Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 192/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 192/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy."

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 192/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U r. poz. 446, poz. 1579) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVI Sesji Rady Gminy : 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata ; 2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok; 3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata ; 4) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017; 5) w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania; 6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek; 9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy na lata ; 10) w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata ; 11) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej; 12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ; 13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w Gminie stanowiące załączniki od nr 1-13 niniejszego zarządzenia. 2. Upoważnia się: 1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 1, 2, 3 i 4 wraz z uzasadnieniem. 2) Kierownika Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 5, 6 i 7 wraz z uzasadnieniem. 3) Kierownika Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w 1 pkt 8 wraz z uzasadnieniem.

2 4) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 9, 10 i 11 wraz z uzasadnieniem. 5) Kierownika Ref. ds. Planowania Przestrzennego do przedstawienia do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 12 i 13 wraz z uzasadnieniem. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko

3 UCHWAŁA NR.../16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2016 roku PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150) - Wójt Gminy postanawia: 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały. 3. Traci moc Uchwała nr XXV/192/19 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

4 Załącznik nr 1 do Uchwały nr /16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,60 Wykonanie , , , , , , , , , , ,49 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1

5 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z którym mowa w art. budżetu państwa 243 ustawy z tego: w tym: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,62 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, ,30 Wykonanie , ,49 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0, ,99 Plan 3 kw , ,87 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,47 0,00 0,00 0, , ,43 0,00 0, , , ,22 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 x Strona 2

6 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,56 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,32 0, ,06 0, , ,69 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,42 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

7 z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

8 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,06 0, , ,56 Wykonanie ,58 0, , ,65 Plan 3 kw ,10 0, , ,48 Wykonanie ,10 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Strona 5

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]-[ ])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,22% 5,22% 0,00 5,22% 19,55% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,83% 3,83% 0,00 3,83% 16,19% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,67% 11,67% 0,00 11,67% 3,28% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,81% 10,81% 0,00 10,81% 15,30% 0,00% 0,00% TAK TAK ,03% 2,03% 0,00 2,03% 7,17% 13,01% 17,01% TAK TAK ,58% 0,58% 0,00 0,58% 13,46% 8,88% 12,89% TAK TAK ,61% 0,61% 0,00 0,61% 14,00% 7,97% 11,98% TAK TAK ,60% 0,60% 0,00 0,60% 14,52% 11,54% 11,54% TAK TAK ,60% 0,60% 0,00 0,60% 14,93% 13,99% 13,99% TAK TAK ,59% 0,59% 0,00 0,59% 15,12% 14,48% 14,48% TAK TAK ,58% 0,58% 0,00 0,58% 15,53% 14,86% 14,86% TAK TAK ,58% 0,58% 0,00 0,58% 15,94% 15,19% 15,19% TAK TAK ,57% 0,57% 0,00 0,57% 16,34% 15,53% 15,53% TAK TAK Strona 6

10 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , , , ,48 0, , ,68 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Plan 3 kw ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , ,79 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 7

11 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,61 Wykonanie , , , , , , , , ,93 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

12 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , , , , , ,94 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,78 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,89 0,00 0, , , , , , , ,02 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,84 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9

13 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10

14 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 Wykonanie ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Plan 3 kw ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 Wykonanie ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Strona 11

15 Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../16 Rady Gminy dnia 29 grudnia 2016 roku OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA W wieloletniej prognozie finansowej na lata w budżecie roku 2016 wprowadzono zmiany polegające na: 1) w planie dochodów: - plan dochodów zwiększono o kwotę ,01 zł; - plan dochodów zmniejszono o kwotę ,01 zł; 2) w planie wydatków: - plan wydatków zmniejszono o kwotę ,01 zł; - plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę ,01 zł. Po dokonanych zmianach budżet na 2016 rok wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,21 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,21 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł; 2) po stronie planowanych wydatków ,21 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,22 z; b) majątkowe w wysokości ,99 zł; W wyniku powstałych oszczędności w realizacji wydatków i po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu w 2016 roku uległ zmianie, zmniejszył się o kwotę ,00 zł i wyniósł ,00 zł. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

16 UCHWAŁA NR./16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2016 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446,poz. 1579) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę ,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zwiększyć dochody o kwotę ,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,01 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,21 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,22 zł; b) majątkowe w wysokości ,99 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,21 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,22 zł b) majątkowe w wysokości ,99 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości ,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; c) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania. 4.1 Deficyt budżetu wynosi ,00 zł, który zostanie pokryty:, - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,10 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku, zgodnie

17 z załącznikiem nr Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały. 8. Traci moc: - załącznik nr 3 - Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku z Uchwały nr XXV/193/16 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok, - załącznik nr 4 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z Uchwały Nr XXV/193/16 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016 roku, - załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu na 2016 r. do Uchwały nr XXV/193/16 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016 r. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

18 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy w 2016 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,01 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,01 zł, w tym: Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 60,00 360, Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 773,01 898, , , , , ,00-898, , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00

19 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 200,00 191, , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność 970,00-100,00 870, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00-100,00 0, Obrona narodowa 3 000, ,00 950, Pozostała działalność 3 000, ,00 950, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 950, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,00-750, , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00-500, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00-500,00 500, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 048,00 250, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z podatku leśnego , , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , , Wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 200, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z różnych opłat 3 600,00 950, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,00

20 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , Różne rozliczenia , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 98,00 9,00 107, Wpływy z pozostałych odsetek 3 599,00 130, , Wpływy z różnych dochodów 8 325,00 990, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z różnych dochodów 8 382, , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z pozostałych odsetek 3,00 1,00 4, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Gimnazja , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 580, , Gospodarka odpadami ,00 580, , Wpływy z różnych opłat 9 780,00 580, , Kultura fizyczna 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. 0, , ,00 Razem: , , ,00

21 Ogółem dochody: , , , ,21 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Plan dochodów na 2016 rok Dochody bieżące W tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Dochody majątkowe Z tego: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 z tego: dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,99 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

22 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr../16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy w 2016 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,01 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,01 zł, w tym: Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gimnazja , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Własne

23 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 508,70-0,01 508, Składki na ubezpieczenia społeczne 94,88 0,01 94, Wynagrodzenia bezosobowe 7 100, , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie ,00 0, ,00

24 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 350, , Zakup usług zdrowotnych 600,00-150,00 450, Podróże służbowe krajowe 191,00 100,00 291, Różne opłaty i składki 800,00 900, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 482,00-500, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 591,00-653, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-304, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 750,00 279, , Zakup energii 3 506,00-107, , Zakup usług remontowych 2 526,00 290, , Zakup usług pozostałych 2 005,00 206, , Różne opłaty i składki 294,00 289,00 583, Pozostała działalność ,00-350, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00-350, , Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenie wychowawcze 0,00 8,00 8, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0,00 8,00 8, Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Różne opłaty i składki 965, , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem wydatki: , , , ,21

25 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2016 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z wypłaty z udziałem tytułu środków, o poręczeń i których mowa w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki razem: , , , , , , , ,01 0, , , , ,99 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

26 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr./16 Rady Gminy dnia 29 grudnia 2016r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki do poniesienia do końca 2015 roku Koszty finansowe zadania w 2016 roku Zmiana w 2016 roku Koszty finansowe zadania w 2016 r. po zmianie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec) Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda Projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda (przy drodze nr 80) Projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda na działce nr145/21 Nabycie sieci wodociągowej w m. Leszczewk Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Biała Woda , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B , , ,00 Urząd Gminy Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka 71,81 500,00 500,00 Urząd Gminy Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta ) dokumentacja i budowa , ,00 Urząd Gminy

27 Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek- Leszczewo Przebudowa drogi w msc. Płociczno-Tartak na odcinku o długości ok.450 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości nawierzchni 6,00 m na dz.nr geod.230/38 Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr B Krzywe osiedle (łącznik) do drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 120 i 115/15 w msc. Krzywe Gmina Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak gm. I etap Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak gm. II etap Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową Modernizacja drogi dojazdowej Nr B Nowa Wieś-Lipniak położonej na działce nr geod.554/1 w msc. Nowa Wieś oraz nr geod. 37 w msc. Lipniakzmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową Przebudowa drogi w m. Leszczewo na odcinku o dług. ok.350 m z nawierzchni żwirowej na asfaltową o szerokości 3,50 m na dz. nr geod.57 Przebudowa drogi w m. Osinki na odcinku o dług. ok. 650 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m 6 800, , , , , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy

28 na dz. nr geod.159/2, 77/6, 404/2, 34/4, 142/1, Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta , ,00 Urząd Gminy Wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec , ,00 Urząd Gminy Przebudowa istniejącego skrzyżowania dróg gminnych z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową na dz. Nr geod. 147i 156 w m. Osinki , ,00 Urząd Gminy , , , ,00 x Dokumentacja kosztorysowoprojektowa na wykonanie makroniwelacji placu Centrum Kultury wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław 2 500, ,00 Urząd Gminy Dokumentacja kosztorysowoprojektowa na zagospodarowanie plaży w Małej Hucie nad jeziorem Koleśne Dokumentacja kosztorysowoprojektowa na zagospodarowanie plaży w Okuniowcu nad jeziorem Okuniowiec , , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy , ,00 x Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy Ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 266/2(pas o długości 250m i szerokości 6 m) w obrębie ewidencyjnym Sobolewo , , , , , , , ,00 x Zakup monitora interaktywnego w ramach projektu Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach , , , ,99 x Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką i ekranem Zakup oprogramowania komputerowego dla gminy i jej siedmiu jednostek budżetowych celem wprowadzenia od 2017 roku obowiązkowej centralizacji podatku VAT , , , , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy

29 , ,00 x Zakup przyczepy do przewozu łodzi na potrzeby OSP Płociczno Zakup garażu na potrzeby OSP Nowa Wieś Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo 4 200, , , , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy , ,00 x Zmiana projektu budowlanego: -z sali sportowo-widowiskową z zapleczem socjalnym w Starym Folwarku - na salę sportową w Starym Folwarku oraz wykonanie dokumentacji na system monitoringu wizyjnego z osprzętem elektronicznym obiektu Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku Zakup zestawu komputerowego do GZEAS w Suwałkach , , , , ,00 Urząd Gminy GZEAS w Suwałkach , , ,00 x Dokumentacja techniczna i kosztorysowa na budowę siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Budowa placu zabaw w m. Płociczno-Osiedle na działce nr 364/ , , , , , ,00 x Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej w m. Kuków , , , , , , , ,00 x Projekt budowlany na centrum kulturalne w Turówce Nowej Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu wokół GOK Krzywe 6 000, , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy , ,00 x RAZEM , , , ,99 x Przewodniczący Rady Marek Jeromin

30 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział rozdział PLAN DOTACJI NA 2016 ROK Lp. Podmiot dotowany Nazwa zadania Pod Przed Zmiana Celowa -miotowa -miotowa Starostwo 600. Dotacja na zadanie pn. Wykonanie odnowy nawierzchni 1. Powiatowe bitumicznej drogi powiatowej nr 1151 Sobolewo 0, ,00 0,00 0,00 w Suwałkach 6300 w km od do (1,1 km) 2. Miasto 3. Miasto 4. Gmina Bakałarzewo Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Dotacja na zadanie pn. Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach-etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II Dotacja na zadanie pn. Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakałarzewo 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 5. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie Gminy w sezonie letnim 0, ,00 0,00 0, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komenda Miejska Policji w Suwałkach 8. Miasto Dotacja na pokrycie kosztów kalibracji urządzeń Alco Blow dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach Dotacja na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach na terenie Gminy 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w szkołach podstawowych na terenie Miasta , ,00 0,00 0,00

31 9. Miasto 10. Gmina Jeleniewo 11. Miasto 12. Miasto 13. Miasto Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś 16. Miasto 17. Miasto 18. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jeleniewo Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie Miasta Na dofinansowanie pobytu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego - aparat USG na oddział urologiczny Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. Współpraca-Aktywność-Przyszłość IPBU /11-00/01 Na pobyt dzieci z terenu Gminy w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym na terenie Miasta , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 0, ,00 0,00

32 19. Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Razem: , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

33 Załącznik nr 5 do Uchwały nr./16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Przed zmianą Zmiana Kwota po zmianie Przychody ogółem: x , , ,10 1. Kredyty i pożyczki 952 0,00 0,00 0,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych , , ,00 3. Wolne środki , , ,10 Rozchody ogółem: x ,10 0, ,10 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,10 0, ,10 2. Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

34 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr./16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. polegające na zwiększeniu planowanych dochody z tytułu wpływu dodatkowych środków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów własnych. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu zmniejszenia planowanych dotacji dla Miasta w zakresie realizowanych zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz w zakresie zadań własnych przesunięto środki na remonty bieżące dróg, na zakup materiałów promocyjnych. W wyniku powstałych oszczędności w realizacji wydatków i po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu uległ zmianie, zmniejszył się o kwotę ,00 zł i wyniósł ,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

35

36 PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... ROKU w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 4. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały. 5. Traci moc Uchwała nr.../16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

37 Załącznik nr 1 do Uchwały nr... Rady Gminy z dnia... Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,49 Wykonanie , , , , , , , , , , ,77 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1

38 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z którym mowa w art. budżetu państwa 243 ustawy z tego: w tym: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,49 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0, ,99 Wykonanie , ,47 0,00 0,00 0, , ,43 0,00 0, ,18 Plan 3 kw , ,54 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,22 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2

39 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , ,32 0, ,06 0, , ,69 0,00 0,00 Wykonanie , , ,42 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3

40 z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

41 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,58 0, , ,65 Wykonanie ,10 0, , ,53 Plan 3 kw ,00 0, , ,10 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5

42 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]-[ ])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,83% 3,83% 0,00 3,83% 16,19% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,81% 10,81% 0,00 10,81% 15,30% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,23% 2,23% 0,00 2,23% 5,60% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,03% 2,03% 0,00 2,03% 7,17% 0,00% 0,00% TAK TAK ,58% 0,58% 0,00 0,58% 13,46% 12,36% 12,89% TAK TAK ,61% 0,61% 0,00 0,61% 14,00% 11,45% 11,98% TAK TAK ,60% 0,60% 0,00 0,60% 14,52% 11,02% 11,54% TAK TAK ,60% 0,60% 0,00 0,60% 14,93% 13,99% 13,99% TAK TAK ,59% 0,59% 0,00 0,59% 15,12% 14,48% 14,48% TAK TAK ,58% 0,58% 0,00 0,58% 15,53% 14,86% 14,86% TAK TAK ,58% 0,58% 0,00 0,58% 15,94% 15,19% 15,19% TAK TAK ,57% 0,57% 0,00 0,57% 16,34% 15,53% 15,53% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6

43 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , ,79 0, , , , ,41 Plan 3 kw ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

44 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,93 Wykonanie , , , , , , , , ,61 Plan 3 kw , ,00 0, , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , ,16 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8

45 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , , , , , ,78 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,89 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,02 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,84 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

46 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10

47 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Wykonanie ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Strona 11

48 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia... Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,00 0, ,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , ,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , ,00 0, , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0, , PEŁNOWYMIAROWA SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM FOLWARKU URZĄD GMINY SUWAŁKI , , ,00 0,00 0,00 0,00

49 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI URZĄD GMINY SUWAŁKI , , , ,00 0, , BUDOWA CENTRUM KULTURY W TURÓWCE NOWEJ URZĄD GMINY SUWAŁKI ,00 0, , ,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

50 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /16 Rady Gminy z dnia roku OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata i przewidywanego wykonania w roku 2016, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy. Na planowane dochody składają się: 1) dochody bieżące, w tym: a) własne m.in.: - subwencje, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków z UE, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, - pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2017 rok przyjęto następujące założenia: -wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2016, uwzględniając zmiany przyjęte przez Radę Gminy w uchwałach w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. Ponadto w planowanych dochodach z tytułu podatku od nieruchomości, w tym od budowli uwzględniono zmianę przepisów w zakresie definicji pojęcia budowla, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Treść przepisu w zakresie definicji budowli została również określona ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Na potwierdzenie tego stanowiska gmina posiada odpowiedź, udzieloną przez Ministra Finansów, na interwencję Pani Poseł Bożeny Kamińskiej, z dnia 27 września 2016 roku. Wobec powyższego zaplanowano szacunkowo wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku Ostateczna wysokość podatku od nieruchomości od budowli zostanie określona dopiero po złożeniu deklaracji na podatek od nieruchomości przez podatników w 2017 roku; -wysokość dochodów z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalono zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), w 2017 r. udział wyniesie

51 37,89%, a więc będzie wyższy niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Dochody z tego tytułu wynosiły w 2013 r tys. zł, w 2014 r tys. zł, w 2015 r tys. zł, w 2016 r. plan tys. zł, w 2017 r. planowane są dochody w wysokości tys. zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co jest spowodowane m.in. wzrostem liczby mieszkańców na terenie gminy; -wysokość subwencji na 2017 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 roku; -wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich; -planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II MS z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2016 roku; -planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II MS z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2016 roku oraz pisma nr DSW /16 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 17 października 2016 roku; -dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków z UE i budżetu państwa na II etap realizacji zadania pn. Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach została zaplanowana na podstawie zawartej umowy w 2016 roku. 2) dochody majątkowe, w tym: -wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności zaplanowano na poziomie lat ubiegłych, -wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego są planowane niższe niż w latach poprzednich, ponieważ zauważono brak zainteresowania kupujących na rynku nieruchomości. W 2017 roku zaplanowano wystawienie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w m. Lipniak (działki nr 415/13 i 415/14). -dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2017 roku w kwocie ,00 zł na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku została zaplanowana na zgodnie z zawartą umowy w 2016 roku. Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

52 Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę zadania rozpoczęte w 2016 roku oraz kierunki rozwoju gminy. Finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych do wykonania w 2017 roku zaplanowano ze środków własnych, z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki (na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku) oraz z planowanej dotacji z Miasta z tytułu udzielenia pomocy finansowej na zadanie Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr B Bobrowisko-Wiatrołuża km km do drogi powiatowej nr 1153B-Etap II i na zadanie Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku. Tabela nr 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku i źródła ich finansowania Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Rok budżetowy 2017 Źródła finansowania dochody własne jst środki zewnętrzne Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Rozbudowa stacji wodociągowej w Turówce Starej Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe( nad jeziorem) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0, Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko Etap II , , ,00 Urząd Gminy Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka , ,00 0,00 Urząd Gminy Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 w mies. Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. Ok. 600m 5 000, , , ,00 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla , ,00 0,00 Urząd Gminy Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150m. Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową we wsi Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną , , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy

53 infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem). Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20-21C i nr ) Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy , , , , , , , , Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0,00 Urząd Gminy 0, Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy , ,00 0,00 Urząd Gminy Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy , ,00 0,00 Urząd Gminy , , Zakup programów licencjowanych - AutoCAD 5 000, , , , Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 0,00 0,00 Urząd Gminy 0, Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku , , , , , , , Budowa siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy , ,00 0, , ,00 0, Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy , ,00 0, , ,00 0,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy RAZEM , , ,00 x Na rok 2017 zaplanowano budżet Gminy w następujących wielkościach: - plan dochodów w wysokości ,00 zł, w tym dochody bieżące ,00 zł, - plan wydatków w wysokości ,00 zł, w tym wydatki bieżące ,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie na 30 września 2016 roku pozostała nierozdysponowana w budżecie roku 2016 kwota wolnych środków za 2015

54 rok w wysokości ,00 zł. W związku z powyższym w roku 2017 zaplanowano spłatę transz kredytów z nierozdysponowanych wolnych środków w kwocie ,00 zł. W latach planowana spłata transz kredytów i pożyczek będzie następowała z dochodów własnych. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na 31 grudnia 2016 roku wyniesie ,00 zł, poniżej przedstawiono wysokość spłaty transz kredytu w poszczególnych latach, zgodnie z zawartą umową. Spłata rat kapitałowych w latach Rok Kwota spłaty , , , , , , , ,00 Budżety gminy planowane na lata wykazują nadwyżkę budżetu, która zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach. W kolejnych latach tj. przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o ok. 1,5%-2,5% i odpowiednio założono wzrostu wydatków bieżących. Tylko w przypadku dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych założono wzrost o ok. 5%. Wydatki majątkowe w roku 2017 są planowane na poziomie ok. 19 % planowanych wydatków ogółem, w latach planowane są na poziomie ok. 15% planowanych wydatków ogółem, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych wydatki majątkowe mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe od wydatków bieżących, w okresie spłaty planowanego zadłużenia zostaje zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

55

56 PROJEKT UCHWAŁA NR.. RADY GMINY SUWAŁKI z dnia.. grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446,poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2017 w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania. 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie ,00 zł; 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 1

57 9.1. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 3. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7; 4. Ustala się dochody w kwocie w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie ,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin 2

58 3

59 Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia.2016 roku PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2017 ROK Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów na 2017 rok Bieżące Majątkowe Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 1 500,00 0, Cmentarze 1 500,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 0,00 Razem: 1 500,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 0, , Drogi publiczne gminne 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 0, , Administracja publiczna ,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00

60 801 Oświata i wychowanie 0, , Pozostała działalność 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 Razem: , ,00 Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 783,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 0,00 0, , Górnictwo i kopalnictwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 415,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 2

61 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 0, , Działalność usługowa ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,16 0, ,84 0, Pozostała działalność ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Administracja publiczna 6 210,00 0, Urzędy wojewódzkie 10,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 0, Pozostała działalność 200,00 0, Wpływy z usług 200,00 0, Obrona narodowa 3 000,00 0, Pozostała działalność 3 000,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,00 0,00 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 0, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, ,00 0,00

62 Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, Wpływy z podatku rolnego 3 800,00 0, Wpływy z podatku leśnego ,000 0, Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób ,00 0, fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, Wpływy z podatku rolnego ,00 0, Wpływy z podatku leśnego ,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 0, Wpływy z opłaty miejscowej ,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0,00

63 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe 2 314,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 710,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 604,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gimnazja ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 84,00 0, Wpływy z różnych dochodów 84,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 200,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia 1 002,00 0, Wpływy z różnych opłat 1,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 0,00 5

64 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, Zasiłki stałe ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 600,00 0, Wpływy z usług 5 600,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność ,00 0, Wpływy z usług ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,00 0, Rodzina 5 650,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0,00

65 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Kultura fizyczna 0, , Pozostała działalność 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 Razem: , ,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 551,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 551,00 0, Pomoc społeczna ,00 0,00

66 85203 Ośrodki wsparcia ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, ,00 0, ,00 0, Rodzina ,00 0, Świadczenie wychowawcze ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Razem: ,00 0,00 8

67 NAZWA Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Plan dochodów na 2017 rok Dochody bieżące w tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Plan dochodów zbiorczo na 2017 rok Dochody majątkowe Z tego dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 dochody ze sprzedaży majątku z tego: w tym: dochody z dochody na tytułu dotacji programy oraz środków finansowane przeznaczonych z udziałem na inwestycje środków, z 6... o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Dochody własne , , , , , , ,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM , , , , , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 9

68 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów na 2017 rok Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 Razem: ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 10

69 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia... Dział Rozdział Nazwa PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2017 ROK Plan wydatków na 2017 rok Bieżące Majątkowe Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 1 500,00 0, Cmentarze 1 500,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 Razem: 1 500,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 0, , Drogi publiczne powiatowe 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0, ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , Drogi publiczne gminne 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji 9 000,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000,00 0, Komendy powiatowe Policji 3 000,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 0,00 11

70 801 Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Gimnazja ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Ochrona zdrowia 1 500, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 500,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 0, Pozostała działalność 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Świetlice szkolne ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 Razem: , ,00 Wydatki własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Zakup usług remontowych ,00 0,00 12

71 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, Izby rolnicze 8 520,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 520,00 0, Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 780,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 170,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 193,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 240,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Turystyka , , Pozostała działalność ,00 0,00 13

72 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0, Różne opłaty i składki 6 000,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 306,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Pozostała działalność ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 600,00 0, Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 031,40 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 565,42 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 518,37 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 96,69 0, Składki na Fundusz Pracy 300,00 0, Składki na Fundusz Pracy 74,27 0,00

73 4129 Składki na Fundusz Pracy 13,85 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 658,12 0, Zakup usług pozostałych 1 241,88 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Cmentarze 1 500,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 350,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 512,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 120,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188,00 0,00 15

74 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 800,00 0,00 cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup środków żywności 2 200,00 0, Zakup usług pozostałych 6 100,00 0, Różne opłaty i składki 650,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup środków żywności 7 600,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 0, Różne opłaty i składki 7 150,00 0,00 16

75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 530,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, Nagrody konkursowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup środków żywności 4 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 0, Obrona narodowa 3 000,00 0, Pozostała działalność 3 000,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 0,00

76 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 550,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 042,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 3 710,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii 8 000,00 0, Zakup usług remontowych 9 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 717,00 0, Podróże służbowe krajowe 350,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 085,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Obrona cywilna 1 600,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0, Pozostała działalność 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 500,00 0, cywilnej Obsługa długu publicznego ,00 0,00 18

77 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 6 500,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 350,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,00 19

78 4410 Podróże służbowe krajowe 6 890,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 0,00 cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 950,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4 360,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 150,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 500,00 0, Zakup usług remontowych 1 060,00 0, Zakup usług zdrowotnych 250,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Przedszkola ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00

79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 660,00 0, Zakup energii 3 900,00 0, Zakup usług remontowych 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Podróże służbowe krajowe 430,00 0, Różne opłaty i składki 4 470,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 0,00 cywilnej Gimnazja ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 520,00 0,00 21

80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych 5 655,00 0, Różne opłaty i składki 1 800,00 0, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 288,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 830,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 104,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 330,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0, Różne opłaty i składki 4 400,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 459,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00 400,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 115,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0,00

81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych 1 606,00 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 0, Zakup usług pozostałych 7 650,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 0, Podróże służbowe krajowe 800,00 0, Różne opłaty i składki 800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 500,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 401,00 0, Składki na Fundusz Pracy 917,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 930,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 23

82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 087,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 905,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 748,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup energii 3 880,00 0, Zakup usług remontowych 1 968,00 0, Zakup usług zdrowotnych 205,00 0, Zakup usług pozostałych 2 300,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 641,00 0, Podróże służbowe krajowe 155,00 0, Różne opłaty i składki 528,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 766,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 380,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 0,00 cywilnej Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 175,00 0, Składki na Fundusz Pracy 25,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Nagrody konkursowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 0, Zakup środków żywności 2 200,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 5 200,00 0, Różne opłaty i składki 2 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Ochrona zdrowia ,00 0,00 24

83 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0, Składki na Fundusz Pracy 400,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 0, Zakup środków żywności 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0, Różne opłaty i składki 200,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 300,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 0,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 224,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 652,00 0, Zakup usług pozostałych 30,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 542,00 0,00

84 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Zakup usług pozostałych 9 700,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0, Zakup usług pozostałych 50,00 0, Zasiłki stałe ,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 738,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 914,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 091,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0, Zakup usług remontowych 1 674,00 0,00

85 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0, Zakup usług pozostałych 9 094,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 308,00 0, Podróże służbowe krajowe 9 450,00 0, Różne opłaty i składki 978,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Podatek od nieruchomości 2 026,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 7 827,00 0, cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 699,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 500, , Pozostała działalność 1 500, , Nagrody konkursowe 1 500,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Świetlice szkolne ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 088,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 610,00 0,00

86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 409,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 700,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 448,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 892,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 268,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 418,00 0, Składki na Fundusz Pracy 206,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 478,00 0, Składki na Fundusz Pracy 356,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 0, Stypendia dla uczniów ,00 0, Pozostała działalność 1 297,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 297,00 0, Rodzina ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0,00 z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 710,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 619,00 0, Składki na Fundusz Pracy 233,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 0,00

87 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 29 50,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0, Wspieranie rodziny ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 533,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 612,00 0, Składki na Fundusz Pracy 800,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 033,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 0, Rodziny zastępcze ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 780,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 445,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 2 500,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 120,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00

88 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, Nagrody konkursowe 2 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 250,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii 4 500,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 0,00 kultury Biblioteki ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 30

89 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 2 000,00 0, wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 0, Składki na Fundusz Pracy 200,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, Nagrody konkursowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, Kultura fizyczna ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, Nagrody konkursowe 2 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0,00 Razem: , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 918,00 0,00

90 Składki na Fundusz Pracy 418,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 551,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 551,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 551,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, ,00 0, Rodzina ,00 0, Świadczenia wychowawcze ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 060,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 492,00 0, Składki na Fundusz Pracy 988,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00

91 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 517,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 969,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 660,00 0,00 Razem: ,00 0,00 Ogółem plan wydatków: ,00 33

92 Plan wydatków zbiorczo na 2017 rok Z tego Nazwa Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Plan wydatków na 2017 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wydatki własne , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 34

93 Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy z dnia Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki do poniesienia do końca 2016 roku Rok budżetowy 2017 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Rozbudowa stacji wodociągowej w Turówce Starej Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe( nad jeziorem) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie , , , , , , , , , , , , , , Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko Etap II , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka , ,00 Urząd Gminy Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 w mies , ,00 Urząd Gminy Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. Ok. 600m , ,00 Urząd Gminy Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla , ,00 Urząd Gminy Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150m , ,00 Urząd Gminy Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową we wsi Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m , ,00 Urząd Gminy 35

94 Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem). Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20-21C i nr ) Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy , , , , , , , , , , , Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław , , , , Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy , , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy , , Zakup programów licencjowanych - AutoCAD 5 000, , , , Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś , , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku , , ,00 Urząd Gminy , , , Budowa siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy , , , , Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy , , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy 36

95 RAZEM , , ,00 x Przewodniczący Rady Marek Jeromin 37

96 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały nr. Rady Gminy z dnia.. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2017 roku Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki* z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Plan wydatków majątkowych na 2017 rok razem: 0,00 0,00 0,00 Plan wydatków bieżących na 2017 rok razem: , , ,16 Razem 2017: , , ,16 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach Razem wydatki: , , ,16 z tego: 2016 r , , , r bieżące , , , r bieżące , , ,16 ** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa, Przewodniczący Rady Marek Jeromin 38

97 Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia.. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: x ,00 1. Kredyty i pożyczki 952 0,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 3. Wolne środki ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 39

98 Załącznik nr 6 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia.. Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2017 rok Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,00 Razem: ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2017 rok Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 500, ,00 40

99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400, Składki na Fundusz Pracy 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 4 600, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 300, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 41

100 Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr.. Rady Gminy z dnia.. Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2017 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 Razem ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2017 rok Gospodarka komunalna i ochrona ,00 środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Nagrody konkursowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, Zakup usług pozostałych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 42

101 Załącznik nr 8 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia.. Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2017 rok Gospodarka komunalna i ochrona , środowiska Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw Razem ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2017 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 780, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 445,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług zdrowotnych 120, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 43

102 Dział Rozdział Załącznik nr 9 do projektu Uchwały nr.. Rady Gminy z dnia. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku PLAN DOTACJI NA 2017 ROK Lp. Podmiot dotowany Nazwa zadania Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa Starostwo 600. Dotacja na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B - 1. Powiatowe Płociczno do drogi 1150B w km (odc.2,521 km) oraz 1148B ,00 0,00 0,00 w Suwałkach 6300 Płociczno Dubowo Poddubówek w km (odc. 0,99 km) 2. Miasto Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komenda Miejska Policji w Suwałkach 5. Miasto 6. Miasto Starostwo Powiatowe w Suwałkach Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dotacja na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km do km w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy 9 000,00 0,00 0,00 Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy 3 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy w publicznych gimnazjach na terenie Miasta ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 1 500,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 44

103 9. Miasto 10. Miasto Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak Na pobyt dzieci z terenu Gminy w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy w placówkach na terenie Miasta ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 Razem: , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 45

104 Załącznik nr 10 do projektu Uchwały nr Rady Gminy z dnia.. Tabela nr 1 Lp. Podmiot dotowany Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku Dział Rozdział Nazwa zadania Plan dotacji na 2017 rok Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 46

105 Tabela nr 2 Podmiot dotowany Dział Rozdział Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2017 roku 47 Plan dotacji na 2017 rok Lp. Nazwa zadania Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby 2 800,00 0,00 0, wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku 0, ,00 0,00 Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku 0, ,00 0,00 Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym 9 000,00 0,00 0,00 Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej ,00 0,00 0,00 Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych ,00 0,00 0,00 oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy obiektów związanych ,00 0,00 0,00 z wykorzystaniem energii odnawialnej na terenie Gminy Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu ,00 0,00 0,00

106 Razem , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin 48

107 49

108 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania. Na podstawie art 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie do prowadzenia przez Gminę powierzonych przez Miasto zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, polegających na realizacji przez dzieci i młodzież z terenu Miasta obowiązku szkolnego w publiczych szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie Gminy. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawierania stosownych porozumień z Miastem. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: D6D345DA-224F-470B-B04F-DB0A67E618DE. Projekt Strona 1

109 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487), Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

110 Załącznik do Uchwały Nr../../16 Rady Gminy z dnia grudnia 2016r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy na rok 2017 ROZDZIAŁ I Wprowadzenie MOTTO: Lichy ten kaznodzieja, co nie uderza często na tego wroga naszej ojczyzny, ( ) lichy ten profesor ekonomii, który nie poświęca corocznie najdłuższego wykładu alkoholizmowi, lichy ten polityk, który nie postawił za pierwsze zadanie uchylenie największej plagi społecznej. Ks. Bronisław Markiewicz, Zaraza społeczna Powściągliwość i Praca, Miejsce Piastowe, 1901, nr 12, s.93 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy zwany dalej Gminnym Programem jest częścią strategii integracji i polityki społecznej oraz podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych Do najważniejszych gminnych problemów alkoholowych można zaliczyć: Samozniszczenie osób uzależnionych od alkoholu (jest ich około tys., czyli około 2 % całej populacji). Uszkodzenia zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących. Wymienić tu należy zaburzenia ze strony układu trawiennego (marskość wątroby), krążenia, neurologicznego (zmiany organiczne w mózgu tzw. encefalopatia) itp.). Uszkodzenia rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży. Szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym. Występują one zarówno u dzieci jak i dorosłych i obejmują przede wszystkim schorzenia psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne, spowodowane chronicznym stresem przemocą oraz demoralizację, ubóstwo i obniżenie szans osiągnięcia kariery zawodowej. Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy i bezrobotnych. Szkody związane z piciem alkoholu w miejscu pracy obejmują przede wszystkim absencję, wypadki i obniżenie wydajności pracy. Utrata zatrudnienia z powodu bezrobocia jest prawie zawsze dla tego, kto pada jego ofiarą, zamachem na jego godność i zagrożeniem jego równowagi życiowej. Naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe. Do najważniejszych należą: popełnianie przestępstw, nietrzeźwość w miejscach publicznych, przemoc w rodzinach alkoholowych. Naruszenia prawa związane z handlem napojami alkoholowymi. Najważniejsze zjawiska problemowe to: nielegalna produkcja napojów alkoholowych, nielegalny import oraz sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

111 Problemy alkoholowe stanowią poważny problem społeczny, obejmujący znaczną populację mieszkańców Gminy. Istnieją istotne powiązania między używaniem i nadużywaniem alkoholu, a problemami przemocy w rodzinie, ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Powiązania te są na tyle złożone, rozwiązywanie ich wymaga w diagnozie, interwencji, pomocy i terapii wieloaspektowego spojrzenia na rodzinę i porozumienia wielu służb społecznych. Ponadto wiele przypadków przemocy w rodzinie nie jest zgłaszanych, głównie z powodu strachu, wstydu, braku wiary w skuteczność prawa i niedopracowane procedury obowiązujące w różnych instytucjach. W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy angażuje się wielu profesjonalistów, organizacji pozarządowych i organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Z powyższego wynika, że na zjawisku alkoholizmu, traci sama osoba pijąca, traci rodzina i społeczeństwo, dlatego też tak ważne jest opracowanie realnego i racjonalnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. dla terenu gminy, bowiem życie i zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne są cennymi dobrami, mamy się o nie rozsądnie troszczyć, uwzględniając potrzeby drugiego człowieka dla dobra wspólnego. Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymienia 6 szczegółowych zadań, których realizacja powinna być prowadzona zgodnie z art. 4¹ ust. 2 w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego corocznie przez Radę Gminy. Zadania w szczególności obejmują: 1. Zadanie pierwsze: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 2. Zadanie drugie: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 3. Zadanie trzecie: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. 4. Zadanie czwarte: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 5. Zadanie piąte: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 6. Zadanie szóste: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

112 Cele gminnego programu A. Cele globalne: zmniejszenie wskaźnika spożywania 100% alkoholu wśród młodzieży i dorosłych, zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów w społeczeństwie tj.: przemocy, demoralizacji, ubóstwa. zmniejszenie zagrożeń ekonomicznych wynikających z picia alkoholu, np: obniżenie wskaźnika popełnianych przestępstw. B. Cele jednostkowe: obniżenie ryzyka zachorowań oraz śmiertelności na choroby tj.: marskość wątroby i uszkodzenie mózgu wśród osób nadużywających alkoholu, zmniejszenie uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkami zarówno przy pracy, jak i na drogach, zwiększenie harmonii, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w konkretnym środowisku rodzinnym, gdzie ujawnił się problem alkoholizmu. ROZDZIAŁ II Realizacja zadań w 2017 roku będzie przedstawiała się w sposób następujący: Zadanie I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - przewidywany budżet na realizację zadania to ok ,00 zł. Zadanie to będzie realizowane poprzez: 1. Prowadzenie działań motywacyjnych w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu w celu podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego z problemem alkoholowym i ich rodzin. 2. Udzielanie porad i informacji dla osób z problemem alkoholowym w zakresie możliwości korzystania z miejsc lecznictwa odwykowego. 3. Kierowanie na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 4. Opłacanie kosztów opinii biegłych (psychologa i psychiatry) orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłacanie kosztów sądowych opłaty stałej dotyczącej osób uzależnionych z terenu Gminy, wobec których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje wnioski do Sądu Rejonowego w Suwałkach o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu. 5. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych umożliwiających zdobycie większych umiejętności w prowadzeniu zajęć profilaktycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą. 6. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji wolnego czasu dzieciom, młodzieży osobom dorosłym będących alternatywą wobec używania alkoholu i narkotyków. 7. Wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, demoralizacją oraz ich rodziców. 8. Finansowanie zakupu materiałów, produktów i usług oraz sprzętu niezbędnego do realizacji Gminnego Programu i działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 9. Wspieranie organizacji, instytucji pozarządowych, stowarzyszeń i kościoła realizujących programy edukacyjne, profilaktyczne i rehabilitacyjne osób zagrożonych problemem alkoholizmu. 10. Współpraca i dofinansowanie placówek lecznictwa odwykowego i innych instytucji zajmujących się terapią osób uzależnionych.

113 11. Świadczenie wsparcia finansowego osobom uzależnionym w trakcie zdrowienia i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w placówce odwykowej lub udziału w innych zorganizowanych formach zajęć terapeutycznych. 12. Całkowity lub częściowy zwrot kosztów przejazdów związanych z uczestnictwem w terapii osób uzależnionych lub współuzależnionym od alkoholu prowadzonych w placówkach lecznictwa odwykowego poza miejscem zamieszkania (dotyczy osób będących w trudnej sytuacji finansowej). 13. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjno-dydaktycznych dotyczących istoty uzależnień i przemocy. Zadanie II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - przewidywany budżet na realizację zadania to ok ,00 zł. Zadanie to będzie realizowane poprzez: 1. Prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu oraz ich bliskimi przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach i Punkt Informacyjno - Konsultacyjny GKRPA oraz kierowanie do innych osób zajmujących się pomocą psychospołeczną i prawną. 2. Współdziałanie GKRPA i GOPS ze szkołami i Komendą Miejską Policji w Suwałkach, w związku z interwencjami domowymi i zjawiskami przemocy. 3. Rozwijanie współpracy z Izbą Wytrzeźwień w Suwałkach i Poradnią Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Suwałkach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Stowarzyszeniem Wybór, Prokuraturą i Sądem oraz innymi instytucjami w celu eliminowania zjawiska przemocy w rodzinie. 4. Powołanie Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego rozpatrującego indywidualne przypadki przemocy i niedostosowania społecznego dzieci. 5. Częściowe finansowanie bieżącej działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej /punkty konsultacyjne, telefony zaufania oraz współfinansowanie schronisk i ośrodków, mające na celu odbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa. 6. Dofinansowanie ww. miejsc w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych. 7. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla ofiar przemocy domowej. 8. Organizacja i dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych dla poszczególnych grup zawodowych (pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych) stykających się z ofiarami i sprawcami przemocy domowej. Zadanie III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - przewidywany budżet na realizację zadania to ok ,00 zł. Zadanie to będzie realizowane poprzez: 1. Wspieranie i finansowanie Szkolnych Programów Profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także dla ich rodziców. 2. Wspieranie organizowanych w szkołach, bibliotekach i świetlicach konkursów recytatorskich, malarskich, sportowych o tematyce alkoholowej. 3. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych dla nauczycieli,

114 deklarujących gotowość podjęcia pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. 4. Zakup innych materiałów potrzebnych do prowadzenia świetlic środowiskowych. 5. Zakup nagród, materiałów które zostaną przekazane w ramach promocji działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawaniu uzależnień. 6. Dofinansowanie wyposażenia bibliotek, świetlic i szkół w urządzenia i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć i korzystanie z programów i materiałów, propagujących zdrowy tryb życia oraz zapobiegania powstawaniu uzależnień. 7. Finansowanie prowadzonych zajęć psychokorekcyjnych w świetlicach środowiskowych przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka (w szczególności dla dzieci z rodzin alkoholików). 8. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji wolnego czasu dzieciom i młodzieży, będących alternatywą wobec używek. 9. Organizacja i dofinansowanie widowisk artystycznych, konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży. 10. Częściowe dofinansowanie obozów terapeutycznych i innych zorganizowanych form spędzania wolnego czasu (kolonii, wycieczek) dla dzieci i młodzieży prowadzonych według określonego programu terapeutycznego realizowanego przez przeszkolonych specjalistów bądź instruktorów Uczniowskich Klubów Sportowych. 11. Dofinansowanie wybranych imprez sportowych i innych, promujących zdrowy tryb życia (np. Dzień Dziecka, choinka noworoczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodziców i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych pomocą GOPS) w formie zorganizowanej przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlice środowiskowe. 12. Finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy. 13. Wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez organizacje, ruchy abstynenckie i osoby prowadzące zajęcia psychokorekcyjne w świetlicach środowiskowych na podstawie przedłożonych projektów m. in. zwrot kosztów przejazdów uczestników programu. 14. Prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców dotyczących rozwijania umiejętności, rozmawiania z dziećmi np.: o alkoholu i problemach alkoholowych organizowanych na terenie szkół, parafii w gminie. Zadanie IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - przewidywany budżet na realizację zadania to ok. 300,00 zł. Zadanie to będzie realizowane poprzez: 1. Współpraca i wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 2. Dofinansowanie programów terapeutycznych realizowanych przez instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne realizowane m.in. w Poradni Odwykowej w Suwałkach. 3. Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych szczególnie AA także stykającymi się zawodowo z tym problemem w ramach swoich obowiązków służbowych. 4. Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie V Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

115 Zadanie to będzie realizowane poprzez: 1. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 2. Cofanie zezwolenia na handel napojami alkoholowymi w przypadku stwierdzenia sprzedaży napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, a także na kredyt lub pod zastaw. 3. W przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych, podejmowanie interwencji i występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny z pominięciem prokurator. Przedstawicielami do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego są: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji. 4. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi: a) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, b) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zadanie VI Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów informacji społecznej Zadanie to będzie realizowane poprzez: 1. Rozpoznanie sytuacji osób pozostających bez pracy (uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych), którzy ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Powyższe zadanie realizowane będzie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej bądź w formie wolontariatu; 2. Przedstawienie zebranych danych Wójtowi Gminy w celu rozpatrzenia możliwości utworzenia Gminnego Centrum Integracji Społecznej. ROZDZIAŁ III Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487) Rada Gminy ustala w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Uchwałą nr X/76/11 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2011r. ustalono limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 35 punktów oraz 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się z uwzględnieniem warunków zawartych w uchwale Rady Gminy w Suwałkach:

116 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W 2016r. na terenie gminy funkcjonowało ogółem 29 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 12 punktów sprzedaży detalicznej i 17 punktów gastronomicznych. Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy w roku 2016 łącznie wynosi 64 w tym: 31 zezwoleń dla punktów sprzedaży detalicznej i 33 zezwolenia dla punktów gastronomicznych. Dla powyższych punktów w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: Punkty sprzedaży detalicznej a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo 13 zezwoleń, b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 7 zezwoleń, c) powyżej 18% zawartości alkoholu 11 zezwoleń, Punkty sprzedaży gastronomicznej a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo 17 zezwoleń, b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 8 zezwoleń, c) powyżej 18% zawartości alkoholu 8 zezwoleń, W roku 2016 zostało wydano łącznie 31 zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy : dla punktów sprzedaży detalicznej 21 i 10 punktów gastronomicznych w następujących kategoriach: Punkty sprzedaży detalicznej a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo 9 wydanych zezwoleń w tym: dla 7 istniejących punktów i 2 nowych punktów. b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 3 wydane zezwolenia w tym: dla 2 istniejących punktów i 1 nowego punktu, c) powyżej 18% zawartości alkoholu 9 wydanych zezwoleń w tym: dla 7 istniejących punktów i 2 nowych punktów. Punkty sprzedaży gastronomicznej a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo 4 wydanych zezwoleń w tym: dla 2 istniejących punktów i 2 punktów nowych, b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 3 wydane zezwolenia w tym: dla 2 istniejących punktów i 1 nowego punktu, c) powyżej 18% zawartości alkoholu 3 wydane zezwolenia w tym: dla 2 istniejących punktów i 1 nowego punktu. ROZDZIAŁ IV Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1. Realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie realizowana przez Urzędu Gminy - Referat ds. Polityki Społeczno Gospodarczej przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania

117 Problemów Alkoholowych, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach oraz przez inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Wójt Gminy składa sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Radzie Gminy raz w roku, do końca I kwartału za rok poprzedni. ROZDZIAŁ V Zasady finansowania programu 1. Realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017 prowadzona będzie w oparciu o środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) oraz z ewentualnie pozyskanych środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej. Budżet przeznaczony na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 roku będzie wynosił ok ,00 zł. 2. Plan wydatków na 2017r. został określony przy poszczególnych zadaniach Programu. 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy w roku 2017 znajdować się będą na wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej. Jest to dział 851 rozdział Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi. ROZDZIAŁ VI Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 300,00 zł brutto, zaś Przewodniczącemu GKRPA wynagrodzenie w wysokości 350,00 złotych brutto za udział w posiedzeniu komisji lub kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe Przedstawiony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje działania służące realizacji zadań własnych gminy, które są nakierowane na zmiany postaw w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Program posiada również poszczególne konkretne działania nakierowane na pomoc ludziom z problemem alkoholowym i ich rodzinom. Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dariusz Saweliew

118 PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, poz. 437) Rada Gminy w Suwałkach uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

119 Załącznik do uchwały Nr /../16 Rady Gminy z dnia. grudnia 2016 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. Ocena sytuacji zagrożenia narkomanią Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często związany jest z innym uzależnieniem w tym przede wszystkim z alkoholem. W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi narkotykami. Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest w obserwowanym wzroście ich występowania i dostępności. Informacje te potwierdzają badania ankietowe prowadzone w szkołach, dane z policji, informacje prasowe i z ośrodków zajmujących się leczeniem i profilaktyką osób uzależnionych. Z informacji tych wynika, że coraz więcej uczniów ma kontakt z narkotykami. Stosunkowo łatwa dostępność i obniżające się (szczególnie tzw. "miękkich narkotyków) ceny spowodowały, że skala zagrożenia wciąż rośnie. Obniżył się wiek (10-12 lat) pierwszych kontaktów z narkotykami lub innymi substancjami o podobnym działaniu. Z informacji uzyskanych ze szkół, policji, ośrodka pomocy społecznej wynika, że nie odnotowano występowania tego zjawiska na terenie naszej gminy. Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków. W związku z tym opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, zwany dalej Programem. Główne cele, zadania i metody realizacji programu Głównym celem Programu jest profilaktyka i ograniczenie dostępności i używania narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy. I tak w zakresie: 1) Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: - informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i broszur na temat narkomanii oraz możliwości jej leczenia, - współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w placówkach odwykowych, w ramach którego można dofinansować program terapeutyczny. 2) Udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej polegającej na: - udzielanie rodzinom informacji przez punkt konsultacyjno-informacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy o możliwości uzyskania fachowej pomocy psychospołecznej i prawnej,

120 3) Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz innych form realizowanych w ramach programów opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez m.in.: - organizowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii - szkolenia, warsztaty, - organizowanie przedstawień profilaktycznych w szkołach, - udział uczniów w przedstawieniach teatrów profilaktycznych, - promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe w szkołach, - organizowanie czasu wolnego, pozalekcyjnego - kółka zainteresowań realizujące program profilaktyki, - działania profilaktyczne prowadzone przez szkoły: spotkania specjalistów z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, wyjazdy na imprezy, organizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce antynarkotykowej, - diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, gdzie wystąpiłby problem narkomanii. 4) Wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów (fizycznych i prawnych), służących rozwiązywaniu problemów związanych z narkomanią w ramach programów realizowanych przy udziale gminy. 5) Udzielania pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej i kontraktu socjalnego obejmującego m.in.: - dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego w zakresie uzależnień od narkotyków, - podejmowanie działań informacyjnych wśród rodziców. Źródła i zasady finansowania 1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 85 - ochrona zdrowia, rozdział przeciwdziałanie narkomanii. 3. W 2017 r. na wydatki związane z realizacją Programu planuje się zgodnie z budżetem na rok 2017 środki w wysokości 1 000,00 zł. 4. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu zatwierdza Wójt Gminy. Postanowienia końcowe 1. Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów. 2. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje inspektor ds. alkoholowych wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Wójtowi i Radzie Gminy. 3. Realizacja zadań wynikająca z Programu będzie realizowana przez Urząd Gminy - Referat ds. Polityki Społeczno Gospodarczej.

121 UCHWAŁA NR.../16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia roku PROJEKT w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz ) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) Rada Gminy, uchwala co następuje: 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej nr geod. 267/14 o pow. 0,0238 ha położonej w obrębie ewid. Leszczewek w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 267/5 w obrębie ewid. Leszczewek. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

122 PROJEKT UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia... w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy na lata Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz.1579) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390), Rada Gminy w Suwałkach uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin 1

123 Załącznik do Uchwały Nr.../.../2016 Rady Gminy z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

124 SPIS TREŚCI Rozdział I. Wstęp...3 Rozdział II. Diagnoza przemocy w rodzinie w Gminie 4 Rozdział III. Adresaci programu...11 Rozdział IV. Podmioty funkcjonujące na terenie Gminy świadczące pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochronie ofiar przemocy w rodzinie 11 Rozdział V. Współpraca w ramach programu.. 11 Rozdział VI. Cele i założenia do programu..12 Rozdział VII. Harmonogram realizacji programu 12 Rozdział VIII. Realizatorzy programu 13 Rozdział IX. Finansowanie programu 14 Rozdział X. Ewaluacja programu 14 3

125 Rozdział I. Wstęp 1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy na lata zwany dalej Programem określa zadania własne gminy wynikające z: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), - Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286), - Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, ze zm.), - Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), - Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U Nr 81, poz. 448), - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. 2011, Nr 209, poz. 1245), - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz.1334), Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków gminy należy w szczególności: 1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 3) opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. 2. Program obowiązuje od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2022r. 3. Od zarania dziejów istnieje taka komórka społeczeństwa jak rodzina. Jest to nieodzowny element naszego istnienia i rozwoju ludzkości. Rodzina jest najmniejszą tuż po jednostce komórką społeczeństwa. Bez względu na to jakie funkcje i role spełnia dana rodzina, i jak jest ona duża tworzy najważniejszą komórkę społeczną, jest środowiskiem kształtującym osobowość, system wartości, styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi. Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji 4

126 w rodzinie. Przemoc domowa to działanie lub zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności przewagi sił lub władzy; godzące w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub zdrowie (fizyczne czy psychiczne); powodujące u nich szkody lub cierpienie. Jego działanie może mieć charakter fizyczny, psychiczny, seksualny, bądź ekonomiczny. Na terenie Gminy przemoc w rodzinie występuje w rodzinach o różnym statusie społecznym, często ujawnia się tam, gdzie jest problem nadużywania alkoholu, niskie dochody, bezrobocie. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia skali zjawiska przemocy oraz pogłębiania społecznej świadomości tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy na lata Rozdział II. Diagnoza przemocy w rodzinie w Gminie. Na terenie gminy działania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie koordynuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany przez Wójta Gminy na podstawie zarządzenia nr 55/15 z dnia 22 czerwca 2015r. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach; - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach ; - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach; - Komendy Miejska Policji w Suwałkach; - Oświaty; - Ochrony zdrowia; - Sądu; - Organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu należy m.in.: - diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; - podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; - inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; - rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Indywidualnymi przypadkami występowania przemocy w rodzinie zajmują się grupy robocze zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji po wszczęciu procedury Niebieskie Karty. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. W latach odnotowano znaczącą liczbę zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie. Choć zjawisko istnieje, widoczna jest niechęć ofiar przemocy do uruchamiania procedury Niebieskiej Karty. Pocieszający jest jednak fakt, że pokrzywdzone osoby częściej zaczynają mówić o istniejącym problemie. Wszakże celem Niebieskich Kart jest rozpoznawanie przemocy i usprawnianie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym oraz tworzenie warunków do systemowego i interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Na terenie Gminy przemoc w rodzinie występuje w rodzinach o różnym statusie społecznym, często łączy się z problemem nadużywania alkoholu, niskimi dochodami. Przypadki przemocy zdarzają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie została przeprowadzona w 5

127 oparciu o posiadane dane, statystyki i ankiety skierowane do mieszkańców gminy. Oszacowanie zjawiska jest możliwe między innymi dzięki procedurze Niebieskiej Karty. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie od stycznia 2012 r. do 31 października 2016 r. otrzymał 110 Niebieskich Kart od poniższych podmiotów: Liczba założonych Niebieskich Kart przez uprawnione instytucje Łącznie Oświata GOPS Policja Źródło: rejestr wpływu Niebieskich Kart do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach W latach największa liczba niebieskich kart została założona przez policję. Z powyższych danych wynika, że policja, jest instytucją najbardziej aktywną w identyfikacji problemu przemocy w rodzinie. Poniżej zostało przedstawione zestawienie statystyczne dotyczące liczby złożonych wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach. Liczba wniosków złożonych do GKRPA o leczenie odwykowe Źródło: rejestr wpływu wniosków do GKRPA w Suwałkach. Zebrane dane wskazują, że wzrasta liczba wniosków składanych do GKRPA w Suwałkach o zbadanie zasadności podjęcia leczenia odwykowego. 6

128 Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach w okresie od dnia r. do dnia r. skierowali do mieszkańców gminy ankietę związaną ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. W ankiecie wzięło udział 1, 30 % dorosłej populacji (5944 mieszkańców) gminy. Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonych badań. Co według Pana/i oznacza słowo "przemoc"? Wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi 47 Nieudzielanie podstawowych środków do życia 26 Zmuszanie do pożycia seksualnego wbrew woli 39 Poniżanie kogoś 42 Zaniedbywanie osób zależnych 30 Wyśmiewanie kogoś 37 Bicie kogoś Źródło: badanie własne Biorąc pod uwagę odpowiedzi badanych osób przemoc to przede wszystkim fizyczne akty przemocy. 51 osób ankietowanych uznało, że przemoc to bicie drugiego człowieka. Kolejnym pytaniem zamieszczonym w ankiecie było: Czy przemoc w rodzinie jest znaczącym problemem społecznym? Poniżej przedstawiamy wyniki odpowiedzi respondentów: Czy przemoc w rodzinie jest znaczącym problemem społecznym? Nie wiem 9 Nie 3 Tak 65 Źródło: badanie własne Zdecydowana większość ankietowanych wskazuje, iż zjawisko przemocy w rodzinie jest znaczącym problemem w dzisiejszym społeczeństwie. Tylko 3 osoby uznały, że przemoc w rodzinie nie stanowi żadnego problemu. Za zasadne uznaliśmy fakt zapytania respondentów o znajomość przypadków występowania 7

129 przemocy w rodzinie. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi: Czy zna Pan/i przypadki występowania przemocy w rodzinie lub o nich słyszał-a? Nie znam takich przypadków2 i nie słyszałem/- am o nich 15 Słyszałem/-am o takich przypadkach 40 Znam takie przypadki 35 Źródło: Badanie własne Z powyższych odpowiedzi wynika, że ponad 50% ankietowanych zna przypadki występowania przemocy w rodzinie lub o nich słyszało. Odpowiedzi ankietowanych wskazywać mogą na to, że zwiększa się percepcja społeczna tej patologii. Co wywołuje w Pana/-i przekonaniu przemoc w rodzinie? Inne Trudno powiedezieć Konflikt międzypokoleniowy Choroba psychiczna Niedopasowanie charakteru członków rodziny Ubóstwo Doświadczenie przemocy w rodzinie Przyzwolenie na przemoc Uzależnienia Źródło: badanie własne Z przeprowadzonych badań wynika, że w opinii ankietowanych uzależnienia stanowią główną przyczynę występowania przemocy w rodzinie. 8

130 Kto najczęściej doznaje przemocy w rodzinie? Nie wiem 7 Inni członkowie rodziny 10 Dzieci 56 Żona/partnerka 56 Mąż/partner 12 Źródło: badanie własne Z przeprowadzanego badania wynika, że w opinii respondentów najliczniejszą grupą osób doznających przemocy stanowią dzieci oraz kobiety. Kto najczęściej jest sprawcą przemocy w rodzinie? Nie wiem 9 Inni członkowie rodziny 8 Dzieci 9 Żona/partnerka 20 Mąż/partner 63 Źródło: badanie własne Wyniki badań przedstawionych powyżej wskazują, że mężczyźni (blisko 82% respondentów) są najczęściej wskazywani jako sprawcy przemocy w rodzinie. 9

131 Jak Pan/-i sądzi, gdzie powinna udać się po pomoc osoba doznająca przemocy? Nigdzie Inne Szkoła Sąd Prokuratura Policja Ośrodek zdrowia Ośrodek pomocy społecznej Organizacja pozarządowa Kościół Komisja rozwiązywania problemów Źródło: badanie własne Ankietowani potwierdzili istotną rolę policji i ośrodka pomocy społecznej w udzielaniu pomocy i wsparcia rodzinom doznającym przemocy. Respondenci wskazali również komisję rozwiązywania problemów alkoholowych jako znaczącą instytucję w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie. Płeć Mężczyzna 31 Kobieta 45 Źródło: badanie własne W badaniu uczestniczył większy odsetek kobiet niż mężczyzn. 10

132 Wiek Źródło: badanie własne Biorąc pod uwagę wiek ankietowanych największą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym: lat a następnie w przedziale wiekowym: lat. Wykształcenie Wyższe 14 Średnie 23 Zasadnicze zawodowe 23 Podstawowe 15 Źródło: badanie własne Większość respondentów posiada wykształcenie średnie bądź zasadnicze zawodowe, mniejszą grupę stanowili badani z wykształceniem wyższym i podstawowym. 11

133 Zatrudnienie Nie 38 Tak 39 Źródło: badanie własne Większość ankietowanych pozostaje w zatrudnieniu. Rozdział III. Adresaci programu. Gminny program adresowany jest do mieszkańców Gminy i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozdział IV. Podmioty funkcjonujące na Terenie Gminy świadczące pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach. 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach. 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 4. Punkt Konsultacyjny działający przy Urzędzie Gminy w Suwałkach. 5. Zakłady Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. 6. Komenda Miejska Policji w Suwałkach. 7. Szkoły działające na terenie Gminy. 8. Szkoły działające na terenie Miasta. 9. Kuratorzy Sądowi z terenu gminy. 10. Parafie katolickie i inne instytucje religijne działające na rzecz mieszkańców Gminy. Rozdział V. Współpraca w ramach programu 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 2. Sąd Rejonowy w Suwałkach. 3. Poradnia Lecznictwa Uzależnień w Suwałkach. 4. Organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 5. Szkoły - dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący w szkołach. 6. ZOZ-y oraz szpitale. 7. Pracownicy socjalni. 8. Policja. 12

134 Rozdział VI. Cele i założenia programu Cel realizacji programu: 1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. 2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy. 3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec rodzin osób stosujących przemoc. Cel pośredni programu: 1. Zmiana postaw mieszkańców Gminy wobec przemocy w rodzinie. 2. Edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, itp. Strategie i metody działania: 1. Skuteczniejsze motywowanie do podejmowania terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie. 2. Ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie: medyczne, prawne, psychologiczne i socjalne. 3. Podnoszenie skuteczności form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 4. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy grup zawodowych realizujących zadania przemocy w rodzinie. 5. Edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie. 6. Koordynowanie działań instytucji i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozdział VII. Harmonogram realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. L. p. DZIAŁANIE ZADANIE KOSZT I ŹRÓDŁO FINANSOWA NIA 1. Monitorowanie i diagnozowanie - gromadzenie danych i aktualizowanie informacji na temat zjawiska przemocy rozmiarów i form przemocy; w rodzinie 2 Informowanie i edukowanie mieszkańców - prowadzenie akcji informacyjnoedukacyjnej; Bez dodatkowych kosztów Bez dodatkowych kosztów TERMIN REALIZATOR LUB REALIZACJI KOORDYNATOR na bieżąco na bieżąco GOPS, zespół interdyscyplinarny, jego członkowie zgodnie z kompetencjami GOPS, tablice ogłoszeń, strona internetowa; 3. Prowadzenie przez ZI zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozpowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów, informacji nt. instytucji świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. - Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. - Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu Bez dodatkowych kosztów na bieżąco GOPS, tablice ogłoszeń, strona internetowa 13

135 4. Realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie 5. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 6. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 7. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy zapobieganie zjawisku. - Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach. - Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy. - Prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których występuje przemoc - Udzielanie informacji i motywowanie do korzystania z dostępnych form pomocy. - Motywowanie do uczestnictwa w grupach wsparcia, warsztatach, programach w tym programach korekcyjno edukacyjnych. - Praca socjalna z osobami doznającymi przemocy - Współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele, domy samotnej matki, schroniska dla sprawców przemocy w rodzinie. - Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodzin z problemem przemocy domowej -kierowanie wniosków do GKRPA o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego przez sprawców przemocy w rodzinie; - kierowanie do odbycia programów korekcyjno edukacyjnych dla sprawców przemocy; - udzielanie wsparcia indywidualnego sprawcom i ofiarom przemocy. - Udział członków zi w szkoleniach,.konferencjach, naradach, seminariach - rozwijanie współpracy podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy Bez dodatkowych kosztów Bez dodatkowych kosztów Bez dodatkowych kosztów Środki własne miejsca pracy członków zi Bez dodatkowych kosztów na bieżąco na bieżąco na bieżąco GOPS, zespół interdyscyplinarny, policja, PCPR ZI GOPS Policja-Dzielnicowy GKRPA w Suwałkach PCPR w Suwałkach GOPS, zespół interdyscyplinarny, jego członkowie GOPS, zespół interdyscyplinarny, jego członkowie Gminny Zespół Interdyscyplinarnych Rozdział VIII. Realizatorzy programu Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przy współpracy z: - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Szkołami, - Policją, - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach 14

136 Rozdział IX. Finansowanie programu Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy na lata są środki własne gminy. Rozdział III. X. Ewaluacja programu. Podstawowymi wskaźnikami służącymi do ewaluacji programu są; liczba Niebieskich Kart, ilość interwencji, udzielonych porad, konsultacji, ilość wniosków składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe, W ramach monitoringu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z działalności ośrodka. 15

137 UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY W SUWAŁKACH z dnia r. PROJEKT w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446, poz.1579) oraz art. 16b, art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zmienia się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata przyjętą uchwałą Nr XXVIII/244/13 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013r., nadając nowe brzmienie rozdziałowi 8 powyższej Strategii, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

138 Załącznik do Uchwały Nr.../ /2016 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia r. 8. Przebieg realizacji założeń 1. Strategia obejmuje teren Gminy, w której uczestniczyć będą mieszkańcy, instytucje i organizacje. Cele i zadania realizowane będą przy współpracy społeczności lokalnej, niektórych podmiotów oraz organizacji, takich jak m.in. : Urząd Gminy ; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach; Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach; Publiczne i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Suwałkach; Sąd Rejonowy w Suwałkach; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach; Policja w Suwałkach Szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy i Miasta ; Szpital Wojewódzki w Suwałkach Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Suwałkach. 2. Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, a ich powodzenie zależy od ścisłej współpracy tych podmiotów, sytuacji w gminie oraz środków finansowych, które zostaną przeznaczone na ich urzeczywistnienie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przeznacza na realizację działań środki własne, a ponadto ubiegać się będzie o dofinansowanie z innych źródeł. Zakłada się, że ramy finansowe Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy obejmują lata Przewiduje się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu następujących źródeł finansowania: środki własne pochodzące z budżetu gminy; środki przekazane gminie z budżetu państwa (dotacje); projekty systemowe i konkursowe w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Unii Europejskiej;

139 środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny). 3. W ramach monitoringu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z działalności ośrodka sporządzane raz w roku oraz ocenę zasobów pomocy społecznej sporządzaną i przedstawianą Radzie Gminy do końca kwietnia każdego roku. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy na lata będzie na bieżąco monitorowana i ewaluowana. Strategia jest dokumentem uwzględniającym programy i projekty, które zostały przyjęte do realizacji bądź będą przyjęte w późniejszym terminie. Ma charakter otwarty, może być ciągle aktualizowana, udoskonalana i mogą być modyfikowane kierunki i sposoby realizacji założonych celów. Będzie służyć także do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na realizację projektów ze sfery społecznej. Jego opracowanie posłużyć ma lepszej, bardziej skutecznej, efektywniejszej realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie.

140 UCHWAŁA NR.././2016 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia grudnia 2016 r. PROJEKT w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 96 ust. 2 i 4 w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Osobom i rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli posiadane środki własne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, może zostać przyznane świadczenie z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową. 2. Przyznane świadczenia z pomocy społecznej w przypadku dochodu osoby samotnej lub rodziny przekraczającego kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej podlegają zwrotowi: 1) w wysokości 50% przyznanego świadczenia, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie wynosi powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego; 2) w wysokości 70% przyznanego świadczenia, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie wynosi powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego; 3) w całości, jeżeli dochód netto osoby samotnej lub osoby w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Traci moc uchwała nr XXXIX/339/14 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz.U. Woj. Podlaskiego poz. 708). 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

141 Projekt UCHWAŁA NR... /16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz i poz. 1579) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Przystępuje się do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, zwanego dalej studium. 2. Studium sporządza się dla obszaru w graniach administracyjnych gminy. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 33E352F1-F DB72A2B. Projekt Strona 1

142 Projekt UCHWAŁA NR... /16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz i poz. 1579) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2010 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 186, poz z dnia 27 lipca 2010 roku) - zwanego dalej planem. 2. Granice obszaru objętego zmianą planu w obrębach geodezyjnych Osowa i Kuków-Folwark określono w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 9E924E8F-7A1D-4F90-B4E7-7BA7231A06E9. Projekt Strona 1

143 Załącznik do Uchwały Nr... /16 Rady Gminy z dnia r. Id: 9E924E8F-7A1D-4F90-B4E7-7BA7231A06E9. Projekt Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata

Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata RADA GMINY ŁĄCZNA Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej ',.,-,,'_', II j' J"'IIt\J,f- E. f':"'k-? p Uchwala Nr / /2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej TRZ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 00-100 00 100

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2016-2022 Na podstawie art. 231, ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej WOR.0006..2015.ORM Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Druk nr... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza:

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza: Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Druk nr 1 Projekt P z dnia 14.11.2014r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015-2040 Toruń, listopad 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.. RMT z dn.. r. otrzymuje brzmienie: Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r.

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy. Uchwała Nr XXIX.204. Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata -2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku

Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028 Na podstawie art. 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wielkości początkowe za lata do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Wielkości początkowe za lata do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp Wielkości początkowe za lata 2010-2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp Lp. Wyszczególnienie 2010 2011 2012 III kwartał 2012 wykonanie a Dochody bieżące 48 219 290,00 48 922 406,12 52

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/303/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 21 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/303/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 21 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/303/2017 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

PROJEKT. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic. PROJEKT UCHWAŁA NR / RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 dla Gminy Krośniewice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XLIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 4482 UCHWAŁA NR LXII/592/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015-2023

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XLIII Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XLIII-244-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/16. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 kwietnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 131/16. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 kwietnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 131/16 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś

Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej Prezydent Miasta Bielska-Białej INFORMACJA o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska - Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2015-2028. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/85/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/256/14 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/256/14 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/256/14 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo