Centrala - tel Sekretariat - tel fax UMOWA Nr 01/EI/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrala - tel. 085 74 58 100 Sekretariat - tel. 085 74 58 101 fax 085 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl. UMOWA Nr 01/EI/2012"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Wodociągi Białostockie Sp. z o.o Białystok ul. Młynowa 52/1 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS NIP Kapitał zakładowy: ,00 zł Centrala - tel Sekretariat - tel fax UMOWA Nr 01/EI/2012 zawarta dnia... w Białymstoku pomiędzy : Wodociągami Białostockimi Sp. z o. o. w Białymstoku ul. Młynowa 52/1, Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Sądzie Gospodarczym XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy ,00 zł zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: A zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: o treści następującej: Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest: 1 PRZEDMIOT UMOWY A) Dostawa licencji VMware, Veeam oraz wykonanie usług modernizacji środowiska wirtualnego w zakresie Novell NOWS. Zakres działań: 1. Dostawa licencji: a. VMware vshere Enterprise i SnS dla serwerów w zapasowej serwerowni na ul. Wysockiego (4 procesory) i. VMware vsphere 5 Enterprise for 1 processor (64 GB vram entitlement per processor) - VS5-ENT-C Umowa na modernizację środowiska teleinformatycznego - Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Strona 1 z 6

2 ii. Basic Support/Subscription for VMware vsphere 5 Enterprise for 1 processor for 1 year - VS5-ENT-G-SSS-C b. Veeam Backup&Replication upgrade do wersji Enterprise (8 procesorów) i. Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware Upgrade from Veeam Backup & Replication Standard Tier A 2. Usługi: a. Aktualizacja systemów OES/SuSe do wersji 11, wymiana sposobu obsługi wolumenów na natywne LINUX-owe b. Aktualizacja ZCM do najnowszej wersji zawartej w pakiecie NOWS c. Aktualizacja GroupWise i Messenger do najnowszej wersji zawartej w pakiecie NOWS d. Wdrożenie systemu zarządzania portami komunikacyjnymi stacji roboczych, w szczególności portami USB Endpoint Security Management w najnowszej wersji zawartej w pakiecie NOWS, e. Wdrożenie Services Desk for Incident Management z pakietu NOWS f. Wdrożenie Data Synchronizer Mobility Pack z pakietu NOWS g. Wdrożenie Novell Vibe OnPrem 3 z pakietu NOWS h. Wdrożenie systemu backupu w wersji Enterprise w oparciu o oprogramowanie Veeam Backup&Replication for VMware: 1. Aktualizacja systemu backupu Veeam Backup&Replication for VMware do najnowszej wersji Enterprise, 2. Konfiguracja zadań replikacji do zapasowej serwerowni na ul. Wysockiego w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego infrastrukturę teletechniczną, 3. Rekonfiguracja istniejących zadań backupowych pod kątem automatycznego sprawdzania poprawności wykonania backupu (SureBackup). B) Dostawa sprzętu (storage, serwery, urządzenia transmisyjne) pod kątem podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemów informatycznych poprzez rozbudowę klastra wirtualizacyjnego. Zakres działań: 1. Zakup nowego sprzętu (2 serwery HP DL380, 2 przełączniki FC StorageWorks, macierz P2000, szafa serwerowa 42U, 2 zasilacze awaryjne 3000VA) a. 2 Serwery DL380G8 o wyposażeniu: 2 procesory E5-2665/2,4GHz/8C, 64GB RAM, 2xFC 8Gbps (81Q), 8xGE, 2x300GB SAS 10k, support 3y 24x7 wraz z niezbędnym osprzętem. b. Macierz P2000fc DC LFF (2 kontrolery 2xFC 8GBps, 2 półki dyskowe, 24x450GB SAS 15k, suport 3y 24x7 wraz z niezbędnym osprzętem) c. 2 przełączniki SAN Switch 8/24 (16 portów aktywnych, suport 3y 24x7 wraz z niezbędnym osprzętem) d. Szafa serwerowa HP 42U z redundantnym systemem dystrybucji zasilania, dedykowana dla dostarczonych urządzeń e. 2 Zasilacze awaryjne APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V SMT3000RMI2U z kartami APC SmartSlot Network Management Card 2 10/100BaseT (RJ45) AP Usługi: a. instalacja nowego sprzętu w klastrze wirtualizacyjnym, migracja maszyn wirtualnych na nowe urządzenia (storage i serwery) lokalizacja: serwerownia przy ul. Młynowej 52/1, b. przeniesienie zwolnionego sprzętu do zapasowej serwerowni na ul. Wysockiego, zbudowanie zapasowego klastra wirtualizacyjnego, modyfikacja systemu backupu i replikacji za pomocą oprogramowania Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware, c. upgrade serwerów wirtualizacyjnych do wersji ESXi 5, upgrade vcenter do wersji 5, aktualizacja VMWARE TOOLS do wersji 5. Umowa na modernizację środowiska teleinformatycznego - Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Strona 2 z 6

3 C) Aktualizacja wsparcia technicznego i subskrypcji Novell Open Workgroup Suite 1- Year Standard Maintenance 170 lic. D) Szkolenie dla administratorów (4 osoby) w zakresie punktów A) i B). E) Dostarczenie zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej. 2 TERMIN REALIZACJI 2.1 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 29 października 2012r. 2.2 Wykonywanie robót odbywać się będzie na ruchu. Terminy prac należy uzgadniać ze służbami eksploatacyjnymi Wodociągów Białostockich. 2.3 Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem. 2.4 Po przekroczeniu terminu umownego, wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 2.5 Zmiana terminów umownych zakończenia robót jest możliwa w następujących przypadkach: - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na podstawie obustronnie zatwierdzonego protokołu; - działania siły wyższej, przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezależne od stron, na których powstanie strony nie miały wpływu i których powstaniu nie mogły zapobiec; za siły wyższe w rozumieniu umowy uważa się klęski żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty normatywne pochodzące od organów władzy lub administracji wydane zgodnie z kompetencjami tych organów, mobilizacje, wojny, embargo, zamknięcie granic, strajki (z wyłączeniem strajków pracowników stron niniejszej umowy oraz podwykonawców) uniemożliwiających całkowite lub częściowe wykonanie umowy. 2.6 W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w pkt 2.5 Strony ustalą nowe terminy wykonania i wprowadzą je pisemnym aneksem do umowy. 3 WYNAGRODZENIE 3.1 Ustala się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy na kwotę netto: zł (słownie:..) 3.2 Do wynagrodzenia określonego w pkt 3.1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %, tj. w wysokości zł (słownie: ) 3.3 Wynagrodzenie brutto przedmiotu umowy:.. zł (słownie:.) 3.4 Fakturowanie za wykonane przedmiotu umowy odbędzie się po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Dopuszcza się fakturowanie częściowe za dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Wystawienie faktury nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania wymienionego w 1 pkt. A), B), C) i obustronnym podpisaniu protokołu dostawy. 3.5 Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez obie strony. 3.6 Terminy płatności faktur: 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek bankowy podany na fakturze VAT. 3.7 W przypadku nie opłacenia faktury w ustalonym terminie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości. 3.8 Wynagrodzenie ustalone w wyniku przetargu może ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego umową. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność zamówienia dodatkowego, którego wykonanie stało się konieczne na skutek Umowa na modernizację środowiska teleinformatycznego - Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Strona 3 z 6

4 zaistniałej sytuacji, której nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, Zamawiający zleci ich wykonanie temu samemu Wykonawcy z wolnej ręki. Wykonawca zobowiązany jest wykonać to zamówienie przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, co zamówienie podstawowe. 4 OBOWIĄZKI STRON 4.1 Zamawiający zobowiązuje się do: a. wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza, b. zapewnienia nadzoru inwestorskiego, c. odbioru przedmiotu umowy zgodnie z wykonanym opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. 4.2 Wykonawca zobowiązuje się do: a. przedłożenia Zamawiającemu co najmniej 1 egzemplarza dokumentacji technicznej w terminie 2 tygodni od terminu zawarcia umowy; b. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wykonanym opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; c. wykonania na własny koszt zaplecza i zabezpieczenia zaplecza z zachowaniem najwyższej staranności; d. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; dbania o należyty porządek w serwerowni. 5 ODBIÓR ROBÓT 5.1 Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy. 5.2 Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) dokumentację powykonawczą i zgrane oprogramowanie systemu na CD (DVD), b) dokumenty poświadczające 36 miesięczną gwarancję producenta w miejscu zainstalowania sprzętu. c) dokumenty licencyjne, poświadczające legalność dostarczonego oprogramowania, d) dokument poświadczający udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, e) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami polskimi oraz wymogami UE, 5.3 Jeżeli Zamawiający uzna, że wykonanie przedmiotu umowy zostało zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego. 5.4 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wykonanie przedmiotu umowy nie zostało zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 5.5 Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę odbioru robót przez Zamawaiającego. 5.6 Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 14 dni kalendarzowych w zależności od spełnienia wymagań określonych w pkt 5.3. i Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 5.8 Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Umowa na modernizację środowiska teleinformatycznego - Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Strona 4 z 6

5 5.9 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz zaproponowaniu terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady Przedstawicielem Zamawiającego nadzorującym wykonanie przedmiotu umowy będzie Pan Robert Skrzymowski 5.12 Przedstawicielem Wykonawcy kierującym wykonanie przedmiotu umowy będzie Pan... 6 KARY UMOWNE 6.1 Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy: a) w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; b) w razie zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru; c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 6.2 Wykonawca może naliczyć kary umowne Zamawiającemu: a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 6.3 Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 1. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 2. Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na zasadach określonych w osobnym porozumieniu, w szczególności na zasadzie wzajemności. 7 GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY 7.1 W protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca dokona pisemnego zapisu lub wystawi oddzielny dokument o udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 7.2 Strony ustalają 24-miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 7.3 Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad uwzględniając możliwości organizacyjno - technologiczne Wykonawcy, nie dłużej jednak niż 14 dni od daty zgłoszenia. 7.4 Wszelkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzone pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji oraz rękojmi. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia zgłoszonej reklamacji na swój koszt w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 7.5 Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Umowa na modernizację środowiska teleinformatycznego - Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Strona 5 z 6

6 8 GWARANCJA POUFNOSCI 8.1 Strony gwarantują zachowanie poufności danych i zobowiązują się do: a) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących Zamawiającego, Wykonawcy i wszystkich aspektów współpracy dotyczących realizacji umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej, b) ochrony poufnych informacji uzyskanych w toku realizacji umowy przy dochowaniu należytej staranności, c) zwrócenia lub zniszczenia na pisemne żądanie dokumentów lub innych nośników informacji poufnych pochodzących od obu Stron, wraz z ich kopiami. 8.2 Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony uzyskały dostęp do informacji, które są wzajemnie poufne, zobowiązują się zachować pełną tajemnicę w tym zakresie i nie udostępniać tych informacji osobom trzecim ani wykorzystywać ich w sposób mogący szkodzić interesom drugiej Strony. 8.3 Żadna ze Stron, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia drugiej Strony, nie może ujawnić istotnych warunków niniejszej umowy. 8.4 W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu tj. Gwarancji poufności, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości ,- zł 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1 Integralną część niniejszej umowy stanowią: a. Załącznik nr 1 SIWZ Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. b. Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy 9.2 Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 9.3 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9.4 Spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy w Białymstoku. 9.5 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 10 ZINSTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W związku z tym, że Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku posiadają Zintegrowany System Zarządzania Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonych wg norm: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 w zakresie współpracy z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. w Białymstoku. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA Umowa na modernizację środowiska teleinformatycznego - Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Strona 6 z 6

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy UMOWA Nr./2012/ABO Zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: MBS-IT Grzegorz Grabowski, ul. Kacza 13, 85-453 Bydgoszcz, NIP: 953-226-31-30, REGON: 091564022, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo