"MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE" PRZEGL D ZAGRANICZNYCH SYSTEMÓW BANKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE" PRZEGL D ZAGRANICZNYCH SYSTEMÓW BANKOWYCH"

Transkrypt

1 1 z :57 Dr Zygmunt Ryznar Materia ponizszy jest wyci giem z Rozdzia u VIII mojej nieopublikowanej pracy (ok.600 stron): "MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE" (Copyright by Zygmunt Ryznar) VIII. PRZEGL D ZAGRANICZNYCH SYSTEMÓW BANKOWYCH Wg stanu na 2002 rok lub wcze niej Tabl. 11 ZESTAWIENIE BANKOWYCH SYSTEMÓW ZAGRANICZNYCH DOSTAWCA KRAJ SYSTEM ZAKRES Data 1szej instalacji SYSTEMY KSI GOWO-FINANSOWE 1 Financial Accounting Systems BGS Banking General Ledger dzienne ksi gowania w ksi dze g ownej, salda roku ubieg ego s przechowywane DISC Inc. BMS Balancing Monitoring System 1992 scentralizowane wej cie transakcji banku - dost pne salda rachunków, bie cy kredyt, wskazywany jest bie cy status transakcji 3 SunGard Financial Systems, Inc. EnterpriceAccounting system ksi gowo ci 4 Speedware Corp. Kanada Speed Ledger ksi ga g ówna,konta zobowi za i nale no ci On-line accounting system Kirchman Corp. AR Account Reconciliation pe ne i cz ciowe uzgodnienia,deponowanie i zarz dzanie, p atno ci wstrzymane, schemat uzgodnie,automatyczne naliczanie op at 6 ORACLE Financial Analyzer Wielowymiarowe raportowanie, analizy what-if, Analizy czasowe (time-series), Bud etowanie

2 2 z :57 7 Bloomberg? Bloomberg Financial Information System 8 Data Broadcasting Corp. InSite Financial Info System Today Bloomberg Market Scoreboard real time market info and analysis 10 Logica Inc. BankMaster Plus Zarz dzanie aktywami pasywami, zarz dzanie aktywami i pasywami, symulacja rozwarcia,bud etowanie i planowanie zysku,wycena transferu funduszy Bruce Payne Consultants Branch Profitability 1975 analiza zysku w rozbiciu na oddzia y 12 National Investor Data Services (NIDS) Global Mutual fund accounting 1988 Ksiegowanie funduszy, rachunek strat i zysków dla operacji zagranicznych 13 Computer Aided Decisions Inc. Global EPVS Portfolio 1983 System zarz dzania portfelami w czasie rzeczywistym 14 Sendero (Fiserv Group) A/L3 Zarz dzanie aktywami i pasywami z elementami zarz dzania ryzykiem Raportowanie w zakresie: dochodowo ci, ynno ci, ceny rynkowej maj tku it 15 Bruce Payne Consultants AGL Automated General Ledgefor Banking Pegasus Software Opera Financial accounting system system ksi gowo ci PLANOWANIE I BUDZETOWANIE 1 Hogan Systems Inc. BPS Budget & Planning System Planowanie i prognowanie zysku (w 5letnim horyzoncie czasowym) Hyperion Software Pillar Enterprise Wide Planning (Budgeting bud et wg uk adu bilansowego ksiegi g ównej, P&L,mo liwo definiowania obliczania pozycji bud etowych, ich powiaza 3 Sendero (Fiserv Group) Budget & Planning System system bud etowo-planistyczny SYSTEMY CALL CENTER 1 Avaya Communication (poprzednio Lucent Technologies) Kanada Definity, Index, CentreVu call center wiele produktów w zakresie CTI, IVR, zarz dzania sieci, dost pu telefonicznego i internetowego itp.

3 3 z :57 2 NCR W.Bryt. NCR call center system zbudowany na komponentach firm NCR, Nortel i Genesys, zawiera modu obs ugi detalicznego klienta bankowego 3 Siebel Systems Call Center 99.5 wielokana owa obs uga (telefon, web, , fax) 4 Genesys G6 suite contact center 5 Clarify ClearCallCenter call center z elementami marketingu i zarz dzania kampani 6 BEA WebLogic narz dzia budowy systemu call center opartego ównie na dost pie internetowym 7 IBM WebSphere narz dzia budowy systemu e-biznes opartego na dost pie internetowym (zawiera m.i.komponenty obs ugi kasjera/dysponenta bankowego) 8 IBM Contact Center centrum kontaktowe o zakresie: ze strony klientateleservis, sprzeda, reklamacje; ze strony firmyservis i sprzeda. 9 Aspect Communications Aspect Call center rozwi zania call center w ramach CRM 10 BroadVision oprogramowanie serwera aplikacyjnego technologia umozliwiaj ca budow systemu CRM 11 Quintus econtact suite wielokana owe centrum kontaktowe SYSTEMY BAZ KLIENTÓW i CRM 1 Computrol Inc. CIF Customer Information Facility centralna wspolna baza danych o klientach, cza do aplikacji, obliczanie dochodowo ci wg klientów 2 ALLTEL Information Services poprzednio:cif Customer Information File teraz: CIS Customer Information System CIF: ca kowity profil klienta, w czaj c po rednie i bezpo rednie relacje do rachunkow, relacja firmowe i rodzinne 3 KIRCHMAN - Florida Software Services CIFII Central Information File II Nieograniczona liczba relacji klienta,zarówno w stosunku do racunków jak i do klientów, dochodowo, zad enia z tytu u kredytów komercyjnych 4 Data-Core Systems Inc. CMF Customer Management Facility 1989 informacje o klientach i ich relacjach, cza wsadowe i on-line do aplikacji bankowych poprzez transakcje 5 Jack Henry & Associates Inc. CIF20/20 Customer Information File zintegrowana baza o klientach Computer Associates Inc. RCIF Relationship CIF Dost p on line do informacji o klientach (addres,relacje, rachunki, instrukcje...)

4 4 z : Panorama Computer Resources RIBS IV Responsive Integrated Banking System Bankowo mi dzynarodowa, pozycja banku i klientów, ksi gowo,kontrakty,wyci gi Hogan Systems RIS Relationship Information System Repozytorium danych o klientach IBM DecisionEdge -system nale cy do kategorii BI (business intelligence) Zarz dzanie kampani, modelowanie,scoring. Wspó pracuje z Intelligent Minerem. 10 Unica Affinium Suite Marketing-zarz dzanie kampani 11 Siebel systemy front office ebiznes, sprzeda, serwis, call center, marketing 12 Oracle-PeopleSoft (Vantive) Vantive, 8 CRM sprzeda, marketing, serwis,help desk, scoring klientów i badanie dochodowo ci 13 Clarify efrontoffice product suite marketing, sprzeda,serwis, ebiznes 14 Oracle CRM 11i obs uga relacji z klientami w pe nym cyklu (marketing,sprzeda,serwis) 15 Aspect Communications Aspect Customer Relationship Portal integracja relacji z klientami w skali firmy 16 NCR CRM Solution analiza zachowania klientów, profilowanie scoring,,zarz dzanie kontaktami, kampanie 17 Sedona Corp. Intarsia system CRM oparty na internetowym dost pie(modu y: m.i. promocja, dochodowo, segmentacja klientów ) 18 HP-Broadvision HP CRM system CRM oparty na technologii firmy Broadvision 19 BroadVision One-To-One spersonalizowane modu y: biznes detaliczny i komercyjny, finansowy (dla banków, biur maklerskich), zarz dzanie wiedz ) 20 Broadbase Software E-Marketing Obs uga marketingu elektronicznego, w tym kampanii 21 Exchange ValeX Zarz dzanie kampani promocyjn 22 SAP Niemcy mysap CRM System oparty na oprogramowaniu efrontoffice firmy Clarify. 23 E.piphany (Epiphany) E.5 System System CRM o zakresie operacyjnym (sprzeda, obs uga kampanii, marketing spersonalizowany) i analitycznym oparty na technologii internetowej 24 YOUcentric YOUrelate ebrm (ebusiness Relationship Management)

5 5 z :57 25 Computer Associates Intelligent CRM Suite wykorzystuje Neugents 26 SPSS Customer Centric CRM zasilany danymi z sieci ATM, Web i IVR. 27 Quadstone UK Quadstone System analiza zachowania klientów (customer analytics) 28 Applix icrm, ienterprise marketing,sprzeda,serwis,help desk, analityczna informacja o klientach 29 Infinium CRM marketing, sprzeda,help desk 30 Talisma ecrm suite (Talisma 4.1) marketing, sprzeda SYSTEMY BANKOWE IMPLEMENTOWANE JAKO HURTOWNIE DANYCH 1 Axiom Software Laboratories Inc 2 Leading Market Technologies Financial Data Warehouse Dane transakcyjne,rynkowe i inne z aplikacji operacyjnych, architektura wielopoziomowa danych, dane historyczne Tickbase 1994 Finansowa hurtownia utrzymywana w czasie rzeczywistym 3 Gentia RbalancedScorecard 1998 system mierników 4 Fiserv InformEnt 1993 Hurtownia danych dla instytucji finansowych SYSTEMY HOME/CORPORATE BANKING 1 Digital Insight AXIS Internet Banking Modu y: Internet Account Access,Bill Payment, Personal Financial Management 2 Credit Commercial de France (CFF) Francja Banco PC 1996 Aktywny homebanking 3 Credit Commercial de France (CCF) Francja Bancoscope Plus 1995 Operacje poprzez Internet 4 CheckFree Corp. Bank Street 1996 Us ugi typu homebanking 5 Learned-Mahn. Inc. Bank-On-It 1993 Transakcje bankowe z komputera osobistego klienta, automatyzacja przep ywu pieni nego dla banków Corporate banking 6 Deutche Bank Niemcy Bank Operacje na rachunkach oraz transakcje biura maklerskiego 7 Checkfree Corp. (Servantis Systems) Bank At Home Us ugi typu homebanking

6 6 z :57 8 EDS BankIT Inmternetowy transfer funduszy on-line, wg zadanej daty, wg harmonogramu 9 Intuit BankNow Zarz dzanie finansami prywatnych osób Personal Financial Manager CheckFree Corp. BankStreet Telebanking 11 SURECOMP Kanada/Izrael CIMEX Customer Imex cze do systemu IMEX po stronie klienta 12 DISC Inc. ACCESS Automated Cash Control & Electronic Statements 13 DISC Inc. Interact Banking for small businesses 14 DISC INC. STAR Service Tracking and Response System Elektroniczne przekazywanie danych i raportowanie via komputer osobisty klienta i tonowy telefon Oprogramowanie PC dla klientów banku i cze do serwera bankowego ledzenie zapyta klientów (od kontaktu pocz tkowego do za atwienia) 15 Dresdner Bank Niemcy Dresdner OfficeBanking atno ci,zarz dzanie zasobami, zaawansowana analiza finansowa (private banking) 16 Intuit Excite us ugi finansowe 1997 On-line financial channel 17 Bank of Scotland W.Brytania HOBS 1985 Podstawowe us ugi bankowe w trybie homebankingu 18 SONY & General Magic Hand-held Banking Device atno ci rachunków, dost p i aktualiz. Informacji o rachunkach, transfer funduszy dla cz onków VISA 19 CyberCash Inc. Internet Wallet 1995 Platno ci kartami kredytowymi,obs uga czeków elektronicznych konsumentów 20 Checkfree Corp. Master Banking 21 Microsoft Money System typu Personale Financial Mana ger Personale Financial Manager 22 Vertigo Development Corp. ONE ON ONE BANKING Pomoc w opracowaniu zindywidualizowanego planu finansowego' Personalized service to on-line banking customers 23 RMS (Retail Management Systems) Opera Internetowe us ugi bankowe oparte na ActiveX i z.java 24 Microsoft, Intuit PFM Personal Finance Manager

7 7 z :57 25 MECA PFM Managing Your Home banking- transfer funduszy, ledzenie kont, analiza wydatków Money 26 EDS PayIT Electronic Bill Payment Tool 27 CFI ProServices Personal Branch 28 Arkansas Systems Tele-Banking System 1987 Homebanking poprzez telefon klawiaturowy oraz os-dost p do rachunków ze strony klienta (na podst. Strip file,cross-refer,file or master file) 29 Management Data Austria Trade Connect Corporate banking w zakresie trade finanse od strony klienta dokonywanie operacji w zakresie akredytyw,inkas eksportowych, gwarancji 30 Security First VBM Virtual Bank Manager Five Paces Software VFM Virtual Financial Manager Zarz dzanie bankiem wirtualnym Software do obs ugi internetowej bankowo ci 32 Visa Epay Internet payments 33 Cardinal Bancshares & Webtech Inc. FSB First Security (Network) Bank 1995 Podstawowe transakcje bankowe poprzez Internet lub sieci ATM Aplikacje INTEGRUJACO-PO REDNICZ CE 1 Unisys Corp. GFS Global Financial System 1985 czy komputer g ówny,sie terminali oraz modu y aplikacyjne 2 MANAGEMENT DATA Austria HERMES system komunikacyjny (telex,fax,poczta,swift,poczta wewn trzna) 3 Portfolio Dynamics IAN Investment Administrator & Navigator 1995 obs uga transakcji,uzgodnienia gotówki i aktywów - cze do banku powierniczego i systemem inwestycyjnym w celu koncowego uzgodnienia 4 Steria Francja SACHEM Wspomaganie routingu pomi dzy sieciami finansowymi 5 Fenestrae Holandia FMS Financial Messaging Service 1998? interfejs pomi dzy systemami w asnymi ( in house systems) i zewn trznymi systemami komunikacyjnymi (EDI, SWIFT formats OPROGRAMOWANIE P ATNOSCI 1 MANAGEMENT DATA Austria IPOS transfer kapita ów:wp aty,wyp aty, czekowe polecenia zap aty, transfer do banków kontrahentów,zlecenia sta e 2 Omicron/Multitrade Niemcy MULTICASH Pakiet p atno ci obs uga styku bank-klient

8 8 z :57 3 US Software Action200FT transakcje ATM & POS, zarz dzanie sieciowe,obs uga wielokartowa (multiple card plans), ró norodne autoryzacje,bezpiecze stwo transakcji 4 SOFTWARE AG Niemcy CARDSYS credit card mgt system 5 EDS CPS Card Processing Services Obs uga kart (card processing services) SYSTEMY BANKOWO CI DETALICZNEJ 1 Geac Financial Service AFS Advanced Financial System 1985 bankowo detaliczna:baza klientów, depozyty, kredyty, zintegrowana ksi ga g ówna 2 SAG Niemcy/Hiszpania ARGENTA ównie bankowosc detaliczna 3 Medoc Computers Ltd. 4 Kindle Banking Systems 5 SMI Systems & Methods UK BEX(PC version) 1988 Center automation and accounting Irlandia BankMaster RS Us ugi detaliczne,administrowanie hipoteczne,kredyty komercyjne BankPlus 1984 obs uga depozytow 6 Hogan Systems Inc. Branch Plattform Fiserv CBS Comprehensive Banking System 1988 rachunki depozytowe, utrzymywanie informacji o klientach i rachunkach bankowo detaliczna 9 IBM i Grupa banków europejskich EUROPA Corebank bankowo detaliczna 10 Digital CFBI Szwecja DECbank FBS Financial Business System 1987 Bankowo detaliczna, zarz dzanie przep ywem prac (WFM) 11 Kirchman Corp. DIMENSION kredyty i depozyty,baza informacji o klientach 12 Culverin Corp. ENCORE!/FlexTran 1991/1985 sprzeda, cross-sell, otwieranie rachunków, ustawienia transakcji, dziennikowanie, bilansowanie, store&forward 13 Unisys Finesse obs uga bankowo ci detalicznej 14 GEAC Computers Ltd W.Brytania GEACFinancialSystem1988 bankowo detaliczna on-line: baza klientów,kredyty,rachunki bie ce,depozyty,ubezpieczenia planowane:kredyty komercyjne 15 ALIMAND COMPUTER SYSTEMS LTD W.Brytania GRAND 1988 Rachunki bie ce,depozyty,kredyty,rachunki oszcz dno ciowe,zlecenia sta e,ksi ga g ówna 16 Hogan Systems IBA bankowo detaliczna

9 9 z :57 17 Ibank Systems Inc. IBANK 18 Broadway & Seymour Inc. LBS Liberty Banking System 1978 depozyty,kredyty, informacje o klientach, ksi ga ówna 19 Olivetti North America Mosaic OA System bankowy 20 Unisys Corp. OCTAGON 1985 Bankowo detaliczna: relacje klientów, kontrakty, transakcje, produkty, naliczanie odsetek 21 Olsy (Olivetti UK) UK Olibranch System bankowy oddzia u 22 Sanchez Computer Associates 23 East Point Technology PROFILE 1993 bankowo detaliczna (lokaty, kredyty, atno ci), ksi gowo wielowalutowa PULSE 1982 kredyty,depozyty,obs uga bankomatow,zarz dzanie finansami,konta nale no ci 24 NSS Corp. Perspective Teller transakcje gotókowe (depozyty, pobrania) zapytania w stosunku do rachunków, kredyty 25 Phoenix International Phonix Banking System 26 IBM ProBranch System bankowy oddzia u 27 Software Alliance Corp. 28 Software Alliance Corp. Reliance2000 XBS Depozyty,kredyty, informacje o klientach,obs uga dysponencko-kasowa Reliance2000Branch Realtime:account inquiry and updating, posting, transaction journals, customer receipts printing 29 Total Systems Plc W.Brytania TOTALBANK wielowalutowa, wielooddzia owa bankowo detaliczna, leasing 30 NCR UFS Universal Financial System Microbill UniversalBankingWorkst 1985 informacje o klientach, depozyty,kredyty Obs uga dysponencko-kasjerska, ledzenie sprzeda y, otwieranie rachunków, definiowanie (se-up) kredytów konsumpcyjnych 32 IBM Visual Banker obs uguje wszystkie kana y obs ugi klienta (w tym oddzia owe i poprzez call center) 33 EDS, Retail Delivery Division SELLSTATION Sprzeda i dostawa produktów detalicznych, cross-sell, przep ywy dostaw ( delivery flow) OPROGRAMOWANIE KOMUNIKATÓW SWIFTOWYCH 1 Placid Belgia ARCHAURA Archival system for Aura-PC 2 Placid Belgia ARCHMSG ARCHIVING AND INTERrogation of SWIFT messages

10 10 z :57 3 MANAGEMENT DATA Austria ARES Uzgadnianie wyci gow portfela akcji (5 grupa.swift 4 PLACID Belgia AURA-PC Reconciliation of nostro/internal account 5 Braid Active Messaging Placid Belgia BIC-PC 7 MANAGEMENT DATA Austria COMFORT potwierdz.oper.z rynków zagr.(swift MT3xx),ustalenie terminów w których maj by otrzymane odpowiedzi! 8 PLACID Belgia CONFIRM Reconcilation of confirmations (MT3*) 9 MANAGEMENT DATA Austria CORONA uzgadnianie kont (nostro,wewn trzne,mieszane),sprawozdawczo, 1997-uzgadnianie transakcji gotowkowych bankomatowych 10 IBM MERVA obs uga komunikatów SWIFT 11 Placid Belgia MICRO-STELEX ENCRYPTS/DECRYPS sent telexes 12 Manof Communications Systems/Transnet Izrael/W.Bryt. MINT Manof INTegrated Solution 1991 system obs ugi komunikatów EFT: SWIFT,FEDWIRE,CHIPS,CHAPS,BACS 13 HPD Banking Systems OpenSafe Obs uga komunikatów SWIFT (ST200/ST400?) 14 MANAGEMENT DATA Austria SAFE Swift Automated Financial Environment Obs uga komunikatów SWIFT 15 MANAGEMENT DATA Austria SAFEMATCH matching-dopasowywanie dokumentów w zakresie forex: otrzymanych elektronicznie z zagranicy z w asnymi 16 SWIFT/STS Belgia ST400 obs uga komunikatów SWIFT 17 MANAGEMENT DATA Austria SUPERSMART 18 SWIFT Belgia SwiftALLIANCE zaawansowana obs uga komunikatów SWIFT 19 SWIFT Belgia SwiftAccord matching 20 SWIFT Belgia SwiftAsset 1994 uzgodnienia papierów warto ciowych 21 Autor:MIC Data Corp. TURBOSWIFT obs uga komunikatów SWIFT BANKOWE SYSTEMY KOMPLEKSOWE

11 11 z :57 1 Accenture (Andersen Consulting -Hiszpania) /Hiszpania Altamira 1988 kompleksowy system dla banku uniwersalnego 2 Financial Network Services 3 Financial Systems Ltd Australia BANCS bankowo detaliczna, skarbowo, trading, asset/liability, MIS, electronic commerce (internet, home banking) W.Brytania BANK 2000 elementy bankowosci hurtowej i detalicznej 4 Bankact Inc. BANKACT 1991 wielowalutowa ksi ga ówna,oper.zagraniczne,bankowo detal.,akredytywa 5 Criterion Banking Software BANKWARE szeroki zakres 6 Reed Riggs & Co W.Brytania BANQUO wielowalutowy system bankowo ci hurtowej i detalicznej w czasie rzeczywistym 7 SAG(Software AG) Niemcy/Wlochy BOSS Banking Operations Support System szeroki zakres 8 Kindle Banking Systems Irlandia BankMaster bankowo detaliczna i hurtowa 9 Computer Associates CA-Infopoint 10 Jack Henry & Associates CBS Complete Banking Solution 1979 baza informacji o klientach, depozyty,kredyty,ksi gowo akcjonariuszy,op aty za skrytki sejfowe,ksi ga ówna 11 Global Financial Services W.Brytania Diamond bankowo detaliczna i hurtowa 12 FIS Inc. DOLLAR $YSTEM 1994 relacje klientów,kredyty.depozyty,obs uga kasowa,obs uga bankomatów,zarz dzanie aktywami i pasywami,ksi gowo 13 Diagram Systems Diameter (HAI) szeroki zakres 14 EDS Electronic Data Systems EDS-IBS Integrated Banking System oper.zagr,,rynek pieni ny, depozyty, p atno ci, ksi gowo 15 MIDAS-KAPITI Int. EQUATION (Kibs) 1975 oper.zagraniczne,rynek pieni ny, zarz dzanie ryzykiem kredytowym, kredyty komercyjne,rachunki detaliczne,ksi ga g ówna 16 MIDAS-KAPITI Int. EQUINOX, Equation DBA bankowo detaliczna i komercyjna 17 EBS Ltd UK /COS W.Bryt/Szwajc. GLOBUS 1991 rynek pieni ny, forex, kredyty,akredytywa,bankowo detaliczna,papiery warto ciowe Systematics/ ALLTEL Information Services Horizon Banking System

12 12 z :57 19 Commercial Banking Applications Norwegia IBAS 1994 akredytywy, p atno ci niedokumentowe 20 Int.Banking Info Syst.(Financial Objects W.Brytania IBIS/AS depozyty,kredyty,akredytywa, oper.zagr,rynek pieni ny, ksi ga g ówna 21 McDonell Douglas Inf.Systems IBS Integrated Banking System McDonell Douglas Inf.Systems IBS PRO IV 23 SAP+ C&L Niemcy Unternehmenberatung GmbH IS-B IS-Banking kredyty,depozyty,papiery wartosciowe,skarbowosc, zarzadzanie ryzykiem, ksiegowosc 24 Siemens Nixdorf Niemcy KORDOBA Customer oriented interactive s.for banking trans. 25 GFS (Global Financial Systems) & MTI /W.Brytania MANTEC System bankowy :szeroki zakres 26 Financial Systems Ltd (FSL) W.Brytania MICROBANK 1990 papiery wartosciowe, ksi gowo,rachunki bie ce,kredyty,depozyty,nostro,oper.zagraniczne 27 MIDAS-KAPITI MIDAS DBA bankowo detaliczna i komercyjna 28 EDS - Newtrend Division MISER depozyty, kredyty,zarz dzanie finansami 29 G.Watkins & Associates W.Brytania ORBITS/IBS private banking, bankowo detaliczna,zarz dzanie portfelem inwestycyjnym,ksi gowo, papiery warto ciowe 30 Bank Le Credit Agricole Francja OURASI 1994 szeroki zakres 31 Software House for Banking Industry Norwegia PROVIDA Modulowy system bankowy szeroki zakres 32 Peerless Systems Peerless21 operacje, marketing, kredytowanie 33 Prestige Systems Inc. Prestige 1984 kredyty, depozyty terminowe i na danie,bud etowanie 34 BT Financial Services Information System REMOS 1989 bankowo detaliczna,oper.zagraniczne,rynek pieni ny,transfer funduszy,kredyty komercyjne 35 EDS SBS Strategic Banking System informacje o kliencie,depozyty,kredyty

13 13 z :57 36 Siebel Systems Inc. Siebel Finance bankowo detaliczna i hurtowa 37 Baton Rouge TOTAL CONCEPT (TC3) 1989 szeroki zakres - lecz bez papierow wartosciowych 38 BRI(Baton Rouge Int.) TOTAL_CONCEPT (TC4) 1993 bankowo detaliczna z elementami bankowo ci hurtowej 39 Vertex Business Systems TVS szeroki zakres 40 UNISYS/FBA /W.Brytania URBIS ksi gowo,rachunki (depozytowe,kredytowe) 41 CITIL (i-flex) Indie Flexcube (UBS-Universal Banking System) bankowo detaliczna,korporacyjna i inwestycyjna, akredytywa, hurtownia danych FIC (Flexcube Info Center) NARZ DZIA BUDOWY SYSTEMÓW BANKOWYCH 1 OLIVETTI Wlochy AB2 Application Builder for Banking 2 PRODUCT4 Banking-Branch Automat narz dzie do tworzenia aplikacji kasjerskich w oddziale 3 UNISYS /W.Brytania Navigator/Finance/Coun Logica Inc. PathMaster 1988 oddzia y i call centers, zarz dzanie transakcjami (Finesse 2000, Core Application Framework,sales mgt (FBA Councellor) dane finansowe z aplikacji(kredyty,hipoteki, inwestowanie itp.) przekszta cane s w jednolity format Inne systemy 1 Advanced Information Resources ACBS Advanced Commercial Banking System front & back office, wielowalutowo 2 Watkins & Ass. Szwajcaria BASYS 1991 operacje zagraniczne, rynek pienie ny, papiery warto ciowe,ksi ga g ówna, us ugi kredytowe,transfer funduszy 3 AdTek Information System 4 Ceres Trading Systems Ltd BankMate szeroki zakres bankowo ci detalicznej, hurtowej i inwestycyjnej W.Brytania CERES Banking system 5 Wall Street Consulting Group. CMS Cash Management System 1990 obliczanie w czasie rzeczywistym pozycji gotówkowej klientów 6 JP Morgan /W.Bryt. FourFifteen Bank risk mgt - na bazie metody RiskMetrics 7 OLIVETTI Wlochy IISB Information Technology Inc. Premier, Premier II centr.baza klientów i rachunków (serwer), depozyty, kredyty

14 14 z :57 9 Real Time RTS-Safekeeping SAP Niemcy SAP-BCA Bank Current Account obs uga okresowych odsetek i op at za przechowywane pozycje rachunki bie ce klientów oraz Nostro. loro - uwzgl dnienie waluty EURO 11 CECORP Teller PC zapytania i rejestracja danych terminalowych, weryfikacja podpisów, prowadzenie dziennika audytowego, bilansowanie 12 FBIS - Premier Systems VENUS Investment Management System bankowo inwestycyjna BANKOWO HURTOWA (KOMERCYJNA FICS ABACUS zarz dzanie ryzykiem rynkowym oraz raportowanie dla banku centralnego Hessische Landesbank Niemcy ABAG Operacje na zagranicznym i krajowym rynku pieni nym Fair, Isaac & Co ASAP Automated Strategic Application Processing wnioski kredytowe,ocena wniosków kredytowych,ocena kredytów punktowa kredytów 1988 Financial Technologies Int. ASPS Advanced Securities Processing System zarzadzanie papierami wartosciowymi 1989 Computershare Systems (FMSC) Australia ASTS Automated Security Trading System INTERNET SYSTEMS ATLAS 1985 skarbowo,rynki kapita owe,transfer funduszy,kredyty komercyjn oper.zagranicznych do future &options,fra & akcji Independent Tresuary Services (ITS) AXIOM off-balance sheet treasury system Mti /W.Brytania Abraxsys rynek pieni ny, kredyty, operacje zagraniczne,operacje dokument finanse),bankowo detaliczna i typu "private BARRA Inc. AegisCosmosRiskcaster zarz dzanie ryzykiem akcji, instrumentów ze sta stop - dla kier, Portfolio Software Asset Allocator 1988 generowanie alokacji o min.ryzyku (dla okre lonej stopy zwrotu) algorytmu Markovitza BT Financial Services Information System BANKART oper.zagr,rynek pieni ny,papiery wart,ksi ga g ówna,us ugi kred CSI BANKTRADE Obs uga operacji dokumentowych

15 15 z :57 Forex Advisory W.Brytania Services Ltd.,ICL BANKWIDE 1991 transakcje swap,kredyty komercyjne,akredytywa,papiery wart,future/options,oper.zagr,bankowo detaliczna SunGard Financial Systems, Inc. BOLT 2 Bond On-Line Trading System obs uga papierów wart.(front & back office) Banking Technology Partners BTP BOSTON TREASURY SYSTEM BTS Boston Treasury System 1989 forex,rynek pieni ny,papiery warto ciowe Complex Systems Inc. BankTrade 1990 akredytywa,inkaso,p atno ci,forex,kredyty komercyjne, cze do k Advanced Computer Systems Banker II 1984 ksi gowo dla banków komercyjnych Leading Market Technolgies BasketTrader 1995 tworzenie,ustalanie cen,analiza i testowanie koszyków dowolnych Microsys Inc. BearerBondAccounting rozliczenie obligacji z kuponami Bloomberg L.P. Bloomberg BondTrader obs uga papierów wartro ciowych o sta ym dochodzie Bloomberg L.P. Bloomberg FX <GO> operacje forexowe przez sie Bloomberga Bloomberg L.P. Bloomberg Portfolio Trading System utrzymywanie portfolia - w tym przep yw pieni ny i modelowani Bloomberg L.P. Bloomberg Trading System operacje dilerskie, zarz dzanie ryzykiem Bond Express Inc. Bond Express 1993 baza danych ok ofert obligacji od du ych dilerów Larry Rosem Co BondPortfolioManager zarz dzanie portfolio obligacji 1989 Scherrer Resources Inc. Broker's Ally 1995 C-ATS software C-atalyst zarz dzanie ryzykiem rynku kapita owego i skarbowo ci w skali b CAP financial Services Ltd. C-ATS Software Inc. W.Brytania CAP-IBOS1988 operacje dilerskie na rynku zagranicznym, rynku pieni nym,opera kalkulacyjny (Calculation suit) CARMA Ryzyko rynku i kredytów dla portfeli globalnych, modele ryzyka k VaRz u yciem symulacji Monte Carlo

16 16 z :57 American Management Systems CES Customer Entry System 1986 wprowadzanie - u klienta - danych do akredytyw L/C related trans MIDAS KAPITI CMARK Derywaty, instrumenty mi dzynarodowe, zarz dzanie skarbowo c Software Options Inc. COTS/BOSS 1990 front i back office dla transakcji skarbowo ci ( treasure), zabezpie przep yw pieni ny, zarz dzanie ryzykiem MIT Szwajcaria Szwajcaria CREDOC.2000 Obs uga operacji dokumentowych Cedarville Information Systems Ltd Bahrain CROWN 1988 ks.g ówna,operacje FOREX,rynek pieni ny, akredytywy, kredyty pieni ny Hogan Systems CRS pomiar,monitoring i kontrola ryzyka kredytowego bilansowego i p Credit Risk System 1995 Unisystems Computing Catalyst Whosale banking ACT - Kindley Irlandia CityDealer Dealing room - front office (transaction process.) Midas-Kapiti (ACT FINANCIAL SYSTEMS LTD) Irlandia/ CityDesk FRONT OFFICE data distribution system Programmed Press Commodities&Futures 1983 prognozowanie cen, ryzyka i zwrotu inwestycji na towarach i futur Devon Systems International DEVON 1990 futures,oprions,fra,us ugi maklerskie, czas rzeczywisty w stosunku bilansowych SunGard Financial Systems, Inc. SunGard Financial Systems, Inc. SunGard Financial Systems, Inc. SunGard Financial Systems, Inc. DEVON-DERIVATIVES front- midle i backoffice dla produktów derywatowych DEVON-FOREX operacje zagraniczne DEVON-FUTURES produkty futures DEVON-SECURITIES papiery warto ciowe DISC Inc. DISC Whosale Banking zarz dzanie bankowymi zasobami klienta,p atno ci,akredyty MANAGEMENT DATA Niemcy/Austria DOC.CS akredytywy dokumentowe i inkaso dokumentowe

17 17 z :57 CFI Szwajcaria EAGLE Investment management system Hogan Systems Inc. EAS Earnings Analysis System 1993 wielowymiarowa analiza dochodowo ci, wycena transferu fundus China Systems Corp.of TAIWAN INTERNET Taiwan EXIMBILLS Trade finance system (m.i.akredytywa) Leading Market Technologies EXPO Risk management system analiza danych w uk adzie czasowym w rodowisku arkuszy kalku Midas-Kapiti Internation (MKI) /UK RiskVision Zarz dzanie ryzykiem (modu y: Data,Analytics,Carma,Limits) Infinity Financial Technology Centre Financial Product Ltd Equity-Metrics 1997 dost pny w internecie program riskview.com do obl.var Exposure Model ryzyko rynku i kredytów, model HJM model & Monte Carlo symul Investment Support Systems FACTS Futrak Advanced Currency Trading System ocena opcji, analiza wra liwo ci dla portfeli zagranicznych Advanced Technology Int. FEDMIS Foreign Exchange Dealers Mgt Information System 1981 forex, kredyty i depozyty standardowe,obs uga papierów warto ci Mitchell Humphrey & Co, FMS II Foreign Money Conversion and Translation 1981 ledzenie bie i histor.kursow wymiany, obliczanie kursów natych zysków, scenariusze what-if dla waha walutowych Brady W.Brytania FULCRUM 1997 Investment Support Systems SunGard Financial Systems, Inc. Trema Treasury Mgt FUTRAK 1983 futures,options,fra,obligacje,swaps,caps/floors/collars/corridor Fi-TRAC CUSTODY system for bank capital market departments Szwecja Finance Kit obs uga transakcji, zarz dzanie ryzykiem i portfelami UNISYS Corp. GWB Globalwholesale banking bankowo hurtowa Management Technologies MTI Genesis 1993 operacje skarbowe (tresasury) i derywaty, acza do innych system ADS Associates Inc. Global Trader front office pokoju dilerskiego Sungard Financial Systems Inc. GlobalSecuritiesManager 1992 krajowe i zagr.papiery warto ciowe dla sta ych dochodów,instrum back-office Bruce Payne Consultants IBIS Integrated Bank Information System 1974 zarz dzanie wydajno ci i kosztami, optymalizacja i analiza wra

18 18 z :57 Sema Group UK Ltd. Winter Partners (MTi) W.Brytania IBOS Forex,depozyty,papiery warto ciowe,instrumenty pozabilansowe /W.Bryt. IBS90 ównie bankowo komercyjna IBT Consultants Ltd W.Brytania IBT transakcje dilerskie, inwestowanie, ksi gowo International Systems ICOBS International Commercial Banking System DEVERILL Business Systems (DBS) W.Brytania IDEAS-PC 1991 forex, rynek pien,kredyty komercyjne Forex Advisory Services Ltd. Midexhouse Computers Ltd. W.Brytania IDSS 1991 Forex,rynek pien,przep yw pieni ny,zarz dz.ryzykiem, cza do M W.Brytania IFFACS monitorowanie pozycji dilerom,obliczanie mar i premii, rewalua SURECOMP Kanada/Izrael IMEX akredytywa, inkaso, p atno ci, gwarancje Sungard Financial Systems IMEX II 1989 transakcje dilerskie,pozycje w czasie rzecz.,limity,projekcie przep raportowanie strat i zyskow Surecomp Kanada IMMS International Money Mgt System 1983 informacje o klientach,forex,rynek pien,kredyty mi dzynarodowe,p wielowalutowa ksi gowo Currenex Internal dealing systen system dilingowy zbudowany wg standardów TWIST SunGard Financial Systems, Inc. INTRADER SunGard Financial Systems, Inc. Digital Solutions Inc. INVEST ONE Investment multicurrency accounting InTrader 1988 front i backoffice, rejestracja danych, monitorowanie pozycji, ksi portfelem Reuters Kondor+ operacje zagraniczne FX, opcje, korp. depozyty i kredyty, itp. American Management System LCS 1986 Letter of credit obs uga akredytyw w pe nym cyklu, raportowanie i zapytania, ksi Midas-Kapiti Int. LEO 1987 akredytywa,inkaso, p atno ci Midas-Kapiti Int. LIMITS utrzymywanie centralnych limitow,obliczanie limitów i ich wykor transakcje daj ce najwi kszy dochód Rolfe & Nolan W.Bryt. Lighthouse trading and risk management -diling (front end) MKI (BIS Banking /W.Bryt. MIDAS 1976 oper.zagr.,rynek pien,fra/irs,papiery warto iowe,p atno ci,ba detaliczna,kredyty,akredytywa

19 19 z :57 Systems Ltd). Investment Support Systems MYCA operacje swapowe,o TrueRisk Inc. Kanada Market Simulator symulacja ryzyka firmy w stosunku do duzych liniowych i nielinio Money Market II 1979 bie ca infomacja o pozycjach, obliczeniastrat i zysków, dost pno zabezpiecze,informacje o klientach Sungard-Infinity Financial Technology Inc. Montage derywaty stóp procentowych ('exotic' interest rate derivatives) Mamdouh Barakat Risk Management W.Brytania MultiAssetMcAnalyzer 1996 zarz.ryzykiem poprzez symulacj Monte Carlo,variance/covarianc London Banking Software Ltd. SunGard Financial Systems, Inc. ACT FINANCIAL SYSTEMS LTD W.Brytania NEBAS zarz dzanie skarbowo ci,zarz dz.kredytami,futures,options,swaps,fras,brok OMNI IC globalne powiernictwo Irlandia OPENLIMITS Zarz dzanie ryzykiem Mti OPENTRADE Front office transakcji Midas Kapiti (Frusrum) OPICS 1993 Oper.zagraniczne (forex), depozyty/kredyty na rynku pieni nym, f zarz.rachunkami nostro,fra, repo SunGard Financial Systems, Inc. OPTAS Futures and options JP Morgan Odyssey 1997 swaps i derywaty, dost p do WWW poprzez Netscape browser. Monis Software Inc. OptimumAdvancedOptions wycena options, obs uga egzotycznych opcji INSSINC Orchestra/Futrak transakcje w ramach skarbowo ci (treasury trading) i zarz dzanie ACTIS GmbH Niemcy PABA Program Application for Banking rynek pien,kredyty,leasing,rachunki oszcz dno ciowe,forex,weksle,gwarancje,mis,zarz dzanie ryzyki SWIFT,CHIPS Criterion Banking Software W.Brytania PC-BANK 1991 ks.g owna,akredytywa,operacje dilerskie,kredyty, bankowo deta SunGard Financial Systems, Inc. PHASE3 Brokerage back-office for securities

20 20 z :57 IBT PIB Private & Investment Banking szeroki zakres Surecomp Kanada/Izrael POWERdealer front-office pokoju dilerskiego Sungard - Infinity Panorama 1996 Var, kontrola limitów w trybie czasu rzeczywistego, raporty w zak Oracle- PeopleSoft PeopleSoft Treasury Surecomp Kanada/Izrael Perfect Match MIMICS Inc. PortfolioMgt portfolio dla kontraktów ze sta ymi stopami (fixed income), zarz d 1988 ALLTEL Information Service Profit.&Account.Analysis 1984 analiza dochodowo ci klientow i produktów ACT FINANCIAL SYSTEMS LTD Irlandia QUASAR 1990 ks.g ówna,bankowo detaliczna,oper.zagraniczne,rynek pieni ny Risk Management Technologies RADAR zarz dzanie ryzykiem finansowym, dochodowo ci i strategicznym Rolfe & Nolan W.Bryt. RANSys obs uga futures i options Bankers Trust RAROC2000 System Zarz dzania Ryzykiem oparty na metodologii Var Winter Partners Szwajcaria RIBS4 (suite) FX, rynek pieni ny, opcje, papiery warto ciowe, p atno ci MANAGEMENT DATA Austria RICOS baza danych o zagro eniach dla banku Real-Time RTS zarz dzanie portfelem banku i funduszami bankowymi Real Time System GE Information Services (Sungard DS) RXM Risk and exposure Management ryzyko operacji dilerskich (utrzymywanie limitów) Software Alliance Corp. Reliance2000.Cust.Pr 1987 bankowa analiza dochodowo ci klientów IRIS Szwajcaria RiskPro zarz dzanie ryzykiem (exposure,var, ftp, risk adjusted performan Rolfe & Nolan W.Bryt./ Risc - Real Ttme Information System for commodities back-office dla derywatyw Algorithmics Inc. Kanada Risk++ zarz dzanie ryzykiem, modelowanie finansowe - rozszerzenie w RiskWatch

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykładów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykład adów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Trade Finance produkty, rozwiązania

Trade Finance produkty, rozwiązania Trade Finance produkty, rozwiązania Spis treści: Grupo Santander nowy właściciel Banku Zachodniego WBK International Desk grupy Santander na świecie Santander Trade Portal szansa rozwoju dla Klientów BZ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT?

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? Marta Brańska-Rybicka Dyrektor IBM Global Financing Mirosław Osuch Specjalista ds. finansowania IBM Global Financing IBM Global Financing (IGF) zarządzając

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna Tytuł: Współczesna bankowość detaliczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: "Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty pozyskiwania wiedzy z danych z perspektywy matematyka w bankowości. 2014-01-23 (VI zajęcia) Jakub Jurdziak

Praktyczne aspekty pozyskiwania wiedzy z danych z perspektywy matematyka w bankowości. 2014-01-23 (VI zajęcia) Jakub Jurdziak Praktyczne aspekty pozyskiwania wiedzy z danych z perspektywy matematyka w bankowości 2014-01-23 (VI zajęcia) Jakub Jurdziak CEL ZAJĘĆ: Prezentacja nowoczesnego banku uniwersalnego jako organizacji opartej

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Kredyty i karty kredytowe z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 grudnia 2013 r. Kredyty 1. Kredyt odnawialny Lp.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,

3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., Aneks nr 14 z dnia 16 kwietnia 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I Przedmowa.................................................... i Cz ± I 1 Czym s hurtownie danych?............................... 3 1.1 Wst p.................................................. 3 1.2 Denicja

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Modelowa realizacja strategicznych celów sprzedażowych i raportowych w Banku Pekao S.A.

Modelowa realizacja strategicznych celów sprzedażowych i raportowych w Banku Pekao S.A. Modelowa realizacja strategicznych celów sprzedażowych i raportowych w Banku Pekao S.A. Studium przypadku CRM operacyjnego na platformie IBM WebSphere. Waldemar Ściesiek, Bank Pekao S.A. Warszawa, Październik

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017

HARMONOGRAM SZKOLEŃ styczeń - marzec 2017 ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 10 października 2014 Krótka historia Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki,

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki, 31.12.2012 Z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji: I. Wykaz zmian w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. 1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. I. Sprawozdanie finansowe 1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta. Przydzielone środki na wydatki na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski Dr Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu PAIiIZ Warszawa, 2 marca 2009 I. Podatki a BIZ II.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje

Dlaczego my? HARMONOGRAM SZKOLEŃ październik - grudzień ACTION Centrum Edukacyjne. Autoryzowane szkolenia. Promocje ACTION Centrum Edukacyjne ACTION Centrum Edukacyjne oferuje najwyższej jakości szkolenia IT prowadzone przez najlepszych instruktorów w Polsce. Jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce posiada autoryzację

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

RO.FIX. System zarządzania ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. Riskout sp. z o.o.

RO.FIX. System zarządzania ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. Riskout sp. z o.o. RO.FIX System zarządzania ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych Riskout sp. z o.o. Riskout sp. z o.o. Spółka powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane podmioty

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or. 0152-21/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010r Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Business case w biometrii

Warsztaty Business case w biometrii Warsztaty Business case w biometrii Tadeusz Woszczyński, Hitachi Leszek Modzelewski, BPH Zbigniew Marcinkowski, Algotech Polska Lucyna Szaszkiewicz, VoicePIN.com Moderatorzy Leszek Modzelewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30.03.2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU ORACLE E-BUSINESS SUITE, ORACLE HYPERION PLANNING I APLIKACJI ANALITYCZNYCH ORACLE

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Za kulisami private banking

Za kulisami private banking Za kulisami private banking Autor: Joanna Ostrowska,Żarówka PR i Marketing 07.10.2010. Osobisty doradca finansowy, concierge organizujący wakacje, platynowa karta kredytowa, oprocentowanie kredytu podlegające

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla Użytkowników Systemu bankowości internetowej

Komunikat dla Użytkowników Systemu bankowości internetowej Komunikat dla Systemu bankowości internetowej I. Rodzaje rachunków opłat dla Systemu bankowości internetowej System bankowości internetowej udostępniany jest osobom posiadającym uprawnienia do rachunków

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Programowanie Zespołowe

Programowanie Zespołowe Programowanie Zespołowe Systemy kontroli wersji dr Rafał Skinderowicz mgr inż. Michał Maliszewski Systemy kontroli wersji Śledzenie zmian, np.: w kodzie źródłowym Łączenie zmian dokonanych w plikach Ułatwienie

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2016 r. /tekst jednolity/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

1 z :02

1 z :02 1 z 16 2015-12-27 11:02 Zagraniczne oprogramowanie hurtowni danych stan 2001 rok Ryznar Zygmunt Copyright Oprogramowanie hurtowni danych obejmuje szereg ró norodnych komponentów zwi zanych z usadowieniem

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i Senior Trainer Sabre Reservations (w/m) Twoje zadania: Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i angielskim Ewaluacja wyników treningu Przygotowanie i opieka

Bardziej szczegółowo

Cena netto (PLN) IV kwartał. Cena netto (PLN) Podstawy SAS INTRO 1 1 200 1 260 2 20 4 1 7 2

Cena netto (PLN) IV kwartał. Cena netto (PLN) Podstawy SAS INTRO 1 1 200 1 260 2 20 4 1 7 2 2015 SAS Education sas.com/poland/training Centrum Szkoleniowe SAS Institute sp. z o.o. ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa (22) 560 46 20 cs@spl.sas.com Kalendarz szkoleń Grow With Us Nazwa szkolenia Kod

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

POGRAM STAśU W ODDZIALE BZ WBK SA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

POGRAM STAśU W ODDZIALE BZ WBK SA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU BIURO REGIONU WROCŁAW POGRAM STAśU W ODDZIALE BZ WBK SA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Wrocław, 15.02.2010 1 1. MIEJSCE STAśU ODDZIAŁY BZ WBK W REGIONIE WROCŁAW StaŜe

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo