Podstawy programowe dotyczące kształcenia zawodowego w świetle nowych zawodów wprowadzonych w klasyfikacji zawodów MEN od roku szkolnego 2017/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy programowe dotyczące kształcenia zawodowego w świetle nowych zawodów wprowadzonych w klasyfikacji zawodów MEN od roku szkolnego 2017/2018"

Transkrypt

1 Podstawy programowe dotyczące kształcenia zawodowego w świetle nowych zawodów wprowadzonych w klasyfikacji zawodów MEN od roku szkolnego 2017/2018

2 Polska Rama Kwalifikacji dr inż. Jakub SZPON

3 Polska Rama Kwalifikacji (PRK), składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji. Każdy z poziomów PRK jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących tzw. efekty uczenia się, jakie musi potwierdzać kwalifikacja, aby znaleźć się na danym poziomie.

4 Polska Rama Kwalifikacji uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach przyjętych sposobów edukacji lub np. przez szkolenia, doświadczenie zawodowe, samodoskonalenie.

5 Polska Rama Kwalifikacji obejmuje edukację ogólną, wyższą oraz zawodową, w tym to, czego można się nauczyć nie tylko w szkole czy na uczelni, lecz także np. na szkoleniach, kursach, itd.

6 Polska Rama Kwalifikacji obejmuje również edukację ogólną, wyższą i zawodową jako zespół uzupełniających się poziomów. Punktem odniesienia dla charakterystyk poziomów (descriptors) PRK były odpowiednie zapisy w Europejskiej Ramie Kwalifikacji (które musiała Polska spełnić).

7 Na poszczególnych poziomach Polskich Ram Kwalifikacji odzwierciedlono postępy osiągane przez uczących się jak również pokazano, jak w wyniku uczenia się w różnych kontekstach i na różnych etapach życia następuje przyrost w zakresie: - wiedzy (głębi, zakresu), - umiejętności (rozwiązywania problemów i innowacyjnego stosowania wiedzy w praktyce, uczenia się i komunikowania), - kompetencji społecznych (gotowości do współpracy i do podjęcia odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań).

8 Intersującym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie zasady, że charakterystyki poziomów Polskich Ram Kwalifikacji mają różne stopnie szczegółowości: - są to uniwersalne charakterystyki poziomów, czyli takie, które dotyczą wszystkich rodzajów edukacji, - są to bardziej szczegółowe charakterystyki poziomów typowe dla kształcenia ogólnego, dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dla szkolnictwa wyższego, - są to zapisy najbardziej szczegółowe, a więc np. w szkolnictwie wyższym odnoszące się do jednego z ośmiu obszarów kształcenia (np. nauk humanistycznych), w oświacie do wymagań konkretnego przedmiotu, a także ramy sektorowe (np. w sporcie, w bankowości, w budownictwie).

9 Polskie Ramy Kwalifikacji z założenia mają wiele korzyści zarówno osób pracujących w systemie oświaty/edukacji, jak i dla uczących się. Dane WUP przedstwaiającą sytuacje na koniec lipca 2017 roku.

10 Można wyróżnić dwa podstawowe typy rynku pracy: - rynek pracodawcy, - rynek pracownika.

11 Korzyści dla pracowników: 1. Pomoże przedstawić swoje kwalifikacje w sposób zrozumiały dla pracodawców na europejskim rynku pracy 2. Ułatwi osobom niemającym formalnego wykształcenia potwierdzenie wiedzy i umiejętności zawodowych (zdobytych nie tylko w szkole czy na uczelni, lecz także np. w wyniku pracy, własnego doświadczenia, nauki przez Internet, w czasie kursów czy szkoleń), a tym samym uzyskanie świadectwa lub certyfikatu niezbędnego przy poszukiwaniu pracy oraz potwierdzenie posiadanych kompetencji 3. Zwiększy możliwości i sposoby kształcenia się osobom bezrobotnym lub zagrożonym bezrobociem, uprości zmianę zawodu.

12 Korzyści dla uczących się: 1.Ppomoże w określeniu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 2. Będzie wsparciem w ustaleniu własnej ścieżki kariery i zaplanowaniu osobistego rozwoju zawodowego, ułatwi ocenę jakości szkoleń i kursów, pozwoli na uniknięcie zbędnego powtarzania zajęć i kursów na różnych poziomach uczenia się 3. Umożliwi ocenę tego, ile są warte zdobywane przez nas dyplomy czy certyfikaty, zachęci do uczenia się przez całe życie.

13 Dyskusja, luźne wnioski

14 Dziękuję za uwagę. Dr inż. Jakub SZPON

15 Szczecin, dnia

16 Szczecin, dnia

17 marzec 2017r. Szczecin, dnia

18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie r. Szczecin, dnia

19 Szczecin, dnia

20 Szczecin, dnia

21 Od 1 września 2017r. w systemie oświaty kształcenie w zawodach prowadzimy następujące szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: 3-letnią branżową szkołę I stopnia dla młodzieży (w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej) Od 1 września 2019r. rozpocznie kształcenie 5-letnie technikum dla młodzieży Od 1 września 2020r. rozpocznie działalność branżowa szkoła II stopnia, przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia

22 Szczecin, dnia

23 Rozporządzenie określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie jest prowadzone od 1 września 2017 r. Dotyczy ono nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych. Szczecin, dnia

24 Jednocześnie, w pozostałych klasach czteroletniego technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach szkoły policealnej aż do czasu zakończenia kształcenia będzie miało zastosowanie dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094). Szczecin, dnia

25 Rozporządzenie wprowadza możliwość kształcenia w systemie oświaty w następujących nowych zawodach: technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiącym kontynuację kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim: pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera. Szczecin, dnia

26 Rozporządzenie wprowadza także zmiany w nazewnictwie dotychczasowych zawodów: zawód technik drogownictwa (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg (symbol cyfrowy ), zawód technik dróg i mostów kolejowych (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (symbol cyfrowy ), zawód technik urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej (symbol cyfrowy ), zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych (symbol cyfrowy ), zawód technik budownictwa okrętowego (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających (symbol cyfrowy ), zawód monter kadłubów okrętowych (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających (symbol cyfrowy ), Szczecin, dnia

27 zawód technik cyfrowych procesów graficznych (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej (symbol cyfrowy ), zawód technik technologii ceramicznej (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik (symbol cyfrowy ), zawód fototechnik (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów (symbol cyfrowy ), zawód monter-elektronik (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem elektronik (symbol cyfrowy ), zawód monter mechatronik (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem mechatronik (symbol cyfrowy ), zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (symbol cyfrowy ). Szczecin, dnia

28 Szczecin, dnia

29 Podstawy programowe kształcenia w zawodach określone w nowym rozporządzeniu stosowane będą od roku szkolnego 2017/2018 w: a) klasach I branżowej szkoły I stopnia; b) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum c) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół. Szczecin, dnia

30 Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 r. będą kontynuowali naukę w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu jego zakończenia. Szczecin, dnia

31 Rozporządzenie nie obejmuje zawodów szkolnictwa artystycznego wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji), ponieważ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego określa je w odrębnym rozporządzeniu. Szczecin, dnia

32 Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach jednokwalifikacyjnych, przy czym większość z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ponadto absolwent branżowej szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury. Szczecin, dnia

33 Zakres regulacji rozporządzenia jest związany z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego i uwzględnia następujące zmiany: 1) wprowadzenie na podstawie wniosków właściwych ministrów do systemu oświaty możliwości kształcenia w nowych zawodach; 2) wykreślenie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie wniosków właściwych ministrów zawodów, w których dalsze kształcenie w systemie oświaty jest nieuzasadnione; 3) zmiany nazewnictwa kwalifikacji w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; 4) zmiana liczby kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: do jednej kwalifikacji w zawodach nauczanych w branżowej szkole I stopnia oraz do maksymalnie dwóch kwalifikacji w zawodach nauczanych w technikum i szkole policealnej. Szczecin, dnia

34 Do celów kształcenia zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano 8 obszarów kształcenia uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności. Szczecin, dnia

35 Podstawa programowa kształcenia w zawodach, podobnie jak obecnie obowiązująca, została określona w trzech częściach: 1) część I określa ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego oraz obejmuje tabelę zawierającą wykaz kwalifikacji wraz z ich powiązaniami zawodami i efektami kształcenia; 2) część II określa efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach; 3) część III określa opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający: nazwy i symbole cyfrowe zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Szczecin, dnia

36 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne i społeczne, oznaczono kodem składającym się z trzech wielkich liter: 1) BHP bezpieczeństwo i higiena pracy, 2) PDG podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 3) JOZ język obcy ukierunkowany zawodowo, 4) KPS kompetencje personalne i społeczne, 5) OMZ organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika). Szczecin, dnia

37 Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, oznaczono kodem składającym się z: 1) trzyliterowego skrótu PKZ; 2) ujętych w nawiasie: a) wielkich liter alfabetu, wskazujących na przyporządkowanie do obszaru kształcenia; b) małej litery alfabetu, o charakterze porządkowym, odróżniającym poszczególne PKZ w ramach obszaru kształcenia. Szczecin, dnia

38 Podstawa programowa kształcenia w zawodach stanowi bazę do opracowania przez nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz przez podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe programów nauczania. Są one niezbędne odpowiednio do kształcenia: w szkołach publicznych, w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Szczecin, dnia

39 Jednocześnie w zakresie stosowania ramowych planów nauczania w szkołach nowego i dotychczasowego ustroju szkolnego, w rozporządzeniu zawarto regulację wskazującą, że w przypadku: dotychczasowego czteroletniego technikum oraz w klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w nowym pięcioletnim technikum (pomimo tego, że będzie się w nich stosować już nową podstawę programową kształcenia w zawodach) Szczecin, dnia

40 minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego (którą podstawa programowa kształcenia w zawodach określa odrębnie w odniesieniu do poszczególnych zawodów) należy dostosować do wymiaru godzin określonego w dotychczasowych przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. w rozporządzeniu MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.). Szczecin, dnia

41 Podstawa programowa w technikum 4-letnim i dla 54 zawodów zmodyfikowanych z 3 do 2 kwalifikacji. Uczniowie po gimnazjum 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 Podstawa programowa kształcenia ogólnego - obecnie obowiązująca Podstawa programowa kształcenia w zawodach nowa dla technikum 5-letniego (dostosowana do T-4) Szczecin, dnia

42 Podstawa programowa w branżowej szkole I stopnia. Uczniowie po gimnazjum 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 Podstawa programowa kształcenia ogólnego w BS I Podstawa programowa kształcenia w zawodach w BS I Szczecin, dnia

43 Branżowa Szkoła II stopnia Do branżowej szkoły II stopnia będą przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcili się w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w danej branżowej szkole II stopnia. Szczecin, dnia

44 Branżowa Szkoła I stopnia 5-letnie Technikum Branżowa Szkoła II stopnia ( po szkole podstawowej) Absolwenci 8 klasy szkoły podstawowej jako: uczniowie branżowej szkoły I stopnia, 5-letniego technikum będą od roku szkolnego 2019/2020 realizowali nową podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę programową kształcenia w zawodach zmodyfikowaną w ramach projektu POWER pt. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Zmodyfikowane podstawy programowe kształcenia w zawodach będą realizowane w branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, w 5-letnim technikum i policealnej szkole. Szczecin, dnia

45 Szczecin, dnia

46 Ramowe plany nauczania Ramowe plany nauczania wraz z podstawami programowymi oraz klasyfikacją zawodów będą służyły do skonstruowania szkolnego planu nauczania. Szczecin, dnia

47 Ramowy plan nauczania liczba godzin kształcenia zawodowego BS I dla absolwentów gimnazjum 50 godzin (obecnie ZSZ 50 godzin) 5-letnie technikum 51 godzin (obecne 4-letnie technikum 50 godzin) Szczecin, dnia

48 Szkolny plan nauczania Dyrektor szkoły, zgodnie z ramowymi planami nauczania oraz podstawami programowymi (a dla kształcenia zawodowego także z klasyfikacją zawodów i przepisami dotyczącymi nauki zawodu (BHP)), tworzy szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym wymiar godzin. Szczecin, dnia

49 Szkolny plan nauczania ustala się na cały okres kształcenia na danym etapie edukacyjnym i stanowi bazę do: projektowania arkusza organizacji pracy szkoły, opracowywania programu nauczania do zwodu, planowania realizacji praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych), monitorowania realizacji minimalnej liczby godzin podczas kształcenia, sprawowania nadzoru pedagogicznego nad realizacją zajęć. Szczecin, dnia

50 Przykładowe propozycje szablonów szkolnych planów nauczania zaproponowanych przez ORE Szczecin, dnia

51 Wybrane zmiany w programach nauczania od września 2017 r. Szczecin, dnia

52 Wybrane zmiany w programach nauczania od września 2017 r. Szczecin, dnia

53 Podziału godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w danym zawodzie dokonuje dyrektor technikum, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne nie może być niższy niż 50 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe od r. Szczecin, dnia

54 Podziału godzin w BS I przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w danym zawodzie dokonuje dyrektor szkoły, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne nie może być niższy niż 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe; w przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły dokonuje podziału godzin w porozumieniu z pracodawcami, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255). Szczecin, dnia

55 Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego i ustawicznego, podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Szczecin, dnia

56 Ważnym aspektem planowanych działań przy pisaniu programu nauczania jest współpraca szkół zawodowych z ich otoczeniem, w tym rozwój tzw. partnerstw wiedzy (szkoły, pracodawcy, urzędy pracy, uczelnie). Szczecin, dnia

57 Współpraca Szkół Branżowych z ich otoczeniem i środowiskiem lokalnym powinna być ukierunkowana na: wspólne przygotowanie programów nauczania z pracodawcami, organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów, organizację staży dla nauczycieli, wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych z pracodawcami, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii poprzez współpracę z pracodawcami i z uczelniami, wspólne działania z pracodawcami i uczelniami w obszarze doradztwa zawodowego. Szczecin, dnia

58 W razie jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji. dr inż. Grzegorz Szyjka Tel , Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) Szczecin, dnia

59 Szczecin, dnia

60 Podstawy programowe dotyczące kształcenia zawodowego w świetle nowych zawodów wprowadzonych w klasyfikacji zawodów MEN od roku szkolnego 2017/2018

61 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie r.

62 Od 1 września 2017r. w systemie oświaty kształcenie w zawodach prowadzić będą następujące szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: 3-letnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży (w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej) Od 1 września 2019r. rozpocznie kształcenie 5-letnie technikum dla młodzieży Od 1 września 2020r. rozpocznie działalność branżowa szkoła II stopnia, przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia

63

64 Rozporządzenie określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie prowadzone od 1 września 2017 r. Dotyczy ono nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych.

65 Jednocześnie, w pozostałych klasach czteroletniego technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach szkoły policealnej aż do czasu zakończenia kształcenia będzie miało zastosowanie dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094).

66 Rozporządzenie wprowadza możliwość kształcenia w systemie oświaty w następujących nowych zawodach: technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiącym kontynuację kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim: pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera.

67

68 Rozporządzenie wprowadza także zmiany w nazewnictwie dotychczasowych zawodów: zawód technik drogownictwa (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg (symbol cyfrowy ), zawód technik dróg i mostów kolejowych (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (symbol cyfrowy ), zawód technik urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej (symbol cyfrowy ), zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych (symbol cyfrowy ), zawód technik budownictwa okrętowego (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających (symbol cyfrowy ), zawód monter kadłubów okrętowych (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających (symbol cyfrowy ),

69 zawód technik cyfrowych procesów graficznych (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej (symbol cyfrowy ), zawód technik technologii ceramicznej (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik (symbol cyfrowy ), zawód fototechnik (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów (symbol cyfrowy ), zawód monter-elektronik (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem elektronik (symbol cyfrowy ), zawód monter mechatronik (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem mechatronik (symbol cyfrowy ), zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych (symbol cyfrowy ) zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (symbol cyfrowy ).

70

71 Podstawy programowe kształcenia w zawodach określone w nowym rozporządzeniu stosowane będą od roku szkolnego 2017/2018 w: a) klasach I branżowej szkoły I stopnia; b) klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum c) semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

72 Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 r. będą kontynuowali naukę w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu jego zakończenia.

73 Rozporządzenie nie obejmuje zawodów szkolnictwa artystycznego wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji), ponieważ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego określi je w odrębnym rozporządzeniu.

74 Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach jednokwalifikacyjnych, przy czym większość z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ponadto absolwent branżowej szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

75 Zakres regulacji rozporządzenia jest związany z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego i uwzględnia następujące zmiany: 1) wprowadzenie na podstawie wniosków właściwych ministrów do systemu oświaty możliwości kształcenia w nowych zawodach; 2) wykreślenie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie wniosków właściwych ministrów zawodów, w których dalsze kształcenie w systemie oświaty jest nieuzasadnione; 3) zmiany nazewnictwa kwalifikacji w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; 4) zmiana liczby kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: do jednej kwalifikacji w zawodach nauczanych w branżowej szkole I stopnia oraz do maksymalnie dwóch kwalifikacji w zawodach nauczanych w technikum i szkole policealnej.

76 Do celów kształcenia zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano 8 obszarów kształcenia uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności.

77 Podstawa programowa kształcenia w zawodach, podobnie jak obecnie obowiązująca, została określona w trzech częściach: 1) część I określa ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego oraz obejmuje tabelę zawierającą wykaz kwalifikacji wraz z ich powiązaniami zawodami i efektami kształcenia; 2) część II określa efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach; 3) część III określa opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający: nazwy i symbole cyfrowe zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

78 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne i społeczne, oznaczono kodem składającym się z trzech wielkich liter: 1) BHP bezpieczeństwo i higiena pracy, 2) PDG podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 3) JOZ język obcy ukierunkowany zawodowo, 4) KPS kompetencje personalne i społeczne, 5) OMZ organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika).

79 Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, oznaczono kodem składającym się z: 1) trzyliterowego skrótu PKZ; 2) ujętych w nawiasie: a) wielkich liter alfabetu, wskazujących na przyporządkowanie do obszaru kształcenia; b) małej litery alfabetu, o charakterze porządkowym, odróżniającym poszczególne PKZ w ramach obszaru kształcenia. Szczecin, dnia

80 Podstawa programowa kształcenia w zawodach stanowi bazę do opracowania przez nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz przez podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe programów nauczania. Są one niezbędne odpowiednio do kształcenia: w szkołach publicznych, w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

81 Jednocześnie w zakresie stosowania ramowych planów nauczania w szkołach nowego i dotychczasowego ustroju szkolnego, w rozporządzeniu zawarto regulację wskazującą, że w przypadku: dotychczasowego czteroletniego technikum oraz w klasach dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w nowym pięcioletnim technikum (pomimo tego, że będzie się w nich stosować już nową podstawę programową kształcenia w zawodach)

82 minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego (którą podstawa programowa kształcenia w zawodach określa odrębnie w odniesieniu do poszczególnych zawodów) należy dostosować do wymiaru godzin określonego w dotychczasowych przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. w rozporządzeniu MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.).

83 Podstawa programowa w technikum 4-letnim i dla 54 zawodów zmodyfikowanych z 3 do 2 kwalifikacji. Uczniowie po gimnazjum 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 Podstawa programowa kształcenia ogólnego - obecnie obowiązująca Podstawa programowa kształcenia w zawodach nowa dla technikum 5-letniego (dostosowana do T-4)

84 Podstawa programowa w branżowej szkole I stopnia. Uczniowie po gimnazjum 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 Podstawa programowa kształcenia ogólnego w BS I Podstawa programowa kształcenia w zawodach w BS I

85 Branżowa Szkoła II stopnia Do branżowej szkoły II stopnia będą przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcili się w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w danej branżowej szkole II stopnia.

86 Branżowa Szkoła I stopnia 5-letnie Technikum Branżowa Szkoła II stopnia ( po szkole podstawowej) Absolwenci 8 klasy szkoły podstawowej jako: uczniowie branżowej szkoły I stopnia, 5-letniego technikum będą od roku szkolnego 2019/2020 realizowali nową podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę programową kształcenia w zawodach zmodyfikowaną w ramach projektu POWER pt. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Zmodyfikowane podstawy programowe kształcenia w zawodach będą realizowane w branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, w 5-letnim technikum i policealnej szkole.

87

88 Ramowe plany nauczania Ramowe plany nauczania wraz z podstawami programowymi oraz klasyfikacją zawodów będą służyły do skonstruowania szkolnego planu nauczania.

89 Ramowy plan nauczania liczba godzin kształcenia zawodowego BS I dla absolwentów gimnazjum 50 godzin (obecnie ZSZ 50 godzin) 5-letnie technikum 51 godzin (obecne 4-letnie technikum 50 godzin)

90 Szkolny plan nauczania Dyrektor szkoły, zgodnie z ramowymi planami nauczania oraz podstawami programowymi (a dla kształcenia zawodowego także z klasyfikacją zawodów i przepisami dotyczącymi nauki zawodu (BHP)), tworzy szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym wymiar godzin.

91 Szkolny plan nauczania ustala się na cały okres kształcenia na danym etapie edukacyjnym i stanowi bazę do: projektowania arkusza organizacji pracy szkoły, opracowywania programu nauczania do zwodu, planowania realizacji praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych), monitorowania realizacji minimalnej liczby godzin podczas kształcenia, sprawowania nadzoru pedagogicznego nad realizacją zajęć.

92 Wybrane zmiany w programach nauczania od września 2017 r.

93 Wybrane zmiany w programach nauczania od września 2017 r.

94 Podziału godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w danym zawodzie dokonuje dyrektor technikum, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne nie może być niższy niż 50 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe od r.

95 Podziału godzin w BS I przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w danym zawodzie dokonuje dyrektor szkoły, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne nie może być niższy niż 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe; w przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły dokonuje podziału godzin w porozumieniu z pracodawcami, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255).

96 Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego i ustawicznego, podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

97 Ważnym aspektem planowanych działań przy pisaniu programu nauczania jest współpraca szkół zawodowych z ich otoczeniem, w tym rozwój tzw. partnerstw wiedzy (szkoły, pracodawcy, urzędy pracy, uczelnie).

98 Współpraca Szkół Branżowych z ich otoczeniem i środowiskiem lokalnym powinna być ukierunkowana na: wspólne przygotowanie programów nauczania z pracodawcami, organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów, organizację staży dla nauczycieli, wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych z pracodawcami, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii poprzez współpracę z pracodawcami i z uczelniami, wspólne działania z pracodawcami i uczelniami w obszarze doradztwa zawodowego.

99 TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

100 NOWY Technik budownictwa wodnego BS I Monter budownictwa wodnego BD.09. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych BS II BD.28.Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

101 TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych; EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.

102 TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA RL.08. Ocena stanu środowiska; RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

103 TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska; RL.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych.

104 TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich; TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

105 BS I OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO AU.08. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego po potwierdzeniu kwalifikacji AU.08. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii chemicznej po potwierdzeniu kwalifikacji AU.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego po ukończeniu BS II.

106 Dziękuję bardzo za uwagę. W razie jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji. dr inż. Grzegorz Szyjka Tel

107

108

109

110

111

Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2017 r.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2017 r. Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2017 r. Od 1 września 2017 r. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe zostaną wprowadzone zmiany w następujących typach szkół: klasie I czteroletniego

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy składowe podstawy programowej kształcenia w zawodach zostały oznaczone kodami ułatwiającymi ich identyfikację.

Poszczególne elementy składowe podstawy programowej kształcenia w zawodach zostały oznaczone kodami ułatwiającymi ich identyfikację. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Stanowi on wykonanie upoważnienia ustawowego z art.

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI 2017 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

REFORMA EDUKACJI 2017 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE REFORMA EDUKACJI 2017 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Reforma ustroju szkolnego zakłada w szkolnictwie zawodowym funkcjonowanie dwustopniowych szkół branżowych oraz 5-letniego technikum i szkoły policealnej. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji 2017

Reforma edukacji 2017 Reforma edukacji 2017 Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki Warszawa, 7 marca 2017 r. Zmiany programowe w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2017/2018

Zmiany w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2017/2018 Zmiany w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2017/2018 Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku Ełk, 7 czerwca 2017 r, Dorota Kozłowska Grażyna Orchowska Zenon Lenkowski Program spotkania 1.

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD I KWALIFIKACJE

ZAWÓD I KWALIFIKACJE ZAWÓD I KWALIFIKACJE CO PRACODAWCA POWINIEN WIEDZIEĆ Andrzej Pasiut JAWORZNO PAŹDZIERNIK 2014 1 ZAGADNIENIA Obszary zmian w kształceniu zawodowym Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji 2017 Zmiany w kształceniu zawodowym Organizacja roku szkolnego

Reforma edukacji 2017 Zmiany w kształceniu zawodowym Organizacja roku szkolnego Reforma edukacji 2017 Zmiany w kształceniu zawodowym Organizacja roku szkolnego Reforma edukacji 2017 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia.2017 r. Projekt z dnia 9 listopada 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Kształcenia Zawodowego Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Modernizacja Kształcenia Zawodowego Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Modernizacja Kształcenia Zawodowego Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH W KONTEKŚCIE

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH W KONTEKŚCIE REALIZACJA IDEI UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W ZMODERNIZOWANEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Szkolenie dla dyrektorów szkół kształcących w zawodach powiat przasnyski, Chorzele, 2-3 grudnia 2013 WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Białystok, 24.02.2012

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE. Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego. Białystok, r.

INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE. Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego. Białystok, r. INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego Białystok, 07.06.2017 r. Kształcenie zawodowe Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. wynikające

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KONFERENCJA Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe KONFERENCJA Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - uregulowania prawne Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5 ludzi/pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pracowników zdolnych do przekwalifikowywania się w ciągu swojego życia pracowników mobilnych pracowników

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO -

PARTNERSTWO NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO - PARTNERSTWO NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO - Pierwsze rezultaty projektu na rzecz modernizacji podstaw programowych kształcenia w zawodach projekt ORE pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

Nowy model kształcenia zawodowego

Nowy model kształcenia zawodowego Nowy model kształcenia zawodowego Franciszek Górski. Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty Białystok, 10.05.2017 r. Kształcenie zawodowe Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne dotyczące zmian w kształceniu zawodowym Dokumentacja programowa kształcenia w zawodzie

Regulacje prawne dotyczące zmian w kształceniu zawodowym Dokumentacja programowa kształcenia w zawodzie Regulacje prawne dotyczące zmian w kształceniu zawodowym Dokumentacja programowa kształcenia w zawodzie Leszek Morąg, Barbara Rusinek, Krystyna Pałka Czudec, 6 kwietnia 2017r. Przebieg konferencji 1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do reformy kształcenia zawodowego w Polsce od 1 września 2012 r.

Wprowadzenie do reformy kształcenia zawodowego w Polsce od 1 września 2012 r. Koło SEP nr 10 www.sep10.wroclaw.pl przy Zespole Szkół nr 2; ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław Wprowadzenie do reformy kształcenia zawodowego w Polsce od 1 września 2012 r. OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIŁÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym

Zmiany w kształceniu zawodowym Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Zmiany w kształceniu zawodowym (obowiązujące od 1 września 2012) Opracował: Andrzej Kasperek doradca zawodowy Zagadnienia System szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym została podpisana przez prezydenta. Zmiana przepisów ułatwiać będzie uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - projekty ORE realizowane w latach w ramach PO WER dotyczące

Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - projekty ORE realizowane w latach w ramach PO WER dotyczące Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - projekty ORE realizowane w latach 2016-2018 w ramach PO WER dotyczące kształcenia zawodowego Preorientacja zawodowa, orientacja

Bardziej szczegółowo

Vademecum dyrektora szkoły zawodowej

Vademecum dyrektora szkoły zawodowej Vademecum dyrektora szkoły zawodowej - dot. przygotowania arkusza organizacyjnego szkoły, placówki oświatowej na rok szkolny 2017/2018 5 kwietnia 2017 r. Ramowe plany nauczania z 2017 r. i 2012 r. oraz

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy zawodowe tylko z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego w Polsce

kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 29/10/2013 modernizacja a kształcenia zawodowego w Polsce ECVET Cele wprowadzonej reformy poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kwalifikacyjne kursy zawodowe Falenty, 24 czerwca 2014 r. Od 1 września 2012 roku Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. Reorganizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pracownik pomocniczy stolarza

Pracownik pomocniczy stolarza Podstawa programowa kształcenia w zawodzie: Pracownik pomocniczy stolarza Obowiązuje w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku od 1 września 2017 r. Wyciąg na podstawie załącznika

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje form pozaszkolnych i podmioty uprawnione do prowadzenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Rodzaje form pozaszkolnych i podmioty uprawnione do prowadzenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych Rodzaje form pozaszkolnych i podmioty uprawnione do prowadzenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych Gabriela Albertin Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3312/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 3312/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 3312/2017 w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2017/2018 szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych po 1 września 2012 roku 26 listopada 2012 r. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe jako czynnik wspomagający rozwój kompetencji zawodowych dla zmieniającego się rynku pracy

Doradztwo zawodowe jako czynnik wspomagający rozwój kompetencji zawodowych dla zmieniającego się rynku pracy Doradztwo zawodowe jako czynnik wspomagający rozwój kompetencji zawodowych dla zmieniającego się rynku pracy CKZiU nr 1 w Gdańsku Gdańsk, 26 maja 2017 r. Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie w świetle

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DO DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY Toruń, 4 grudzień 2014 r. Struktura próby badawczej - I etap monitorowania Typ szkoły woj. kujawsko-pomorskie ZSZ 26% Technikum 25% Szkoła

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany w organizacji i strukturze kształcenia zawodowego od 2017 roku. Artur Dzigański

Zmiany w organizacji i strukturze kształcenia zawodowego od 2017 roku. Artur Dzigański Zmiany w organizacji i strukturze kształcenia zawodowego od 2017 roku Artur Dzigański 1 Program Podstawy prawne Zmiana ustroju szkolnego i nowe ramowe plany nauczania Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych po 1 września 2012 roku 13 grudnia 2012 r. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku Szkoła policealna Liceum ogólnokształcące Matura Szkoła podstawowa Gimnazjum Technikum czteroletnie Zasadnicza szkoła zawodowa Kwalifikacyjne kursy

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli. Zduńska Wola16.01.2013

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli. Zduńska Wola16.01.2013 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI Zduńska Wola16.01.2013 PODSTAWOWE KIERUNKI WDRAŻANYCH ZMIAN modyfikacja struktury szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015 System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi Mszczonów, 17 września 2015 Cele zmian od 1.IX.2012 Poprawa jakości i efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół

Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie zawodowe a wymagania państwa wobec szkół Warszawa, 2 lutego 2015 r. Modernizacja kształcenia zawodowego Cele zmiany wdrażanej od 1 września

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH. Na przykładzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH. Na przykładzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH Na przykładzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie jest placówką oświatową,

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji

Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji Konferencja podsumowująca projekt Szkoła przyszła do Ciebie Gronowo, 20.02.2014r. Podstawa prawna Zagadnienia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Podstawy prawne 27 stycznia 2017 r. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r.

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r. Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Reforma kształcenia zawodowego w Polsce zakładane cele i oczekiwane rezultaty 4 grudnia 2012 r. Ocena dotychczasowego stanu szkolnictwa zawodowego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Aktualny stan prawny Struktura szkolnictwa zawodowego zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niŝ 2 lata i nie dłuŝszym niŝ 3 lata, której ukończenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nowa forma pozaszkolnego kształcenia ustawicznego

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nowa forma pozaszkolnego kształcenia ustawicznego Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nowa forma pozaszkolnego kształcenia ustawicznego Jarosław Mrozek KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 27 stycznia 2017 r. www.reformaedukacji.men.gov.pl Podstawy prawne Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU Do Statutu ZSTiO REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 WSTĘP Regulamin opracowano na podstawie: 1. USTAWY z dnia 7

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2012 r.

Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2012 r. Maria Krysakowska Kuratorium Oświaty w Krakowie Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2012 r. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany w kształceniu zawodowym

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany w kształceniu zawodowym Zmiany w kształceniu zawodowym Obszary zmian Typy szkół ponadgimnazjalnych Możliwości kształcenia/uzyskiwania kwalifikacji Klasyfikacja zawodów kształcenia zawodowego Podstawa programowa Programy nauczania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak.

Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak. Zmian w szkolnictwie zawodowym Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak.pl Istotne zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Podstawowe obszary zmian Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Obudowa programowa kształcenia zawodowego (podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dualne w polskim systemie oświaty

Kształcenie dualne w polskim systemie oświaty DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie dualne w polskim systemie oświaty Tezy na posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego 18 marca 2015 r. Definicja

Bardziej szczegółowo

Białystok, 18 lutego 2013 r. Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego

Białystok, 18 lutego 2013 r. Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego Białystok, 18 lutego 2013 r. Obszary kształcenia 1) A administracyjno usługowy; 2) B budowlany; 3) E elektryczno elektroniczny; 4) M mechaniczny i górniczo hutniczy; 5) R rolniczo leśny z ochroną środowiska;

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych (załącznik 1) Nr kwalifikacji

Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych (załącznik 1) Nr kwalifikacji Lp. Grupa zawodów 1 Fotografia Nr zawodu Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych (załącznik 1) Nazwa zawodu Nr kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 343101 Fotograf AU.23. Rejestracja, obróbka

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany w kształceniu zawodowym

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany w kształceniu zawodowym Zmiany w kształceniu zawodowym Obszary zmian Typy szkół ponadgimnazjalnych Możliwości kształcenia/uzyskiwania kwalifikacji Klasyfikacja zawodów kształcenia zawodowego Podstawa programowa Programy nauczania

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacji zawodowych

Kursy kwalifikacji zawodowych Kursy kwalifikacji zawodowych Zawody: Technik mechanik 311504, mechanik monter maszyn i urządzeń 723310, ślusarz 722204, operator obrabiarek skrawających 722307, monter systemów rurociągowych 712613. Lp.

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015 Nazwa szkoły/zespołu/ placówki jako organizatora Elektrycznych im. T. Kościuszki Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Jak kształcimy dokąd zmierzamy Problemy szkolnictwa zawodowego 25 października 2017 r. DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 2014 2016

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne w zmienionym systemie oświaty od 1 września 2012 r. Zielona Góra, 17 maja 2012 r.

Szkoły ponadgimnazjalne w zmienionym systemie oświaty od 1 września 2012 r. Zielona Góra, 17 maja 2012 r. w zmienionym systemie oświaty od 1 września 2012 r. Zielona Góra, 17 maja 2012 r. Obszary ustanowionych zmian w systemie oświaty: typy szkół ponadgimnazjalnych klasyfikacja zawodów podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3525/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 3525/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2017 r. Zarządzenie Nr 3525/2017 z dnia 01 września 2017 r. w sprawie określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

Radom 1 września 2012 roku

Radom 1 września 2012 roku Radom 1 września 2012 roku Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum

Bardziej szczegółowo

OBSZAR BUDOWLANY (B)

OBSZAR BUDOWLANY (B) Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane według obszarów kształcenia oraz narastających kodów kwalifikacji w obrębie danego obszaru Kod kwalifikacji Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Ich rola i zadania

Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Ich rola i zadania Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Ich rola i zadania 1 pozaszkolnych. Ich rola i zadania Uregulowania prawne Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia

Szczecin, dnia marzec 2017r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 13.03.2017r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne kształcenia w zawodzie technik geodeta

Podstawy prawne kształcenia w zawodzie technik geodeta IV Forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów Podstawy prawne kształcenia w zawodzie technik geodeta mgr inż. Krystyna Elżbieta Hejłasz Kierownik Wydziału Programów Nauczania

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) Nowa klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz)

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Wybierz zawód, który lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: o trzyletnie liceum ogólnokształcące o czteroletnie technikum o trzyletnią zasadniczą

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. Anna Dudek-Janiszewska

ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. Anna Dudek-Janiszewska ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Anna Dudek-Janiszewska Kariera zawodowa to obejmujący praktycznie całe życie proces rozwoju postaw, wartości, umiejętności, zdolności, zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod 311924 Technik technologii odzieży (kod 311924) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie SEKRETARZ STANU W MEN TADEUSZ SŁAWECKI Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie Warszawa, 15 września 2014 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we we wrześniu 2012 2012 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 9 listopada 2016 r. Uzasadnienie

Projekt z dnia 9 listopada 2016 r. Uzasadnienie Uzasadnienie Projekt z dnia 9 listopada 2016 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. stanowi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo