Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för Red Shield utesiren Bruksanvisning for Red Shield utesirene Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield User Instructions for Red Shield Outdoor Bell Box SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA SVENSKA Spara dessa anvisningar för framtida behov! Innehåll 1 st. utesiren 2 st. nycklar för TILL/FRÅN-omkopplare 5 st. skruvar med plugg 1 st. installations- och bruksanvisning BESKRIVNING Red Shield utesiren placeras på byggnadens framsida på väl synlig plats där den har visuellt avskräckande funktion för inkräktare. Om det trådlösa villalarmets Smart Panel utlöses ljuder sirenen i en minut samtidigt som blixtljuset är aktiverat. MONTERING Utesirenen ska placeras: på byggnadens utsida och inom larmpanelens räckvidd (testa innan du slutför installationen) på säkert avstånd från extrema temperaturkällor (radiatorer, ugnar, spisar och liknande) och större metallföremål som kan störa den trådlösa signalöverföringen. Installation Sätt TILL/FRÅN-omkopplaren i frånslaget läge (OFF) med den medföljande nyckeln. Använd krysskruvmejsel för att skruva ut skruven i utesirenens botten där den röda linsen sitter. Lossa försiktigt utesirenens framsida från den bakre delen. Anslut kabeln från larmets bakre del till TILL/FRÅN-omkopplaren. Sedan kan du ta bort utesirenens framsida helt från den bakre delen. Välj en plats där utesirenen tar emot en stark signal från det trådlösa villalarmets Smart Panel. Montera utesirenens bakre del på denna plats med medföljande skruvar och pluggar. När du monterar utesirenens bakre del måste du kontrollera att den ingreppsskyddande fjädern hörbart klickar i läge när enheten pressas mot väggen. Sätt i 4 st. nya alkaliska batterier storlek C (ingår inte) med rätt polaritet. Kontrollera att det blå omkopplarblocket har samma huskod som det trådlösa villalarmets Smart Panel (se avsnitt 4). Om till exempel huvudpanelens huskod är 1.ON 2.ON 3.ON 4.ON, måste huskoden på sirenen också vara 1.ON 2.ON 3.ON 4.ON. Anslut kabeln från larmets bakre del till TILL/FRÅN-omkopplaren. Tryck fast framsidan på den bakre delen och säkra med skruven i utesirenens botten. Användning HANDHAVANDE Ställ TILL/FRÅN-omkopplaren i läge TILL (ON) med den medföljande nyckeln för att aktivera utesirenen. Lampan börjar blinka långsamt. Nu kommer utesirenen att ljuda när den tar emot en trådlös signal från villalarmets Smart Panel. Du kan testa utesirenen genom att utlösa det trådlösa villalarmet, men var beredd på att omedelbart larma av systemet när du kontrollerat att utesirenen fungerar korrekt. Ljudet kan störa dina grannar. Kontrollera följande om sirenen inte ljuder: Att utesirenen har samma huskod som det trådlösa villalarmets Smart Panel Att utesirenens TILL/FRÅN-omkopplaren står i läge TILL (ON) Att utesirenen är placerad så att den får en stark signal från det trådlösa villalarmets Smart Panel. När utesirenen är ställd i läge TILL (ON) utlöses den omedelbart om den tas bort från väggen. När batteriet är på väg att ta slut och behöver bytas börjar indikeringslampan på utesirenen att blinka mycket snabbt. Byt batterierna enligt anvisningarna i avsnitt Installation (MONTERING). 2

3 Inställning av huskod SVENSKA Om inte fabriksinställningarna för det trådlösa villalarmets Smart Panel ändrats, behöver huskoden INTE ändras. Om däremot inställningarna på Smart Panel ändrats, eller behöver ändras för att lösa problem med att Smart Panel och sensorerna fungerar endast ibland eller inte alls, eller stör andra system, måste även huskoden på alla systemmoduler (sensorer och sirener) ändras. Huskoden kan ändras enligt nedan: Det finns fyra byglar eller DIP-omkopplare på varje enhet. Ta bort kåpan över bygelfacket. Ändra huskoden genom att flytta byglarna (ON = isatt/off = utdragen). Från fabrik är samtliga byglar isatta. Kontrollera att systemet fungerar korrekt genom att se till att byglarna på Smart Panel och alla övriga systemmoduler (sensorer och sirener) exakt stämmer överens. Byglar för huskod Smart Panel Alla sensorer Fabriksinställd huskod: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON * ON = isatt/off = utdragen DIP-omkopplare för huskod Fjärrstyrning Fabriksinställd huskod: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON UNDERHÅLL Produkten kan rengöras med en mjuk, fuktig trasa och sedan torkas. Använd inte slipande eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eller aerosolprodukter, eftersom sådana medel kan skada eller missfärga produkten. Se till att inte vätska tränger in i produkten. Försök aldrig rengöra produkten invändigt. Batterier Se till att batterier inte korroderar eller läcker, eftersom detta kan orsaka permanenta skador på produkten. Sätt i batterierna med polerna (+/ ) vända åt rätt håll enligt markeringarna i batterifacket. Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ. Använd inte laddningsbara batterier. Uttjänta batterier ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Batterier får inte brännas. Larmsystemets begränsningar Inte ens de mest avancerade larmsystem kan ge fullständigt skydd mot inbrott eller miljöhändelser. Alla larmsystem kan sättas ur funktion av olika orsaker. OBS! Det kan uppstå problem med larmsystemet om: sensorerna placeras utom hörhåll från platser där människor sover eller i avlägsna delar av byggnaden sensorerna placeras bakom dörrar eller andra hinder inkräktare tar sig in genom oskyddade ingångar, där inga sensorer är placerade inkräktare med hjälp av teknisk utrustning kan förbikoppla, blockera eller koppla bort hela systemet eller delar av det strömförsörjningen till sensorerna är otillräcklig eller har brutits sensorerna är placerade i olämpliga miljö-/temperaturförhållanden, till exempel för nära värmekälla. 3

4 SVENSKA OBS! Bristande underhåll är den vanligaste orsaken till fel på larmsystem. Testa larmen minst en gång i veckan för att kontrollera att sensorer och siren fungerar korrekt. Larmsystem kan berättiga till lägre försäkringspremier, men de kan aldrig ersätta försäkringsskydd. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: Jula AB, Box 363, SKARA 4

5 NORSK NORSK Ta vare på disse anvisningene for fremtidig bruk! Innhold 1 stk. utesirene 2 stk. nøkler for PÅ/AV-omkobler 5 stk. skruer med plugger 1 stk. installerings- og bruksanvisning BESKRIVELSE Red Shield utesirene plasseres på bygningens forside på et godt synlig sted hvor den virker visuelt avskrekkende på inntrengere. Hvis den trådløse boligalarmens Smartpanel utløses, høres alarmen i ett minutt samtidig som et blinkende lys er aktivert. MONTERING Utesirenen skal plasseres: på bygningens utside og innenfor alarmpanelets rekkevidde (test før du fullfører installeringen) på sikker avstand fra ekstreme temperaturkilder (radiatorer, ovner, komfyrer og liknende) og større metallgjenstander som kan forstyrre den trådløse signaloverføringen. Montering Bruk Still PÅ/AV-omkobler i avslått modus (OFF) med den medfølgende nøkkelen. Bruk et stjerneskrujern for å skru ut skruen i utesirenens bunn der den røde linsen sitter. Løsne forsiktig utesirenens forside fra den bakre delen. Koble kabelen fra alarmens bakside til PÅ/AV-omkobleren. Deretter kan du løsne utesirenens forside helt fra den bakre delen. Velg et sted der utesirenen mottar et sterkt signal fra den trådløse boligalarmens Smartpanel. Monter utesirenens bakre del på dette stedet med medfølgende skruer og plugger. Når du monterer utesirenens bakre del, må du kontrollere at den inngrepsbeskyttende fjæren hørbart klikker på plass når enheten presses mot veggen. Sett inn 4 stk. nye alkaliske batterier størrelse C (medfølger ikke) med rett polaritet. Kontroller at den blå omkoblerblokkeringen har samme boligsikkerhetskode som den trådløse boligalarmens Smartpanel (se avsnitt 4). Hvis for eksempel hovedpanelets boligsikkerhetskode er 1. ON 2.ON 3.ON 4.ON, må boligsikkerhetskoden på sirenen også være 1.ON 2.ON 3.ON 4.ON Koble kabelen fra alarmens bakside til PÅ/AV-omkobleren. Trykk fast forsiden på den bakre delen og fest med skruen i utesirenens bunn. BRUK Still PÅ/AV-omkobleren i posisjon PÅ (ON) med den medfølgende nøkkelen for å aktivere utesirenen. Lyset begynner å blinke sakte. Nå kommer utesirenen til å avgi signal når den mottar et trådløst signal fra boligalarmens Smartpanel. Du kan teste utesirenen ved å utløse den trådløse boligalarmen, men vær klar til å slå av systemet umiddelbart når du kontrollerer at utesirenen fungerer korrekt. Lyden kan forstyrre naboene dine. Kontroller følgende hvis sirenen ikke avgir alarm: Utesirenen skal ha samme boligsikkerhetskode som den trådløse boligalarmens Smartpanel. Utesirenens PÅ/AV-omkobleren skal stå i posisjon PÅ (ON). Utesirenen skal være plassert slik at den mottar et sterkt signal fra den trådløse boligalarmens Smartpanel. Når utesirenene er satt i posisjon PÅ (ON), utløses den umiddelbart hvis den tas vekk fra veggen. Når batteriet er på vei til å lades ut, må det byttes før indikatorlyset på utesirenen begynner å blinke svært hurtig. Bytt batteriene i henhold til anvisningen i avsnittet Installering (MONTERING). 5

6 Innstilling av boligsikkerhetskode NORSK Hvis ikke fabrikkinnstillingene for den trådløse boligalarmens Smartpanel er endret, trenger du IKKE å endre boligsikkerhetskoden. Hvis innstillingene på Smartpanel er endret, eller må endres for å løse et problem med at Smartpanel og sensoren bare fungerer innimellom eller ikke i det hele tatt, eller forstyrrer andre system, må også boligsikkerhetskoden på alle systemmoduler (sensorer eller sirener) endres. Boligsikkerhetskoden kan endres i henhold til nedenstående. Det finnes fire broer eller DIP-omkoblere på hver enhet. Fjern dekselet over brorommet. Endre boligsikkerhetskoden ved å flytte broene (ON = satt inn / OFF = trukket ut). Fra fabrikken er alle broer satt inn. Kontroller at systemet fungerer korrekt ved å kontrollere at broene på Smartpanel og alle andre systemmoduler (sensorer og sirener) stemmer eksakt overens. Broer for boligsikkerhetskode Smartpanel Alle sensorer Fabrikkinnstilt boligsikkerhetskode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON * ON = satt inn / OFF = trukket ut DIP-bryter for boligsikkerhetskode Fjernstyre Fabrikkinnstilt boligsikkerhetskode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON VEDLIKEHOLD Produktet kan rengjøres med en myk, fuktig klut og deretter tørkes. Ikke bruk slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler eller aerosolprodukter fordi slike midler kan skade eller misfarge produktet. Pass på at det ikke trenger væske inn i produktet. Ikke forsøk å rengjøre produktet innvendig. Batterier Pass på at batteriene ikke korroderer eller lekker, ettersom dette kan medføre permanente skader på produktet. Sett inn batteriene med polene (+/-) i riktig retning i henhold til markeringene i batterirommet. Ikke bland gamle og nye batterier eller batterier av forskjellig type. Ikke bruk oppladbare batterier. Brukte batterier skal kastes i henhold til gjeldende regler. Batterier må ikke brennes. Alarmsystemets begrensninger Selv det mest avanserte alarmsystem kan ikke garantere 100 % beskyttelse mot innbrudd eller miljøbetingede problemer. Alle alarmsystemer kan settes ut av funksjon av ulike årsaker. OBS! Du kan få problemer med alarmsystemet hvis: sensorene plasseres utenfor hørevidde fra steder der mennesker sover eller i fjerne deler av bygningen sensorene plasseres bak dører eller andre hindringer inntrengere tar seg inn gjennom ubeskyttede innganger, hvor det ikke er plassert noen sensor inntrengerne har teknologi som gjør at de kan forbikoble, blokkere eller koble ut hele systemet eller deler av det. strømforsyningen til sensorene er utilstrekkelig eller er brutt sensorene er plassert under uegnede miljø-/temperaturforhold, for eksempel for nært en varmekilde 6

7 NORSK OBS! Feil vedlikehold er den vanligste årsaken til feil på alarmsystem. Test alarmen minst én gang i uken for å kontrollere at sensoren og sirenen fungerer korrekt. Alarmsystemet kan gi deg rett til lavere forsikringspremie, men de kan aldri erstatte den tryggheten en forsikring gir. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 7

8 POLSKI POLSKI Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do przyszłego użytku! Zawartość 1 syrena zewnętrzna 2 klucze dla przełącznika WŁ/WYŁ 5 śrub i kołków rozporowych 1 instrukcja obsługi i instalacji OPIS Syrena zewnętrzna Red Shield powinna być zamontowana z przodu budynku, w miejscu widocznym z zewnątrz, aby spełniała zadanie odstraszania włamywaczy. Po wywołaniu alarmu przez Smart Panel w ciągu minuty dochodzi do aktywacji syreny i sygnału świetlnego. MONTAŻ Syrenę należy umieścić: na zewnętrznej stronie budynku, w zasięgu panelu alarmowego (sprawdź przed zakończeniem montażu); w odpowiedniej odległości od ekstremalnych źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchenki itp.) i większych metalowych przedmiotów, które mogą zakłócać bezprzewodowy przekaz sygnału. Instalacja Użyj załączonego klucza, aby ustawić przełącznik w pozycji WYŁ (OFF). Użyj śrubokręta krzyżakowego do wykręcenia śrub od spodu syreny w miejscu, gdzie znajduje się czerwona soczewka. Następnie ostrożnie oddziel przednią część syreny od tylnej. Odkręć blok połączeniowy na czarnym kablu, łączącym tylną część alarmu z przełącznikiem WŁ/WYŁ. Następnie całkiem zdejmij przednią część syreny od tylnej. Wybierz miejsce, w którym sygnał z bezprzewodowego panelu jest silny. Zamontuj tylną część w wybranym miejscu za pomocą śrub i kołków rozporowych. W trakcie montażu tylnej części usłyszysz wyraźne kliknięcie sprężyny przy dociskaniu elementu do ściany. Włóż 4 nowe alkaliczne baterie o rozmiarze C (nie wchodzą w skład zestawu) pamiętaj o polaryzacji. Upewnij się, że niebieski blok połączeniowy posiada taki sam kod, co Smart Panel (patrz rozdział 4). Jeśli np. kod panelu to: 1.ON (WŁ) 2.ON (WŁ) 3.ON (WŁ) 4.ON (WŁ), kod syreny powinien być ustawiony w pozycji 1.ON (WŁ) 2.ON (WŁ) 3.ON (WŁ) 4.ON (WŁ). Podłącz kabel z tylnej części alarmu do przełącznika WŁ/WYŁ. Dociśnij przednią część alarmu do tylnej i dokręć za pomocą śrub od spodu syreny. Sposób użycia OBSŁUGA Użyj załączonego klucza, aby ustawić przełącznik WŁ/WYŁ w pozycji WŁ (ON), aby aktywować syrenę (dioda zacznie powoli migać). Syrena włączy się po odebraniu sygnału z panelu. Możesz sprawdzić działanie syreny poprzez włączenie alarmu. Pamiętaj, aby niezwłocznie wyłączyć system, jeśli upewnisz się, że działa poprawnie. Dźwięk może być uciążliwy dla twoich sąsiadów. 8

9 POLSKI Jeśli syrena nie włącza się, sprawdź: czy kod w panelu i syrenie jest identyczny; czy przełącznik syreny jest w pozycji WŁ (ON); czy do syreny dociera silny sygnał z panelu. Kiedy przełącznik syreny jest w pozycji WŁ (ON), alarm włącza się niezwłocznie po zdjęciu syreny ze ściany. Jeśli bateria jest bliska wyczerpania i konieczna jest jej wymiana, wskaźnik na syrenie zaczyna migać szybciej. W takim przypadku wymień baterie według instrukcji w rozdziale Instalacja (MONTAŻ). Ustawianie kodu Jeśli ustawienia fabryczne bezprzewodowego panelu alarmowego Smart Panel nie zostały zmienione, NIE ma potrzeby zmiany kodu. Jeśli jednak ustawienia na panelu Smart Panel zostaną zmienione lub jeżeli muszą zostać zmienione, aby rozwiązać problem zakłóconej współpracy między panelem a czujnikami, lub panel i czujniki zakłócają działanie innych systemów, kod domowy musi zostać zmieniony we wszystkich modułach systemu (czujniki i syreny). Ustawienia kodu zmienia się zgodnie z poniższymi wskazówkami. Na każdej jednostce znajdują się cztery zworki i przełącznik typu DIP. Zdejmij pokrywę osłaniającą zworki. Aby zmienić kod, wyciągnij zworki z kontaktów lub wciśnij je. Włożona zworka oznacza położenie ON (WŁ), a wyjęta OFF (WYŁ). Ustawiony fabrycznie kod poznaje się po tym, że wszystkie zworki są wciśnięte. Upewnij się, że system działa poprawnie, sprawdzając, czy zworki na panelu i pozostałe moduły systemu (czujniki i syreny) są ze sobą zgodne. Zworki kodu Smart Panel Wszystkie czujniki Kod domowy ustawiony fabrycznie: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON *Zworka: ON (WŁ) = włożona, OFF (WYŁ) = wyciągnięta Przełącznik typu DIP Pilot zdalnego sterowania Kod domowy ustawiony fabrycznie: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON KONSERWACJA Produkt należy czyścić miękką, wilgotną szmatką, a później wytrzeć do sucha. Nie używaj ściernych i bazujących na rozpuszczalnikach środków czyszczących ani aerozoli, ponieważ środki tego typu mogą uszkodzić lub odbarwić produkt. Dopilnuj, aby woda nie dostała się do środka produktu i nigdy nie próbuj czyścić go od wewnątrz. Baterie Upewnij się, że baterie nie rdzewieją i nie przeciekają, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenia produktu. Włóż baterie odpowiednimi biegunami, zgodnie z oznaczeniem wewnątrz przegródki na baterie. Nie łącz starych i nowych baterii ani baterii różnego typu. Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania. Zużyte baterie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zużytych baterii nie wyrzucaj wraz z odpadami gospodarczymi. Nie wrzucaj baterii do ognia. 9

10 Ograniczenia systemu alarmowego POLSKI Nawet najbardziej zaawansowane systemy alarmowe nie gwarantują stuprocentowej ochrony przed włamaniem i zdarzeniami losowymi. Wszystkie systemy alarmowe mogą ulec obniżonej funkcjonalności lub mogą się z różnych powodów nie włączyć. UWAGA! Możliwe problemy z alarmem mogą pojawić się, jeśli: Czujniki nie są umieszczone w zasięgu słuchu śpiących ludzi lub są umieszczone w oddalonych częściach budynku; Czujniki są umieszczone za drzwiami lub innymi przeszkodami; Włamywacze wchodzą przez niechronione wejścia (tam, gdzie nie umieszczono czujników); Włamywacze przy pomocy odpowiedniego sprzętu mogą przełączyć, zablokować lub rozłączyć cały system bądź jego część; Zasilanie czujników zostało odłączone lub nie jest wystarczające; Czujniki nie są umieszczone w odpowiednim środowisku/temperaturze, np. są zbyt blisko źródła ciepła. UWAGA! Niewłaściwa konserwacja jest najczęstszą przyczyną usterek alarmu. Dlatego powinno się testować system alarmowy co najmniej raz w tygodniu, aby upewnić się, że czujniki i syreny działają poprawnie. System alarmowy umożliwia opłacanie niższych składek ubezpieczeniowych, ale nigdy całkowicie nie zastąpi ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 10

11 ENGLISH ENGLISH Save these instructions for future reference! Contents 1 outdoor bell box 2 keys for ON/OFF switch 5 screws with plugs 1 copy of installation and user instructions DESCRIPTION The Red Shield Outdoor Bell Box is placed on the front of the building in a clearly visible place, where it acts as a visual deterrent to intruders. If the wire-free home alarm Smart Panel is triggered, the siren will sound for one minute and the strobe light will be activated simultaneously. ATTACHMENT Positioning of the outdoor bell box: on the outside of the building and within range of the alarm panel (test before completing the installation) at a safe distance from extreme temperature sources (radiators, ovens, stoves, etc.) and large metal objects that can disrupt the wireless signal transfer. Installation Use Set the ON/OFF switch in the OFF position with the supplied key. Use a Phillips screwdriver to unscrew the screw in the base of the bell box where the red lens is placed. Carefully release the front of the bell box from the back part. Connect the wire from the back part of the alarm to the ON/OFF switch. The front of the bell box can now be completely removed from the back part. Choose a place where the bell box can receive a strong signal from the wire-free home alarm Smart Panel. Fit the back part of the bell box at this place using the supplied screws and plugs. When you fit the back part of the bell box, check that the tamperproof spring clicks into position when the unit is pressed against the wall. Insert 4 new alkaline batteries, size C (not included), with the correct polarity. Check that the blue switch block has the same house code as the wire-free home alarm Smart Panel (see section 4). For example, if the main panel house code is 1.ON 2.ON 3.ON 4.ON, the house code on the bell box must also be 1.ON 2.ON 3.ON 4.ON. Connect the wire from the back part of the alarm to the ON/OFF switch. Press the front onto the back part and secure with the screw on the base of the bell box. OPERATION Set the ON/OFF switch in the ON position with the supplied key to activate the bell box. The lamp will start flashing slowly. The bell box will now sound when it receives a wireless signal from the home alarm Smart Panel. You can test the bell box by triggering the wireless home alarm, but be prepared to immediately deactivate the system when you have checked that it is working properly. The sound can disturb your neighbours. Check the following if the bell box does not sound: That the bell box has the same house code as the home alarm Smart Panel That the ON/OFF switch on the bell box is in the ON position That the bell box is placed where it receives a strong signal from the Smart Panel. When the bell box is set to ON, it will be triggered immediately if it is removed from the wall. The LED indicator on the bell box will start flashing very quickly when the battery is getting flat and needs replacing. Replace the batteries according to the instructions in the section Installation (ATTACHMENT). 11

12 Setting the house code ENGLISH If the factory settings for the wire-free home alarm Smart Panel have not been changed, there is NO NEED TO CHANGE the house code. However, if the settings on the Smart Panel have been changed, or need to be changed to resolve a problem (whereby the Smart Panel and sensors only work occasionally or not at all, or are disrupting other systems), then the house code must also be changed on all the system modules (sensors and sirens). The house code can be changed as follows: There are four jumpers or DIP switches on each unit. Remove the cover over the jumper compartment. Change the house code by moving the jumpers (ON = inserted/off = pulled out). All jumpers are inserted on delivery from the factory. Check that the system is working properly by making sure that the jumpers on the Smart Panel and all other system modules (sensors and sirens) correspond exactly. Jumpers for house code Smart Panel All sensors Default house code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON * ON = inserted/off = pulled out DIP switch for house code Remote control Default house code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON MAINTENANCE The product can be cleaned with a soft, damp cloth and then dried. Do not use abrasive or solvent-based detergents or aerosol products, as such substances can damage or discolour the product. Make sure no water gets into the product. Never try to clean the inside of the product. Batteries Make sure that batteries do not corrode or leak; this can cause permanent damage to the product. Insert the batteries with the terminals (+/ ) correctly positioned as marked inside the battery compartment. Do not mix old and new batteries, or different types batteries. Do not use rechargeable batteries. Recycle used batteries in accordance with local regulations. Batteries must not be burned. Limitations of the alarm system Not even the most advanced alarm systems can provide full protection from intruders or environmental impact. All alarm systems can be disabled for different reasons. NOTE! Problems can occur with the alarm system, if: the sensors are not placed within earshot of the places where people sleep, or are placed in remote parts of the building the sensors are placed behind doors or other obstacles intruders gain access via unprotected entrances, where there are no sensors intruders are able to bypass, block or disconnect the system or parts of it, by using technical equipment the power supply to the sensors is inadaquate, or has been disconnected the sensors are placed in unsuitable environmental/temperature conditions, e.g. to close to a source of heat. 12

13 ENGLISH NOTE! Incorrect maintenance is the most common cause of alarm faults. Test the alarm at least once a week to check that the sensors and bell box are working properly. Alarm systems may entitle you to lower insurance premiums, but they can never replace insurance cover. Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. 13

14

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet

343-585. Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet 343-585 Bruksanvisning för nyckelskåp Bruksanvisning for nøkkelskap Instrukcja obsługi szafki na klucze User instructions for key cabinet SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-978 Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe 440-107 Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent 770-143 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej

Bruksanvisning för digital TV antenn. Bruksanvisning for digital TV-antenne. Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Bruksanvisning för digital TV antenn Bruksanvisning for digital TV-antenne Instrukcja obsługi anteny telewizji cyfrowej Operating Instructions for digital TV antenna 928-044 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W 801-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker

Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker Bruksanvisning för rökskåp Bruksanvisning for røykeskap Instrukcja obsługi wędzarki Operating Instructions for Smoker 769-004 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap Bruksanvisning för råttfälla Bruksanvisning for rottefelle Instrukcja obsługi pułapki na szczury Operating Instructions for Rat Trap 717-028 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Assembly Instructions for Storage Shelf 666-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. User Guide. Danfoss Air Units. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. User Guide. Danfoss Air Units. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE User Guide Danfoss Air Units www.heating.danfoss.com The English language is used for the original instructions. Other languages are a translation of the original instructions.

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

FIRE SAFETY IN THE HOME

FIRE SAFETY IN THE HOME FIRE SAFETY IN THE HOME BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W DOMU POLISH Did you know? You re twice as likely to die in a fire if you don t have a smoke alarm that works. 90 people die each year because the battery

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions Instrukcja obsługi

Operating Instructions Instrukcja obsługi Operating Instructions Instrukcja obsługi SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo