Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cz I Modelowanie systemów ERP... 13"

Transkrypt

1 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP Rozdzia 1. Zrozumie ERP Uk ad modelowania ERP Otoczenie (kontekst) ERP Analiza PEST a ERP Zbiór interesariuszy systemu ERP ERP a regu y gry rynkowej Relacje ERP do niektórych zagadnie zarz dzania organizacj ERP a strategia rozwoju firmy ERP a system zapewnienia jako ci ERP a optymalizacja w organizacji ERP jako monitor a cucha warto ci ERP a procesy biznesowe Rozdzia 2. Model ontologiczny ERP jako wydzielony byt w organizacji Kwestie ontologiczne ERP Kwestie epistemologiczne ERP Kwestie aksjologiczne dotycz ce systemów ERP Model konceptualny Model a cucha warto ci Model stanu organizacji Model kontrolingu (sprz enia zwrotnego) Rozdzia 3. Model funkcjonalny ERP Model funkcjonalny organizacji dla celów ERP Uk ad warstw logicznych Procesy Zasoby w ERP Model funkcjonalny rachunkowo ci Struktura rachunkowo ci a ERP Plan kont Plan dekretów Obieg dokumentów finansowych... 84

2 6 Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdra anie Sprawozdania finansowe i deklaracje ERP a ksi ga przychodów i rozchodów Modele funkcjonalne modu ów ERP poziomu operacyjnego System FK Handlowo-magazynowy Us ugowy Produkcja Kadry i p ace Maj tek trwa y Magazyny Kasa CRM model funkcjonalny Model funkcjonalny kontrolingu Model KPI a system ERP Rozdzia 4. Modele semantyczne ERP Modele semantyczne w FK Model semantyczny Dokument FK Model semantyczny Rejestr dokumentów (ksi ga g ówna) Model semantyczny Dziennik Model semantyczny Raport dokumentowy Model semantyczny Raport obrotowy Model semantyczny Deklaracja Model semantyczny Sprawozdanie finansowe Model semantyczny Zamkni cie roku, otwarcie BO Systemy sprzeda y Model semantyczny Faktura VAT Model semantyczny Rejestr sprzeda y Model semantyczny Raport sprzeda y Model semantyczny Deklaracja podatkowa Zarz dzanie kadry i p ace Kartoteka pracownika Rejestry Listy p ac Dodatkowe aspekty Sprawozdania i deklaracje Zarz dzanie maj tkiem trwa ym Model semantyczny dla amortyzacji ST Dokumenty zwi zane z maj tkiem trwa ym Rejestry w zarz dzaniu maj tkiem trwa ym Sprawozdania i raporty w obszarze maj tku trwa ego Kontroling i raporty skonsolidowane Raport zintegrowany dla stacji obs ugi samochodów Wska niki ekonomiczne wynikaj ce z bilansu i rachunku zysków i strat Prognozowanie Cz II Projektowanie systemów ERP Rozdzia 5. Projekty poziomu ekonomicznego Projekt a cucha warto ci Opis dóbr stanowi cych warto Projekt strategii sprz onej z ERP Mapa zada Mapa procesów

3 Spis tre ci Projekt obiegu informacji Zasoby informacyjne Polityka rachunkowo ci System zarz dzania Bia a ksi ga ERP (ERP white print) Jak ma funkcjonowa firma? Jak ma funkcjonowa zarz dzanie? Jak ma funkcjonowa kontroling? Jak ma funkcjonowa ERP? Uwarunkowania ekonomiczne i techniczne funkcjonowania ERP Niebieska ksi ga ERP Dokumentowanie formalne procesów Algorytmy warstwy biznes procesu Struktura bazy danych dokumentu Konsolidacja danych raporty operacyjne Studium wykonalno ci dla projektu wdro enia ERP Struktura studium wykonalno ci Harmonogram czasowo-zadaniowy wdro enia projektu ERP Koszty godzinowe tworzenia systemów IT Analiza wariantów Rodzaje ryzyka zwi zanego z projektem Rozdzia 6. Projekty poziomu IT Warstwa bazy danych System ERP a hurtownia danych Baza danych FK Baza danych modu u magazynowo-handlowego Baza danych modu u kadrowo-p acowego Baza danych modu u rodki trwa e Baza danych modu u EIS Warstwa dost pu do danych Model architektury danych OLTP Architektura OLAP Kostka OLAP Narz dzia dost pu i analizy danych Aspekty jako ci danych Warstwa biznes Warstwa biznes w modu ach operacyjnych ERP Warstwa biznes w module EIS Warstwa interfejsów i prezentacji Modu finansowo-ksi gowy Modu handlowo-us ugowo-magazynowy Cz III Wdra anie i serwis systemów ERP Rozdzia 7. Wdra anie systemu ERP Plan koncepcyjny Opracowanie koncepcji Planowanie ERP Zestrajanie organizacji z technologi ERP Plan operacyjny Planowanie operacji Imperatywy sukcesu

4 8 Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdra anie 7.3. Realizacja Monitorowanie po o enia ekonomicznego z u yciem ERP Wskazania wynikaj ce ze sprz enia zwrotnego Rozdzia 8. Serwisowanie systemów ERP Serwis warstwy kulturowej organizacji Rein yniering procesów w kontek cie danych z ERP Budowanie zasobu wiedzy Rozwój kluczowych kompetencji Serwis warstwy technologicznej Pierwsza linia wsparcia Druga linia wsparcia Serwis poziomu systemowego Doradztwo i ocena systemu ERP Jak wybra system ERP? Jak wybra wykonawc wdro enia? Ile powinien kosztowa system ERP? Rozdzia 9. Dodatki Analiza wielokryterialna Procedura kontrolna spójno ci baz danych Procedura wdro enia struktury funkcjonalnej ERP Mapa procesów i jej relacje z modu ami ERP Mapa zada w relacji do stanowisk Karta stanowiska ERP Przetwarzanie informacji na stanowisku ERP Procedura przygotowania danych bilansu otwarcia Modu FK Modu handlowo-magazynowy Modu us ugowy Modu kadrowo-p acowy Modu rodki trwa e Literatura Indeksy i spisy Spis rysunków Spis przyk adów Spis tabel Spis arkuszy Skorowidz

5 Wst p eby zarabia na wdra aniu systemów ERP, trzeba by troch wizjonerem, troch informatykiem i troch szarlatanem ekonomicznym. Ale przede wszystkim trzeba mie wiele szcz cia, aby pracowa z bardzo m drymi ksi gowymi. Dopiero po d u szym czasie rodz si wiedza i do wiadczenie oraz tworzy si warto dodana oferowanych rozwi za. Niniejsza ksi ka powsta a w wyniku prac nad przygotowaniem koncepcji systemu ERP dla jednej z ogólnopolskich firm. Generowana przez ni warto pojawia si w efekcie u ycia wiedzy. Przy okazji wytworzy y si znacz ce zasoby unikatowe. Charakter tej firmy uzasadnia budowanie modelu strategii zasobowej. Przy tym zasadnicz rol maj kluczowe kompetencje oraz kapita intelektualny. Z tego wynika wprost, e wynik finansowy stanowi wa ny, ale nie jedyny aspekt oceny pozytywnej dzia alno ci tej organizacji. Ten fakt by motywem przewodnim postawionej hipotezy, e nie istnieje na rynku odpowiedni system ERP w gotowej postaci. Dodatkowo zbiór procesów i struktura kompetencji okre laj specyficzne sposoby rozrachunków oraz rozlicze merytorycznych z efektów pracy, a tak e wyników projektów. Jak to zwykle bywa w zacnych organizacjach pa stwowych z du nalecia o ci socjalistycznych praktyk w zarz dzaniu, zarówno warto generowana w otoczeniu, jak i opis po o enia ekonomicznego by y nieustalone. Co wi cej, nie s mo liwe do ustalenia bez du ego nak adu pracy i reorganizacji struktury. Ale pojawi a si ambicja oraz wola wdro enia jakiego zacnego systemu ERP, najlepiej z górnej pó ki, bo w ko cu nie za swoje pieni dze. Zarz d zauwa y, e kontroling wymyka si z r k, a uzyskanie informacji o kosztach wybranego przedsi wzi cia (projektu biznesowego) wymaga powa nego zaanga owania zasobów ludzkich. W dodatku czas przetworzenia danych jest nieprzyzwoicie d ugi, pomimo istnienia standardowych programów ksi gowych. Uda o si wówczas namówi zarz d na wykonanie rzetelnej pracy, której wynikiem s bia a ksi ga 1 (white paper) i niebieska ksi ga 2 (blue print) zarz dzania. Okaza o si wtedy, ile niepewno ci i niejednoznaczno ci 1 Stelzner Michael A., Learn all about white papers, WhitePaperSource Publishing, 2008; 2 Blue print stanowi metafor planu architektonicznego, która jest u ywana w ró nych kontekstach projektów oraz schematów dzia ania. W szczególno ci dotyczy szczegó owej architektury obiegu dokumentów, u ycia zasobów etc.

6 10 Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdra anie usuni to z istniej cych obiegów dokumentów, map procesów itd. Powsta czysty obraz modelu funkcjonalnego organizacji, który satysfakcjonowa ca o zarz du. Uproszczono dokumentowanie procesów. I wówczas odkryto, e na rynku naprawd nie ma gotowego systemu ERP, który nadawa by si do bezpo redniego wdro enia. Przyj to koncepcj modyfikacji ju eksploatowanych modu ów zintegrowanego systemu IT wspomagaj cego zarz dzanie. Zaprojektowano napisanie nak adek importu i wymiany danych mi dzy modu ami oraz przygotowano generator raportów klasy EIS 3. Proces ten doprowadzi do zaistnienia bardzo skutecznego narz dzia, o u yteczno ci dok adnie dopasowanej do modelu biznesowego. Rozwi zanie to jest odporne na zmiany technologiczne i mody w bran y IT. Mo na zada pytanie, sk d czerpa em wzorce i najlepsze praktyki odno nie do wdra ania systemów ERP. Bynajmniej nie z wiod cych na rynku standardów systemów klasy ERP firm Oracle czy te SAP. W 99% problemów polskich firm mo na te systemy pomin, stosuj c znacznie bardziej uproszczone, ale dobrze zintegrowane, takie jak: CDN, Symfonia, Microsoft Dynamics. Nale y tylko uzupe ni je o odpowiednie modu y generuj ce syntetyczne informacje i raporty. Moja wiedza pochodzi od najlepiej zorganizowanych systemów ERP, które s wdro one globalnie w wybranych koncesjach marek samochodowych. W ród nich wymieni nale y: GBMS w firmie Mercedes-Benz, Alison w firmie Renault, BMI w firmie Ford oraz system Refeco w firmie PSA-Citroën. S to sprawozdania kontrolingowe umo liwiaj ce prze wietlenie wszystkich aspektów funkcjonalno ci i po o enia ekonomicznego danej koncesji. Wyniki z poszczególnych koncesji s konsolidowane centralnie, a nast pnie porównywane w sieci globalnej. Czy mo na sobie yczy lepszego pomiaru i definicji sprz enia zwrotnego? Stuletnia tradycja produkcji samochodów i co najmniej 30-letnia historia systemów zarz dzania stacjami obs ugi dokona y uporz dkowania dzia alno ci. Wprowadzi y równie wysoki poziom adu korporacyjnego u wi kszo ci licz cych si na rynku marek. Dzi ki koncepcjom lean management i japo skim systemom zarz dzania, JIT, kanban, kaizen 4, doprowadzono do wysokiej u yteczno ci systemów zintegrowanych IT w bran y samochodowej. To dlatego systemy IT sieci dilerskich s niemal doskonale uporz dkowane i zawieraj korporacyjne zasady zarz dzania biznesem danej marki. Jest to know-how implementowany w ramach umowy franchisingowej danego dilera z sieci. Nie wydaje mi si, e zbytnio b d si myli, twierdz c, e 90% systemów ERP dla dowolnych przedsi biorstw w Polsce mo na oprze na modelach funkcjonalnych zaczerpni tych ze stacji ASO Mercedes, Renault czy Peugeot-Citroën. W swojej ksi ce na temat modelowania 5 IT przedstawi em analogi funkcjonowania systemu ERP Motomanager oraz ERP dla szpitala Hospitalmanager. Ten pomys nie mo e do dzi zadzia a wy cznie z powodów politycznych. Po prostu nikt w Polsce nie jest zainteresowany 3 EIS Executive Information System (system informowania zarz du) jest to modu konsoliduj cy informacje ród owe i przygotowuj cy raporty kontrolingu i monitoringu w systemie ERP. 4 Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa Gospodarek T., Modelowanie w naukach o zarz dzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu, Wroc aw 2009, str. 181.

7 Wst p 11 rzeczywistym kosztem funkcjonowania s u by zdrowia oraz jej obiektywn optymalizacj. Jednak z informatycznego punktu widzenia proponowany model mo e dzia a w sposób doskona y 6. W tej ksi ce chcia bym przede wszystkim pokaza, e w dzisiejszej rzeczywisto ci biznesowej systemy informatyczne klasy ERP s z o onymi narz dziami inteligentnymi, wymagaj cymi interdyscyplinarnego podej cia do ich funkcjonalno ci i stosowania. Czysta technologia IT ma tu znaczenie drugorz dne i sprowadza si do w a- ciwego zarz dzania bazami danych oraz kojarzeniem informacji poprzez zapytania SQL. Decyzje podejmuje cz owiek. To on ustala, które informacje i w jakim uk adzie ma otrzyma z systemu IT, wykorzystuj c do wiadczenie i wiedz z zakresu zarz dzania. A jak to si b dzie dzia o w systemie komputerowym, tym zajmuje si in ynieria informatyki, która ma dost pn informacj pozyska, przetworzy i dostarczy w odpowiednim czasie do odpowiedniego miejsca. W systemach ERP technologia IT pe ni funkcj s u ebn w stosunku do zarz dzania, ale nie odwrotnie. Dlatego wszyscy oferenci systemów zintegrowanych klasy ERP czy MRPII powinni mie na uwadze, e transparentno technologii IT, ergonomia systemu informatycznego oraz bezpiecze stwo danych stanowi kluczowe cechy oceny. Licz si serwis i kastomizacja produktu. Konieczna jest te wiedza, któr musz posiada zarówno zamawiaj cy systemy, jak i oferenci rozwi za. Bez tego nie da si uzgodni stanowisk. S one wyra ane w dwóch ró ni cych si zasadniczo j zykach: mówionym (zamawiaj cy) i formalnym systemu (oferent). Chcia bym równie zwróci uwag, e proces projektowania systemów ERP sk ada si z dwóch podstawowych elementów. Jednym jest model funkcjonalny zarz dzania (ustalany przez ekonomistów oraz mened erów organizacji). Drugim jest projekt reprezentacji formalnej modelu zarz dzania (model IT). Nie da si panowa nad wdro eniem technologii inteligentnej klasy ERP bez stworzenia konceptualnych modeli kontrolingu, obiegu dokumentów, modelu ER entity relationship itd. Modelowanie w ERP musi by przeprowadzone od poziomu kontekstu biznesowego do ko cowego modelu algorytmów wyra onych w formalnym j zyku programisty w uk adzie warstw logicznych. Nie da si przeskoczy z poziomu ontologii ERP bezpo rednio do reprezentacji syntaktycznej lub do gotowego programu, który po zainstalowaniu b dzie natychmiast wykonywa u yteczne dzia ania dla organizacji. Dlatego warto pozna mechanizmy modelowania kolejnych warstw logicznych systemu. I to w a nie jest temat wart napisania ksi ki. Trzeba to zrobi tak, aby wiedza przekazana mia a charakter uniwersalny, niezale ny od technologii IT oraz zmienno ci otoczenia. Czy to si uda o w tej publikacji? Ocen pozostawiam czytelnikom, licz c na uwagi i dyskusj, która z pewno ci znajdzie fina w kolejnych wydaniach. Tadeusz Gospodarek 6 Gospodarek T., Informatyzacja komercyjnej firmy medycznej (KFM) wed ug modelu SOA [w:] Zarz dzanie komercyjn firm medyczn, pod red. M. Kowalewskiego i K. Perechudy, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

8 12 Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdra anie

9 Cz I Modelowanie systemów ERP

10 14 Cz I Modelowanie systemów ERP

11 Rozdzia 1. Zrozumie ERP Czym jest system ERP? Pytanie to nale y traktowa jako fundamentalne w odniesieniu do zagadnie, które b d poruszane dalej. Nale y przyj pewien kompromis epistemologiczny, umo liwiaj cy sformu owanie definicji systemu ERP w formie opisowej, a nie w formie precyzyjnego okre lenie formalnego. W ten sposób na postawione na pocz tku pytanie mo emy udzieli kilku odpowiedzi, które nie wykluczaj si wzajemnie: 1. ERP jest z o onym systemem wspomagaj cym zarz dzanie i podejmowanie decyzji. 2. ERP jest narz dziem pomiarowym oceny aksjologicznej zarz dzania. 3. ERP jest systemem porz dkuj cym procesy biznesowe organizacji. 4. ERP jest formaln reprezentacj a cucha warto ci organizacji. 5. ERP jest modelem funkcjonalno ci organizacji. 6. ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym. Niestety, wi kszo mened erów widzi wy cznie ostatni aspekt okre lenia. Oto typowy przypadek. Pewien prezes znanej polskiej firmy postanowi wdro y system ERP. Zwo a wi c spotkanie dyrektoriatu i przemówi : Jeste my najwi ksz firm w bran- y w Polsce. Kto sprzedaje najwi ksze systemy ERP?. Informatycy odpowiedzieli, e to mo e by firma SAP. No to kupujemy system firmy SAP zdecydowa prezes. Jak postanowi, tak uczyni. Niestety, wkrótce okaza o si, e ten zakup nie by najlepsz decyzj. S awny system IT nie da sobie rady z rzeczywisto ci biznesow, z któr przysz o mu si zmierzy. Pomimo du ego nak adu si i rodków wdro enie nie posz o zbyt dobrze. I bynajmniej nie by a to wina systemu SAP. Otó to klasyczne rozumienie systemu informatycznego przez ró ne zarz dy i dyrekcje organizacji musi zosta zmienione z uj cia czysto technologicznego na uj cia systemowe. Tylko wówczas narz dzie informatyczne b dzie u yteczne i b dzie mog o pe ni jak funkcj kontroln w organizacji. ERP jest systemem z o onym, na który sk adaj si : technologia IT, wiedza ekonomiczna, struktura zarz dzania organizacj oraz zespó ludzki. To okre la, jak taki system musi by tworzony i jak ma dzia a. Koncepcj zarz dzania i pomiaru zajmuj si prezesi, a technologi informatycy.

12 16 Cz I Modelowanie systemów ERP Ci ostatni dostarczaj narz dzi oraz modeli poziomu semantycznego dla ju istniej cego adu organizacyjnego, ale nie odwrotnie. Pami tajmy, e to ludzie tworz struktury spo eczne i ekonomiczne. Mog one dzia a bez systemu ERP, generuj c warto w procesach biznesowych. Natomiast po czenie technologii IT i metod zarz dzania organizacj stwarza pole dla zaistnienia systemu informacyjnego wspomagaj cego procesy zarz dcze. Skuteczny system ERP jest zharmonizowanym modelem formalnym dzia ania organizacji. Jest oczywiste, e w procesach harmonizacji struktury organizacji i systemu informatycznego wyst pi aspekty dopasowania do ró nych ogranicze. Informatyka nak ada bariery technologiczne oraz prakseologiczne. Rzeczywisto gospodarcza nak ada ograniczenia na swobod interpretacji danych. Nale y zawsze pami ta, e ka dy system informatyczny jest jedynie inteligentnym narz dziem automatyzuj cym i porz dkuj cym procesy przetwarzania danych i informacji. To mo na równie przetworzy r cznie, tyle e bardzo powoli. Tym samym system ERP, i ka dy inny system IT wspomagaj cy zarz dzanie, stanowi reprezentacj formaln pewnego obrazu organizacji jej modelu funkcjonalnego. Sk adaj si na to obiegi dokumentów, struktury kompetencyjne, mapy procesów oraz zada, mapy przypisa zasobów etc. Dlatego system ERP nie powinien tworzy niczego nowego poza tym, co zosta o ju zdefiniowane na poziomie teorii ekonomii i nauk o zarz dzaniu. ERP wpisuje si w kultur organizacji, porz dkuj c procesy, ale tej kultury nie tworzy, poniewa nie jest samoprogramuj cym i samoucz cym si systemem SI. Nad tym musz pracowa ludzie. Wyniki dzia ania ERP równie s u ludziom. To w a nie stanowi istot zagadnienia. Reprezentacja formalna informatyczna (system ERP) musi by odwzorowaniem wzajemnie jednoznacznym ze swoim modelem rzeczywistym biznesu i jego procesów. W przeciwnym wypadku system informatyczny nie b dzie w stanie dostarcza spójnych informacji interpretowalnych przez ludzi. Co w takim razie mierzy system ERP, skoro jest narz dziem pomiarowym? Otó mierzy on, czy organizacja dzia a dobrze, czy le w czasie. A wi c odpowiada na pytania aksjologiczne, co oznacza dobra albo z a organizacja (lub jej funkcjonalno ) w danej chwili czasu oraz czy mo e by ona lepsza. A to wi e si z niezwykle trudnym problemem okre lenia, co znaczy stan organizacji w danej chwili czasu. Drug spraw jest ustalenie, czym jest warto kreowana przez organizacj w otoczeniu i jak j opisa formalnie. Jak wida, postawione kwestie z pewno ci nie nale do zagadnie informatyki, ale do problematyki ekonomii i zarz dzania, a bardziej poprawnie do zagadnie interdyscyplinarnych zwi zanych z systemami oraz z o ono ci. To ekonomi ci danej firmy musz najpierw zdefiniowa, jak zmierzy po o enie spo eczno-ekonomiczne, a dopiero pó niej si ga po narz dzia klasy ERP do automatyzacji pomiaru i monitoringu funkcji celu w czasie. Zwykle za jest tak, e kupuje si jakie rozwi zanie standardowe, zawieraj ce w sobie okre lon filozofi kontrolingu i logik biznesow. Wynika ona z wdro e oraz do wiadcze twórców ERP, która najcz ciej nie pasuje do kultury organizacji, w której ma by wdra ana. W ten sposób niemal zawsze istnieje konflikt 1 Wzajemnie jednoznaczny oznacza, e jakakolwiek zmiana w dzia aniu rzeczywistego modelu (np. obiegu dokumentów) musi zosta uwzgl dniona w systemie IT i odwrotnie. Cokolwiek zostanie wprowadzone w systemie IT, jako uproszczenie, udoskonalenie, optymalizacja (np. nowy dokument), musi zosta wdro one praktycznie. Dotyczy to zw aszcza wszelkich dokumentów finansowych, opisuj cych warto dodan w procesach biznesowych oraz sposobów ich rozksi gowania w systemie FK, gdzie agregowane s najistotniejsze dane.

13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP 17 pomi dzy oczekiwaniami ze strony inwestorów oraz u ytkowników systemu ERP a technologicznymi i organizacyjnymi mo liwo ciami ich spe nienia. Najwi kszym jednak problemem jest ró nica pomi dzy wiedz próbuj cych skorzysta z dobrodziejstwa systemu ERP a wiedz oferenta rozwi za technicznych. Ci ostatni najcz ciej zbyt s abo znaj kwestie ekonomiczne i biznesowe organizacji i przede wszystkim skupiaj si na mo liwo ciach technicznych oraz technologicznych oferowanych produktów. Daleki jestem od tego, eby nie przejmowa sprawdzonych na rynku rozwi za standardowych, zw aszcza dla ma ych i rednich firm. Jest to bardzo skuteczna metoda wykonania skoku cywilizacyjnego organizacji na wy szy poziom zarz dzania. A to dzi ki wiedzy know-how ukrytej w poprawnie skonfigurowanych systemach zintegrowanych IT, wspomagaj cych zarz dzanie oraz logice biznesowej sprawdzonej w praktyce przez producentów. Jednak w przypadku organizacji opartych na wiedzy, albo tych, dla których wynik finansowy stanowi jedynie jeden z aspektów oceny warto ci lub funkcjonalno ci, takie gotowe rozwi zania na ogó nie s zadowalaj ce. A je eli pomiar stanu organizacji czy jej wydzia u wymaga stworzenia wieloaspektowych raportów przekrojowych, wówczas z pewno ci standardowe rozwi zania si nie sprawdz. Dotyczy to zw aszcza cz ci definiuj cej pozycje po danych formularzy modu ów informowania kierownictwa. Dlatego dobr praktyk przed przyst pieniem do realizacji projektu wdro enia systemu klasy ERP w organizacji powinno by przygotowanie porz dnego studium wykonalno ci. Kolejn kwesti do rozwi zania przed przyst pieniem do informatyzacji systemowej klasy ERP jest okre lenie kryteriów dla oceny rezultatów pomiarów oraz zdefiniowania kwantyfikatorów monitoringu. Przyk adami takich wska ników mog by : wska nik ROI, wska nik efektywno ci inwestycji w analizie CBA 2, EBITDA 3, wska nik pokrycia kosztów etc. Architekt systemu kontrolingu powinien wybra pewn grup takich najistotniejszych wska ników (patrz rozdzia 3.4.1). Nast pnie nale y ustali, sk d je pozyska (czy z FK, czy ksi g pomocniczych) oraz jakie warto ci krytyczne ka dego z nich nale y sygnalizowa i wyja nia poprzez automatyk przetwarzania danych systemu IT. To w a nie stanowi ide systemu ERP: monitorowa zagro enia zak adanej funkcji celu w czasie i w por reagowa. Jak wida, jest to zadanie z pogranicza informatyki, ekonomii oraz zarz dzania. Ale najwa niejszym aspektem jest fakt, e o interpretacji wyników oferowanych przez system ERP nale y rozwa a w kontek cie zmienno ci parametrów otoczenia. ERP stanowi w tej kwestii narz dzie monitoringu procesu ci g ej autoadaptacji organizacji w grze przeciwko otoczeniu 4. Tu system informatyczny wspiera podejmowanie decyzji. Pozwala prognozowa, porównywa stany oraz mierzy skutki podejmowanych decyzji o charakterze taktycznym. 2 CBA Cost-Benefit Analysis (analiza kosztów i korzy ci) patrz 3 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization oznacza zysk przedsi biorstwa przed potr ceniem odsetek od zaci gni tych kredytów, dywidend, podatków oraz amortyzacji. 4 Gospodarek T., Aspekty z o ono ci i filozofii nauki w zarz dzaniu, Wydawnictwo WWSZiP w Wa brzychu, Wa brzych 2012.

14 18 Cz I Modelowanie systemów ERP Jak dzia a prawid owo wdro ony system ERP? Wydaje si to proste. Organizacja dysponuje okre lonymi zasobami, posiada zdefiniowany a cuch warto ci. Okre li a swój a cuch dostaw, zdefiniowa a procesy biznesowe umo liwiaj ce ci g o kreacji warto ci w otoczeniu, a nast pnie wykona a model formalny opisuj cy sposób dokumentowania wszystkich zdarze biznesowych. Utworzy a równie kryteria poprawno ci wyniku wraz z miar i skal parametrów kontrolnych funkcji celu. Zaistnia przy tym system informacyjny, stanowi cy izomorficzn reprezentacj formaln mierzonych warto ci. Umo liwia on dokonywanie pomiarów parametrów stanu w ustalonej skali w czasie. Mo na wówczas stwierdzi, e zaistnia system ERP pozwalaj cy na okre- lenie po o enia funkcjonalnego organizacji lub jej cz ci w danej chwili czasu. To po o enie opisane jest przez sko czon liczb parametrów stanu. Wykonuj c dowolne zmiany w a cuchu warto ci (np. zwi kszaj c sprzeda ), powodujemy, e na wyj ciu systemu ERP otrzymujemy inne warto ci po czasie t ani eli w chwili pocz tkowej t 0 przed dokonaniem zmian. Je eli dokonane zmiany poprawiaj wska niki, mówimy o dodatnim sprz eniu zwrotnym i kontynuujemy dzia ania w danym kierunku. Je li natomiast dokonane zmiany na wej ciu pogarszaj osi gane wska niki na wyj ciu, staramy si w kolejnym przedziale czasu poprawi parametry wej cia, tak eby osi gn zak adane warto ci (ujemne sprz enie zwrotne). Tym samym system ERP jest urz dzeniem analitycznym sprz enia zwrotnego wej cia-wyj cia a cucha warto ci organizacji. Jest to bardzo czytelny model funkcjonalny, który warto bardziej szczegó- owo opisa od strony praktycznej wdro enia Uk ad modelowania ERP Zbudowanie modelu systemu ERP nie jest tym samym co wykonanie modelu mostu lub samochodu. Wynika to z faktu, e system informatyczny dotyka kilku roz cznych aspektów rzeczywisto ci spo eczno-ekonomicznej. Stawia wymagania ogranicze niejednoznaczno ci interpretacji wyników oraz wymiernych definicji wielko ci, którymi si pos uguje. Pojawia si konflikt. Z jednej strony ograniczenia technologiczne nie pozwalaj na realizacj dowolnych algorytmów przez maszyny. Z drugiej za wymaga si cis ej kwantyfikacji zdarze biznesowych (spo ecznych) za pomoc sko czonej liczby parametrów, aby ustali jaki stan mierzalny w czasie. To prowadzi do niebezpiecznych luk interpretacyjnych na ró nych poziomach modelowania i utrudnia zadanie. Cz ciowo mo na ten konflikt zneutralizowa przez podzia modelowania systemu ERP przynajmniej na cztery wzajemnie sprz one kierunki (patrz rysunek 1.1): modelowanie konceptualne (filozofia zarz dzania); modelowanie ekonomiczne (metodologia i pomiar); modelowanie informacyjne (formalne przetwarzanie informacji); modelowanie informatyczne (programy w j zyku formalnym). 5 Porter M., Przewaga konkurencyjna, Helion, Gliwice 2006.

15 Rozdzia 1. Zrozumie ERP 19 Rysunek 1.1. Uk ad modelowania systemu ERP Samo modelowanie podzielone jest na okre lone warstwy logiczne (ontologia, epistemologia itp.). W efekcie powstaje pewien ci g komplementarnych dokumentów (model ontologiczny, funkcjonalny, semantyczny itp.). Jest on coraz bardziej zbli ony do sformalizowanego uj cia zagadnienia. Warto w tym miejscu zauwa y, e definiuj c za o enia systemu ERP, pos ugujemy si j zykiem naturalnym, wieloznacznym, metaforycznym. Na wyj ciu modelu ekonomicznego (reprezentacje i algorytmy) ca o systemu wyra ona jest j zykiem quasi-formalnym. Dopiero wówczas modelowanie stricte informatyczne mo e dokona ostatecznej formalizacji w wybranym j zyku programowania, zrozumia ym dla systemów translacyjnych komputera. Nie mamy adnej gwarancji, e przyst puj c do projektowania systemu ERP za pomoc uk adu modeli wzajemnie dope niaj cych si (patrz rysunek 1.1), na wyj ciu otrzymamy dok adnie to samo, co zamy lano na wej ciu. Translacja poj z j zyka naturalnego na j zyk formalny informatyki nie zawsze jest wzajemnie jednoznaczna. Dodatkowo ka dy model wprowadza okre- lone uproszczenia oraz ograniczenia formalne. Dlatego prezentowane na rysunku 1.1 modelowanie kaskadowe jest jedynie sensownym kompromisem, ale lepszej drogi nie ma. To jednak oznacza, e nie da si pomin adnego z wymienionych poziomów modelowania, przedstawionych na rysunku 1.1. A dodatkowo nie da si przeskoczy okre lonego poziomu modelowania, pomijaj c go. Od koncepcji do wyników z komputera wiedzie daleka i do wyboista droga. Dlatego nale y dok adnie opisa poszczególne etapy modelowania, poniewa stanowi one cenne wskazówki dla architekta systemu oraz projektanta.

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inŝ. Warnicki Wojciech niezaleŝny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych Zamawiający: GETIN LEASING SA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IV dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ GENEZA WZROST UDZIAŁU KOSZTÓW POŚREDNICH automatyzacja procesów technologicznych wzrost

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl 1 z 5 2014-08-06 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl Zabrze: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu typu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Opracowanie Strategii Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 I Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania podatku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873

Bardziej szczegółowo