Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu"

Transkrypt

1 Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenie ogólnokształcące Przedmiot: JĘZYK NIEMIECKI Zakres podstawowy 1

2 I. Ja i świat wokół mnie - wita się i żegna z - wita się i żegna z - wita się i żegna z - wita się i żegna z - wita się i żegna z rówieśnikami oraz osobami rówieśnikami oraz osobami rówieśnikami oraz osobami rówieśnikami oraz osobami rówieśnikami oraz osobami dorosłymi - pyta o dorosłymi - pyta o samopoczucie dorosłymi - pyta o samopoczucie i dorosłymi - pyta o samopoczucie dorosłymi - pyta o samopoczucie i samopoczucie i odpowiada na i odpowiada na takie pytanie - odpowiada na takie pytanie - i odpowiada na takie pytanie - odpowiada na takie pytanie - takie pytanie - potwierdza i potwierdza i zaprzecza potwierdza i zaprzecza potwierdza i zaprzecza potwierdza i zaprzecza zaprzecza informacjom - prosi i informacjom - prosi i dziękuje - informacjom - prosi i dziękuje - informacjom - prosi i dziękuje - informacjom - prosi i dziękuje - dziękuje - literuje wyraz - literuje wyraz - rozumie proste literuje wyraz - rozumie pytania literuje wyraz - rozumie proste literuje wyraz - rozumie pytania rozumie proste pytania pytania dotyczące danych dotyczące danych osobowych - pytania dotyczące danych dotyczące danych osobowych - dotyczące danych osobowych - osobowych - reaguje na pytania reaguje na pytania o imię, osobowych - reaguje na pytania na pytania o imię, nazwisko, reaguje na pytania o imię, o imię, nazwisko, wiek, miejsce nazwisko, wiek, miejsce o imię, nazwisko, wiek, miejsce wiek, miejsce zamieszkania nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania udzielając krótkich zamieszkania udzielając krótkich zamieszkania udzielając krótkich udzielając wyczerpujących zamieszkania udzielając odpowiedzi podaje odpowiedzi podaje podstawowe odpowiedzi podaje informacje odpowiedzi podaje informacje krótkich odpowiedzi podaje podstawowe informacje o sobie i informacje o sobie i innych, o sobie i innych, wymienia o sobie i innych, wymienia podstawowe informacje o sobie innych, wymienia cechy wymienia cechy charakteru, zna cechy charakteru, zna formy cechy charakteru, zna formy i innych, wymienia cechy charakteru, zna formy formy powitania i pożegnania, powitania i pożegnania, powitania i pożegnania, nazywa charakteru, zna formy powitania i pożegnania, nazywa formy spędzania czasu nazywa formy spędzania czasu formy spędzania czasu wolnego, powitania i pożegnania, nazywa formy spędzania czasu wolnego, informuje, do jakiej wolnego, informuje, do jakiej informuje wyczerpująco, do jakiej nazywa formy spędzania czasu wolnego, informuje, do jakiej szkoły uczęszcza oraz jakich szkoły uczęszcza oraz jakich szkoły uczęszcza oraz jakich wolnego, informuje, do jakiej szkoły uczęszcza oraz jakich języków obcych się uczy, nazywa języków obcych się uczy, języków obcych się uczy, szkoły uczęszcza oraz jakich języków obcych się uczy, dni tygodnia, nazywa dni tygodnia, nazywa dni tygodnia, języków obcych się uczy, nazywa dni tygodnia, nazywa dni tygodnia, 2

3 nazywa członków rodziny, - nazywa wszystkich -podaje stopień podaje stopień opisuje osoby i ich podaje podstawowe członków rodziny, pokrewieństwa, pokrewieństwa miedzy rodzinę na podstawie informacje o rodzinie na opowiada o rodzinie na charakteryzuje wybranych poszczególnymi informacji podstawie drzewa podstawie drzewa general. członków rodziny, podając członkami rodziny - zasięga informacji genealogicznego, przyporządkowuje podstawowe informacje charakteryzuje w czasie wywiadu i przyporządkowuje pytaniom właściwe opisuje zdjęcie w oparciu o członków rodziny, sporządza notatkę pytaniom odpowiedzi, odpowiedzi, inf. podając wszystkie - opisuje swoja nazywa główne zawody, nazywa zawody, podaje zawód, stopień informacje rodzinę, -wymienia kilka cech wymienia pozytywne i pokrewieństwa i cechy opisuje zdjęcie charakteryzując jej charakteru, negatywne cechy charakteru, charakteru innych osób, określa zawód, stopień wszystkich członków i zna podstawowe określa wygląd zewnętrzny opisuje w kilku zdaniach pokrewieństwa i cechy podając o nich przymiotniki określające podaje właściwe nazwy wygląd zewnętrzny człowieka, charakteru innych osób, podstawowe wygląd zewnętrzny zwierząt opowiada o sobie opisuje wygląd informacje człowieka, zna formy rodzajników (wyglądzie, cechach zewnętrzny człowieka, - opowiada o osobie zna nazwy zwierząt nieokreślonych oraz charakteru), przedstawia na podstawie zdjęcia i domowych, określonych w mianowniku, opisuje zwierzęta domowe, wyczerpująco siebie wywiadu zna rodzajniki nieokreślone i zna odmianę rzeczowników z stosuje w zdaniach rzeczowniki z (wygląd, cechy charakteru), - pisze krótką charakterystykę określone w rodzajnikiem rodzajnikiem opowiada o zwierzętach własna i kolegi mianowniku, nieokreślonym oraz nieokreślonym i określonym stosuje rzeczowniki z - opowiada o zna zasady odmiany określonym w bierniku, w mianowniku, rodz. nieokreślonym oraz własnych i znanych rzeczowników z podaje liczebniki główne od stosuje w zdaniach odmianę określonym w sobie zwierzętach rodzajnikiem nieokreślonym 20 do 100i potrafi je zapisać rzeczowników z rodzajnikiem mianowniku, domowych oraz określonym w bierniku, odmienia zaimki nieokreślonym oraz używa rzeczowniki z - odpowiada zna liczebniki główne 20 - dzierżawcze mein, dein w określonym w bierniku, rodz. nieokreślonym oraz wyczerpująco na 100, mianowniku, liczy do 100, określonym w bierniku, pytanie zna zaimki dzierżawcze zna i stosuje odmianę - używa zaimków stosuje liczebniki w - dokonuje mein, dein w mianowniku, czasownika haben w liczbie dzierżawczych mein, dein w mowie i piśmie sprostowania odmienia czasownik poj. i mn, mianowniku, używa poprawnie w wypowiedzi haben w liczbie pojedynczej -udziela twierdzących i stosuje w zdaniach zdaniach zaimków - zasięga informacji na i mnogiej, przeczących odpowiedzi na czasownik haben we dzierżawczych mein, dein temat różnych ludzi udziela odpowiedzi na pytania, właściwych formach, w mianowniku oraz - prowadzi krótkie pytania, - odpowiada całym zdaniem tworzy zdania twierdzące i czasownik haben we odp. rozmowy na temat odpowiada krótko na na pyt. przeczące, formach, innych osób pytania, udziela informacji o odpowiada pełnym zdaniem stosuje zdania - przedstawia swoja udziela podstawowych członkach rodziny Hofmann, na pytania, twierdzące i przeczące, opinię informacji o członkach stosując podane wyrażenia, opowiada o rodzinie opowiada o osobie na - posługuje się rodziny Hofmann, stosując przygotowuje wywiad, Hofmann, podstawie wywiadu poprawnie zdaniami podane wyrażenia, uzupełnia tekst, przygotowuje i opowiada o swojej twierdzącymi i uzupełnia tekst, opisuje osobę na podstawie przeprowadza wywiad, rodzinie przeczącymi opisuje krótko osobę na podanych informacji, opisuje szczegółowo osobę - stosuje wszystkie zasady - tworzy płynne 3 podstawie podanych opisuje krótko siebie i na podstawie podanych poprawnej wymowy i wypowiedzi informacji, swoją rodzinę. informacji, intonacji - staranie dobiera opisuje krótko siebie i - poprawnie wymawia większość opisuje szczegółowo siebie - sporadycznie popełnia błędy słowa swoją rodzinę. podanych słów z i swoją rodzinę. - przekazuje własne - wymawia większość dobrą intonacją - stosuje poprawna wymowę i opinie podanych słów - popełnia błędy nie intonację - bardzo rzadko II. Moja rodzina

4 -rozumie ogólny sens -rozumie tekst o najstarszej opowiada o swojej szkole, opowiada o najstarszej - opowiada o szkole w tekstu o najstarszej uczennicy szkoły wyraża opinię o swojej uczennicy szkoły różnych krajach uczennicy szkoły podstawowej, szkole, przedmiotach podstawowej, - tworzy spójna podstawowej, nazywa główne nazywa przedmioty i szkolnych oraz opowiada o swojej wypowiedź na temat przedmioty i przybory przybory szkolne, kolegach/koleżankach ze szkole, wyrażając opinię o swojej szkoły, nauczycieli, szkolne, wymienia przedmioty umie wyrazić zdanie na szkoły, szkole, przedmiotach przedmiotów i planu szkolne, - podaje, które temat swojej szkoły, opowiada o swoim planie szkolnych oraz kolegach zajęć- prowadzi dialog na przedmioty lubi a których przedmiotów szkolnych oraz lekcji, ulubionych ze szkoły,opowiada o swoim temat szkoły- prowadzi swobodną nie, zna zasady odmiany kolegów/koleżanek ze szkoły, przedmiotach oraz o planie lekcji, ulubionych rozmowę o szkole- wyraża opinie czasownika tragen w wymienia przedmioty przedmiotach, których nie przedmiotach oraz o na temat szkoły, przedmiotów i liczbie pojedynczej i szkolne, z którymi nie ma lubi, przedmiotach, których nie nauczycieli- rozumie detale w mnogiej, zna zasadę odmiany problemów, oraz te, z opowiada o edukacji lubi, opowiada o edukacji tekście czytanym i słuchanym czasowników modalnych którymi sobie nie radzi, młodzieży na Filipinach, młodzieży na Filipinach - poprawnie posługuje się w czasie teraźniejszym zna zasady odmiany opowiada o szkole w oraz w Wietnamie i jej czasownikami modalnymi i Präsens, zna regułę dotyczącą czasownika tragen w liczbie Wietnamie i jej uczniach, uczniach, opowiada o czasownikiem tragen miejsca podmiotu i pojedynczej i mnogiej, opowiada o przedmiotach, ulubionych i - tworzy płynne i spójne orzeczenia w zdaniu zna zasadę odmiany z których jest dobry, oraz o nielubianych przez siebie wypowiedzi oznajmującym, zna zasady czasowników modalnych w tych, z którymi ma przedmiotach i -pisze mail na temat swojej szkoły odmiany przeczenia kein w czasie teraźniejszym Präsens, problemy, nauczycielach - opisuje w mailu swoja mianowniku i bierniku, zna miejsca podmiotu i stosuje w zdaniach - uzasadnia swoje zdanie, koleżankę bądź kolegę,- tworzy pyta rozmówcę o wiek, orzeczenia w zdaniu czasownik tragen we stosuje w zdaniach zdania szkołę, do której uczęszcza, oznajmującym, właściwych formach, czasownik tragen i przeczące z kein, ulubiony przedmiot i języki zna odmianę przeczenia tworzy zdania z czasowniki modalne w nicht i słowem przeczącym obce, których się uczy, kein w mianowniku i czasownikami modalnymi w czasie teraźniejszym - stosuje bogate słownictwo odpowiada krótko na bierniku, czasie teraźniejszym Präsens, - rzadko popełnia błędy pytania uzupełnia tekst pyta rozmówcę o wiek, Präsens, stosuje w zdaniach - używa poprawnie informacjami o sobie, szkołę, do której uczęszcza, przeczenie kein w przeczenia kein w - poprawnie wymawia ulubiony przedmiot i języki mianowniku oraz bierniku, mianowniku oraz bierniku większość słów- popełnia błędy, obce, których się uczy, prowadzi rozmowę na prowadzi swobodna z których większość nie zakłóca tworzy pytania do kolażu i temat szkoły, odpowiada pełnym rozmowę na temat szkoły, komunikacji odpowiada na nie, zdaniem na pytania do prowadzi rozmowę w uzupełnia tekst kolażu zadaje dodatkowe pytania oparciu o kolaż, pisze , w informacjami o sobie, do kolażu, którym uzupełnia w/g wzoru w redaguje , w którym szczegółowo opisuje którym krótko przedstawia szczegółowo opisuje swojego przyjaciela / swoją swojego przyjaciela swojego przyjaciela / swoją przyjaciółkę stosuje zasady poprawnej przyjaciółkę - popełnia sporadycznie wymowy - stosuje poprawna wymowę błędy - popełnia błędy nie i intonację zakłócające komunikacji - popełnia nieliczne błędy 4 III. Kształcenie

5 IV. Dzień powszedni uczeń: wymienia swoje - nazywa podstawowe opowiada o swoich - opowiada o przebiegu popołudniowe zajęcia, czynności wykonywane w zajęciach, robi notatki podczas swojego dnia,- opisuje przebieg odpowiada twierdząco lub ciągu dnia rozmowy i ją streszcza, tworzy dnia przecząco na pytania - podaje możliwość zdania wyrażające aprobatę lub innych ludzi w kilku zdaniach rozstrzygające, wykonania danej czynności odmowę, opowiada o czasie opisuje możliwość nazywa pory dnia, lub jej brak wolnym, opisuje zdjęcie wykonywania różnych wymienia czynności dnia - określa dni tygodnia i pory podaje czas zegarowy w czynności (lub jej brak) powszedniego, dnia sposób oficjalny oraz w danym miejscu,- prowadzi odpowiada na pytania do - pyta o godzinę i podaje czas potoczny, stosuje w rozmowach dialog z rówieśnikiem na temat zdjęcia, zna zasady podawania - odpowiada na pytania słowa grzecznościowe, rozkładu zajęć czasu zegarowego, dotyczące przebiegu dnia opowiada o dniu powszednim - przedstawia własne zna proste słowa - wyszukuje w tekście swoim oraz innych osób, Opinie, planuje swoje zajęcia grzecznościowe, czytanym informacje opowiada o zainteresowaniach na dany dzień lub tydzień odpowiada na pytania - rozumie ogólnie tekst swoich oraz innych osób, - uzgadnia z rozmówcą dotyczące przebiegu słuchany pyta o pozwolenie, tworzy formę wspólnego spędzenia swojego dnia, nazywa wymienia swoje zdania pytające, rozstrzygające, czasu,- poprawnie określa czas zainteresowania, popołudniowe zajęcia, tworzy zdania z trwania danej czynności, jej zna zasady tworzenia odpowiada twierdząco lub czasownikami nieregularnymi, początek, koniec, zdań pytających przecząco na pytania modalnymi i czasownikami - opowiada o dniu osoby rozstrzygających zna zasady rozstrzygające, rozdzielnie złożonymi w czasie na podstawie ilustracji, odmiany czasowników odpowiada na pytania do Präsens, tworzy zdania z podając jak najwięcej nieregularnych w czasie zdjęcia, zna zwroty czasownikami zwrotnymi w informacji- zna i stosuje w teraźniejszym Präsens, grzecznościowe, czasie Präsens, odpowiada mowie i piśmie czasowniki zna zasadę tworzenia -rozumie sens tekstu wyczerpująco na pytania, oraz nieregularne zdań z czasownikami Czytanego,krótko opowiada o prowadzi rozmowę na - rozumie detale tekstu rozdzielnie złożonymi w swoim dniu powszednim i temat pochodzenia, szkoły i czytanego- posługuje się w czasie teraźniejszym zainteresowaniach, zainteresowań, opowiada mowie i piśmie czasownikami Präsens,, odmienia zaimki - zna odmianę czasowników szczegółowo o swoim życiu modalnymi nieregularnymi i zwrotne, odpowiada krótko na nieregularnych i złożonych codziennym, opisuje dokładnie zwrotnymi,- streszcza dialog, pytania, pyta rozmówcę o w czasie teraźniejszym dzień Mariki i Maxa, przekazując informacje imię, Präsens, odmienia zaimki redaguje streszczenie dialogu. - pisze widokówkę do pochodzenie, szkołę i zwrotne, odpowiada krótko na - rozumie szczegółowe informacje kolegi, opisując swoje zainteresowania, opowiada pytania i odpowiada na nie, w tekście czytanym, rozumie zainteresowania i zajęcia krótko o swoim życiu opowiada krótko o swoim szczegóły w tekściesłuchanym w czasie wolnym,- tworzy codziennym,, stosuje zasady życiu codziennym, - popełnia nieliczne błędy poprawna dłuższą wypowiedz na wymowy w poznanym opowiada krótko o poranku gramatyczne i leksykalne temat swoich zajęć dnia słownictwie,- większość Mariki na podstawie codziennego i wolnego popełnianych błędów nie za - popełnia niewiele błędów 5 - szczegółowo przedstawia przebieg swojego dnia i dnia innych ludzi,- opowiada o czynnościach charakterystycznych dla danych miejsc,- przedstawia zakaz czynności w różnych miejscach,- prowadzi swobodną rozmowę na temat rozkładu zajęć, ich planowania, czasu trwania,- opowiada o swoich ulubionych zajęciach - negocjuje z rozmówca formę wspólnego spędzenia czasu, - opisuje historyjkę obrazkową, podając jak najwięcej szczegółów - pisze samodzielnie list/ widokówkę, w której opisuje siebie, swoje zainteresowania, zajęcia domowe i szkolne oraz formy spędzania wolnego czasu, zapamiętuje detale z tekstu słuchanego i potrafi je odtworzyć,-swobodnie posługuje się czasownikami nieregularnymi, zwrotnymi i modalnymi - posługuje się urozmaiconym Słownictwem,- tworzy płynną, spójną wypowiedź - popełnia sporadyczne błędy

6 V. Tak smakuje świat nazywa artykuły spożywcze, -- nazywa podstawowe - zna nazwy różnych potraw i -- opisuje szczegółowo -- układa menu na kilka dni wymienia dania obiadowe, produkty spożywcze i potrawy produktów spożywczych swoje posiłki oraz posiłki używając zróżnicowanych -odpowiada na pytania do - informuje o swoich posiłkach - opisuje krótko swoje posiłki innych osób, informuje o swoich potraw i produktów, spożywczych zdjęcia, odpowiada na pytania, i ulubionych potrawach- opisuje - podaje swoje upodobania, przyzwyczajeniach i - opowiada o swoich stosując podane wyrażenia, posiłki innych osób kulinarne upodobaniach żywieniowych posiłkach w ciągu zna przymiotniki określające - pyta inne osoby o ich posiłki i mówi, co jada i pija na opowiada, co się jada i dnia, prowadzi dialog na smak potraw,- informuje, co ulubione potrawy, zna śniadanie oraz na obiad,, pija na śniadanie w różnych temat upodobań sam je i pije w czasie posiłków przymiotniki określające smak opisuje zdjęcie na podstawie częściach świata,- prowadzi kulinarnych- prowadzi - podaje swoje ulubione wymienia nazwy lokali pytań, wyraża opinię na temat dialog z kelnerem dot. swobodną rozmowę z kelnerem Potrawy,- zamawia wg wzoru gastronomicznych, nazywa potraw, stosuje w wypowiedziach zamówienia i płacenia za posiłek - prowadzi dialog przy stole jedzenie i picie w restauracji opakowania oraz nazwy opakowań, miar oraz - wyraża swoje zadowolenie - wyraża opinie na temat - pyta o cenę, - zna podstawowe miary wybranych artykułów elementów zastawy stołowej, bądź nie i ocenia potrawę serwowanych potraw przymiotniki określające spożywczych, nazywa elementy stosuje zaimek nieokreślony stosuje w wypowiedziach - sporządza samodzielnie listę potrawę, - zna przynajmniej zastawy wie, z czego znany jest man,, stopniuje przysłówek gern nazwy opakowań, miar oraz zakupów na różne okazje kilka jednostek wielkości Wiedeń, informuje, co jest tworzy rzeczowniki złożone, elementów zastawy stołowej, - opowiada o swoim pobycie w artykułów spożywczych stolicą odpowiada wyczerpująco na - prowadzi dialog przy Restauracji, rozumie detale w - rozumie ogólny sens Austrii,zna zasady stosowania pytania do zdjęcia, stole z rówieśnikiem lub tekście czytanym i słuchanymsłuchanego tekstu,- ogólnie zaimka nieokreślonego man, opowiada, co je i pije Piotr, osoba dorosłą,tworzy kartę dań, poprawnie posługuje się rozumie tekst czytany- zna stopniuje przysłówek gern, na podstawie materiału odgrywa scenkę w trybem rozkazującym odmianę czasowników: essen, mówi krótko, co je i pije ilustracyjnego, redaguje Restauracj, opowiada o - tworzy płynne i spójne nehmen, nazywa elementy Piotr, na podstawie materiału odpowiedź na wiadomość, w której wiedeńskiej kawiarni, wypowiedzi ustne- pisze list, w zastawy, zna zwroty Ilustracyjnego, pisze swoje podaje propozycję menu podaje przepis na tort którym podaje propozycje menu niezbędne do złożenia ulubione menu i - prowadzi dialog z rówieśnikiem Sachera, redaguje odpowiedź na na przyjęcie zamówienia w na jego podstawie uzupełnia na temat jego posiłków i wiadomość, w której - podaje przepis na restauracji,, informuje, co jest tekst, redaguje krótką ulubionych potraw,- prowadzi podaje propozycję menu swoja ulubioną potrawę (ilość stolicą Austrii zna zasady odpowiedź krótki dialog z - stosuje w wypowiedziach produktów i sposób wykonania) stosowania zaimka na wiadomość. kelnerem zamawiając potrawę, i zaimek nieokreślony man, - stosuje bogate i urozmaicone nieokreślonego man, - zamawia posiłek w restauracji płacąc za nią, określa jakość i smak i przysłówek gern we słownictwo- rzadko popełnia stopniuje przysłówek - pyta o cenę - zna zasadę potraw, rozumie szczegółowe wszystkich stopniach błędy gern, zna zasady tworzenia tworzenia trybu rozkazującego informacje w tekście słuchanym i tworzy rzeczowniki, złożone, rzeczowników złożonych, od nehmen w 2 os. i formie czytanym, stosuje formy osobowe odpowiada odmienia czasownik grzecznościowej, odpowiada na czasowników nieregularnych i wyczerpująco na pytania Möchte, odpowiada krótko na pytania do zdjęcia, mówi, co je i mögen, odpowiada pełnymi do zdjęcia, pytania do zdjęcia, mówi pije Piotr, na podstawie zdaniami, na pytania do zdjęcia, opowiada, co je i pije krótko, co je i pije Piotr, na materiału opowiada, co je i pije Piotr, Piotr, na podstawie podstawie materiału ilustracyjnego, pisze swoje na podstawie materiału materiału ilustracyjnego, ilustracyjnego, ulubione menu,pisze odpowiedź ilustracyjnego, redaguje odpowiedź na redaguje krótką na wiadomość, stosuje zasady pisze swoje ulubione menu i wiadomość, w której odpowiedź na wiadomość. poprawnej wymowy na jego podstawie uzupełnia podaje propozycję menu - poprawnie wymawia - popełnia błędy nie tekst, - stosuje podane 6 większość słów zakłócające komunikacji redaguje odpowiedź na czasowniki nieregularne w - popełnia błędy, z których - nazywa smaki potraw wiadomość, w której podaje różnych osobach i w większość nie zakłóca - rozumie część informacji propozycję menu trybie rozkazującym komunikacj szczegółowych w tekście - stosuje poprawna wymowę i - popełnia sporadycznie słuchanym intonację błęd - zna i stosuje odmianę - popełnia nieliczne błędy

7 VI. Zdrowie - zna nazwy części ciała - nazywa części ciała i organy - opowiada, co nastolatki robią uzasadnia, dlaczego - przedstawia wyczerpujący opis - nazywa dolegliwości i - określa rodzaj dolegliwości dla swojego zdrowia, młodzi ludzie preferują swoich dolegliwości choroby i chorobę - opowiada, co robi dla zdrowy styl życia, - opowiada o dolegliwościach pisze proste zasady, które wymienia czynności swojego zdrowia, - opowiada o swoim innych osób- prowadzi rozmowę pozwolą cieszyć się dobrym sprzyjające zdrowemu - informuje, jak często i sposobie odżywiania się, na temat różnych kłopotów zdrowiem i dobrą kondycją. stylowi życia, dlaczego uprawia sport, - opowiada szczegółowo o zdrowotnych, - udziela porad w mówi, stosując podane mówi, stosując podane - informuje o swoim wizycie u lekarza, przypadku różnych wyrażenia, co robi dla wyrażenia co robi dla samopoczuciu oraz pyta o - odgrywa dialog u lekarza, dolegliwości i uzasadnia swoje swojego zdrowia, swojego zdrowia, samopoczucie innych - informuje, co zabiera w stanowisko - wykorzystuje w mówi, stosując podane mówi, stosując podane - opowiada o wizycie u lekarza, apteczce podróżnej zdaniach czasowniki modalne i wyrażenia, dlaczego wyrażenia, dlaczego uprawia - mówi, co zabiera w podróż, - opowiada o najczęstszych tryb rozkazu jacy uprawia sport, pyta o sport, - stosuje w zdaniach chorobach występujących - prowadzi dialog w samopoczucie wie, dlaczego młodzi ludzie czasowniki halten i tun podczas urlopu, aptece i u lekarza, - opowiada przyporządkowuje preferują zdrowy styl życia - stosuje w zdaniach zaimki - używa w zdaniach szczegółowo o wizycie u lekarza pytaniom właściwe, zna zwroty potrzebne do osobowe w celowniku, - redaguje czasowników halten i tun - rozumie szczegóły w tekście odpowiedzi, prowadzenia rozmowy u zasady, które - stosuje w zdaniach zaimki czytanym zna zwroty potrzebne do lekarza pozwolą cieszyć się dobrym osobowe w celowniku, - odtwarza informacje z tekstu przeprowadzenia rozmowy nazywa wyposażenie zdrowiem i dobrą kondycją - prowadzi rozmowę na słuchanego u lekarza, rozumie porady apteczki podróżnej, - opisuje dolegliwości osób temat zdrowego stylu życia - tworzy spójne płynne udzielane choremu nazywa rodzaje lekarstw i - udziela porady w przypadku - opisuje wyczerpująco wypowiedzi koledze, odmienia czasowniki najczęstsze choroby różnych dolegliwości dolegliwości i problemy - bezbłędnie posługuje się halten i tun w czasie występujące podczas urlopu chorobowych- prowadzi dialog z zdrowotne swoje i innych czasownikami halten i tun teraźniejszym Präsens, odmienia czasowniki halten rówieśnikiem na temat - opowiada o swojej oraz zaimkami w celowniku odmienia zaimki i tun w czasie teraźniejszym dolegliwości chorób.- opowiada o chorobie - pisze odpowiedź zwrotna na list, osobowe w celowniku, Präsens, odmienia zaimki swoich dolegliwościach - prowadzi dialog na temat podając przepisy na różne odpowiada krótko na osobowe w celowniku, - nazywa ekwipunek urlopowy dolegliwości chorobowych potrawy, które można podać na pytania,- udziela prostej porady zna zasady tworzenia zdań - opowiada własnymi słowami udzielając porad przyjęciu, stosuje urozmaicone - rozumie ogólnie tekst w trybie rozkazującym historyjkę obrazkową - przyjmuje rolę pacjenta słownictwo i struktury czytany - przyporządkowuje pyta rozmówcę o jego - rozumie większość - zna i stosuje w mowie i gramatyczne. rzadko popełniając odpowiedź zwrotną na list aktywność fizyczną i sposób szczegółów w tekście piśmie czasowniki modalne, błędy - rozumie globalnie tekst odżywiania się, odpowiada na czytanym zaimki dzierżawcze i tryb Słuchany, odpowiada krótko pytania do ilustracji, - posługuje się w zdaniach rozkazujący, odpowiada na - uzupełnia tekst na czasownikami modalnymi, wyczerpująco na pytania, pytania do ilustracji, podstawie zdjęć zaimkami dzierżawczymi i uczestniczy w dyskusji na uzupełnia tekst na pisze proste zasady, które trybem rozkazującym temat zdrowego stylu życia podstawie zdjęć, pozwolą cieszyć się dobrym odpowiada na pytania do opisuje szczegółowo - zna zasady budowy zdań zdrowiem i dobrą kondycją. ilustracji pełnymi poprawnymi ilustrację, udziela porad dzięki w trybie rozkazującym - rozumie większość zdaniami którym można cieszyć się - stosuje zasady poprawnej informacji szczegółowych w prowadzi rozmowę na temat dobrym zdrowiem i dobrą wymowy i intonacji w tekście słuchanym zdrowego stylu życia, kondycją 7 większości poznanych - stosuje czasowniki modalne opisuje ilustrację, podając - stosuje zróżnicowane wyrazów - tworzy formy czasowników wiele informacji słownictwo i struktury - popełnia błędy w w trybie rozkazującym redaguje zasady, które zdaniowe większości nie zakłócające -stosuje poprawna wymowę i pozwolą cieszyć się dobrym -popełnia sporadyczne błędy komunikacji intonację zdrowiem i dobrą kondycją - popełnia błędy nie - nie popełnia błędów w

8 VII. Mieszkanie wypełnia formularz wypełnia formularz przedstawia osoby na opisuje osoby na - opisuje swój rzeczywisty i meldunkowy, meldunkowy, podstawie danych z podstawie danych z wymarzony dom/ mieszkanie podaje dane osobowe na podaje dane osobowe formularza oraz dowodu formularza oraz dowodu - wyczerpująco opowiada o podstawie formularza swoje i innych osób osobistego, tworzy liczebniki osobistego, swoim meldunkowego oraz dowodu nazywa miesiące, porządkowe i podaje daty, podaje dokładne daty pokoju - przedstawia podczas osobistego, - potrafi podać datę opisuje mieszkania oraz opisuje mieszkania oraz rozmowy swoją opinię zna nazwy miesięcy nazywa pomieszczenia ich okolicę, opisuje swoje miejsce ich okolicę, mówi, co się robi i ją uzasadnia- argumentuje w zna zasady tworzenia mieszkalne, zamieszkania oraz swój w poszczególnych negocjacjach, - prowadzi liczebników porządkowych opisuje krótko domy i pokój, opisuje zdjęcie, pomieszczeniach swobodną ozmowę z i podawania dat, okolice wyraża opinię i ją mieszkalnych, stosuje w nauczycielem na temat nazywa główne tworzy proste wypowiedzi uzasadnia, opisuje położenie zdaniach liczebniki do miliarda, warunków mieszkaniowych i pomieszczenia mieszkalne, na temat swojego miejsca przedmiotów, prowadzi rozmowę, w upodobań, tworzy dialogi oraz zna podstawowe zamieszkania, opisuje położenie i okolicę której podaje swoje dane dłuższe wypowiedzi przymiotniki opisujące domy nazywa przedmioty i rezydencji miliarderów, osobowe, pisemne związane z oraz ich okolice, sprzęty wyposażenia tworzy zdania z dokonuje wyboru pokoju tematyką mieszkania podaje, gdzie mieszka wnętrz, podaje położenie dopełnieniem w celowniku, i przekonująco uzasadnia - tworzy prospekt nazywa przedmioty przedmiotów, wyraża opinię, stosuje w zdaniach swój wybór oraz podaje reklamujący jakieś znajdujące się w mieszkaniu opisuje zdjęcie na czasowniki oraz przyimki rozmaite powody miejsce, pisze list do przyjaciela zna główne czasowniki i podstawie pytań określające położenie odrzucenia innych informujący o przeprowadzce przyimki służące do opisu zna zasady tworzenia zdań przedmiotów, propozycji, redaguje - rozumie detale w tekście położenia przedmiotów, z dopełnieniem w celowniku, - zna liczebniki do miliarda wiadomość do przyjaciela, w czytanym- tworzy spójną, wyraża opinię, zna zasady stosowania odpowiada wyczerpująco której szczegółowo opisuje płynną wypowiedź, zawierającą opisuje zdjęcie na przyimków występujących z na pytania, prowadzi rozmowę, w nowe sporadyczne błędy podstawie pytań i podanych biernikiem lub której podaje swoje dane miejsce zamieszkania. - stosuje urozmaicone wyrażeń, celownikiem, liczy do miliarda osobowe, - prowadzi rozmowę na słownictwo i struktury zna odmianę rzeczownika odpowiada na pytania, dokonuje wyboru pokoju i temat mieszkania gramatyczne w celowniku, zna zasady podaje swój dokładny uzasadnia swój wybór oraz - przedstawia własne - tworzy płynne, stosowania przyimków adres zamieszkania, datę podaje powody odrzucenia, innych opinie i argumenty spójne wypowiedzi, występujących z urodzenia oraz adres mailowy, propozycji, - opisuje ze szczegółami rzadko zawierające biernikiem lub celownikiem, dokonuje wyboru pokoju i redaguje wiadomość do pomieszczenie istniejące błędy - odpowiada na pytania uzasadnia swój wybór oraz przyjaciela, w której opisuje lub wymarzone, rozumie krótko lecz poprawnie podaje powód odrzucenia nowe miejsce zamieszkania. szczegółowe informacje w podaje swój dokładny adres innych propozycji, - opisuje swój dom/ tekście słuchanym lub czytanym zamieszkania, datę urodzenia pisze krótką wiadomość Mieszkanie, rozumie większość i wykorzystuje je w oraz adres mailowy, do przyjaciela na temat szczegółowych informacji w wypowiedziach zna zasady tworzenia swojego miejsca tekście słuchanym - sprawnie posługuje się liczebników do miliarda, zamieszkania. - wykorzystuje przeczytany przyimkami z celownikiem wybiera pokój, który mu się - stosuje poprawna wymowę tekst do formułowania - sporadycznie popełnia bardziej podoba, i intonację własnej opinii błędy, tworząc spójna - poprawnie i z dobrą - rozumie polecenia - popełnia nieliczne błędy wypowiedź 8 intonacją wymawia nauczyciela gramatyczne i leksykalne - stosuje rozbudowane większość poznanych słów - popełnia błędy nie zdania pojedyncze - odpowiada na pytania zakłócające komunikacji - popełnia sporadyczne krótko lecz poprawnie błęd - popełnia dużo błędów, jednak nie zakłócają one z

9 VIII. Podróże nazywa główne zjawiska nazywa zjawiska opisuje pogodę, opisuje pogodę, - opisuje pogodę w atmosferyczne, atmosferyczne, opowiada o pogodzie w opowiada o pogodzie we różnych miejscach - zna nazwy stron świata nazywa strony świata, poszczególnych regionach wskazanych krajach i - informuje o typowej miesięcy i pór roku, nazywa miesiące i pory Niemiec, opisuje zdjęcie, miejscach, szczegółowo opisuje pogodzie w swoim opisuje zdjęcie na roku, mówi, dokąd jeżdżą młodzi zdjęcie, opowiada o wakacjach miejscu zamieszkania podstawie pytań, opisuje zdjęcie ludzie w czasie wakacji, swoich i znanych mu używając nazywa podstawowe nazywa cele podróży, opisuje podróż, podając jej młodych osób zróżnicowanego środki komunikacji, środki komunikacji, formy cel, czas trwania oraz środki opisuje podróż swoją lub słownictwa., informuje o pyta o drogę, wypoczynku, komunikacji, zna wyrażenia kogoś znajomego, podając ulubionej pogodzie i klimacie, zna wyrażenia opisujące podaje czas trwania opisujące drogę, pisze pocztówkę jej cel, czas trwania oraz uzasadnia dlaczego, używając drogę, podróży, z wakacji, środki komunikacji, właściwych struktur potrafi rozpocząć i zna zwroty umożliwiające wie, jak wygląda urlop w Cancun, szczegółowo opisuje, drogę, gramatycznych zakończyć widokówkę pytanie o drogę, opowiada o swoim opowiada o urlopie w - pisze list na temat swoich odpowiada na pytanie gdzie zna wyrażenia ulubionym miejscu wypoczynku, Cancun, opowiada o swoich wakacji i miejsca, w którym je najchętniej spędza wakacje, charakterystyczne dla stosuje w zdaniach ulubionych wakacyjnych Spędza, - opisuje swoją podróż zna kilka przyimków pocztówek, przyimki łączące się z miejscach, bezbłędnie posługuje przedstawiając różne łączących się z biernikiem mówi, gdzie najchętniej celownikiem oraz z biernikiem lub się zdaniami z celownikiem szczegóły, - dokonuje lub celownikiem i zasady spędza wakacje, celownikiem, stosuje w zdaniach bądź biernikiem sprostowania wypowiedzi ich stosowania, zna różnicę - zna przyimki z czasowniki wymagające prowadzi rozmowę na - przedstawia swoją opinię na między zdaniami określającymi celownikiem i biernikiem dopełnienia biernikowego, temat wakacyjnej podróży, temat miejsc i obiektów położnie osób i rzeczy a służące do określania tworzy wypowiedzi z dokonuje wyboru - rozumie autentyczny tekst zdaniami wyrażającymi położenia lub zaimkami osobowymi w miejsca, w którym użytkowy przemieszczenie osób i przemieszczania i zasady bierniku, odpowiada chciałby spędzić wakacje, - rozumie i interpretuje detale w rzeczy, zna odmianę zaimków ich stosowania, wyczerpująco i przekonująco uzasadnia tekście słuchanym osobowych w bierniku, odpowiada na pytania na pytania, prowadzi rozmowę na swój wybór oraz podaje - sprawnie stosuje przyimki z odpowiada krótko na pełnym zdaniem temat wakacyjnej podróży, rozmaite powody odrzucenia celownikiem i biernikiem w pytania, pyta przyjaciela o cel dokonuje wyboru miejsca, innej propozycji, mowie i piśmie pyta o cel podróży, podróży, termin wyjazdu i w którym chciałby spędzić - tworzy dłuższą - tworzy wypowiedzi płynne termin wyjazdu i środki środki transportu, wakacje, i przekonująco wypowiedź na temat - sporadycznie popełnia transportu, dokonuje wyboru miejsca, uzasadnia swój wybór oraz swoich wakacji błędy układa tekst pocztówki w którym chciałby spędzić podaje rozmaite powody - wyszukuje konkretne we właściwej kolejności, wakacje, uzasadnia swój odrzucenia innej propozycji, informacje w tekście pisze pocztówkę z wybór oraz podaje powód redaguje pocztówkę z czytanym wakacji odrzucenia innej propozycji, wakacji uwzględniając - popełnia sporadyczne układa tekst pocztówki we podane kryteria błędy językowe właściwej kolejności, - popełnia nieliczne błędy - stosuje wszystkie zasady redaguje pocztówkę z jeżyków poprawnej wymowy i wakacji nad morzem w intonacji Turcji, uwzględniając podane informacje. - popełnia liczne błędy nie 9 zakłócające komunikacj

10 10

JĘZYK NIEMIECKI - treści szczegółowe klasa I LO

JĘZYK NIEMIECKI - treści szczegółowe klasa I LO JĘZYK NIEMIECKI - treści szczegółowe klasa I LO Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: podaje podstawowe informacje o sobie i innych, podaje dane osobowe oraz cechy charakteru

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania. Podręcznik: rozdział I, lekcje 1 4. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, H1 H4 Vor dem Test.

Środki dydaktyczne, materiał nauczania. Podręcznik: rozdział I, lekcje 1 4. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, H1 H4 Vor dem Test. Język niemiecki grupa ni/2 (3 godz) 2014/1 PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR 1 klasa 1 Treści nauczania / temat rozdziału ROZDZIAŁ I Ich und meine Welt Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: rozdział I, lekcje 1 4. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, H1 H4 Vor dem Test. Poradnik metodyczny. zadania dodatkowe. w wersji elektronicznej:

Podręcznik: rozdział I, lekcje 1 4. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, H1 H4 Vor dem Test. Poradnik metodyczny. zadania dodatkowe. w wersji elektronicznej: Poniższy przykładowy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 8 rozdziałów x 4 godz. lekcyjne (L1 L4) + 8 godz. : sprawdziany rozdziałowe = 40 godz. materiał

Bardziej szczegółowo

rozdział 1 Ich und meine Welt

rozdział 1 Ich und meine Welt Poniższy przykładowy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu rozszerzonego w wymiarze trzech godzin tygodniowo: rozdziałów x (4 godz. lekcyjne: L1 L4 + 1 godz. lekcyjna: Grammatik EXTRA! + 2 godz. lekcyjne:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego - klasa pierwsza poziom podstawowy, podręcznik Meine Welttour 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego - klasa pierwsza poziom podstawowy, podręcznik Meine Welttour 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego - klasa pierwsza poziom podstawowy, podręcznik Meine Welttour 1 Oceny Rozdział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący I Ja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO podręczniki: nauczyciel: - Welttour 1 (wyd. Nowa Era) Ewa Woźniak - Welttour 2 (

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PCKZiU w Jaworze WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO podręczniki: -Meine Welttour 1 (wyd. Nowa Era) -Welttour 2 ( wyd. Nowa Era) -Welttour 3 (wyd. Nowa Era) Meine Welttour

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne: podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 OCENĘ CELUJĄCĄ śródroczną lub końcowo roczną otrzymuje uczeń, który: uzyskał cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre w trakcie nauki, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza przedstawione poniżej wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR Starter Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Uczeń wykazuje znajomość materiału większą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO LO 43. podręcznik: - Meine Welttour 1 (wyd. Nowa Era)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO LO 43. podręcznik: - Meine Welttour 1 (wyd. Nowa Era) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO LO 43 podręcznik: - Meine Welttour 1 (wyd. Nowa Era) Meine Welttour 1 Rozd. O c e n y I Dopuszczający Dostateczny: Dobry Bardzo dobry Celujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO (podstawa)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO (podstawa) II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO (podstawa) podręczniki: nauczyciele: - Welttour 1 (wyd. Nowa Era) Ewa Woźniak - Welttour

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na podstawie materiałów dydaktycznych wydawcy Nowa Era. JĘZYK NIEMIECKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY PIERWSZE Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

Bardziej szczegółowo

Zadania sprawdzające

Zadania sprawdzające PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 dla klas I Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) (ocena dopuszczająca + dostateczna) Uczeń: zna niemiecki

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2.

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin

Bardziej szczegółowo

7. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE WELTTOUR 1 Klasa 1 I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA /2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA /2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 7 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI ROZUMIENIA:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą (2) rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, prawidłowo reaguje na podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Dzień powszedni w Niemczech : jedynie niektóre pory dnia, jedynie niektóre czynności dnia powszedniego, określania czasu zegarowego,

Bardziej szczegółowo

7. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE WELTTOUR 1 Klasa 2 I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji,

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi przyporządkować poznane zwroty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE WELTTOUR 1 Klasa 1 po gimnazjum I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz podać podstawowe informacje o sobie, zapytać rozmówcę o jego dane osobowe, przeliterować swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM DO PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR Treści nauczania / temat rozdziału Starter! ROZDZIAŁ I Hallo, Polen! Hallo, Deutschland! Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów x (8

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa.

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa. Język niemiecki Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 1 - poziom III.0 Ocena celujący: Rozdział I: Erster Schritt/Wir

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - nazywa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. Wymagania podstawowe

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. Wymagania podstawowe Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 - zna nazwy miejsc spędzania wakacji, rozumie globalnie tekst słuchany, potrafi przyporządkować tekstom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, właściwie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE WELTTOUR 1 Klasa 2 po gimnazjum I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział 6 Das esse ich gern. - nazywa produkty spożywcze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Rozdział Treści programowe 1 Wer bist du? Wymagania programowe Ocena Uczeń potrafi -wita

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach Stopień celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute! Formy powitania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna Znajomość

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Deutschtour kl. 7, podstawa programowa II.2.

Deutschtour kl. 7, podstawa programowa II.2. PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Deutschtour kl. 7, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin

Bardziej szczegółowo

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus)

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Semestr pierwszy OCENA CELUJĄCA (wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Cele szczegółowe. Dział UCZEŃ:

Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Cele szczegółowe. Dział UCZEŃ: Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe dane personalne państwa i narodowości rzeczy osobiste nazwy miesięcy i zainteresowania pomieszczenia i wyposażenie domu ubrania przymiotniki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają:

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Draco Plan wynikowy przygotowany na podstawie podręcznika C est parti 1 1

Wydawnictwo Draco Plan wynikowy przygotowany na podstawie podręcznika C est parti 1 1 ETAP ZAKRES CELE SZCZEGÓŁOWE UWAGI Uczeń NAUCZYCIELA Na poziomie podstawowym Na poziomie rozszerzonym wiedzy 0-1-2-3 - rozumie, poprawnie zapisuje i czasami Ø powitania, pożegnania, zwroty grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Guter Start! Wymagania edukacyjne stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie rozróżnia powitania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM III.0. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM III.0. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM III.0 Treści nauczania/ temat rozdziału ROZDZIAŁ I Człowiek Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe(pp) (wszystko, co w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 0 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Rozdział 0 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. Klasa IV Realizowane wg programu: Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII. Autorzy: Joanna Stefańska, wyd. Pearson Rozdział 0 1. alfabet 2. dane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 Aleksandra Radecka, Magdalena Cieślik-Otocka OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - uczeń potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział6Das

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność.

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego umiejętności, wkład pracy, aktywność. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są wiadomości ucznia (sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej), jego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO W LO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2A

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO W LO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2A WMAGANIA DUKACJN Z JZKA NIMICKIG W L W DNISINIU D PDRĘCZNIKA INFS 2A Rozdział Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/ grupę w zakresie (kategoria celów A- wie, B- rozumie) i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY NA PRZEDMIOT: język niemiecki Kl. 7 Rok szk. 2018/2019 Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Jolanta Kamińska Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasa VIII) Treści nauczania / Rozdział 1 Leute um mich herum zna nazwy miejsc spędzania wakacji potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V-VI SP ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASA V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V-VI SP ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASA V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH V-VI SP ROK SZKOLNY 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą (2) KLASA V rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, właściwie reaguje na

Bardziej szczegółowo

I półrocze Roku szkolnego 2018/2019

I półrocze Roku szkolnego 2018/2019 English Class A1, rozdział 1: Family and friends I półrocze Roku szkolnego 2018/2019 Znajomość środków UMIEJĘTNO ŚCI Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony zakres środków w znacznym stopniu uniemożliwiający

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w kl. VII OCENA CELUJĄCA

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w kl. VII OCENA CELUJĄCA ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO / CZYTANEGO uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje, rozumie teksty słuchane i pisane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu WYMAGANIA PODSTAWOWE rozróżnia niektóre

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika Magnet 3 smart

Wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika Magnet 3 smart Wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika Magnet 3 smart Rozdział I: Menschen um mich herum *Uczeń samodzielnie charakteryzuje inne osoby,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Einkäufe und Geschäfte Wymagania edukacyjne opowiada o swoich zakupach tworzy dialog, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter! Płyta CD-Audio

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter! Płyta CD-Audio JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY PLAN WYNIKOWY DLA PROGRAMU MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7 WYMIAR 2 H TYGODNIOWO - 60 H NAUCZYCIEL : MARTYNA SWOBODA Wymagania edukacyjne: podstawowe (P) ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 2 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 2 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 2 GIMNAZJUM Typ szkoły: gimnazjum etap edukacyjny : podstawa programowa - III.O Podręcznik: Meine Deutschtour 2 Autor:Ewa Kościelniak-Zalewska PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika English Class A1

Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika English Class A1 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika English Class A1 Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBRA OCENA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

OCENA DOBRA OCENA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Poziom podstawowy Wymagania edukacyjne - Język angielski klasa V poziom ponadpodstawowy DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka niemieckiego w klasie IV WYMAGANIA PODSTAWOWE dopuszczającą (2) rozumienie ze słuchu rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Pierwszy semestr OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE 7 Zasady oceniania przedmiotowego z języka niemieckiego: Ocenie podlegają: prace klasowe zakończonego działu (przynajmniej 2 oceny w semestrze),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deuts Aktuell Kompakt 2 dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1 Wie smeckt s? - nazwać artykuły

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT język niemiecki KLASA 1 Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES ) JN.P- ZSP.T- 11/12 Lp Dział programu Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 7 ( nowa podstawa programowa ) j. niemiecki

Wymagania edukacyjne klasa 7 ( nowa podstawa programowa ) j. niemiecki Wymagania edukacyjne klasa 7 ( nowa podstawa programowa ) j. niemiecki Podstawą wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego na poziomie 7 klasy szkoły podstawowej jest program nauczania j.niemieckiego.

Bardziej szczegółowo