Bezpieczeństwo inwestorów na rynku Forex

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo inwestorów na rynku Forex"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo inwestorów na rynku Forex Na co zwracać uwagę wybierając brokera i decydując się na inwestowanie na rynku walutowym Warszawa, luty 2014 r.

2

3 Kluczowe aspekty bezpieczeństwa Licencja i gwarancja środków Rzetelna informacja Warunki umowy 3

4 Po pierwsze: sprawdźmy licencję Prowadzenie działalności maklerskiej jest zastrzeżone wyłącznie dla licencjonowanych firm inwestycyjnych 1. Licencję wydaje odpowiedni organ nadzoru w państwie macierzystym Dyrektywa MiFID Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (ang. Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) reguluje rynki instrumentów finansowych dla świadczenia działalności i usług maklerskich w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje 27 państw członkowskich UE, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Dyrektywa została przyjęta przez Parlament i Radę Europejską weszła w życie 1 listopada 2007 r. Zasada jednolitego paszportu europejskiego Działalność domów maklerskich podejmowana jest w ramach unijnej zasady swobody przepływu usług i kapitału. Dom maklerski, który otrzymał zezwolenie na podjęcie i prowadzenie działalności w jednym z państw członkowskich UE, może prowadzić swoją działalność - bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń - na całym obszarze terytorialnym UE. Licencjonowana firma spełnia wszystkie ogólnoeuropejskie wymogi przejrzystości i dobrych praktyk 3 1. Art. 69 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r., Nr 311, poz z późn. zm.; zwana dalej: u.o.i.f.) 2. Art. 6 Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. Urz. UE L 145 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 1; zwana dalej: Dyrektywa 2004/39/WE) 3. Dyrektywa 2004/39/WE i u.o.i.f. (muszą spełniać wszystkie wymogi) 4

5 Po pierwsze: sprawdźmy licencję Firma inwestycyjna powinna figurować na obu listach (w państwie macierzystym oraz w państwie, gdzie prowadzi działalność na liście notyfikacyjnej). Jeśli nie figuruje na żadnej to znak, że firma nie posiada licencji i nie jest nadzorowana. 5

6 Rola organu nadzoru Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (organ Unii Europejskiej) Zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora kapitałowego, w sposób umożliwiający zachowanie stabilności finansowej i zapewnienie zaufania do systemu finansowego jako całości oraz odpowiedniej ochrony klientów usług finansowych. Organ nadzoru w danym państwie członkowskim Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Główne elementy nadzoru: Udzielenie zezwolenia na podjęcie i prowadzenie działalności Bieżące raportowanie Stały nadzór nad prowadzoną działalnością (np. możliwość dokonywania kontroli) Możliwość władczego oddziaływania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 6

7 Bezpieczeństwo środków Korzystanie z usług podmiotów nadzorowanych zapewnia także bezpieczeństwo środków zdeponowanych na rachunku. Gwarancję bezpieczeństwa zapewnia krajowy depozyt. Licencjonowana firma jest zobligowana deponować środki pozyskane od klientów na wyodrębnionym rachunku, które są wolne od zajęcia 4 Celem systemu jest zapewnienie inwestorom wypłat sŕodkoẃ pienie zṅych do okresĺonej wysokosći oraz zrekompensowanie wartosći utraconych instrumentoẃ finansowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich w przypadku: ogłoszenia upadłosći domu maklerskiego prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłosći ze wzgle du na to, zė maja tek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztoẃ poste powania stwierdzenia przez organ nadzoru, zė dom maklerski nie jest w stanie, z powodoẃ sćisĺe zwia zanych z sytuacja finansowa, wykonac cia zȧ cych na nim zobowia zan wynikaja cych z roszczen inwestoroẃ i nie jest moz liwe ich wykonanie w najblizṡzym czasie System rekompensat zabezpiecza w pełni wypłate sŕodkoẃ inwestoroẃ obje tych systemem rekompensat do kwoty wynosza cej roẃnowartosć w złotych 3 tys. euro oraz 90% nadwyz ki ponad te kwote, z zastrzezėniem, zė maksymalna wartosć sŕodkoẃ obje tych systemem rekompensat wynosi roẃnowartosć w złotych 22 tys. euro Art. 73 ust. 5a-5c u.o.i.f. 5. Art. 139 u.o.i.f. 7

8 Ryzyko współpracy z firmą nielicencjonowaną Brak nadzoru = brak gwarancji bezpieczeństwa (nikt nie nadzoruje kondycji finansowej i nie kontroluje podmiotu) Mniejsza przejrzystość działalności podmiotu Brak bezpieczeństwa środków - firmy te nie uczestniczą w systemie gwarantowania depozytów Nie ma gwarancji, iż prezentowane przez firmę informacje i wyniki są prawdziwe Tylko w Polsce na liście ostrzeżeń prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się 18 podmiotów prowadzących działalność maklerską bez zezwolenia KNF 7 Zgodnie z prawem, prowadzenie działalności maklerskiej bez licencji jest przestępstwem 6 6. Art. 178 u.o.i.f

9 Po drugie: nie dajmy się zwieść nierzetelnym informacjom Zarzuty zawarte w piśmie Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex : nierzetelna informacja w zakresie prowadzenia obrotu zorganizowanego, świadczenia usługi wykonywania zleceń informowanie o możliwych do uzyskania korzyściach z inwestycji z jednoczesnym pominięciem informacji o możliwych stratach nieprawidłowe przekazywanie informacji o wynikach osiąganych w przeszłości (niestosowanie się do warunków prezentacji tych wyników + źródło) uwypuklenie roli rachunków demonstracyjnych 9

10 Po trzecie: uważnie czytajmy warunki umowy c Na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy? Na stronę umowy - podmiot powinien posiadać licencję i działać zgodnie z prawem Na postanowienia umowy dotyczące kwestii kwotowania - podmiot powinien na bieżąco podawać poprawne ceny sprzedaży i kupna inestrumentów Na podanie źródła kwotowań - w ocenie KNF nie jest dopuszczalne ograniczenie odpowiedzialności firmy inwestycyjnej za nienależyte wykonanie zlecenia, z powołaniem się na błędy podmiotów zewnętrznych w sytuacji, gdy firma inwestycyjna nie zapewnia klientowi możliwości pełnej weryfikacji wystąpienia ww. błędów Pamiętajmy, że nie ma obowia zku podpisywania umowy od re ki. Warto wziąć projekt umowy do domu i zastanowic sie lub poradzić osoby z większą wiedzą. 10

11 Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka? Gdy firma nie znajduje się na liście podmiotów posiadających licencję wydaną przez właściwy krajowy organ nadzoru Gdy oferujący usługę nie potrafi lub nie chce wyjaśnić mechanizmu generującego zyski Gdy oferta kierowana jest do wąskiego grona odbiorców i podkreślany jest jej elitarny charakter Gdy pojawia się obietnica wysokich zysków bez ryzyka Gdy jesteśmy proszeni o dyskrecję 11

12 Podstawowe zasady bezpieczeństwa - oficjalny dokument KNF 1. Sprawdz, czy podmiot posiada zezwolenie na prowadzenie działalnosći na rynku finansowym. 2. Zadawaj pytania i upewnij sie zė uzyskałes na nie odpowiedzi. Pamiętaj nie ma niemądrych pytan. 3. Poznaj osobe, ktoŕa oferuje Ci produkt, i podmiot, w imieniu ktoŕego działa. 4. Sprawdz jak długo podmiot działa na rynku finansowym. 5. Ostrozṅie odnos sie do nalegania na szybkie wpłacenie sŕodkoẃ. 6. Żądaj dokumentoẃ lub informacji pisemnej, nie poprzestawaj na informacji ustnej. 7. Przeczytaj umowe przed jej podpisaniem oraz inne ewentualne dokumenty (np. regulaminy, warunki sẃiadczenia usług). 8. Skonfrontuj pozyskane informacje z inną zaufaną osobą. 9. Nie zakładaj bezkrytycznie, zė osoba, z ktoŕą rozmawiasz, jest ekspertem i wszystko co moẃi jest pewne. 10. Zapytaj, w jaki sposo b mają byc wypracowywane zyski, ktoŕe mają stac sie Twoim udziałem. 11. Nie daj sie omamic profesjonalnie wyglądającej stronie internetowej, adresowi firmy w reprezentacyjnej lokalizacji, elegancko urządzonemu biuru, wyglądowi zewne trznemu osoby, z ktoŕą rozmawiasz, czy rzekomej elitarnosći grupy oso b, do ktoŕych kierowana jest oferta. 12. Odpowiedz sobie na pytanie dlaczego akurat Tobie składana jest rzekomo pewna oferta, dlaczego sam oferujący nie korzysta w pełni z tak sẃietnej inwestycji? 13. Pamie taj o ryzyku na rynku finansowym nie wierz w zapewnienia pewnych i szybkich zyskoẃ bez ryzyka. Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) 12

13 Bezpieczeństwo w Admiral Markets AS Paneuropejska licencja Estonian Financial Supervision Authority uprawnia do wykonywania usług inwestycyjnych oraz brokerskich w Polsce Poprzez współpracę z najbezpieczniejszymi i najwyżej ocenianymi pod względem ratingów bankami na świecie (SEB, Swedbank, BES, OTP Bank, Santander, Raiffeisen Bank i inne) Admiral Markets Group zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo depozytów klienta Spełniamy wymagania prawa UE oraz dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) Jesteśmy członkiem Estońskiego Funduszu Gwarancyjnego (Tagatisfond) Działamy sprawnie i elastycznie z naciskiem na zarządzanie ryzykiem. Utrzymujemy partnerskie relacje z klientem. Best of the Best 2012 Best Forex Broker in the Baltic Region

14 Edukacja i szkolenia w Admiral Markets Gramy fair Informujemy o ryzyku Wspieramy Edukujemy i szkolimy 1. Dział Analiz Ryzyko jest nieodzowną częścią inwestowania, sztuką jest nim odpowiednio zarządzać - wybór brokera to dopiero początek Andrzej Tomczyk, Dyrektor Zarządzający w polskim oddziale Admiral Markets AS Szkolenia Forex Mentoring 14

15 Dział Analiz Tomasz Wiśniewski Marcin Kiepas Krzysztof Koza Analityk Rynek walutowy Dyrektor Biura Analiz Makroekonomia Analityk Rynek towarowy i kapitałowy Zaspół analityków Codziennie przygotowuje komentarze rynkowe Komentuje w mediach wydarzenia makro i sytuację na rynku Prowadzi sesje Live Trading Prowadzi bloga (admiralmarkets.blox.pl) i tweetuje 15

16 Szkolenia 17 szkoleń na różnym poziomie Regularne sesje Live Trading Szkolenia Wprowadzające Rynek Forex Platforma MT4 I MT5 Admiral.Pro ECN Admiral.Autochartist ABC Analizy Rynków Analiza Fundamentalna Marcin Kiepas o rynku Style i strategie inwestowania AT Wprowadzenie AT Formacje cenowe AT Świece japońskie AT Wskaźniki i oscylatory Price Action Liczby Fibonacciego Szkolenia Zaawansowane Teoria Fal Elliotta Geometria rynku Psychologia Inwestowania Zarządzanie Kapitałem i Ryzykiem 153 szkolenia przeprowadzone w 2013 r. blisko przeszkolonych osób Trading na rachunku realym Transakcje zawierane w czasie rzeczywistym Omówienie bieżącej sytuacji technicznej i fundamentalnej na rynkach Przedstawienie historycznych transakcji Komentarz do bieżących decyzji inwestycyjnych Możliwość interakcji z prowadzącymi poprzez czat Sesja Data Stan rachunku LT1 Introduction $ LT2 Introduction II $ LT3 Price Action $ LT4 Pivot Points $ LT5 Wsparcia i opory $ LT6 Formacje techniczne $ LT7 Formacje świecowe $ LT8 Fibonacci

17 Forex Mentoring 10 tygodni zmagań 10 najlepszych kandydatów 2 Mentorów PLN Forex Mentoring to kolejna inicjatywa edukacyjna Admiral Markets. To unikalny, trzymiesięczny program szkoleniowy dla każdego, kto chciałby zostać profesjonalnym traderem. W trakcie trwania Projektu jego uczestnicy będą mieli okazję zdobycia obszernej wiedzy, a następnie wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce. O zakwalifikowaniu do Projektu zadecydują Mentorzy na podstawie wypełnianych przez inwestorów ankiet. Ze 100 uczestników, w finałowej rozgrywce wyłonionych zostanie 10 osób, które będą miały możliwość tradowania na realnym rachunku o wartości 10 tys. zł udostępnionym przez Admiral Markets AS. 17

18 Kontakt dla mediów Marcin Kiepas Dyrektor Biura Analiz Admiral Markets Joanna Siedlaczek Biuro Prasowe Admiral Markets

19

20 Admiral Markets AS Oddział w Polsce

Rynek Forex oczami Admiral Markets

Rynek Forex oczami Admiral Markets Rynek Forex oczami Admiral Markets Jak wypracowujemy zaufanie inwestora na zmieniającym się rynku Warszawa, 18 czerwca 2013 r. Globalny broker: Admiral Markets Group Działalność w 35 krajach Ameryka Ok.

Bardziej szczegółowo

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce System Rekompensat Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce Rynek kapitałowy, jako jeden z segmentów rynku finansowego, umożliwia pozyskiwanie przez emitentów kapitału od

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok

Bardziej szczegółowo

www.compliancepolska.pl newsletter no. 3 / 2013

www.compliancepolska.pl newsletter no. 3 / 2013 Drodzy Członkowie, Oddajemy w Wasze ręce trzeci numer Newslettera Compliance. Tak jak w poprzednich wydaniach, staraliśmy się przedstawić artykuły oraz informacje z trzech sektorów rynku finansowego. Jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Active investing made easy Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: WH SelfInvest 291 Route d Arlon L 1150 Luxembourg G.D. Luxembourg Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Ten zestaw

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Biura Maklerskiego

Dyrektor. Biura Maklerskiego KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia ~.""t.lipca2013 f. DRK!WRMJ48S/55/ Ą /55/2013/PT Szanowna Pani/Pan Pre'LesZanądu Domu Maklerskiego Dyrektor Biura Maklerskiego Jednostki organizacyjnej banku

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych)

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Kodeks Wzorcowy (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) Pierwszy

Bardziej szczegółowo