"MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE" PRZEGL D ZAGRANICZNYCH SYSTEMÓW BANKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE" PRZEGL D ZAGRANICZNYCH SYSTEMÓW BANKOWYCH"

Transkrypt

1 1 z :57 Dr Zygmunt Ryznar Materia ponizszy jest wyci giem z Rozdzia u VIII mojej nieopublikowanej pracy (ok.600 stron): "MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE" (Copyright by Zygmunt Ryznar) VIII. PRZEGL D ZAGRANICZNYCH SYSTEMÓW BANKOWYCH Wg stanu na 2002 rok lub wcze niej Tabl. 11 ZESTAWIENIE BANKOWYCH SYSTEMÓW ZAGRANICZNYCH DOSTAWCA KRAJ SYSTEM ZAKRES Data 1szej instalacji SYSTEMY KSI GOWO-FINANSOWE 1 Financial Accounting Systems BGS Banking General Ledger dzienne ksi gowania w ksi dze g ownej, salda roku ubieg ego s przechowywane DISC Inc. BMS Balancing Monitoring System 1992 scentralizowane wej cie transakcji banku - dost pne salda rachunków, bie cy kredyt, wskazywany jest bie cy status transakcji 3 SunGard Financial Systems, Inc. EnterpriceAccounting system ksi gowo ci 4 Speedware Corp. Kanada Speed Ledger ksi ga g ówna,konta zobowi za i nale no ci On-line accounting system Kirchman Corp. AR Account Reconciliation pe ne i cz ciowe uzgodnienia,deponowanie i zarz dzanie, p atno ci wstrzymane, schemat uzgodnie,automatyczne naliczanie op at 6 ORACLE Financial Analyzer Wielowymiarowe raportowanie, analizy what-if, Analizy czasowe (time-series), Bud etowanie

2 2 z :57 7 Bloomberg? Bloomberg Financial Information System 8 Data Broadcasting Corp. InSite Financial Info System Today Bloomberg Market Scoreboard real time market info and analysis 10 Logica Inc. BankMaster Plus Zarz dzanie aktywami pasywami, zarz dzanie aktywami i pasywami, symulacja rozwarcia,bud etowanie i planowanie zysku,wycena transferu funduszy Bruce Payne Consultants Branch Profitability 1975 analiza zysku w rozbiciu na oddzia y 12 National Investor Data Services (NIDS) Global Mutual fund accounting 1988 Ksiegowanie funduszy, rachunek strat i zysków dla operacji zagranicznych 13 Computer Aided Decisions Inc. Global EPVS Portfolio 1983 System zarz dzania portfelami w czasie rzeczywistym 14 Sendero (Fiserv Group) A/L3 Zarz dzanie aktywami i pasywami z elementami zarz dzania ryzykiem Raportowanie w zakresie: dochodowo ci, ynno ci, ceny rynkowej maj tku it 15 Bruce Payne Consultants AGL Automated General Ledgefor Banking Pegasus Software Opera Financial accounting system system ksi gowo ci PLANOWANIE I BUDZETOWANIE 1 Hogan Systems Inc. BPS Budget & Planning System Planowanie i prognowanie zysku (w 5letnim horyzoncie czasowym) Hyperion Software Pillar Enterprise Wide Planning (Budgeting bud et wg uk adu bilansowego ksiegi g ównej, P&L,mo liwo definiowania obliczania pozycji bud etowych, ich powiaza 3 Sendero (Fiserv Group) Budget & Planning System system bud etowo-planistyczny SYSTEMY CALL CENTER 1 Avaya Communication (poprzednio Lucent Technologies) Kanada Definity, Index, CentreVu call center wiele produktów w zakresie CTI, IVR, zarz dzania sieci, dost pu telefonicznego i internetowego itp.

3 3 z :57 2 NCR W.Bryt. NCR call center system zbudowany na komponentach firm NCR, Nortel i Genesys, zawiera modu obs ugi detalicznego klienta bankowego 3 Siebel Systems Call Center 99.5 wielokana owa obs uga (telefon, web, , fax) 4 Genesys G6 suite contact center 5 Clarify ClearCallCenter call center z elementami marketingu i zarz dzania kampani 6 BEA WebLogic narz dzia budowy systemu call center opartego ównie na dost pie internetowym 7 IBM WebSphere narz dzia budowy systemu e-biznes opartego na dost pie internetowym (zawiera m.i.komponenty obs ugi kasjera/dysponenta bankowego) 8 IBM Contact Center centrum kontaktowe o zakresie: ze strony klientateleservis, sprzeda, reklamacje; ze strony firmyservis i sprzeda. 9 Aspect Communications Aspect Call center rozwi zania call center w ramach CRM 10 BroadVision oprogramowanie serwera aplikacyjnego technologia umozliwiaj ca budow systemu CRM 11 Quintus econtact suite wielokana owe centrum kontaktowe SYSTEMY BAZ KLIENTÓW i CRM 1 Computrol Inc. CIF Customer Information Facility centralna wspolna baza danych o klientach, cza do aplikacji, obliczanie dochodowo ci wg klientów 2 ALLTEL Information Services poprzednio:cif Customer Information File teraz: CIS Customer Information System CIF: ca kowity profil klienta, w czaj c po rednie i bezpo rednie relacje do rachunkow, relacja firmowe i rodzinne 3 KIRCHMAN - Florida Software Services CIFII Central Information File II Nieograniczona liczba relacji klienta,zarówno w stosunku do racunków jak i do klientów, dochodowo, zad enia z tytu u kredytów komercyjnych 4 Data-Core Systems Inc. CMF Customer Management Facility 1989 informacje o klientach i ich relacjach, cza wsadowe i on-line do aplikacji bankowych poprzez transakcje 5 Jack Henry & Associates Inc. CIF20/20 Customer Information File zintegrowana baza o klientach Computer Associates Inc. RCIF Relationship CIF Dost p on line do informacji o klientach (addres,relacje, rachunki, instrukcje...)

4 4 z : Panorama Computer Resources RIBS IV Responsive Integrated Banking System Bankowo mi dzynarodowa, pozycja banku i klientów, ksi gowo,kontrakty,wyci gi Hogan Systems RIS Relationship Information System Repozytorium danych o klientach IBM DecisionEdge -system nale cy do kategorii BI (business intelligence) Zarz dzanie kampani, modelowanie,scoring. Wspó pracuje z Intelligent Minerem. 10 Unica Affinium Suite Marketing-zarz dzanie kampani 11 Siebel systemy front office ebiznes, sprzeda, serwis, call center, marketing 12 Oracle-PeopleSoft (Vantive) Vantive, 8 CRM sprzeda, marketing, serwis,help desk, scoring klientów i badanie dochodowo ci 13 Clarify efrontoffice product suite marketing, sprzeda,serwis, ebiznes 14 Oracle CRM 11i obs uga relacji z klientami w pe nym cyklu (marketing,sprzeda,serwis) 15 Aspect Communications Aspect Customer Relationship Portal integracja relacji z klientami w skali firmy 16 NCR CRM Solution analiza zachowania klientów, profilowanie scoring,,zarz dzanie kontaktami, kampanie 17 Sedona Corp. Intarsia system CRM oparty na internetowym dost pie(modu y: m.i. promocja, dochodowo, segmentacja klientów ) 18 HP-Broadvision HP CRM system CRM oparty na technologii firmy Broadvision 19 BroadVision One-To-One spersonalizowane modu y: biznes detaliczny i komercyjny, finansowy (dla banków, biur maklerskich), zarz dzanie wiedz ) 20 Broadbase Software E-Marketing Obs uga marketingu elektronicznego, w tym kampanii 21 Exchange ValeX Zarz dzanie kampani promocyjn 22 SAP Niemcy mysap CRM System oparty na oprogramowaniu efrontoffice firmy Clarify. 23 E.piphany (Epiphany) E.5 System System CRM o zakresie operacyjnym (sprzeda, obs uga kampanii, marketing spersonalizowany) i analitycznym oparty na technologii internetowej 24 YOUcentric YOUrelate ebrm (ebusiness Relationship Management)

5 5 z :57 25 Computer Associates Intelligent CRM Suite wykorzystuje Neugents 26 SPSS Customer Centric CRM zasilany danymi z sieci ATM, Web i IVR. 27 Quadstone UK Quadstone System analiza zachowania klientów (customer analytics) 28 Applix icrm, ienterprise marketing,sprzeda,serwis,help desk, analityczna informacja o klientach 29 Infinium CRM marketing, sprzeda,help desk 30 Talisma ecrm suite (Talisma 4.1) marketing, sprzeda SYSTEMY BANKOWE IMPLEMENTOWANE JAKO HURTOWNIE DANYCH 1 Axiom Software Laboratories Inc 2 Leading Market Technologies Financial Data Warehouse Dane transakcyjne,rynkowe i inne z aplikacji operacyjnych, architektura wielopoziomowa danych, dane historyczne Tickbase 1994 Finansowa hurtownia utrzymywana w czasie rzeczywistym 3 Gentia RbalancedScorecard 1998 system mierników 4 Fiserv InformEnt 1993 Hurtownia danych dla instytucji finansowych SYSTEMY HOME/CORPORATE BANKING 1 Digital Insight AXIS Internet Banking Modu y: Internet Account Access,Bill Payment, Personal Financial Management 2 Credit Commercial de France (CFF) Francja Banco PC 1996 Aktywny homebanking 3 Credit Commercial de France (CCF) Francja Bancoscope Plus 1995 Operacje poprzez Internet 4 CheckFree Corp. Bank Street 1996 Us ugi typu homebanking 5 Learned-Mahn. Inc. Bank-On-It 1993 Transakcje bankowe z komputera osobistego klienta, automatyzacja przep ywu pieni nego dla banków Corporate banking 6 Deutche Bank Niemcy Bank Operacje na rachunkach oraz transakcje biura maklerskiego 7 Checkfree Corp. (Servantis Systems) Bank At Home Us ugi typu homebanking

6 6 z :57 8 EDS BankIT Inmternetowy transfer funduszy on-line, wg zadanej daty, wg harmonogramu 9 Intuit BankNow Zarz dzanie finansami prywatnych osób Personal Financial Manager CheckFree Corp. BankStreet Telebanking 11 SURECOMP Kanada/Izrael CIMEX Customer Imex cze do systemu IMEX po stronie klienta 12 DISC Inc. ACCESS Automated Cash Control & Electronic Statements 13 DISC Inc. Interact Banking for small businesses 14 DISC INC. STAR Service Tracking and Response System Elektroniczne przekazywanie danych i raportowanie via komputer osobisty klienta i tonowy telefon Oprogramowanie PC dla klientów banku i cze do serwera bankowego ledzenie zapyta klientów (od kontaktu pocz tkowego do za atwienia) 15 Dresdner Bank Niemcy Dresdner OfficeBanking atno ci,zarz dzanie zasobami, zaawansowana analiza finansowa (private banking) 16 Intuit Excite us ugi finansowe 1997 On-line financial channel 17 Bank of Scotland W.Brytania HOBS 1985 Podstawowe us ugi bankowe w trybie homebankingu 18 SONY & General Magic Hand-held Banking Device atno ci rachunków, dost p i aktualiz. Informacji o rachunkach, transfer funduszy dla cz onków VISA 19 CyberCash Inc. Internet Wallet 1995 Platno ci kartami kredytowymi,obs uga czeków elektronicznych konsumentów 20 Checkfree Corp. Master Banking 21 Microsoft Money System typu Personale Financial Mana ger Personale Financial Manager 22 Vertigo Development Corp. ONE ON ONE BANKING Pomoc w opracowaniu zindywidualizowanego planu finansowego' Personalized service to on-line banking customers 23 RMS (Retail Management Systems) Opera Internetowe us ugi bankowe oparte na ActiveX i z.java 24 Microsoft, Intuit PFM Personal Finance Manager

7 7 z :57 25 MECA PFM Managing Your Home banking- transfer funduszy, ledzenie kont, analiza wydatków Money 26 EDS PayIT Electronic Bill Payment Tool 27 CFI ProServices Personal Branch 28 Arkansas Systems Tele-Banking System 1987 Homebanking poprzez telefon klawiaturowy oraz os-dost p do rachunków ze strony klienta (na podst. Strip file,cross-refer,file or master file) 29 Management Data Austria Trade Connect Corporate banking w zakresie trade finanse od strony klienta dokonywanie operacji w zakresie akredytyw,inkas eksportowych, gwarancji 30 Security First VBM Virtual Bank Manager Five Paces Software VFM Virtual Financial Manager Zarz dzanie bankiem wirtualnym Software do obs ugi internetowej bankowo ci 32 Visa Epay Internet payments 33 Cardinal Bancshares & Webtech Inc. FSB First Security (Network) Bank 1995 Podstawowe transakcje bankowe poprzez Internet lub sieci ATM Aplikacje INTEGRUJACO-PO REDNICZ CE 1 Unisys Corp. GFS Global Financial System 1985 czy komputer g ówny,sie terminali oraz modu y aplikacyjne 2 MANAGEMENT DATA Austria HERMES system komunikacyjny (telex,fax,poczta,swift,poczta wewn trzna) 3 Portfolio Dynamics IAN Investment Administrator & Navigator 1995 obs uga transakcji,uzgodnienia gotówki i aktywów - cze do banku powierniczego i systemem inwestycyjnym w celu koncowego uzgodnienia 4 Steria Francja SACHEM Wspomaganie routingu pomi dzy sieciami finansowymi 5 Fenestrae Holandia FMS Financial Messaging Service 1998? interfejs pomi dzy systemami w asnymi ( in house systems) i zewn trznymi systemami komunikacyjnymi (EDI, SWIFT formats OPROGRAMOWANIE P ATNOSCI 1 MANAGEMENT DATA Austria IPOS transfer kapita ów:wp aty,wyp aty, czekowe polecenia zap aty, transfer do banków kontrahentów,zlecenia sta e 2 Omicron/Multitrade Niemcy MULTICASH Pakiet p atno ci obs uga styku bank-klient

8 8 z :57 3 US Software Action200FT transakcje ATM & POS, zarz dzanie sieciowe,obs uga wielokartowa (multiple card plans), ró norodne autoryzacje,bezpiecze stwo transakcji 4 SOFTWARE AG Niemcy CARDSYS credit card mgt system 5 EDS CPS Card Processing Services Obs uga kart (card processing services) SYSTEMY BANKOWO CI DETALICZNEJ 1 Geac Financial Service AFS Advanced Financial System 1985 bankowo detaliczna:baza klientów, depozyty, kredyty, zintegrowana ksi ga g ówna 2 SAG Niemcy/Hiszpania ARGENTA ównie bankowosc detaliczna 3 Medoc Computers Ltd. 4 Kindle Banking Systems 5 SMI Systems & Methods UK BEX(PC version) 1988 Center automation and accounting Irlandia BankMaster RS Us ugi detaliczne,administrowanie hipoteczne,kredyty komercyjne BankPlus 1984 obs uga depozytow 6 Hogan Systems Inc. Branch Plattform Fiserv CBS Comprehensive Banking System 1988 rachunki depozytowe, utrzymywanie informacji o klientach i rachunkach bankowo detaliczna 9 IBM i Grupa banków europejskich EUROPA Corebank bankowo detaliczna 10 Digital CFBI Szwecja DECbank FBS Financial Business System 1987 Bankowo detaliczna, zarz dzanie przep ywem prac (WFM) 11 Kirchman Corp. DIMENSION kredyty i depozyty,baza informacji o klientach 12 Culverin Corp. ENCORE!/FlexTran 1991/1985 sprzeda, cross-sell, otwieranie rachunków, ustawienia transakcji, dziennikowanie, bilansowanie, store&forward 13 Unisys Finesse obs uga bankowo ci detalicznej 14 GEAC Computers Ltd W.Brytania GEACFinancialSystem1988 bankowo detaliczna on-line: baza klientów,kredyty,rachunki bie ce,depozyty,ubezpieczenia planowane:kredyty komercyjne 15 ALIMAND COMPUTER SYSTEMS LTD W.Brytania GRAND 1988 Rachunki bie ce,depozyty,kredyty,rachunki oszcz dno ciowe,zlecenia sta e,ksi ga g ówna 16 Hogan Systems IBA bankowo detaliczna

9 9 z :57 17 Ibank Systems Inc. IBANK 18 Broadway & Seymour Inc. LBS Liberty Banking System 1978 depozyty,kredyty, informacje o klientach, ksi ga ówna 19 Olivetti North America Mosaic OA System bankowy 20 Unisys Corp. OCTAGON 1985 Bankowo detaliczna: relacje klientów, kontrakty, transakcje, produkty, naliczanie odsetek 21 Olsy (Olivetti UK) UK Olibranch System bankowy oddzia u 22 Sanchez Computer Associates 23 East Point Technology PROFILE 1993 bankowo detaliczna (lokaty, kredyty, atno ci), ksi gowo wielowalutowa PULSE 1982 kredyty,depozyty,obs uga bankomatow,zarz dzanie finansami,konta nale no ci 24 NSS Corp. Perspective Teller transakcje gotókowe (depozyty, pobrania) zapytania w stosunku do rachunków, kredyty 25 Phoenix International Phonix Banking System 26 IBM ProBranch System bankowy oddzia u 27 Software Alliance Corp. 28 Software Alliance Corp. Reliance2000 XBS Depozyty,kredyty, informacje o klientach,obs uga dysponencko-kasowa Reliance2000Branch Realtime:account inquiry and updating, posting, transaction journals, customer receipts printing 29 Total Systems Plc W.Brytania TOTALBANK wielowalutowa, wielooddzia owa bankowo detaliczna, leasing 30 NCR UFS Universal Financial System Microbill UniversalBankingWorkst 1985 informacje o klientach, depozyty,kredyty Obs uga dysponencko-kasjerska, ledzenie sprzeda y, otwieranie rachunków, definiowanie (se-up) kredytów konsumpcyjnych 32 IBM Visual Banker obs uguje wszystkie kana y obs ugi klienta (w tym oddzia owe i poprzez call center) 33 EDS, Retail Delivery Division SELLSTATION Sprzeda i dostawa produktów detalicznych, cross-sell, przep ywy dostaw ( delivery flow) OPROGRAMOWANIE KOMUNIKATÓW SWIFTOWYCH 1 Placid Belgia ARCHAURA Archival system for Aura-PC 2 Placid Belgia ARCHMSG ARCHIVING AND INTERrogation of SWIFT messages

10 10 z :57 3 MANAGEMENT DATA Austria ARES Uzgadnianie wyci gow portfela akcji (5 grupa.swift 4 PLACID Belgia AURA-PC Reconciliation of nostro/internal account 5 Braid Active Messaging Placid Belgia BIC-PC 7 MANAGEMENT DATA Austria COMFORT potwierdz.oper.z rynków zagr.(swift MT3xx),ustalenie terminów w których maj by otrzymane odpowiedzi! 8 PLACID Belgia CONFIRM Reconcilation of confirmations (MT3*) 9 MANAGEMENT DATA Austria CORONA uzgadnianie kont (nostro,wewn trzne,mieszane),sprawozdawczo, 1997-uzgadnianie transakcji gotowkowych bankomatowych 10 IBM MERVA obs uga komunikatów SWIFT 11 Placid Belgia MICRO-STELEX ENCRYPTS/DECRYPS sent telexes 12 Manof Communications Systems/Transnet Izrael/W.Bryt. MINT Manof INTegrated Solution 1991 system obs ugi komunikatów EFT: SWIFT,FEDWIRE,CHIPS,CHAPS,BACS 13 HPD Banking Systems OpenSafe Obs uga komunikatów SWIFT (ST200/ST400?) 14 MANAGEMENT DATA Austria SAFE Swift Automated Financial Environment Obs uga komunikatów SWIFT 15 MANAGEMENT DATA Austria SAFEMATCH matching-dopasowywanie dokumentów w zakresie forex: otrzymanych elektronicznie z zagranicy z w asnymi 16 SWIFT/STS Belgia ST400 obs uga komunikatów SWIFT 17 MANAGEMENT DATA Austria SUPERSMART 18 SWIFT Belgia SwiftALLIANCE zaawansowana obs uga komunikatów SWIFT 19 SWIFT Belgia SwiftAccord matching 20 SWIFT Belgia SwiftAsset 1994 uzgodnienia papierów warto ciowych 21 Autor:MIC Data Corp. TURBOSWIFT obs uga komunikatów SWIFT BANKOWE SYSTEMY KOMPLEKSOWE

11 11 z :57 1 Accenture (Andersen Consulting -Hiszpania) /Hiszpania Altamira 1988 kompleksowy system dla banku uniwersalnego 2 Financial Network Services 3 Financial Systems Ltd Australia BANCS bankowo detaliczna, skarbowo, trading, asset/liability, MIS, electronic commerce (internet, home banking) W.Brytania BANK 2000 elementy bankowosci hurtowej i detalicznej 4 Bankact Inc. BANKACT 1991 wielowalutowa ksi ga ówna,oper.zagraniczne,bankowo detal.,akredytywa 5 Criterion Banking Software BANKWARE szeroki zakres 6 Reed Riggs & Co W.Brytania BANQUO wielowalutowy system bankowo ci hurtowej i detalicznej w czasie rzeczywistym 7 SAG(Software AG) Niemcy/Wlochy BOSS Banking Operations Support System szeroki zakres 8 Kindle Banking Systems Irlandia BankMaster bankowo detaliczna i hurtowa 9 Computer Associates CA-Infopoint 10 Jack Henry & Associates CBS Complete Banking Solution 1979 baza informacji o klientach, depozyty,kredyty,ksi gowo akcjonariuszy,op aty za skrytki sejfowe,ksi ga ówna 11 Global Financial Services W.Brytania Diamond bankowo detaliczna i hurtowa 12 FIS Inc. DOLLAR $YSTEM 1994 relacje klientów,kredyty.depozyty,obs uga kasowa,obs uga bankomatów,zarz dzanie aktywami i pasywami,ksi gowo 13 Diagram Systems Diameter (HAI) szeroki zakres 14 EDS Electronic Data Systems EDS-IBS Integrated Banking System oper.zagr,,rynek pieni ny, depozyty, p atno ci, ksi gowo 15 MIDAS-KAPITI Int. EQUATION (Kibs) 1975 oper.zagraniczne,rynek pieni ny, zarz dzanie ryzykiem kredytowym, kredyty komercyjne,rachunki detaliczne,ksi ga g ówna 16 MIDAS-KAPITI Int. EQUINOX, Equation DBA bankowo detaliczna i komercyjna 17 EBS Ltd UK /COS W.Bryt/Szwajc. GLOBUS 1991 rynek pieni ny, forex, kredyty,akredytywa,bankowo detaliczna,papiery warto ciowe Systematics/ ALLTEL Information Services Horizon Banking System

12 12 z :57 19 Commercial Banking Applications Norwegia IBAS 1994 akredytywy, p atno ci niedokumentowe 20 Int.Banking Info Syst.(Financial Objects W.Brytania IBIS/AS depozyty,kredyty,akredytywa, oper.zagr,rynek pieni ny, ksi ga g ówna 21 McDonell Douglas Inf.Systems IBS Integrated Banking System McDonell Douglas Inf.Systems IBS PRO IV 23 SAP+ C&L Niemcy Unternehmenberatung GmbH IS-B IS-Banking kredyty,depozyty,papiery wartosciowe,skarbowosc, zarzadzanie ryzykiem, ksiegowosc 24 Siemens Nixdorf Niemcy KORDOBA Customer oriented interactive s.for banking trans. 25 GFS (Global Financial Systems) & MTI /W.Brytania MANTEC System bankowy :szeroki zakres 26 Financial Systems Ltd (FSL) W.Brytania MICROBANK 1990 papiery wartosciowe, ksi gowo,rachunki bie ce,kredyty,depozyty,nostro,oper.zagraniczne 27 MIDAS-KAPITI MIDAS DBA bankowo detaliczna i komercyjna 28 EDS - Newtrend Division MISER depozyty, kredyty,zarz dzanie finansami 29 G.Watkins & Associates W.Brytania ORBITS/IBS private banking, bankowo detaliczna,zarz dzanie portfelem inwestycyjnym,ksi gowo, papiery warto ciowe 30 Bank Le Credit Agricole Francja OURASI 1994 szeroki zakres 31 Software House for Banking Industry Norwegia PROVIDA Modulowy system bankowy szeroki zakres 32 Peerless Systems Peerless21 operacje, marketing, kredytowanie 33 Prestige Systems Inc. Prestige 1984 kredyty, depozyty terminowe i na danie,bud etowanie 34 BT Financial Services Information System REMOS 1989 bankowo detaliczna,oper.zagraniczne,rynek pieni ny,transfer funduszy,kredyty komercyjne 35 EDS SBS Strategic Banking System informacje o kliencie,depozyty,kredyty

13 13 z :57 36 Siebel Systems Inc. Siebel Finance bankowo detaliczna i hurtowa 37 Baton Rouge TOTAL CONCEPT (TC3) 1989 szeroki zakres - lecz bez papierow wartosciowych 38 BRI(Baton Rouge Int.) TOTAL_CONCEPT (TC4) 1993 bankowo detaliczna z elementami bankowo ci hurtowej 39 Vertex Business Systems TVS szeroki zakres 40 UNISYS/FBA /W.Brytania URBIS ksi gowo,rachunki (depozytowe,kredytowe) 41 CITIL (i-flex) Indie Flexcube (UBS-Universal Banking System) bankowo detaliczna,korporacyjna i inwestycyjna, akredytywa, hurtownia danych FIC (Flexcube Info Center) NARZ DZIA BUDOWY SYSTEMÓW BANKOWYCH 1 OLIVETTI Wlochy AB2 Application Builder for Banking 2 PRODUCT4 Banking-Branch Automat narz dzie do tworzenia aplikacji kasjerskich w oddziale 3 UNISYS /W.Brytania Navigator/Finance/Coun Logica Inc. PathMaster 1988 oddzia y i call centers, zarz dzanie transakcjami (Finesse 2000, Core Application Framework,sales mgt (FBA Councellor) dane finansowe z aplikacji(kredyty,hipoteki, inwestowanie itp.) przekszta cane s w jednolity format Inne systemy 1 Advanced Information Resources ACBS Advanced Commercial Banking System front & back office, wielowalutowo 2 Watkins & Ass. Szwajcaria BASYS 1991 operacje zagraniczne, rynek pienie ny, papiery warto ciowe,ksi ga g ówna, us ugi kredytowe,transfer funduszy 3 AdTek Information System 4 Ceres Trading Systems Ltd BankMate szeroki zakres bankowo ci detalicznej, hurtowej i inwestycyjnej W.Brytania CERES Banking system 5 Wall Street Consulting Group. CMS Cash Management System 1990 obliczanie w czasie rzeczywistym pozycji gotówkowej klientów 6 JP Morgan /W.Bryt. FourFifteen Bank risk mgt - na bazie metody RiskMetrics 7 OLIVETTI Wlochy IISB Information Technology Inc. Premier, Premier II centr.baza klientów i rachunków (serwer), depozyty, kredyty

14 14 z :57 9 Real Time RTS-Safekeeping SAP Niemcy SAP-BCA Bank Current Account obs uga okresowych odsetek i op at za przechowywane pozycje rachunki bie ce klientów oraz Nostro. loro - uwzgl dnienie waluty EURO 11 CECORP Teller PC zapytania i rejestracja danych terminalowych, weryfikacja podpisów, prowadzenie dziennika audytowego, bilansowanie 12 FBIS - Premier Systems VENUS Investment Management System bankowo inwestycyjna BANKOWO HURTOWA (KOMERCYJNA FICS ABACUS zarz dzanie ryzykiem rynkowym oraz raportowanie dla banku centralnego Hessische Landesbank Niemcy ABAG Operacje na zagranicznym i krajowym rynku pieni nym Fair, Isaac & Co ASAP Automated Strategic Application Processing wnioski kredytowe,ocena wniosków kredytowych,ocena kredytów punktowa kredytów 1988 Financial Technologies Int. ASPS Advanced Securities Processing System zarzadzanie papierami wartosciowymi 1989 Computershare Systems (FMSC) Australia ASTS Automated Security Trading System INTERNET SYSTEMS ATLAS 1985 skarbowo,rynki kapita owe,transfer funduszy,kredyty komercyjn oper.zagranicznych do future &options,fra & akcji Independent Tresuary Services (ITS) AXIOM off-balance sheet treasury system Mti /W.Brytania Abraxsys rynek pieni ny, kredyty, operacje zagraniczne,operacje dokument finanse),bankowo detaliczna i typu "private BARRA Inc. AegisCosmosRiskcaster zarz dzanie ryzykiem akcji, instrumentów ze sta stop - dla kier, Portfolio Software Asset Allocator 1988 generowanie alokacji o min.ryzyku (dla okre lonej stopy zwrotu) algorytmu Markovitza BT Financial Services Information System BANKART oper.zagr,rynek pieni ny,papiery wart,ksi ga g ówna,us ugi kred CSI BANKTRADE Obs uga operacji dokumentowych

15 15 z :57 Forex Advisory W.Brytania Services Ltd.,ICL BANKWIDE 1991 transakcje swap,kredyty komercyjne,akredytywa,papiery wart,future/options,oper.zagr,bankowo detaliczna SunGard Financial Systems, Inc. BOLT 2 Bond On-Line Trading System obs uga papierów wart.(front & back office) Banking Technology Partners BTP BOSTON TREASURY SYSTEM BTS Boston Treasury System 1989 forex,rynek pieni ny,papiery warto ciowe Complex Systems Inc. BankTrade 1990 akredytywa,inkaso,p atno ci,forex,kredyty komercyjne, cze do k Advanced Computer Systems Banker II 1984 ksi gowo dla banków komercyjnych Leading Market Technolgies BasketTrader 1995 tworzenie,ustalanie cen,analiza i testowanie koszyków dowolnych Microsys Inc. BearerBondAccounting rozliczenie obligacji z kuponami Bloomberg L.P. Bloomberg BondTrader obs uga papierów wartro ciowych o sta ym dochodzie Bloomberg L.P. Bloomberg FX <GO> operacje forexowe przez sie Bloomberga Bloomberg L.P. Bloomberg Portfolio Trading System utrzymywanie portfolia - w tym przep yw pieni ny i modelowani Bloomberg L.P. Bloomberg Trading System operacje dilerskie, zarz dzanie ryzykiem Bond Express Inc. Bond Express 1993 baza danych ok ofert obligacji od du ych dilerów Larry Rosem Co BondPortfolioManager zarz dzanie portfolio obligacji 1989 Scherrer Resources Inc. Broker's Ally 1995 C-ATS software C-atalyst zarz dzanie ryzykiem rynku kapita owego i skarbowo ci w skali b CAP financial Services Ltd. C-ATS Software Inc. W.Brytania CAP-IBOS1988 operacje dilerskie na rynku zagranicznym, rynku pieni nym,opera kalkulacyjny (Calculation suit) CARMA Ryzyko rynku i kredytów dla portfeli globalnych, modele ryzyka k VaRz u yciem symulacji Monte Carlo

16 16 z :57 American Management Systems CES Customer Entry System 1986 wprowadzanie - u klienta - danych do akredytyw L/C related trans MIDAS KAPITI CMARK Derywaty, instrumenty mi dzynarodowe, zarz dzanie skarbowo c Software Options Inc. COTS/BOSS 1990 front i back office dla transakcji skarbowo ci ( treasure), zabezpie przep yw pieni ny, zarz dzanie ryzykiem MIT Szwajcaria Szwajcaria CREDOC.2000 Obs uga operacji dokumentowych Cedarville Information Systems Ltd Bahrain CROWN 1988 ks.g ówna,operacje FOREX,rynek pieni ny, akredytywy, kredyty pieni ny Hogan Systems CRS pomiar,monitoring i kontrola ryzyka kredytowego bilansowego i p Credit Risk System 1995 Unisystems Computing Catalyst Whosale banking ACT - Kindley Irlandia CityDealer Dealing room - front office (transaction process.) Midas-Kapiti (ACT FINANCIAL SYSTEMS LTD) Irlandia/ CityDesk FRONT OFFICE data distribution system Programmed Press Commodities&Futures 1983 prognozowanie cen, ryzyka i zwrotu inwestycji na towarach i futur Devon Systems International DEVON 1990 futures,oprions,fra,us ugi maklerskie, czas rzeczywisty w stosunku bilansowych SunGard Financial Systems, Inc. SunGard Financial Systems, Inc. SunGard Financial Systems, Inc. SunGard Financial Systems, Inc. DEVON-DERIVATIVES front- midle i backoffice dla produktów derywatowych DEVON-FOREX operacje zagraniczne DEVON-FUTURES produkty futures DEVON-SECURITIES papiery warto ciowe DISC Inc. DISC Whosale Banking zarz dzanie bankowymi zasobami klienta,p atno ci,akredyty MANAGEMENT DATA Niemcy/Austria DOC.CS akredytywy dokumentowe i inkaso dokumentowe

17 17 z :57 CFI Szwajcaria EAGLE Investment management system Hogan Systems Inc. EAS Earnings Analysis System 1993 wielowymiarowa analiza dochodowo ci, wycena transferu fundus China Systems Corp.of TAIWAN INTERNET Taiwan EXIMBILLS Trade finance system (m.i.akredytywa) Leading Market Technologies EXPO Risk management system analiza danych w uk adzie czasowym w rodowisku arkuszy kalku Midas-Kapiti Internation (MKI) /UK RiskVision Zarz dzanie ryzykiem (modu y: Data,Analytics,Carma,Limits) Infinity Financial Technology Centre Financial Product Ltd Equity-Metrics 1997 dost pny w internecie program riskview.com do obl.var Exposure Model ryzyko rynku i kredytów, model HJM model & Monte Carlo symul Investment Support Systems FACTS Futrak Advanced Currency Trading System ocena opcji, analiza wra liwo ci dla portfeli zagranicznych Advanced Technology Int. FEDMIS Foreign Exchange Dealers Mgt Information System 1981 forex, kredyty i depozyty standardowe,obs uga papierów warto ci Mitchell Humphrey & Co, FMS II Foreign Money Conversion and Translation 1981 ledzenie bie i histor.kursow wymiany, obliczanie kursów natych zysków, scenariusze what-if dla waha walutowych Brady W.Brytania FULCRUM 1997 Investment Support Systems SunGard Financial Systems, Inc. Trema Treasury Mgt FUTRAK 1983 futures,options,fra,obligacje,swaps,caps/floors/collars/corridor Fi-TRAC CUSTODY system for bank capital market departments Szwecja Finance Kit obs uga transakcji, zarz dzanie ryzykiem i portfelami UNISYS Corp. GWB Globalwholesale banking bankowo hurtowa Management Technologies MTI Genesis 1993 operacje skarbowe (tresasury) i derywaty, acza do innych system ADS Associates Inc. Global Trader front office pokoju dilerskiego Sungard Financial Systems Inc. GlobalSecuritiesManager 1992 krajowe i zagr.papiery warto ciowe dla sta ych dochodów,instrum back-office Bruce Payne Consultants IBIS Integrated Bank Information System 1974 zarz dzanie wydajno ci i kosztami, optymalizacja i analiza wra

18 18 z :57 Sema Group UK Ltd. Winter Partners (MTi) W.Brytania IBOS Forex,depozyty,papiery warto ciowe,instrumenty pozabilansowe /W.Bryt. IBS90 ównie bankowo komercyjna IBT Consultants Ltd W.Brytania IBT transakcje dilerskie, inwestowanie, ksi gowo International Systems ICOBS International Commercial Banking System DEVERILL Business Systems (DBS) W.Brytania IDEAS-PC 1991 forex, rynek pien,kredyty komercyjne Forex Advisory Services Ltd. Midexhouse Computers Ltd. W.Brytania IDSS 1991 Forex,rynek pien,przep yw pieni ny,zarz dz.ryzykiem, cza do M W.Brytania IFFACS monitorowanie pozycji dilerom,obliczanie mar i premii, rewalua SURECOMP Kanada/Izrael IMEX akredytywa, inkaso, p atno ci, gwarancje Sungard Financial Systems IMEX II 1989 transakcje dilerskie,pozycje w czasie rzecz.,limity,projekcie przep raportowanie strat i zyskow Surecomp Kanada IMMS International Money Mgt System 1983 informacje o klientach,forex,rynek pien,kredyty mi dzynarodowe,p wielowalutowa ksi gowo Currenex Internal dealing systen system dilingowy zbudowany wg standardów TWIST SunGard Financial Systems, Inc. INTRADER SunGard Financial Systems, Inc. Digital Solutions Inc. INVEST ONE Investment multicurrency accounting InTrader 1988 front i backoffice, rejestracja danych, monitorowanie pozycji, ksi portfelem Reuters Kondor+ operacje zagraniczne FX, opcje, korp. depozyty i kredyty, itp. American Management System LCS 1986 Letter of credit obs uga akredytyw w pe nym cyklu, raportowanie i zapytania, ksi Midas-Kapiti Int. LEO 1987 akredytywa,inkaso, p atno ci Midas-Kapiti Int. LIMITS utrzymywanie centralnych limitow,obliczanie limitów i ich wykor transakcje daj ce najwi kszy dochód Rolfe & Nolan W.Bryt. Lighthouse trading and risk management -diling (front end) MKI (BIS Banking /W.Bryt. MIDAS 1976 oper.zagr.,rynek pien,fra/irs,papiery warto iowe,p atno ci,ba detaliczna,kredyty,akredytywa

19 19 z :57 Systems Ltd). Investment Support Systems MYCA operacje swapowe,o TrueRisk Inc. Kanada Market Simulator symulacja ryzyka firmy w stosunku do duzych liniowych i nielinio Money Market II 1979 bie ca infomacja o pozycjach, obliczeniastrat i zysków, dost pno zabezpiecze,informacje o klientach Sungard-Infinity Financial Technology Inc. Montage derywaty stóp procentowych ('exotic' interest rate derivatives) Mamdouh Barakat Risk Management W.Brytania MultiAssetMcAnalyzer 1996 zarz.ryzykiem poprzez symulacj Monte Carlo,variance/covarianc London Banking Software Ltd. SunGard Financial Systems, Inc. ACT FINANCIAL SYSTEMS LTD W.Brytania NEBAS zarz dzanie skarbowo ci,zarz dz.kredytami,futures,options,swaps,fras,brok OMNI IC globalne powiernictwo Irlandia OPENLIMITS Zarz dzanie ryzykiem Mti OPENTRADE Front office transakcji Midas Kapiti (Frusrum) OPICS 1993 Oper.zagraniczne (forex), depozyty/kredyty na rynku pieni nym, f zarz.rachunkami nostro,fra, repo SunGard Financial Systems, Inc. OPTAS Futures and options JP Morgan Odyssey 1997 swaps i derywaty, dost p do WWW poprzez Netscape browser. Monis Software Inc. OptimumAdvancedOptions wycena options, obs uga egzotycznych opcji INSSINC Orchestra/Futrak transakcje w ramach skarbowo ci (treasury trading) i zarz dzanie ACTIS GmbH Niemcy PABA Program Application for Banking rynek pien,kredyty,leasing,rachunki oszcz dno ciowe,forex,weksle,gwarancje,mis,zarz dzanie ryzyki SWIFT,CHIPS Criterion Banking Software W.Brytania PC-BANK 1991 ks.g owna,akredytywa,operacje dilerskie,kredyty, bankowo deta SunGard Financial Systems, Inc. PHASE3 Brokerage back-office for securities

20 20 z :57 IBT PIB Private & Investment Banking szeroki zakres Surecomp Kanada/Izrael POWERdealer front-office pokoju dilerskiego Sungard - Infinity Panorama 1996 Var, kontrola limitów w trybie czasu rzeczywistego, raporty w zak Oracle- PeopleSoft PeopleSoft Treasury Surecomp Kanada/Izrael Perfect Match MIMICS Inc. PortfolioMgt portfolio dla kontraktów ze sta ymi stopami (fixed income), zarz d 1988 ALLTEL Information Service Profit.&Account.Analysis 1984 analiza dochodowo ci klientow i produktów ACT FINANCIAL SYSTEMS LTD Irlandia QUASAR 1990 ks.g ówna,bankowo detaliczna,oper.zagraniczne,rynek pieni ny Risk Management Technologies RADAR zarz dzanie ryzykiem finansowym, dochodowo ci i strategicznym Rolfe & Nolan W.Bryt. RANSys obs uga futures i options Bankers Trust RAROC2000 System Zarz dzania Ryzykiem oparty na metodologii Var Winter Partners Szwajcaria RIBS4 (suite) FX, rynek pieni ny, opcje, papiery warto ciowe, p atno ci MANAGEMENT DATA Austria RICOS baza danych o zagro eniach dla banku Real-Time RTS zarz dzanie portfelem banku i funduszami bankowymi Real Time System GE Information Services (Sungard DS) RXM Risk and exposure Management ryzyko operacji dilerskich (utrzymywanie limitów) Software Alliance Corp. Reliance2000.Cust.Pr 1987 bankowa analiza dochodowo ci klientów IRIS Szwajcaria RiskPro zarz dzanie ryzykiem (exposure,var, ftp, risk adjusted performan Rolfe & Nolan W.Bryt./ Risc - Real Ttme Information System for commodities back-office dla derywatyw Algorithmics Inc. Kanada Risk++ zarz dzanie ryzykiem, modelowanie finansowe - rozszerzenie w RiskWatch

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013 2/31 Spis treści: 1. Przedmiot opinii... 5 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 836 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zeszyty Naukowe nr 836 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zeszyty Naukowe nr 836 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 230 Janusz Nesterak 3 3 231 232 Janusz Nesterak Częstość używania i dostępność Data Mining OLAP Systemy pytająco-raportujące Złożoność

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3 itsmf tłumaczenie podstawowe itsmf tłumaczenie alternatywne Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Acceptance criteria Kryteria akceptacji Warunki zatwierdzenia Acceptance

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo