Regulamin kontroli wewnętrznej, ochrony przepływu informacji poufnych oraz nadzoru zgodności działalności Ventus Asset Management S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kontroli wewnętrznej, ochrony przepływu informacji poufnych oraz nadzoru zgodności działalności Ventus Asset Management S.A."

Transkrypt

1 Regulamin kontroli wewnętrznej, ochrony przepływu informacji poufnych oraz nadzoru zgodności działalności Ventus Asset Management S.A. z prawem 1 1. Niniejszy Regulamin określa sposób postępowania Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Domem Inwestycyjnym ) mający na celu: a) uniemożliwianie osobom nieuprawnionym dostępu do informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową, b) zapobieżenie wykorzystywaniu przez osoby mające dostęp do informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową tych informacji w celach innych niż wykonywanie obowiązków wynikających ze sprawowanych funkcji lub zatrudnienia. c) określenie zasad przepływu informacji w Domu Inwestycyjnym d) określenie zasad prowadzenia przez Dom Inwestycyjny rachunkowości umożliwiający niezwłoczne dostarczanie, na żądanie Komisji, sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z przepisami odrębnymi przedstawiających rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Domu Inwestycyjnego e) zapobieganiu przypadkom działania niezgodnego z decyzjami i procedurami wewnętrznymi przyjętymi przez Dom Inwestycyjny f) nadzoru zgodności działalności z prawem, służący ujawnianiu i zapobieganiu naruszania przez Dom Inwestycyjną obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności maklerskiej g) wdrożenie systemu audytu wewnętrznego h) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem i) wdrożenie systemu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego i planowania kapitałowego. 2. Regulamin oraz zmiany do niego uchwalane są przez Zarząd. 3. Zarząd kontroluje Inspektora Nadzoru w zakresie przestrzegania niniejszego Regulaminu i jest zobowiązany poinformować Radę Nadzorczą o wszelkich naruszeniach Regulaminu przez Inspektora Nadzoru. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 2 1. Ustawie/Ustawach - rozumie się przez to m.in. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych, bądź wszelkie inne aktualne akty prawne i rozporządzenia regulujące działalność domów maklerskich i rynku kapitałowego 2. Osobie powiązanej rozumie się przez to osoby powiązane z Domem Inwestycyjnym, w szczególności: a) osobę wchodzącą w skład statutowych organów Domu Inwestycyjnego; b) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z Domem Inwestycyjnym; c) osobę fizyczną, która jest agentem Domu Inwestycyjnego; Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 1

2 d) przedsiębiorcę któremu Dom Inwestycyjny powierzył wykonywanie czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez Dom Inwestycyjny; e) osobę kierującą działalnością: i. agenta Domu Inwestycyjnego, w przypadku gdy agentem Domu Inwestycyjnego jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ii. podmiotu wykonującego czynności przekazane przez Dom Inwestycyjny zgodnie z umową, w przypadku gdy podmiot ten jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; f) osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego: i. agenta Domu Inwestycyjnego, w przypadku gdy agentem Domu Inwestycyjnego jest osoba prawna, ii. podmiotu wykonującego czynności przekazane przez Dom Inwestycyjny zgodnie z umową, w przypadku gdy podmiot ten jest osobą prawną; g) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z: i. agentem Domu Inwestycyjnego o ile uczestniczy ona w wykonywaniu czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Dom Inwestycyjny ii. podmiotem wykonującym czynności przekazane przez Dom Inwestycyjny zgodnie z umową, o ile uczestniczy ona w wykonywaniu czynności przekazanych przez Dom Inwestycyjny; chyba, że osoby powiązane zostały inaczej określone w Ustawach. W takim przypadku przez osoby powiązane rozumie się osoby określone w aktualnie obowiązujących Ustawach. 3. informacji poufnej - rozumie się przez to określoną w sposób precyzyjny informację dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja: a) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych; b) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora; c) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt a) i b) Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 2

3 chyba, że informacja poufna została inaczej określona w Ustawach. W takim przypadku przez informację poufną rozumie się informację określoną w aktualnie obowiązujących Ustawach. 4. tajemnicy zawodowej rozumie się przez to informację uzyskaną przez osobę powiązaną, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach pozostawania w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, dotyczącą chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego lub zagranicznego organu nadzoru, w szczególności informację zawierającą: a) dane osobowe strony umowy lub innej czynności prawnej; b) treść umowy lub przedmiot czynności prawnej; c) dane o sytuacji majątkowej strony umowy, w tym oznaczenie rachunku papierów wartościowych, innego rachunku, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, lub rachunku pieniężnego służącego do obsługi tych rachunków, liczbę i oznaczenie instrumentów finansowych, oraz wartość środków zgromadzonych na tych rachunkach. chyba, że tajemnica zawodowa została inaczej określona w Ustawach. W takim przypadku przez tajemnicę zawodową rozumie się informację określoną w aktualnie obowiązujących Ustawach. 5. Komisji rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego lub inny organ nadzoru określony w Ustawach. 6. Regulaminie zarządzania ryzykiem rozumie się przez to Regulamin zarządzania ryzykiem i zarządzania kapitałowego w działalności Ventus Asset Management S.A. I. Zasady działania kontroli wewnętrznej 3 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 obowiązki Domu Inwestycyjnego w zakresie realizacji postanowień niniejszego Regulaminu należą do Zarządu, który może również wyznaczać osoby do wykonania poszczególnych zadań. 2. Dom Inwestycyjny wydziela w swojej strukturze niezależną komórkę kontroli wewnętrznej (zwana również kontrolą wewnętrzną ), do której obowiązków należą również sprawy nadzoru zgodności działalności z prawem, audytu wewnętrznego, monitorowania funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem (w tym ocena założeń systemu pomiaru ryzyka i ew. przeprowadzanie testów), ocena i przegląd procesu szacowania kapitału wewnętrznego oraz prowadzenie rejestrów, ksiąg, dzienników lub archiwów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem ust Dom Inwestycyjny zapewnia kontroli wewnętrznej niezależność umożliwiającą prawidłowe wykonywanie jej obowiązków. 4. Pracami kontroli wewnętrznej kieruje Inspektor Nadzoru. 5. Czynności kontroli wewnętrznej mogą być wykonywane w ramach jednoosobowego stanowiska Inspektora Nadzoru, z zastrzeżeniem ust. 7 Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 3

4 6. Inspektor Nadzoru niebędący członkiem Zarządu podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Domu Inwestycyjnego, a w przypadku gdy Prezes nie został powołany - Zarządowi Domu Inwestycyjnego. 7. W ramach kontroli wewnętrznej zadania dotyczące audytu wewnętrznego wykonywane są przez niezależną i odrębną komórkę audytu wewnętrznego lub niezależnego stanowiska jednoosobowego W celu umożliwienia wykonywania przez kontrolę wewnętrzną w sposób należyty i niezależny, Dom Inwestycyjny zapewnia, aby osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej: a) dysponowały stosownymi uprawnieniami, środkami, kwalifikacjami i dostępem do wszelkich niezbędnych informacji; b) były odpowiedzialne za raportowanie w zakresie dotyczącym funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej; 2. W celu wykonywania czynności kontroli nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Inspektor Nadzoru lub osoby upoważnione przez niego mają prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez osoby powiązane z Domem Inwestycyjnym, a także prawo wglądu we wszelkie dokumenty oraz prawo zapoznania się ze wszelkimi danymi w tym zapisanymi na elektronicznych nośnikach informacji związanych z działalnością prowadzoną przez osobę powiązaną. Celem kontroli wewnętrznej jest zapewnienie: 5 1. zapobiegania przypadkom działania niezgodnego z decyzjami i procedurami wewnętrznymi przyjętymi przez Dom Inwestycyjny. 2. nadzoru nad przestrzeganiem reguł postępowania w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł; 3. badania zgodności działalności Domu Inwestycyjnego i czynności wykonywanych w ramach tej działalności przez osoby powiązane z regulacjami rynków, na których działa Dom Inwestycyjny, regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., regulacjami innych izb rozliczeniowych oraz izb rozrachunkowych, których uczestnikiem jest Dom Inwestycyjny, oraz regulacjami izby gospodarczej, o ile Dom Inwestycyjny należy do takiej izby; 4. nadzoru nad przepływem informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz zabezpieczenia dostępu do nich; 5. nadzoru nad rozpatrywaniem skarg i wniosków klientów oraz prowadzeniem rejestru skarg. II. Nadzór zgodności działalności z prawem Do obowiązków związanych z nadzorem zgodności działalności z prawem należy: 6 Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 4

5 1. badanie i regularna ocena adekwatności i skuteczności systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, jak również działań podejmowanych w celu wypełniania przez Dom Inwestycyjny obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności maklerskiej; 2. doradztwo oraz bieżąca pomoc osobom powiązanym wykonującym czynności w ramach prowadzonej przez Dom Inwestycyjny działalności maklerskiej w wypełnianiu przez nich obowiązków zgodnie z przepisami prawa regulującymi prowadzenie działalności maklerskiej Inspektor Nadzoru, w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku, sporządza pisemny raport z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem. 2. Raport, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać wskazanie środków podejmowanych w przypadkach niezgodności z przepisami prawa regulującymi prowadzenie działalności maklerskiej. 3. Inspektor Nadzoru przekazuje Raport, o którym mowa w ust. 1 Zarządowi i Radzie Nadzorczej Domu Inwestycyjnego. III. Zarządzanie ryzykiem 8 1. Dom Inwestycyjny stosuje system zarządzania ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością oraz stosowanymi systemami i procesami, którego celem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Domu Inwestycyjnego służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Dom Inwestycyjny działalności. 2. Do obowiązków związanych z zarządzaniem ryzykiem należy: a) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem; b) doradzanie Zarządowi w zakresie zarządzania ryzykiem W ramach systemu zarządzania ryzykiem Dom Inwestycyjny stosuje wewnętrzne strategie i procedury identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka związanego z jego działalnością dostosowane do profilu, skali i poziomu złożoności ryzyka. 2. Strategie i procedury, o których mowa w ust. 1, określone są w Regulaminie zarządzania ryzykiem. 3. W ramach audytu wewnętrznego badana jest i oceniana adekwatność i skuteczność wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem jak również poziom jego wykorzystywania. 4. Strategie i procedury, o których mowa w ust. 1, podlegają regularnej weryfikacji w celu ich dostosowania do zmian profilu ryzyka działalności prowadzonej przez Dom Inwestycyjny i otoczenia gospodarczego, w którym działa Dom Inwestycyjny. 5. Weryfikacji strategii i procedur, o których mowa w ust. 1 dokonuje Zarząd, który może uchwalać lub zatwierdzać dodatkowe strategie i procedury, które stosowane są łącznie z Regulaminem zarządzania ryzykiem Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 5

6 9 1. Częstotliwość pomiaru ryzyka dostosowana jest do wielkości oraz charakteru poszczególnych rodzajów ryzyka w działalności Domu Inwestycyjnego. 2. Stosowane przez dom maklerski metody pomiaru ryzyka uwzględniają aktualnie prowadzoną oraz planowaną działalność Domu Inwestycyjnego. 3. Stosowane metody lub systemy pomiaru ryzyka, w tym w szczególności ich założenia, są poddawane okresowej ocenie obejmującej przeprowadzanie testów i weryfikację historyczną. 4. W ramach pomiaru ryzyka Dom Inwestycyjny przeprowadza testy warunków skrajnych. 5. Dom Inwestycyjny w przeprowadzanych testach warunków skrajnych przyjmuje założenia odpowiadające profilowi, skali i poziomowi złożoności ryzyka, dające podstawy rzetelnej oceny ryzyka Dom Inwestycyjny może wprowadzić odpowiednie do skali i stopnia złożoności prowadzonej działalności limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Domu Inwestycyjnego. 2. Przyjęte rodzaje limitów wewnętrznych, o których mowa w ust. 1 oraz ich wysokość zatwierdza Zarząd. 3. Rada Nadzorcza może dodatkowo określić akceptowany ogólny poziom ryzyka Domu Inwestycyjnego. W takim przypadku poziom limitów, o których mowa w ust. 1, jest do niego dostosowany. 4. Analizy będące podstawą do określenia wysokości limitów wewnętrznych są sporządzane w formie pisemnej. 5. W przypadku wprowadzenia limitów, o których mowa w ust. 1 Dom Inwestycyjny określa: a) sytuacje, w których dopuszczalne jest ich przekroczenie, oraz sposób postępowania w przypadku ich przekroczenia; b) zasady ustalania i aktualizowania wysokości limitów wewnętrznych, o których mowa w ust. 1, oraz częstotliwość monitorowania ich przestrzegania i raportowania o przekroczeniach tych limitów Monitorowanie ryzyka stanowi część bieżącego procesu zarządzania ryzykiem i sprawozdawania o ryzyku w działalności Domu Inwestycyjnego. 2. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Domu Inwestycyjnego w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią działania i planem finansowym Domu Inwestycyjnego Inspektor Nadzoru, w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku, sporządza pisemne sprawozdanie z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem. 2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności wskazanie środków podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem. 3. Inspektor Nadzoru przekazuje Zarządowi sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 6

7 4. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 nie jest konieczne w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru jest członkiem Zarządu. IV. Szacowanie kapitału wewnętrznego Dom Inwestycyjny szacuje kapitał wewnętrzny w celu ustalenia całkowitego wymaganego poziomu kapitału na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności oraz dokonania jego jakościowej oceny. 2. Proces szacowania kapitału wewnętrznego opiera się na wynikach oceny ryzyka. 3. Procesy szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego są odpowiednio udokumentowane. 4. Ocena adekwatności kapitałowej uwzględnia czynniki ilościowe (wyniki szacowania kapitału za pomocą modeli) i jakościowe, w szczególności w zakresie danych wejściowych i wyników szacowania kapitału z zastosowaniem modeli Proces szacowania kapitału wewnętrznego przez Dom Inwestycyjny obejmuje w szczególności: a) pisemne ustalenie kryteriów uznawania poszczególnych rodzajów ryzyka za istotne; b) pisemne ustalenie polityki oraz procedur identyfikowania, pomiaru i sprawozdawania o ryzyku występującym w działalności domu maklerskiego; c) ustalanie wysokości kapitału w zależności od poziomu ryzyka w domu maklerskim opisujące przekształcanie miar ryzyka w ujęciu ilościowym w wymogi kapitałowe; d) ustalanie celów kapitałowych w zakresie adekwatności kapitałowej (docelowy poziom kapitału); e) kontrolę jakości i poprawności działalności domu maklerskiego w obszarze szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego zgodnie z zasadami, limitami i procedurami dotyczącymi tego obszaru. 2. Polityka zarządzania kapitałem określa w szczególności: a) długoterminowe cele kapitałowe Domu Inwestycyjnego; b) preferowaną strukturę kapitału; c) kapitałowe plany awaryjne; d) zasady delegowania zarządzania kapitałem - o ile Dom Inwestycyjny przewiduje taką możliwość; e) podstawowe elementy procesu przekształcania miar ryzyka w ujęciu ilościowym w wymogi kapitałowe. 3. Zarząd zapewnia wdrożenie procesów: a) szacowania kapitału wewnętrznego; b) zarządzania kapitałowego; c) planowania kapitałowego. 4. Przy braku odmiennych postanowień w zakresie realizacji obowiązków zarządzania kapitałowego, o którym mowa w ust. 1-3 stosuje się Regulamin zarządzania ryzykiem oraz ewentualne dodatkowe procedury określone przez Zarząd. Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 7

8 5. Procedury wewnętrzne domu maklerskiego dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Zarząd jest odpowiedzialny za zapewnienie regularnych, dokonywanych nie rzadziej niż raz w roku, przeglądów procesu szacowania kapitału wewnętrznego pod względem dostosowania do charakteru, skali i poziomu złożoności działalności Domu Inwestycyjnego. 2. Niezależnie od przeglądów, o których mowa w ust. 1, proces szacowania kapitału wewnętrznego jest na bieżąco dostosowywany do zmian w działalności prowadzonej przez Dom Inwestycyjny, w tym w szczególności w sytuacji pojawienia się nowych rodzajów ryzyka, znaczących zmian w strategii i planach działania oraz środowisku zewnętrznym, w którym działa. 3. Proces szacowania kapitału wewnętrznego i przegląd tego procesu podlega niezależnej ocenie w ramach audytu wewnętrznego Domu Inwestycyjnego. 4. Proces szacowania kapitału wewnętrznego stanowi integralną część systemu zarządzania Domem Inwestycyjnym oraz podejmowania decyzji o charakterze zarządczym. 5. Dom Inwestycyjny, wdrażając proces szacowania kapitału wewnętrznego, bierze pod uwagę strategię Domu Inwestycyjnego, politykę zarządzania kapitałem oraz plany kapitałowe tego domu maklerskiego. V. Polityka informacyjna w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową W odniesieniu do celów i zasad polityki zarządzania ryzykiem Dom Inwestycyjny z zastrzeżeniem ust. 2 ujawnia informacje oddzielnie dla każdej kategorii i rodzaju ryzyka występującego w działalności Domu Inwestycyjnego dla którego wyliczany jest wymóg kapitałowy. Ujawnione informacje dotyczą: a) strategii i procesów zarządzania różnymi kategoriami ryzyka; b) struktury i organizacji jednostki Domu Inwestycyjnego zajmującej się zarządzaniem ryzykiem lub inne w tym względzie rozwiązania organizacyjne niż powołanie jednostki; c) zakresu i rodzaju systemów raportowania i pomiaru ryzyka; d) działań w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka oraz strategii i procesów monitorowania skuteczności zabezpieczeń i technik redukcji ryzyka; e) opis metod stosowanych przez Dom Inwestycyjny do ustalania kapitału wewnętrznego stanowiącego wsparcie bieżącej i przyszłej działalności; 2. Przez spełnienie obowiązku ujawniania informacji, o której mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności opublikowanie Regulaminu zarządzania ryzykiem, który zawiera również dodatkowy szczegółowy zakres upowszechnianych informacji w poszczególnych kategoriach. 3. Dom Inwestycyjny obowiązany jest do upowszechniania informacji, o której mowa w ust. 1-2, co najmniej raz w roku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie. 4. Dom Inwestycyjny może upowszechniać informacje, o których mowa w ust. 1-2 przez: Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 8

9 a) podanie ich do publicznej wiadomości w miejscu wykonywania przez Dom Inwestycyjny czynności; b) na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego; c) w sposób przewidziany dla publikacji sprawozdań finansowych; 5. Informacje, o których mowa w ust. 1-2 upowszechniane są w języku polskim. 6. Dom Inwestycyjny może nie upowszechnić określonej informacji, o której mowa w ust. 1-2, jeżeli informacja ta: a) zawiera elementy, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję domu maklerskiego na rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub stanowi tajemnicę prawnie chronioną, podając powód nieujawnienia informacji, lub b) została podana do publicznej wiadomości na podstawie innych ustaw, wskazując miejsce ich upowszechnienia; 7. Zarząd ma prawo ustalania dodatkowych szczegółowych zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji, oraz zasady weryfikacji polityki informacyjnej. VI. Książka procedur Dom Inwestycyjny zapewnia osobom powiązanym zapoznanie się z regulaminami i procedurami wdrożonymi przez Dom Inwestycyjny i obowiązującymi w stosunku do tych osób powiązanych w związku z wykonywanymi przez nie czynnościami lub pełnionymi funkcjami. 2. Dom Inwestycyjny jest obowiązana prowadzić Książkę procedur zawierającą wszystkie procedury związane z prowadzoną działalnością. 3. Książka procedur może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego. 4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest w szczególności poprzez przekazanie osobom zainteresowanym Książki procedur lub wyciągu z niej. VII. Dzienniki kontroli Dom Inwestycyjny prowadzi dziennik kontroli zewnętrznych, zawierający dane dotyczące kontroli przeprowadzanych w Domu Inwestycyjnym w ciągu danego roku kalendarzowego przez Komisję, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz inne podmioty uprawnione do kontrolowania Domu Inwestycyjnego na podstawie odrębnych przepisów. 2. W dzienniku kontroli zewnętrznych umieszcza się następujące dane: a) oznaczenie podmiotu kontrolującego; b) zakres kontroli; c) datę rozpoczęcia kontroli; d) datę zakończenia kontroli. Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 9

10 3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt a)-c), podlegają wpisowi do dziennika kontroli nie później niż w dniu rozpoczęcia kontroli, a dane, o których mowa w ust. 2 pkt d) - niezwłocznie po uzyskaniu przez Dom Inwestycyjny informacji o zakończeniu kontroli Dom Inwestycyjny prowadzi dziennik kontroli wewnętrznych, zawierający dane dotyczące kontroli przeprowadzanych w Domu Inwestycyjnym w ciągu danego roku kalendarzowego. 2. Dziennik kontroli wewnętrznych prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w 23 ust Dom Inwestycyjny może prowadzić dziennik kontroli zawierający dane dotyczące kontroli przeprowadzanych przez podmioty, o których mowa w 23 ust. 1, oraz dotyczące kontroli wewnętrznych. VIII. Archiwizacja regulaminów i innych procedur wewnętrznych Dom Inwestycyjny przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji zawierające opracowane, prowadzone lub sporządzone w związku z organizacją Domu Inwestycyjnego regulaminy, procedury, decyzje, rejestry, dzienniki lub inne informacje wymagane przepisami Ustaw. 2. Dom Inwestycyjny przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji przez okres co najmniej 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dokumenty i inne nośniki opracowano, prowadzono lub sporządzono. IX. Ochrona informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie zakazane jest przekazywanie informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową komukolwiek, z wyjątkiem osób, którym ta informacja jest konieczna do wykonywania obowiązków służbowych lub zadań zleconych. Zakaz ten nie dotyczy przekazywania informacji poufnych pomiędzy osobami wykonującymi obowiązki w ramach jednej jednostki organizacyjnej, jeśli przekazana informacja wiąże się z działalnością tej jednostki. 2. Jednostki organizacyjne Domu Inwestycyjnego określa Regulamin Organizacyjny Domu Inwestycyjnego. 3. W szczególności zabronione jest (za wyjątkiem przypadków przewidzianych Ustawami i innymi przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi): a) ujawnianie informacji, kto jest klientem Domu Inwestycyjnego, b) ujawnianie informacji o wybranej przez klientów Domu Inwestycyjnego strategii, a także instrumentach finansowych przekazanych przez nich w zarządzanie, Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 10

11 c) ujawnianie indywidualnych haseł/kodów umożliwiających dostęp do odpowiednich programów lub plików komputerowych wykorzystywanych do obsługi lub gromadzenia informacji na temat klientów i ich strategii d) ubieganie się o uzyskanie informacji poufnych, za wyjątkiem przypadków związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych 22 W celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową osoby powiązane zobowiązane są przestrzegać poniższych zasad: 1. zabronione jest prowadzenie rozmów na temat informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową w miejscach publicznych lub w takich okolicznościach, że informacja taka mogłaby zostać ujawniona publicznie, 2. pomieszczenia, w których jest prowadzona działalność związana z informacjami poufnymi bądź stanowiącymi tajemnicę zawodową, powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem osób nieuprawnionych. 3. przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace nad projektem z wykorzystaniem informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową jest dozwolone tylko pod kontrolą osoby powiązanej odpowiedzialnej za dany projekt. 4. wszelkie dokumenty zawierające informacje poufne lub stanowiące tajemnicę zawodową powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych poprzez zamknięcie w przeznaczonych do tego miejscach; zabronione jest sporządzanie kopii takich dokumentów powyżej niezbędnej ilości, 5. zasady określone w pkt. 3 mają odpowiednie zastosowanie do informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową zapisanych na elektronicznych nośnikach informacji; dokumenty powinny być chronione hasłem; hasło uniemożliwiające dostęp do tych informacji nie może być ujawniane innym osobom, 6. osoby upoważnione zobowiązane są w miarę możliwości do używania oznaczeń kodowych w celu identyfikacji projektów realizowanych z wykorzystaniem informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową zarówno w prowadzonych rozmowach jak i korespondencji. X. Określenie zasad przepływu informacji W wyjątkowych przypadkach, gdy ze względu na interes Domu Inwestycyjnego niezbędne jest przekazanie informacji poufnej lub stanowiących tajemnicę zawodową pomiędzy poszczególnymi osobami powiązanymi lub jednostkami organizacyjnymi Domu Inwestycyjnego, Zarząd lub Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na przekazanie informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową. 2. Przy przekazywaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową pomiędzy osobami powiązanymi lub jednostkami organizacyjnymi Domu Inwestycyjnego należy przestrzegać zasady, by przekazaniu podlegała jedynie informacja w niezbędnym zakresie. 24 Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 11

12 1. Osoba powiązana, która ma uzyskać informację poufną lub stanowiącą tajemnicę zawodową z jednostki organizacyjnej, w ramach której nie wykonuje obowiązków może wykorzystać tę informację wyłącznie w celu wykonania obowiązków służbowych. 2. Osoba powiązana, która uzyskała dostęp do informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, w szczególności pochodzących z jednostki organizacyjnej, w ramach której nie wykonuje obowiązków, z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu nie może ich wykorzystywać, w szczególności uczestniczyć w pracach jednostki organizacyjnej w ramach której wykonuje obowiązki związane z transakcjami lub instrumentami finansowymi, których dotyczy informacja poufna lub stanowiąca tajemnicę zawodową, ani komunikować się z innymi osobami w jednostce organizacyjnej w ramach której wykonuje obowiązki w sprawie takich transakcji lub instrumentów finansowych. XI. Zasady prowadzenia rachunkowości Dom Inwestycyjny prowadzi rachunkowość w sposób umożliwiający niezwłoczne dostarczanie, na żądanie Komisji, sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z przepisami odrębnymi przedstawiających rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Domu Inwestycyjnego. 2. W celu realizacji obowiązków określonych w ust. 1 Zarząd Domu Inwestycyjnego zapewnia, aby sprawozdania finansowe Domu Inwestycyjnego: a) były kompletne oraz zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Domu Inwestycyjnego b) sporządzane były we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych c) przedstawiały rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Domu Inwestycyjnego i jej wyniku finansowego. 3. Sprawozdania finansowe Domu Inwestycyjnego zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają badaniu przez niezależne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, w szczególności w zakresie zgodności z zasadami określonymi w ust Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Domu Inwestycyjnego w dniu 15 stycznia 2016 roku Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 12

13 Załącznik nr 1 Plan kontroli wewnętrznej Przynajmniej raz do roku w terminie do 31 grudnia każdego roku wykonywane są czynności kontroli wewnętrznej w następujących obszarach: 1. Zgodność działalności Domu Inwestycyjnego z przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi oraz ocenia ich funkcjonowania, a w szczególności: a) badanie zgodności działalności Domu Inwestycyjnego i czynności wykonywanych w ramach tej działalności przez osoby powiązane z regulacjami rynków, na których działa Dom Inwestycyjny, regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., regulacjami innych izb rozliczeniowych oraz izb rozrachunkowych, których uczestnikiem jest Dom Inwestycyjny, oraz regulacjami izby gospodarczej, o ile Dom Inwestycyjny należy do takiej izby b) badanie i regularna ocena adekwatności i skuteczności systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, jak również działań podejmowanych w celu wypełniania przez Dom Inwestycyjny obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności maklerskiej (w szczególności wskazanie środków podejmowanych w przypadkach niezgodności z przepisami prawa regulującymi prowadzenie działalności maklerskiej) c) badanie i ocenianie prawidłowości i skuteczności systemów i procedur wewnętrznych stosowanych przez Dom Inwestycyjny w prowadzonej działalności maklerskiej, w szczególności systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem (wskazanie środków podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem, badanie i ocenianie adekwatności i skuteczności wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem jak również poziomu jego wykorzystania, ocena założeń systemu pomiaru ryzyka i ew. przeprowadzanie testów, ocena procesu szacowania kapitału wewnętrznego i przegląd tego procesu), oraz wydawanie zaleceń wynikających z czynności podejmowanych w ramach wykonywania planu audytu wewnętrznego, ocenianie wykonania tych zaleceń. 2. Badanie reguł postępowania w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 3. Ochrona informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową. 4. Badanie realizacji umów z klientami. 5. Badanie raportów Zarządu dotyczących inwestycji własnych Domu Inwestycyjnego 6. Inwestycje własne osób powiązanych 7. Analiza przeprowadzanych transakcji pod kątem przestrzegania regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Regulamin kontroli wewnętrznej Strona 13

Regulamin kontroli wewnętrznej, ochrony przepływu informacji poufnych oraz nadzoru zgodności działalności Ventus Asset Management S.A.

Regulamin kontroli wewnętrznej, ochrony przepływu informacji poufnych oraz nadzoru zgodności działalności Ventus Asset Management S.A. Regulamin kontroli wewnętrznej, ochrony przepływu informacji poufnych oraz nadzoru zgodności działalności Ventus Asset Management S.A. z prawem 1 1. Niniejszy Regulamin określa sposób postępowania Ventus

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ventus Asset Management S.A.

Regulamin organizacyjny Ventus Asset Management S.A. Regulamin organizacyjny Ventus Asset Management S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną Ventus Asset Management S.A. (zwany dalej Domem Inwestycyjnym ) wraz z zakresem

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęte uchwałą Zarządu nr 2/IV/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (zmienione uchwałami Zarządu nr 7/III/2016 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 1 grudnia 2014r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA IDENTYFIKACJI, POMIARU, MONITOROWANIA I KONTROLI RYZYKA W DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA

STRATEGIA IDENTYFIKACJI, POMIARU, MONITOROWANIA I KONTROLI RYZYKA W DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA STRATEGIA IDENTYFIKACJI, POMIARU, MONITOROWANIA I KONTROLI RYZYKA W DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsza Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego. Organizacja Spółki i struktura organizacyjna DI

Zasady ładu korporacyjnego. Organizacja Spółki i struktura organizacyjna DI Zasady ładu korporacyjnego Dom Inwestycyjny Nehrebetius SA (dalej zwana: DI, DI Nehrebetius lub Spółką) oświadcza, że wdrożyła i od dnia 1 stycznia 2015 r. stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Wyszków, 2017r. Spis treści Spis treści... 2 1. Opis systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Wyszków, 2016r. Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA SECURITIES S.A. Niniejszy dokument określa politykę IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej Załącznik do Uchwały Nr 52/05/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 19.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 08/09/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 30.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEŹNICY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEŹNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEŹNICY 34-114 Brzeźnica, ul. Kalwaryjska 5, tel. (33) 879 23 11, tel./fax (33) 879 20 04 REGON 000500091, NIP 5510017692 Załącznik do Uchwały Nr 21/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 09/01/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 28.02. 2012 r. Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE 2012 1. 1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina Załącznik do Uchwały nr 01/06/2015 Z dnia 05.06.2015 r. Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały nr 03/06/2015 Z dnia 29.05.2015 r. Zarządu Polityka informacyjna Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY w JANOWIE LUBELSKIM

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY w JANOWIE LUBELSKIM Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 15/02/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.02.2014. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 8/03/2014 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

FM Bank PBP S.A. Spis treści

FM Bank PBP S.A. Spis treści Polityka Informacyjna FM Bank PBP S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Uchwała nr 1/3/2013 z dnia 19.11.2013r. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r.

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Copernicus Securities S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej

System Kontroli Wewnętrznej System Kontroli Wewnętrznej Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w ING Banku Śląskim S.A. Jednym z elementów zarządzania bankiem jest system kontroli wewnętrznej, którego podstawy, zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Szczytnie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ Łęczna, listopad 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Zakres ogłaszanych informacji... 3 Rozdział 3. Częstotliwość ogłaszanych

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz. 855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załacznik do Uchwały nr 30/2013 Zarządu ING Securities S.A. z dnia 21.03.2013r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA IDENTYFIKACJI, POMIARU, MONITOROWANIA, OGRANICZANIA I KONTROLI RYZYKA W DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA

STRATEGIA IDENTYFIKACJI, POMIARU, MONITOROWANIA, OGRANICZANIA I KONTROLI RYZYKA W DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA STRATEGIA IDENTYFIKACJI, POMIARU, MONITOROWANIA, OGRANICZANIA I KONTROLI RYZYKA W DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsza Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej Załącznik do Uchwały Nr 55/05/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 27.12.2016r. Załącznik do Uchwały Nr 07/05/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 28.12.2016r.

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym.

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. (dalej: DM ALFA lub Dom Maklerski ). Stan na 31 grudnia 2010 roku na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Jaworze

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Jaworze Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 86/B./2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze z dnia 17.09.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jaworze z dnia 26.09.2014

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku Załącznik nr 1 do Uchwały 3/7/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 18.05.2017r Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku 1 W związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Załącznik do Uchwały Nr 82/12/AB/DPS/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 października 2012 r. Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dotycząca adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 59/Z/2013 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 25.04.2013r. Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą ŁBS Lubań Uchwałą Nr 30/R/2013 z dnia 08.05.2013 r. Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGNICY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGNICY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 141/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 28.03.2012 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2012 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 18.04.2012 POLITYKA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym: Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną Michael /

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Tekst obowiązujący od dn. 31.12.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻORACH POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Kryteria ogólne... 3 3. Zakres i częstotliwość ujawnianych informacji... 3 4. Miejsce i forma publikowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 61/2017 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps. Rok założenia 1961 Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.pl; Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce Załącznik do Uchwały Nr 62 /14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z dnia 30.12.2014r.( z późn.zm) Załącznik do Uchwały Nr 7 /15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Przasnyszu

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Przasnyszu Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Przasnyszu nr 128/2016 z dnia 28.12.2016r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu nr 23/2016 z dnia 29.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYRAKOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYRAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 28.12.2015r. POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYRAKOWIE Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Spis treści Rozdział 1.Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej... 2 Rozdział. 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Poziom 3 Polityki Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ UJAWNIANYCH

Bardziej szczegółowo

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie I. CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej W Banku Spółdzielczym w Jordanowie funkcjonuje system

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna. w Krakowskim Banku Spółdzielczym

Polityka informacyjna. w Krakowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr R/I/105/2017 Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 11.04.2017 r. Polityka informacyjna w Krakowskim Banku Spółdzielczym Kraków, kwiecień 2017 r. SPIS TREŚCI 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik do Uchwały nr 41/BS/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 18 /RN/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/32/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach z dnia 23.04.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 8/5/15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Konopiskach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE

INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe stan na 31 grudnia 2015 roku 1 Spis treści GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY RADKÓW Z/S

Bardziej szczegółowo