GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Wrocław, 4 listopada 2014 roku

2 1. 2. Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding Informacje ogólne Opis organizacji Grupy Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Graficzna struktura Grupy Getin Holding i zatrudnienie na dzień Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 3 kwartały 2014 roku Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Inne przychody i koszty operacyjne Odpisy z tytułu utraty wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Ogólne koszty administracyjne Podatek dochodowy Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania wobec klientów Informacje o rezerwach oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku Odpisy aktualizujące wartość aktywów Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Spółki, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Składniki innych całkowitych dochodów Współczynnik wypłacalności Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące dywidend w Grupie Getin Holding Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania Przychody z dywidend Inwestycje w jednostkach zależnych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe i pozostałe zobowiązania Podatek dochodowy Transakcje Getin Holding S.A. z podmiotami powiązanymi Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w III kwartale 2014 roku Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w III kwartale 2014 roku Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Wskazanie postępowań toczących się przed sądem Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta 60 2/60

3 Wybrane dane finansowe 1. Wybrane dane finansowe dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. zł (dane przekształcone, niebadane) w tys. EUR (dane przekształcone, niebadane) Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Wynik z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,25 0,23 0,06 0,05 Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,25 0,22 0,06 0,05 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) (57 214) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (33 780) (7 999) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ) (56 053) (dane (dane przekształcone) przekształcone) Aktywa ogółem Zobowiązania ogółem Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny ogółem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał zakładowy Liczba akcji dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Przychody ogółem Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (87 959) (21 041) 637 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) (39 517) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (84 095) (19 913) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (15 277) ( ) (3 655) (58 793) Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,14 0,01 0,03 0,00 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,14 0,01 0,03 0, Aktywa ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji /60

4 Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: Poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień w wysokości 4,1755 zł oraz na dzień w wysokości 4,1472 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okresy 9 miesięcy zakończone dnia oraz (odpowiednio 4,1803 zł oraz 4,2231 zł). 4/60

5 2. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność kontynuowana Nota (dane przekształcone, niebadane) Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek 2.6 ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat 2.7 (38 870) ( ) (34 976) (73 418) Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej (18 149) Wynik na pozostałych instrumentach finansowych (80) Wynik z pozycji wymiany Strata z tytułu hiperinflacji (zastosowanie MSR 29) (9 121) (25 089) (4 904) (11 614) Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne 2.8 (34 302) (81 107) (21 785) (59 727) Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Przychody operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych 2.9 (43 997) ( ) (48 085) ( ) Ogólne koszty administracyjne 2.10 ( ) ( ) ( ) ( ) Wynik z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy 2.11 (28 053) (55 995) (12 422) Zysk (strata) netto Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Przypadający na udziały niekontrolujące Zysk na jedną akcję: podstawowy z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,15 0,25 0,09 0,23 rozwodniony z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,15 0,25 0,08 0,22 Zysk na akcję (dane przekształcone, niebadane) Zysk netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej (w tys. zł) Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję Zysk podstawowy na akcję ( w zł) 0,15 0,25 0,09 0,23 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję Zysk rozwodniony na akcję (w zł) 0,15 0,25 0,08 0,22 W okresach 9 miesięcy 2014 oraz 9 miesięcy 2013 działalność zaniechana nie wystąpiła. Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 39 stanowią jego integralną część 5/60

6 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane przekształcone, niebadane) Zysk/ (strata) za okres Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (24 602) (79 890) (29 148) (17 320) Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (82 256) (4 770) Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (16) (373) Hiperinflacja (6 669) Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów (16 250) (14 449) Inne całkowite dochody netto 2.18 (77 094) (66 017) Całkowite dochody za okres Przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej Przypadające na udziały niekontrolujące Składniki innych całkowitych dochodów, tj. różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych, wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz efekt przeliczeń hiperinflacyjnych w zakresie różnic kursowych mogą zostać przeniesione w przyszłości do rachunku zysków i strat. Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 39 stanowią jego integralną część 6/60

7 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY BILANS Nota (dane przekształcone) AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansowe, w tym: Dostępne do sprzedaży Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Pozostałe zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał zakładowy Zysk (strata) netto Pozostałe kapitały Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO /60 Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 39 stanowią jego integralną część

8 ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 9 miesięcy zakończony dnia Grupa Kapitałowa Getin Holding Kapitał zakładow y Kapitał zapasow y i zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji w yceny Akcje w łasne Różnice kursow e Św iadczenia w formie akcji składnik kapitałow y Pozostałe kapitały Zysk (strata) netto Kapitał w łasny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Na ( ) Całkow ite dochody za okres (79 391) Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na zyski zatrzymane ( ) - - Skup akcji w łasnych Getin Holding S.A. (80 290) (80 290) (80 290) Emisja akcji Koszty emisji akcji (27) (27) (27) Opcje menedżerskie Podw yższenie kapitału w Idea Bank S.A Nabycie spółki GetBack S.A Dyw idendy w ypłacone Kapitał w łasny ogółem - (3 391) (3 391) Pozostałe (215) (15 901) (161) Transakcje z akcjonariuszami (80 290) ( ) Stan na (80 290) ( ) ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 9 miesięcy zakończone dnia (dane przekształcone, niebadane) Kapitał zakładow y Kapitał zapasow y i zyski zatrzymane Kapitał z aktualizacji w yceny Akcje w łasne Różnice kursow e Św iadczenia w formie akcji składnik kapitałow y Pozostałe kapitały Zysk (strata) netto Kapitał w łasny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Na (10 621) (63 025) Całkow ite dochody za okres (17 200) Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na zyski zatrzymane ( ) - - Umorzenie akcji w łasnych Getin Holding S.A. (1 700) (10 621) Emisja akcji Koszt emisji akcji (28) (28) (28) Opcje menedżerskie Podw yższenie kapitału Idea Bank S.A. (Ukraina) (12) (12) 12 - Zbycie udziałów niekontrolujących Property Solutions FIZAN (601) (111) Dyw idendy w ypłacone (73 110) (73 110) (2 166) (75 276) Pozostałe (6 372) (6 372) (418) (6 790) Transakcje z akcjonariuszami (1 634) ( ) (78 212) (3 105) (81 317) Stan na (80 225) Kapitał w łasny ogółem Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 39 stanowią jego integralną część 8/60

9 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane przekształcone, niebadane) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem: (91 276) ( ) Amortyzacja (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych (180) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (90 247) 525 Odsetki i dywidendy Zmiana stanu należności od banków (68 479) Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy ( ) (4 690) Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) (2 216) Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom ( ) ( ) Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego ( ) ( ) Zmiana stanu pozostałych pożyczek i należności ( ) ( ) Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ( ) ( ) Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (46 135) (30 157) Zmiana stanu innych aktywów ( ) (78 771) Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków i instytucji finansowych ( ) Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) oraz zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zmiana stanu rezerw oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku odroczonego Zmiana stanu pozostałych zobowiązań ( ) Pozostałe korekty (37 367) (45 570) Zapłacony podatek dochodowy (79 349) (20 396) Bieżący podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Odsetki otrzymane Inne wpływy inwestycyjne Wydatki z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych ( ) ( ) Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych - (57 085) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ( ) (53 185) Odsetki zapłacone (507) Inne wydatki inwestycyjne (981) - Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej ( ) ( ) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (82 150) (15 222) Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym (3 392) (75 278) Odsetki zapłacone (10 657) (8 355) Odsetki otrzymane - 85 Inne wpływy/wypływy finansowe (48) Środki pieniężne netto z wykorzystane w działalności finansowej (33 780) Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ) Różnice kursowe netto (37 060) (18 950) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania - - Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 39 stanowią jego integralną część 9/60

10 2.1. Informacje ogólne Getin Holding S.A. ul. Gwiaździsta Wrocław NIP REGON KRS Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej Grupą Kapitałową Getin Holding, Grupą Getin Holding lub Grupą Kapitałową ) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej "Getin Holding", Spółką lub Emitentem ) i jej spółek zależnych. Przeważającym rodzajem działalności Spółki jest prowadzenie inwestycji kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych. Spółka pełni rolę spółki holdingowej Grupy Kapitałowej, a spółki Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w zakresie: - usług bankowych, - usług leasingowych, - usług finansowych. Podmiotem dominującym całej Grupy Getin Holding jest dr Leszek Czarnecki. 10/60

11 2.2. Opis organizacji Grupy Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Śródrocznym skonsolidowanym skróconym sprawozdaniem finansowym za okres 9 miesięcy zakończony objęty został Getin Holding oraz następujące spółki Grupy Getin Holding: Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną: Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Efektywny udział w kapitale Informacje uzupełniające Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi bankow e 61,27% 79,79% Idea Expert S.A. z siedzibą w e Wrocław iu pośrednictw o w zakresie usług finansow ych i ubezpieczeniow ych 61,27% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji Idea Money S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi faktoringow e 61,27% nd Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów GetBack S.A. z siedzibą w e Wrocław iu działalność w indykacyjna 61,27% nd Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów GetBack Recovery S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) pozostała działalność finansow a 61,26% 100,00% GetBack S.A. posiada 99,99% udziałów ; w cześniej RIB Recovery Srl, w którym Romanian International Bank posiadał 100% udziałów Kancelaria Praw na GetBack Mariusz Brysik sp.k. z siedzibą w e Wrocław iu działalność praw nicza 55,70% nd GetBack S.A. posiada 90,91% udziałów Easydebt NSFIZ z siedzibą w Warszaw ie fundusz inw estycyjny 61,27% nd GetBack S.A. posiada 100% udziałów GetBack Investments sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w e Wrocław iu pozostała działalność finansow a 61,27% nd GetBack S.A. posiada 100% udziałów PDK Biznes sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu pośrednictw o w zakresie usług finansow ych 61,27% 79,79% Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów Debito Niestandaryzow any Sekurytyzacyjny Fundusz Inw estycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszaw ie działalność funduszy 61,27% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% jednostek uczestnictw a Property Solutions Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z siedzibą w Warszaw ie działalność funduszy 61,27% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% jednostek uczestnictw a Development System sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu kupno i sprzedaż nieruchomości 61,27% 79,79% Property Solutions FIZAN posiada 100% udziałów Veso Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie kupno i sprzedaż nieruchomości 61,27% 79,79% Property Solutions FIZAN posiada 100% udziałów Veso Investments sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszaw ie kupno i sprzedaż nieruchomości 61,27% 79,79% Property Solutions FIZAN posiada 99,9998% udziałów, Veso Investments sp. z o.o. 0,0002% Sky Tow er Apartamenty sp. z o.o. z siedziba w e Wrocław iu usługi zw iązane w w ynajmen i usługi concierge 61,27% nd Development System posiada 100% udziałów Tax Care S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi rachunkow o - księgow e, doradztw o podatkow e 61,27% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji Tw oja Inicjatyw a Fundacja Wspieranie Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszaw ie działalność fundacji 61,27% 79,79% Tax Care S.A. posiada 100% udziałów Debentures Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z siedzibą w działalność funduszy Warszaw ie 61,27% 79,79% Tax Care S.A. posiada 100% udziałów Idea Leasing S.A. z siedzibą w e Wrocław iu leasing 61,27% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji Idea Leasing sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu leasing, pozostała finansow a działalność usługow a 61,27% nd Idea Leasing S.A. posiada 100% udziałów Idea Leasing sp. z o.o. SKA z siedzibą w e Wrocław iu leasing, pozostała finansow a działalność usługow a 61,26% nd Idea Leasing S.A. posiada 99,99% udziałów VB Leasing Polska S.A. leasing, pozostała finansow a działalność usługow a 61,27% nd Idea Leasing sp. z o.o. posiada 100% udziałów LC Corp Sky Tow er sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu zarządzanie nieruchomościami, projektow anie, nadzór budow lany 61,27% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów Ellisa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 61,27% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów Lion's House sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pośrednictw o w obrocie nieruchomościami i działalność zw iązana z oprogramow aniem 61,27% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów Carlise Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 61,27% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów 11/60

12 Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Efektywny udział w kapitale Informacje uzupełniające MW Trade S.A. z siedzibą w e Wrocław iu usługi finansow e 51,27% 51,27% Carcade sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) leasing 100,00% 100,00% IDEA Bank S.A. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska) usługi bankow e 96,07% 96,07% Od posiadaczem akcji spółki jest Getin Holding, przed tą datą akcje banku posiadała spółka Carcade Carcade Service sp. z o.o. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska) pozostałe usługi 100,00% 100,00% Carcade Polska sp. z o.o. posiada 99,999% udziałów, Carcade sp. z o.o. 0,001% Centr Karaw to sp. z o.o. z siedzibą w Moskw ie (Federacja Rosyjska) sprzedaż samochodów 100,00% nd udziałów Carcade sp. z o.o. posiada 99,999% udziałów, Carcade Service sp. z o.o. 0,001% Carcade Polska sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu usługi finansow e 100,00% 100,00% udziałów Carcade sp. z o.o. posiada 100% udziałów Idea Bank z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina) usługi bankow e 99,28% 99,26% Getin Holding S.A. posiada 92,275% akcji, 7,0077% akcji posiada SF Gw arant Plus sp. z o.o. Idea Leasing sp. z o.o. z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina) leasing 100,00% 100,00% Gw arant Plus sp. z o.o. posiada 100% udziałów Spółka Finansow a Gw arant Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijow ie (Ukraina) usługi factoringow e, udzielania gw arancji i poręczeń oraz pośrednictw o Getin International S.A. posiada 22,937%, 63,798% udziałów zostało skupionych przez 100,00% 100,00% finansow e SF Gw arant Plus, Carcade sp. z o.o. 13,265% Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) usługi bankow e 100,00% 100,00% Getin Holding S.A. posiada 99,99% akcji, Getin International S.A. posiada 0,01% akcji Getin International S.A z siedzibą w e Wrocław iu działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy 100,00% 100,00% Getin International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstw o Luksemburg) działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada 100% akcji spółki Idea Finance sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) pośrednictw o w zakresie usług finansow ych 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada 95,1% udziałów, Idea Bank S.A. (Białoruś) posiada 4,9% udziałów Idea Broker sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) pośrednictw o w sprzedaży ubezpieczeń 100,00% nd Getin International S.A. posiada 95,1% udziałów, Idea Bank S.A. (Białoruś) posiada 4,9% udziałów Białoruski Bank Małego Biznesu S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) usługi bankow e 100,00% 100,00% Getin Holding S.A. posiada 95,5% akcji, Getin International S.A. posiada 0,00035% akcji; BBMB posiada 4,49% skupionych akcji w łasnych Romanian International Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) usługi bankow e 100,00% 100,00% Getin Holding S.A. posiada 99,999% akcji, Getin International S.A. posiada 0,001% akcji Idea Leasing IFN z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) leasing 99,88% nd Romanian International Bank posiada 99,88% udziałów Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) pozostała działalność finansow a 99,99% nd Romanian International Bank posiadał 99,99% udziałów VB Leasing Romania IFN S.A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) leasing 99,98% nd Idea Investment posiadał 100% udziałów VBL Broker de Asigurare SRL z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) pośrednictw o 99,98% nd VB Leasing Romania IFN S.A. posiadał 100% udziałów Na dzień udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach zależnych odpow iada bezpośredniemu udziałow i Grupy w kapitałach tych jednostek. Wyjątek stanow i udział Getin Holding S.A. w Idea Bank S.A. (Polska) - Getin Holding posiada 61,27% udziału w kapitale zakładow ym Idea Banku oraz 61,86% w ogólnej liczbie głosów. W związku z wejściem w życie od dnia MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Grupa przeprowadziła analizę charakteru swojego zaangażowania w posiadanych inwestycjach w celu zidentyfikowania podmiotów, nad którymi sprawuje kontrolę. W wyniku przeprowadzonej oceny nie stwierdzono konieczności wprowadzenia zmian w dotychczasowej strukturze Grupy Kapitałowej. 12/60

13 2.3. Graficzna struktura Grupy Getin Holding i zatrudnienie na dzień Getin Holding 61,27% 51,27% 99,99% 100% Idea Bank (Polska) MW Trade Getin International (Polska) 0,01% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95,1% 100% Tax Care Debito NSFIZ Idea Expert Lion s House Property Solutions FIZAN LC Corp Sky Tower Ellisa Investments Carlise Investments 95,1% Idea Leasing (Polska) Idea Bank (Białoruś) 4,9% Idea Broker Idea Finance (Białoruś) 100% 100% 100% 100% 100% 99,99% 4,9% 100% 100% 100% 100% Twoja Inicjatywa Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Debentures FIZAN PDK Biznes Idea Money GetBack Development System Veso Investments sp. z o.o. 99,9998% 100% Sky Tower Apartamenty 0,0002% Veso Investments sp. z o.o. SKA Idea Leasing sp. z o.o. Idea Leasing sp. z o.o. SKA VB Leasing Polska 99,99% 90,91% 100% 100% GetBack Recovery S.R.L. GetBack Investments Easydebt NSFIZ Kancelaria Prawna GetBack 95,5% 92,275% Idea Bank (Ukraina) 22,937% 7,0077% 0,00035% Getin International (Luksemburg) Białoruski Bank Małego Biznesu (4,49% skupione akcje własne) Gwarant Plus (63,798% - skupione akcje własne) 100% Idea Leasing (Ukraina) 96,0657% IDEA Bank (Rosja) 13,265% 100% Carcade Polska 100% Carcade 0,001% % Carcade Service 99,999% 99,999% 0,001% Romanian International Bank 99,999% 99,99% 99,88% 0,001% % Centr Karawto Idea Investment Idea Leasing IFN 100% VB Leasing Romania 100% VBL Broker de Asigurare 13/60

14 Ilość osób zatrudnionych (w etatach) (dane Zmiana w spółkach Grupy Kapitałowej Getin Holding przekształcone) Getin Holding S.A Grupa Idea Bank (Polska) MW Trade S.A Grupa Carcade (1) (72) Getin International (2) Grupa Idea Bank (Ukraina) (3) (157) Grupa Białoruś (4) (139) Grupa Romanian International Bank (5) Razem w tym: Polska Działalność międzynarodowa (244) (1) Carcade, Idea Bank (Rosja), Carcade Service, Carcade Polska (2) Getin International S.A., Getin International S.a.r.l. (3) Idea Bank (Ukraina), SF Gwarant Plus, Idea Leasing (Ukraina) (4) Idea Bank (Białoruś), Białoruski Bank Małego Biznesu (5) Romanian International Bank, VB Leasing Romania, VBL Broker, Idea Investment 2.4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding obejmuje okres 9 miesięcy zakończony oraz zawiera dane porównywalne za okres 9 miesięcy zakończony , które nie były przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta oraz dane finansowe na dzień , które były przedmiotem badania przez kluczowego biegłego rewidenta. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską ( MSSF-UE ), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF-UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych ( PLN ), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach polskich złotych. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je 14/60

15 czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony Zmiany w stosowanych standardach i interpretacjach Standardy oraz nowe interpretacje obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po : MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Wskazówki odnośnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27 jednostki inwestycyjne, zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się lub po tej dacie), Zmiany do MSR 39 Nowelizacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, zatwierdzone w UE w dniu (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się roku lub po tej dacie). Zastosowanie powyższych standardów i zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości Grupy ani na jej sytuację finansową i wyniki działalności. Poza zmianami opisanymi powyżej, polityka rachunkowości zastosowana do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest spójna z polityką, którą zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. Następujące standardy, zmiany standardów i interpretacji zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale nie weszły jeszcze w życie: Interpretacja KIMSF 21 Opłaty (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie). W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie powyższej interpretacji, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. Według szacunków Grupy, niniejsza interpretacja nie miałaby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałaby zastosowana przez Grupę na dzień bilansowy. 15/60

16 Zmiany prezentacji danych porównywalnych Wpływ zmian zasad rachunkowości i korekty błędu na dane porównywalne Poniżej przedstawiono wpływ przyjętych w 2013 roku zmian zasad rachunkowości dotyczących ujęcia prowizji ubezpieczeniowych (Korekta nr 1) na dane porównywalne prezentowane w niniejszym skonsolidowanym skróconym sprawozdaniu finansowym. W korekcie nr 2 zaprezentowano korektę błędu dotyczącą wyceny depozytów według zamortyzowanego kosztu oraz jej wpływ na dane okresu porównywalnego. Zmiany zasad rachunkowości oraz korekty błędu zostały szczegółowo opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Getin Holding za 2013 rok (odpowiednio w punktach 5.6 i 5.8). SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dane historyczne 1) Dane Korekta nr 1 Korekta nr 2 przekształcone 2) Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) (4 585) ( ) Wynik z tytułu odsetek (4 585) Przychody z tytułu prowizji i opłat (31 599) Koszty z tytułu prowizji i opłat (73 418) (73 418) Wynik z tytułu prowizji i opłat (31 599) Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej Wynik na instrumentach finansowych Wynik z pozycji wymiany Strata z tytułu hiperinflacji (zastosowanie MSR 29) (11 614) (11 614) Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne (59 727) (59 727) Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Przychody operacyjne netto (24 484) (4 585) Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) Zysk (strata) brutto (24 484) (4 585) Podatek dochodowy (17 945) (12 422) Zysk (strata) netto (19 832) (3 714) Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (15 824) (3 714) Przypadający na udziały niekontrolujące (4 008) Zysk na jedną akcję: podstawowy z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,26 (0,02) (0,01) 0,23 rozwodniony z zysku za rok obrotowy (w zł) 0,25 (0,02) (0,01) 0,22 1) wykazane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 9 miesięcy zakończony ) wykazane w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Zmiana prezentacji bilansowych danych porównywalnych W celu lepszego odzwierciedlenia charakteru pozycji bilansowych oraz zapewnienia porównywalności danych finansowych Grupa dokonała poniższej korekty danych porównywalnych w bilansie na dzień (korekta nr 3). 16/60

17 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA Dane historyczne ) korekta nr 3 Dane przekształcone ) Należności od banków (21 058) Kredyty i pożyczki udzielone klientom (37 781) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (2 132) Pozostałe aktywa SUMA AKTYWÓW (19 407) ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania wobec klientów Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (3 187) Pozostałe zobowiązania (16 220) SUMA ZOBOWIĄZAŃ (19 407) Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO (19 407) ) wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 12 miesięcy zakończony ) wykazane w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Wybrane zasady rachunkowości Zasady rachunkowości Grupy zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A za rok zakończony , zatwierdzonym dnia , dostępnym na stronie internetowej Poniżej przedstawiono wybrane zasady rachunkowości stosowane przez Grupę: Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. oraz sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych, sporządzone za odpowiednie okresy sprawozdawcze. Pakiety konsolidacyjne jednostek zależnych, będące podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych i jednolitych zasad rachunkowości zastosowanych dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane chyba, że dowodzą wystąpienia utraty wartości. Jednostki zależne Spółka, niezależnie od charakteru zaangażowania w danej jednostce, określa swój status jednostki dominującej oceniając czy sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji. Spółka sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji w przypadku, gdy z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką. Spółka sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji wtedy i tylko wtedy gdy jednocześnie: a) sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, 17/60

18 b) z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonano inwestycji, podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz c) posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonano inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych. Konsolidacja jednostki, w której dokonano inwestycji rozpoczyna się od dnia, w którym Spółka uzyskuje kontrolę nad jednostką, a ustaje gdy traci nad nią kontrolę. Spółka przypisuje zysk lub stratę i każdy składnik innych całkowitych dochodów do właścicieli jednostki dominującej oraz do udziałów niekontrolujących. Spółka przedstawia udziały niekontrolujące w skonsolidowanym bilansie, w kapitale własnym oddzielnie od kapitału własnego właścicieli jednostki dominującej. Zmiany w udziale własnościowym jednostki dominującej w jednostce zależnej, które nie skutkują utratą przez jednostkę dominującą kontroli nad jednostką zależną, stanowią transakcje kapitałowe. W przypadku, gdy zmienia się część kapitału własnego posiadanego przez udziały niekontrolujące, Getin Holding dokonuje korekty wartości bilansowej udziałów kontrolujących i niekontrolujących w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostce zależnej. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niekontrolujących a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej Spółka odnosi bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje to do właścicieli jednostki dominującej. Jeżeli Spółka utraci kontrolę nad jednostką zależną to: a) wyłącza aktywa (w tym wartość firmy) i zobowiązania byłej jednostki zależnej ze skonsolidowanego bilansu, b) ujmuje wszelkie inwestycje utrzymane w byłej jednostce zależnej w ich wartości godziwej na dzień utraty kontroli, a następnie ujmuje je i wszelkie kwoty wzajemnych zobowiązań byłej jednostki zależnej i jednostki dominującej zgodnie z odpowiednimi MSSF, c) ujmuje zyski lub straty związane z utratą kontroli przypisanie byłej jednostce dominującej Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych szacunków oraz przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Grupy, oparte są o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione. Mimo że szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieżących i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków różnić. Szacunki dokonywane na koniec każdego okresu sprawozdawczego odzwierciedlają warunki, które istniały na te daty (np. kurs walutowy, stopy procentowe, ceny rynkowe). W okresie 9 miesięcy zakończonym obszary, dla których Grupa dokonała szacunków nie uległy zmianie Połączenia jednostek gospodarczych Rozliczenie nabycia GetBack S.A. W dniu (dzień połączenia) grupa Idea Bank nabyła 100% akcji spółki GetBack S.A. za łączną cenę w wysokości 250 mln zł. Cena może ulec zwiększeniu o kwotę 20 mln zł w przypadku, gdy łącznie (i) zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie finansowe spółki GetBack za rok 2014 wykaże zysk netto w wysokości nie niższej niż 35 mln zł oraz (ii) zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie finansowe spółki GetBack za rok 2015 wykaże zysk netto w wysokości nie niższej niż 55,1 mln zł. 18/60

19 Płatność dodatkowa została uwzględniona w wartości godziwej zapłaty za nabywaną spółkę i rozpoznana jako zobowiązanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. Takie ujęcie wynika z faktu wysokiego prawdopodobieństwa realizacji przez spółkę GetBack S.A. zakładanych powyżej wyników finansowych. Poniższa tabela przedstawia wartość godziwą zidentyfikowanych aktywów i zobowiązań przejmowanej jednostki na dzień przejęcia kontroli oraz wynik rozliczenia nabycia. Należności od banków i instytucji finansowych Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej Pozostałe pożyczki i należności Pozostałe aktywa Aktywa ogółem Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Zobowiązania ogółem Aktywa netto ogółem Zapłacona cena Zapłata warunkowa ujęta jako zobowiązanie Wartość firmy Rozliczenie nabycia Idea Money S.A. W dniu (dzień połączenia) grupa Idea Bank nabyła 100% akcji spółki Idea Money S.A. za łączną cenę w wysokości 170 mln zł. Cena może ulec zwiększeniu o kwotę 16 mln zł w przypadku, gdy łącznie (i) zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie finansowe Idea Money za rok 2014 wykaże zysk netto w wysokości nie niższej niż 18 mln zł oraz (ii) zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie finansowe Idea Money za rok 2015 wykaże zysk netto w wysokości nie niższej niż 43,7 mln zł. Płatność dodatkowa została uwzględniona w wartości godziwej zapłaty za nabywaną jednostkę i rozpoznana jako zobowiązanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. Takie ujęcie wynika z faktu wysokiego prawdopodobieństwa realizacji przez spółkę Idea Money S.A. zakładanych powyżej wyników finansowych. Poniższa tabela przedstawia wartość godziwą zidentyfikowanych aktywów i zobowiązań przejmowanej jednostki na dzień przejęcia kontroli oraz wynik rozliczenia nabycia. 19/60

20 Należności od banków i instytucji finansowych Kredyty i pożyczki udzielone klientom Pozostałe aktywa Aktywa ogółem Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Pozostałe zobowiązania Zobowiązania ogółem Aktywa netto ogółem Zapłacona cena Zapłata warunkowa ujęta jako zobowiązanie Wartość firmy Rozliczenie nabycia VB Leasing Polska S.A. W dniu po spełnieniu się wszystkich warunków określonych w warunkowej umowie z dnia Getin Holding nabył od VB-Leasing International Holding GmbH 100% akcji spółki VB Leasing Polska za cenę tys. zł. Szczegółowo transakcja została opisana została w punkcie 4.1 niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego. Cena transakcji stanowi wartość godziwą zapłaty ujętą w kalkulacji zysku na okazyjnym nabyciu. Grupa dokonała weryfikacji do wartości godziwej przejmowanych aktywów i zobowiązań oraz kompletności zobowiązań. Dzięki wynegocjowaniu korzystnej ceny transakcji, nastąpiła nadwyżka wartości godziwej nabytych aktywów i przejętych zobowiązań nad ceną zapłaconą za przejętą jednostkę. Zysk z okazyjnego nabycia w kwocie tys. zł został ujęty w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji Pozostałe przychody operacyjne. Poniższa tabela przedstawia wartość godziwą zidentyfikowanych aktywów i zobowiązań przejmowanej jednostki na dzień przejęcia kontroli oraz kalkulację zysku z okazyjnego nabycia. Należności od banków i instytucji finansow ych Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansow ego Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Pozostałe aktyw a Aktyw a ogółem Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych Pozostałe zobow iązania Zobow iązania ogółem Aktyw a netto ogółem Zapłacona cena Zysk na okazyjnym nabyciu Rozliczenie nabycia VB Leasing Romania IFN S.A. W dniu po spełnieniu się wszystkich warunków określonych w warunkowej umowie z dnia Getin Holding nabył od VB-Leasing International Holding GmbH 100% akcji spółki VB Leasing Romania IFN za cenę tys. zł. Szczegółowo transakcja została opisana została w punkcie 4.1 niniejszego skonsolidowanego raportu kwartalnego. 20/60

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU Wrocław, 29 sierpnia 2013 roku Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU Wrocław, 14 listopada 2013 roku 1. Wybrane dane finansowe... 3 2. Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU Wrocław, 10 sierpnia 2015 roku Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. Wybrane dane finansowe... 3 2. Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2016 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2016 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2016 ROKU Wrocław, 10 sierpnia 2016 roku Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Wrocław, 14 listopada 2012 roku 1. Wybrane dane finansowe... 4 2. Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU Wrocław, 18 maja 2017 roku 1. 2. Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU Wrocław, 9 listopad 2011 roku 1. Wybrane dane finansowe... 3 2. Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU Wrocław, 7 listopada 2016 roku 1. 2. Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU Wrocław, 8 maja 2015 roku 1. 2. Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 9 30 września 2014 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 773 3 253 424 766 Pozostałe przychody operacyjne 375 468 90 110 Koszty operacyjne

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia 17.04.2015r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU (dane finansowe nieaudytowane)

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2017 1 / 2017 rok dla za 1 2017 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2017-05-11 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku Mysłowice, 10 listopada 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo