wykonane i certyfikowane. 20-letnia Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE to jedyna gwarancja, z której najprawdopodobniej nigdy nie bêd¹ Pañstwo zmuszeni skorzystaæ. PremisNET i TrueNet Z przyjemnoœci¹ informujemy, e zabiegi technologiczne w produkcji elementów po³¹czeniowych i kabli wykonane przez firmê ADC KRONE pozwoli³y na stworzenie jednolitego i zdecydowanie uproszczonego systemu gwarancyjnego. Zalety okablowania TrueNet (doskona³e dopasowanie impedancyjne, gwarancja Zero Bit Error) aktualnie dotycz¹ wszystkich poziomów gwarancyjnych okablowania miedzianego pocz¹wszy od klasy D, poprzez klasê E i rozszerzon¹ klase E A. Rok 2007 jest rokiem od którego ogólnoœwiatowa Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE dotyczyæ bêdzie produktów TrueNet. Certyfikowany Instalator i Certyfikowany Integrator Produkty to nie wszystko. Instalatorzy okablowania mog¹ poprzez cykl szkoleñ zdobyæ wiedzê i doœwiadczenie z zakresu projektowania i instalacji okablowania strukturalnego. W ten sposób zrealizowane przez nich instalacje s¹ wykonane z nale yt¹ starannoœci¹ i dba³oœci¹ o zgodnoœæ z normami okablowania i wytycznymi instalacyjnymi. Program Certyfikacji Instalatorów ADC KRONE zapewnia permanentne pog³êbianie wiedzy przez Instalatora. Centrum Szkoleniowe C&C Partners Telecom w Lesznie z oœrodkami dydaktycznymi w Warszawie, Katowicach i Gdañsku oferuje szkolenia certyfikacyjne w celu uzyskania statusu Certyfikowanego Instalatora ADC KRONE oraz szkolenia recertyfikacyjne pozwalaj¹ce na przed³u enie wa noœci certyfikatu CI ADC KRONE. Firmy wspó³pracuj¹ce z C&C Partners Telecom od d³u szego czasu, instaluj¹ce produkty ADC KRONE mog¹ otrzymaæ status Certyfikowanego Integratora ADC KRONE. Certyfikowany Instalator TrueNet Premier Integrator - dokument wystawiony na osobê, - otrzymuje unikalny numer, - niezbêdny do otrzymania Gwarancji Niezawodnoœci,

5 - wa ny przez okres 1 roku, - uzyskany na szkoleniu certyfikacyjnym CI, - przed³u enie dziêki szkoleniu recertyfikacyjnemu RCI. Certyfikowany Integrator TrueNet Authorised Integrator - dokument wystawiony na firmê, - otrzymuje unikalny numer, - uzyskany dziêki 3-letniej sta³ej wspó³pracy z C&C, - wymagane zatrudnianie minimum 3 osób ze statusem Certyfikowanego Instalatora, - obliguje do certyfikowania przynajmniej 2 instalacji rocznie, - wa ny przez okres 1 roku. Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE TrueNet Gwarancja Niezawodnoœci zak³ada zapewnienie jakoœci sieci na dwóch p³aszczyznach: - pierwsza dotyczy gwarancji produktowej, gdzie w wypadku wykrycia ukrytych wad produktu w okresie gwarancji obliguje ADC KRONE do zast¹pienia nowymi produktami, - druga dotyczy parametrów transmisyjnych, które po sprawdzeniu powinny spe³niaæ wymagania odpowiedniej normy; parametry transmisyjne zapewniaj¹ u ytkownika o niezawodnoœci dzia³ania. Odpowiednie procedury zwi¹zane z uzyskaniem Gwarancji Niezawodnoœci ADC KRONE TrueNet znajduj¹ siê w ksiêdze ISO C&C Partners Telecom w procesie Certyfikacji Instalacji. Poziomy Gwarancji ADC KRONE TrueNet Uproszczenie procedury gwarancyjnej spowodowa³o zminimalizowanie poziomów gwarancji dla okablowania miedzianego: Voice Cabling (okablowanie telekomunikacyjne) aplikacje specyfikowane do 100kHz; wszystkie ³¹cza spe³niaj¹ wymagania norm PN-EN 50173:2004 Klasa A lub ISO/IEC 11801:2002 Class A Class D/Category 5e (klasa D/kategoria 5e) aplikacje specyfikowane do 100MHz; wszystkie ³¹cza Permanent Link lub Channel spe³niaj¹ wymagania norm PN-EN 50173:2004 Klasa D lub ISO/IEC 11801:2002 Class D Class E/Category 6 (klasa E/kategoria 6) aplikacje specyfikowane do 250MHz; wszystkie ³¹cza Permanent Link lub Channel spe³niaj¹ wymagania norm PN-EN 50173:2004 Klasa E lub ISO/IEC 11801:2002 Class E CopperTen Class E A/Augmented Category 6 (CopperTen klasa E A/rozszerzona kategoria 6) aplikacje specyfikowane do 500MHz; wszystkie ³¹cza Permanent Link lub Channel spe³niaj¹ wymagania norm EN 50173:200x Class E A lub ISO/IEC 11801:200x Class EA oraz TIA-568-B.2 Addendum 10 Augmented Category 6 Okablowanie œwiat³owodowe podlega weryfikacji pod k¹tem zastosowanych klas w³ókien œwiat³owodowych: OM1 wszystkie ³¹cza Channel spe³niaj¹ wymagania norm PN-EN50173:2004, ISO/IEC 11801:2002 Annex F, Classes OF300, OF500 lub OF2000. TIA/EIA-568-B.3. OM2 wszystkie ³¹cza Channel spe³niaj¹ wymagania norm PN-EN50173:2004, ISO/IEC 11801:2002 Annex F, Classes OF300, OF500 lub OF2000. TIA/EIA-568-B.3. OM3 wszystkie ³¹cza Channel spe³niaj¹ wymagania norm PN-EN50173:2004, ISO/IEC 11801:2002 Annex F, Classes OF300, OF500 lub OF2000. TIA/EIA-568-B.3 oraz TIA/EIA- 568-B.1. OM3e wszystkie ³¹cza Channel spe³niaj¹ wymagania aplikacyjne 10GBase SR/SW ponad 550m. OS1 wszystkie ³¹cza Channel spe³niaj¹ wymagania norm PN- EN50173:2004, ISO/IEC 11801:2002 Annex F, Classes OF300, OF500 lub OF2000. TIA/EIA-568-B.3. Procedura certyfikacji instalacji ADC KRONE TrueNet Certyfikowany Instalator ADC KRONE mo e zg³osiæ wykonan¹ przez siebie sieæ do certyfikacji, czyli do objêcia minimum 20-letni¹ Gwarancj¹ Niezawodnoœci ADC KRONE TrueNet. Procedura certyfikacji instalacji odbywa siê zgodnie z procedurami ISO 9000:2002. Certyfikowany Instalator zobowi¹zany jest do wykonania sieci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i zaleceniami ADC KRONE, wykorzystuj¹c tylko i wy³¹cznie produkty ADC KRONE zakupione na terenie Polski w sieci dystrybucji C&C Partners Telecom. Certyfikowany Instalator po zakoñczeniu instalacji zobowi¹zany jest do wype³nienia formularza IN-01 Zg³oszenia Zakoñczenia Instalacji znajduj¹cego siê na stronach w wydzielonej czêœci Extranet dla Certyfikowanych Instalatorów. Poprawnie wype³niony formularz nale y wydrukowaæ, zebraæ wymagane podpisy i odes³aæ do siedziby C&C Partners Telecom.

6 Elementem niezbêdnym do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego jest dostarczenie dokumentacji powykonawczej, której nieodzownym elementem jest raport z pomiarów. Wiarygodnoœæ wykonywanych pomiarów potwierdza wa ny Certyfikat Kalibracji Przyrz¹du Pomiarowego. Po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej nastêpuje weryfikacja sieci. Nastêpnie Certyfikat Gwarancyjny jest drukowany i potwierdzony przez Product Managera ADC KRONE TrueNet. Certyfikowany Instalator ADC KRONE jest zobowi¹zany do przekazania Certyfikatu Gwarancji Niezawodnoœci wraz z dokumentami gwarancyjnymi U ytkownikowi Koñcowemu. Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE TrueNet jest gwarancj¹, która zapewni doskona³e parametry instalacji okablowania na wiele lat. Gwarancj¹, z której prawdopodobnie nigdy nie trzeba bêdzie korzystaæ. Klasy i aplikacje Ka dy poziom gwarancyjny okablowania umo liwia wykorzystanie grupy aplikacji sieciowych. Zgodnie z normami PN-EN50173:2004 oraz ISO/IEC nastêpuj¹ce aplikacje wykorzystuj¹ okreœlony poziom gwarancji okablowania. Medium transmisyjne Poziom Gwarancji Aplikacja Kabel miedziany Kabel œwiat³owodowy Voice Cabling Class D/Category 5 PBX, X.21, V.11, ISDN 100BASE-TX, Token Ring 100 Mbit/s, 1000BASE-T Class E/Category Base-T, ATM-1200 Category 6 CopperTen Class E A/Augmentem Category 6 OM1 10GBase-T 100Base-FX (2000m) OM2 OM3 OM3e OS1 1000Base-SX, 1000Base-LX (500m) 10GBase-SR/SW,10GBase-LX4 (300m) 10GBase SR/SW (550m) 100Base-FX, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR/SW,10GBase-LX4 (2000m) Extranet Extranet to dedykowana dla certyfikowanych instalatorów i projektantów ADC KRONE TrueNet, czêœæ serwisu internetowego C&C Partners Telecom. Udostêpnia obszerny zbiór informacji technicznych i marketingowych dotycz¹cych komponentów systemu okablowania. Na stronach Extranetu mo na znaleÿæ miêdzy innymi aktualny cennik, zalecenia instalacyjne, dokumentacjê potwierdzaj¹c¹ zgodnoœæ produktów ADC KRONE TrueNet z najnowszymi normami okablowania strukturalnego oraz wiele innych informacji przydatnych w procesie projektowania i budowy sieci teleinformatycznej. Du ¹ iloœæ praktycznych informacji zwi¹zanych z okablowaniem strukturalnym, mo na zdobyæ na forum internetowym C&C Partners Telecom. Na jego stronach wypowiadaj¹ siê u ytkownicy chc¹cy podzieliæ siê swoimi spostrze eniami instalatorskimi lub osoby szukaj¹ce konkretnych odpowiedzi na pytania zwi¹zane z systemem okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet. Prowadzona dyskusja jest œledzona i czynnie wspierana przez wykwalifikowanych pracowników C&C Partners Telecom. Dostêp do Extranetu oraz Forum Dyskusyjnego posiadaj¹ jedynie osoby, bêd¹ce certyfikowanymi instalatorami lub projektantami ADC KRONE TrueNet.

7 na przed³u enie certyfikatu CI (Certyfikowanego Instalatora) na kolejny rok pod warunkiem, e rozpatrywana firma jest aktywna w zakresie oferowania i wykonawstwa instalacji na komponentach ADC KRONE. Na szkoleniu RCI omawiane s¹ nowoœci w ofercie produktowej ADC KRONE oraz poruszane s¹ zagadnienia budowy i funkcjonowania rozwi¹zañ okablowania strukturalnego. Szczegó³owy harmonogram szkoleñ oraz formularz zg³oszeniowy na dowolnie wybrane szkolenie dostêpny jest na stronie internetowej Szkolenia Program szkoleniowo-certyfikacyjny stanowi nieod³¹czny element oferty ADC KRONE oraz C&C Partners Telecom i stwarza firmom instalacyjnym mo liwoœæ pog³êbienia wiedzy z zakresu projektowania i instalacji nowoczesnego systemu okablowania strukturalnego. Ka dego roku przeprowadzamy kilkadziesi¹t szkoleñ z dziedziny okablowania strukturalnego i technologii sieciowych. Prowadzimy szkolenia w Centrum Szkoleniowym C&C Partners Telecom w Lesznie, Warszawie, Katowicach i Gdañsku. Szkolenia dedykujemy dla projektantów i instalatorów okablowania, zachêcamy równie do udzia³u osoby zainteresowane elementarnymi informacjami o okablowaniu strukturalnym. Podstawowym cyklem szkoleniowym jest Szkolenie Certyfikacyjne umo liwiaj¹ce uzyskanie statusu Certyfikowanego Instalatora ADC KRONE. Status CI uprawnia do tego, aby wykonana instalacja mog³a zostaæ objêta 20-letni¹ Gwarancj¹ Niezawodnoœci. Pierwsza czêœæ tego szkolenia - projektowa - umo liwia zdobycie wiedzy z zakresu projektowania i przygotowania instalacji do wykonawstwa. Druga czêœæ - instalacyjna - dedykowana g³ównie dla instalatorów, umo liwia zdobycie niezbêdnej wiedzy praktycznej instalacji, weryfikacji sieci (wykonywania pomiarów), nadzoru i wype³nienia niezbêdnych formalnoœci w celu uzyskania Gwarancji. Kolejne szkolenie to recertyfikacyjne RCI, pozwalaj¹ce Materia³y szkoleniowe Oferta szkoleniowo dydaktyczna poparta jest licznymi publikacjami z zakresu projektowania, instalacji i nadzoru okablowania strukturalnego oraz dedykowanymi broszurami, skryptami i opisami technicznymi. Materia³y szkoleniowe to wydana w dwóch czêœciach ksi¹ ka projektanta i instalatora. Pierwsza czêœæ dedykowana dla projektantów opisuje normy, topologiê, rozmieszczenie elementów, plany instalacyjne. Druga czêœæ przeznaczona dla instalatorów dostarcza praktyczn¹ wiedzê z zakresu budowy torów transmisyjnych (trasy kablowe, zakañczanie modu³ów, punkty dystrybucyjne), pomiary, zagadnienia zwi¹zane z certyfikacj¹. Ponadto udostêpniamy szczegó³owo opracowan¹ bibliotekê DWG, która zawiera rysunki techniczne elementów okablowania strukturalnego (szafy dystrybucyjne, elementy wyposa enia szaf, panele rozdzielcze, itp.). Szeroki zakres materia³ów udostêpnianych dla naszych klientów obejmuje aktualne certyfikaty dotycz¹ce systemu TrueNet z niezale nych laboratoriów, deklaracje zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi normami, karty katalogowe poszczególnych produktów, katalog multimedialny oraz specyfikacje techniczne proponowanych rozwi¹zañ. Serwis internetowy C&C Partners Telecom to bogate i przejrzyste Ÿród³o informacji zwi¹zanych z firm¹ oraz produktami ADC KRONE. Mo na w nim znaleÿæ dok³adne informacje na temat struktury oraz profilu dzia³alnoœci firmy C&C Partners Telecom. To tak e obszerny zbiór szczegó³owych informacji technicznych dotycz¹cych produktów ADC KRONE TrueNet. Karty katalogowe wszystkich produktów TrueNet mo na w ³atwy sposób przegl¹daæ online lub zaimportowaæ do w³asnego komputera w formacie pdf. Osoby pragn¹ce dok³adniej poznaæ zagadnienia zwi¹zane z instalacj¹ i projektowaniem systemów okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet, chc¹ce uzyskaæ status certyfikowanego instalatora lub projektanta, znajd¹ w nim szczegó³owy harmonogram szkoleñ, warunki certyfikacji oraz formularz zg³oszeniowy na szkolenie.

8 TrueNet kat. 6A/klasa E A TrueNet kat. 6/klasa E TrueNet kat. 5(e)/klasa D POZIOMY GWARANCYJNE ADC KRONE TrueNet OKABLOWANIE BUDYNKOWE/KAMPUSOWE Œwiat³owodowe Miedziane Elementy punktów dystrybucyjnych PANELE lub boxy œwiat³owodowe ADC KRONE PANELE rozdzielcze RJ45 USP/STP - HK, KM8, CopperTen lub Panele lub boxy œwiat³owodowe ADC KRONE Panel rozdzielczy CopperTen RJ45 UTP/STP Kable œwiat³owodowe wewnêtrzne lub uniwersalne 12 lub 24 - w³óknowe ¹czówki HighBand lub ³¹czówki LSA-PLUS/PROFIL Panel rozdzielczy KM8 RJ45 UTP/STP kat. 6 lub HIGHBAND Ultimate 8 UTP kat. 6 Panel rozdzielczy HK RJ45 kat. 5(e) UTP/STP lub HIGHBAND 8 UTP kat. 5(e) Kable wieloparowe 25/50 par ¹czówki LSA-PLUS/PROFIL lub Panel rozdzielczy RJ45 OKABLOWANIE POZIOME Kabel instalacyjny Kabel œwiat³owodowy wewnêtrzny Kabel TrueNet CopperTen kat. 6A STP/UTP Kabel TrueNet kat. 6 STP/UTP Kabel TrueNet kat. 5(e) STP/UTP Kabel kat. 3 Elementy obszaru roboczego Punkt konsolidacyjny (opcja) Gniazdo przy³¹czeniowe Z³¹cza SC Duplex Z³¹cza LC Duplex Z³¹cza MT-RJ Gniazdo CopperTen RJ45 UTP/STP kat. 6A KM8 RJ45 UTP/STP kat. 6 lub HIGHBAND Ultimate 8 UTP kat. 6 Gniazdo KM8 RJ45 UTP/STP kat. 6 HK RJ45 UTP/STP kat. 5(e) lub HIGHBAND 8 UTP kat. 5(e) Gniazdo HK RJ45 UTP/STP kat. 5(e) Gniazdo telefoniczne RJ11

Tabel przeliczeñ AWG/mm/mm 0.09 Czêœæ 1: Okablowanie CopperTen 1. Okablowanie nieekranowane 1.02-1.04 2. Okablowanie ekranowane 1.05-1.

Tabel przeliczeñ AWG/mm/mm 0.09 Czêœæ 1: Okablowanie CopperTen 1. Okablowanie nieekranowane 1.02-1.04 2. Okablowanie ekranowane 1.05-1. Wprowadzenie System PremisNET 0.01 PremisNET platformy, standardy, produkty 0.0 Gwarancje niezawodnoœci PremisNET 0.03-0.04 Okablowanie TrueNET 0.05 Szkolenia 0.06 Okablowanie strukturalne 0.07 Budowa

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

System okablowania CopperTEN

System okablowania CopperTEN nieekranowane rozwi¹zanie dla sieci 10Gbit/s Ethernet Obecnie trwaj¹ce prace standaryzacyjne IEEE 802.3an dotycz¹ce transmisji Ethernetowej z przep³ywnoœci¹ 10Gbit/s okreœli³y wymagania transmisyjne toru

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 KONTO: 65105013991000002260683533 43-100 TYCHY ul.dmowskiego 7 NIP- 646 110-31 - 49 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Datwyler Distribution Partner

Datwyler Distribution Partner Datwyler Distribution Partner Warunki certyfikacji Datwyler gwarantuje, że przez okres 25 lat system okablowania Datwyler od momentu instalacji spełni lub nawet przewyższy wartości określone w normach.

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

CMSE Certified Machinery Safety Expert

CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE Certified Machinery Safety Expert Warunki Warunki 1. ZGŁOSZENIE Na szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety Expert) można się zapisać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego CMSE, który można

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3 Lp Wymagania minimalne/ warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa systemów videomonitoringu opartego na kamerach IP Prawie ca³a powierzchnia naszej planety pokryta jest siatk¹ po³¹czeñ elektrycznych. Oprócz sieci energoelektrycznych w szybkim

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne: Nr RK.271.5.2015 Osiek, dnia 2.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE dostarczenie Internetu do 100 gospodarstw domowym na terenie gminy Osiek w ramach utrzymania projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ W USTRONIU SST E5 ROBOTY ELEKTRYCZNE OKABLOWANIE STRUKTURALNE GRUPA: Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Zapytanie ofertowe. Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Zapytanie ofertowe Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, składa zapytanie ofertowe na opracowanie, utrzymanie i serwis interaktywnej cyfrowej mapy funkcjonalnej wraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych Sieci komputerowe Rola warstwy fizycznej Wykład 2 Warstwa fizyczna, Ethernet Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

System Okablowania Strukturalnego

System Okablowania Strukturalnego System Okablowania Strukturalnego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (przygotowana dla komponentów kat.5e U/UTP) Dane oferenta:............ Osoba kontaktowa:......... GenerikBT 2007 Strona 1 z 9 1. Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE?

PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE? O c h r o n a p r z e d z a g r o ż e n i a m i PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE? François Drouin Przepiêcie to jest taka wartoœæ napiêcia, która w krótkim czasie (poni ej 1 ms) mo e osi¹gn¹æ amplitudê nawet

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK MC220L #06425 wersja 1.1 Wstęp Gigabitowe konwertery MC220L firmy TP-LINK umoŝliwiają zmianę medium przewodzącego strumień danych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tl.krakow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tl.krakow. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tl.krakow.pl/zamowienia_zsl/ Kraków: MODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-10-04 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa wraz z instalacją i skonfigurowaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

System Adapterów Pomiarowych

System Adapterów Pomiarowych System Adapterów Pomiarowych PRÜFBOX System adapterów pomiarowych Break Out Box umo liwia wykonywanie pomiarów równoleg³ych podczas diagnostyki i naprawy elektronicznych systemów stosowanych w nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo