1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu"

Transkrypt

1 FB.V P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Wietrzychowice przez Bogdana Szura - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansowym Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie, na podstawie upowanienia do przeprowadzenia kontroli nr 17/05 z dnia 29 marca 2005 r. - w dniach od 01 do 21 kwietnia 2005 r. Kontrol przeprowadzono w zakresie rozliczenia wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych w 2004 r. z budetu Wojewody, przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych, oraz realizacji dochodów budetowych w zwizku z wykonywaniem zada zleconych. Wójtem Gminy Wietrzychowice jest Pan Leszek Zabiegała, powołany na stanowisko w dniu r. Funkcj Skarbnika Gminy Wietrzychowice pełni Pan Edward Pudło od dnia r. Kontrol objto okres : od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Ustalenia kontroli ujte zostały wg. nastpujcej tematyki : 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie. 2. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj własnych zada biecych gminy. 3. Prawidłowo realizacji dochodów budetowych, w zwizku z wykonywaniem zada zleconych. Wyjanie w trakcie kontroli udzielał Pan Edward Pudło - Skarbnik Gminy Wietrzychowice, oraz inni pracownicy w zakresie swoich kompetencji. Ustalenia kontroli : 1.Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie. Dział Opieka Społeczna Pierwotna kwota dotacji przekazana w ramach powyszego działu, osignła warto zł, co w podziale na poszczególne rozdziały przedstawiało si nastpujco: rozdz zł, rozdz zł, rozdz zł, rozdz , kwoty powysze wykazano w planie finansowym zada zleconych, stanowicego cze uchwały budetowej jednostki na dany rok. W trakcie roku budetowego wielkoci kwot dotacji ulegały zmianie ostateczne wielkoci przedstawione s w poszczególnych opisach rozdziałów. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze Pierwotna kwota dotacji wyniosła zł kwot powysz ujto w uchwale budetowej nr XII/77/04 z r.- w cigu roku, plan finansowy wydatków przedstawionego rozdziału uległ redukcji do wys zł - zgodnie z decyzjami dysponenta rodków. W

2 zwizku z blokad wydatków w kwocie zł- w rodki dotacji nie wpłynły w pełnej wysokoci dotyczy to rodków przekazanych w ramach Przekazane kwoty wyniosły odpowiednio : zł oraz zł.- te ostatnie przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Wynikajce z tego faktu zmiany planu finansowego, wprowadzono stosownymi zarzdzeniami kierownika jst. Plan wydatków ukształtował si nastpujco : GOPS w Wietrzychowicach, sporzdza w cyklu miesicznym listy osób uprawnionych do otrzymania wiadcze w poszczególnych grupach rodzajowych zasiłków, zgodnie z decyzj wydan przez Kierownika GOPS. Wypłaty zasiłków realizowane s: przekazami pocztowymi, oraz przelewami na konto wiadczeniobiorców. Kontroli poddano wydatki zrealizowane zgodnie z planem finansowym omawianego rozdziału w okresie 02, 07, r. dotyczy to wydatków 3110, oraz 02,03,04/04 r. wydatki /04 zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 powyszego rozdziału 3110 zrealizowano wydatki w kwocie 9.148,05 zł. Poz. 60/04 przelew na kwot 461 zł. z r. tyt. zasiłki okresowe gwarantowane za 02/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez RUP Tarnów w ramach potwierdzonego zlecenia. Poz. 61/04 przelew na kwot zł. z r. tyt. zasiłki stałe za 02/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez RUP Tarnów w ramach potwierdzonego zlecenia. Poz. 62/04 przelew na kwot 1.379,40 zł. z r. tyt. zasiłki stałe wyrównawcze za 02/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez RUP Tarnów w ramach potwierdzonego zlecenia. Poz. 63/04 przelew na kwot 465,09 zł. z r. tyt. zasiłki okresowe macierzyskie za 02/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez RUP Tarnów w ramach potwierdzonego zlecenia. Poz. 69/04 przelew na kwot 292,60 zł. z r. tyt. renta socjalna za 02/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. rodki przekazane do DPS Jadowniki Mokre- jako odpłatno za pobyt, kwota ta stanowi to 70% nalenego wiadczenia. Poz. 70/04 przelew na kwot zł. z r. tyt. renta socjalna za 02/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. rodki przekazane do DPS Wietrzychowice- jako odpłatno za pobyt, kwota ta stanowi to 70% nalenego wiadczenia. Poz. 88/04 przelew na kwot 2.369,96 zł. z r. tyt. zasiłki okresowe macierzyskie za 02/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez RUP Tarnów w ramach potwierdzonego zlecenia. 2

3 02/04 zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 powyszego rozdziału 4110 zrealizowano wydatki w kwocie 407,79 zł. Poz. 95/04 przelew na kwot 407,79 zł. z r. tyt. składka na ubezpieczenie społeczne za 02/04 r. zgodnie z deklaracj rozliczeniow ZUS DRA za dany okres. 07/04-zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 powyszego rozdziału 3110 zrealizowano wydatki w kwocie 5.546,30 zł. Poz. 355/04 przelew na kwot 168,59 zł. z r. tyt. zasiłki okresowe macierzyskie za 07/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez RUP Tarnów w ramach potwierdzonego zlecenia. Poz. 359/04 przelew na kwot 292,60 zł. z r. tyt. renta socjalna za 07/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. kwota ta stanowi to 70% nalenego wiadczenia, rodki przekazane do DPS Jadowniki Mokre- jako odpłatno za pobyt. Poz. 360/04 przelew na kwot zł. z r. tyt. renta socjalna za 07/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. kwota ta stanowi to 70% nalenego wiadczenia, rodki przekazane do DPS Wietrzychowice- jako odpłatno za pobyt. Poz. 361/04 przelew na kwot 2.159,11 zł. z r. tyt. zasiłki stałe za 07/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez RUP Tarnów w ramach potwierdzonego zlecenia. 07/04 zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 powyszego rozdziału 4110 zrealizowano wydatki w kwocie 407,79 zł. Poz.207/04 przelew na kwot 407,79 zł. z r. tyt. składka na ubezpieczenie społeczne za 04/04 r. zgodnie z deklaracj rozliczeniow ZUS DRA za dany okres. 10/04-zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 powyszego rozdziału 3110 zrealizowano wydatki w kwocie 5.377,71 zł. Poz. 553/04 przelew na kwot 292,60 zł. z r. tyt. renta socjalna za 10/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. kwota ta stanowi to 70% nalenego wiadczenia, rodki przekazane do DPS Jadowniki Mokre- jako odpłatno za pobyt. Poz. 554/04 przelew na kwot zł. z r. tyt. renta socjalna za 10/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. kwota ta stanowi to 70% nalenego wiadczenia, rodki przekazane do DPS Wietrzychowice- jako odpłatno za pobyt. Poz. 555/04 przelew na kwot 2.159,11 zł. z r. tyt. zasiłki stałe za 10/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez RUP Tarnów w ramach potwierdzonego zlecenia. 03/04 zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 powyszego rozdziału 4110 zrealizowano wydatki w kwocie 407,79 zł. 3

4 Poz.148/04 przelew na kwot 407,79 zł. z r. tyt. składka na ubezpieczenie społeczne za 03/04 r. zgodnie z deklaracj rozliczeniow ZUS DRA za dany okres. Kontroli poddano take wydatki zwizane z realizacj płatnoci dotyczcych zasiłków okresowych, przekazanych w ramach paragrafu dotacyjnego 2030 w terminach 10,11,12/04 r. 10/04 zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 powyszego rozdziału 3110 zrealizowano wydatki w kwocie 1.832,70 zł. Poz. 558/04 przelew na kwot 1.832,70 zł. z r. tyt. zasiłki okresowe za 10/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez RUP Tarnów w ramach potwierdzonego zlecenia. 11/04 zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 powyszego rozdziału 3110 zrealizowano wydatki w kwocie 1.868,89 zł. Poz. 636/04 przelew na kwot 1.868,89 zł. z r. tyt. zasiłki okresowe za 11/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez RUP Tarnów w ramach potwierdzonego zlecenia. 12/04 zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 powyszego rozdziału 3110 zrealizowano wydatki w kwocie 1.789,85 zł. Poz. 709/04 przelew na kwot 1.789,85 zł. z r. tyt. zasiłki okresowe za 12/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez RUP Tarnów w ramach potwierdzonego zlecenia. Jak wynika z ewidencji ksigowej konta 130 rozdziału realizacja wydatków na r. wyniosła : ,06 zł, w tym 8.099,54 zł.- realizacja zasiłków okresowych, ,16 zł. Dane wykazane w sprawozdaniu o wydatkach Rb-28 zgodne z danymi wynikajcymi z ewidencji analitycznej wydatków rozdziału Niewykorzystana kwota dotacji wyniosła 1.364,78 zł. kopia przelewu zwrotu niewykorzystanych rodków stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu kontroli. Prawidłowe wykorzystanie rodków dotacji, zrealizowanych w ramach wydatków przedstawionego rozdziału Rozdział Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze Plan dotacji przedstawionego rozdziału pocztkowo osignł warto zł Kwota ujta w uchwale budetowej. Warto ta uległa redukcji do wysokoci 100 zł. Korekty wielkoci kwoty dotacji i zwizane z tym zmiany, znalazły odzwierciedlenie w stosownych zarzdzeniach kierownika jednostki. Przekazane rodki dotacji wyniosły 85 zł. Ostatecznie plan wydatków powyszego rozdziału ukształtował si na poziomie:

5 Forma realizacji wydatków omawianego rozdziału, analogiczna jak w przypadku rozdziału kontroli poddano wydatki zrealizowane zgodnie z planem finansowym przedstawionego rozdziału w miesicach 04/04. 04/04 zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 zrealizowano wydatki 3110 w kwocie 85 zł. Poz. 186/04 przelew na kwot 85 zł. z r. tyt. zasiłki pielgnacyjne za 04/04r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez RUP Tarnów w ramach potwierdzonego zlecenia. Wg. ewidencji analitycznej do konta 130 rozdziału na r. zrealizowano wydatki w kwocie 85 zł. i w takiej kwocie wykazano w sprawozdaniu o wydatkach Rb-28. Prawidłowe wykorzystanie rodków dotacji, zrealizowanych w ramach wydatków przedstawionego rozdziału Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan finansowy wydatków przedstawionego rozdziału okrelony został w wysokoci zł wielko ta podlegała modyfikacjom w trakcie roku budetowego i ostatecznie osignła warto zł. Wobec powyszego- plan wydatków powyszego rozdziału ukształtował si na poziomie: Kontroli poddano wydatki zrealizowane w ramach planu finansowego okrelonego dla powyszego rozdziału w okresie 02, 07 i 10/04. 02/04 zgodnie z ewidencja analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 382,93 zł. Poz. 99/04 przelew na kwot 382,93 zł. z r. tyt. ubezpieczenie zdrowotne wiadczeniobiorców za 02/04 r. Kwota przekazanych rodków, zgodna z deklaracj rozliczeniow ZUS DRA za przywołany okres. 07/04 zgodnie z ewidencja analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 438,36 zł. Poz. 395/04 przelew na kwot 438,36 zł. z r. tyt. ubezpieczenie zdrowotne wiadczeniobiorców za 07/04 r. Kwota przekazanych rodków zgodna z deklaracjami rozliczeniowymi ZUS DRA, za przywołany okres. 10/04 zgodnie z ewidencja analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 438,36 zł. 5

6 Poz. 583/04 przelew na kwot 438,36 zł. z r. tyt. ubezpieczenie zdrowotne wiadczeniobiorców za 10/04 r. Kwota przekazanych rodków zgodna z deklaracjami rozliczeniowymi ZUS DRA, za przywołany okres. Zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 rozdziału na koniec okresu rozliczeniowego zrealizowano wydatki w kwocie 5.030,19 zł. i w takiej wielkoci wykazano w sprawozdaniu o wydatkach Rb-28. Niewykorzystana cz dotacji w kwocie 139,81 zł. zwrócona została w wymaganym terminie na konto dysponenta rodków kopia przelewu zwrotu rodków stanowi zał. nr 1 do protokołu kontroli. Prawidłowe wykorzystanie rodków dotacji, zrealizowanych w ramach wydatków przedstawionego rozdziału Rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan finansowy wydatków przedstawionego rozdziału okrelony został w wysokoci zł. Faktyczna kwota przekazanych rodków wyniosła zł. rodki dotacji przekazano w ramach nastpujcych paragrafów dochodowych : zł, oraz zł. Plan wydatków powyszego rozdziału ukształtował si na poziomie: Kontroli poddano wydatki zrealizowane w ramach planu finansowego okrelonego dla powyszego rozdziału okresie 04,06,08,10,11/04. Dla nastpujcych paragrafów 3110,4210,4300 i /04 zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki 6060 w kwocie 3.520,01 zł. Poz.1937/04 Faktura VAT nr KOMP/FA/00055/04/04 z dnia r. Manpol Biuroserwis Tarnów tyt. zestaw komputerowy kwot 3.520,01 zł. brutto. Sprzt został zaewidencjonowany w ksidze rodków trwałych Gr.4 poz. 8. Poz.1937/04 przelew na kwot 3.520,01 zł. z r. tyt. faktura nr KOMP/FA/00055/04/04. 6

7 06/04 zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki 6060 w kwocie zł. Poz.315/04 Faktura VAT nr 880/TA/04 z dnia r. Apollo sp. z o.o. Tarnów tyt. zestaw komputerowy kwot zł. brutto. Sprzt został zaewidencjonowany w ksidze rodków trwałych Gr.4 poz. 8. Poz.315/04 przelew na kwot zł. z r. tyt. faktura nr 880/TA/04. W/w zakupy sprztu i oprogramowania zrealizowane zostały w oparciu o art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówie publicznych zastosowany tryb zamówienia publicznego prawidłowy. Zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 rozdziału na koniec okresu rozliczeniowego zrealizowano wydatki w kwocie 8.220,01 zł. i w takiej wielkoci wykazano w sprawozdaniu o wydatkach Rb /04 zgodnie z ewidencja analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki 3110 w kwocie ,80 zł. Poz.279/04 przelew na kwot ,30 zł. z r. tyt. wiadczenia rodzinne za 05/04 r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez BSRz Kraków Oddz/Wietrzychowice na indywidualne konta wiadczeniobiorców. Poz /04 przelewy na kwot 3.436,80 zł. z r. tyt. wiadczenia rodzinne za 05/04 r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane na indywidualne konta wiadczeniobiorców. Poz.300/04 przelew na kwot ,20 zł. z r. tyt. wiadczenia rodzinne za 06/04 r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez BSRz Kraków Oddz/Wietrzychowice na indywidualne konta wiadczeniobiorców. Poz /04 przelewy na kwot 3.352,50 zł. z r. tyt. wiadczenia rodzinne za 06/04 r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane na indywidualne konta wiadczeniobiorców. Poz.331,339/04 przelewy na kwot 964 zł. z r. tyt. wiadczenia rodzinne za 06/04 r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane na indywidualne konta wiadczeniobiorców. 10/04 zgodnie z ewidencja analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki 3110 w kwocie ,60 zł. Poz.535/04 przelew na kwot ,60 zł. z r. tyt. wiadczenia rodzinne za 10/04 r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez BSRz Kraków Oddz/Wietrzychowice na indywidualne konta wiadczeniobioców. Poz /04 przelewy na kwot zł. z r. tyt. wiadczenia rodzinne za 10/04 r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane na indywidualne konta wiadczeniobiorców. 7

8 Poz.579/04 przelew na kwot 848 zł. z r. tyt. wiadczenia rodzinne za 10/04 r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane na indywidualne konta wiadczeniobiorców. 11/04 zgodnie z ewidencja analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki 3110 w kwocie ,40 zł. Poz.598/04 przelew na kwot 1.457,40 zł. z r. tyt. wiadczenia rodzinne za 10/04 r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane na indywidualne konta wiadczeniobiorców. Poz.599/04 przelew na kwot ,60 zł. z r. tyt. wiadczenia rodzinne za 11/04 r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane przez BSRz Kraków Oddz/Wietrzychowice na indywidualne konta wiadczeniobiorców. Poz /04 przelewy na kwot 3.868,40 zł. z r. tyt. wiadczenia rodzinne za 11/04 r. - zgodnie z list wypłat za dany okres. wypłaty wiadcze, zrealizowane na indywidualne konta wiadczeniobiorców. Zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 rozdziału na koniec okresu rozliczeniowego zrealizowano wydatki w kwocie ,10 zł. i w takiej wielkoci wykazano w sprawozdaniu o wydatkach Rb /04 zgodnie z ewidencja analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki 4210 w kwocie 456,93 zł. Poz. 295/04 przelew na kwot 456,93 zł. z r. tyt. Faktura VAT nr 2502/04 z r. Biuro Partner Brzesko- tyt. Artykuły biurowe. 08/04 zgodnie z ewidencja analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki 4210 w kwocie 10 zł. Poz. 436/04 Rp. Kasowy nr 8/04 z r. podjcie got. na kwot 10 zł. wypłacono : Poz. 3 Faktura VAT nr 0804/04 z r. RUP Tarnów -tyt. Pocztowa ksika nadawcza na kwot 10 zł. brutto. 11/04 zgodnie z ewidencja analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki 4210 w kwocie 316,46 zł. Poz. 621/04 przelew na kwot 316,46 zł. z r. tyt. Faktura VAT nr 51/FV/04/11646 z r. Lobos Biurosystem Tarnów- tyt. Artykuły biurowe. Zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 rozdziału na koniec okresu rozliczeniowego zrealizowano wydatki w kwocie zł. i w takiej wielkoci wykazano w sprawozdaniu o wydatkach Rb-28. 8

9 06/04 zgodnie z ewidencja analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki 4300 w kwocie 500 zł. Poz. 274/04 Rp. Kasowy nr 6/04 z r. podjcie got. na kwot 450 zł. wypłacono : Poz. 2 Faktura VAT nr 228/04 z r. RUP Tarnów -tyt. znaczki pocztowe na kwot 450 zł. brutto. Poz. 291,312/04 Noty memoriałowe nr 27 z r. i nr 28 z r. na kwot 44 zł. prowizje z tyt. operacji rozliczeniowych za 06/04. Poz. 298,316,341/04 Noty memoriałowe z 14,21, r. na kwot 6 zł. prowizje z tyt. operacji rozliczeniowych za 06/04. 10/04 zgodnie z ewidencja analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki 4300 w kwocie 62 zł. Poz.547/04 Nota memoriałowa nr 29 z r. na kwot 22 zł. prowizje z tyt. operacji rozliczeniowych za 10/04. Poz. 561/04 Rp. Kasowy nr 11/04 z r. podjcie got. na kwot 40 zł. wypłacono : Poz. 3 Faktura VAT nr 1004/04 z r. RUP Tarnów -tyt. znaczki pocztowe na kwot 40 zł. brutto. 11/04 zgodnie z ewidencja analityczn do konta 130 powyszego rozdziału zrealizowano wydatki 4300 w kwocie 170 zł. Poz.616/04 Nota memoriałowa nr 830 z r. na kwot 10 zł. prowizje z tyt. operacji rozliczeniowych za 11/04. Poz. 632/04 przelew na kwot 160 zł. z r. tyt. Faktura VAT nr FA/KK/002421/04 z r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA Krakówtyt. Szkolenie w zakresie wiadcze rodzinnych na kwot 160 zł. Zgodnie z ewidencj analityczn do konta 130 rozdziału na koniec okresu rozliczeniowego zrealizowano wydatki w kwocie 3.663,28 zł. i w takiej wielkoci wykazano w sprawozdaniu o wydatkach Rb-28. Na koniec okresu rozliczeniowego, zrealizowano wydatki zgodnie z okrelonym planem finansowym w nastpujcych wysokociach : ,10 zł ,00 zł ,00 zł ,28 zł ,23 zł ,01 zł ,00 zł ,00 zł ,10 zł ,71 zł. Dane wykazane w sprawozdaniu o wydatkach Rb-28 zgodne z danymi wynikajcymi z ewidencji analitycznej- przedstawionymi powyej. 9

10 Niewykorzystan kwot dotacji w wys ,29 zł. zwrócono w ustawowym terminie na konto dysponenta rodków kopia zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu kontroli. Prawidłowe wykorzystanie rodków dotacji, zrealizowanych w ramach wydatków przedstawionego rozdziału 2. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj własnych zada biecych gminy. Dział 852 Opieka Społeczna Rozdział Pozostała działalno Kwota dotacji zwizana z programem doywiania wyniosła zł. ujta w planie finansowym jednostki. Wielko ta nie podlegała modyfikacjom w trakcie roku budetowego. Zaangaowanie rodków własnych jednostki samorzdu, w realizacj programu wyniosło zł. Ostatecznie plan wydatków przedstawionego rozdziału w segmencie dotyczcym programu doywiania osignł warto : Finansowanie działalnoci jednostek owiatowych w zakresie uczestnictwa w programie doywiania, realizowane jest poprzez system not ksigowych, którymi jednostki owiatowe obciaj GOPS w wielkociach wynikajcych z rozlicze wydatków za dany okres noty wystawiane s na koniec okresu rozliczeniowego jakim jest miesic. Kwoty rozlicze za poszczególne okresy wynikaj z kalkulacji kosztów, przy uwzgldnieniu frekwencji uczniów w danym okresie. Wydatkowanie rodków finansowych na realizacj programu doywiania w poszczególnych jednostkach owiatowych w skali roku 2004, przedstawia si nastpujco : 1. Szkoła Podstawowa Wietrzychowice 6.745,90 zł. 2. Publiczne Gimnazjum Miechowice Wielkie 7.472,90 zł. 3. Szkoła Podstawowa w Jadownikach Mokrych -864,20 zł. 4. Filia Szkoły Podstawowej w Sikorzycach - 372,00 zł. 5. Zespół Szkół Specjalnych Gim. Kraków - 205,00 zł Kontroli poddano wydatki na program doywiania w jednostkach owiatowych: PG Miechowice Wielkie, SP Wietrzychowice doywianie w wietlicy szkolnej, SP Jadowniki Mokre - program realizowany w formie drugiego niadania w okresie 09,10,11/04 r. PG Miechowice Wielkie 09/04 zgodnie z ewidencja analityczn powyszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 990 zł. Poz. 507/04 Nota Ksigowa nr 5/04 z r. tyt. koszty doywiania za okres 09/04 na kwot 990 zł. zgodnie z kalkulacj kosztów za dany okres. Poz. 507/04 przelew rodków w kwocie 990 zł. z r. tyt. nota nr 5 za 09/04 r. 10

11 10/04 zgodnie z ewidencja analityczna powyszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie zł. Poz. 570/04 Nota Ksigowa nr 6/04 z r. tyt. koszty doywiania za okres 10/04 na kwot zł. zgodnie z kalkulacj kosztów za dany okres. Poz. 570/04 przelew rodków w kwocie zł. z r. tyt. nota nr 6 za 10/04 r. 11/04 zgodnie z ewidencja analityczna powyszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie zł. Poz. 651/04 Nota Ksigowa nr 7/04 z r. tyt. koszty doywiania za okres 11/04 na kwot zł. zgodnie z kalkulacj kosztów za dany okres. Poz. 651/04 przelew rodków w kwocie zł. z r. tyt. nota nr 7 za 11/04 r. SP Wietrzychowice 09/04 zgodnie z ewidencja analityczna powyszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 725 zł. Poz. 506/04 Nota Ksigowa nr 5/04 z r. tyt. koszty doywiania za okres 09/04 na kwot 725 zł. zgodnie z kalkulacj kosztów za dany okres. Poz. 506/04 przelew rodków w kwocie 725 zł. z r. tyt. nota nr 5 za 09/04 r. 10/04 zgodnie z ewidencja analityczna powyszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 930 zł. Poz. 569/04 Nota Ksigowa nr 6/04 z r. tyt. koszty doywiania za okres 10/04 na kwot 930 zł. zgodnie z kalkulacj kosztów za dany okres. Poz. 569/04 przelew rodków w kwocie 930 zł. z r. tyt. nota nr 6 za 10/04 r. 11/04 zgodnie z ewidencja analityczna powyszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie zł. Poz. 650/04 Nota Ksigowa nr 7/04 z r. tyt. koszty doywiania za okres 11/04 na kwot zł. zgodnie z kalkulacj kosztów za dany okres. Poz. 650/04 przelew rodków w kwocie zł. z r. tyt. nota nr 7 za 11/04 r. SP Jadowniki Mokre 11/04 zgodnie z ewidencja analityczna powyszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 480 zł. Poz. 652/04 Nota Ksigowa nr 1/04 z r. tyt. koszty doywiania za okres 11/04 na kwot 480 zł. zgodnie z: Faktura VAT nr FA000037/04 z r. tyt. art. spoywcze na kwot 239,72 zł. Faktura VAT nr 2194/04 z r. tyt. art. spoywcze na kwot 240,28 zł. 11

12 Poz. 652/04 przelew rodków w kwocie 480 zł. z r. tyt. nota nr 1/04 za 11/04 r. 12/04 zgodnie z ewidencja analityczna powyszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 384 zł. Poz. 751/04 Nota Ksigowa nr 2/04 z r. tyt. koszty doywiania za okres 12/04 na kwot 384 zł. zgodnie z: Faktura VAT nr FA000043/04 z r. tyt. art. spoywcze na kwot 192,26 zł. Faktura VAT nr 346/04 z r. tyt. art. spoywcze na kwot 191,74 zł. Poz. 751/04 przelew rodków w kwocie 384 zł. z r. tyt. nota nr 2/04 za 12/04 r. Zgodnie z ewidencj analityczn wydatków rozdziału na koniec roku zrealizowano wydatki w nastpujcej wysokoci : zł, i w takiej wielkoci wykazano w sprawozdaniu o wydatkach Rb-28. Prawidłowe wykorzystanie rodków dotacji, zrealizowanych w ramach wydatków przedstawionego rozdziału Dział 801 Owiata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Przekazana kwota dotacji zwizana z realizacj programu zakupu podrczników szkolnych, wyniosła zł. Zarzdzeniem kierownika jednostki, ujto powysze rodki w budecie gminy. Plan wyniósł : W przypadku realizacji wydatków powyszego rozdziału zakupy podrczników zrealizowane zostały przez ZOSiP, a nastpnie przekazane do poszczególnych jednostek owiatowych, w wielkociach zgodnych z ilociowym wykazem uczniów uprawnionych do tej formy pomocy, w danej jednostce owiatowej. Zestawienie faktur, oraz form płatnoci, zwizanych z realizacj programu + kopia przelewu zwrotu niewykorzystanych rodków stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu kontroli. Niewykorzystana kwota dotacji w wys. 103,40 zł. zwrócona została na konto dysponenta w ustawowym terminie. Zgodnie z ewidencj analityczn prowadzon dla omawianego rozdziału zrealizowana kwota wydatków wyniosła 1.425,60 zł.-i w takiej wielkoci wykazano dane w sprawozdaniu o wydatkach Rb-28. Prawidłowe wykorzystanie rodków dotacji, zrealizowanych w ramach wydatków przedstawionego rozdziału 12

13 Dział 600 Transport i łczno Rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych. Przekazana dotacja zwizana z programem usuwania klsk ywiołowych wyniosła zł. Jednostka samorzdu terytorialnego zabezpieczyła rodki finansowe na realizacj przedmiotowego zadania w kwocie zł. Kwot dotacji + rodki kofinansujce ze strony jednostki samorzdu, ujto w uchwale budetowej nr XII/77/04 z r. wg. klasyfikacji budetowej okrelonej przez dysponenta rodków. Plan finansowy okrelono w nastpujcej wysokoci : Umowa o przekazanie dotacji Nr Mał/374/KPRM/04 z r. Przedmiot realizacji wykonanie remontu infrastruktury drogowo-mostowej w nastpujcych miejscowociach : 1. drogi : Demblin Stary Dunajec 2. drogi : Miechowice Małe Błonie II 3. mosty : w m. Jadowniki Mokrena na rzece Kisielina 4. mosty : w m. Miechowice Wielkie na rzece Kisielina Dotacja zł. Udział rodków jst ,36 zł Termin realizacji zadania do r. W celu wyłonienia oferenta na realizacj przedmiotowego zadania Zamawiajcy Wójt Gminy Wietrzychowice, zorganizował przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej Euro. Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu infrastruktury drogowo-mostowej wg. specyfikacji. Zgodnie z SIWZ kryterium wyboru ofert okrelono nastpujco : Cena 100% Zgodnie z kosztorysem inwestorskim, warto zamówienia netto wyniosła ,63 zł. = Euro, przy zastosowaniu redniego kursu wymiany 4,0468 zł. zgodnie z Rozporzdzeniem RM z r. Termin składania ofert r. Termin realizacji zamówienia do r. Informacja o postpowaniu : tablica ogłosze jednostki + strona internetowa, w terminach przewidzianych dla tego typu postpowa. W postpowaniu uczestniczyło 2 oferentów, których oferty nie podlegały odrzuceniu. W wyniku prac komisji przetargowej, wyłoniono ofert Zespół Usługowy Krzysztof Krupa Strzelce Wielkie warto oferty ,36 zł. brutto. Umowa nr FP342-50/04 z r. termin realizacji r. warto ,36 zł. brutto. Realizacja : Poz.3274/04 Faktura VAT nr 17/04 z r. Zespół Usługowy Krzysztof Krupa Strzelce Wielkie tyt. remont drogi w m. Demblin Stary Dunajec warto ,13 zł. brutto. 13

14 Protokół odbioru robót z r. Poz.3278/04 przelew na kwot ,13 zł. z r. tyt. faktura nr 17/04.- rodki dotacji. Poz.3415/04 Faktura VAT nr 19/04 z r. Zespół Usługowy Krzysztof Krupa Strzelce Wielkie tyt. remont drogi w m. Miechowice Małe Błonie II warto ,60 zł. brutto. Protokół odbioru robót z r. Poz.3423/04 przelew na kwot ,60 zł. z r. tyt. faktura nr 19/04. Poz.3854/04 Faktura VAT nr 21/04 z r. Zespół Usługowy Krzysztof Krupa Strzelce Wielkie tyt. remont mostów na rzece Kisielinie w m. Jadowniki Mokre i Miechowice Wielkie warto ,63 zł. brutto. Protokół odbioru robót z r. Poz.4257/04 przelew na kwot ,63 zł. z r. tyt. faktura nr 21/04.- zapłata czciowa. Poz.3934/04 przelew na kwot zł. z r. tyt. faktura nr 21/04.- zapłata czciowa. Koszty zwizane z przygotowaniem inwestycji i nadzorem inwestorskim w zwizku z usuwaniem skutków powodzi na opisanych odcinkach dróg i mostów wyniosły 2000 zł. Poz. 4255/04. Płatnoci te zrealizowane zostały ze rodków jst w okresie 09/04 r. Jednostka samorzdu terytorialnego wypełniła warunki wynikajce z umów o przekazaniu dotacji, zarówno co do partycypacji w kosztach inwestycji, zakresu rzeczowego zadania jak i terminu realizacji. Zgodnie z ewidencj analityczn wydatków rozdziału wydatki zwizane z usuwaniem skutków powodzi na drogach wyniosły ,36 zł., i w takiej wielkoci wykazane zostały w sprawozdaniu o wydatkach Rb-28. Prawidłowe wykorzystanie rodków dotacji, zrealizowanych w ramach wydatków przedstawionego rozdziału 3. Prawidłowo realizacji dochodów budetowych, w zwizku z wykonywaniem zada zleconych. Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział Urzdy Wojewódzkie Plan dochodów zwizanych z realizacj zada zleconych okrelony został w nastpujcej wysokoci : zł. 14

15 Jak wynika z ewidencji subkonta , w ramach którego jednostka prowadzi ewidencj dochodów budetowych z tyt. realizacji zada zleconych, w roku 2004 zrealizowane dochody budetowe z tego tytułu wyniosły ,95 zł. z czego kwota 2,95 zł. stanowi odsetki od kapitału- Nominalna warto zgromadzonych rodków pieninych to kwota zł. Kontroli poddano terminowo i wielko przekazywania rodków finansowych w zwizku z realizacj zada zleconych w okresie 01,06,10/04 r. 01/04 -zgodnie z ewidencj analityczn konta , zrealizowano dochody w kwocie 870 zł. Przekazanie rodków na r-k biecy subkonto dysponenta rodków budetowych, wg. stanu na 10 dzie miesica, stan rodków 330 zł. nastpiło w dniu r. w kwocie 313,50 zł. poz. 30/04. W przedstawionym okresie jednostka realizujca zadanie pobrała kwot 16,50 zł poz.31/04 dochód własny z tytułu wykonywania zada zleconych. Przekazanie rodków na r-k biecy subkonto dysponenta rodków budetowych, wg. stanu na 20 dzie miesica, stan rodków 360 zł. nastpiło w dniu r. w kwocie 342 zł. poz. 68/04. W przedstawionym okresie jednostka realizujca zadanie pobrała kwot 18 zł poz.69/04 dochód własny z tytułu wykonywania zada zleconych. Przekazane rodki w okresie 01/04 z tyt. realizacji zada zleconych wyniosły 655,50 zł. kwota 34,50 zł stanowi dochód własny jednostki saldo obrotów miesica stanowi kwota 180 zł. 06/04 -zgodnie z ewidencj analityczn konta , zrealizowano dochody w kwocie 750 zł. + stan rodków z poprzedniego okresu w kwocie 180 zł. Przekazanie rodków na r-k biecy subkonto dysponenta rodków budetowych, wg. stanu na 10 dzie miesica, stan rodków 570 zł. nastpiło w dniu r. w kwocie 541,50 zł. poz. 527/04. W przedstawionym okresie jednostka realizujca zadanie pobrała kwot 28,50 zł poz.526/04 dochód własny z tytułu wykonywania zada zleconych. Przekazanie rodków na r-k biecy subkonto dysponenta rodków budetowych, wg. stanu na 20 dzie miesica, stan rodków 330 zł. nastpiło w dniu r. w kwocie 313,50 zł. poz. 561/04. W przedstawionym okresie jednostka realizujca zadanie pobrała kwot 16,50 zł poz.563/04 dochód własny z tytułu wykonywania zada zleconych. Przekazane rodki w okresie 06/04 z tyt. realizacji zada zleconych wyniosły 855 zł. kwota 45 zł stanowi dochód własny jednostki saldo obrotów miesica stanowi kwota 30 zł. 15

16 10/04 -zgodnie z ewidencj analityczn konta , zrealizowano dochody w kwocie 630 zł. + stan rodków z poprzedniego okresu w kwocie 60 zł. Przekazanie rodków na r-k biecy subkonto dysponenta rodków budetowych, wg. stanu na 10 dzie miesica, stan rodków 420 zł. nastpiło w dniu r. w kwocie 399 zł. poz. 981/04. W przedstawionym okresie jednostka realizujca zadanie pobrała kwot 21 zł poz.982/04 dochód własny z tytułu wykonywania zada zleconych. Przekazanie rodków na r-k biecy subkonto dysponenta rodków budetowych, wg. stanu na 20 dzie miesica, stan rodków 60 zł. nastpiło w dniu r. w kwocie 57 zł. poz. 1005/04. W przedstawionym okresie jednostka realizujca zadanie pobrała kwot 3 zł poz.1006/04 dochód własny z tytułu wykonywania zada zleconych. Przekazane rodki w okresie 10/04 z tyt. realizacji zada zleconych wyniosły 456 zł. kwota 24 zł stanowi dochód własny jednostki saldo obrotów miesica stanowi kwota 210 zł. 11/04 -zgodnie z ewidencj analityczn konta , zrealizowano dochody w kwocie zł. + stan rodków z poprzedniego okresu w kwocie 210 zł. Przekazanie rodków na r-k biecy subkonto dysponenta rodków budetowych, wg. stanu na 10 dzie miesica, stan rodków zł. nastpiło w dniu r. w kwocie zł. poz. 1100/04. W przedstawionym okresie jednostka realizujca zadanie pobrała kwot 72 zł poz.1101/04 dochód własny z tytułu wykonywania zada zleconych. Przekazanie rodków na r-k biecy subkonto dysponenta rodków budetowych, wg. stanu na 20 dzie miesica, stan rodków zł. nastpiło w dniu r. w kwocie zł. poz. 1167/04. W przedstawionym okresie jednostka realizujca zadanie pobrała kwot 69 zł poz.1166/04 dochód własny z tytułu wykonywania zada zleconych. Przekazane rodki w okresie 11/04 z tyt. realizacji zada zleconych wyniosły zł. kwota 141 zł stanowi dochód własny jednostki saldo obrotów miesica stanowi kwota 390 zł. Do dnia r. pobrano ogółem zł. tyt. dochodów zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, nieprzekazano dochody w kwocie 60 zł w ustawowym terminie co wynika z terminu ich wpłaty tj r. przekazane zostały w dniu r. na rachunek biecy subkonto dochodów budetowych dysponenta rodków zgodnie z art.3 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Finansów z r. Prawidłowa realizacja dochodów budetowych w zwizku z wykonywaniem zada zleconych, zarówono co do terminów jak i kwot przekazywanych rodków pienienych uzyskanych dochodów. Protokół sporzdzono w 2-óch jednobrzmicych egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. 16

17 Integraln cze protokołu stanowi załczniki : 1. Kopia przelewu zwrotu niewykorzystanych rodków dotacji rozdziałów : 85213, Kopia przelewu zwrotu niewykorzystanych rodków dotacji rozdziałów : Zestawienie faktur, oraz ich form płatnoci dot. wydatków rozdz kopia zwrotu niewykorzystanych rodków wyprawka szkolna. Protokół podpisano i omówiono w dniu r. Za jednostk kontrolujc Inspektor wojewódzki Bogdan Szura Za jednostk kontrolowan Urzd Gminy Wietrzychowice Skarbnik Gminy (-) Edward Pudło Z up. Wójta mgr Iwona Nowak Zastpca Wójta 17

P R O T O K Ó Ł. 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu

P R O T O K Ó Ł. 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu FB.V.0932-50-05 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy w Trzcianie, przez Bogdana Szura - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wyjanie w trakcie kontroli udzielała Pan Wojciech Skruch - Skarbnik Gminy Cikowice, oraz inni pracownicy w zakresie swoich kompetencji.

Wyjanie w trakcie kontroli udzielała Pan Wojciech Skruch - Skarbnik Gminy Cikowice, oraz inni pracownicy w zakresie swoich kompetencji. FB.V.0932-25-06 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Miejskim w Cikowicach, przez Bogdana Szura - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli kompleksowej Urzdu Gminy Iwkowa.

Protokół z kontroli kompleksowej Urzdu Gminy Iwkowa. DG.IX.0931-4-05 Protokół z kontroli kompleksowej Urzdu Gminy Iwkowa. Kontrol przeprowadzono w dniach od 13 maja do 3 czerwca 2005 r Kontrol przeprowadził (na podstawie upowanie - znak: DG.IX.0939-4-05

Bardziej szczegółowo

Wyjanie w trakcie kontroli udzielała Pani Danuta Kielian - Skarbnik Gminy Skrzyszów, oraz inni pracownicy w zakresie swoich kompetencji.

Wyjanie w trakcie kontroli udzielała Pani Danuta Kielian - Skarbnik Gminy Skrzyszów, oraz inni pracownicy w zakresie swoich kompetencji. FB.V.0932-19-06 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Skrzyszów, przez Bogdana Szura - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli kompleksowej Urzdu Gminy Trzciana.

Protokół z kontroli kompleksowej Urzdu Gminy Trzciana. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Biuro Dyrektora Generalnego DG.IX.0931-5-06 Protokół z kontroli kompleksowej Urzdu Gminy Trzciana. Kontrol przeprowadzono w dniach od 3 do 20 lipca 2006 r. Kontrol

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. 10) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz.U. Nr 91, poz. 577 z póź. zm.)

P R O T O K Ó Ł. 10) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz.U. Nr 91, poz. 577 z póź. zm.) ŚR. XIV. ET.0932-10-05 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 10 sierpnia 2005 r., w Urzędzie Gminy Wietrzychowice województwo małopolskie, przez członków Zespołu Kontrolnego: 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r.

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.112.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.

Protokół. Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r. FB.V.0932-14-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Szczucin przez Mari Szarek - starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

FB.V PROTOKÓŁ

FB.V PROTOKÓŁ FB.V.0932-28-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca w dniach od 22 sierpnia do 08 wrzenia 2005 r. przez pracownika Wydziału Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

FB.V Kraków,

FB.V Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI FB.V.0934-3-07 Kraków, 12.11.2007 Pan Marian Gil Prezes Stowarzyszenia Romów w Krakowie Os. Złotej Jesieni 6/33 31 831 Kraków Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Finansów

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu KA.I.0931-2-08 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Gminy Budzów, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej Gminy Charsznica, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej Gminy Charsznica, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Biuro Dyrektora Generalnego DG.II.0931-19-06 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Gminy Charsznica, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kontrol przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu.

Kontrol przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu. FB.V.0932-10-06 P r o t o k ó ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Łukowica w dniach od 03 kwietnia do 21 kwietnia 2006roku przez Grzegorza Gach starszego inspektora Wydziału Finansów

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 15/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 15/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. FB.V.0932-9-05 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Miasta Czchów przez Małgorzat Burchart - starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie al. Solidarnoci 5-9.

Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie al. Solidarnoci 5-9. FB.V.0932-46-04 P R O T O K Ó Ł Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie al. Solidarnoci 5-9. Kontrol w dniach od 19 listopada do 02 grudnia 2004 r. przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

FB.V Protokół

FB.V Protokół FB.V.0932-31-05 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Korzenna w dniach od 05 do 26 wrzenia 2005 roku (z uzasadnion przerw w dniu 16.09.2005 r.) przez Mari Opok starszego inspektora

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

Kontrol przeprowadzono na podstawie upowanienia 47/05 w dniach od 18 do 26 padziernika 2005 r.

Kontrol przeprowadzono na podstawie upowanienia 47/05 w dniach od 18 do 26 padziernika 2005 r. FB.V.0932-36-05 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie Al. Solidarnoci 5-9 przez Mari Szarek starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu

Bardziej szczegółowo

Czarnków, wrzesie 2009 rok

Czarnków, wrzesie 2009 rok Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY zza okrreess od 01 ssttycczzniia do 31 ssiieerrpniia 2009 rr..

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku przeprowadzonej kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku przeprowadzonej kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-11-06 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Miejskim w Niepołomicach przy Placu Zwycistwa 13, 32 005 Niepołomice w dniach od 18 maja do 07 czerwca 2006 r. (z uzasadnion przerw

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

FB.V Protokół

FB.V Protokół FB.V.0932-7-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Kamionka Wielka w dniach od 6 do 23 marca 2006 r. przez Mari Opoka, inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budetu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Urzdzie Miejskim w Wadowicach przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Urzdzie Miejskim w Wadowicach przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Biuro Dyrektora Generalnego DG.II.0931-10-06 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Urzdzie Miejskim w Wadowicach przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu

Bardziej szczegółowo

Kontrol przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu.

Kontrol przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu. FB.V.0932-13-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Łcko w dniach od 30 maja do 20 czerwca 2006 r. przez Grzegorza Gach starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł ŚR. XIV. ET

P R O T O K Ó Ł ŚR. XIV. ET ŚR. XIV. ET.0932-17-05 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2005 r., w Urzędzie Gminy Trzciana województwo małopolskie, przez członków Zespołu Kontrolnego: 1. mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r.

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r. FB.V.0932-31-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych, przy ulicy Vetulaniego 1a, 30 965 Kraków, zwanym w dalszej czci protokołu ZJPK przez starszego

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE.

Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE. Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE Budet 2003 rok Budet Powiatu Limanowskiego na rok 2003 Dz. Rozdz. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r.

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Projekt Cz 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 15 i 16 maja 2006 r., w Urzdzie Miejskim w Czchowie województwo małopolskie, przez:

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 15 i 16 maja 2006 r., w Urzdzie Miejskim w Czchowie województwo małopolskie, przez: R. XI. ET.0932-6-06 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 15 i 16 maja 2006 r., w Urzdzie Miejskim w Czchowie województwo małopolskie, przez: 1. mgr Edyt Tomczyk Referenta w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Urzdzie Miasta Nowy Targ przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Urzdzie Miasta Nowy Targ przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie DG.II.0931-14-05 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Urzdzie Miasta Nowy Targ przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Kontrol

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Uchwalony plan finansowy Zwizku na 2008 rok wynosił: dochody 1.130.200 zł wydatki 1.735.000 zł Planowany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 FN-0913/13/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1 84-200 Wejherowo Termin i miejsce przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku Schematy ewidencji Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu 1. Schemat ewidencji dochodów

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Uchw ała Nr 68/221/16 Zarządu Pow iatu Opoczyńskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sp rawie zmi an w budżecie n a 201 6 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31 padziernika 2014 roku. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zarzdzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31 padziernika 2014 roku. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zarzdzenie Nr 95/014 Wójta Gminy Urzdów z dnia 31 padziernika 014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art 30 i 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków.

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe W Wejherowie Protokół Z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z siedzib przy ul. Transportowej 4. Kontrol w dniach 09 13.01. 2006 r. na

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZESTWA I ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO BZ.VI.J.0931-1-08 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ZESPÓŁ KONTROLNY WYDZIAŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO MUW W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015 Projekt z dnia 22 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.49.2015 Kraków, 05.10.2015 r. Pan Leszek Skowron Wójt Gminy Korzenna 33-322 Korzenna 325 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. Zasadność wykorzystania środków finansowych na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

I. Zasadność wykorzystania środków finansowych na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi. ŚR.XIII.0931-10-05 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ropa w dniach 16-17 czerwca 2005 r. Kontrolę przeprowadziły : 1. Urszula Storch Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Nowym

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo