URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE I POTRZEBACH SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE I POTRZEBACH SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE I POTRZEBACH SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Poznań, grudzień

2 1

3 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE I POTRZEBACH SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Poznań, grudzień

4 Raport przygotowany przez Zespół Redakcyjny pod kierownictwem Tomasza Wiktora - Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Zespól Redakcyjny: Aleksander Dawid Roman Mariusz Arkadiusz Krzysztof Romuald Ryszard Zdzisław Adam Bogusław DANIEL GLUZA HABER KUBIAK MĄKINA PIASEK SCHMIDT ŚLIWIŃSKI URBAŃCZYK WOJTYŚ WOLWOWICZ Do Raportu wykorzystano materiały: Szkolnego Związku Sportowego WIELKOPOLSKA Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Automobilklubu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego Inwalidów START Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego Wielkopolskiej Przychodni Sportowo- Lekarskiej Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 3

5 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 6 II. UWARUNKOWANIA PRAWNE DZIAŁALNOŚCI W SPORCIE... 9 III. IV. PROGRAMY INWESTYCYJNE POPRAWIAJĄCE STAN INFRASTRUKTURY SPORTU I REKREACJI PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE MIESZKAŃCÓW DO SPORTU I REKREACJI SPORT POWSZECHNY 1. POWSZECHNY SPORT SZKOLNY SPORT W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM SPORT W ŚRODOWISKU WIEJSKIM I MAŁYCH MIAST SPORT I REKREACJA DLA WSZYSTKICH SPORTY MOTOROWE SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH...43 SPORT WYCZYNOWY W LATACH SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO SPORT OSÓB DOROSŁYCH...75 V. PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE OPIEKA MEDYCZNA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ UPRAWIAJĄCĄ SPORT W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM STYPENDIA SPORTOWE I NAGRODY...85 VI. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE NA LATA

6 5

7 I. WPROWADZENIE Kolejny Raport o stanie i potrzebach sportu w Wielkopolsce jest opisem działań wykonawczych w latach , wynikających z dokumentu przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 19 grudnia 2005 r. p.t. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO ROKU Zawarte są w nim również projekty działań kierunkowych na najbliższą kadencję władz samorządowych regionu. W Polsce w dokumentach prawnych, nazwach instytucji, do niedawna przyjęło się traktować sport jako element kultury fizycznej. W istocie stanowi on dominującą jeśli nie podstawową jej część. W państwach Unii Europejskiej na określenie aktywności fizycznej jednostki lub grup, oraz jej organizowanie w różnych formach i dla różnych celów, używa się jednego pojęcia - SPORT. Przy takim podejściu sport postrzegany jest w najszerszym ujęciu, w całym jego bogactwie form i treści, z uwzględnieniem wartości, których jest nośnikiem i celów, którym może służyć. sport jest trwałym składnikiem współczesnej cywilizacji, zawierającym w sobie elementy kulturowe, społeczne i ekonomiczne, sport można uprawiać w różnym wieku i w różnych formach odpowiadających potrzebom jednostki, jej zainteresowaniom i możliwościom, sport pomaga w zapobieganiu patologiom społecznym, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, sport tworzy system organizacji krajowych i międzynarodowych we wszystkich obszarach sportu, angażujących środowiska lokalne, krajowe i międzynarodowe, sport jest zjawiskiem silnie wzorcotwórczym, dlatego ważne jest, aby wzorce prezentowane przez mistrzów, tak silnie działające na młodzież, były autentyczne i szlachetne, sport ma wymiar gospodarczy, wciąż zyskujący na znaczeniu, może przyczynić się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Może on służyć za narządzie rozwoju lokalnego i regionalnego, gospodarczej regeneracji miast lub rozwoju terenów wiejskich, 6

8 sport oddziałuje synergicznie z turystyką i może pobudzić podnoszenie standardu infrastruktury oraz pojawienie się nowych partnerstw finansujących sport i obiekty rekreacyjne, sport jest znakomitym narzędziem promocji (państw, regionów, miast). Promocja na arenie międzynarodowej za pośrednictwem sportu staje się coraz bardziej wyraźna w miarę jak przekaz telewizyjny z wielkich prestiżowych imprez nabiera globalnego wymiaru, sport to inwestycja w młodego człowieka, jego rozwój psychofizyczny, zdrowie, edukację i zaangażowanie społeczne, sport to lekcja demokracji i uczestnictwa w życiu publicznym. Wszystkie te przesłanki stały u podstaw zmiany nazw instytucji państwowych i samorządowych zarządzających sportem. W roku 2002 kompetencje Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu przejął Minister Edukacji Narodowej i Sportu, a kolejne przekształcenia w strukturach organów państwa, doprowadziły do powstania Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podobnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury Fizycznej i Turystyki z dniem 1 sierpnia 2007 roku zmienił nazwę na Departament Sportu i Turystyki. Poprzez sport realizowane są cele kierunkowe projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, zwiększające konkurencyjność województw, m.in. w obszarach rozwoju infrastruktury, zasobów ludzkich oraz poprzez promocję wybitnych osiągnięć sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej, budowana jest marka i wizerunek regionu. W jednoczącej się Europie bardzo ważna staje się tożsamość regionalna i pielęgnowanie więzi emocjonalnych mieszkańców. Uzyskanie wysokiego poziomu aktywności społecznej, możliwe jest poprzez różnorakie działania organizacji pozarządowych - stowarzyszeń i związków sportowych. Strategia określa dla sportu cel operacyjny wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu. Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez: programy inwestycyjne poprawiające stan infrastruktury sportu i rekreacji, programy aktywizujące mieszkańców dla sportu i rekreacji, a w szczególności dzieci i młodzieży. Raport odnosi się do w/w celów i wszystkich programów realizowanych przez Departament Sportu i Turystyki przy współpracy samorządów lokalnych, stowarzyszeń sportowych o zasięgu wojewódzkim. Jest jednocześnie próbą pokazania dorobku wielkopolskiego sportu po zakończeniu III kadencji funkcjonowania władz samorządowych Województwa Wielkopolskiego. Warto wspomnieć, że jednolity dla całego województwa, oparty na poziomie sportowym, system finansowania szkolenia i współzawodnictwa młodzieży oraz wypracowane rozwiązania 7

9 prawno-organizacyjne (wieloletnie umowy ze stowarzyszeniami o zasięgu wojewódzkim) dają wymierne rezultaty. Wielkopolska w różnego rodzaju ogólnopolskich rankingach zajmuje czołowe lokaty. Do końca roku 2010 wybudowaliśmy najwięcej w kraju (211) Orlików, a wielkopolscy sportowcy zwyciężyli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich. Ten krótki wstęp jest także okazją do złożenia podziękowania za tworzenie życzliwej atmosfery i dobrych warunków dla sportu przez wszystkich radnych, zwłaszcza członków Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku, Zarządu Województwa oraz osobiście Marszałka Województwa Wielkopolskiego- Pana Marka WOŹNIAKA. Wyrazy uznania należą się także sportowcom, trenerom i całemu gronu działaczy, a także wszystkim, którzy tworzą sportowe sukcesy Wielkopolski. Bardzo Serdecznie dziękuję za wkład pracy całemu zespołowi redakcyjnemu Raportu. Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Tomasz WIKTOR 8

10 II. Uwarunkowania prawne działalności w sporcie 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży - art. 68 Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej - art. 16 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych - art. 163 Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego - art. 164 Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania własne - art USTAWY SAMORZĄDOWE Ustawa z dnia 8 marca 1996 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - art. 7.1 lit. 10) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) - Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: kultury fizycznej i turystyki - art

11 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.) - Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:...kultury fizycznej i turystyki - art Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 857) Ustawa zawiera regulacje prawne sportu dostosowane do obecnie panujących standardów europejskich, a jej celem jest ograniczenie prawnej reglamentacji sportu i zastąpienie ustaw o kulturze fizycznej i sporcie kwalifikowanym jednym aktem. Ustawa w szczególności wzmacnia pozycję klubów sportowych, które powinny mieć charakter korporacyjny i działać jako osoba prawna. Zostają zniesione bariery prawne w finansowaniu sportu przez organy jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale 6 (Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej) zawarte zostały regulacje dotyczące wspierania sportu ze środków publicznych, określając jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Rady gmin, powiatów czy sejmiki wojewódzkie mogą określać w drodze uchwały zasady wspierania sportu uwzględniając cel publiczny. Środki jednostek samorządu terytorialnego mogą być przeznaczane m.in. na: - realizację programów szkolenia sportowego; - zakupy sprzętu sportowego; - pokrycie kosztów organizowania zawodów i uczestnictwa w nich; - pokrycie kosztów wynajmu obiektów do celów szkoleniowych; - finansowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 10

12 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) określa: - rodzaje podmiotów mogących wykonywać zadania pożytku publicznego - art zakres zadań, które obejmuje sfera pożytku publicznego art. 4., w tym: - ochronę i promocję zdrowia, - wypoczynek dzieci i młodzieży, - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - formy współpracy oraz sposób współpracy z JST - art. 5. i art. 5a. oraz Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 28, poz. 146) określające obowiązki i tryb współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań pożytku publicznego. 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051) określa: - szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania na przebudowę, remonty i inwestycje obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych, tryb składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków FRKF na realizację zadań; - regulacje dot. trybu składania wniosków o dofinansowanie i przepisy określające niezbędne postanowienia zawieranych umów o dofinansowanie; - zasady rozliczania uzyskanego dofinansowania. 11

13 6. PROGRAM szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w. roku - Założenia organizacyjne i finansowe zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczących sportu młodzieżowego prowadzonych przez Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego Zawiera szczegółowe regulacje na dany rok kalendarzowy dot. organizacji i prowadzenia szkolenia i współzawodnictwa sportowego we wszystkich programach dofinansowywanych ze środków FRKF prowadzonych w Departamencie Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego. Aktualny Program oraz zasady i regulaminy dotyczące współzawodnictwa w sporcie kwalifikowanym dostępne są na stronach internetowych: 12

14 III. PROGRAMY INWESTYCYJNE POPRAWIAJĄCE STAN INFRASTRUKTURY SPORTU I REKREACJI OBIEKTY i URZĄDZENIA SPORTOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Od początku swojego działania (1999r.) Samorząd Województwa Wielkopolskiego z niezwykłą powagą odnosi się do stałej poprawy stanu bazy obiektów i urządzeń sportowych na terenie całego województwa. Opracowanie i przyjęcie odpowiednich zasad, kryteriów oraz priorytetów, pozwala władzom samorządu województwa w sukcesywny sposób przyczyniać się do stałego rozwoju oraz bieżącej poprawy warunków, związanych z bazą obiektów i urządzeń sportowych. Wielką uwagę przywiązuje się do zadań inwestycyjnych oraz remontowych, pozwalających w sposób stały i cykliczny poprawiać warunki do uprawiania sportu wyczynowego jak również szeroko pojętej kultury fizycznej. Dużą pomoc w realizacji powyższych przedsięwzięć, stanowią środki finansowe zabezpieczane corocznie przez budżet województwa wielkopolskiego. Służą one poszczególnym inwestorom jako pomoc finansowa związana z dofinansowaniem zadań własnych Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz organizacji pozarządowych. JST jak i inne podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, objętych programami rządowymi, takimi jak: - Wieloletni program rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego realizowany w oparciu o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Totalizator Sportowy). Jest programem tworzonym na całą kadencję władz samorządu województwa. - Program MOJE BOISKO ORLIK 2012, - Program BLISKO BOISKO, - Program WIELOFUNKCYJNE BOISKO dla DZIECI i MŁODZIEŻY. 13

15 1. BUDŻET WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W trakcie trwania III kadencji ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego dofinansowano łącznie 272 zadania dotyczące bieżącej poprawy stanu obiektów sportowych (183 umowy z JST oraz 89 umów z organizacjami pozarządowymi) związane z: - remontem / budową / przebudową - 75 boisk sportowych, - 67 sal gimnastycznych/hal/obiektów krytych, - 42 pomieszczeń szatniowo sanitarnych, - 40 innych obiektów, - 26 stadionów w tym 8 z urządzeniami l.a, - sprzętem sportowym doposażono - 22 obiekty sportowe, Na zrealizowanie w/w zadań w formie pomocy finansowej z budżetu województwa, wydatkowana została kwota ,- zł. (Dla porównania samorząd Województwa Wielkopolskiego I kadencji, na podobne działania przeznaczył zł.) 2. WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Program rozwoju, oparty jest o zaakceptowane uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zadania inwestycyjne, przewidziane do realizacji w czasie trwania kadencji władz województwa. Corocznie Wielkopolska z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymuje limit środków finansowych pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach którego możliwe jest otrzymanie dofinansowania poszczególnych zadań. Władze województwa wielkopolskiego z należytą troską odnoszą się do funkcjonującego programu, konsekwentnie realizując przyjęte priorytety w postaci: harmonijnego rozwoju bazy obiektów sportowych we wszystkich regionach województwa z uwzględnieniem zarówno potrzeb, tradycji jak i dotychczasowych osiągnięć sportowych, budowy obiektów o charakterze wielofunkcyjnym, stwarzającym możliwości uprawiania wielu dyscyplin o zbliżonym charakterze, budowy obiektów kubaturowych, uniezależniających uprawianie sportu od warunków atmosferycznych, budowy obiektów służących tradycyjnie wielkopolskim dyscyplinom sportu, 14

16 oraz kryteria: możliwości organizacyjnych zapewnienie warunków organizacyjno-prawnych proponowanego przedsięwzięcia (dokumentacja, wyjaśnione sprawy terenowo-prawne, uzbrojenie terenu), tworzenie klimatu akceptacji w społecznościach lokalnych z uwzględnieniem inicjatyw społecznych, finansowo ekonomiczne możliwości realizacji zadania w oparciu o budżet samorządu lokalnego, środki pozabudżetowe (fundacje, sponsorzy, dobrowolne opodatkowanie mieszkańców, środki pomocowe Unii Europejskiej), czasookresu realizacji ściśle powiązane z kryterium finansowo ekonomicznym. uwzględniające krótki okres realizacji zadania, zapewniający obniżenie kosztów inwestycji, nie dłuższy niż trzy lata, kosztów biorące pod uwagę zarówno koszt samej inwestycji jak i koszt późniejszej eksploatacji uwzględniającej lokalną sytuację ekonomiczną, lokalizacji uwzględniające potrzeby zarówno lokalne jak i zaspokojenie potrzeb regionu w zasięgu oddziaływania obiektu, likwidacja białych plam na sportowej mapie województwa, dostępności zapewnienie korzystania szerokiemu środowisku z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i zapobieganiu zjawiskom patologii społecznej, stwarzanie możliwości korzystania z obiektów w jak najdłuższym okresie dobowym (wysoki wskaźnik wykorzystania obiektu), poziomu sportowego uwzględniające poziom sportu kwalifikowanego, przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrażany w odpowiednim rankingu, aktywności sportowo rekreacyjnej społeczności lokalnej uwzględniające tradycje i popularność wybranych dyscyplin sportu i różnych form rekreacji na danym terenie. W trakcie trwania ostatniej kadencji w ramach Wieloletniego programu zrealizowanych zostało 46 zadań inwestycyjnych w tym: Wybudowano: 28 hal sportowych (44 x 22m.) i większych: Zbąszyń, Kiszkowo, Doruchów, Lisków, Koło, Objezierze (Oborniki Wlkp.),Piła (PWSZ), Budzyń, Chodzież (Starostwo Chodzieskie), Rydzyna, Gołuchów, Poznań (Uniwersytet Przyrodniczy), Miasto Turek, Szamocin, Luboń, Września, Piła (Zespół Szkół Gastronomicznych), Złotów, Rakoniewice, Nowe Miasto n/. Wartą, Gorzyce Wielkie (Gmina Ostrów Wlkp.), Czempiń, Okonek, Jarocin (JAROCIN-Sport), Dobrzyca, Kobylin, Murowana Goślina, Kórnik, 10 hal sportowych (36 x 18/19 m.): Mroczeń (Baranów), Grodziec, Dąbie, Boguszyce (Wierzbinek), Ostroróg, Stawiszyn, Łęka Opatowska, Stara Łubianka (Szydłowo), Ostrów Wlkp. (SP nr 7), Czajków, 15

17 1 salę gimnastyczną 24 x 12: Wysokie (Kramsk) (27 x 15) 5 krytych pływalni 25 x 12,5 Gniezno, Gostyń, Suchy Las, Wolsztyn, Ostrzeszów, 1 stadion lekkoatletyczny Leszno, oraz zmodernizowano: 1 krytą pływalnię Rawicz Nakłady poniesione przez inwestorów, obejmujące realizację zadań III kadencji, zamknęły się łączną kwotą ,- zł. z czego dofinansowanie za pośrednictwem FRKF wyniosło ,- zł. (16,7 %). Wszystkie inwestycje terenowe zrealizowane na terenie Wielkopolski w latach w ramach PRBOS w oparciu o Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Realizacja Wieloletnich programów rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego spowodowała, że do 15 listopada 2010 r. na terenie Wielkopolski zrealizowanych zostało 190 zadań inwestycyjnych w tym: Wybudowano: 76 hal widowiskowo sportowych ( 44 x 22 ) i większych Dopiewo, Kazimierz Biskupi, Rozdrażew, Witkowo, Poznań LO Marii Magdaleny, Konin, Kępno, Gostyń, Koźmin, Krajenka, Kalisz SP nr 10, Międzychód, Żerków, Poznań Gimnazjum nr 54, Skoki, Nietążkowo (Starostwo Kościańskie), Trzcianka, Ostrzeszów, Grodzisk Wlkp, Wolsztyn, Piaski, Tarnowo Podgórne,Kobyla Góra, Strzałkowo, Rawicz, Oborzyska Stare, Nekla, Zagórów, Kostrzyn Wlkp, Krobia, Czarnków, Wronki, Suchy Las, Ślesin, Krzyż Wlkp. Opatówek, Pniewy, Ostrów Wlkp Gimnazjum, Środa Wlkp, Gołańcz, Racot(Gmina Kościan), Poznań ZSzk. nr 2, Zakrzewo, Swarzędz ZSzk. nr 1, Krzywiń, Sośnie, Szamotuły ZSzk. nr 3, Sieroszewice, Zbąszyń, Doruchów, Kiszkowo, Lisków, Koło, Objezierze (Oborniki Wlkp), Piła PWSZ, Budzyń, Chodzież (Starostwo Chodzieskie), Rydzyna, Gołuchów, Poznań Uniwersytet Przyrodniczy, Turek, Szamocin, Luboń, Września, Piła Zesp. Szk. Gastr. (Starostwo Pilskie), Złotów, Nowe Miasto, Gorzyce Wielkie (Gmina Ostrów Wlkp.), Rakoniewice, Czempiń, Okonek, Jarocin (Jarocin-Sport), Dobrzyca, Kobylin, Murowana Goślina, Kórnik, 58 hal sportowych (36 x 18/19) Chocz, Kleszczewo, Rawicz Sarnowa, Kwilcz, Połajewo, Wielichowo, Szydłowo, Świętno(Wolsztyn), Michorzewo (Kuślin), Kłodawa, Orchowo, Poznań Siostry Zmartwychwstanki, Święta (Złotów Gmina), Władysławów, Czeszewo (Miłosław), Ujście, Białośliwie, Bojanowo, Piotrów (Blizanów), Ceków Kolonia, Gniezno II LO, Żychlin, (Starostwo Konińskie), Brenno(Wijewo), Kraszewice, Jaraczewo, Belęcin (Siedlec),Chodzież-Rataje (Starostwo Chodzieskie) Pleszew, Kościelec, Poznań - Szkoła Aspirantów - Pożarnictwa, Krotoszyn, Jarocin SP nr 2, Kalisz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Koźminek, Łobżenica, Kłecko, Mycielin, Miasteczko Krajeńskie, Pawłowice(Krzemieniewo), Rzgów, Mochy (Przemęt), Swarzędz Zalasewo, Kołaczkowo, Stare Miasto, Wilczyn, Tulce (Kleszczewo), Wolsztyn SP nr 3, Śrem ZSE Mroczeń (Baranów) Grodziec, Dąbie, Wysokie (Kramsk), Boguszyce (Wierzbinek), Ostroróg, Stawiszyn, Łęka Opatowska, Stara Łubianka (Szydłowo), Ostrów Wlkp. SP nr 7, Czajków, 18 sal gimnastycznych (24 x 12) Rychnów (Blizanów), Zbrudzewo (Śrem), Swarzędz (Ekos), Fałkowo (Łubowo), Antoniewo (Skoki Starostwo Wągrowieckie), Grzebienisko (Duszniki Wlkp.),Zimnowodna (Borek Wlkp.), Kawęczyn, Białobłoty (Gizałki), Opatów (Łęka Opatowska, Grabów, Pobiedziska Letnisko, Szklarka Przygodzicka (Ostrzeszów), Iwanowice (Szczytniki), Pobiedziska Jerzykowo, Kościan (Niepełnosprawni Starostwo Kościńskie), Trzcinica, Kleczew, 16

18 14 krytych pływalni (25x12,5) Ostrów Wlkp, Krotoszyn, Leszno, Środa Wlkp, Szamotuły, Koziegłowy, Złotów, Kościan, Poznań Gimnazjum nr 12, Gniezno OSiR dla niepełnosprawnych, Gostyń, Suchy Las, Wolsztyn, Ostrzeszów, 1 pawilon recepcyjno socjalny tor kolarski Kalisz, 1 boisko wielofunkcyjne Odolanów, 1 bieżnia lekkoatletyczna Ostrzeszów, 1 stadion lekkoatletyczny Leszno Wyremontowano / zmodernizowano: 7 krytych pływalni Śrem, Jarocin, Kalisz Invest-Pro, Chodzież, Konin, Śrem, Rawicz, 8 zadań w tym: - obiekty sportowe (skutki popowodziowe) Kalisz, - boisko piłkarskie Grodzisk Wlkp. - halę sportową KS Stal Ostrów Wlkp. - kompleks basenów otwartych Września, - halę lekkoatletyczną Kalisz, - halę sportową KS Unia Swarzędz, - halę tenisową Opalenica, - termoizolację krytej pływalni Ostrów Wlkp. oraz (4) po 1 zadaniu dotyczącym modernizacji: - boiska do rugby KS Posnania Poznań, - hali do judo (wymiana dachu) TS Olimpia Poznań, - 2 torowej kręgielni Wielspin Wągrowiec, - boiska hokeja na trawie (sztuczna nawierzchnia) KS Pocztowiec Poznań Łączne koszty jakie ponieśli inwestorzy wyniosły: ,3 tys. zł. w tym wartość dofinansowania z FRKF : ,7 tys. zł (21,3%). Województwo Wielkopolskie realizując inwestycje o strategicznym znaczeniu dla polskiego sportu, pozyskało także ze środków centralnych Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie, obejmujące następujące obiekty sportowe : stadion miejski w Poznaniu, zespół sportowych basenów olimpijskich w Poznaniu, obiekty sportowe KS STAL w Ostrowie Wlkp. stadion żużlowy im. A. Smoczyka w Lesznie, centrum treningowe szermierki AWF w Poznaniu, tor regatowy Malta w Poznaniu, boisko do hokeja na trawie AWF w Poznaniu, 17

19 3. PROGRAM MOJE BOISKO ORLIK 2012 Program Moje Boisko Orlik 2012 został przedstawiony przez Premiera Donalda Tuska podczas expose w dniu 23 listopada 2007 roku. Zakłada on budowę w każdej gminie na terenie całego kraju, ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Celem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. W skład kompleksu Orlik wchodzą boiska: piłkarskie o wymiarach 62 x 30 m. oraz wielofunkcyjne do piłki ręcznej 50 x 30 m. lub koszykówki 32 x 19 m. oraz budynek szatniowosanitarny. Koszt inwestycji został oszacowany na 1 mln złotych. Montaż finansowy zakłada finansowanie inwestycji z trzech budżetów: Państwa, Województwa oraz środków własnych inwestora. Województwo Wielkopolskie przystąpiło do I edycji programu zgłaszając 41 beneficjentów. Łącznie na budowę tych obiektów w 2008 r. samorząd województwa przeznaczył złotych, średni koszt budowy jednego kompleksu na terenie województwa wyniósł złotych. W roku 2009 Województwo Wielkopolskie stało się liderem w skali kraju, dzięki wybudowaniu 100 Orlików. Na ich budowę przeznaczono 109 mln złotych, z czego złotych pochodziło z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Dzięki sprawnej organizacji i szybko ogłaszanym przetargom średni koszt budowy kompleksu był mniejszy niż w I edycji i wyniósł złotych. Jednocześnie była to kwota o blisko 290 tysięcy niższa od zakładanych kosztorysów inwestorskich. Wielkopolskie Orliki powstawały bardzo sprawnie o czym może świadczyć fakt, iż pierwszy w kraju Orlik w 2009 roku otwarto w Kaliszu. W roku 2010 infrastruktura sportowa na terenie województwa wzbogaciła się o kolejnych 71 obiektów wybudowanych w ramach programu Moje Boisko Orlik Pewną innowacją w stosunku do typowego projektu, było poszerzenie oferty Orlika o bieżnie lekkoatletyczne, lodowiska oraz rzutnie. Łącznie w III edycjach na terenie województwa wybudowano ich 211, a swoją powierzchnią pokryły wszystkie powiaty. Razem Samorząd Województwa przeznaczył na ich budowę blisko 70 mln złotych. Nie zakończyło się na samej infrastrukturze, bowiem na każdym obiekcie został zatrudniony trener środowiskowy odpowiedzialny za prowadzenie zajęć sportowych na nowopowstałych obiektach. Poza tym wiosną 2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego powierzył zorganizowanie Turnieju Orlika o Puchar Marszałka Szkolnemu Związkowi Sportowemu. 18

20 Turniej rozegrano na ponad 100 boiskach wybudowanych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 i przyciągnął blisko 4000 osób, które reprezentowały barwy 370 drużyn. Z kolei jesienią 2010 roku przeprowadzono Turniej Orlika o Puchar Premiera RP. Rozgrywki miały charakter ogólnopolski, a finał rozegrano 23 października 2010 roku na warszawskim Torwarze. W kategorii chłopców młodszych triumfowała drużyna piłkarska UKS Czwórka Kościan. Wśród chłopców starszych finalistą była ekipa Szkółki Piłkarskiej OLO z Władysławowa w powiecie tureckim. Sukcesy wielkopolskich sportowców świadczą o tym, że Orliki w naszym województwie spełniły swoją rolę i przynoszą pierwsze owoce. Realizacja ORLIKÓW na terenie Wielkopolski w poszczególnych latach: 2008 r. 41 Białośliwie, Chodzież, Dopiewo, Gniezno, Kawnice, Gostyń, Grodzisk Wlkp Kłodawa, Plewiska, Konin, Żychlin, Kostrzyn Wlkp, Koźminek, Krzemieniewo, Lwówek, Lednogóra, Malanów, Miejska Górka, Międzychód, Okonek, Opatówek, Perzów, Piła, Pleszew, Poniec, Rakoniewice, Rokietnica, Słupca, Strzałkowo, Szamocin, Szamotuły, Śmigiel, Kobylec, Wieleń, Wolsztyn, Września, Sadlno, Władysławów, Wronki, Zduny, Żelazków, 2009 r. 100 Kalisz, Złotów, Puszczykowo, Brudzew, Przykona, Zakrzewo, Dolsk, Września, Kościan, Pobiedziska, Czarnków, Kaźmierz, Tuliszków, Gołańcz, Lubasz, Zbąszyń, Śrem, Zaniemyśl, Witkowo, Cielimowo (Niechanowo), Kiszkowo, Książ, Zagórów, Słupca, Kleczew,Gorzyce, Wielkie, Granowo, Garzyn (Krzemieniewo), Leszno, Wiry (Komorniki), Sieraków, Ujście, Nowy Tomyśl, Puszczykowo, Przeźmierowo (Tarnowo Podgórne), Krotoszyn, Kalisz, Krotoszyn, Zacharzyn (Gmina Chodzież), Rusko (Jaraczewo), Witaszyce (Jarocin), Jarocin, Jarocin, Działyń, Kórnik, Kamionki, Wolsztyn, Krobia, Lasocice (Święciechowa), Leszno, Mosina (pow. Poznański), Ostrów Wlkp,Blękwit (Gmina Złotów), Ślesin, 2 x Ostrów Wlkp, Stęszew, Środa Wlkp, Chocicza (Nowe Miasto), Krajenka, Rawicz, Wolsztyn, Pępowo, Luboń, Swarzędz, 4 x Konin, Kościelec, Międzychód, Łobżenica, Czerwonak, 5 x Poznań, Wyrzysk, Łubianka, Wilczyn, Koło, Wielowieś, Orzechowo (Miłosław), Krzywiń, 2 x Turek, Sośnie, Opalenica, Baranów, Murowana Goślina, Leszno, Września, Gniezno, Tulce, Kleszczewo, Gizałki, Mycielin, Przedecz, Rychwał, Krzymów, 2010 r. 71 Babiak, Borek Wlkp. Budzyń, Chobienice (Siedlec), Niepruszewo (Buk), Dąbie, Doruchów, Grodzisk Wlkp. Gniezno, Jaraczewo, Jarocin, Jastrowie, Kalisz, Kamieniec, Kołaczkowo, 3 x Koło (Wrząca, Powiercie, Starostwo Kolskie), 3 x Konin (Chorzeń, Gosławice, Starówka), Koźmin, Kramsk, Kraszewice, Kruszewo (Ujście), Leszno, Lipka, Łęka Opatowska, Miedzichowo, Mieleszyn, Mikstat, Nowy Folwark (Września), Oborniki Wlkp. Ostrów Wlkp. (Starostwo), Kościan, Pleszew (Starostwo), Piaski, Pniewy, Połajewo, 6 x Poznań (Grunwald, Śmiałego, Lecha, Chrobrego, Rusa,?), Mosina (Starostwo), Przygodzice, Przykona, Rogoźno, Rydzyna, Rzgów, Sieroszewice, Stare Miasto, Swarzędz, Szczytniki, Trzcianka, 2 x Turek, (Miasto, Starostwo Tureckie), Wągrowiec, Wijewo, Zbąszyń (Starostwo Nowotomyskie), 4. POZOSTAŁE PROGRAMY RZĄDOWE: W ramach tzw. programów rządowych istniała możliwość bezpośredniego pozyskania przez JST oraz inne podmioty, środków finansowych na realizację własnych zadań w zakresie budowy: a. w ramach programu BLISKO BOISKO obiekt piłkarski 60 x 30 m. sztuczna trawa, teren ogrodzony. - maksymalne dofinansowanie wynosiło ,- zł. przy założeniu, że koszty wybudowania obiektu wyniosły lub przekroczyły kwotę ,- zł. W latach na terenie Wielkopolski wybudowano 14 takich obiektów 19

21 b. w ramach programu WIELOFUNKCYJNE BOISKO dla DZIECI i MŁODZIEŻY otwarty obiekt o wymiarach 44 x 22 m. nawierzchnia poliuretanowa. - maksymalne dofinansowanie wynosiło ,- zł. przy założeniu, że koszty wybudowania obiektu wyniosły lub przekroczyły kwotę ,- zł. W latach na terenie Wielkopolski wybudowano 60 takich obiektów 5. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH WIELKOPOLSKI Dokonana przez Departament Sportu i Turystyki w 2010 r. aktualizacja infrastruktury obiektów i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie Wielkopolski, przedstawia się następująco: 1. Stadiony sportowe 181 a) Stadiony sportowe z widownią w tym: hokeja na trawie - 5 Gniezno, 3 x Poznań, Środa Wlkp. lekkoatletyczne (400 m. tartan) - 15 Jarocin, Konin, Leszno, Ostrów Wlkp. Ostrzeszów, 3 x Poznań, Piła, Sieraków, Tarnowo Podgórne, Wągrowiec, Września, Złotów, Żerków, piłkarskie ekstra - 3 Poznań, Grodzisk, Wronki z boiskiem piłkarskim i bieżnią la żużlowe - 6 Gniezno, Leszno, Ostrów, Piła, Poznań, Rawicz b) Stadiony gminne, miejsko gminne, Boiska piłkarskie 680 w tym: sztuczna trawa 105 x 68-6 Baranowo(Tarnowo Podgórne), Grodzisk, Jarocin, Poznań x 2, Wągrowiec, treningowe sztuczna trawa - 2 Ostrów Wlkp. (Gimnazjum nr 4 90 x 60 m.) Kępno (KOSiR 97x 54 m.) 3. Płyty piłkarskie Hale sportowe (44 x 22 m. i większe) z widownią Hale sportowe (36 x 19/18 m.) Sale gimnastyczne (24 x l2 m.) Salki gimnastyczne (18 x 9 m. i mniejsze) Kryte pływalnie (25 x 12,5 m.) /2 w ramach Aquaparku - 3 Ostrzeszów, Wolsztyn, Suchy Las, 20

22 9. Kompleksy boisk sportowych 243 w tym: sztuczna nawierzchnia 74* 10. Boiska do gier małych w tym: sztuczna nawierzchnia 246* koszykówka 330 (36*) piłka siatkowa 250 (44*) piłka ręczna 404 (51*) mini piłka nożna 238 ( 5*) boiska uniwersalne 227 (110*) piłka siatkowa plażowa Korty tenisowe Urządzenia lekkoatletyczne 748 w tym sztuczna nawierzchnia 145* bieżnie okólne 400 m. 66 (16*) różne odcinki bieżni la. 244 (57*) skocznie 300 (51*) rzutnie 138 ( 21*) 13. Pływalnie otwarte Kąpieliska sezonowe strzeżone Strzelnice sportowe 91 inne obiekty sportowe: Tory sportowe 18 w tym: jeździeckie 4 Leszno, Poznań, Racot, Jaszkowo, kartingowe 2 Gostyń, Poznań kolarskie 1 Kalisz łucznicze 3 3 x Poznań regatowe 2 Poznań, Opatówek, samochodowe 1 Poznań speedrowerowe 7 Bucz, Gniezno, Gostyń, Leszno, Piła, Poznań, Września, 21

23 Boiska sportowe do gier dużych 190 w tym: baseballowe 3 Miejska Górka 100 x 100, 70 x 70, 50 x 50, piłkarskie 188 rugby 1 Poznań hokeja na trawie 3 2 x Gniezno, Stęszew, Pawilony sportowe 147 w tym specjalistycznych 17 Przystanie wodne 41 w tym: kajakowe 6 wioślarskie 6 żeglarskie 28 Kręgielnie 8 Gostyń kryta 4 tory, Konin kryta 4 tory, Leszno kryta 4 tory, Ostrów Wlkp. kryta 2 tory, Pleszew kryta 2 tory, Poznań Czarna Kula kryta 4 tory, Wronki 4 tory, Zduny kryta 2 torowa - bowling, Hipodromy z krytymi ujeżdżalniami 4 Leszno, Poznań, Racot, Jaszkowo, Ściany wspinaczkowe 7 Czerwonak Gniezno, Komorniki, 3 x Poznań, Ostrów Wlkp. Trzemeszno, Tor saneczkowy 2 Chodzież, Poznań Skocznia narciarska (nieczynna) 1 Czarnków Skate Park 10 Buk, Czerwonak, Gniezno, Grodzisk Wlkp, Krotoszyn, Okonek, Ostrów Wlkp., Pleszew, Pobiedziska, Poznań, Tarnowo Podgórne, Squash 8 5 x Poznań, 2 x Śrem, Zaniemyśl, Sztuczne lodowiska zadaszone 9 Kościan, 3 x Poznań, Śrem, Tarnowo Podgórne, Wągrowiec, Września, Złotów Park linowy 3 Ostrów Wlkp., (Leszno prywatny), Kobylnica Swarzędz (prywatny) Materiał opracowano na podstawie ankiet nadesłanych przez terenowe jednostki samorządowe. Opracował: Adam Wojtyś Główny specjalista ds. inwestycji i infrastruktury sportowej Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 22

24 Tab. 1. Stan ilościowy podstawowych obiektów sportowych funkcjonujących na terenie Wielkopolski w układzie powiatowym na podstawie ankiet nadesłanych przez terenowe jednostki samorządowe. Programy rządowe Lp Powiaty ORLIK 2012 Blisko boisko Boisko wielofunkcyjne Stadiony sportowe Boiska piłkarskie Płyty piłkarskie Hale widowiskowo sportowe 44 x 22 i większe Hale sportowe 36 x 18/19 Sale gimnastyczne 24 x 12 Salki sportowe 18 x 9 i mniejsze Kryte pływalnie Kompleksy boisk sportowych Boiska do gier małych Korty tenisowe Urządzenia lekkoatletyczne Otwarte pływalnie Kąpieliska strzeżone Strzelnice sportowe 1 CHODZIESKI /1* 18 7/1* 10/3* CZARN.TRZCIANECKI brak - 30/5* GNIEŹNIEŃSKI /3* 26/18* GOSTYŃSKI /5* GRODZISKI /1* ½ p 3* 11/5* 3/6* 10/11* JAROCIŃSKI /1* * 71/5* 2/2* 9/11* m. KALISZ /7* 6/6* 4/3* 6/2* KALISKI brak 3/2* 46/3* 3 6/2* KĘPIŃSKI KOLSKI brak 1/1* 38/1 3/2* m. KONIN * /2* KONIŃSKI brak 6 78/7* 11 44/2* KOŚCIAŃSKI /6* 5 11/2*

25 14 KROTOSZYŃSKI /5* 13 7/3* * m. LESZNO /4* 26/1* 9/4* 6* LESZCZYŃSKI brak /3* MIĘDZYCHODZKI * 29/5* 3/6* 6/4* NOWOTOMYSKI ½ p 1/1* 28 12/2* 19/1* OBORNICKI /2* OSTROWSKI /1* /4* OSTRZESZOWSKI /4* m. PIŁA /3* 15 10/3* 18/5* PILSKI ½ /1* 10/2* PLESZEWSKI ½ - 35/6* 10 17/1* m. POZNAŃ /3* /½ 71/37* 137/140 * 86 54/16* POZNAŃSKI /1* 50/2* 27/1* /1* 54/25* 23/8* 30/14* RAWICKI /1* SŁUPECKI brak SZAMOTULSKI /2* 7 8/2* ŚREDZKI /2* 6 14/2* ŚREMSKI /2* TURECKI /5* 46 9/1* WĄGROWIECKI /1* /2* 9/2* 8/6* WOLSZTYŃSKI /14* WRZESIŃSKI /2* 59/2* 6 37/6* ZŁOTOWSKI /1* 34 5/5* 20/11* RAZEM 212 * 14 * 60 * x * 7* 2* 1/2 74* 246* 49* 143* Objaśnienia: Zestawienia dokonano na podstawie materiałów przekazanych przez jednostki samorządowe województwa wielkopolskiego w 2010 r. Szczegółowy materiał dotyczący poszczególnych gmin znajduje się w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Boiska do gier małych - piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, mini piłka nożna, piłka siatkowa plażowa, boiska uniwersalne Urządzenia lekkoatletyczne - bieżnie (okólne, proste), skocznie ( w dal, wzwyż, trójskok), rzutnie (pchnięcie kulą, inne ) * - oznacza obiekty względnie urządzenia posiadające sztuczne nawierzchnie, Kryte pływalnie - ½ - mały basen (12 x 8), ½ p mały basen prywatny 24

26 IV. PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE MIESZKAŃCÓW DO SPORTU I REKREACJI SPORT POWSZECHNY POWSZECHNY SPORT SZKOLNY Głównym realizatorem zadań w zakresie sportu szkolnego w województwie wielkopolskim jest Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA, który jest związkiem stowarzyszeń. Związek realizuje swoje zadania poprzez swoich członków zwyczajnych: powiatowe struktury SZS (27), kluby sportowe (90) oraz Międzyszkolne Ośrodki Sportowe przy ścisłej współpracy z powiatowymi organizatorami sportu (ponad 50). Związek realizuje swoje cele od ponad 56 lat. Siedzibą Związku jest miasto Poznań lokal przy ul. Woźnej 12. W 2005r. SZS WIELKOPOLSKA uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem działania Związku jest: a) prowadzenie swojej działalności w systemie edukacji narodowej, współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych. b) działanie w ramach ogólnopolskiego systemu kultury fizycznej i realizacja zadań zleconych przez władze państwowe i samorządowe w zakresie wychowania zdrowotnego, wychowania fizycznego i sportu młodzieży szkolnej, w tym również na rzecz osób niepełnosprawnych. c) troszczenie się o wyrównanie szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, które ze względu na warunki środowiskowe i socjalne nie mają szans rywalizacji sportowej. d) inspirowanie i organizacja środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej. e) działanie na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy spośród dorosłych w szczególności nauczycieli i rodziców. f) wspieranie realizacji nowej podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego w szczególności umożliwienie rywalizacji sportowej poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej głównie ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego na 25

27 podstawie podpisanych umów. Ostatnie 2 umowy z Urzędem Marszałkowskim były umowami trzy letnimi co w znacznej mierze ułatwia realizację zadań w pierwszych miesiącach każdego roku. Tab.2. Wysokość środków otrzymywanych na realizację zadań wynosiła. Nazwa instytucji Urząd Marszałkowski , ,00 w tym: szkolenie 2000,00 remont ośrodka 5000,00 MSiT poprzez ZG SZS , , , , , ,00 w tym: Turniej Orlika 78350,00 GrandPrix 43000, , , ,00 Wielkopolskie Kuratorium Oświaty Pożytek Publiczny 7650, , , , , , , ,06 Zadania ze środków UMWW dotyczyły: a) organizacji i przeprowadzenia rozgrywek współzawodnictwa sportowego dla Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjów w ramach Gimnazjady oraz Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Licealiady w najpopularniejszych dyscyplinach sportowych. Zadanie to realizowano na podstawie Kalendarza Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W każdej kategorii zorganizowano zawody rejonowe, które są następnym szczeblem współzawodnictwa po zawodach powiatowych przed Finałami Wojewódzkimi. Pełen cykl imprez obejmuje co roku ponad 440 zawodów sportowych. Co roku we współzawodnictwie sportowym szkół klasyfikowanych jest ponad: 490 Szkół Podstawowych, 400 Gimnazjów i 220 Szkół Ponadgimnazjalnych. We wszystkich imprezach organizowanych przez SZS WIELKOPOLSKA startuje ponad uczestników. XII WIMS odbywają się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Walkowiak. Najlepsze 6 szkół w każdej kategorii otrzymują nagrody w postaci sprzętu sportowego. Pierwszych sześć szkół z roku szkolnego 2009/2010 w poszczególnych kategoriach zostało przedstawionych poniżej. Można zauważyć w wielu przypadkach znaczny postęp szkół i plasowanie się z roku na rok na coraz wyższych pozycjach. 26

28 Tab. 3. Najlepsze Szkoły Podstawowe Szkoła rok szkolny 2009/2010 /miejsce rok szkolny 2008/2009 /miejsce rok szkolny 2007/2008 /miejsce rok szkolny 2006/2007 /miejsce SP nr 3 Wolsztyn I IV II IV SP nr 3 Konin II I I I SP nr 12 Leszno III XI LIV XII SP nr 7 Leszno IV X III VI SP nr 4 Piła V XIX LIII XXVIII SP nr 6 Poznań VI VI XXXXI XXXIV Tab. 4. Najlepsze Gimnazja Szkoła rok szkolny 2009/2010 /miejsce rok szkolny 2008/2009 /miejsce rok szkolny 2007/2008 /miejsce rok szkolny 2006/2007 /miejsce G nr 2 Września I I I I G nr 1 Śrem II IV XIV XXXXVI G nr 2 Wolsztyn III II VII XXVII G nr 6 Konin IV III X XIX G Czarnków V XII XII XXXIX G Przykona VI XIV III CXXVI/CXXVII Tab. 5. Najlepsze Szkoły Ponadgimnazjalne Szkoła rok szkolny 2009/2010 /miejsce rok szkolny 2008/2009 /miejsce rok szkolny 2007/2008 /miejsce rok szkolny 2006/2007 /miejsce ZSO Jarocin I IV VI V ZSO Turek II I I II LO Środa III V XVIII XXX ZSP nr 1 Kępno IV VII V VIII ZSE Złotów V XXXXVI LXXXXIX LXXIV/LXXV II LO Kalisz VI XIV XXXI LXII/LXIII Co roku prowadzona jest również klasyfikacja powiatów, całościowy wykaz dostępny jest na stronie internetowej Rok rocznie najlepsze szkoły z sukcesami reprezentują 27

29 województwo wielkopolskie na zawodach ogólnopolskich. W roku 2010 na szczególne wyróżnienie zasługują medaliści Ogólnopolskiej Gimnazjady w grach zespołowych w Siedlcu: w piłce siatkowej chłopców I miejsce Gimnazjum Nr 1 z Turku, w koszykówce dziewcząt I miejsce Gimnazjum Nr 9 z Poznania oraz w piłce ręcznej chłopców III miejsce Gimnazjum Nr 1 z Wągrowca. W Finale Ogólnopolskim mini koszykówki IMS, które odbyły się w czerwcu Toruniu reprezentantki szkoły podstawowej Nr 1 z Ostrowa Wielkopolskiego zdobyły srebrny medal, a chłopcy brązowy. Od wielu lat nasze województwo zdobywa czołowe miejsce w Krajowym Finale w Czwórboju LA, największy sukces ostatnich lat to złoto w 2010r. w Lesznie dla drużyny chłopców SP nr 7 z Piły. Od samego początku w Festiwalu unihokeju Puchar Bałtyku w Elblągu oficjalnej Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Unihokeju, drużyny z Wielkopolski startowały z sukcesami w 2010r. Potwierdziła to drużyna chłopców z Gimnazjum z Kębłowa zdobywając I miejsce. Od kilku lat z sukcesami startują w Mistrzostwach Świata ISF-u uczniowie naszego województwa, największym było zdobycie złotego medalu w Edynburgu w Szkocji w 2008 roku w biegu indywidualnym na orientację przez Patryka Piosika z ZS Mochów. Na tych samych zawodach drużyna z Moch zdobyła medal brązowy. b) organizacji Mistrzostw Szkół na poziomie wojewódzkim w dyscyplinach nie objętych współzawodnictwem sportowym. Organizacja imprez masowych w różnych dyscyplinach sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim dla dzieci i młodzieży szkolnej w tym również dla dzieci z domów dziecka. Podobnie jak Finały Wielkopolskie równie dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy nie objęte współzawodnictwem sportowym. Od kilku lat organizujemy cieszący się dużym uznaniem Turniej Domów Dziecka i Ośrodków Szkolno Wychowawczych w Kórniku - Bninie. Największym wyzwaniem w 2010 roku była Organizacja Wielkopolskiego Turnieju Orlika pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Turniej odbywał się na ponad 110 otwartych w całej Wielkopolsce Boiskach Orlik 2012 z udziałem ponad 450 drużyn. c) stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania wysokiego poziomu sportowego poprzez organizację szkolenia dzieci i młodzieży z uczniowskich klubów sportowych w tym organizacja obozów szkoleniowych i sportowych. Szkolenie prowadzone jest w ponad 63 sekcjach obejmujących swoim zasięgiem ponad 2500 dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej. Kluby co roku zdobywają ponad 1000 punktów w rywalizacji 28

30 sportowej. Przy podobnych środkach finansowych z roku na rok wspieramy coraz większą liczbę klubów ( r., r., r.). Dodatkowo kluby wspieramy realizując programy MSiT: - Animator Sportu Dzieci i Młodzieży - rocznie jest to kwota ponad 50 tysięcy, - Sportowe Wakacje - średnio rocznie kwota sięga ok. 40 tys.. Wspieramy również szkolenie środkami własnymi pochodzącymi z odpisu 1% pożytku publicznego. Dodatkowe wsparcie związku dotyczy automatycznego korzystania ze zbiorowej polisy NNW i OC młodych sportowców. Z obozów organizowanych przez SZS WIELKOPOLSKA korzysta rocznie średnio ok osób. W 2009 r. w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałanie Poprzez Sport Agresji i Patologii wśród dzieci i młodzieży w akcji obozowej wzięło udział 496 osób z 13 klubów (14 grup), młodzież trenująca różne dyscypliny sportu głównie lekkoatletykę i gry zespołowe. Obozy prowadzono w formie zgrupowań połączonych z treningami sportowymi na salach sportowych i obiektach otwartych. W 2010 r. zorganizowano obozy w Pogorzelicy, Żerkowie i Ustce dla 200 zawodników. d) realizacja zadań wspierających środowisko sportu szkolnego 1. Program systemowy : Zagrajmy o sukces Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). SZS WIELKOPOLSKA jest partnerem w realizacji Projektu dla Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Wielkość środków pozyskanych na realizację projektu wynosi zł na rok. Projekt skierowany jest do 9450 uczniów z 195 szkół z terenu całego woj. Wielkopolskiego. Są to szkoły, placówki oświatowe i ich organy prowadzące, realizujące kształcenie na poziomie gimnazjalnym. Projekt będzie realizowany przez 3 lata roku szkolnego od IX.2010 do VI W każdej szkole zakres zajęć będzie wynikał ze specyficznego zapotrzebowania występującego w danej szkole i będzie obejmował: Zajęcia ICT /Informatyczne/ 20% godzin Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych 15% godzin Języki obce 20% godzin 29

31 Pomoc psychologiczna 15% godzin Zajęcia sportowo-wychowawcze (stanowiące element zachęcający młodzież do uczestnictwa w projekcie) 30% godzin Wszyscy uczniowie uczestniczą we wszystkich modułach zajęć w projekcie. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz osobisty sprzęt sportowy, natomiast szkoły sprzęt do realizacji zajęć. Od września 2010 r. program realizowany jest w 63 szkołach przez 492 nauczycieli. 2. Programy Animator Sportu Dzieci i Młodzieży i Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych. Program Animator Sportu Dzieci i Młodzieży realizowany jest od 2002r. w dwóch edycjach. W 2010 roku w każdej edycji bierze udział 328 animatorów. Program Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych realizowany jest od 2003r. W 2010r. w każdej edycji brało udział po 25 osób. 3. Program Animator Moje Boisko ORLIK Program Animator Moje Boisko ORLIK 2012 realizowany jest w trzech edycjach. W roku 2009 w I edycji uczestniczyło 15 osób, w drugiej 26, a w trzeciej 33.W 2010r. animatorów realizujących program na 117 obiektach było Organizacja Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie W roku 2010 Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA był organizatorem Gran Prix Wlkp. w Półmaratonie, który odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka i Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego. W ramach Grand Prix zostało rozegranych 8 półmaratonów. 30

32 SPORT W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM Rada Środowiskowa Klubów Uczelnianych AZS funkcjonuje przy Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, a jej zadaniem jest wspieranie i koordynowanie, organizacyjnie i finansowo, działalności klubów uczelnianych AZS, funkcjonujących przy wyższych uczelniach. Rada ponadto ściśle współpracuje z komórkami, odpowiadającymi za rozwój sportu, w tych spośród uczelni wyższych, w których kluby takie nie działają. Radę tworzą prezesi poszczególnych klubów AZS oraz zastępcy kierowników Studium WF i Sportu. Dzięki stałemu rozszerzaniu obszaru działania i włączaniu do rozgrywek sportowych coraz większej liczby uczelni, z roku na rok coraz więcej studentów uczestniczy w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski. SPORT UCZELNIANY Sekcje sportowe Klubów Uczelnianych AZS uczestniczą w rozgrywkach sportowych, które prowadzone są na szczeblu ogólnopolskim i środowiskowym. Rywalizują one w ramach Mistrzostw Polski Szkół Wyższych, Mistrzostw Polski Typów Uczelni (od 2008 zmiana nazwy na Akademickie Mistrzostwa Polski), Turniejów Mistrzów Lig Międzyuczelnianych, Akademickich Mistrzostw Wielkopolski i Mistrzostw Studentów I Lat. Poznańscy studenci startują również w zawodach międzynarodowych, a aktywność w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych wykazuje Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Poznańskiej. Wyniki wielkopolskich zespołów w Akademickich Mistrzostwach Polski dowodzą o dobrej pracy sportowej w klubach uczelnianych AZS naszego środowiska. Rada Środowiskowa Klubów Uczelnianych AZS i poszczególne Kluby Uczelniane są również organizatorami Mistrzostw Studentów I Lat. Jest to cykliczny system rozgrywek, cieszący się dużym zainteresowaniem środowiska. Uzupełnieniem rozgrywek międzyuczelnianych w środowisku są turnieje o puchary Ich Magnificencji Rektorów Wielkopolskich Uczelni. Poszczególne kluby organizują również, na zlecenie Zarządu Głównego AZS, imprezy centralne, wchodzące w skład kalendarza Akademickich Mistrzostw Polski. Środowisko wielkopolskie jest pod tym względem jednym z najaktywniejszych i należy powiedzieć najbardziej pracowitych w Polsce. 31

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego średnia województwa 23,69 na 50 punktów miasto Chodzież 22,52 gmina Budzyń 21,65 gmina Chodzież_ 23,08 miasto-gmina Margonin 20,48 miasto-gmina Szamocin 20,08

Bardziej szczegółowo

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa wielkopolskiego

Ranking gmin województwa wielkopolskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa wielkopolskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI

KATEGORIA - CHŁOPCY. GMINA (opcjonalnie) MIEJSCE I ADRES ROZGRYWEK DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT CHODZIESKI Organizatorzy w terenie : Poznań - Macej Waśkiewicz 501816199, Piła - Ziatyk Mariusz 672154998, Leszno - Łuczak Piotr 655205580, Konin - Tomaszewski Wojciech 632437495, Kalisz - Kwiatkowski Wojciech 62

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Termin: 13 października 2015r. Miejsce: Poznań, Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 Opis:

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 54,00 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 20,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 54,00 % - Liceum Ogólnokształcące, Krzyż Wielkopolski 43,50 % - Liceum

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

Od 1999 / 2000 r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Od 1999 / 2000 r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej R e a l i z a c j a Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego Od 1999 / r. z wykorzystaniem środków specjalnych Totalizatora Sportowego obecnie Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

AG.210/13/13. UMOWA - projekt

AG.210/13/13. UMOWA - projekt AG.210/13/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Nazwa realizatora Miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-12-02

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty Ogłoszenia i komunikaty 2017-01-23 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 r. na

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 WBPiCAK Poznań 38 800 Poznań Poznań 2 Raczyńskich 38 800 Budzyń chodzieski

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 65,76% - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 58,69 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 53,60 % - Technikum, Chodzież 52,65 % - Technikum

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2016-06-09 09:00 16:00 CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR

SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR AG.271/01/17 Załącznik nr 4 do siwz SPIS LOKALIZACJI BIUR WODR powiat gmina adres chodzieski Budzyń ul. Lipowa 6,64-840 Budzyń chodzieski Chodzież ul. Mostowa 9,64-800 Chodzież chodzieski Margonin ul.

Bardziej szczegółowo

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe.

Waśkiewicz terenie : DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA CHODZIESKI CHŁOPCY Stróżewo, boisko sportowe. XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Poznań Macej Organizatorzy w Waśkiewicz terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 170 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr 170 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. Uchwała Nr 170 /2015 w sprawie: określenia warunków obejmujących zasady, priorytety oraz kryteria konieczne do opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 STYCZNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-01-15 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 SIERPNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-08-01 09:00 13:00 CZARNKOWSKO -TRZCIANECKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Bojanowo ul. Rynek 20 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Borek Wielkopolski Rynek 9 Kredyt Bank S.A. wielkopolskie Borek Wlkp ul. Kilińskiego 5 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Brudzew Pl.Wolności

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MARCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Świadczeniodawca Godz. postoju Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godz. postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

Adresy lokali wyborczych

Adresy lokali wyborczych Adresy lokali wyborczych Nr okręgu Okręg wyborczy Lokal wyborczy Adres Poczta 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Rogozińska

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2017-04-05 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA I.CEL Krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Przegląd i wstępna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00 XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Organizatorzy w terenie : Poznań Macej Waśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa świadczeniodawcy Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Godziny

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:30 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2011 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: LIPCA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: LIPCA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 11-31 LIPCA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data Godziny postoju Świadczeniodawca Miejsce postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN 2017-07-11 09:00

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Niskoemisyjnej L.p. 1 2 3 4 Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego 400/672/2015 Gmina Rawicz Gminy Rawicz 400/743/2015

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2009 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2009 PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US Opracowanie: Wydział Analiz,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Świadczeniodawca CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Data postoju Godziny postoju

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2010 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2010 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 11:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na Lp. Miejscowość Powiat Gmina Rok zał. Liczba lat 3. Kuchary Kościelne koniński - ziemski Rychwał 1915 101 4. Sarnowa rawicki Rawicz 1915 101 5. Brudzewo słupecki Strzałkowo 1915 101 6. Szetlewek słupecki

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2013 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68)

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68) Lp. Obszar Nazwa placówki Adres Numer telefonu 1. POWIAT KOŚCIAŃSKI NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY 64-030, STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A (65) 518 52 68 2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania

Tytuł projektu. Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania Lista ów ocenionych pozytywnie w konkursie w konkursie Nr IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ: )

1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ: ) 2 Załącznik Nr 1 1.Wykaz spraw, w których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze 1. Uchwała Nr XXIII/285/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 2009-04-08 w sprawie zmiany uchwały budŝetowej na 2009 rok (wpływ:2009-04-16)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 736 / 2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 11:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Szkolnego Zwi¹zku Sportowego

Kalendarz Imprez Szkolnego Zwi¹zku Sportowego Zatwierdzam Kalendarz Imprez Sportowych dzieci i m³odzie y szkolnej na rok 2014\2015 Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Kierownik Wydziału Edukacji mgr Sebastian Kończak Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła / Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:30 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. Uchwała Nr 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 3616/2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji gmin

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji W tym 1/3 na zakup nowości dla dzieci i młodzieży Wojewódzka Biblioteka Publiczna Poznań Poznań 85 055,00 28 352,00 1 i Centrum Animacji Kultury 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwana dalej ustawą Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15 Strona1 REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP.06.02.00-30-0146/15 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Start do kariery!, o numerze RPWP.06.02.00-30-0146/15, realizowanym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH GENERALNY POMIAR RUCHU W ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY () W PUNKTACH POMIAROWYCH W ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWO: WIEKOPOLSKIE NUMER WOJEWÓDZTWA: 30 Sam. z 30096 116 0,000 8,200 8,200 BININO-NOJEWO

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe problemy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

@wp.pl. Wieleń m-w Wieleń Szkolna 4

@wp.pl. Wieleń m-w Wieleń Szkolna 4 1.Czy Zamawiający przed terminem składania ofert może udostępnić wykaz szkół, w których przeprowadzone będzie badanie? Jeśli nie, prosimy o przybliżone dane na temat lokalizacji szkół objętych badaniem

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Poznań, styczeń 2013 1 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2015 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2016 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1% 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń

Chodzież DZIEWCZYNY Stróżewo, boisko sportowe godz.9.30 Piotr Jankowski Margonin Szamocin Budzyń Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Województwo wielkopolskie XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU Koordynatorzy okręgowi: 1. okręg kaliski: Wojciech Kwiatkowski 502091351 e-mail: kozpn@ozpnkalisz.pl 2. okręg koniński: Marcin

Bardziej szczegółowo

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1

1. Praca szkoleniowa. Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka Siatkowa Dziewcząt 4 Słupca 81 2. Piłka Siatkowa Chłopców 1 1 1. Praca szkoleniowa W latach 2006-2010 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy prowadził szkolenie w następujących sekcjach: Lp. Sekcja Ilość grup Miejscowość Średnia liczba uczestników w roku 1. Piłka

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego Od wielu lat Województwo Lubuskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz rozwój inwestycji sportowych, angażując się w sprawę budowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2014 - województwo wielkopolskie * "kwota po korekcie" (dokonana na podstawie informacji o poprawkach dokonanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo