Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cz I Modelowanie systemów ERP... 13"

Transkrypt

1 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP Rozdzia 1. Zrozumie ERP Uk ad modelowania ERP Otoczenie (kontekst) ERP Analiza PEST a ERP Zbiór interesariuszy systemu ERP ERP a regu y gry rynkowej Relacje ERP do niektórych zagadnie zarz dzania organizacj ERP a strategia rozwoju firmy ERP a system zapewnienia jako ci ERP a optymalizacja w organizacji ERP jako monitor a cucha warto ci ERP a procesy biznesowe Rozdzia 2. Model ontologiczny ERP jako wydzielony byt w organizacji Kwestie ontologiczne ERP Kwestie epistemologiczne ERP Kwestie aksjologiczne dotycz ce systemów ERP Model konceptualny Model a cucha warto ci Model stanu organizacji Model kontrolingu (sprz enia zwrotnego) Rozdzia 3. Model funkcjonalny ERP Model funkcjonalny organizacji dla celów ERP Uk ad warstw logicznych Procesy Zasoby w ERP Model funkcjonalny rachunkowo ci Struktura rachunkowo ci a ERP Plan kont Plan dekretów Obieg dokumentów finansowych... 84

2 6 Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdra anie Sprawozdania finansowe i deklaracje ERP a ksi ga przychodów i rozchodów Modele funkcjonalne modu ów ERP poziomu operacyjnego System FK Handlowo-magazynowy Us ugowy Produkcja Kadry i p ace Maj tek trwa y Magazyny Kasa CRM model funkcjonalny Model funkcjonalny kontrolingu Model KPI a system ERP Rozdzia 4. Modele semantyczne ERP Modele semantyczne w FK Model semantyczny Dokument FK Model semantyczny Rejestr dokumentów (ksi ga g ówna) Model semantyczny Dziennik Model semantyczny Raport dokumentowy Model semantyczny Raport obrotowy Model semantyczny Deklaracja Model semantyczny Sprawozdanie finansowe Model semantyczny Zamkni cie roku, otwarcie BO Systemy sprzeda y Model semantyczny Faktura VAT Model semantyczny Rejestr sprzeda y Model semantyczny Raport sprzeda y Model semantyczny Deklaracja podatkowa Zarz dzanie kadry i p ace Kartoteka pracownika Rejestry Listy p ac Dodatkowe aspekty Sprawozdania i deklaracje Zarz dzanie maj tkiem trwa ym Model semantyczny dla amortyzacji ST Dokumenty zwi zane z maj tkiem trwa ym Rejestry w zarz dzaniu maj tkiem trwa ym Sprawozdania i raporty w obszarze maj tku trwa ego Kontroling i raporty skonsolidowane Raport zintegrowany dla stacji obs ugi samochodów Wska niki ekonomiczne wynikaj ce z bilansu i rachunku zysków i strat Prognozowanie Cz II Projektowanie systemów ERP Rozdzia 5. Projekty poziomu ekonomicznego Projekt a cucha warto ci Opis dóbr stanowi cych warto Projekt strategii sprz onej z ERP Mapa zada Mapa procesów

3 Spis tre ci Projekt obiegu informacji Zasoby informacyjne Polityka rachunkowo ci System zarz dzania Bia a ksi ga ERP (ERP white print) Jak ma funkcjonowa firma? Jak ma funkcjonowa zarz dzanie? Jak ma funkcjonowa kontroling? Jak ma funkcjonowa ERP? Uwarunkowania ekonomiczne i techniczne funkcjonowania ERP Niebieska ksi ga ERP Dokumentowanie formalne procesów Algorytmy warstwy biznes procesu Struktura bazy danych dokumentu Konsolidacja danych raporty operacyjne Studium wykonalno ci dla projektu wdro enia ERP Struktura studium wykonalno ci Harmonogram czasowo-zadaniowy wdro enia projektu ERP Koszty godzinowe tworzenia systemów IT Analiza wariantów Rodzaje ryzyka zwi zanego z projektem Rozdzia 6. Projekty poziomu IT Warstwa bazy danych System ERP a hurtownia danych Baza danych FK Baza danych modu u magazynowo-handlowego Baza danych modu u kadrowo-p acowego Baza danych modu u rodki trwa e Baza danych modu u EIS Warstwa dost pu do danych Model architektury danych OLTP Architektura OLAP Kostka OLAP Narz dzia dost pu i analizy danych Aspekty jako ci danych Warstwa biznes Warstwa biznes w modu ach operacyjnych ERP Warstwa biznes w module EIS Warstwa interfejsów i prezentacji Modu finansowo-ksi gowy Modu handlowo-us ugowo-magazynowy Cz III Wdra anie i serwis systemów ERP Rozdzia 7. Wdra anie systemu ERP Plan koncepcyjny Opracowanie koncepcji Planowanie ERP Zestrajanie organizacji z technologi ERP Plan operacyjny Planowanie operacji Imperatywy sukcesu

4 8 Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdra anie 7.3. Realizacja Monitorowanie po o enia ekonomicznego z u yciem ERP Wskazania wynikaj ce ze sprz enia zwrotnego Rozdzia 8. Serwisowanie systemów ERP Serwis warstwy kulturowej organizacji Rein yniering procesów w kontek cie danych z ERP Budowanie zasobu wiedzy Rozwój kluczowych kompetencji Serwis warstwy technologicznej Pierwsza linia wsparcia Druga linia wsparcia Serwis poziomu systemowego Doradztwo i ocena systemu ERP Jak wybra system ERP? Jak wybra wykonawc wdro enia? Ile powinien kosztowa system ERP? Rozdzia 9. Dodatki Analiza wielokryterialna Procedura kontrolna spójno ci baz danych Procedura wdro enia struktury funkcjonalnej ERP Mapa procesów i jej relacje z modu ami ERP Mapa zada w relacji do stanowisk Karta stanowiska ERP Przetwarzanie informacji na stanowisku ERP Procedura przygotowania danych bilansu otwarcia Modu FK Modu handlowo-magazynowy Modu us ugowy Modu kadrowo-p acowy Modu rodki trwa e Literatura Indeksy i spisy Spis rysunków Spis przyk adów Spis tabel Spis arkuszy Skorowidz

5 Wst p eby zarabia na wdra aniu systemów ERP, trzeba by troch wizjonerem, troch informatykiem i troch szarlatanem ekonomicznym. Ale przede wszystkim trzeba mie wiele szcz cia, aby pracowa z bardzo m drymi ksi gowymi. Dopiero po d u szym czasie rodz si wiedza i do wiadczenie oraz tworzy si warto dodana oferowanych rozwi za. Niniejsza ksi ka powsta a w wyniku prac nad przygotowaniem koncepcji systemu ERP dla jednej z ogólnopolskich firm. Generowana przez ni warto pojawia si w efekcie u ycia wiedzy. Przy okazji wytworzy y si znacz ce zasoby unikatowe. Charakter tej firmy uzasadnia budowanie modelu strategii zasobowej. Przy tym zasadnicz rol maj kluczowe kompetencje oraz kapita intelektualny. Z tego wynika wprost, e wynik finansowy stanowi wa ny, ale nie jedyny aspekt oceny pozytywnej dzia alno ci tej organizacji. Ten fakt by motywem przewodnim postawionej hipotezy, e nie istnieje na rynku odpowiedni system ERP w gotowej postaci. Dodatkowo zbiór procesów i struktura kompetencji okre laj specyficzne sposoby rozrachunków oraz rozlicze merytorycznych z efektów pracy, a tak e wyników projektów. Jak to zwykle bywa w zacnych organizacjach pa stwowych z du nalecia o ci socjalistycznych praktyk w zarz dzaniu, zarówno warto generowana w otoczeniu, jak i opis po o enia ekonomicznego by y nieustalone. Co wi cej, nie s mo liwe do ustalenia bez du ego nak adu pracy i reorganizacji struktury. Ale pojawi a si ambicja oraz wola wdro enia jakiego zacnego systemu ERP, najlepiej z górnej pó ki, bo w ko cu nie za swoje pieni dze. Zarz d zauwa y, e kontroling wymyka si z r k, a uzyskanie informacji o kosztach wybranego przedsi wzi cia (projektu biznesowego) wymaga powa nego zaanga owania zasobów ludzkich. W dodatku czas przetworzenia danych jest nieprzyzwoicie d ugi, pomimo istnienia standardowych programów ksi gowych. Uda o si wówczas namówi zarz d na wykonanie rzetelnej pracy, której wynikiem s bia a ksi ga 1 (white paper) i niebieska ksi ga 2 (blue print) zarz dzania. Okaza o si wtedy, ile niepewno ci i niejednoznaczno ci 1 Stelzner Michael A., Learn all about white papers, WhitePaperSource Publishing, 2008; 2 Blue print stanowi metafor planu architektonicznego, która jest u ywana w ró nych kontekstach projektów oraz schematów dzia ania. W szczególno ci dotyczy szczegó owej architektury obiegu dokumentów, u ycia zasobów etc.

6 10 Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdra anie usuni to z istniej cych obiegów dokumentów, map procesów itd. Powsta czysty obraz modelu funkcjonalnego organizacji, który satysfakcjonowa ca o zarz du. Uproszczono dokumentowanie procesów. I wówczas odkryto, e na rynku naprawd nie ma gotowego systemu ERP, który nadawa by si do bezpo redniego wdro enia. Przyj to koncepcj modyfikacji ju eksploatowanych modu ów zintegrowanego systemu IT wspomagaj cego zarz dzanie. Zaprojektowano napisanie nak adek importu i wymiany danych mi dzy modu ami oraz przygotowano generator raportów klasy EIS 3. Proces ten doprowadzi do zaistnienia bardzo skutecznego narz dzia, o u yteczno ci dok adnie dopasowanej do modelu biznesowego. Rozwi zanie to jest odporne na zmiany technologiczne i mody w bran y IT. Mo na zada pytanie, sk d czerpa em wzorce i najlepsze praktyki odno nie do wdra ania systemów ERP. Bynajmniej nie z wiod cych na rynku standardów systemów klasy ERP firm Oracle czy te SAP. W 99% problemów polskich firm mo na te systemy pomin, stosuj c znacznie bardziej uproszczone, ale dobrze zintegrowane, takie jak: CDN, Symfonia, Microsoft Dynamics. Nale y tylko uzupe ni je o odpowiednie modu y generuj ce syntetyczne informacje i raporty. Moja wiedza pochodzi od najlepiej zorganizowanych systemów ERP, które s wdro one globalnie w wybranych koncesjach marek samochodowych. W ród nich wymieni nale y: GBMS w firmie Mercedes-Benz, Alison w firmie Renault, BMI w firmie Ford oraz system Refeco w firmie PSA-Citroën. S to sprawozdania kontrolingowe umo liwiaj ce prze wietlenie wszystkich aspektów funkcjonalno ci i po o enia ekonomicznego danej koncesji. Wyniki z poszczególnych koncesji s konsolidowane centralnie, a nast pnie porównywane w sieci globalnej. Czy mo na sobie yczy lepszego pomiaru i definicji sprz enia zwrotnego? Stuletnia tradycja produkcji samochodów i co najmniej 30-letnia historia systemów zarz dzania stacjami obs ugi dokona y uporz dkowania dzia alno ci. Wprowadzi y równie wysoki poziom adu korporacyjnego u wi kszo ci licz cych si na rynku marek. Dzi ki koncepcjom lean management i japo skim systemom zarz dzania, JIT, kanban, kaizen 4, doprowadzono do wysokiej u yteczno ci systemów zintegrowanych IT w bran y samochodowej. To dlatego systemy IT sieci dilerskich s niemal doskonale uporz dkowane i zawieraj korporacyjne zasady zarz dzania biznesem danej marki. Jest to know-how implementowany w ramach umowy franchisingowej danego dilera z sieci. Nie wydaje mi si, e zbytnio b d si myli, twierdz c, e 90% systemów ERP dla dowolnych przedsi biorstw w Polsce mo na oprze na modelach funkcjonalnych zaczerpni tych ze stacji ASO Mercedes, Renault czy Peugeot-Citroën. W swojej ksi ce na temat modelowania 5 IT przedstawi em analogi funkcjonowania systemu ERP Motomanager oraz ERP dla szpitala Hospitalmanager. Ten pomys nie mo e do dzi zadzia a wy cznie z powodów politycznych. Po prostu nikt w Polsce nie jest zainteresowany 3 EIS Executive Information System (system informowania zarz du) jest to modu konsoliduj cy informacje ród owe i przygotowuj cy raporty kontrolingu i monitoringu w systemie ERP. 4 Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa Gospodarek T., Modelowanie w naukach o zarz dzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu, Wroc aw 2009, str. 181.

7 Wst p 11 rzeczywistym kosztem funkcjonowania s u by zdrowia oraz jej obiektywn optymalizacj. Jednak z informatycznego punktu widzenia proponowany model mo e dzia a w sposób doskona y 6. W tej ksi ce chcia bym przede wszystkim pokaza, e w dzisiejszej rzeczywisto ci biznesowej systemy informatyczne klasy ERP s z o onymi narz dziami inteligentnymi, wymagaj cymi interdyscyplinarnego podej cia do ich funkcjonalno ci i stosowania. Czysta technologia IT ma tu znaczenie drugorz dne i sprowadza si do w a- ciwego zarz dzania bazami danych oraz kojarzeniem informacji poprzez zapytania SQL. Decyzje podejmuje cz owiek. To on ustala, które informacje i w jakim uk adzie ma otrzyma z systemu IT, wykorzystuj c do wiadczenie i wiedz z zakresu zarz dzania. A jak to si b dzie dzia o w systemie komputerowym, tym zajmuje si in ynieria informatyki, która ma dost pn informacj pozyska, przetworzy i dostarczy w odpowiednim czasie do odpowiedniego miejsca. W systemach ERP technologia IT pe ni funkcj s u ebn w stosunku do zarz dzania, ale nie odwrotnie. Dlatego wszyscy oferenci systemów zintegrowanych klasy ERP czy MRPII powinni mie na uwadze, e transparentno technologii IT, ergonomia systemu informatycznego oraz bezpiecze stwo danych stanowi kluczowe cechy oceny. Licz si serwis i kastomizacja produktu. Konieczna jest te wiedza, któr musz posiada zarówno zamawiaj cy systemy, jak i oferenci rozwi za. Bez tego nie da si uzgodni stanowisk. S one wyra ane w dwóch ró ni cych si zasadniczo j zykach: mówionym (zamawiaj cy) i formalnym systemu (oferent). Chcia bym równie zwróci uwag, e proces projektowania systemów ERP sk ada si z dwóch podstawowych elementów. Jednym jest model funkcjonalny zarz dzania (ustalany przez ekonomistów oraz mened erów organizacji). Drugim jest projekt reprezentacji formalnej modelu zarz dzania (model IT). Nie da si panowa nad wdro eniem technologii inteligentnej klasy ERP bez stworzenia konceptualnych modeli kontrolingu, obiegu dokumentów, modelu ER entity relationship itd. Modelowanie w ERP musi by przeprowadzone od poziomu kontekstu biznesowego do ko cowego modelu algorytmów wyra onych w formalnym j zyku programisty w uk adzie warstw logicznych. Nie da si przeskoczy z poziomu ontologii ERP bezpo rednio do reprezentacji syntaktycznej lub do gotowego programu, który po zainstalowaniu b dzie natychmiast wykonywa u yteczne dzia ania dla organizacji. Dlatego warto pozna mechanizmy modelowania kolejnych warstw logicznych systemu. I to w a nie jest temat wart napisania ksi ki. Trzeba to zrobi tak, aby wiedza przekazana mia a charakter uniwersalny, niezale ny od technologii IT oraz zmienno ci otoczenia. Czy to si uda o w tej publikacji? Ocen pozostawiam czytelnikom, licz c na uwagi i dyskusj, która z pewno ci znajdzie fina w kolejnych wydaniach. Tadeusz Gospodarek 6 Gospodarek T., Informatyzacja komercyjnej firmy medycznej (KFM) wed ug modelu SOA [w:] Zarz dzanie komercyjn firm medyczn, pod red. M. Kowalewskiego i K. Perechudy, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

8 12 Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdra anie

9 Cz I Modelowanie systemów ERP

10 14 Cz I Modelowanie systemów ERP

11 Rozdzia 1. Zrozumie ERP Czym jest system ERP? Pytanie to nale y traktowa jako fundamentalne w odniesieniu do zagadnie, które b d poruszane dalej. Nale y przyj pewien kompromis epistemologiczny, umo liwiaj cy sformu owanie definicji systemu ERP w formie opisowej, a nie w formie precyzyjnego okre lenie formalnego. W ten sposób na postawione na pocz tku pytanie mo emy udzieli kilku odpowiedzi, które nie wykluczaj si wzajemnie: 1. ERP jest z o onym systemem wspomagaj cym zarz dzanie i podejmowanie decyzji. 2. ERP jest narz dziem pomiarowym oceny aksjologicznej zarz dzania. 3. ERP jest systemem porz dkuj cym procesy biznesowe organizacji. 4. ERP jest formaln reprezentacj a cucha warto ci organizacji. 5. ERP jest modelem funkcjonalno ci organizacji. 6. ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym. Niestety, wi kszo mened erów widzi wy cznie ostatni aspekt okre lenia. Oto typowy przypadek. Pewien prezes znanej polskiej firmy postanowi wdro y system ERP. Zwo a wi c spotkanie dyrektoriatu i przemówi : Jeste my najwi ksz firm w bran- y w Polsce. Kto sprzedaje najwi ksze systemy ERP?. Informatycy odpowiedzieli, e to mo e by firma SAP. No to kupujemy system firmy SAP zdecydowa prezes. Jak postanowi, tak uczyni. Niestety, wkrótce okaza o si, e ten zakup nie by najlepsz decyzj. S awny system IT nie da sobie rady z rzeczywisto ci biznesow, z któr przysz o mu si zmierzy. Pomimo du ego nak adu si i rodków wdro enie nie posz o zbyt dobrze. I bynajmniej nie by a to wina systemu SAP. Otó to klasyczne rozumienie systemu informatycznego przez ró ne zarz dy i dyrekcje organizacji musi zosta zmienione z uj cia czysto technologicznego na uj cia systemowe. Tylko wówczas narz dzie informatyczne b dzie u yteczne i b dzie mog o pe ni jak funkcj kontroln w organizacji. ERP jest systemem z o onym, na który sk adaj si : technologia IT, wiedza ekonomiczna, struktura zarz dzania organizacj oraz zespó ludzki. To okre la, jak taki system musi by tworzony i jak ma dzia a. Koncepcj zarz dzania i pomiaru zajmuj si prezesi, a technologi informatycy.

12 16 Cz I Modelowanie systemów ERP Ci ostatni dostarczaj narz dzi oraz modeli poziomu semantycznego dla ju istniej cego adu organizacyjnego, ale nie odwrotnie. Pami tajmy, e to ludzie tworz struktury spo eczne i ekonomiczne. Mog one dzia a bez systemu ERP, generuj c warto w procesach biznesowych. Natomiast po czenie technologii IT i metod zarz dzania organizacj stwarza pole dla zaistnienia systemu informacyjnego wspomagaj cego procesy zarz dcze. Skuteczny system ERP jest zharmonizowanym modelem formalnym dzia ania organizacji. Jest oczywiste, e w procesach harmonizacji struktury organizacji i systemu informatycznego wyst pi aspekty dopasowania do ró nych ogranicze. Informatyka nak ada bariery technologiczne oraz prakseologiczne. Rzeczywisto gospodarcza nak ada ograniczenia na swobod interpretacji danych. Nale y zawsze pami ta, e ka dy system informatyczny jest jedynie inteligentnym narz dziem automatyzuj cym i porz dkuj cym procesy przetwarzania danych i informacji. To mo na równie przetworzy r cznie, tyle e bardzo powoli. Tym samym system ERP, i ka dy inny system IT wspomagaj cy zarz dzanie, stanowi reprezentacj formaln pewnego obrazu organizacji jej modelu funkcjonalnego. Sk adaj si na to obiegi dokumentów, struktury kompetencyjne, mapy procesów oraz zada, mapy przypisa zasobów etc. Dlatego system ERP nie powinien tworzy niczego nowego poza tym, co zosta o ju zdefiniowane na poziomie teorii ekonomii i nauk o zarz dzaniu. ERP wpisuje si w kultur organizacji, porz dkuj c procesy, ale tej kultury nie tworzy, poniewa nie jest samoprogramuj cym i samoucz cym si systemem SI. Nad tym musz pracowa ludzie. Wyniki dzia ania ERP równie s u ludziom. To w a nie stanowi istot zagadnienia. Reprezentacja formalna informatyczna (system ERP) musi by odwzorowaniem wzajemnie jednoznacznym ze swoim modelem rzeczywistym biznesu i jego procesów. W przeciwnym wypadku system informatyczny nie b dzie w stanie dostarcza spójnych informacji interpretowalnych przez ludzi. Co w takim razie mierzy system ERP, skoro jest narz dziem pomiarowym? Otó mierzy on, czy organizacja dzia a dobrze, czy le w czasie. A wi c odpowiada na pytania aksjologiczne, co oznacza dobra albo z a organizacja (lub jej funkcjonalno ) w danej chwili czasu oraz czy mo e by ona lepsza. A to wi e si z niezwykle trudnym problemem okre lenia, co znaczy stan organizacji w danej chwili czasu. Drug spraw jest ustalenie, czym jest warto kreowana przez organizacj w otoczeniu i jak j opisa formalnie. Jak wida, postawione kwestie z pewno ci nie nale do zagadnie informatyki, ale do problematyki ekonomii i zarz dzania, a bardziej poprawnie do zagadnie interdyscyplinarnych zwi zanych z systemami oraz z o ono ci. To ekonomi ci danej firmy musz najpierw zdefiniowa, jak zmierzy po o enie spo eczno-ekonomiczne, a dopiero pó niej si ga po narz dzia klasy ERP do automatyzacji pomiaru i monitoringu funkcji celu w czasie. Zwykle za jest tak, e kupuje si jakie rozwi zanie standardowe, zawieraj ce w sobie okre lon filozofi kontrolingu i logik biznesow. Wynika ona z wdro e oraz do wiadcze twórców ERP, która najcz ciej nie pasuje do kultury organizacji, w której ma by wdra ana. W ten sposób niemal zawsze istnieje konflikt 1 Wzajemnie jednoznaczny oznacza, e jakakolwiek zmiana w dzia aniu rzeczywistego modelu (np. obiegu dokumentów) musi zosta uwzgl dniona w systemie IT i odwrotnie. Cokolwiek zostanie wprowadzone w systemie IT, jako uproszczenie, udoskonalenie, optymalizacja (np. nowy dokument), musi zosta wdro one praktycznie. Dotyczy to zw aszcza wszelkich dokumentów finansowych, opisuj cych warto dodan w procesach biznesowych oraz sposobów ich rozksi gowania w systemie FK, gdzie agregowane s najistotniejsze dane.

13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP 17 pomi dzy oczekiwaniami ze strony inwestorów oraz u ytkowników systemu ERP a technologicznymi i organizacyjnymi mo liwo ciami ich spe nienia. Najwi kszym jednak problemem jest ró nica pomi dzy wiedz próbuj cych skorzysta z dobrodziejstwa systemu ERP a wiedz oferenta rozwi za technicznych. Ci ostatni najcz ciej zbyt s abo znaj kwestie ekonomiczne i biznesowe organizacji i przede wszystkim skupiaj si na mo liwo ciach technicznych oraz technologicznych oferowanych produktów. Daleki jestem od tego, eby nie przejmowa sprawdzonych na rynku rozwi za standardowych, zw aszcza dla ma ych i rednich firm. Jest to bardzo skuteczna metoda wykonania skoku cywilizacyjnego organizacji na wy szy poziom zarz dzania. A to dzi ki wiedzy know-how ukrytej w poprawnie skonfigurowanych systemach zintegrowanych IT, wspomagaj cych zarz dzanie oraz logice biznesowej sprawdzonej w praktyce przez producentów. Jednak w przypadku organizacji opartych na wiedzy, albo tych, dla których wynik finansowy stanowi jedynie jeden z aspektów oceny warto ci lub funkcjonalno ci, takie gotowe rozwi zania na ogó nie s zadowalaj ce. A je eli pomiar stanu organizacji czy jej wydzia u wymaga stworzenia wieloaspektowych raportów przekrojowych, wówczas z pewno ci standardowe rozwi zania si nie sprawdz. Dotyczy to zw aszcza cz ci definiuj cej pozycje po danych formularzy modu ów informowania kierownictwa. Dlatego dobr praktyk przed przyst pieniem do realizacji projektu wdro enia systemu klasy ERP w organizacji powinno by przygotowanie porz dnego studium wykonalno ci. Kolejn kwesti do rozwi zania przed przyst pieniem do informatyzacji systemowej klasy ERP jest okre lenie kryteriów dla oceny rezultatów pomiarów oraz zdefiniowania kwantyfikatorów monitoringu. Przyk adami takich wska ników mog by : wska nik ROI, wska nik efektywno ci inwestycji w analizie CBA 2, EBITDA 3, wska nik pokrycia kosztów etc. Architekt systemu kontrolingu powinien wybra pewn grup takich najistotniejszych wska ników (patrz rozdzia 3.4.1). Nast pnie nale y ustali, sk d je pozyska (czy z FK, czy ksi g pomocniczych) oraz jakie warto ci krytyczne ka dego z nich nale y sygnalizowa i wyja nia poprzez automatyk przetwarzania danych systemu IT. To w a nie stanowi ide systemu ERP: monitorowa zagro enia zak adanej funkcji celu w czasie i w por reagowa. Jak wida, jest to zadanie z pogranicza informatyki, ekonomii oraz zarz dzania. Ale najwa niejszym aspektem jest fakt, e o interpretacji wyników oferowanych przez system ERP nale y rozwa a w kontek cie zmienno ci parametrów otoczenia. ERP stanowi w tej kwestii narz dzie monitoringu procesu ci g ej autoadaptacji organizacji w grze przeciwko otoczeniu 4. Tu system informatyczny wspiera podejmowanie decyzji. Pozwala prognozowa, porównywa stany oraz mierzy skutki podejmowanych decyzji o charakterze taktycznym. 2 CBA Cost-Benefit Analysis (analiza kosztów i korzy ci) patrz 3 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization oznacza zysk przedsi biorstwa przed potr ceniem odsetek od zaci gni tych kredytów, dywidend, podatków oraz amortyzacji. 4 Gospodarek T., Aspekty z o ono ci i filozofii nauki w zarz dzaniu, Wydawnictwo WWSZiP w Wa brzychu, Wa brzych 2012.

14 18 Cz I Modelowanie systemów ERP Jak dzia a prawid owo wdro ony system ERP? Wydaje si to proste. Organizacja dysponuje okre lonymi zasobami, posiada zdefiniowany a cuch warto ci. Okre li a swój a cuch dostaw, zdefiniowa a procesy biznesowe umo liwiaj ce ci g o kreacji warto ci w otoczeniu, a nast pnie wykona a model formalny opisuj cy sposób dokumentowania wszystkich zdarze biznesowych. Utworzy a równie kryteria poprawno ci wyniku wraz z miar i skal parametrów kontrolnych funkcji celu. Zaistnia przy tym system informacyjny, stanowi cy izomorficzn reprezentacj formaln mierzonych warto ci. Umo liwia on dokonywanie pomiarów parametrów stanu w ustalonej skali w czasie. Mo na wówczas stwierdzi, e zaistnia system ERP pozwalaj cy na okre- lenie po o enia funkcjonalnego organizacji lub jej cz ci w danej chwili czasu. To po o enie opisane jest przez sko czon liczb parametrów stanu. Wykonuj c dowolne zmiany w a cuchu warto ci (np. zwi kszaj c sprzeda ), powodujemy, e na wyj ciu systemu ERP otrzymujemy inne warto ci po czasie t ani eli w chwili pocz tkowej t 0 przed dokonaniem zmian. Je eli dokonane zmiany poprawiaj wska niki, mówimy o dodatnim sprz eniu zwrotnym i kontynuujemy dzia ania w danym kierunku. Je li natomiast dokonane zmiany na wej ciu pogarszaj osi gane wska niki na wyj ciu, staramy si w kolejnym przedziale czasu poprawi parametry wej cia, tak eby osi gn zak adane warto ci (ujemne sprz enie zwrotne). Tym samym system ERP jest urz dzeniem analitycznym sprz enia zwrotnego wej cia-wyj cia a cucha warto ci organizacji. Jest to bardzo czytelny model funkcjonalny, który warto bardziej szczegó- owo opisa od strony praktycznej wdro enia Uk ad modelowania ERP Zbudowanie modelu systemu ERP nie jest tym samym co wykonanie modelu mostu lub samochodu. Wynika to z faktu, e system informatyczny dotyka kilku roz cznych aspektów rzeczywisto ci spo eczno-ekonomicznej. Stawia wymagania ogranicze niejednoznaczno ci interpretacji wyników oraz wymiernych definicji wielko ci, którymi si pos uguje. Pojawia si konflikt. Z jednej strony ograniczenia technologiczne nie pozwalaj na realizacj dowolnych algorytmów przez maszyny. Z drugiej za wymaga si cis ej kwantyfikacji zdarze biznesowych (spo ecznych) za pomoc sko czonej liczby parametrów, aby ustali jaki stan mierzalny w czasie. To prowadzi do niebezpiecznych luk interpretacyjnych na ró nych poziomach modelowania i utrudnia zadanie. Cz ciowo mo na ten konflikt zneutralizowa przez podzia modelowania systemu ERP przynajmniej na cztery wzajemnie sprz one kierunki (patrz rysunek 1.1): modelowanie konceptualne (filozofia zarz dzania); modelowanie ekonomiczne (metodologia i pomiar); modelowanie informacyjne (formalne przetwarzanie informacji); modelowanie informatyczne (programy w j zyku formalnym). 5 Porter M., Przewaga konkurencyjna, Helion, Gliwice 2006.

15 Rozdzia 1. Zrozumie ERP 19 Rysunek 1.1. Uk ad modelowania systemu ERP Samo modelowanie podzielone jest na okre lone warstwy logiczne (ontologia, epistemologia itp.). W efekcie powstaje pewien ci g komplementarnych dokumentów (model ontologiczny, funkcjonalny, semantyczny itp.). Jest on coraz bardziej zbli ony do sformalizowanego uj cia zagadnienia. Warto w tym miejscu zauwa y, e definiuj c za o enia systemu ERP, pos ugujemy si j zykiem naturalnym, wieloznacznym, metaforycznym. Na wyj ciu modelu ekonomicznego (reprezentacje i algorytmy) ca o systemu wyra ona jest j zykiem quasi-formalnym. Dopiero wówczas modelowanie stricte informatyczne mo e dokona ostatecznej formalizacji w wybranym j zyku programowania, zrozumia ym dla systemów translacyjnych komputera. Nie mamy adnej gwarancji, e przyst puj c do projektowania systemu ERP za pomoc uk adu modeli wzajemnie dope niaj cych si (patrz rysunek 1.1), na wyj ciu otrzymamy dok adnie to samo, co zamy lano na wej ciu. Translacja poj z j zyka naturalnego na j zyk formalny informatyki nie zawsze jest wzajemnie jednoznaczna. Dodatkowo ka dy model wprowadza okre- lone uproszczenia oraz ograniczenia formalne. Dlatego prezentowane na rysunku 1.1 modelowanie kaskadowe jest jedynie sensownym kompromisem, ale lepszej drogi nie ma. To jednak oznacza, e nie da si pomin adnego z wymienionych poziomów modelowania, przedstawionych na rysunku 1.1. A dodatkowo nie da si przeskoczy okre lonego poziomu modelowania, pomijaj c go. Od koncepcji do wyników z komputera wiedzie daleka i do wyboista droga. Dlatego nale y dok adnie opisa poszczególne etapy modelowania, poniewa stanowi one cenne wskazówki dla architekta systemu oraz projektanta.

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

FOREX DLA BYSTRZAKÓW

FOREX DLA BYSTRZAKÓW FOREX DLA BYSTRZAKÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo