Prognozowanie ceny energii na TGE SA analiza empiryczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozowanie ceny energii na TGE SA analiza empiryczna"

Transkrypt

1 Anna Góra * Krystyna Strzała ** Prognozowanie ceny energii na TGE SA analiza empiryczna Wstęp Rozwój konkurencyjnego rynku energii przyczynił się do utworzenia giełd energii elektrycznej, a także do poszukiwania efektywnych metod analizy, modelowania i prognozowania obrotu oraz cen energii elektrycznej. Rynek energii charakteryzuje się specyficznymi cechami odróżniającymi go w sposób istotny od innych rynków. Są to m.in. brak możliwości magazynowania energii, ograniczona możliwość substytucji oraz monopol naturalny operatorów systemu. Cechuje się on ponadto silną sezonowością oraz zmiennością cen. W artykule zostaną przedstawione wyniki badań nad przydatnością modeli typu ARMA/ARIMA do prognozowania cen energii na Rynku Dnia Następnego. W artykule, w kolejnych punktach, przedstawiono cechy charakterystyczne rynku energii elektrycznej, następnie dokonano krótkiego przeglądu i systematyki metod prognozowania cen energii elektrycznej, a także podano charakterystykę próby badawczej oraz wyniki przeprowadzonych badań. 1. Charakterystyka rynku energii elektrycznej Liberalizacja rynku energii jest konsekwencją wprowadzenia Dyrektywy 96/92/EC. Na jej podstawie powstała w Polsce ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [ustawa, 1997]. Podstawową zasadą przyświecającą reformom było oddzielenie towaru, jakim jest energia elektryczna, od dystrybucji, czyli usługi jej przesyłu (unbundling). Wprowadzony w Polsce model rynku energii elektrycznej składa się z trzech elementów, funkcjonujących jako uzupełniające się rynki: rynku technicznego, rynku finansowego oraz rynku energii elektrycznej czynnej (rysunek 1). Rysunek 1. Struktura podmiotowa rynku energii elektrycznej w Polsce Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Szczygieł, 2001, s. 46]. Przedmiotem obrotu na rynku technicznym są regulacyjne usługi systemowe, niezbędne dla umożliwienia przesyłu zakontraktowanej energii, a także energia elektryczna produkowana w określonych jednostkach wytwórczych, w których generacja jest * Mgr inż., Niestacjonarne Studia Doktoranckie, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ** Prof. UG, dr hab., Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański,

2 wymuszona technicznymi ograniczeniami działania systemu elektroenergetycznego. Na rynku finansowym przedmiotem obrotu są kontrakty finansowe dotyczące dostaw energii. Ich cena i wielkości są jednoznacznie określone, ale nie są bezpośrednio związane z fizyczną dostawą energii. Rynek ten obejmuje również instrumenty pochodne. Natomiast na rynku energii elektrycznej czynnej odbywa się obrót energią elektryczną czynną, w określonej ilości, cenie i czasie oraz w miejscu dostarczania. Ten element dzieli się na trzy segmenty: kontraktowy, giełdowy i bilansujący. Segment kontraktowy obejmuje transakcje zawierane bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku i ma typowy charakter rynku OTC 1. Zawierane są w tym segmencie zarówno transakcje bieżące, jak i terminowe na okres od najbliższych godzin do lat. Warunki kontraktów ustalane są w dwustronnych negocjacjach i są znane jedynie stronom kontraktu. Segment bilansujący to segment odpowiedzialny za zbilansowanie systemu. Udział w nim jest obligatoryjny dla wszystkich uczestników hurtowego rynku energii. Segment giełdowy obejmuje natomiast transakcje zawierane za pomocą giełd energii elektrycznej. Zasady obrotu są ściśle zdefiniowane, a ceny transakcyjne są jawne. Na giełdzie energii elektrycznej dokonuje się obrotu energią poprzez ustalenie ceny oraz wolumenu równowagi na podstawie złożonych ofert podażowych i popytowych. Ustalona w ten sposób bazowa cena energii pozwala na weryfikację pozycji uczestników rynku. Sposób tworzenia ceny giełdowej zapewnia konkurencyjność hurtowego rynku energii elektrycznej. Rynek dobowo-godzinowy obejmuje transakcje zawierane w dobie poprzedzającej dobę handlową i dotyczące poszczególnych godzin tej doby. Dodatkowym produktem oferowanym przez giełdę mogą być transakcje terminowe (fizyczne bądź finansowe) w postaci standardowych kontraktów tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych lub rocznych (rynek terminowy). Towarowa Giełda Energii SA rozpoczęła swoją działalność w 1999 r. Pierwotnie funkcjonował tylko rynek natychmiastowy energii elektrycznej. Dopiero w późniejszym czasie wprowadzono możliwość handlu instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, takimi jak Prawa Majątkowe (2005 r.), czy uprawnienia do Emisji CO2 (2006 r.). W 2008 r. został uruchomiony Rynek Terminowy Energii Elektrycznej (RTEE). Natomiast w 2012 r. umożliwiono handel wysokometanowym gazem ziemnym, zarówno na rynku terminowym, jak i spot. Rynek natychmiastowy energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii SA, obejmujący Rynek Dnia Następnego i Rynek Dnia Bieżącego, składa się z 24 niezależnych rynków dla każdej z godzin doby. Prócz transakcji ciągłych występują na nim trzy fixingi. Pierwszy z nich, którego wyniki są znane o godzinie 8 dnia N-1, czyli na dzień przed dniem dostawy, jest najbardziej płynny [TGE S.A., 2013] Zmienność cen energii elektrycznej na rynku natychmiastowym Przebieg szeregu cen energii elektrycznej na rynku natychmiastowym cechuje się silną sezonowością: roczną, tygodniową i dzienną. Przyczynia się do tego sezonowość wolumenu popytu na energię elektryczną. Na cykl roczny wpływa zróżnicowanie zapotrzebowania odbiorców w różnych porach roku. Cykl tygodniowy wynika z różnic między zapotrzebowaniem na energię elektryczną w dniach roboczych i w weekendy. Zmiana zapotrzebowania w różnych godzinach doby objawia się natomiast wysoką zmiennością cen, czyli występowaniem tzw. peaków 2 i off-peaków 3. Można zaobserwować, że ceny energii 1 Rynek OTC (Over The Counter) rynek indywidualnych kontraktów dwustronnych (pozagiełdowy). 2 Peak szczyt, okresy w ciągu dnia, kiedy konsumpcja energii jest najwyższa.

3 elektrycznej charakteryzują się tendencją do powracania do stałej, średniej ceny. Charakterystyczną cechą cen energii elektrycznej są także nieoczekiwane, gwałtowne skoki cen spot spowodowane np. usterką w elektrowni czy sieci transmisyjnej bądź też nagłą zmianą temperatury otoczenia [Weron, 2006, s. 107]. Owo specyficzne zróżnicowanie cen przedstawia rysunek 2. Przedstawione dane obejmują notowania cen energii elektrycznej na fixingu 1 na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii S.A. w 38 tygodniu 2012 r. Wyraźnie zauważalne jest odmienne ukształtowanie poziomu cen energii w weekendy oraz w poniedziałki. W pozostałe dni tygodnia przebieg cen jest bardzo zbliżony. Wzmożone zapotrzebowanie na energię elektryczną występuje w godzinach (tzw. peak) i przekłada się na wyższą cenę energii elektrycznej w tym czasie. Rysunek 2. Wykres szeregu czasowego cen energii elektrycznej w podziale na dni na Rynku Dnia Następnego TGE S.A., fixing 1, 38 tydzień 2012 r. Do czynników mających największe oddziaływanie na poziom cen energii elektrycznej należą: wolumen obrotu (historyczny i prognozowany), ceny paliw, moce elektrowni, moce przesyłowe sieci, zmienne pogodowe (m.in. nasłonecznienie, prędkość i kierunek wiatru, opady) oraz tzw. zmienne kalendarzowe [Weron, 2006, s. 107]. Dzień roku, pora dnia oraz dzień tygodnia wpływają na poziom cen energii w danej godzinie Przegląd metod prognozowania cen energii elektrycznej na rynku natychmiastowym Poszukiwanie efektywnych metod z zakresu analizy, modelowania i prognozowania obrotu oraz cen energii elektrycznej znalazło wyraz w powstaniu wielu publikacji, zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej. Pierwotnie próbowano zaimplementować do tego celu modele wykorzystywane na rynkach finansowych lub innych rynkach towarowych [Weron, 2006, s. 101]. Jednak z uwagi na charakterystyczne cechy rynku energii elektrycznej, do których należą m.in. brak możliwości magazynowania energii, konieczność bilansowania dostaw i poboru, bardzo ograniczone możliwości substytucji oraz monopol naturalny operatorów systemu, a także z uwagi na silną sezonowość i zmienność cen, nie mogły one zostać bezpośrednio zastosowane. Pożyteczną klasyfikację metod obecnie 3 Off-peak dolina, okresy w ciągu dnia, kiedy konsumpcja energii jest najniższa, typowo noce i weekendy. 4 Pierwsza godzina doby to: od 0:00 do 01:00, czyli 8 20 godzin oznacza czas od 7:00 do 19:00.

4 wykorzystywanych można znaleźć m. in. w [Aggarwal i inni, 2009, s. 14] (zobacz rysunek 3). Wyróżnione zostały trzy główne grupy: modele teorii gier, modele szeregów czasowych oraz modele symulacyjne. W modelach teorii gier wykorzystuje się modelowanie zachowań uczestników rynku w celu określenia efektu ich zachowań. Zakłada się, że wszyscy uczestnicy zachowują się racjonalnie, czyli starają się podejmować optymalne decyzje, w taki sposób, aby zmaksymalizować swoją własną wypłatę, niezależnie od zachowań innych uczestników rynku. Grupa modeli symulacyjnych skupia się na budowie istniejącego modelu systemu, a rozwiązanie jest znajdowane poprzez manipulowanie modelem w taki sposób, że działa on w zmienionej skali w czasie i/lub w przestrzeni, umożliwiając uchwycenie oddziaływań i zachowań, które w innym przypadku byłyby nieuchwytne. Wśród modeli szeregów czasowych wyróżniono trzy podgrupy. Pierwszą z nich są oszczędne modele stochastyczne, w skład której wchodzą modele autoregresyjne (AR), modele średniej ruchomej (MA), autoregresyjne modele średniej ruchomej (ARMA), autoregresyjne zintegrowane modele średniej ruchomej (ARIMA) [Contreras i inni, 2003; Conejo i inni, 2005 b], oraz modele GARCH [Garcia i inni, 2005; Knittel, Roberts, 2005; Włodarczyk, Zawada, 2008]. Mogą one wykorzystywać tylko przeszłe obserwacje zmiennej prognozowanej lub także zmienne egzogeniczne (np. ARX/ARIMAX) [Conejo i inni, 2005 a]. Ponadto spotyka się również modele TAR/TARX [Misiorek i inni, 2006]. Rysunek 3. Klasyfikacja metod prognozowania ceny energii elektrycznej Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Aggarwal i inni, 2009, s. 14]. W skład drugiej podgrupy, modeli bazujących na sztucznej inteligencji, wchodzą sztuczne sieci neuronowe [Catalão i inni, 2007; Halicka, 2010; Amjady, Keynia, 2011] oraz data mining [Lu i inni, 2005; Fijorek i inni, 2010]. Nie pozwalają one jednak na zrozumienie zachowań rynku wpływających na kształtowanie się danego poziomu cen. Trzecia podgrupa to modele regresji o charakterze przyczynowo- -skutkowym, opisujące zależności pomiędzy zmienną zależną ceną energii elektrycznej a zmiennymi egzogenicznymi.

5 Wśród aktualnie stosowanych metod spotyka się także przełącznikowe modele Markova [Karakatsani, Bunn, 2008; Janczura, Weron, 2010; Eichler, Türk, 2013], powracające do średniej modele skoku-dyfuzji (mean reverting jump-diffusion models) [Cartea, Figueora, 2005; Bierbrauer i inni, 2007] oraz modele hybrydowe łączące niektóre z powyżej wymienionych metod [Tan i inni, 2010; Zhang i inni, 2012]. 2. Cel i metoda badawcza Celem badania było sprawdzenie, który z modeli szeregów czasowych typu ARMA/ARIMA: czy ten uwzględniający wszystkie dni tygodnia, czy ten bazujący na dniach roboczych, czy obejmujący każdy z dni osobno daje najlepsze wyniki. Analizowane dane pochodzą z fixingu 1 RDN TGE SA i obejmują transakcje godzinowe z trzech pełnych lat: , w celu zachowania trzech pełnych cykli rocznych. Z uwagi na zauważalną odmienność notowań pomiędzy poszczególnymi dniami oraz godzinami doby 5 każdą godzinę doby potraktowano jako niezależny rynek oraz każdy dzień indywidualnie. Postanowiono skupić się na godzinie doby oraz dniu tygodnia charakteryzujących się największą zmiennością. Analiza statystyczna wykazała, iż w badanym okresie największa zmienność cen energii występowała w czwartki o godzinie 18. Dlatego też stworzono trzy szeregi czasowe: G18 godzina: 18, dni: poniedziałek niedziela, GR18 godzina: 18, dni: poniedziałek piątek, GCZW18 godzina: 18, dni: czwartek. Charakterystyki poszczególnych szeregów oraz ich przebieg zostały pokazane odpowiednio w tablicy 1 oraz na rysunku 4. W badaniu wykorzystano dane historyczne. Pierwszym etapem procedury badawczej było ujednolicenie danych brakujących i zdublowanych, wynikających ze zmiany czasu letniego na zimowy i odwrotnie. Brakujące wartości zastąpiono średnią z dwóch sąsiednich wartości, zaś dane zdublowane zastąpiono średnią z wartości zdublowanej godziny. Kolejnym etapem była identyfikacja struktury stochastycznej szeregów czasowych. W tym celu została wykorzystana ocena wzrokowa funkcji autokorelacji oraz autokorelacji cząstkowej oraz badanie stacjonarności z wykorzystaniem testów ADF, DF-GLS oraz KPSS [Strzała, 2012, s. 58]. Tablica 1. Charakterystyki szeregów G18, GR18 oraz GCZW18 Szereg G18 GR18 GCZW18 dni pn-nie pn-pt czwartek godzina liczba obserwacji średnia cen 209,27 215,20 215,46 mediana cen 192,58 195,96 195,96 wartość minimalna 100,48 100,48 140,00 wartość maksymalna 693,28 693,28 664,54 odchylenie standardowe 61,41 65,58 70,72 skośność 0,2934 0,2934 0,2934 kurtoza 2,9290 2,9204 3, Badania wykazały, iż modele traktujące każdą godzinę doby oddzielnie wykazują lepsze właściwości prognostyczne [Cuaresma i inni, 2004].

6 Rysunek 4. Przebieg szeregów G18, GR18 oraz GCZW18 Tablica 2. Wyniki testu ADF dla szeregów G18, GR18 oraz GCZW18 Szereg Typ regresji pomocnicz ej Max l. aug. Rząd aut. Opt. aug. Statystyka testowa Wartość krytyczna [5%]* G18 ze stałą ,5741-2,8487 G18 z trendem ,6687-3,3949 GR18 ze stałą ,1688-2,8538 GR18 z trendem ,2791-3,4021 GCZW18 ze stałą ,9734-2,8293 GCW18 z trendem ,7634-3,3706 Uwagi: Max l. aug. maksymalna liczba augmentacji (wg Schwerta), Rząd aut. rząd autokorelacji, Opt. aug. optymalna augmentacja, * wartości krytyczne na podstawie [MacKinnon, 2010] Hipotezy testu ADF są sformułowane następująco: H0 zmienna jest niestacjonarna, z uwagi na występowanie pierwiastka jednostkowego, H1 zmienna jest stacjonarna. Dla wszystkich badanych szeregów, zarówno dla modelu ze stałą, jak i z trendem, otrzymane statystyki testowe były mniejsze od wartości krytycznych (dla α=0,05) (tablica 2). Oznacza to odrzucenie hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej. W teście DF-GLS zakłada się w hipotezie zerowej, że szereg jest niestacjonarny. Wyniki uzyskane dla badanych szeregów (zobacz tablica 3) pozwalają na odrzucenie H0 i stwierdzenie stacjonarności rozpatrywanych szeregów. W teście KPSS w hipotezie zerowej zakłada się stacjonarność szeregu, wobec braku stacjonarności w hipotezie alternatywnej. Występują dwie wersje: z trendem oraz bez trendu. Na podstawie oszacowanych wartości statystyk (por. tablica 4) dla wersji bez trendu można stwierdzić, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o stacjonarności badanych szeregów. Podobna sytuacja występuje dla szeregów G18 oraz GCZW18 dla wersji testu z trendem. Jedynie dla szeregu GR18 dla wersji z trendem, przy 5% poziomie

7 istotności, zgodnie z otrzymaną wartością sprawdzianu testu, hipotezę zerową o stacjonarności należy odrzucić na rzecz hipotezy alternatywnej o braku stacjonarności. Tablica 3. Wyniki testu DF-GLS dla szeregów G18, GR18 oraz GCZW18 Szereg Typ r. pom. Max l. aug. Rząd aut. Opt. aug. Statystyka testowa Wartość krytyczna [5%]* G18 bez trendu ,5878-1,9475 G18 z trendem ,5780-1,9561 GR18 bez trendu ,6657-2,8314 GR18 z trendem ,9902-2,8430 GCZW18 bez trendu ,1165-1,9272 GCW18 z trendem ,0418-2,7705 Uwagi: oznaczenia kolumn jak w tablicy 2. Tablica 4. Wyniki testu KPSS dla szeregów G18, GR18 oraz GCZW18 Szereg G18 GR18 GCZW18 Wartość krytyczna [5%] rząd opóźnienia % bez trendu 0,2190 0,2080 0,1610 0,4630 z trendem 0,1530 0,1240 0,0852 0,1460 Na podstawie wyników testów pierwiastka jednostkowego i stacjonarności należy sformułować wniosek, iż szeregi G18, GR18 oraz GCZW18 są stacjonarne. Na tej podstawie z grupy oszczędnych modeli stochastycznych w badaniu zastosowano modele typu ARMA. W celu wybrania najlepszego modelu porównano wartości kryteriów informacyjnych: Akaikego AIC, Bayesowskiego kryterium Schwarza BIC oraz Hannana Quinna (HQC). Szczególną uwagę zwrócono na modele wyznaczone przez BIC, z uwagi na jego większą użyteczność przy wyborze najlepszego modelu prognostycznego [Piłatowska, 2011, 2012]. Najniższe wartości kryteriów dla poszczególnych szeregów przedstawia tablica 5. Tablica 5. Wartości kryteriów informacyjnych dla poszczególnych szeregów szereg G18 GR18 GCZW18 kryterium Wartość ARMA Wartość ARMA Wartość ARMA AIC 13417,20 9,8 9683,59 7,6 2248,06 3,2 AIC 13419,17 9,9 9685,71 8,7 2248,87 4,2 AIC 13421,06 10,9 9692,00 5,4 2249,42 1,0 BIC 13510,64 7, ,83 5,3 2259,45 1,0 BIC 13511,59 7, ,45 5,4 2264,38 1,1 BIC 13513,00 8, ,40 6,1 2264,39 2,0 HQC 13454,67 9,8 9711,75 7,6 2253,48 1,0 HQC 13457,78 9,6 9712,66 5,4 2256,49 1,1 HQC 13458,56 7,7 9714,00 10,0 2256,43 2,0 Tablica 6. Wyniki testów diagnostycznych składnika losowego dla szeregów G18, GR18 oraz GCZW18 Test Szereg ARMA Statystyka testu p normalność G18 7,6 Chi-kwadrat(2) 4 109,25 0,0000 normalność G18 7,7 Chi-kwadrat(2) 4 172,68 0,0000 normalność G18 9,8 Chi-kwadrat(2) 4 036,32 0,0000 normalność GR18 5,3 Chi-kwadrat(2) 4 544,20 0,0000 normalność GR18 5,4 Chi-kwadrat(2) 4 754,37 0,0000

8 normalność GR18 7,6 Chi-kwadrat(2) 4 703,45 0,0000 normalność GCZW18 1,0 Chi-kwadrat(2) 112,239 0,0000 normalność GCZW18 1,1 Chi-kwadrat(2) 118,969 0,0000 normalność GCZW18 2,0 Chi-kwadrat(2) 118,333 0,0000 autokorelacja G18 7,6 Chi-kwadrat(11) 30,010 0,0016 autokorelacja G18 7,7 Chi-kwadrat(10) 21,320 0,0189 autokorelacja G18 9,8 Chi-kwadrat(7) 27,050 0,0003 autokorelacja GR18 5,3 Chi-kwadrat(2) 4 544,20 0,4996 autokorelacja GR18 5,4 Chi-kwadrat(2) 4 754,37 0,5808 autokorelacja GR18 7,6 Chi-kwadrat(2) 4 703,45 0,4621 autokorelacja GCZW18 1,0 Chi-kwadrat(2) 112,239 0,6630 autokorelacja GCZW18 1,1 Chi-kwadrat(2) 118,969 0,6622 autokorelacja GCZW18 2,0 Chi-kwadrat(2) 118,333 0,6526 Różnice pomiędzy trzema najniższymi wartościami kryteriów są nieznaczne. Jednakże niektóre modele ARMA zostały wskazane jako najlepiej dobrane przez więcej niż jedno kryterium. Dla szeregu czasowego G18 były to modele ARMA (7,7) oraz ARMA (9,8), dla szeregu GR18 ARMA (5,4) i ARMA (7,6), zaś dla szeregu GCZW18 najlepsze okazały się modele ARMA (1,0), ARMA (1,1) oraz ARMA (2,0). Natomiast modele wybrane na podstawie kryterium BIC to: ARMA (7,6) dla szeregu G18, ARMA (5,3) dla szeregu GR18 oraz ARMA (1,0) dla szeregu GCZW18. Jako kryterium uzupełniające wybór modelu zastosowano badanie własności reszt. Tablica 6 zawiera wyniki testów diagnostycznych reszt. Biorąc pod uwagę wyniki testów diagnostycznych, należy stwierdzić, że dla wszystkich rozpatrywanych modeli należy odrzucić hipotezę zerową o normalności składnika losowego. Ponadto modele szeregu G18 charakteryzują się autokorelacją. Pomimo pewnych zauważalnych niedoskonałości, w następnym etapie na podstawie wszystkich rozpatrywanych modeli zostaną wyznaczone prognozy oraz zbadana zostanie ich dokładność. 3. Prognozy cen energii i ich dokładność Prognozy cen energii elektrycznej zostały wyznaczone dla wszystkich czwartków stycznia 2013 r. Szeregi czasowe G18, GR18 i GCZW18, zawierające dane z lat , uzupełniano odpowiednio o dane ze stycznia 2013 r., aż do dnia poprzedzającego dzień prognozy włącznie, po czym wykonano prognozę na dzień następny. Stworzono również dwie prognozy naiwne. Prognoza naiwna N1 to wartość z dnia poprzedniego. Natomiast prognoza naiwna N2 to wartość ceny z godziny 18 z poprzedniego czwartku. Wartości prognoz oraz realizacje zmiennej prognozowanej zostały przedstawione w tablicy 7. Tablica 7. Wartości prognoz szeregów G18, GR18 oraz GCZW18 Szereg/ prognoza ARMA G18 7,6 219,04 234,17 230,02 237,28 203,74 G18 7,7 223,14 232,27 228,12 237,50 203,88 G18 9,8 219,91 233,65 233,04 240,04 204,67 GR18 5,3 206,20 235,92 238,24 249,74 193,83 GR18 5,4 203,89 236,83 238,40 245,13 194,04 GR18 7,6 210,49 234,57 234,20 249,29 191,06 GCZW18 1,0 174,29 202,58 213,45 248,00 264,62 GCZW18 1,1 177,83 200,57 212,53 246,33 264,50 GCZW18 2,0 177,47 200,35 212,70 246,43 246,60 N1-202,55 246,40 250,78 245,32 179,90

9 N2-155,03 196,60 212,60 263,37 287,50 Realizacja 196,60 212,60 263,37 287,50 177,26 Porównanie błędów predykcji modeli typu ARMA z błędami prognoz naiwnych (tablica 8) pozwala na stwierdzenie, iż w dwóch na pięć rozpatrywanych miar dokładności predykcji najniższymi błędami charakteryzuje się prognoza naiwna N1. Prognozy wyznaczone na podstawie modeli ARMA, jak i prognoza naiwna N1 są w większości przeszacowane. Wielkości RMSE oraz MAE świadczą o tym, iż w okresie weryfikacji prognoz nie występowały błędy o bardzo zróżnicowanych wartościach. Średni absolutny błąd procentowy (MAPE) był najniższy w przypadku prognozy N1 i wynosił 8,07%. Tablica 8. Przeciętne błędy predykcji szereg/ prognoza ARMA ME RMSE MAE MPE MAPE G18 7,6 2,62 30,81 30,81-1,270 13,33 G18 7,7 2,53 31,66 31,66-1,380 13,72 G18 9,8 1,20 29,91 29,91-1,840 13,05 GR18 5,3 2,68 22,48 22,48-0,505 9,58 GR18 5,4 3,81 23,13 23,13-0,071 9,76 GR18 7,6 3,54 23,41 23,41-0,164 9,91 GCZW18 1,0 6,88 41,82 41,82-0,105 19,61 GCZW18 1,1 7,11 42,01 42,01-0,077 19,61 GCZW18 2,0 7,16 42,09 42,09-0,052 19,66 N1-2,48 19,43 19,43-0,193 8,07 N2-4,45 48,54 48,54-1,170 21,27 Najlepszą jakość prognoz przy wykorzystaniu modeli typu ARMA uzyskano w przypadku prognoz wyznaczonych na podstawie modelu ARMA (5,3) dla szeregu zawierającego jedynie dni robocze (GR18). Wskazują na to najmniejsze wartości dla trzech na pięć miar dokładności predykcji. Wartość MAPE dla szeregu GR18 wskazuje, że prognozowane ceny w okresie weryfikacji różnią się od wartości rzeczywistych średnio o 9,58%. Warto odnotować, że model został wybrany za pomocą kryterium BIC i charakteryzował się brakiem normalności i autokorelacją składnika losowego. Zakończenie Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie, który z modeli ARMA dla godziny 18.00, czy zawierający wszystkie dni: G18, czy jedynie dni robocze (GR18), czy tylko czwartki (GCZW18), charakteryzuje się najmniejszymi błędami predykcji. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż model szeregu czasowego G18 dla dni roboczych, wybrany na podstawie kryterium BIC, a jednocześnie charakteryzujący się autokorelacją i brakiem normalności rozkładu składnika losowego, wykazał najmniejsze błędy. Wykorzystane metody należą do jednych z bardziej popularnych metod wykorzystywanych w praktyce, a jednocześnie zaliczają się do mniej skomplikowanych metod wykorzystywanych do prognozowania cen energii elektrycznej. Z uwagi na zastosowane podejście, tzn. potraktowanie każdej godziny indywidualnie oraz skupienie się na godzinie najbardziej zmiennej, nie ma możliwości odniesienia uzyskanych wyników do wyników innych badań na ten temat, które w większości stosują błąd dzienny lub tygodniowy [Aggarval i inni, 2009].

10 Ponieważ prognozy charakteryzowały się błędami względnymi większymi niż błędy względne prognoz naiwnych, kolejnym etapem będzie poszukiwanie modeli dających mniejsze błędy prognoz w grupie modeli bardziej zaawansowanych. Literatura 1. Amjady N., Keynia F. (2011), A new prediction strategy for price spike forecasting of day-ahead electricity markets, Applied Soft Computing, Vol. 11(6). 2. Aggarwal S.K., Saini L.M., Kumar A. (2009), Electricity price forecasting in deregulated markets: A review and evaluation, Electrical Power and Energy Systems, Vol Bierbrauer M., Menn C., Rachev S.T., Trück S. (2007), Spot and derivative pricing in the EEX power market, Journal of Banking & Finance, Vol Cartea A., Figueroa M. (2005), Pricing in electricity markets: a mean reverting jump diffusion model with seasonality, Applied Mathematical Finance, Vol. 12(4). 5. Catalão J.P.S., Mariano S.J.P.S., Mendes V.M.F., Ferreira L.A.F.M. (2007), Short-term electricity prices forecasting in a competitive market: a neural network approach, Electric Power Systems Research, Vol. 77(1). 6. Conejo A.J., Contreras J., Espínola R., Plazas M.A. (2005 a), Forecasting electricity prices for a day-ahead pool-based electric energy market, International Journal of Forecasting, Vol. 21(3). 7. Conejo A., Plazas M., Espinola R., Molina A. (2005 b), Day-ahead electricity price, forecasting using the wavelet transform and ARIMA models, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20 (2). 8. Contreras J., Espínola R., Nogales F.J., Conejo A.J. (2003), ARIMA models to predict nextday electricity prices, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18(3). 9. Cuaresma, J.C., Hlouskova J., Kossmeier S., Obersteiner M. (2004), Forecasting electricity spot prices using linear univariate time-series models, Applied Energy, Vol Diebold F.X., Mariano R.S. (1995), Comparing Predictive Accuracy, Journal of Business and Economic Statistics, Vol Eichler M., Türk D. (2013), Fitting semiparametric Markov regime-switching models to electricity spot prices, Energy Economics, Vol Fijorek K., Mróz K., Niedziela K., Fijorek D. (2010), Prognozowanie cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego metodami data mining, Rynek Energii, nr 6 (91). 13. Garcia R.C., Contreras J., van Akkeren M., Garcia J.B.C. (2005), A GARCH forecasting model to predict day-ahead electricity prices, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20(2). 14. Halicka K. (2010), Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania cen na giełdzie energii, Rynek Energii, nr Janczura J., Weron R. (2010), An empirical comparison of alternate regime-switching models for electricity spot prices, Energy Economics, Vol. 32 (5). 16. Karakatsani N., Bunn D. (2008), Forecasting electricity prices: The impact of fundamentals and time-varying coefficients, International Journal of Forecasting, Vol Knittel C.R., Roberts M.R. (2005), An empirical examination of restructured electricity prices, Energy Economics, Vol Lu X., Dong Z.Y, Li X. (2005), Electricity market price spike forecast with data mining techniques, Electric Power Systems Research, Vol. 73(1). 19. MacKinnon J. (2010), Critical values for cointegration tests, Queen s Economics Department Working Paper No

11 20. Misiorek A., Trück S., Weron R. (2006), Point and interval forecasting of spot electricity prices: linear vs. non-linear time series models, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Vol. 10 (3). 21. Piłatowska M. (2011), Porównanie kryteriów informacyjnych i predykcyjnych w wyborze modelu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG 4 (8). 22. Piłatowska M. (2012), Wybór rzędu autoregresji w zależności od parametrów modelu generującego, Ekonometria, nr 4 (38). 23. Szczygieł L. (2001), Model rynku energii elektrycznej, w: Jaki model rynku energii?, seria Biblioteka Regulatora, Urząd Regulacji Energetyki. 24. Strzała K. (2012), Dylemat Feldsteina i Horioki. Weryfikacja empiryczna dla krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 25. Tan Z., Zhang J., Wang J., Xu J. (2010), Day-ahead electricity price forecasting using wavelet transform combined with ARIMA and GARCH models, Applied Energy, Vol Towarowa Giełda Energii, dostęp dnia Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, t.j. Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm. 28. Weron R. (2006), Modeling and Forecasting. Electricity loads and Prices: A statistical Approach, John Wiley & Sons ltd, England. 29. Włodarczyk A., Zawada M. (2008), Analiza cen spot energii enektrycznej. Przegląd wybranych modeli szeregów czasowych, Energetyka, nr Zhang J., Tan Z., Yang S. (2012), Day-ahead electricity price forecasting by a new hybrid method, Computers & Industrial Engineering, Vol. 63 (3). Streszczenie Rozwój konkurencyjnego rynku energii przyczynił się do utworzenia giełd energii, a także do poszukiwania efektywnych metod analizy, modelowania i prognozowania obrotu oraz cen energii elektrycznej. Celem autorek jest ocena przydatności modeli typu ARMA/ARIMA do prognozowania cen energii na Rynku Dnia Następnego. Wyniki badań wskazują na to, że szeregi czasowe cen energii są kowariancyjnie stacjonarne, a prognozy zbudowane z wykorzystaniem modeli ARMA nie charakteryzują się większą dokładnością niż prognozy naiwne. Oznacza to konieczność poszukiwania rozwiązań w grupie metod bardziej zaawansowanych, w tym modeli nieliniowych. Słowa kluczowe: rynek energii, prognozowanie ceny energii, modele ARMA/ARIMA Forecasting energy prices on the Polish Power Exchange (Summary) The development of a competitive energy market has contributed to the creation of energy exchanges and to the search of effective methods of analysis, modeling and forecasting of loads and electricity prices. The aim of the authors is to evaluate the usefulness of ARMA/ARIMA models for forecasting energy prices on the Day-Ahead-Market. The results show that the time series of energy prices are stationary, and the forecasts made by implementation of ARMA models do not have higher accuracy than the naïve forecasts. This indicates the need for search solutions in a group of more advanced methods, including non-linear models. Keywords energy market, price forecasting, ARMA/ARIMA models

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO

POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Ewa CZAPLA * POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO Zarys treści: W pracy podjęto próbę zbadania

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010 Copyright by Małgorzata Fic

Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010 Copyright by Małgorzata Fic Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie Autor: Małgorzata Fic Artykuł opublikowany w Annales. Etyka w życiu gospodarczym 010, vol. 13, nr 1, s. 01-11 Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie Stable URL: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/010/010_01_fic_01_11.pdf

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI

EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI śywnościowej NR 60 (006) Wydawnictwo SGGW Warszawa 006 KOMITET REDAKCYJNY Bolesław Borkowski, Robert

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 30/2013 Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Renata Karkowska Wpływ zagranicznych rynków kapitałowych na zmienność indeksu WIG Słowa kluczowe:...

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie Krajowy rynek energii elektrycznej jako element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy wnioski dla Polski

Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy wnioski dla Polski Materiały i Studia nr 305 Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy wnioski dla Polski Monika Marcinkowska, Piotr Wdowiński, Stanisław Flejterski, Sławomir Bukowski, Mariusz Zygierewicz Materiały

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA

WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 2 2005 Dariusz WĘDZKI* WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA W artykule zbadano wpływ różnych czynników na zdolność prognostyczną

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU WYBRANYCH USŁUG W STRUKTURACH NIEDOSKONALE KONKURENCYJNYCH WYNIKI BADAŃ

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU WYBRANYCH USŁUG W STRUKTURACH NIEDOSKONALE KONKURENCYJNYCH WYNIKI BADAŃ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 3 TOMASZ BERNAT Uniwersytet Szczeciński ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU WYBRANYCH USŁUG W STRUKTURACH NIEDOSKONALE KONKURENCYJNYCH WYNIKI BADAŃ Wstęp

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra/Zakład: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalność: Matematyka finansowa Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI NA POCZĄTKU XXI WIEKU

DETERMINANTY WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI NA POCZĄTKU XXI WIEKU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE WYDZIAŁ EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH KATEDRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. DETERMINANTY WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI NA

Bardziej szczegółowo