INSTRUKCJA OBIEGU, KONTROLI I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBIEGU, KONTROLI I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie INSTRUKCJA OBIEGU, KONTROLI I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH 1. Cel instrukcji Ustalony i zorganizowany wewnątrz jednostki system funkcjonowania obiegu dokumentów informacji: - zapewnia ład dokumentacyjny, - ustala terminowość przekazywania dokumentacji księgowej, - ustala kontrole formalną, merytoryczną i rachunkową dowodów księgowych, - usprawnia organizację i dostosowanie dokumentacji księgowej do wymagań określonych przepisami i ustawami, - usprawnia technikę tworzenia, przepływu i przechowywania dowodów księgowych. 2. Dowody księgowe Dowód księgowy dokumentujący operacje gospodarczo-finansową w określonym miejscu i czasie, wymaga dla spełnienia swej roli określone cechy i przydatne funkcje. Do podstawowych cech dowodu księgowego wymaganego przepisami prawnymi zalicza się: - dokumentalność zaistniałych zadań lub stany w danym miejscu i czasie, - trwałość wpisanej treści, - rzetelność danych, - kompletność danych, - jednorodność dokumentowania operacji tzn., że na jednym dowodzie można dokumentować operacje tego samego rodzaju, - chronologiczność wystawiania kolejnych dowodów księgowych, - systematyczność numeracji kolejnych dowodów księgowych, - identyfikacyjność każdego dowodu księgowego wg ustalonego wzoru i określonej nazwie, - poprawność formalna tj. zgodność wystawionego dowodu z przepisami prawa, - poprawność merytoryczna i rachunkowa, - podmiotowość dowodu księgowego- dowód musi zawierać dane o podmiocie uczestników operacji, Do najważniejszych funkcji dowodu księgowego zalicza się ; - funkcję dokumentu - funkcję dowodową - funkcje księgową - funkcję informacyjno kontrolną Druki zapewniające poprawność formalną i merytoryczną wypełniać należy zgodnie z następującymi zasadami : 1. Dowód do księgowania musi wynikać z faktów i zdarzeń zaistniałych. 2. Dowód musi być zapisany czytelnie i trwale. 3. Treść, liczby w poszczególnych polach wypełnione muszą być w sposób nie budzący wątpliwości. 1

2 4. Podpisy na dowodach księgowych, pieczątki i daty muszą być w oryginale. 5. Numeracja kolejno wystawionych dowodów musi być ciągła, przyporządkowania kolejnej dacie. 6. Dowody księgowe zbiorcze sporządza się na podstawie prawidłowych dowodów źródłowych, pojedynczo wymienionych. 7. Jakiekolwiek wymazania i przeróbki na dowodach księgowych są niedopuszczalne. 8. Dowody źródłowe zewnętrzne mogą być korygowane wyłącznie przez dowody korygujące wystawiającego. 9. Błędy w dowodzie księgowym wewnętrznym mogą być poprawiane przez skreślenie błędnego wpisu, wpisane daty poprawki i podpisu osoby dokonującej czynności. Skreślona treść lub liczba musi być nadal czytelna. 10. Dopuszcza się stosowanie skrótów i symboli, powszechnie znanych. Każda operacja gospodarcza musi zostać zaewidencjonowana. Podstawą jej zapisu w księgach rachunkowych jest dowód księgowy, który musi spełniać określone ustawami wymagania. Prawidłowo wystawiony, opisany i zadekretowany dowód księgowy jest gwarancją prawidłowego zapisu księgowego. Dlatego tez każdy wpływający do jednostki dokument jest poddawany kontroli stanowiącej element większego systemu kontroli wewnętrznej. Kontrola zgodnie art. 68 ustawy o finansach publicznych, jest to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny.w ramach tej ustawy są określone cele, które jednostka musi realizować 3. Cele kontroli zarządczej i jej realizacja CEL Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi R E A L I Z A C J A Podstawowym aktami prawnym regulującym działalność jednostki są : ustawa z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela, ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 29 września 1994 roku o rachunkowości ze zmianami oraz statut szkoły Skuteczność i efektywność działania Wiarygodność sprawozdań Skuteczność i efektywność działania kontroli przejawiać się będzie w tym, że założone procedury kontroli będą rzeczywiście stosowane, pozwolą wychwycić ewentualne błędy i ustalić sposób postępowania zapobiegający powstawaniu takich błędów w przyszłości Szkoła jako podmiot sektora finansów publicznych musi sporządzać m.in. sprawozdania: budżetowe, finansowe, statystyczne. Zastosowane procedury kontroli zarządczej maja spowodować że dane przedstawione w tych sprawozdaniach będą odzwierciedlać rzeczywisty obraz szkoły Ochrona zasobów Jednostka dysponuje określonymi zasobami, zarówno materialnymi ( majątek ) jak i niematerialnymi (zasoby ludzkie). Kontrola zarządcza ma zabezpieczyć owe zasoby, sprawić, że będą one wykorzystywane w sposób efektywny, a w przypadku majątku nie będzie on narażony na 2

3 Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania Efektywność i skuteczność przepływu informacji Zarządzenie ryzykiem utratę lub zniszczenie W szkole będą przestrzegane zasady określone w przepisach ogólnych jak również zasady, które szkoła opracowała wewnętrznie. Właściwa informacja i jej prawidłowy obieg mają ogromny wpływ na funkcjonowanie jednostki jako całości. Jeśli zapewniony zostanie ich właściwy i skuteczny przepływ to informacje będą docierać do komórek i osób, którym są niezbędne do prawidłowej pracy oraz będą przekazywane we właściwym czasie. Szkoła realizuje cele podstawowe w ogólnych przepisach prawa ( kształcenie, wychowanie itd. ) oraz cele które stawia sobie sama Część tych celów ma charakter bezterminowy czyli na zawsze a część ma charakter okresowy czyli te których realizacja dotyczy danego roku szkolnego. Cel jest pewnym założeniem, które może być zrealizowane bądź nie. Jeżeli nie zostanie zrealizowany to wynika z konkretnych przyczyn. Zarządzanie ryzykiem w ramach kontroli zarządczej polega na przewidzeniu przyczyn, które mogą spowodować, że szkoła nie osiągnie założonych celów, i oszacowaniu, jakie jest ryzyko, że przyczyny te występują. Kontrola zarządczą obejmuje szerszy zakres działalności jednostki, cele postawione przed kontrolę zarządczą nastawione są bardziej na prawidłowe kształtowanie zdarzeń przyszłych niż kontrolę prawidłowości operacji, które już wystąpiły ( kontrola finansowa ograniczała się do procesów finansowych i związanych z majątkiem, kontrola zarządcza obejmuje całość funkcjonowania jednostki). Kontrola zarządcza ma pokazywać nie tylko prawidłowość gospodarki finansowej i gospodarowania majątkiem jednostki, ale też efektywność całej działalności jednostki. Kontrola zarządcza to szeroko pojęta kontrola wewnętrzna. Efektywne funkcjonowanie kontroli wymaga aktywnego działania ze strony kierownika jednostki i wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, które mają udział w zarządzaniu jednostką, obowiązków i zadań w zakresie kontroli zarządczej nie można przypisać lub ograniczyć do jednej komórki organizacyjnej. Należy podkreślić, że kontrola finansowa jest częścią kontroli zarządczej. 4. Funkcjonowanie kontroli zarządczej Wyróżnienie ISTOTA Kontrola Zarządcza Ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Obszarem kontroli zarządczej jest działalność szkoły jako całości. 3

4 CELE Celem kontroli zarządczej jest : zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. zapewnienie skuteczności i efektywności działania, zapewnienie wiarygodności sprawozdań, zapewnienie ochrony zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem. UREGULOWANIA ZEWNĘTRZNE OSOBY ODPOWIEDZIALNE WEWNĘTRZNE UREGULOWANIA Komunikat Ministra Finansów określający standardy Kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Kierownik jednostki dyrektor szkoły Plan działalności na rok następny Minister Finansów określił standardy kontroli zarządczej w komunikacie Nr 23 z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Celem standardów jest stosowanie jednolitego modelu kontroli zarządczej z uwzględnieniem specyficznych zadań jednostki i warunków w których działa. 1) STANDARD A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE na który składają się: - przestrzeganie wartości etycznych, - kompetencje zawodowe, - struktura organizacyjna, - delegowanie uprawnień. 2) STANDARD B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM na który składają się: - misja, - określenie celów i zadań, - monitorowanie i ocena ich realizacji, - identyfikacja ryzyka, - analiza ryzyka, - reakcja na ryzyko 3) STANDARD C MECHANIZMY KONTROLI który stanowią: gospodarczych, - dokumentowanie kontroli zarządczej, - nadzór, - ciągłość działania, - ochrona zasobów, - szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i 4

5 - mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych. 4) STANDARD D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA który stanowią: - bieżąca informacja, - komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna. 5) STANDARD E. MONITOROWANIE I OCENA na który składają się: - monitorowanie systemu kontroli zarządczej, - samoocena, - uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej. 5. Rodzaje kontroli dowodów księgowych Zgodnie z polskim prawem bilansowym, podstawą każdego zapisu księgowego w księgach rachunkowych jest dowód księgowy. Prawidłowy dowód księgowy gwarantuje poprawny zapis w księgach rachunkowych, rachunkowych co za tym idzie właściwe dane do sporządzenia rzetelnych sprawozdań. Ważne jest, aby dowód księgowy, zanim stanie się podstawą zapisu, został sprawdzony, a ewentualne błędy wykryte i odpowiednio poprawione. Ważny jest również właściwy opis dowodu księgowego. Dlatego każdy dowód księgowy poddawany jest kontroli. Stosuje się trzy podstawowe rodzaje kontroli dokumentów: 1) merytoryczną, 2) formalną, 3) rachunkową, 4) legalności, 5) celowości 6) gospodarności Kontrola merytoryczna polega na: sprawdzeniu zgodności dokumentu ze stanem faktycznym, czyli sprawdzeniu, czy opisana w dowodzie księgowym operacja gospodarcza faktycznie wystąpiła, czy właściwie zostały w dokumencie określone ilości i wartości usług bądź dóbr ( zgodnie z zamówieniem, umową). Kontrola formalna polega na: sprawdzeniu, czy dokument jest sporządzony zgodnie z przepisami prawa, a więc czy spełnia wymogi formalne. Zgodnie z artykułem 21 ustawy o rachunkowości za prawidłowy dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, 2) określenie stron ( nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 3) opis operacji oraz jej wartość, 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inna datą także datę sporządzenia dowodu. 5

6 5) Podpis wystawcy wodoru oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów ( jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej ) 6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych 9 dekretacja ), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania Kontrola rachunkowa polega na : sprawdzeniu poprawności wykonanych w dowodzie księgowym obliczeń matematycznych, czy poszczególne obliczenia zostały wykonane prawidłowo. Kontrola legalności polega na : ocenie, czy prawo jest przestrzegane. Jeśli nie, to należy ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy oraz przedstawić wnioski naprawcze. Kontrola gospodarność polega na : analiza kontrolowanej działalności pod kątem gospodarności ma wskazać, czy pieniądze wykorzystywane były oszczędnie i wydajnie, a nakłady były proporcjonalne do uzyskanych efektów. Kontrola celowości polega na : analizie, czy działania prowadzone mieściły się w celach określonych dla niej przez przepisy prawa. Ważne jest także, czy do osiągnięcia założonych celów zastosowano optymalne metody i środki oraz, przede wszystkim, czy założone cele zostały osiągnięte 6. Dokumentowanie przeprowadzenia kontroli Pracownik odpowiedzialny za poszczególne rodzaje kontroli zobowiązany jest udokumentować fakt, przeprowadzonej kontroli. Może to polegać na umieszczeniu adnotacji lub pieczęci oraz wpisaniu daty dokonania kontroli oraz podpisu pracownika lub sporządzeniu protokołu. Główny księgowy szkoły, z mocy ustawy o finansach publicznych, zobowiązany jest do dokonywania wstępnej kontroli dokumentów polegającej na stwierdzeniu, czy : nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem, dokumenty są kompletne, rzetelne i prawidłowe, zobowiązania wynikające z operacji opisanej w dokumencie mieszczą się w planie finansowym szkoły Kontrole tę potwierdza stawiając na w formie umieszczenia na dokumencie pieczęci. Na dokumentach księgowych pisemnie potwierdza się dokonanie wszystkich rodzajów kontroli merytoryczną,formalną,rachunkową,legalności,celowości,gospodarności 6

7 Wykaz pracowników upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej Lp. Rodzaj dokumentu Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Faktury,rachunki, listy płac, plany finansowe, noty,sprawozdania finansowe i budżetowe 1. Wszystkie dokumenty związane z realizacją Małgorzata Kozłowska Dyrektor szkoły gospodarki finansowo księgowej placówki Faktury, rachunki, listy płac 2. i w zastępstwie za dyrektora szkoły wszystkie dokumenty, które podpisuje dyrektor Mariusz Kot Wicedyrektor Wykaz pracowników upoważnionych do dokonywania kontroli formalno-rachunkowej Lp. Rodzaj dokumentu Imię i nazwisko Faktury,rachunki,noty, Stanowisko służbowe 1. Listy płac,sprawozdania budżetowe i finansowe Wszystkie dokumenty związane z realizacja Andrzej Bednarz Główny Księgowy gospodarki finansowo księgowej placówki Listy płac. 2. W zastępstwie za głównego Anna Cichawa Referent Księgowego wszystkie dokumenty, które podpisuje gł. księgowy Jednostki sektora finansów publicznych, w tym również szkoła, mają obowiązek stosować przy dokonywaniu wydatków przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 7

8 Zamówienie publicznym jest umowa zawierana odpłatnie miedzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Ustawa Prawo zamówień publicznych szczegółowo określa, do jakich zamówień się ją stosuje, przypadki kiedy jej się nie stosuje, oraz obliguje do dokonywania zamówień w określony sposób. Stąd na dokumentach zamieszcza się informację o zastosowanym trybie ( przetarg, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki itd.) Informację o zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza się na dokumentach w formie pieczęci. Zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości, dowód księgowy musi zawierać stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja ), a także podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Dekretacja oznacza wskazanie, na jakich kontach, po których stronach i w jakich kwotach operacja podlega ujęciu na kontach księgowych. Oznacza to, że na dowodzie księgowym umieszcza się adnotacje o zakwalifikowaniu dokumentu do zaksięgowania na poszczególne konta oraz klasyfikację budżetową. W przypadku zakupu przez jednostkę majątku stanowiącego środki trwałe, pozostałe środki trwałe ( np. pomoce dydaktyczne ), zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne muszą zostać wpisane do ksiąg inwentarzowych prowadzonych przy pomocy programu komputerowego. Na dowodzie księgowym stwierdzającym zakup takich składników majątku umieszcza się informacje o tym, w jakiej księdze i pod jaka pozycją wpisano dany składnik. Kontrolę dowodów księgowych prowadzi się po to, aby możliwie najszybciej wychwycić błędy po wpływie dokumentu do jednostki, jeśli nie został on sporządzony prawidłowo. Po stwierdzeniu uchybień błąd należy skorygować. Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują sposób postępowania przy poprawie błędów i tylko taki jest prawidłowy i właściwy do zastosowania. Sposób poprawiania błędu zależy od tego, czy mamy do czynienia z dokumentem własnym (wystawionym w jednostce), czy też z dokumentem otrzymanym z zewnątrz a wystawionym przez inne podmioty. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie poprzez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej. 7. Obieg dokumentów Oprócz tego, że dokumenty muszą być sporządzone prawidłowo, muszą również trafiać do jednostki, a potem we właściwej kolejności i odpowiednim czasie do poszczególnych osób i komórek. Droga dokumentu od momentu wpływu do zaksięgowania i zarchiwizowania nazywana jest obiegiem dokumentu. 8

9 Obieg dokumentu obejmuje drogę dokumentu od momentu sporządzenia (w przypadku dokumentów wewnętrznych) lub wpływu do jednostki (w przypadku dokumentów zewnętrznych) do momentu jego ujęcia w księgach rachunkowych (zaksięgowania) i zarchiwizowania Schemat obiegu dokumentów w szkole SEKRETARIAT SZKOŁY Przyjęcie dokumentu z zewnątrz, wstępna kontrola i zarejestrowanie dokumentu. Umieszczenie na dokumencie pieczęci potwierdzającej datę wpływu oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany. Segregacja poszczególnych dokumentów do odpowiednich osób i komórek w szkole. WŁAŚCIWA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA Kontrola merytoryczna dokumentu, potwierdzenie dokonania kontroli przez właściwego pracownika, umieszczenie na dokumencie adnotacji odnotowanie dokumentu lub zdarzeń w nim wskazanych w stosownych rejestrach i ewidencjach. KSIĘGOWOŚĆ Kontrola formalna i rachunkowa dokumentu, wstępna kontrola wynikająca finansach publicznych dokonywania przez głównego księgowego. z ustawy o DYREKTOR SZKOŁY Zatwierdzenie dokumentu i operacji gospodarczej wynikającej z dokumentu. KSIĘGOWOŚĆ Realizacja postanowień dokumentu, dekretacja i ewidencja dokumentu, przechowywanie dokumentu do czasu przekazania do archiwizacji. ZAKŁADOWA SKŁADNICA AKT Przechowywanie dokumentu w sposób i przez okres określony w odpowiednich przepisach Na obieg dokumentów składają się następujące podstawowe czynności : przyjmowanie dowodów z zewnątrz (obcych) lub sporządzanie (wystawianie ) dowodów własnych) gromadzenie i grupowanie dowodów oraz przeprowadzanie wstępnej kontroli, kontrola (sprawdzenie) dowodów pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności, przetwarzanie dowodów na inne dowody( zbiory, rozliczenia), 9

10 ujęcie danych z dowodów w prowadzonej ewidencji księgowej (księgach rachunkowych), w tym z uwzględnieniem potrzebnych rozliczeń z tytułu podatków i ubezpieczeń oraz analiz wewnętrznych, przechowywanie bieżące tj. do końca roku obrotowego w podziale na okresy sprawozdawcze, archiwizowanie akt przez okres ustawowo wymagany. 7.2.Obieg dokumentu zewnętrznego faktury SEKRETARIAT SZKOŁY Wpływ faktury, rejestracja w dzienniku korespondencji, przekazanie do księgowości. KSIĘGOWOŚĆ Kontrola formalna i rachunkowa faktury- kontrola głównego księgowego DYREKTOR SZKOŁY Kontrola merytoryczna, legalności, celowości gospodarności. Zatwierdzenie dokumentu. KSIĘGOWOŚĆ Realizacja płatności, dekretacja i ewidencja dokumentu, przechowywanie do czasu przekazania do składnicy zakładowej akt. ZAKŁADOWA SKŁADNICA AKT Przechowywanie dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami 7.3.Obieg dokumentu wewnętrznego dowodu kasowego KASA Wystawiane dowodu KW KSIĘGOWOŚĆ Kontrola formalna i rachunkowa KW, zatwierdzenie do wypłaty przez głównego księgowego DYREKTOR SZKOŁY Zatwierdzenie dokumentu do wypłat KASA 10

11 Realizacja postanowień dokumentu (wypłata gotówki), ewidencja dokumentu w raporcie kasowym, przekazanie raz na dziesięć dni dokumentu wraz z raportem księgowym głównemu księgowemu. KSIĘGOWOŚĆ Dekretacja i ewidencja dokumentu, przechowywanie do czasu przekazania do składnicy zakładowej akt. ZAKŁADOWA SKŁADNICA AKT Przekazanie dokumentu do zakładowej składnicy akt Ostatecznie każdy dokument z księgowości musi zostać zarchiwizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zasady przechowywania i przekazywania dokumentacja do archiwów państwowych reguluje rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167 z 2002 roku, poz ) Przede wszystkim określa ono, jakie dokumenty przez jaki okres muszą być przechowywane, kwalifikuje je do określonych kategorii i wskazuje sposób ich oznaczania. Rozporządzenie to rozróżnia następujące kategorie archiwalne dokumentacji : 1) A tą literą oznacza się dokumentacje stanowiącą materiały archiwalne podlegające trwałemu przechowywaniu przekazaniu do archiwum państwowego) 2) B jest to kategoria dokumentacji niearchiwalnej, czyli dokumentacji, która podlega brakowaniu po upływie określonego czasu: w ramach kategorii B wyróżnia się następujące podkategorie : B z dodaniem cyfr arabskich - symbolem tym oznacza się dokumentację o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu np. B-5 oznacza, że dokumenty podlegają czasowemu przechowaniu przez okres 5 lat i po tym okresie może nastąpić ich brakowanie. Bc- jest to dokumentacja mająca krótkotrwałe znaczenie praktycznie, która po pełnym jej wykorzystaniu jest przekazywana na makulaturę. BE z dodaniem cyfr arabskich - tak oznacza się dokumentację, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie, ekspertyzę przeprowadza archiwum państwowe, które może dokonać zmiany kategorii tej dokumentacji- zmiana kategorii może wiązać się z uznaniem dokumentacji za materiały archiwalne czy na kategorię A ( tak jest np. w sytuacji, kiedy przeprowadzający ekspertyzę stwierdzi, że dokumenty ze względu na swój charakter zakwalifikowane do kategorii B z upływem czasu nabrały szczególnej wartości historycznej ). Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w siedzibie jednostki przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 5 w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w podziale na okresy sprawozdawcze, (z reguły jeden miesiąc znajduje się w jednym segregatorze) w sposób pozwalający na ich łatwe 11

12 odszukanie. Z wyłączeniem dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości list płac, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe jednostki podlega trwałemu przechowywaniu. Pozostałe zbiory przechowuje się : 1) księgi rachunkowe 5 lat 2) karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki- przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat zazwyczaj te dokumenty przechowuje się co najmniej 50 lat. 3) dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości- przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu jej ważności. 4) dokumenty inwentaryzacyjne 5 lat, 5) pozostałe dowody księgowe i dokumenty 5 lat Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. RODZAJ DOKUMENTÓW Karty wynagrodzeń, karty zasiłkowe lub ich odpowiedniki oraz list płac Księgo rachunkowe ( w tym również programy komputerowe, za pomocą których prowadzone są księgi ) Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości Dowody księgowe (w tym : faktury, rachunki dowody PK, raporty kasowe i inne ważne dokumenty kasowe), a także dokumenty inwentaryzacyjne. Plany finansowe OKRES PRZECHOWYWANIA 50 lat 5 lat programy komputerowe 5 lat od momentu zaprzestania jego użytkowania. 5 lat od upływu jej ważności 5 lat 5 lat Deklaracje podatkowe w tym PIT-4,PIT-11,PIT 8AR Deklaracje ZUS ( DRA,RCA,RCX,RSA, ) 5 lat 50 lat 12

13 Sprawozdania budżetowe 5 lat z wyjątkiem rocznych, które przechowuje się trwale Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki na dzień bilansowy ) Trwale 7.3. Schemat graficzny obiegu poszczególnych dokumentów w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie. Dyrektor szkoły, Wicedyrektorzy Szkoły, Sekretariat, Główny księgowy, referenci, pracownicy pedagogiczni. 13

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Gmina Biała Twoje dobre miejsce

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Gmina Biała Twoje dobre miejsce Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.43.2012 Burmistrza Białej z dnia 06.06.2012 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Gmina Biała Twoje dobre miejsce 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach realizowanych projektów ze środków UE. 2. Instrukcja została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury

Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Załącznik do zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 9 listopada 2011 r. Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej 1 Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady sprawowania kontroli finansowej

Zasady sprawowania kontroli finansowej Zarządzenie nr 11/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 07.03.2011 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie art. 53 w zw.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie z dnia 1 grudnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie z dnia 1 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie określenia systemu kontroli zarządczej w Chełmskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2013 Kierownika GOPS z dnia 31.12.2013 r. DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są / art. 20 ustawy o rachunkowości / dowody księgowe stwierdzające

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza?

Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza? Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza? Kontrola finansowa jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte.

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej. Na podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. Procedury kontroli wewnętrznej oraz zasady przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 we Wrocławiu 1 Pojęcie kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11 /2015. Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 10 lipca 2015 r.

Zarządzenie nr 11 /2015. Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 10 lipca 2015 r. Zarządzenie nr 11 /2015 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 12/2010 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych wątpliwości i problemy. Prowadzący: Sebastian Bach

Rachunkowość i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych wątpliwości i problemy. Prowadzący: Sebastian Bach Rachunkowość i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych wątpliwości i problemy Prowadzący: Sebastian Bach Ustawa o rachunkowości Art. 4 ust. 3 uor Rachunkowość jednostki obejmuje: 2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2010/2011 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE z dnia 22 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2010/2011 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE z dnia 22 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2010/2011 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie: Regulaminu kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 22 w Rybniku. Działając na podstawie: - Art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece Zarządzenie nr 12/11 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu z dnia 15-09 - 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Załącznik Nr 1 do zarządzenia dyrektora Nr 23 z dnia 31.12.2010 A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 ustawy o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ZARZĄDZENIE NR 4 / 2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR.120.17.2015 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej

Regulamin kontroli zarządczej Regulamin kontroli zarządczej Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Gimnazjum Nr 7z Oddziałami Integracyjnymi im J. Korczaka w Tarnowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Zarządczej

Regulamin Kontroli Zarządczej Regulamin Kontroli Zarządczej A. Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2010 Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uaktualnienia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów ch) będącej załącznikiem nr 4 do Decyzji nr 1341/2004

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne.

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 marca 2016 r. Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy Standardy

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych : Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2012 Dyrektora GZEAGS w Kobylnicy z dnia 30 marca 2012r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2012 Dyrektora GZEAGS w Kobylnicy z dnia 30 marca 2012r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2012 Dyrektora GZEAGS w Kobylnicy z dnia 30 marca 2012r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI, OBIEGU I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Urząd Miejski w Głogowie Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Nr procedury P-IV-07 Wydanie 2 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest uporządkowanie obiegu dowodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 6 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 6 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp

Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH Jarosław Jurga Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Przykłady wzorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 5 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 5 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu Moja stara nowa szkoła realizowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej

Regulamin kontroli zarządczej Regulamin kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ PRZEDSZKOLA NR 4 NA 2010 ROK Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE 1. Prowadzenie kasy powierza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 2445/13 Burmistrza Andrychowa z dnia 02 grudnia 2013 r. Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie I. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez 5 lat w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja to ogół

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Zespołu Szkół Nr 92 w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Zespołu Szkół Nr 92 w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Zespołu Szkół Nr 92 w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ OBOWIĄZUJĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SYPNIEWIE od dnia 01 czerwca 2011r. z późniejszymi zmianami

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ OBOWIĄZUJĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SYPNIEWIE od dnia 01 czerwca 2011r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ OBOWIĄZUJĄCEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SYPNIEWIE od dnia 01 czerwca 2011r. z późniejszymi zmianami POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Załącznik Nr 2 do Instrukcji konroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w CSiR wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CSiR Nr 9/2010 Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 NSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora ŚDS z dnia 15 lutego 2013r INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU 1. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW Załącznik do Zarządzenia nr 135/10 dyrektora Publicznego Gimnazjum nr1 im. Króla Bolesława Chrobregoz dnia 29.10.201 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW 1 Ilekroć w niniejszej Instrukcji mowa o: 1)

Bardziej szczegółowo

OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla Projektu Teatralne warsztaty językowe w Szkole Podstawowej w Kończewie" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W ZPG i SP w Leźnie

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W ZPG i SP w Leźnie INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W ZPG i SP w Leźnie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ustalony i zorganizowany wewnątrz szkoły systemem funkcjonowania obiegu dokumentów i informacji: a) zapewnia

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie Załącznik Do Zarządzenia Nr 37/2015 Dyrektora ZSS przy USzD w Lublinie z dnia 22 grudnia 2015 roku REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R-0300-62/11 Zarządzenie Nr../2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia... 2011r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83-314 SOMONINO ul. Ccynowy 21 Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy

Bardziej szczegółowo