Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för Red Shield utesiren Bruksanvisning for Red Shield utesirene Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield User Instructions for Red Shield Outdoor Bell Box SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA SVENSKA Spara dessa anvisningar för framtida behov! Innehåll 1 st. utesiren 2 st. nycklar för TILL/FRÅN-omkopplare 5 st. skruvar med plugg 1 st. installations- och bruksanvisning BESKRIVNING Red Shield utesiren placeras på byggnadens framsida på väl synlig plats där den har visuellt avskräckande funktion för inkräktare. Om det trådlösa villalarmets Smart Panel utlöses ljuder sirenen i en minut samtidigt som blixtljuset är aktiverat. MONTERING Utesirenen ska placeras: på byggnadens utsida och inom larmpanelens räckvidd (testa innan du slutför installationen) på säkert avstånd från extrema temperaturkällor (radiatorer, ugnar, spisar och liknande) och större metallföremål som kan störa den trådlösa signalöverföringen. Installation Sätt TILL/FRÅN-omkopplaren i frånslaget läge (OFF) med den medföljande nyckeln. Använd krysskruvmejsel för att skruva ut skruven i utesirenens botten där den röda linsen sitter. Lossa försiktigt utesirenens framsida från den bakre delen. Anslut kabeln från larmets bakre del till TILL/FRÅN-omkopplaren. Sedan kan du ta bort utesirenens framsida helt från den bakre delen. Välj en plats där utesirenen tar emot en stark signal från det trådlösa villalarmets Smart Panel. Montera utesirenens bakre del på denna plats med medföljande skruvar och pluggar. När du monterar utesirenens bakre del måste du kontrollera att den ingreppsskyddande fjädern hörbart klickar i läge när enheten pressas mot väggen. Sätt i 4 st. nya alkaliska batterier storlek C (ingår inte) med rätt polaritet. Kontrollera att det blå omkopplarblocket har samma huskod som det trådlösa villalarmets Smart Panel (se avsnitt 4). Om till exempel huvudpanelens huskod är 1.ON 2.ON 3.ON 4.ON, måste huskoden på sirenen också vara 1.ON 2.ON 3.ON 4.ON. Anslut kabeln från larmets bakre del till TILL/FRÅN-omkopplaren. Tryck fast framsidan på den bakre delen och säkra med skruven i utesirenens botten. Användning HANDHAVANDE Ställ TILL/FRÅN-omkopplaren i läge TILL (ON) med den medföljande nyckeln för att aktivera utesirenen. Lampan börjar blinka långsamt. Nu kommer utesirenen att ljuda när den tar emot en trådlös signal från villalarmets Smart Panel. Du kan testa utesirenen genom att utlösa det trådlösa villalarmet, men var beredd på att omedelbart larma av systemet när du kontrollerat att utesirenen fungerar korrekt. Ljudet kan störa dina grannar. Kontrollera följande om sirenen inte ljuder: Att utesirenen har samma huskod som det trådlösa villalarmets Smart Panel Att utesirenens TILL/FRÅN-omkopplaren står i läge TILL (ON) Att utesirenen är placerad så att den får en stark signal från det trådlösa villalarmets Smart Panel. När utesirenen är ställd i läge TILL (ON) utlöses den omedelbart om den tas bort från väggen. När batteriet är på väg att ta slut och behöver bytas börjar indikeringslampan på utesirenen att blinka mycket snabbt. Byt batterierna enligt anvisningarna i avsnitt Installation (MONTERING). 2

3 Inställning av huskod SVENSKA Om inte fabriksinställningarna för det trådlösa villalarmets Smart Panel ändrats, behöver huskoden INTE ändras. Om däremot inställningarna på Smart Panel ändrats, eller behöver ändras för att lösa problem med att Smart Panel och sensorerna fungerar endast ibland eller inte alls, eller stör andra system, måste även huskoden på alla systemmoduler (sensorer och sirener) ändras. Huskoden kan ändras enligt nedan: Det finns fyra byglar eller DIP-omkopplare på varje enhet. Ta bort kåpan över bygelfacket. Ändra huskoden genom att flytta byglarna (ON = isatt/off = utdragen). Från fabrik är samtliga byglar isatta. Kontrollera att systemet fungerar korrekt genom att se till att byglarna på Smart Panel och alla övriga systemmoduler (sensorer och sirener) exakt stämmer överens. Byglar för huskod Smart Panel Alla sensorer Fabriksinställd huskod: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON * ON = isatt/off = utdragen DIP-omkopplare för huskod Fjärrstyrning Fabriksinställd huskod: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON UNDERHÅLL Produkten kan rengöras med en mjuk, fuktig trasa och sedan torkas. Använd inte slipande eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eller aerosolprodukter, eftersom sådana medel kan skada eller missfärga produkten. Se till att inte vätska tränger in i produkten. Försök aldrig rengöra produkten invändigt. Batterier Se till att batterier inte korroderar eller läcker, eftersom detta kan orsaka permanenta skador på produkten. Sätt i batterierna med polerna (+/ ) vända åt rätt håll enligt markeringarna i batterifacket. Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ. Använd inte laddningsbara batterier. Uttjänta batterier ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Batterier får inte brännas. Larmsystemets begränsningar Inte ens de mest avancerade larmsystem kan ge fullständigt skydd mot inbrott eller miljöhändelser. Alla larmsystem kan sättas ur funktion av olika orsaker. OBS! Det kan uppstå problem med larmsystemet om: sensorerna placeras utom hörhåll från platser där människor sover eller i avlägsna delar av byggnaden sensorerna placeras bakom dörrar eller andra hinder inkräktare tar sig in genom oskyddade ingångar, där inga sensorer är placerade inkräktare med hjälp av teknisk utrustning kan förbikoppla, blockera eller koppla bort hela systemet eller delar av det strömförsörjningen till sensorerna är otillräcklig eller har brutits sensorerna är placerade i olämpliga miljö-/temperaturförhållanden, till exempel för nära värmekälla. 3

4 SVENSKA OBS! Bristande underhåll är den vanligaste orsaken till fel på larmsystem. Testa larmen minst en gång i veckan för att kontrollera att sensorer och siren fungerar korrekt. Larmsystem kan berättiga till lägre försäkringspremier, men de kan aldrig ersätta försäkringsskydd. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: Jula AB, Box 363, SKARA 4

5 NORSK NORSK Ta vare på disse anvisningene for fremtidig bruk! Innhold 1 stk. utesirene 2 stk. nøkler for PÅ/AV-omkobler 5 stk. skruer med plugger 1 stk. installerings- og bruksanvisning BESKRIVELSE Red Shield utesirene plasseres på bygningens forside på et godt synlig sted hvor den virker visuelt avskrekkende på inntrengere. Hvis den trådløse boligalarmens Smartpanel utløses, høres alarmen i ett minutt samtidig som et blinkende lys er aktivert. MONTERING Utesirenen skal plasseres: på bygningens utside og innenfor alarmpanelets rekkevidde (test før du fullfører installeringen) på sikker avstand fra ekstreme temperaturkilder (radiatorer, ovner, komfyrer og liknende) og større metallgjenstander som kan forstyrre den trådløse signaloverføringen. Montering Bruk Still PÅ/AV-omkobler i avslått modus (OFF) med den medfølgende nøkkelen. Bruk et stjerneskrujern for å skru ut skruen i utesirenens bunn der den røde linsen sitter. Løsne forsiktig utesirenens forside fra den bakre delen. Koble kabelen fra alarmens bakside til PÅ/AV-omkobleren. Deretter kan du løsne utesirenens forside helt fra den bakre delen. Velg et sted der utesirenen mottar et sterkt signal fra den trådløse boligalarmens Smartpanel. Monter utesirenens bakre del på dette stedet med medfølgende skruer og plugger. Når du monterer utesirenens bakre del, må du kontrollere at den inngrepsbeskyttende fjæren hørbart klikker på plass når enheten presses mot veggen. Sett inn 4 stk. nye alkaliske batterier størrelse C (medfølger ikke) med rett polaritet. Kontroller at den blå omkoblerblokkeringen har samme boligsikkerhetskode som den trådløse boligalarmens Smartpanel (se avsnitt 4). Hvis for eksempel hovedpanelets boligsikkerhetskode er 1. ON 2.ON 3.ON 4.ON, må boligsikkerhetskoden på sirenen også være 1.ON 2.ON 3.ON 4.ON Koble kabelen fra alarmens bakside til PÅ/AV-omkobleren. Trykk fast forsiden på den bakre delen og fest med skruen i utesirenens bunn. BRUK Still PÅ/AV-omkobleren i posisjon PÅ (ON) med den medfølgende nøkkelen for å aktivere utesirenen. Lyset begynner å blinke sakte. Nå kommer utesirenen til å avgi signal når den mottar et trådløst signal fra boligalarmens Smartpanel. Du kan teste utesirenen ved å utløse den trådløse boligalarmen, men vær klar til å slå av systemet umiddelbart når du kontrollerer at utesirenen fungerer korrekt. Lyden kan forstyrre naboene dine. Kontroller følgende hvis sirenen ikke avgir alarm: Utesirenen skal ha samme boligsikkerhetskode som den trådløse boligalarmens Smartpanel. Utesirenens PÅ/AV-omkobleren skal stå i posisjon PÅ (ON). Utesirenen skal være plassert slik at den mottar et sterkt signal fra den trådløse boligalarmens Smartpanel. Når utesirenene er satt i posisjon PÅ (ON), utløses den umiddelbart hvis den tas vekk fra veggen. Når batteriet er på vei til å lades ut, må det byttes før indikatorlyset på utesirenen begynner å blinke svært hurtig. Bytt batteriene i henhold til anvisningen i avsnittet Installering (MONTERING). 5

6 Innstilling av boligsikkerhetskode NORSK Hvis ikke fabrikkinnstillingene for den trådløse boligalarmens Smartpanel er endret, trenger du IKKE å endre boligsikkerhetskoden. Hvis innstillingene på Smartpanel er endret, eller må endres for å løse et problem med at Smartpanel og sensoren bare fungerer innimellom eller ikke i det hele tatt, eller forstyrrer andre system, må også boligsikkerhetskoden på alle systemmoduler (sensorer eller sirener) endres. Boligsikkerhetskoden kan endres i henhold til nedenstående. Det finnes fire broer eller DIP-omkoblere på hver enhet. Fjern dekselet over brorommet. Endre boligsikkerhetskoden ved å flytte broene (ON = satt inn / OFF = trukket ut). Fra fabrikken er alle broer satt inn. Kontroller at systemet fungerer korrekt ved å kontrollere at broene på Smartpanel og alle andre systemmoduler (sensorer og sirener) stemmer eksakt overens. Broer for boligsikkerhetskode Smartpanel Alle sensorer Fabrikkinnstilt boligsikkerhetskode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON * ON = satt inn / OFF = trukket ut DIP-bryter for boligsikkerhetskode Fjernstyre Fabrikkinnstilt boligsikkerhetskode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON VEDLIKEHOLD Produktet kan rengjøres med en myk, fuktig klut og deretter tørkes. Ikke bruk slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler eller aerosolprodukter fordi slike midler kan skade eller misfarge produktet. Pass på at det ikke trenger væske inn i produktet. Ikke forsøk å rengjøre produktet innvendig. Batterier Pass på at batteriene ikke korroderer eller lekker, ettersom dette kan medføre permanente skader på produktet. Sett inn batteriene med polene (+/-) i riktig retning i henhold til markeringene i batterirommet. Ikke bland gamle og nye batterier eller batterier av forskjellig type. Ikke bruk oppladbare batterier. Brukte batterier skal kastes i henhold til gjeldende regler. Batterier må ikke brennes. Alarmsystemets begrensninger Selv det mest avanserte alarmsystem kan ikke garantere 100 % beskyttelse mot innbrudd eller miljøbetingede problemer. Alle alarmsystemer kan settes ut av funksjon av ulike årsaker. OBS! Du kan få problemer med alarmsystemet hvis: sensorene plasseres utenfor hørevidde fra steder der mennesker sover eller i fjerne deler av bygningen sensorene plasseres bak dører eller andre hindringer inntrengere tar seg inn gjennom ubeskyttede innganger, hvor det ikke er plassert noen sensor inntrengerne har teknologi som gjør at de kan forbikoble, blokkere eller koble ut hele systemet eller deler av det. strømforsyningen til sensorene er utilstrekkelig eller er brutt sensorene er plassert under uegnede miljø-/temperaturforhold, for eksempel for nært en varmekilde 6

7 NORSK OBS! Feil vedlikehold er den vanligste årsaken til feil på alarmsystem. Test alarmen minst én gang i uken for å kontrollere at sensoren og sirenen fungerer korrekt. Alarmsystemet kan gi deg rett til lavere forsikringspremie, men de kan aldri erstatte den tryggheten en forsikring gir. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 7

8 POLSKI POLSKI Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do przyszłego użytku! Zawartość 1 syrena zewnętrzna 2 klucze dla przełącznika WŁ/WYŁ 5 śrub i kołków rozporowych 1 instrukcja obsługi i instalacji OPIS Syrena zewnętrzna Red Shield powinna być zamontowana z przodu budynku, w miejscu widocznym z zewnątrz, aby spełniała zadanie odstraszania włamywaczy. Po wywołaniu alarmu przez Smart Panel w ciągu minuty dochodzi do aktywacji syreny i sygnału świetlnego. MONTAŻ Syrenę należy umieścić: na zewnętrznej stronie budynku, w zasięgu panelu alarmowego (sprawdź przed zakończeniem montażu); w odpowiedniej odległości od ekstremalnych źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchenki itp.) i większych metalowych przedmiotów, które mogą zakłócać bezprzewodowy przekaz sygnału. Instalacja Użyj załączonego klucza, aby ustawić przełącznik w pozycji WYŁ (OFF). Użyj śrubokręta krzyżakowego do wykręcenia śrub od spodu syreny w miejscu, gdzie znajduje się czerwona soczewka. Następnie ostrożnie oddziel przednią część syreny od tylnej. Odkręć blok połączeniowy na czarnym kablu, łączącym tylną część alarmu z przełącznikiem WŁ/WYŁ. Następnie całkiem zdejmij przednią część syreny od tylnej. Wybierz miejsce, w którym sygnał z bezprzewodowego panelu jest silny. Zamontuj tylną część w wybranym miejscu za pomocą śrub i kołków rozporowych. W trakcie montażu tylnej części usłyszysz wyraźne kliknięcie sprężyny przy dociskaniu elementu do ściany. Włóż 4 nowe alkaliczne baterie o rozmiarze C (nie wchodzą w skład zestawu) pamiętaj o polaryzacji. Upewnij się, że niebieski blok połączeniowy posiada taki sam kod, co Smart Panel (patrz rozdział 4). Jeśli np. kod panelu to: 1.ON (WŁ) 2.ON (WŁ) 3.ON (WŁ) 4.ON (WŁ), kod syreny powinien być ustawiony w pozycji 1.ON (WŁ) 2.ON (WŁ) 3.ON (WŁ) 4.ON (WŁ). Podłącz kabel z tylnej części alarmu do przełącznika WŁ/WYŁ. Dociśnij przednią część alarmu do tylnej i dokręć za pomocą śrub od spodu syreny. Sposób użycia OBSŁUGA Użyj załączonego klucza, aby ustawić przełącznik WŁ/WYŁ w pozycji WŁ (ON), aby aktywować syrenę (dioda zacznie powoli migać). Syrena włączy się po odebraniu sygnału z panelu. Możesz sprawdzić działanie syreny poprzez włączenie alarmu. Pamiętaj, aby niezwłocznie wyłączyć system, jeśli upewnisz się, że działa poprawnie. Dźwięk może być uciążliwy dla twoich sąsiadów. 8

9 POLSKI Jeśli syrena nie włącza się, sprawdź: czy kod w panelu i syrenie jest identyczny; czy przełącznik syreny jest w pozycji WŁ (ON); czy do syreny dociera silny sygnał z panelu. Kiedy przełącznik syreny jest w pozycji WŁ (ON), alarm włącza się niezwłocznie po zdjęciu syreny ze ściany. Jeśli bateria jest bliska wyczerpania i konieczna jest jej wymiana, wskaźnik na syrenie zaczyna migać szybciej. W takim przypadku wymień baterie według instrukcji w rozdziale Instalacja (MONTAŻ). Ustawianie kodu Jeśli ustawienia fabryczne bezprzewodowego panelu alarmowego Smart Panel nie zostały zmienione, NIE ma potrzeby zmiany kodu. Jeśli jednak ustawienia na panelu Smart Panel zostaną zmienione lub jeżeli muszą zostać zmienione, aby rozwiązać problem zakłóconej współpracy między panelem a czujnikami, lub panel i czujniki zakłócają działanie innych systemów, kod domowy musi zostać zmieniony we wszystkich modułach systemu (czujniki i syreny). Ustawienia kodu zmienia się zgodnie z poniższymi wskazówkami. Na każdej jednostce znajdują się cztery zworki i przełącznik typu DIP. Zdejmij pokrywę osłaniającą zworki. Aby zmienić kod, wyciągnij zworki z kontaktów lub wciśnij je. Włożona zworka oznacza położenie ON (WŁ), a wyjęta OFF (WYŁ). Ustawiony fabrycznie kod poznaje się po tym, że wszystkie zworki są wciśnięte. Upewnij się, że system działa poprawnie, sprawdzając, czy zworki na panelu i pozostałe moduły systemu (czujniki i syreny) są ze sobą zgodne. Zworki kodu Smart Panel Wszystkie czujniki Kod domowy ustawiony fabrycznie: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON *Zworka: ON (WŁ) = włożona, OFF (WYŁ) = wyciągnięta Przełącznik typu DIP Pilot zdalnego sterowania Kod domowy ustawiony fabrycznie: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON KONSERWACJA Produkt należy czyścić miękką, wilgotną szmatką, a później wytrzeć do sucha. Nie używaj ściernych i bazujących na rozpuszczalnikach środków czyszczących ani aerozoli, ponieważ środki tego typu mogą uszkodzić lub odbarwić produkt. Dopilnuj, aby woda nie dostała się do środka produktu i nigdy nie próbuj czyścić go od wewnątrz. Baterie Upewnij się, że baterie nie rdzewieją i nie przeciekają, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenia produktu. Włóż baterie odpowiednimi biegunami, zgodnie z oznaczeniem wewnątrz przegródki na baterie. Nie łącz starych i nowych baterii ani baterii różnego typu. Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania. Zużyte baterie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zużytych baterii nie wyrzucaj wraz z odpadami gospodarczymi. Nie wrzucaj baterii do ognia. 9

10 Ograniczenia systemu alarmowego POLSKI Nawet najbardziej zaawansowane systemy alarmowe nie gwarantują stuprocentowej ochrony przed włamaniem i zdarzeniami losowymi. Wszystkie systemy alarmowe mogą ulec obniżonej funkcjonalności lub mogą się z różnych powodów nie włączyć. UWAGA! Możliwe problemy z alarmem mogą pojawić się, jeśli: Czujniki nie są umieszczone w zasięgu słuchu śpiących ludzi lub są umieszczone w oddalonych częściach budynku; Czujniki są umieszczone za drzwiami lub innymi przeszkodami; Włamywacze wchodzą przez niechronione wejścia (tam, gdzie nie umieszczono czujników); Włamywacze przy pomocy odpowiedniego sprzętu mogą przełączyć, zablokować lub rozłączyć cały system bądź jego część; Zasilanie czujników zostało odłączone lub nie jest wystarczające; Czujniki nie są umieszczone w odpowiednim środowisku/temperaturze, np. są zbyt blisko źródła ciepła. UWAGA! Niewłaściwa konserwacja jest najczęstszą przyczyną usterek alarmu. Dlatego powinno się testować system alarmowy co najmniej raz w tygodniu, aby upewnić się, że czujniki i syreny działają poprawnie. System alarmowy umożliwia opłacanie niższych składek ubezpieczeniowych, ale nigdy całkowicie nie zastąpi ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 10

11 ENGLISH ENGLISH Save these instructions for future reference! Contents 1 outdoor bell box 2 keys for ON/OFF switch 5 screws with plugs 1 copy of installation and user instructions DESCRIPTION The Red Shield Outdoor Bell Box is placed on the front of the building in a clearly visible place, where it acts as a visual deterrent to intruders. If the wire-free home alarm Smart Panel is triggered, the siren will sound for one minute and the strobe light will be activated simultaneously. ATTACHMENT Positioning of the outdoor bell box: on the outside of the building and within range of the alarm panel (test before completing the installation) at a safe distance from extreme temperature sources (radiators, ovens, stoves, etc.) and large metal objects that can disrupt the wireless signal transfer. Installation Use Set the ON/OFF switch in the OFF position with the supplied key. Use a Phillips screwdriver to unscrew the screw in the base of the bell box where the red lens is placed. Carefully release the front of the bell box from the back part. Connect the wire from the back part of the alarm to the ON/OFF switch. The front of the bell box can now be completely removed from the back part. Choose a place where the bell box can receive a strong signal from the wire-free home alarm Smart Panel. Fit the back part of the bell box at this place using the supplied screws and plugs. When you fit the back part of the bell box, check that the tamperproof spring clicks into position when the unit is pressed against the wall. Insert 4 new alkaline batteries, size C (not included), with the correct polarity. Check that the blue switch block has the same house code as the wire-free home alarm Smart Panel (see section 4). For example, if the main panel house code is 1.ON 2.ON 3.ON 4.ON, the house code on the bell box must also be 1.ON 2.ON 3.ON 4.ON. Connect the wire from the back part of the alarm to the ON/OFF switch. Press the front onto the back part and secure with the screw on the base of the bell box. OPERATION Set the ON/OFF switch in the ON position with the supplied key to activate the bell box. The lamp will start flashing slowly. The bell box will now sound when it receives a wireless signal from the home alarm Smart Panel. You can test the bell box by triggering the wireless home alarm, but be prepared to immediately deactivate the system when you have checked that it is working properly. The sound can disturb your neighbours. Check the following if the bell box does not sound: That the bell box has the same house code as the home alarm Smart Panel That the ON/OFF switch on the bell box is in the ON position That the bell box is placed where it receives a strong signal from the Smart Panel. When the bell box is set to ON, it will be triggered immediately if it is removed from the wall. The LED indicator on the bell box will start flashing very quickly when the battery is getting flat and needs replacing. Replace the batteries according to the instructions in the section Installation (ATTACHMENT). 11

12 Setting the house code ENGLISH If the factory settings for the wire-free home alarm Smart Panel have not been changed, there is NO NEED TO CHANGE the house code. However, if the settings on the Smart Panel have been changed, or need to be changed to resolve a problem (whereby the Smart Panel and sensors only work occasionally or not at all, or are disrupting other systems), then the house code must also be changed on all the system modules (sensors and sirens). The house code can be changed as follows: There are four jumpers or DIP switches on each unit. Remove the cover over the jumper compartment. Change the house code by moving the jumpers (ON = inserted/off = pulled out). All jumpers are inserted on delivery from the factory. Check that the system is working properly by making sure that the jumpers on the Smart Panel and all other system modules (sensors and sirens) correspond exactly. Jumpers for house code Smart Panel All sensors Default house code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON * ON = inserted/off = pulled out DIP switch for house code Remote control Default house code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON MAINTENANCE The product can be cleaned with a soft, damp cloth and then dried. Do not use abrasive or solvent-based detergents or aerosol products, as such substances can damage or discolour the product. Make sure no water gets into the product. Never try to clean the inside of the product. Batteries Make sure that batteries do not corrode or leak; this can cause permanent damage to the product. Insert the batteries with the terminals (+/ ) correctly positioned as marked inside the battery compartment. Do not mix old and new batteries, or different types batteries. Do not use rechargeable batteries. Recycle used batteries in accordance with local regulations. Batteries must not be burned. Limitations of the alarm system Not even the most advanced alarm systems can provide full protection from intruders or environmental impact. All alarm systems can be disabled for different reasons. NOTE! Problems can occur with the alarm system, if: the sensors are not placed within earshot of the places where people sleep, or are placed in remote parts of the building the sensors are placed behind doors or other obstacles intruders gain access via unprotected entrances, where there are no sensors intruders are able to bypass, block or disconnect the system or parts of it, by using technical equipment the power supply to the sensors is inadaquate, or has been disconnected the sensors are placed in unsuitable environmental/temperature conditions, e.g. to close to a source of heat. 12

13 ENGLISH NOTE! Incorrect maintenance is the most common cause of alarm faults. Test the alarm at least once a week to check that the sensors and bell box are working properly. Alarm systems may entitle you to lower insurance premiums, but they can never replace insurance cover. Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. 13

14

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb Bruksanvisning för RGB-lampa LED Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED Instrukcja obsługi żarówki RGB LED User Instructions for RGB LED Bulb 420-608 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 716-032 Bruksanvisning för tak till robotgräsklippare Bruksanvisning for tak til robotgressklipper Instrukcja użytkowania zadaszenia do kosiarki samojezdnej User Instructions for robot mower roof SE -

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 9-09 9- Bruksanvisning för adapter vattentemperaturgivare Bruksanvisning for adapter til vanntemperaturmåler Instrukcja obsługi przejściówki do czujnika temperatury wody User instructions for Adapter Water

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Bruksanvisning för solcellsbelysning Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Operating Instructions for Solar Cell Lamp 422-363 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem Bruksanvisning för tvålpump med sensor Bruksanvisning for såpedispenser med sensor Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem User Instructions for Soap Dispenser with Sensor 431-113 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 604-172 Bruksanvisning för blixtlampa LED Bruksanvisning for varsellys LED Instrukcja obsługi lampy błyskowej LED User Instructions for flashing light LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterivärmda handskar. Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker. Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie

Bruksanvisning för batterivärmda handskar. Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker. Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie Bruksanvisning för batterivärmda handskar Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie User Instructions for Battery Heated Gloves 9-07 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick 422-981 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fjärrkontroll. Bruksanvisning for fjernkontroll. Instrukcja obsługi pilota. Operating Instructions for Remote Control

Bruksanvisning för fjärrkontroll. Bruksanvisning for fjernkontroll. Instrukcja obsługi pilota. Operating Instructions for Remote Control Bruksanvisning för fjärrkontroll Bruksanvisning for fjernkontroll Instrukcja obsługi pilota Operating Instructions for Remote Control 408-055 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Bruksanvisning för ljusslang LED Bruksanvisning for lysslange LED Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Operating instructions for LED rope lighting 946 487 / 946 488 / 946 489 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för Red Shield översvämningssensor. Bruksanvisning for Red Shield oversvømmelsessensor

Bruksanvisning för Red Shield översvämningssensor. Bruksanvisning for Red Shield oversvømmelsessensor Bruksanvisning för Red Shield översvämningssensor Bruksanvisning for Red Shield oversvømmelsessensor Instrukcja instalacji i obsługi czujnika przeciwzalaniowego Red Shield User Instructions for Red Shield

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 033-191 Bruksanvisning för oljefilteravdragare Bruksanvisning for oljefilteravdrager Instrukcja obsługi klucza do filtra oleju User instructions for oil filter puller SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-396 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light Monteringsanvisning för plafond Monteringsanvisning for taklampe Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Ceiling Light 422-322 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio Bruksanvisning för FM/AM radio Bruksanvisning for FM/AM-radio Instrukcja obsługi radia FM/AM User Instructions for FM/AM radio 920-095 920-098 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales Bruksanvisning för köksvåg Bruksanvisning for kjøkkenvekt Instrukcja obsługi wagi kuchennej User Instructions for Kitchen Scales 821-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare Bruksanvisning for vann-/smussutskiller Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Operating Instructions for Water/Dirt Separator 080-209 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego Bruksanvisning för universal bilhållare Bruksanvisning for universal bilholder Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego User Instructions for Universal Car Holder 934-012 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Bruksanvisning för insektsskrämma Bruksanvisning for insektjager Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Operating Instructions for Insect Repeller 717-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki z 18 diodami LED Operating Instructions for Rechargeable Torch

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 423-340 Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadssett Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingsset Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight,

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-565 Bruksanvisning för oljetrycksmätare Bruksanvisning for oljetrykkmåler Instrukcja obsługi miernika ciśnienia oleju User instructions for oil pressure meter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord. Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur. Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth

Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord. Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur. Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth User Instructions for Bluetooth Keyboard 924-829 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator Bruksanvisning för luftsmörjare Bruksanvisning for luftsmører Instrukcja obsługi smarownicy powietrza Operating Instructions for Air Lubricator 080-205 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringsskåp av plåt. Bruksanvisning for oppbevaringsskap i metall. Instrukcja montażu blaszanej szafy magazynowej

Bruksanvisning för förvaringsskåp av plåt. Bruksanvisning for oppbevaringsskap i metall. Instrukcja montażu blaszanej szafy magazynowej Bruksanvisning för förvaringsskåp av plåt Bruksanvisning for oppbevaringsskap i metall Instrukcja montażu blaszanej szafy magazynowej Assembly Instructions for Metal Locker 349-118 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley Bruksanvisning för kärra Bruksanvisning for tralle Instrukcja obsługi wózka User Instructions for Hand Trolley 271-010 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Bruksanvisning för markpostlåda Bruksanvisning for bakkepostkasse Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Operating Instructions for Free-Standing Post Box 794-052 794-054 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-156 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED User Instructions for LED Strip, Extension 423-309 SV NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej User Instructions for Work Lamp 425-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skottkärra Bruksanvisning for trillebår Instrukcja obsługi taczki Operating instructions for Wheelbarrow

Bruksanvisning för skottkärra Bruksanvisning for trillebår Instrukcja obsługi taczki Operating instructions for Wheelbarrow Bruksanvisning för skottkärra Bruksanvisning for trillebår Instrukcja obsługi taczki Operating instructions for Wheelbarrow 707-048 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Monteringsanvisning för utomhusbelysning Monteringsanvisning for utendørsbelysning Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Installation Instructions for Outdoor Light 422-345 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för Red Shield stötsensor. Bruksanvisning for Red Shield støtsensor. Instrukcja obsługi czujnika wstrząsu Red Shield

Bruksanvisning för Red Shield stötsensor. Bruksanvisning for Red Shield støtsensor. Instrukcja obsługi czujnika wstrząsu Red Shield Bruksanvisning för Red Shield stötsensor Bruksanvisning for Red Shield støtsensor Instrukcja obsługi czujnika wstrząsu Red Shield Operating Instructions for Red Shield shock sensor 441-086 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov..

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. 000-08 Bordslampa Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. Bordlampe Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteri-/laddtestare. Bruksanvisning for batteri-/ladetester. Instrukcja obsługi testera akumulatora

Bruksanvisning för batteri-/laddtestare. Bruksanvisning for batteri-/ladetester. Instrukcja obsługi testera akumulatora Bruksanvisning för batteri-/laddtestare Bruksanvisning for batteri-/ladetester Instrukcja obsługi testera akumulatora User Instructions for Battery and Charger Tester 604-175 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 427-605 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for arbeidslampe LED Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User Instructions for LED Work Lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs Bruksanvisning för LED-disk Bruksanvisning for LED-plate Instrukcja obsługi dysku LED Operating Instructions for LED Discs 420-049 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 425-420 Bruksanvisning för batteridriven ljusslinga Bruksanvisning for batteridrevet lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na baterie Operating instructions for battery-powered string light

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för oljemätare Bruksanvisning for oljemåler Instrukcja obsługi czujnika oleju User instructions for oil sensor

Bruksanvisning för oljemätare Bruksanvisning for oljemåler Instrukcja obsługi czujnika oleju User instructions for oil sensor 619-614 Bruksanvisning för oljemätare Bruksanvisning for oljemåler Instrukcja obsługi czujnika oleju User instructions for oil sensor SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights Monteringsanvisning för LED-ljus Monteringsanvisning for LED-lys Instrukcja montażu świateł LED Assembly Instructions for LED lights 602-164 / 602-165 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

080-202. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 19.03.2012 Jula AB

080-202. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 19.03.2012 Jula AB Bruksanvisning för reduceringsventil Bruksanvisning for reduksjonsventil Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Operating Instructions for Relief Valve 080-202 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bob. Bruksanvisning for rattkjelke. Instrukcja obsługi sanek. Operating Instructions for Bobsleigh

Bruksanvisning för bob. Bruksanvisning for rattkjelke. Instrukcja obsługi sanek. Operating Instructions for Bobsleigh Bruksanvisning för bob Bruksanvisning for rattkjelke Instrukcja obsługi sanek Operating Instructions for Bobsleigh 799-077 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo