KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"

Transkrypt

1 KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego KATEGORIA I NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 1. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińskomazurskiego. 2. Konkursem objęte są wszelkie zrealizowane inicjatywy (projekty) organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, skierowane na rzecz pożytku publicznego. 3. Konkurs organizowany jest co roku. Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy biorące udział w poprzednich edycjach Konkursu, które nie były nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach Konkursu. 4. Zgłoszenia inicjatyw (projektów) mogą dokonywać organizacje oraz osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe. Zgłoszenie może dotyczyć również własnej inicjatywy. 5. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Staromiejska 16/7, Olsztyn. 6. W ramach Konkursu mogą być przyznane nagrody rzeczowe i honorowe (wyróżnienia). 7. Nagrodę rzeczową wartości 4000 zł może otrzymać organizacja, która została laureatem konkursu. Laureat otrzymuje także statuetkę Godni Naśladowania. 8. Kapituła może dokonać innego podziału nagród. 9. Kapituła może nie przyznać nagrody, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych inicjatyw nie spełnia kryteriów wymaganych do przyznania nagrody. 10. Ocena inicjatyw organizacji przeprowadzana będzie w oparciu o następujące kryteria: społeczne znaczenie; wpływ na rozwój i konkurencyjność regionu; umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację umiejętność zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu; innowacyjność; stabilność; stosowanie przez organizację sposobów działania nie budzących wątpliwości etycznych; umiejętność podejmowania przez organizację współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi regionu. 11. Członkami Kapituły Konkursu są przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego. Kapituła może zaprosić do swojego składu przedstawicieli fundatorów nagród. 12. Członkiem Kapituły nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne powiązania z podmiotami składającymi inicjatywę do konkursu, tj.: a. która jest członkiem, wolontariuszem, członkiem władz organizacji zgłaszającej inicjatywę, b. pozostaje z członkami władz organizacji zgłaszającej inicjatywę w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 13. Decyzje w ramach Kapituły podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Kapituły. 14. Za organizację pracy Kapituły odpowiada jej Przewodniczący. 15. Obsługę Kapituły zapewnia sekretariat Rady. 16. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje na dorocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 17. Regulamin Konkursu i jego zmiany zatwierdza Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2 WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Załącznik do Kategorii I Konkursu do Konkursu Godni Naśladowania na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego Uwaga do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy już zrealizowane przez organizację INFORMACJE O ORGANIZACJI 1. Nazwa i siedziba organizacji 2. Adres do korespondencji (adres pocztowy, telefon, fax, adres poczty elektronicznej) 3. Liczba członków organizacji 4. Data rejestracji, nr KRS 5. Skład osobowy władz 6. Liczba pracowników zatrudnionych na stale 7. Cele statutowe organizacji 8. Główne osiągnięcia 9. Roczny budżet z ostatniego roku budżetowego INFORMACJE O INICJATYWIE 10. Opis inicjatywy zgłaszanej na konkurs i okres jej funkcjonowania 11. Prezentacja autora lub autorów inicjatywy 12. Znaczenie inicjatywy dla swojej społeczności (proszę uzasadnić) 13. Partnerzy i wolontariusze biorący udział w realizacji inicjatywy 14. Łączna kwota środków finansowych zaangażowanych w realizację inicjatywy Ponadto do wniosku proszę dołączyć: a. obligatoryjnie Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok Rekomendacje osób, organizacji i instytucji dotyczące inicjatywy Materiały ilustrujące inicjatywę b. dodatkowo Materiały promocyjne organizacji Inne materiały Uwaga: Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione statutowo do reprezentowania organizacji. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 31 maja br. w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego: ul. Staromiejska 16/7, Olsztyn. Tel lub kom ,

3 KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego KATEGORIA II NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ SAMORZĄDU W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 1. Konkurs jest adresowany do samorządów szczebla gminnego i powiatowego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 2. Konkursem objęte są wszelkie zrealizowane i wdrożone inicjatywy samorządów (gminnych i powiatowych) dokonane we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub na ich rzecz. 3. Konkurs organizowany jest co roku. Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy zrealizowane wyłącznie w bieżącym roku, chyba, że są to inicjatywy wieloletnie. 4. Zgłoszeń inicjatyw współpracy mogą dokonywać: organizacje, reprezentacje sektora pozarządowego (gminne i powiatowe), osoby fizyczne, osoby prawne, kościoły, związki wyznaniowe oraz same samorządy w imieniu własnym. 5. Zgłoszenie musi być złożone na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Poprawnie wypełniony formularz musi być złożony w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego: ul. Staromiejska 16/7, Olsztyn. 6. W ramach konkursu przyznany będzie co roku jeden tytuł: Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim oraz statuetkę Godni Naśladowania. 7. W szczególnych przypadkach mogą być przyznawane wyróżnienia. 8. W przypadku, gdy Kapituła uzna, iż żadna inicjatywa nie spełnia kryteriów wymaganych do przyznania tytułu, Kapituła przyzna jedynie wyróżnienia. 9. Przez inicjatywy rozumie się m.in.: roczne programy współpracy, zasady współpracy/karty współpracy (dokumenty regulujące praktykę współpracy), programy społeczne, wspólnie opracowane i zrealizowane projekty i przedsięwzięcia itp. 10. Ocena zgłoszonych inicjatyw dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: przejrzysty system współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi wyrażony przyjętymi dokumentami: Rocznym programem współpracy, Zasadami współpracy itp.; zapisy w strategiach rozwoju i innych dokumentach prawa lokalnego zapewniających partycypację organizacji w zarządzaniu wspólnotą lokalną; udział organizacji w tworzeniu ww dokumentów; znaczenie inicjatywy w zakresie rozwoju sektora pozarządowego; partnerstwo udział organizacji pozarządowych w opracowywaniu i wdrażaniu inicjatywy; innowacyjność; stabilność. 11. Podmiot zgłaszający inicjatywę musi dostarczyć opinię gminnej lub powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych. W razie braku reprezentacji innego reprezentatywnego gremium organizacji pozarządowych. 12. Członkami Kapituły Konkursu są przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kapituła może zaprosić do swojego składu przedstawicieli fundatorów nagród. 13. Członkiem Kapituły nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne powiązania z podmiotami składającymi inicjatywę do konkursu, tj.: a. która jest członkiem, wolontariuszem, członkiem władz podmiotów zgłaszających inicjatywę, b. pozostaje z członkami władz podmiotów zgłaszających inicjatywę w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 14. Decyzje Kapituły podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. 15. Za organizację pracy Kapituły odpowiada jej Przewodniczący wybrany spośród członków Kapituły. 16. Obsługę Kapituły zapewnia sekretariat Rady. 17. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje na dorocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 18. Regulamin Konkursu i jego zmiany zatwierdza Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4 WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Załącznik do Kategorii II Konkursu do Konkursu Godni Naśladowania na najlepszą inicjatywę samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi Uwaga do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy już zrealizowane przez samorząd, chyba, że są to inicjatywy wieloletnie 1. Nazwa i siedziba samorządu 2. Adres do korespondencji (adres pocztowy, telefon, fax, adres poczty elektronicznej) 3. Dotychczasowa działalność samorządu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym ilość i kwota przyznanych dotacji (w ostatnim roku) 4. Współpraca z reprezentacją sektora pozarządowego w wymiarze powiatowym lub gminnym 5. Opis inicjatywy zgłaszanej na konkurs i okres jej funkcjonowania 6. Prezentacja autora lub autorów inicjatywy 7. Znaczenie inicjatywy dla swojej społeczności (proszę uzasadnić) 8. Jak inicjatywa była realizowana 9. Dodatkowe uwagi Ponadto do wniosku proszę dołączyć: a. obligatoryjnie Roczny Program Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi Inne dokumenty i zarządzenia dokumentujące współpracę np.: Zasady współpracy, strategie rozwoju, programy społeczne itp. Opinię reprezentacji sektora pozarządowego gminy lub powiatu Materiały ilustrujące inicjatywę (materiały, zdjęcia, wycinki prasowe) b. dodatkowo Materiały promocyjne samorządu zwłaszcza te, w których uwzględniono organizacje pozarządowe Inne materiały Uwaga: Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione statutowo do reprezentowania organizacji lub instytucji. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego: ul. Staromiejska 16/7, Olsztyn, w terminie do 31 maja br. Tel , lub kom

5 KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego KATEGORIA III NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ REPREZENTACJI SEKTORA POZARZĄDOWEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 1. Konkurs jest adresowany do reprezentacji terytorialnych (np. Rady Organizacji Pozarządowych z powiatu lub gminy) i branżowych (np. federacji) organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 2. Konkursem objęte są zrealizowane inicjatywy reprezentacji takie jak np.: wypracowanie zasad współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanie konferencji, seminarium, cyklu szkoleń, współpraca z gminami itp. 3. Konkurs organizowany jest co roku. Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy biorące udział w poprzednich edycjach Konkursu, które nie były nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach. 4. Zgłoszenia inicjatywy do konkursu dokonuje przewodniczący reprezentacji. 5. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Staromiejska 16/7, Olsztyn. 6. Laureat konkursu otrzymuje statuetkę Godni Naśladowania. 7. Kapituła może nie wyłonić laureata, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych inicjatyw nie spełnia kryteriów wymaganych do przyznania nagrody. 8. Ocena inicjatywy przeprowadzana będzie w oparciu o następujące kryteria: znaczenie inicjatywy dla rozwoju sektora pozarządowego; umiejętność zaangażowania organizacji pozarządowych i społeczności do realizacji inicjatywy; umiejętność współpracy z partnerami; umiejętność współpracy z samorządami (jeżeli dotyczy); 9. Członkami Kapituły Konkursu są przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego. Kapituła może zaprosić do swojego składu przedstawicieli fundatorów nagród. 10. Członkiem Kapituły nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne powiązania z podmiotami składającymi inicjatywę do konkursu, tj.: a. która jest członkiem, wolontariuszem, członkiem władz organizacji zgłaszającej inicjatywę, b. pozostaje z członkami władz organizacji zgłaszającej inicjatywę w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 11. Decyzje w ramach Kapituły podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Kapituły. 12. Za organizację pracy Kapituły odpowiada jej Przewodniczący. 13. Obsługę Kapituły zapewnia sekretariat Rady. 14. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje na dorocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 15. Regulamin Konkursu i jego zmiany zatwierdza Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6 WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY do Konkursu Godni Naśladowania na najlepszą inicjatywę reprezentacji sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego Załącznik do Kategorii III Konkursu Uwaga do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy już zrealizowane przez reprezentację 1. Nazwa i siedziba reprezentacji 2. Adres do korespondencji (adres pocztowy, telefon, fax, adres poczty elektronicznej) 3. Liczba członków reprezentacji 4. Skład osobowy władz 5. Dotychczasowa działalność 6. Opis inicjatywy zgłaszanej na konkurs 7. Znaczenie inicjatywy dla sektora pozarządowego (proszę uzasadnić) 8. Dodatkowe uwagi organizacji o inicjatywie Ponadto do wniosku proszę dołączyć: - statut, regulamin itp. działania reprezentacji, - materiały ilustrujące inicjatywę. Uwaga: Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Staromiejska 16/7, Olsztyn w terminie do 31 maja br. Tel lub kom ,

7 KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego KATEGORIA IV NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM 1. Konkurs jest organizowany przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego Fosa w partnerstwie z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego w ramach konkursu Godni Naśladowania. 2. Konkurs na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych stanowi jedną z kategorii konkursu Godni Naśladowania. 3. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i instytucji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. 4. Konkursem objęte są wszelkie zrealizowane inicjatywy (projekty) organizacji pozarządowych oraz instytucji województwa warmińsko-mazurskiego skierowane na rzecz osób starszych. 5. Konkurs organizowany jest co roku. Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy biorące udział w poprzednich edycjach Konkursu, które nie były nagrodzone. 6. Zgłoszenia inicjatyw (projektów) mogą dokonywać organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe. Zgłoszenie może dotyczyć również własnej inicjatywy. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Staromiejska 16/7, Olsztyn w terminie do 31 maja br. Tel , 7. W ramach Konkursu mogą być przyznane nagrody finansowe, rzeczowe i honorowe (wyróżnienia). Laureat otrzymuje także statuetkę Godni Naśladowania. 8. Nagrodę może otrzymać organizacja lub instytucja, która została laureatem konkursu. Nagroda przeznaczona jest na działalność statutową organizacji lub instytucji. 9. Kapituła może nie przyznać nagrody, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych inicjatyw nie spełnia wymaganych kryteriów. 10. Ocena inicjatyw (projektów) przeprowadzana będzie w oparciu o następujące kryteria: znaczenie dla społeczności, a zwłaszcza osób starszych; umiejętność zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu; innowacyjność; systematyczność działań na rzecz osób starszych; ilość i adekwatność partnerów współrealizujących zgłaszaną inicjatywę. 11. Członkami Kapituły Konkursu są: dwóch przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciel Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fosa oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie przewodniczącego. Kapituła może zaprosić do swojego składu przedstawicieli fundatorów nagród. 12. Członkiem Kapituły nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne powiązania z podmiotami składającymi inicjatywę do konkursu, tj.: a. która jest członkiem, wolontariuszem, członkiem władz organizacji zgłaszającej inicjatywę, b. pozostaje z członkami władz organizacji zgłaszającej inicjatywę w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 13. Decyzje w ramach Kapituły podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Kapituły. 14. Za organizację pracy Kapituły odpowiada jej Przewodniczący. 15. Obsługę Kapituły zapewnia biuro Federacji FOSa. 16. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje na dorocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub konferencji organizowanej przez Federację FOSa.

8 17. Regulamin Konkursu i jego zmiany zatwierdza Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w porozumieniu z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Załącznik do Kategorii III Konkursu do Konkursu Godni Naśladowania na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim Uwaga do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy już zrealizowane INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Nazwa i siedziba wnioskodawcy 2. Adres do korespondencji (adres pocztowy, telefon, fax, adres poczty elektronicznej) 3. Cele statutowe wnioskodawcy 4. Charakterystyka działań wnioskodawcy INFORMACJE O INICJATYWIE 5. Opis inicjatywy zgłaszanej na konkurs i okres jej funkcjonowania 6. Prezentacja autora lub autorów inicjatywy 7. Znaczenie inicjatywy dla swojej społeczności, zwłaszcza dla osób starszych (proszę uzasadnić) 8. Partnerzy i wolontariusze biorący udział w realizacji inicjatywy 9. Łączna kwota środków finansowych zaangażowanych w realizację inicjatywy Ponadto do wniosku proszę dołączyć: a. obligatoryjnie Rekomendacje osób, organizacji i instytucji dotyczące inicjatywy Materiały ilustrujące inicjatywę b. dodatkowo Materiały promocyjne wnioskodawcy Inne materiały Uwaga: Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione statutowo do reprezentowania wnioskodawcy. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 31 maja br. w biurze ROWOP przy ul. Staromiejska 16/7, Olsztyn. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela pracownik biura Federacji FOSa pod nr tel

9 KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego KATEGORIA VI ANIMATOR SPOŁECZNY 1. Organizatorem konkursu jest Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego HEROLD i Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur we współpracy z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalnymi Ośrodkami EFS w Elblągu, Ełku i Olsztynie. 2. Konkurs dla animatorów społecznych stanowi jedną z kategorii konkursu Godni Naśladowania. 3. Konkurs jest adresowany do animatorów społecznych, czyli osób, które: - pobudzają aktywność osób, grup i instytucji w środowiskach lokalnych - ożywiają społeczność lokalną inicjując różnego rodzaju działania - pracują z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra. 4. Do konkursu mogą być zgłoszone osoby pełniące w swoich środowiskach funkcję animatora społecznego, według definicji podanej wyżej, ale muszą być zgłoszone przez: - osobę fizyczną, - grupę osób, - organizację pozarządową, - instytucję ze środowiska. 5. Konkurs organizowany jest co roku. Do konkursu mogą być zgłaszani animatorzy społeczni, biorący udział w poprzednich edycjach konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz należy złożyć w biurze ROWOP w Olsztynie, ul. Staromiejska 16/7, Olsztyn, w terminie do 31 maja br. 6. Laureat konkursu otrzymuje statuetkę Godny Naśladowania. Ponadto otrzymuję nagrodę finansową w wysokości zł (finansowana z budżetów Regionalnych Ośrodków EFS) w celu realizacji inicjatywy o charakterze animacyjnym w swojej społeczności lokalnej. Charakter oraz rodzaj kosztów związanych z inicjatywą musi być uzgodniony z organizatorami konkursu. 7. Laureat konkursu jest zgłaszany przez organizatorów konkursu do ogólnopolskiego konkursu dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej. 8. Kapituła może nie wyłonić laureata, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych inicjatyw nie spełnia kryteriów wymaganych do przyznania nagrody. 9. Ocena inicjatywy przeprowadzana będzie w oparciu o następujące kryteria: jakość opisanej działalności kandydata/kandydatki, w szczególności aktywność na rzecz społeczności lokalnej, jakie funkcje animatora społecznego i w jaki sposób spełnia kandydat/kandydatka: - angażowanie - ułatwianie - edukowanie - zachęcanie - wzmacnianie - wyrównywanie szans - ewaluowanie, mierzenie zmiany społecznej przesłane rekomendacje min. 1 osoby ze środowiska, w którym kandydat/kandydatka działa. 10. Członkami Kapituły Konkursu są przedstawiciele (po jednej osobie): - Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD - Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur - Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Regionalnych Ośrodków EFS w Elblągu, Olsztynie, Ełku.

10 11. Członkiem Kapituły nie może być osoba mająca formalne lub nieformalne powiązania z osobami/ podmiotami składającymi kandydata/kandydatkę do konkursu. 12. Decyzje w ramach Kapituły podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Kapituły. 13. Za organizację pracy Kapituły odpowiada jej Przewodniczący. 14. Obsługę Kapituły zapewnia sekretariat Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD. 15. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje na dorocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 16. Regulamin Konkursu i jego zmiany zatwierdza Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w porozumieniu z Siecią Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD. WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY do Konkursu Godni Naśladowania kategoria: animator społeczny Załącznik do Kategorii V Konkursu INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata/kandydatkę 2. Adres do korespondencji (adres pocztowy, telefon, fax, adres poczty elektronicznej) 3. Nazwa organizacji/instytucji zgłaszającej (proszę wypełnić w przypadku gdy kandydat/kandydatka są zgłaszani w imieniu organizacji/instytucji) 4. Adres do korespondencji (proszę wypełnić w przypadku gdy kandydat/kandydatka są zgłaszani w imieniu organizacji/instytucji) INFORMACJE O KANDYDACIE/KANDYDATCE 5. Imię i nazwisko kandydata/kandydatki 6. Nazwa organizacji/instytucji z którą związany jest kandydat/kandydatka (proszę wypełnić w przypadku gdy kandydat/kandydatka reprezentuje jakąś organizację/instytucję) 7. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata/kandydatki 8. Opis działalności kandydata/kandydatki (max. 2 strony) Ponadto do wniosku proszę dołączyć: a. obligatoryjnie min. 1 Rekomendację osób, organizacji lub instytucji dotyczącą kandydata/kandydatki b. dodatkowo artykuły prasowe, zdjęcia itp. prezentujące działania animacyjne kandydata/kandydatki Inne materiały Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w terminie do 31 maja br. do Biura ROWOP w Olsztynie, ul. Staromiejska 16/7, Olsztyn, w terminie do 31 maja br. Tel lub kom , Wszelkich informacji na temat tej kategorii konkursu udziela przedstawiciel Sieci HEROLD Maciej Bielawski pod nr tel lub mailowo:

REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015

REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015 REGULAMIN KONKURSU LIDER NGO 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Koszalinie. 2. Realizacją konkursu w 2015r. zajmuje się Pracownia Pozarządowa (zwana dalej Realizatorem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Małopolskie Wektory Współpracy. Wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Regulamin Konkursu Małopolskie Wektory Współpracy. Wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Regulamin Konkursu Małopolskie Wektory Współpracy Wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Patronat Honorowy: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

R E G U L A M I N RADY ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH R E G U L A M I N RADY ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych (zwanej dalej Radą) określa strukturę Rady, tryb powoływania jej członków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOSZALIŃSKI LIDER NGO 2016

REGULAMIN KONKURSU KOSZALIŃSKI LIDER NGO 2016 REGULAMIN KONKURSU KOSZALIŃSKI LIDER NGO 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs ogłoszony jest przez Urząd Miejski w Koszalinie. 2. Realizacją konkursu w 2016r. zajmuje się Pracownia Pozarządowa (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2011

REGULAMIN KONKURSU SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2011 REGULAMIN KONKURSU SOPOCKI WOLONTARIUSZ ROKU 2011 I. Postanowienia Ogólne: 1. Organizatorem konkursu Sopocki Wolontariusz Roku jest Sopockie Centrum Wolontariatu - Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu Przyjazna Wieś na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych

REGULAMIN. konkursu Przyjazna Wieś na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych REGULAMIN konkursu Przyjazna Wieś na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych 1. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015 REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Twórczych oraz Urząd Miasta Tarnowa. 2. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów

Bardziej szczegółowo

PROOBYWATELSKI SAMORZĄD LOKALNY Edycja REGULAMIN

PROOBYWATELSKI SAMORZĄD LOKALNY Edycja REGULAMIN PROOBYWATELSKI SAMORZĄD LOKALNY Edycja 1. 2016 REGULAMIN Strona 1 1 Regulamin określa zasady nominowania i przyznawania wyróżnień PROOBYWATELSKI SAMORZĄD LOKALNY w województwie kujawsko-pomorskim w 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Dojrzały sprzedawca i Dojrzały usługodawca

REGULAMIN KONKURSU. Dojrzały sprzedawca i Dojrzały usługodawca REGULAMIN KONKURSU Dojrzały sprzedawca i Dojrzały usługodawca I. INFORMACJE OGÓLNE 1 1.Organizatorem Konkursu Dojrzały sprzedawca i Dojrzały usługodawca jest Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2013

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2013 REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2013 I. Postanowienia ogólne 1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" mieszczące się przy ul. Niecałej 4/5a, 20-080 w Lublinie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2011

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2011 REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2011 I. Postanowienia ogólne 1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" mieszczące się przy ul. Niecałej 4/5a, 20-080 w Lublinie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2010. I. Preambuła

REGULAMIN KONKURU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2010. I. Preambuła REGULAMIN KONKURU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2010 I. Preambuła Celem konkursu DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2010 jest zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej znaczenia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU DOBRY KLIMAT DLA RODZINY O NAGRODĘ PARY PREZYDENCKIEJ

WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU DOBRY KLIMAT DLA RODZINY O NAGRODĘ PARY PREZYDENCKIEJ WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU DOBRY KLIMAT DLA RODZINY O NAGRODĘ PARY PREZYDENCKIEJ NUMER WNIOSKU. (wypełnia Sekretariat Konkursu) DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU. (wypełnia Sekretariat Konkursu) INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2016

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2016 REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami Konkursu są Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy i Wójt Gminy Oleśnica.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1064./14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 16 kwietnia 2014 r. Prezydent Miasta Krosna ogłasza konkurs pt. Zasłużony dla Wolontariatu 2014 REGULAMIN KONKURSU I. CEL KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Konkurs Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki

Konkurs Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki Konkurs Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki w ramach marki INNOSILESIA 2013 1 1. Cel konkursu: a) Promocja idei współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorstw i nauki w województwie śląskim. b) Promowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum XI edycja, rok 2016

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum XI edycja, rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr 1314/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 939/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 sierpnia 2015 roku. w sprawie: ogłoszenia konkursu

Zarządzenie Nr 939/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 sierpnia 2015 roku. w sprawie: ogłoszenia konkursu Zarządzenie Nr 939/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KONKURSOWY

FORMULARZ KONKURSOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DLA NAJLEPSZYCH ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 302/13 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 11 października 2013 r.

Uchwała Nr 302/13 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 11 października 2013 r. Uchwała Nr 302/13 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu Wolontariusz Roku Powiatu Bolesławieckiego Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014 REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014 I. Postanowienia ogólne 1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" mieszczące się przy ul. Niecałej 4/5a, 20-080 w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich Załącznik do Uchwały Nr 1717/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2012 roku Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich REGULAMIN Rozdział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W II EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W II EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO I. Dane zgłaszającego Imię i nazwisko lub nazwa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W II EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO Forma prawna (osoba fizyczna, stowarzyszenie, fundacja, itp.): Dane teleadresowe: miejscowość:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W IV EDYCJI KONKURSU zdolne NGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W IV EDYCJI KONKURSU zdolne NGO I. Dane zgłaszającego Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W IV EDYCJI KONKURSU zdolne NGO Forma prawna (osoba fizyczna, stowarzyszenie, fundacja, itp.): Dane teleadresowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII KONKURSU KRYSZTAŁOWEJ KONICZYNY Im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans a

REGULAMIN XII KONKURSU KRYSZTAŁOWEJ KONICZYNY Im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans a REGULAMIN XII KONKURSU KRYSZTAŁOWEJ KONICZYNY Im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans a I. OPIS KONKURSU Cele Konkursu: Wyróżnić ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach

Bardziej szczegółowo

KONKURS. Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa

KONKURS. Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ SOŁECKI NAJLEPSZA INICJATYWA I. ORGANIZATORZY KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 191/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 LUTEGO 2015r.

UCHWAŁA NR 191/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 LUTEGO 2015r. UCHWAŁA NR 191/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 LUTEGO 2015r. W SPRAWIE: Zatwierdzenia regulaminu Plebiscytu Moje Innowacyjne Otoczenie Moja Innowacyjna Gmina, organizowanego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU

REGULAMIN LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU REGULAMIN LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU LUBLINIEC 2015 Regulamin konkursu Gala Wolontariatu pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego i Burmistrza Miasta Lublińca I. Celem konkursu jest: a) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne. Dobre Stypendia 2014. Marzeniom trzeba pomagać!

Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne. Dobre Stypendia 2014. Marzeniom trzeba pomagać! Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne Dobre Stypendia 2014 Marzeniom trzeba pomagać! I. Organizatorzy i cel Konkursu 1. Organizatorem Konkursu na najlepsze programy stypendialne Dobre Stypendia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Lider ekonomii społecznej 2014 rok

Regulamin Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Lider ekonomii społecznej 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1509/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. Regulamin Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Lider ekonomii społecznej 2014 rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 61/1322/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2015 r. REGULAMIN przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji

Bardziej szczegółowo

Laur Krajeński 2015. 2 Organizacja konkursu

Laur Krajeński 2015. 2 Organizacja konkursu Regulamin konkursu o Laur Krajeński za najciekawszą inicjatywę krajeńską zrealizowaną w 2015 r. przez organizacje pozarządowe i samorządy na terenie Krajny Laur Krajeński 2015 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU

REGULAMIN II LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU REGULAMIN II LUBLINIECKIEJ GALI WOLONTARIATU LUBLINIEC 2014 Regulamin konkursu II Gali Wolontariatu Powiatu Lublinieckiego I. Celem konkursu jest: a) Prezentacja i promocja wolontariatu, b) Wyrażanie podziękowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych pn. Bezpieczeństwo imprez sportowych.

Regulamin Konkursu na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych pn. Bezpieczeństwo imprez sportowych. Regulamin Konkursu na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych pn. Bezpieczeństwo imprez sportowych. 1. 1. Organizatorem Konkursu, pn. Bezpieczeństwo imprez sportowych, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum IX edycja, rok 2014

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum IX edycja, rok 2014 REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum IX edycja, rok 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nagrodę Amicus Hominum przyznaje

Bardziej szczegółowo

Pomorska Rada Przedsiębiorczości

Pomorska Rada Przedsiębiorczości Regulamin Konkursu o Nagrodę Pomorską GRYF GOSPODARCZY 2017 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD... w dziedzinie kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN

Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim I. CELE: REGULAMIN wyłonienie najciekawszych projektów upowszechniających aktywność

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Nyskiego. Rozdział 1. Zasady obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Nyskiego

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Nyskiego. Rozdział 1. Zasady obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Nyskiego Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Nyskiego Rozdział 1 Zasady obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Nyskiego 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania Patronatu Honorowego Starosty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PS-WR-063-1/17. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. z dnia 10 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie nr PS-WR-063-1/17. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. z dnia 10 kwietnia 2017 roku Zarządzenie nr PS-WR-063-1/17 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia XI Małopolskiego Plebiscytu Poza Stereotypem Senior Roku 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki 2014 w ramach marki INNOSILESIA. Preambuła

Regulamin konkursu. Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki 2014 w ramach marki INNOSILESIA. Preambuła Regulamin konkursu Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki 2014 w ramach marki INNOSILESIA Preambuła Godło promocyjne (marka) INNOSILESIA, objęte patronatem Marszałka Województwa, zostało powołane w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Lider ekonomii społecznej 2016

Regulamin Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Lider ekonomii społecznej 2016 Regulamin Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Lider ekonomii społecznej 2016 1 Cele Konkursu 1. Celami konkursu są: 1) upowszechnianie wiedzy o sposobach integracji społecznej i zawodowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W V EDYCJI KONKURSU zdolne NGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W V EDYCJI KONKURSU zdolne NGO I. Dane zgłaszającego Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W V EDYCJI KONKURSU zdolne NGO Forma prawna (osoba fizyczna, stowarzyszenie, fundacja, itp.): Dane teleadresowe:

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru inicjatyw w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Zasady naboru inicjatyw w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Zasady naboru inicjatyw w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady naboru zadań publicznych w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Laur Krajeński 2015. 2 Organizacja konkursu

Laur Krajeński 2015. 2 Organizacja konkursu S t r o n a 1 Regulamin konkursu o Laur Krajeński za najciekawszą inicjatywę krajeńską zrealizowaną w 2015 r. przez organizacje pozarządowe i samorządy na terenie Krajny Laur Krajeński 2015 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I Wykaz zadań konkursowych oraz środki finansowe przeznaczone na ich realizację.

I Wykaz zadań konkursowych oraz środki finansowe przeznaczone na ich realizację. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1334/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 grudnia 2007r. REGULAMIN otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Najlepsza Pozarządowa Inicjatywa Transgraniczna. Najlepsza inicjatywa dotycząca współpracy polsko-słowackiej w ramach III sektora

Regulamin Konkursu. Najlepsza Pozarządowa Inicjatywa Transgraniczna. Najlepsza inicjatywa dotycząca współpracy polsko-słowackiej w ramach III sektora Regulamin Konkursu Najlepsza Pozarządowa Inicjatywa Transgraniczna Najlepsza inicjatywa dotycząca współpracy polsko-słowackiej w ramach III sektora ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1 Idea Konkursu 1. Ideą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej (wypełnia Uczestnik Konkursu) NAZWA UCZESTNIKA KONKURSU KATEGORIA KONKURSOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ODKRYWCA 2017 Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki

Regulamin Konkursu ODKRYWCA 2017 Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego nr 21/963/17 z dnia 31 maja 2017 r. Regulamin Konkursu ODKRYWCA 2017 Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do...

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do... 1 WNIOSEK KONKURSOWY w Konkursie na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy - nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1)

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1) REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1) [tekst ujednolicony] 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY REGULAMIN REKRUTACJI I DZIAŁANIA ZESPOŁÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH W RAMACH PROJEKTU RADOM SIŁA WSPÓŁPRACY 1 PODSTAWOWE DEFINICJE: Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Projekcie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne. Dobre Stypendia Marzeniom trzeba pomagać!

Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne. Dobre Stypendia Marzeniom trzeba pomagać! Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne Dobre Stypendia 2012 Marzeniom trzeba pomagać! I. Organizatorzy i cel Konkursu 1. Organizatorem Konkursu na najlepsze programy stypendialne Dobre Stypendia

Bardziej szczegółowo

Promowanie aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN

Promowanie aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN Promowanie aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN I. CELE: wyłonienie najciekawszych projektów promujących

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych 1. Postanowienia ogólne 1. Powstanie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych, zwanej dalej Siecią jest konsekwencją działań projektu Osiemnastka w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego Załącznik do uchwały Nr 27/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 lutego 2015 r. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2015 roku S3KTOR. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2015 roku S3KTOR. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 1708/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.12.2015r. Regulamin konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2015 roku S3KTOR Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł Regulamin ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł Założenia organizacyjne 1 1. Organizatorem konkursu Policjant, który mi pomógł jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIII/2130/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXIII/2130/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXIII/2130/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Konkurs "Wolontariat w akcji

Konkurs Wolontariat w akcji NEWSLETTER dla Organizacji Pozarządowych nr 4/2013 Spis treści: 9 maja 2013 r. 1. Konkurs Wolontariat w akcji 2. Spotkanie informacyjne na temat programu Młodzież w działaniu 3. "Rodzynki z pozarządówki"

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W I EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W I EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO I Dane zgłaszającego Imię i nazwisko lub nazwa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W I EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO Forma prawna (osoba fizyczna, stowarzyszenie, fundacja, itp.): Dane teleadresowe: miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja i cel konkursu.

I. Organizacja i cel konkursu. KONKURS GRANTOWY ODKRYJ E-WOLONTARIAT REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU I. Organizacja i cel konkursu. 1. Konkurs grantowy Odkryj e-wolontariat organizuje Fundacja Dobra Sieć, zwana dalej FDS, wraz z Polsko-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ODKRYWCA 2016 Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki

Regulamin Konkursu ODKRYWCA 2016 Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31/1222/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Regulamin Konkursu ODKRYWCA 2016 Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Odwołując się do określonej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania honorowego patronatu Ośrodka Rozwoju Edukacji. Regulamin. udzielania honorowego patronatu Ośrodka Rozwoju Edukacji

Regulamin udzielania honorowego patronatu Ośrodka Rozwoju Edukacji. Regulamin. udzielania honorowego patronatu Ośrodka Rozwoju Edukacji Regulamin udzielania honorowego patronatu Ośrodka Rozwoju Edukacji Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosku o przyznaniu honorowego patronatu Ośrodka Rozwoju Edukacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum VII edycja, rok 2012.

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum VII edycja, rok 2012. Załącznik do Uchwały Nr 776/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2012 r. REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym Załącznik do uchwały Nr 544/2011 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11.04.2011 roku Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 1 Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 1)

Bardziej szczegółowo

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego 1) [tekst ujednolicony] 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE Projekt z dnia 13 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1265 UCHWAŁA NR VI/58/15 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 24 marca 2015 r.

Białystok, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1265 UCHWAŁA NR VI/58/15 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1265 UCHWAŁA NR VI/58/15 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum X edycja, rok 2015

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum X edycja, rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 1230/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 r. REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Górnośląskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ

Regulamin Górnośląskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ Załącznik do Zarządzenia Nr 516/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. Regulamin Górnośląskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz, nazywana w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym FEDERACJA ORGANIZACJI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO FOSA Federacja FOSa Związek stowarzyszeń działających

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA OTWOCK

STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA OTWOCK STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK Podstawa prawna: PRZYZNAWANIE HONOROWEGO PATRONATU STAROSTY OTWOCKIEGO 1. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016

FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016 FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016 REGULAMIN I. Informacje ogólne 1. Fundusz Animacji Kultury jest realizowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020. 2. Koordynatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pracodawca Roku w Budownictwie

REGULAMIN KONKURSU Pracodawca Roku w Budownictwie REGULAMIN KONKURSU Pracodawca Roku w Budownictwie I. Cel Konkursu Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych pracodawców w budownictwie, którzy ze względu na swoje osiągnięcia zarządzaniu firmą oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006 REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006 Art. 1 Dotacja przeznaczona zostanie na wsparcie niekomercyjnych projektów dotyczących tematyki Unii Europejskiej i członkostwa Polski w jej strukturach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 61/787/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.08.2008r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA OSÓB WYRÓśNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Edycja IV. Rok 2008 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Edycja IV. Rok 2008 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 277/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015

REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1584/62/V/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Gmina

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011. Konkurs wyróżni podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I REGULAMIN KONKURSU Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2011 1. Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin określa cel Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2011, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, warunki

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie PREZYDENT MIASTA SZCZECIN BOP/JG/2016/001 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/168/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/168/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/168/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości

Bardziej szczegółowo