(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii"

Transkrypt

1 1 z :16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup). II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych z systemem deduplikacji, serwera zarządzającego oraz dwóch identycznych systemów dyskowych przechowujących zdeduplikowane dane. Wdrożenie ma polegać na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz na przekazaniu Zamawiającemu praw do oprogramowania (licencji) oraz dokumentacji technicznej/wdrożeniowej. Wykonawca dokona instruktażu z obsługi oferowanego oprogramowania i sprzętu dla trzech pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie komponenty Systemu kopii bezpieczeństwa będą zainstalowane na serwerach w siedzibie głównej Zamawiającego w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14B. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować System kopii bezpieczeństwa o lepszych parametrach. 1. Wymagania ogólne 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski - do oferty

2 2 z :16 należy dołączyć odpowiednie oświadczenia producenta sprzętu i oprogramowania (lub jego polskiego przedstawicielstwa) oraz Wykonawcy Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa - wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie producenta (lub jego polskiego przedstawicielstwa) potwierdzające datę produkcji urządzeń Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta w okresie wymaganym w SIWZ - do oferty należy dostarczyć odpowiednie oświadczenia Wykonawcy i producenta sprzętu Wykonawca musi posiadać autoryzację producentów sprzętu i oprogramowania na dostawę do PKN. - do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu oraz oprogramowania Zaoferowany sprzęt musi posiadać certyfikat zgodności z zainstalowanym system operacyjnym Oferowany sprzęt musi posiadać Deklarację zgodności CE- do oferty należy załączyć Deklarację zgodności CE Wykonawca powinien zapewnić w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejęcie przez producenta oferowanego sprzętu na siebie wszelkich zobowiązań związanych z serwisem - do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie producenta sprzętu Producent oprogramowania oraz producent sprzętu musi posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z EN ISO 9001 lub innymi powszechnie uznawanymi w Unii Europejskiej - do oferty należy załączyć certyfikat Oferowany sprzęt (serwer oraz system dyskowy) musi posiadać trzyletnią gwarancję. Termin skutecznej naprawy 8 godzin od momentu zgłoszenia. Przyjmowanie zgłoszeń 24/dobę 7 dni w tygodniu W przypadku awarii dysków twardych (serwera oraz systemu dyskowego) w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego - wymagane oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu Wymaga się, aby serwis gwarancyjny sprzętu świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski Oferowany sprzęt musi posiadać możliwość odpłatnego przedłużenia okresu serwisu producenta sprzętu (serwera oraz systemu dyskowego) o dwa kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji (dotyczy również pozostawiania dysków twardych u Zamawiającego) - do oferty należy załączyć oświadczenie producenta. 2. Wymagania dotyczące oprogramowania 2.1 Wszystkie komponenty oprogramowania muszą pochodzić od jednego producenta. 2.2 Oprogramowanie powinno umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej oraz wzrostu wolumenu danych. 2.3 Oprogramowanie musi posiadać możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty funkcjonalności backupu (brak preferowanego dostawcy hardware, dla którego dostępna jest bogatsza funkcjonalność). 2.4 Oprogramowanie musi zapewnić funkcjonalność scentralizowanego systemu wykonywania kopii zapasowych w heterogenicznym środowisku (różne systemy operacyjne). 2.5 Oprogramowanie musi posiadać architekturę opartą o centralne repozytorium metadanych (tzw. katalog), w którym przechowywane są istotne informacje nt. wykonanych backupów (między innymi o utworzonych save set-ach i wolumenach, na których zostały one zapisane) oraz zawartości kopii bezpieczeństwa (między innymi o każdym pliku i katalogu, którego kopia bezpieczeństwa została wykonana). 2.6 Oprogramowanie musi zawierać dedykowanych klientów backupu dla systemów Windows, Linux, VMware ESX oraz baz danych SAP/Oracle, Oracle, MS-SQL, Active Directory. 2.7 Licencje na użytkowanie systemu kopii bezpieczeństwa i klientów niezbędnych dla systemów wyszczególnionych w Rozdziale 3 ust. 1 nie będą ograniczone czasowo. 2.8 Oprogramowanie musi posiadać możliwość wykonywania kopii zapasowych na systemy dyskowe, które będą umożliwiały migrację danych na zapasowy system dyskowy i nośniki taśmowe (LTO). System backupowy powinien, tak długo jak dane obecne są na dyskach, wykorzystywać je w procesach restore. 2.9 Oprogramowanie musi obsługiwać posiadaną przez Zamawiającego bibliotekę taśmową DELL PowerVault 136T Oprogramowanie musi posiadać

3 3 z :16 wbudowany mechanizm do tworzenia kopii zapasowych otwartych plików Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa w oparciu o kalendarz Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie zadaniami tworzenia kopii zapasowych wszystkich systemów włączonych w System kopii bezpieczeństwa poprzez ergonomiczny graficzny interfejs użytkownika (ang. GUI) Wymagana jest możliwość pracy w klastrze serwerów z Microsoft Windows również Windows Oprogramowanie musi umożliwiać efektywne przeszukiwanie nośników z kopiami zapasowymi w oparciu o wbudowane narzędzia Oprogramowanie musi posiadać możliwość szyfrowania danych przesyłanych przez sieć LAN Oprogramowanie musi posiadać możliwość deduplikacji danych na kliencie backupowym przed wysłaniem danych przez sieć (dotyczy systemów Windows, SAP/Oracle, Oracle, VMware) Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie różnych strategii wykonywania kopii zapasowych dla poszczególnych obiektów podlegających backupowi (pełna, przyrostowa, różnicowa) Oprogramowanie musi posiadać konsole zarządzania procesami, politykami wykonywania kopii bezpieczeństwa, odtwarzania, zarządzania urządzeniami taśmowymi, mediami. Konsola zarządzania musi posiadać mechanizmy definiowania, autoryzacji oraz zarządzania prawami różnych klas użytkowników Oprogramowanie musi oferować funkcjonalność pozwalającą zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików Oprogramowanie musi umożliwiać generowanie raportów pozwalających na analizę kluczowych elementów - procesów systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa Oprogramowanie musi posiadać mechanizm informowania administratorów o wystąpieniu błędów za pośrednictwem automatycznie generowanych wiadomości poczty elektronicznej Oprogramowanie musi posiadać możliwość zintegrowania się z technologią VCB (VMware Consolidate Backup) celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla systemów Windows), backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz) Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa Active Directory, a następnie odzyskanie pojedynczych obiektów AD Oprogramowanie musi posiadać wbudowany mechanizm umożliwiający automatyczną weryfikację oraz naprawę spójności wewnętrznej bazy indeksów Oprogramowanie musi dokonywać zapisu danych w dedykowanym formacie umożliwiającym odczytanie ich na innym serwerze niż została wykonana kopia bezpieczeństwa Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych SAP/Oracle, Oracle, Microsoft SQL oraz maszyn wirtualnych VMware bez konieczności przerywania ich pracy tzn. w trybie on-line W okresie roku od zakończenia wdrożenia, Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego uaktualnienia wersji oprogramowania do wszystkich ogłoszonych w tym czasie przez producenta nowych wersji Oferowane oprogramowanie musi być nowe, nieużywane oraz pochodzić od autoryzowanego kanału sprzedaży producenta oprogramowania. 3. Wymagania sprzętowe - serwer oraz system dyskowy przechowujący zdeduplikowane dane musi spełniając następujące wymagania: 3.1. Serwer zarządzający Systemem kopii bezpieczeństwa musi spełniać następujące wymagania: Obudowa typu RACK o wysokości 1U Szyny montażowe do szafy typu RACK Co najmniej 2 redundantne zasilacze i wentylatory z możliwością wyjęcia pojedynczego zasilacza lub/i wentylatora w czasie pracy i bez otwierania obudowy Procesor 4- rdzeniowy o częstotliwość minimum 2GHz Co najmniej 4 GB pamięci operacyjnej identyczne dyski twarde SATA hot-plug skonfigurowane w RAID 1, o pojemności minimum 300 GB na jeden dysk Możliwość wyjęcia pojedynczego dysku w czasie pracy i bez otwierania obudowy Czytnik DVD wewnętrzny lub zewnętrzny z interfejsem USB z możliwością bootowania Zainstalowany system operacyjny Windows Server 2003 lub

4 4 z :16 Windows Server 2008 w opcji Standard Edition i w polskiej wersji językowej Sprzęt musi spełniać wymagania oprogramowania opisanego w pkt Co najmniej 2 redundantne porty Ethernet 1 GB Co najmniej 1 sprzętowy kontroler iscsi Co najmniej 1 kontroler typu Fibre Channel Systemy dyskowe (2 identyczne szt.); każdy z 2 egzemplarzy musi spełniać następujące wymagania: redundantne i wymienne kontrolery macierzowe pracujące w układzie activeactive wyposażone w minimum 2GB pamięci Cache każdy i osobne porty Ethernet do zarządzania Co najmniej 4 porty redundantne iscsi 1 Gb/s Co najmniej 6 dysków hot-plug SAS lub SATA po 2TB każdy. (parametr oceniany) Możliwość wyjęcia pojedynczego dysku w czasie pracy i bez otwierania obudowy Sprzęt musi pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 60 dysków hot-plug SAS lub SATA w ramach tego samego systemu dyskowego z możliwością mieszania typów dysków w obrębie macierzy Obsługiwać co najmniej 12 dysków w ramach jednej półki, w technologii SAS i SATA, hot-plug. Pojedynczy system dyskowy musi być w obudowie typu RACK o wysokości maksymalnie 4U (5U w przypadku zasilania zewnętrznego) Szyny montażowe do szafy typu RACK Co najmniej 2 redundantne zasilacze i wentylatory z możliwością wyjęcia pojedynczego zasilacza lub/i wentylatora w czasie pracy i bez otwierania obudowy System dyskowy musi współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows, Linux, VMware. System dyskowy musi pozwalać na współpracę z co najmniej 30 serwerami równocześnie Licencja systemu dyskowego powinna umożliwiać podłączanie minimum 2 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji Możliwość podłączenia serwerów zarówno poprzez sieć IP SAN jak i bezpośrednio Interfejs graficzny GUI do konfiguracji urządzenia Posiadać oprogramowanie sterujące pracą urządzenia z opcją powiadamiania mailem o awarii rezydujące na systemie, bez konieczności dedykowania osobnego serwera dla potrzeb obsługi oprogramowania sterującego Pozwalać na tworzenie co najmniej 64 LUN-ów Obsługiwać sprzętowo poziomy RAID 1, RAID 0, RAID 5, RAID 6, i RAID 10 oraz dodatkowe dyski HotSpare. 4. Wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa 4.1. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje dostarczony sprzęt i oprogramowanie w obecności pracownika Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla 3 pracowników Zamawiającego z obsługi oferowanego sprzętu i oprogramowania. 5. Dokumentacja 5.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację: 1) Techniczną/wdrożeniową, 2) Instrukcje obsługi, 3) Niezbędne licencje. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Dostawa - 20% II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

5 5 z :16 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustalono w kwocie zł. 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr: przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej dołącza się w postaci oryginalnych dokumentów do ofert i składa w jednej kopercie z ofertą. 5. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 6. Wadium wnosi się na czas co najmniej równy okresowi związania ofertą III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie analizy wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów wskazanych w SIWZ. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą (spełnia nie spełnia). III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy: 1. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wdrożeniu systemu kopii zapasowych o wartości co najmniej PLN; 2. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego o wartości co najmniej PLN; 3. Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Wykazu wykonanych wdrożeń systemu kopii zapasowych oraz wykazu dostaw

6 6 z :16 sprzętu z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wdrożenia systemu kopii zapasowych oraz dostawy zostały wykonane w sposób należyty, 3) przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Pisemne zobowiązania, o których mowa powyżej należy załączyć do oferty. 4. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą (spełnia nie spełnia). III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę zł. 2.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust 2b Ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą (spełnia nie spełnia). III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

7 7 z :16 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

8 8 z :16 do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył swoją ofertę na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączył wszystkie wymagane dokumenty określone w niniejszej SIWZ. Brak wyszczególnionego we wzorze oferty załącznika nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego dostarczenia. Formularz oferty powinien być wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć, w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

9 9 z :16 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena Paramtry Techniczne - 40 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: https://aukcje.uzp.gov.pl IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świetokrzyska 14B Warszawa. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świetokrzyska 14B Warszawa pokój 109. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łódź: Budowa portalu internetowego w ramach projektu systemowego pt: Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Numer ogłoszenia: 253282-2010; data zamieszczenia: 17.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo