CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zaproszenie do współpracy dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zaproszenie do współpracy dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej"

Transkrypt

1 CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Zaproszenie do współpracy dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

2

3 CCENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Zaproszenie do współpracy dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

4 Centrum Ekonomii Społecznej Oferta współpracy skierowana jest do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) pracujących na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Razem z OWES chcemy budować trwałą sieć instytucji oferujących wystandaryzowane i kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej. CENTRA EKONOMII SPOŁECZNEJ KONTEKST POWSTANIA

5 Zaproszenie do współpracy dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Ekonomia społeczna (es) odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu polityki społecznej na rzecz osób i grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (głównie w obszarze aktywizacji i zatrudnienia). Ponadto wzrasta jej rola jako sektora dostarczającego usługi i produkty, w tym także na rynku lokalnym. Podmioty ekonomii społecznej stają się ważnym partnerem władz publicznych w planowaniu, kreowaniu i realizacji polityki społecznej i zatrudnienia. Sektor es to nie tylko sposób organizowania działalności ekonomicznej, ale również nowa myśl budowania partnerskiego ładu społecznego, w którym zadania o charakterze publicznym dzielone są pomiędzy działające wspólnie sektory publiczny i społeczny. Nie ulega jednak wątpliwości, że podmioty ekonomii społecznej potrzebują wsparcia na etapie ich tworzenia oraz przyjaznego środowiska instytucjonalnego pomagającego budować i utrzymać ich potencjał na rynku produktów i usług. Dzięki możliwości dofinansowania sektora ekonomii społecznej ze środków UE powstają instytucje i przedsięwzięcia w celu wspierania podmiotów es (m.in. organizacji pozarządowych prowadzących działalność ekonomiczną, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej) bądź osób chcących je założyć. Rolę wsparcia odgrywają nie tylko samorządy i administracja publiczna, ale także ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Ośrodki wsparcia powstają w ramach określonych, nie zawsze elastycznych, zasad realizacji projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Szeroko rozumiana kompleksowość i ciągłość działań wspierających w regionie jest niewystarczająca, m.in. przez nieskoordynowane polityki publiczne odnoszące się do sektora ekonomii społecznej na poziomie województwa. Ma to także swoje odzwierciedlenie w przygotowywanych regionalnie Planach Działania dokumentach planistycznych i operacyjnych dotyczących wydatkowania środków w ramach PO KL. Dodatkowo często ośrodki wsparcia ekonomii społecznej nie współpracują ze sobą, nie tworzą spójnej sieci wsparcia w danym województwie, mogą nawet nie wiedzieć o swoim istnieniu, często także powielają swoje działania. Zdarza się, że po zakończeniu projektu działania OWES nie są kontynuowane. W odpowiedzi na tę sytuację powstały centra ekonomii społecznej (CES). CES są częścią ogólnopolskiego, systemowego projektu: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (ZSWES) finansowanego ze środków EFS PO KL. Celem funkcjonowania centrów, wpisanym w ogólne założenia projektu, jest stworzenie spójnej i trwałej sieci instytucji infrastrukturalnych, która stanie się podstawą systemu wspierającego rozwój ekonomii społecznej w Polsce.

6 Centrum Ekonomii Społecznej SYSTEM WSPARCIA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ STRUKTURA Pracę pięciu centrów ekonomii społecznej koordynować będzie Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej powołane przy Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS. Do zadań Krajowego Centrum Ekonomii Społecznej należy m.in.: zapewnienie przepływu informacji pomiędzy CES, akredytacja pięciu CES, wspieranie procesu wypracowywania i pilotażowego wdrażania standardów działania OWES, wspieranie działań administracji publicznej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie wypracowywania rekomendacji i rozwiązań na rzecz wzmacniania sektora ekonomii społecznej i jego otoczenia, w oparciu o współpracę z Zespołem ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, inicjowanie współpracy zagranicznej z organizacjami wspierającymi ekonomię społeczną na poziomie europejskim. Działania CES są ukierunkowane na wypracowanie, wspólnie z OWES, koncepcji sieci wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) opartej o system certyfikacji ośrodków wsparcia. Dodatkowym elementem będzie wspólna, z Departamentem Pożytku Publicznego MPiPS, praca nad akredytacją CES oraz określaniem rekomendacji zapewniających trwałość infrastruktury wsparcia, w tym trwałość jej finansowania.

7 Zaproszenie do współpracy dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej (Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) CES-FISE Warszawa CES-UNDP Lublin CES-BARKA Poznań CES-FFW Nidzica CES-ZLSP, MSAP Kraków OWES z woj. łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego OWES z woj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego OWES z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego OWES z woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego OWES z woj. małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego Podmioty ekonomii społecznej Podmioty ekonomii społecznej Podmioty ekonomii społecznej Podmioty ekonomii społecznej Podmioty ekonomii społecznej

8 Centrum Ekonomii Społecznej DLA KOGO Wramach projektu ZSWES przyjęliśmy, że budowanie trwałej infrastruktury wsparcia powinno opierać się na kompleksowo działających instytucjach wspierających przedsięwzięcia z obszaru ekonomii społecznej. Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) to instytucja, w tym organizacja pozarządowa, zajmująca się (niezależnie od źródeł finansowania) kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. Kompleksowość działań wspierających polega na: świadczeniu usług prawnych, księgowych, marketingowych, prowadzeniu doradztwa, prowadzeniu szkoleń dostarczających wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, realizowaniu usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego, opartego na współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych, na rzecz ekonomii społecznej, promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze es, dodatkowo OWES powinny: wspierać osoby fizyczne i prawne, zamierzające założyć spółdzielnię socjalną w formie doradztwa, przyznania środków finansowych, wsparcia pomostowego,

9 Zaproszenie do współpracy dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej pomagać w poszukiwaniu i testowaniu długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych. Nasza oferta skierowana jest do tych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które chcą: uczestniczyć w wypracowywaniu ogólnokrajowych rozwiązań wzmacniających sektor ekonomii społecznej, współuczestniczyć w tworzeniu systemu certyfikacji OWES i jego wdrażaniu, tworzyć ogólnopolską sieć współpracujących ze sobą ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, budować trwałe i stabilne instytucje kompleksowo wzmacniające podmioty ekonomii społecznej, opierać swe działania o długofalową strategię wspierania podmiotów es, podnosić swoje kompetencje i jakość usług w zakresie pracy z podmiotami ekonomii społecznej i na ich rzecz, m.in. poprzez udział w szkoleniach i doradztwie, współuczestniczyć w procesie wypracowywania marki ekonomii społecznej i dbać o jakość produktów i usług, mieć dostęp do aktualnych informacji nt. sektora ekonomii społecznej. Od ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które zadeklarują współpracę oczekujemy: wyznaczenia osoby do kontaktu z CES, delegowania pracowników do udziału w spotkaniach OWES oraz szkoleniach, regularnego uczestniczenia w spotkaniach ogólnopolskich i regionalnych oraz w szkoleniach, wymiany informacji w zakresie działalności sektora ekonomii społecznej oraz jego otoczenia w danym regionie, udostępniania danych dotyczących swojej instytucji oraz danych osobowych pracowników korzystających ze wsparcia w ramach projektu ZSWES.

10 Centrum Ekonomii Społecznej 1.SZKOLENIA I DORADZTWO co oferujemy > Szkolenia Główne obszary tematyczne szkoleń: I. Metodologia pracy OWES: a) praca z podmiotami es rekrutacja podmiotów ekonomii społecznej do udziału w procesie wsparcia, badanie potencjału i potrzeb podmiotów es oraz ich analiza, tworzenie zindywidualizowanej oferty wsparcia, coaching w pracy z podmiotami es, wykorzystanie środków EFS do finansowania działalności wspierającej podmioty es, b) organizacja pracy OWES ewaluacja działań OWES, współpraca ośrodka z otoczeniem ekonomii społecznej oraz prowadzenie działań edukacyjnych i rzeczniczych, badanie kondycji es i opracowywanie raportów. II. Kompendium wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej: a) aspekty prawno-organizacyjne statuty podmiotów es, proces rejestracji, rozpoczęcie działalności ekonomicznej, formy instytucjonalno- -prawne podmiotów es, wdrażanie zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pomoc publiczna, kadry i płace, b) działalność podmiotów es różnorodność i charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej, planowanie strategiczne, tworzenie biznes planu, zarządzanie finansami, marketing, budowanie marki, public relations.

11 Zaproszenie do współpracy dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej III. Umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej: praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, budowanie zespołu, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, delegowanie zadań, ocena i motywowanie pracowników. Szkolenia odbywają się w trybie trzydniowych spotkań i są organizowane na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania. Aktualne informacje dotyczące zakresu i terminów szkoleń są dostępne na stronie internetowej: oraz > Doradztwo Udzielamy porad indywidualnych oraz dla całych zespołów OWES, w zakresie m. in.: I. Działalność podmiotów es: prawne aspekty funkcjonowania podmiotów es, zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej, w tym biznes plan, zarządzanie finansami, marketing i strategia sprzedaży, pomoc publiczna, II. Współpraca z otoczeniem sektora es: współpraca z administracją publiczną, partnerstwa lokalne, tworzenie dokumentów strategicznych na poziomie samorządu uwzględniających instrumenty ekonomii społecznej. Doradztwo i konsultacje świadczone są w trybie ciągłym, w każdym z pięciu centrów ekonomii społecznej. W ramach szkoleń oraz doradztwa zapewniamy dostęp do najlepszych krajowych ekspertów oraz praktyków z zakresu ekonomii społecznej. III. III Kompleksowy system przygotowania kadr OWES do obsługi doradczej PES w perspektywie pilotażowego programu finansowania przedsiębiorstw społecznych Narzędzie, jakim jest kompleksowy system, zbudowano z kilku kompatybilnych elementów, a jego podstawę stanowią warsztaty, zaś elementami wspomagającymi są: webinaria, peer learning, forum, supervising, konsultacje z ekspertami oraz podręcznik. Warsztaty mają na celu dostarczenia wiedzy i umiejętności niezbędnej dla świadczenia wysokiej jakości usług doradztwa biznesowego podmiotom ekonomii społecznej (PES). Doradztwo to ma stworzyć warunki do korzystania przez PES ze zwrotnych instrumentów finansowych w taki sposób, aby realizowane przedsięwzięcie było trwałe, a zaciągnięte zobowiązania mogły być spłacone. Przeprowadzenie warsztatów zaplanowano dwuetapowo: pierwszy - uczymy się na praktycznych przykładach, drugi - po supervisingu pogłębiamy wiedzę w problematycznych obszarach. Peer learning i Webinaria przeprowadzone będą z udziałem ekspertów i przedstawicieli funduszy pożyczkowych, a ich tematyka będzie wynikała wprost z problemów i wyzwań związanych z wdrażaniem mechanizmów pilotażowego programu finansowania PES. Supervising zapewnimy wsparcie eksperta, który będzie uczestniczył w świadczonej przez OWES usłudze doradztwa biznesowego. Sprawdzicie Państwo swoje umiejętności praktycznie, a podczas warsztatów będziecie mogli pogłębić wiedzę w problematycznych dla Was obszarach.

12 Centrum Ekonomii Społecznej 2. integrację środowiska wspierającego podmioty es > spotkania regionalne i ogólnopolskie poświęcone wymianie doświadczeń, planowaniu działań, wypracowywaniu wspólnych stanowisk i rekomendacji. Dwa razy w roku organizowane są Ogólnopolskie Spotkania OWES (pierwsze spotkanie odbyło się w maju 2010 r. w Kamionce k. Nidzicy). Dodatkowo każdy CES organizuje spotkania ośrodków wsparcia na własnym terenie, > fora dyskusyjne (listy mailingowe) dla OWES współpracujących z danym centrum ekonomii społecznej. Fora dyskusyjne opierają się na wymianie wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w działania OWES. 3. REPREZENTOWANIE INTERESÓW ŚRODOWISKA WSPIERAJĄCEGO EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ Podejmujemy działania rzecznicze obejmujące: > reprezentowanie OWES na poziomie regionalnym, m.in. udział w konsultowaniu dokumentów strategicznych, Planów Działania w zakresie wdrażania regionalnych komponentów PO KL, > interwencje na szczeblu administracji samorządowej w sprawach dotyczących m.in. funkcjonowania OWES i podmiotów ekonomii społecznej, > współpracę z Krajowym CES w zakresie propozycji rozwiązań dotyczących wspierania rozwoju i działalności sektora ekonomii społecznej oraz jego otoczenia, > zabieganie o jasne i jednolite wykładnie prawa i rekomendacje dla działań w obszarze ekonomii społecznej.

13 Zaproszenie do współpracy dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 4. PROMOCJę I INFORMACJę Działania promocyjno-informacyjne skierowane do sektora ekonomii społecznej oraz jego otoczenia: > Promowanie działań OWES W ramach projektu ZSWES powstała ogólnopolska baza OWES świadczących kompleksowe usługi dla podmiotów ekonomii społecznej. Baza ta znajduje się na portalu i jest współtworzona przez centra ekonomii społecznej. Istnieje możliwość publikowania na portalu, w codziennie aktualizowanym serwisie, informacji i ogłoszeń dotyczących bieżących działań OWES oraz podmiotów ekonomii społecznej, z którymi współpracuje. > Informacje i budowanie zasobów wiedzy Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej mogą korzystać, za pośrednictwem portalu z ogólnopolskiej mapy podmiotów ekonomii społecznej (w tym m. in.: organizacje pozarządowe prowadzące działalność ekonomiczną, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej) w poszczególnych województwach. Centra ekonomii społecznej udzielają informacji w zakresie działalności w obszarze ekonomii społecznej oraz dysponują danymi dotyczącymi sektora es, zarówno w regionie, jak i na poziomie ogólnopolskim. Oferują publikacje wydawane w ramach projektu ZSWES, w tym Atlas Dobrych Praktyk prezentujący rozwiązania i inicjatywy podejmowane przez podmioty es, półrocznik Ekonomia Społeczna zawierający teksty naukowe oraz prezentacje inicjatyw z sektora es. Ponadto prowadzą bibliotekę publikacji o tematyce związanej z ekonomią społeczną. > Promowanie produktów i usług PES Oferta podmiotów ekonomii społecznej prezentowana jest w wielofunkcyjnej, ogólnopolskiej bazie na portalu Dzięki możliwości zaawansowanego wyszukiwania można uzyskać informacje na temat produktów i usług oferowanych przez sektor es. Dodatkowo portal oferuje dostęp do wiadomości i informacji na poziomie regionalnym oraz ogólnokrajowym.

14 Centrum Ekonomii Społecznej 5. Wsparcie w budowaniu partnerstw lokalnych Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w ramach projektu ZSWES wspiera OWES w tworzeniu partnerstw, których celem jest rozwój społecznej gospodarki rynkowej na terenie objętym działaniami partnerstwa. > Metodologia pracy Pobudzenie świadomości kluczowych osób (wójt, burmistrz, kierownik OPS, przewodniczący rady gminy itp.) w zakresie zarządzania wszystkimi zasobami środowiska lokalnego. Ukształtowanie świadomości solidaryzmu i odpowiedzialności za osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zawiązanie partnerstwa przebiega trzyetapowo: edukacja prowadząca do zmiany postaw Szkolenia dla przedstawicieli instytucji i organizacji z danego terenu z zakresu integracji społecznej, przedsiębiorczości społecznej i funkcjonowania partnerstwa. Spotkania prowadzone są przez praktyków, co umożliwia przekazanie wiedzy zbudowanej na doświadczeniu i motywuje uczestników do podjęcia podobnych wyzwań. Udział w spotkaniach osób, które same doświadczyły wykluczenia, a obecnie prowadzą przedsiębiorstwa społeczne, tworzą miejsca pracy i pomagają innym w rozwiązywaniu problemów życiowych.

15 Zaproszenie do współpracy dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej wspólne opracowanie programu rozwoju społecznej gospodarki rynkowej Przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych. Wskazanie na zagadnienia, które nie są lokalnie badane, a stanowią realny problem w danej społeczności, np. dłużnicy niekorzystający ze świadczeń pomocy społecznej, rolnicy żyjący na granicy ubóstwa, uzależnienia, ukryte bezrobocie, szara strefa. Projektowanie rozwiązań dopasowanych do lokalnych warunków. Program rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w gminie jest opracowywany w formie pisemnej i staje się załącznikiem do porozumienia partnerskiego, podpisywanego uroczyście przez wszystkich członków partnerstwa. wdrażanie zaplanowanych działań Praca partnerów pomiędzy spotkaniami, podejmowanie kolejnych kroków zmierzających do realizacji zaplanowanych działań, np. powołanie CIS, spółdzielni socjalnej czy nowej organizacji obywatelskiej, wspierającej środowisko lokalne i stanowiącej trwały rezultat działań partnerstwa. Najskuteczniejszą formą szkolenia pracowników OWES będzie ich bezpośredni udział w procesie tworzenia partnerstw lokalnych.

16 Centrum Ekonomii Społecznej zakres oferty SZKOLENIA I DORADZTWO INTEGRACJA ŚRODOWISKA REPREZENTOWANIE INTERESÓW PROMOCJA I INFORMACJA > Szkolenia: - metodologia pracy - wiedza nt. funkcjonowania podmiotów es - umiejętności interpersonalne i zarządzanie zasobami ludzkimi > Doradztwo i konsultacje krajowych ekspertów, praktyków w zakresie ekonomii społecznej > System przygotowania kadr OWES do obsługi doradczej PES w perspektywie pilotażowego programu finansowania przedsiębiorstw społecznych > Spotkania OWES ogólnopolskie i regionalne > Fora dyskusyjne (listy mailingowe) dla OWES prowadzone przez poszczególne CES > Budowanie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej > Inicjowanie lokalnych paktów na rzecz ekonomii społecznej > Reprezentowanie OWES na poziomie regionalnym > Interwencje na szczeblu administracji samorządowej > Współpraca z Krajowym CES wypracowywanie stanowisk oraz propozycji rozwiązań dot. wspierania rozwoju i działalności sektora es > Zabieganie o jasne i jednolite wykładnie prawa i rekomendacje > Udział w Radzie Działalności Pożytku Publicznego > Udział w Komitecie Monitorującym PO KL na poziomie regionu. > Promowanie działań OWES: - baza OWES - informacje i ogłoszenia OWES > Informacja i budowanie zasobów wiedzy: - mapa podmiotów es na portalu - informacje i dane dot. es - biblioteka i publikacje ZSWES m.in. Atlas Dobrych Praktyk, półrocznik Ekonomia Społeczna > Promowanie PES: - baza produktów i usług podmiotów es - wiadomości, informacje dot. podmiotów es na portalu Wszystkie powyższe działania wspierają proces wypracowywania standardów działań ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

17 Zaproszenie do współpracy dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej NA JAKICH ZASADACH CES zostały tak zaplanowane, aby obejmowały swym działaniem całą Polskę. Oferują bezpłatne, kompleksowe usługi na rzecz infrastruktury wsparcia es. Poszczególne CES specjalizują się w określonym obszarze tematycznym (informacje na temat specjalizacji centrów oraz ich zasięgu terytorialnego znajdują się na końcu oferty wraz z danymi teleadresowymi). Ośrodek wsparcia, który chce współpracować z danym CES proszony jest o wypełnienie deklaracji, zamieszczonej na końcu naszej oferty lub pobranej z portalu Zadeklarowanie współpracy daje możliwość korzystania z pełnej oferty projektu. OWES, które wypełnią deklarację współpracy z centrum ekonomii społecznej działającym na ich terenie mają zapewnione, m. in.: pierwszeństwo w udziale w szkoleniach i spotkaniach ogólnopolskich i regionalnych, dostęp do sieci wymiany informacji (zamknięta lista mailingowa prowadzona przez poszczególne CES), możliwość udziału w pracach i spotkaniach grupy roboczej dot. wypracowywania standardów działania OWES.

18 Centrum Ekonomii Społecznej KONTAKT Z CENTRAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ WARSZAWA teren działania woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ul. Szpitalna 6, lok. 2/5, Warszawa T: F: specjalizacja: rzecznictwo, współpraca z administracją publiczną, jakość produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej kontakt: Magdalena Klaus, Dyrektor CES, Michalina Laskowska, Dorada CES, LUBLIN teren działania: województwo lubelskie, podlaskie, podkarpackie Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie ul. Peowiaków 11, Lublin tel.: specjalizacja: ekologia, zielone miejsca pracy, współpraca z biznesem (CSR) kontakt: Anna Szadkowska-Ciężka, Dyrektorka RCES, województwo lubelskie: Katarzyna Zabratańska, Asystentka, województwo podlaskie: Marta Małecka Dobrogowska, województwo podkarpackie: Kamila Michalik, POZNAŃ teren działania: woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA ul. Św. Wincentego 6, Poznań T: , F: specjalizacja: partnerstwa lokalne kontakt: Tomasz Sadowski, Dyrektor CES, Brygida Jałowa, Doradca, T: ; Dagmara Szlandrowicz, Specjalista ds. budowania partnerstw lokalnych, NIDZICA teren działania: woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie Fundacja Fundusz Współpracy CES na terenie Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska Wieś Kamionka k/nidzicy T: specjalizacja: prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej na terenie obszarów wiejskich, współpraca z instytucjami finansowymi kontakt: Edyta Kotyla, Agnieszka Bagińska, KRAKÓW teren działania: woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65, Kraków T/F: , , specjalizacja: spółdzielczość, w tym socjalna kontakt: Anna Bulka, Kierownik CES, Katarzyna Wiecha, Doradca, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 16, Kraków T: specjalizacja: certyfikacja OWES kontakt: Magdalena Pokora, Specjalista ds. CES,

19 DEKLARACJA KORZYSTANIA PRZEZ OWES Z OFERTY CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Podpisaną deklarację proszę odesłać na adres właściwego terytorialnie CES (ofertę można także pobrać ze strony internetowej: pełna nazwa organizacji/instytucji z siedzibą w adres reprezentowana przez: 1 imię, nazwisko, funkcja zgodnie z KRS 2 imię, nazwisko, funkcja 3 imię, nazwisko, funkcja Deklarujemy chęć korzystania naszej organizacji/instytucji z usług centrum ekonomii społecznej w ramach projektu: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (nr UDA-POKL /09-00) współfinansowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji społecznej. Znane są nam zasady uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wymogów związanych z udostępnieniem danych osobowych osób korzystających ze wsparcia w ramach projektu oraz wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. miejscowość, data, podpisy, pieczątka

20

21 Utworzenie i działanie centrów ekonomii społecznej jest możliwe w ramach systemowego, partnerskiego projektu: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Jego inicjatorem jest Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a liderem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL). Partnerstwo tworzą: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, Fundacja Fundusz Współpracy (FFW), Instytut Spraw Publicznych (ISP), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Regionalne Centrum UNDP w Bratysławie, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP), Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE). Więcej informacji na temat projektu: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej oraz centrów ekonomii społecznej można znaleźć na portalu:

22 Warszawa 2012 Projekt Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA DORADZTWA DLA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PROCES DORADCZY W PROJEKCIE WSPARCIE Doradztwo i szkolenia z zakresu ekonomii społecznej DLA instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Skąd ale i dokąd 2011 2006 2009 2010 2004 Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006-2008" Wsparcie rozwoju instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

ANNA BULKA MAGDALENA POKORA KRAKÓW 05.06.2012

ANNA BULKA MAGDALENA POKORA KRAKÓW 05.06.2012 DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ I CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE NA RZECZ BUDOWANIA SIECI INSTYTUCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ KRAKÓW 05.06.2012

Bardziej szczegółowo

Zadania Fundacji Fundusz Współpracy w Projekcie 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Zadania Fundacji Fundusz Współpracy w Projekcie 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Zadania Fundacji Fundusz Współpracy w Projekcie 1.19 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Centra Ekonomii Społecznej Warszawa (FISE) - województwa: mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce 1 UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu i

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Portal www. ekonomiaspoleczna.pl platformą informacji dla Ośrodków Wsparcia ES oraz PES Zaprezentujemy Co możemy zaoferować, by usprawnić przepływ informacji o kondycji ES? Portal www.ekonomiaspoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna Na Lata 2008 2010 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2008 roku Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran-Juraszek Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Karolina Cyran-Juraszek Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Karolina Cyran-Juraszek Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych - Zrealizowała ponad 100 projektów, przeszkoliła 7 tys. osób, w tym pracowników instytucji

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

Projekt Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej

Projekt Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej Projekt Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej ogólnopolski projekt konkursowy w ramach osi II PO WER (Działanie 2.9) okres realizacji: 01.03.2017 29.02.2020 Lider projektu: Ogólnopolski Związek

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dariusz Węgierski

System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dariusz Węgierski System Wsparcia Ekonomii Społecznej Dariusz Węgierski 1 Pojęcie ekonomii społecznej Pojęcie ekonomia społeczna, powstało w XIX wieku i określało działania gospodarcze podejmowane nie tylko przez sektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO

Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO 2014-2020 Joanna Sutuła, ROPS

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Białobrzegi r.

Białobrzegi r. Białobrzegi 26-27. 10. 2016 r. 2010 r. Pierwsze Ogólnopolskie Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy 2010 r. Pierwsze Ogólnopolskie Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy Inicjatywa lubelskiego środowiska

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIOSKIEGO (OWES KOSZALIN)

OFERTA OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIOSKIEGO (OWES KOSZALIN) Strona1 OFERTA OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIOSKIEGO (OWES KOSZALIN) I. INFORMACJE OGÓLNE Strona 2 II. KLIENCI OWES KOSZALIN Strona 3 III. OFERTA OWES KOSZALIN Strona 4 1. SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Partner Wiodący:, Ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań, Partner:, Ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo, Projekt pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 2020 oraz udział partnerów społecznych w tym procesie - wstępna analiza partnerów społecznych - stan realizacji kluczowych postulatów z Białej

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

ze spotkania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej z kadrą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego.

ze spotkania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej z kadrą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego. RG-GC.525.2.12.2013.JK Komunikat ze spotkania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej z kadrą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego. 8 kwietnia 2013r. w siedzibie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r.

POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r. POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r. Preambuła: Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej w Powiecie Ostródzkim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w województwie opolskim - konferencja wojewódzka

Ekonomia społeczna w województwie opolskim - konferencja wojewódzka Ekonomia społeczna w województwie opolskim - konferencja wojewódzka Opole, dnia 27 czerwca 2016 r. Działanie realizowane jest w ramach projektu Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Po co komu OWES-y? Czym jest OWES

Po co komu OWES-y? Czym jest OWES Po co komu OWES-y? Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w rozwoju es Gniezno, 12 października 2016 roku Czym jest OWES Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) - podmiot lub partnerstwo posiadające

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój,

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój, Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański Rabka-Zdrój, 01.12.2016 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM powiaty: stargardzki, pyrzycki, choszczeński, gryfiński, myśliborski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

pl. Opatrzności Bożej Bielsko-Biała bcp.or g.pl tel

pl. Opatrzności Bożej Bielsko-Biała  bcp.or g.pl tel Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego (OWES) jest inicjatywą: - Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej lider projektu - Bielskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 2020 - WOJ. DOLNOŚLĄSKIE K RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Preferencje dla PES. Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach UP promowane będzie korzystanie z usług oferowanych przez PES

Preferencje dla PES. Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach UP promowane będzie korzystanie z usług oferowanych przez PES Podmioty ekonomii społecznej preferencje w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Brzeziny, 22 czerwca 2015 r. Preferencje dla PES Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej

Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej Dr M. Budnik Zadania DOPS w zakresie ekonomii społecznej - kontekst prawny Zadania DOPS dotyczące ekonomii społecznej wynikają z: Dolnośląska Strategia Integracji

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE SK.523.3.2015 Miłki, dnia 05 lutego 2015 r. Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy:

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: 1. Gminą Bulkowo z siedzibą w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Projekt "Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

1) rozwój infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem

1) rozwój infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 1) rozwój infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; 2) inspirowanie i promowanie nowych metod działań

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA LISTA KONTAKTOWA ZAKRESY OBOWIĄZKÓW

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA LISTA KONTAKTOWA ZAKRESY OBOWIĄZKÓW MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA LISTA KONTAKTOWA ZAKRESY OBOWIĄZKÓW Kraków, styczeń 2015 Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Wykaz wydarzeń zaplanowanych w roku 2017.w ramach projektu Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim L.P. NAZWA FORMY WSPARCIA 1. Sieć współpracy OWES 2. Sieci współpracy PES ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zmiany systemowe szansą na rozwój przedsiębiorczości społecznej

Zmiany systemowe szansą na rozwój przedsiębiorczości społecznej Zmiany systemowe szansą na rozwój przedsiębiorczości społecznej Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Nidzica, 17-18 maja 2010 r. SPO

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Szczecin, 29 kwietnia 2014 roku Miasto Świnoujście 1 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Policki 4 Miasto Szczecin 23 Gryfiński

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSTWA 2014

UMOWA PARTNERSTWA 2014 SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ AKSES UMOWA PARTNERSTWA 2014 Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii będą zgodne z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych Program wykładów szkoleniowych dla L.p. Temat wykładu Ogólny zarys merytoryczny wykładu Liczba godzin wykładowych Wykładowca Moduł I: Zagadnienia społeczne Wykluczenie społeczne podstawowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA Lubuską Szkołę Pomagania Gorzów Wielkopolski 12 luty 2009 Edward Korban Do części wykluczonych nie da się dotrzeć opowieściami o wędkach i rybach. Oni są ustawieni tylko na rybę

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Cele strategiczne projektu zbudowanie silnej, wrośniętej w lokalne społeczności struktury współpracujących ze sobą Punktów Konsultacyjno-Doradczych animacja i integracja

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej SUBREGION BIELSKI

Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej SUBREGION BIELSKI Załącznik do uchwały Nr 16/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Plany działania 2014-2015

Plany działania 2014-2015 Plany działania 2014-2015 Zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Komitet Monitorujący PO KL 12 czerwca 2014 r. Termin ogłoszenia: II kwartał Budżet: 50 000 000 zł PRIORYTET IV

Bardziej szczegółowo

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego Przedmiot zamówienia Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Partnerstwo na rzecz realizacji projektu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Skład PARTNERSTWA - 6 jednostek samorządu terytorialnego - 2 organizacje pozarządowe Lider: Miasto

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER Warszawa, 21 kwietnia 2016 r.

Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER Warszawa, 21 kwietnia 2016 r. Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER 2014-2020 Warszawa, 21 kwietnia 2016 r. Działania na poziomie ogólnokrajowym planowane przez MRPiPS w ramach PO WER

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo