Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną"

Transkrypt

1 Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta w dniu r. pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową reprezentowaną przez Zarząd w składzie: zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą a Spółką NOWY DOM SZCZECIN - Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 15 F, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecinie Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS , reprezentowaną przez: Elżbietę Lachowską - Prezesa Spółki zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą. 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zarządzanie nieruchomością położoną w Szczecinie przy ulicy... Obejmującą... budynki o powierzchni... m2 oraz działkę gruntu nr... Obręb..., o powierzchni... m2 2 Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie wykonywanie czynności zwykłego zarządu zgodnie z zapisami Ustawy o własności lokali z dn. 24 czerwca 1994, w tym m.in.: 1) prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i nieruchomości na podstawie posiadanych dokumentów, 2) weryfikowanie stanu osób użytkujących lokale należące do wspólnoty - raz na pół roku, 1

2 3) dostarczanie wszelkiej korespondencji związanej z bieżącym utrzymaniem nieruchomości (w tym m.in.: zawiadomień o podjętych uchwałach, rozliczenia kosztów zużycia mediów, roczne rozliczenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną), 4) składanie okresowych, wymaganych przepisami prawa sprawozdań dotyczących nieruchomości wspólnej, 5) prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego, 6) zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, 7) zlecenie w porozumieniu z Zarządem i nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości określonego w 1 umowy, 8) bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania i zimnej wody, domofonu oraz z innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej - dokonywana zgodnie z planem przyjętym uchwałą właścicieli lokali na dany rok kalendarzowy, 9) zapewnienie usług kominiarskich, i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej, 10) zlecanie w porozumieniu z Zarządem usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w 6, 11) wykonywanie remontów bieżących, zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali, 12) kontrolowanie wykonania i rozliczanie zawartych przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej w imieniu wspólnoty umów o dostawę energii elektrycznej, wody, oraz zapewnienie usuwania z terenu nieruchomości nieczystości stałych i płynnych, 13) ubezpieczenie budynku, uiszczenie innych opłat publicznoprawnych przypadających do zapłaty od nieruchomości wspólnej, a nie pokrywanych bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, 14) rozliczanie wody i kanalizacji w okresach 6-cio miesięcznych oraz odpadów bytowych w okresach 12-sto miesięcznych. Rozliczanie energii elektrycznej w garażach raz do roku, 15) rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną w ciągu roku w formie miesięcznych zaliczek określonych uchwałą właścicieli lokali, a po zbilansowaniu kosztów utrzymania nieruchomości i przyjęciu przez zebranie Wspólnoty sprawozdania finansowego w formie określonej ustawą o własności lokali; 16) dokonywanie rozliczeń i zapłaty za roboty lub usługi związane z nieruchomością wspólną i świadczone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, 17) wnioskowanie do Zarządu zawarcia umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją zadań wymienionych w par. 2 umowy, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz wnioskowanie o ich rozwiązanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych; 2

3 18) prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, zgodnie z odrębną uchwałą właścicieli lokali określającą zakres i formę tej ewidencji, dostarczoną Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, 19) Przejęcie od dotychczasowego zarządcy, na mocy pełnomocnictwa Zarządu Wspólnoty, dokumentacji związanej z nieruchomością. W tym m.in.: a. Teczki budynków wraz z książkami obiektów budowlanych, protokółami kontroli stanu technicznego oraz książki rewizji urządzeń technicznych stanowiących elementy tych budynków, dokumentację techniczną budynków. b. W przypadku braku części dokumentów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Zleceniobiorca jest zobowiązany przejąć protokolarnie istniejącą dokumentację dotyczącą zasobu, opisać jej stan i w oparciu o nią podejmować czynności, które zostały wykazane w zakresie czynności określonych w par. 2 umowy. c. Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte dokumenty, a w razie ich utraty niezwłocznie własnym kosztem i staraniem spowoduje ich odtworzenie. d. Wszystkie dokumenty dotyczące obsługiwanego zasobu stanowią własność Zleceniodawcy. 20) przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, 21) wykonywanie, za wiedzą i zgodą Zleceniodawcy, innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, w tym opracowywanie i przedkładanie Zleceniodawcy planów remontów i planów gospodarczych, jakie po akceptacji przez Zleceniodawcę miałyby być przedkładane właścicielom lokali do uchwalenia, 22) przedstawianie Zleceniodawcy, informacji o wykonaniu zadań objętych niniejszą umową, a raz na rok, w terminie do 10 marca każdego roku kalendarzowego, przedstawianie Zleceniodawcy do zaakceptowania sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowego za ostatni rok, które stanowić będzie podstawę sporządzania sprawozdania przedkładanego przez Zleceniodawcę na corocznym zebraniu właścicieli lokali, 23) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego, 24) wykonywanie na polecenie Zleceniodawcy wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem zebrań właścicieli lokali oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów pod uchwałą przez Zleceniodawcę, a także czynności związanych z prowadzeniem korespondencji dotyczącej czynności dokonywanych przez Zleceniodawcę - łącznie z pokrywaniem kosztów tych czynności i tej korespondencji, 25) przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach Wspólnoty Mieszkaniowej (jeżeli z żądaniem takim wystąpi Zarząd Wspólnoty), 26) informowanie Zarządu Wspólnoty o wszystkich obowiązkach ciążących na Wspólnocie Mieszkaniowej, 27) windykacji należności Wspólnoty polegającej na podejmowaniu działań pozasądowych i 3

4 sądowych zmierzających do wyegzekwowania istniejących i wymaganych wobec Wspólnoty zobowiązań płatniczych, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, 28) podejmowanie kroków prawnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Wspólnoty, 29) zapewnienie obsługi prawnej w ramach wykonywania pkt. 27 i 28, 30) w przypadku kierowania spraw określonych w 2 pkt. 27 i 28 na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego, każdy ze współwłaścicieli zobowiązany jest na zasadach określonych w 3 pkt. 1 do pokrywania opłat i kosztów sądowych lub administracyjnych z wyłączeniem kosztów zastępstwa procesowego adwokata lub radcy prawnego działającego na rzecz Wspólnoty, 31) zapewnienie obsługi Zleceniodawcy i członkom wspólnoty w zakresie objętym umową w biurze Zarządcy we wszystkie dni robocze w godzinach od do 16.00, a także telefonicznie w dni robocze od 8.00 do W godzinach od do 8.00 oraz w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy zgłoszenia awarii będą przyjmowane przez Pogotowie Lokatorskie działające na podstawie umowy zawartej ze Zleceniodawcą. 32) prowadzenie korespondencji dotyczącej próśb, zażaleń i wniosków składanych przez członków wspólnoty zgodnie z kompetencjami wynikającymi z umowy, 33) przygotowywanie dla Wspólnoty merytoryczne opinie w sprawach skarg i wniosków użytkowników lokali w zakresie objętym umową, 34) przechowywanie oryginałów wszelkich dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji umowy, 35) dochodzenie w imieniu wspólnoty praw właścicieli lokali wynikających z udzielonej przez inwestora gwarancji dla nieruchomości i urządzeń technicznych, po przelaniu tych praw przez właścicieli na wspólnotę - w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez wspólnotę 3 1. Każdy z właścicieli zobowiązany jest uczestniczyć w realnie poniesionych kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w częściach odpowiadających ich udziałowi we współwłasności nieruchomości wspólnej lub proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego (użytkowego) i garażu przysługującego do wyłącznego użytkowania danemu współwłaścicielowi. Na poczet tych kosztów zobowiązany jest do 10 dnia każdego miesiąca wpłacać zaliczki w wysokości określonej uchwałą właścicieli lokali. 2. Oprócz kosztów wymienionych w ust. l właściciele ponoszą wydatki związane z utrzymaniem i używaniem ich lokali, a w szczególności z tytułu zużycia wody, odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci - w ryczałtowej, wynikającej z zawartych umów wysokości. Kwoty na pokrycie tych wydatków właściciele lokali zobowiązani są odprowadzać na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, z którego Zleceniobiorca upoważniony jest dokonywać odpowiedniej zapłaty dostawcom Zleceniobiorca wykonuje czynności za wynagrodzeniem wynoszącym netto: 1) W okresie pierwszego miesiąca wykonywania umowy w wysokości: 0,01 zł/m2 p.u (słownie: 4

5 jeden grosz). 2) Od dnia r. w wysokości...zł/m2 p.u. (słownie:...). 2. Przez powierzchnię użytkową rozumie się powierzchnię mieszkań i lokali użytkowych. 3. Wynagrodzenie będzie płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek VAT jeżeli obowiązujące przepisy tak będą stanowić. 4. Zleceniobiorca nie może czerpać korzyści z zarządzania nieruchomością innych niż pobieranie wynagrodzenia Strony ustalają, że opłaty wnoszone przez właścicieli lokali składają się z: A. Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, w skład której wchodzą w szczególności: 1) wydatki na bieżące naprawy i konserwację, 2) opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i kanalizacji w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, 3) ubezpieczenia i podatki oraz inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali, 4) wydatki na utrzymanie czystości i porządku, 5) wynagrodzenie Zarządcy, 6) koszty eksploatacji, konserwacji i bieżących napraw urządzeń w nieruchomości wspólnej stanowiących współwłasność właścicieli lokali, 7) pozostałe wydatki związane z działalnością Wspólnoty w tym: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i ich obsługę, itp. Koszty te rozlicza się w stosunku do wielkości powierzchni użytkowej lokali. B. Wpłaty na Wyodrębniony Fundusz Remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, z którego pokrywane będą koszty remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacji nieruchomości wspólnej. Koszty te rozlicza się w stosunku do powierzchni użytkowej lokali. 2. W przypadku podwyższenia przez dostawców cen za usługi, takie jak dostawy wody, prądu elektrycznego, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków itp., Zleceniobiorca zobowiązany jest powiadomić właścicieli lokali o konieczności zwiększenia zaliczek oraz przygotować i przedstawić Zleceniodawcy odpowiedni projekt uchwały właścicieli lokali w sprawie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W przypadku wystąpienia niedoboru środków na rachunku wspólnoty mieszkaniowej, a tym samym wystąpienia trudności w opłaceniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną Zleceniobiorca niezwłocznie powiadamia o tym Zleceniodawcę, podając przyczynę wystąpienia niedoboru. 3. Jeśli niedobór powstał z innych, a nie zawinionych przez Zleceniobiorcę przyczyn, Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić właścicielom lokali projekt odpowiedniej uchwały o podwyższeniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonać na rzecz wierzycieli wspólnoty zapłaty po dokonaniu odpowiednich wpłat przez właścicieli lokali. 5

6 6 1. Zleceniobiorca jest uprawniony do zlecania przeprowadzenia remontu lub modernizacji budynku wyłącznie na podstawie planu gospodarczego zatwierdzonego uchwałą właścicieli lokali. Postanowienie to nie dotyczy stanów wyższej konieczności (awarii). 2. W przypadku niespodziewanej awarii przekraczającej zakres bieżących konserwacji Zleceniobiorca może samodzielnie z posiadanych środków (ze środków Funduszu remontowego) usunąć awarię i jej skutki z jednoczesnym powiadomieniem Zarządu Wspólnoty. 3. Zleceniobiorca będzie dysponował środkami Funduszu Remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej wyłącznie na podstawie uchwał właścicieli lokali. W skład kosztów Funduszu Remontowego, poza kosztami uchwalonych napraw i remontów wchodzić będą opłaty za utrzymanie i obsługę konta bankowego Funduszu Remontowego. 4. Na zmiany zakresu i wartości robót finansowanych z Funduszu Remontowego wymagane są odrębne uchwały właścicieli lokali. 7 Zleceniobiorca uprawniony jest do dochodzenia w imieniu Zleceniodawcy na drodze postępowania sądowego zapłaty należnej części kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej od poszczególnych właścicieli lokali, a także do dochodzenia od wierzycieli wspólnoty przypadających z powierzchni wspólnej przychodów i pożytków Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy o wszelkich zmianach dotyczących poszczególnych lokali oraz dotyczących sposobu użytkowania i użytkowników nieruchomości wspólnej lub jej części. 2. Zleceniodawca zobowiązany jest także do przekazywania Zleceniobiorcy niezbędnych do realizacji niniejszej umowy dokumentów lub ich kopii. 3. Wszelkie dokumenty przekazywane Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę związane z wykonywaniem niniejszej umowy Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy po zakończeniu realizacji umowy. 9 Zleceniobiorca nie ma prawa w odniesieniu do zarządzanej nieruchomości podejmować samodzielnie jakichkolwiek czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu do podjęcia przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek czynności wymagana jest zgoda właścicieli lokali wyrażona w uchwale oraz zgoda Zleceniodawcy, a w sprawach z zakresu zwykłego zarządu, a nie wymienionych w tej umowie, do podjęcia przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek czynności wymagana jest zgoda Zleceniodawcy. 10 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i wiąże strony od dnia r Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy na trzy miesiące naprzód na koniec 6

7 miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron. 2. W przypadku rozwiązania umowy Zleceniodawca zachowuje roszczenie o zwrot kwot wydatkowanych przez siebie na pokrycie tej części kosztów zarządu nieruchomością wspólną, które nie znalazły pokrycia w uiszczonych przez właścicieli lokali wpłatach na pokrycie kosztów zarządu wspólną nieruchomością Zleceniodawca może odstąpić od umowy jeżeli Zleceniobiorca nie rozpoczął wykonywania umowy w ciągu 7 dni od daty ustalonej w Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w 11, jeżeli: 1) Zleceniobiorca bez uzasadnienia przerwał wykonywanie umowy na okres dłuższy niż 7 dni; 2) Zleceniobiorca dopuścił się udokumentowanych nadużyć finansowych na szkodę Wspólnoty Mieszkaniowej; 3) Zleceniobiorca dopuścił się udokumentowanych zaniechań lub zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy (w szczególności jeżeli nastąpiło zagrożenie dla życia bądź zdrowia ludzi lub środowiska naturalnego); 4) Zleceniobiorca zostanie postawiony w stan likwidacji. 3. Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn określonych w ust.2 nie pozbawia go prawa do dochodzenia kar umownych oraz roszczeń, w tym dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionych strat. 4. Zleceniobiorcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu wyrównania strat lub utraty korzyści jakie poniósł na skutek rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust Rozwiązując umowę w trybie, o którym mowa w ustępie 2 Zleceniodawca wskaże datę rozwiązania Umowy W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. 2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie pisemnego roszczenia do jednej ze stron umowy. 3. Strona, do której skierowano reklamację zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. 4. Jeżeli Zleceniobiorca, do którego skierowano reklamację odmówi jej uznania lub nie udzieli odpowiedzi w terminie określonym w pkt. 3 niniejszego paragrafu, Zleceniodawca może wstrzymać wypłatę 25% wynagrodzenia miesięcznego ustalonego w 4 umowy do czasu wyjaśnienia reklamacji lub wywiązania się Zleceniobiorcy z obowiązków, których wykonanie stanowiło podstawę wszczęcia postępowania reklamacyjnego. 5. W przypadku powtarzającego się naruszania obowiązków przez Zleceniobiorcę lub nieuzasadnionego braku reakcji na roszczenia, Zleceniodawcy przysługuje prawo zatrzymania wstrzymanej części wynagrodzenia, określonej w pkt. 4 oraz prawo odstąpienia od umowy bez 7

8 zachowania okresu wypowiedzenia. 14 Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych poniżej wysokościach: 1. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 2. Niezależnie od treści ustępu poprzedzającego Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej, z zastrzeżeniem że Zleceniodawca obowiązany jest wykazać szkodę, z następujących tytułów i w następującej wysokości: a) nie przystąpienia do wykonywania niniejszej umowy, w terminie o którym mowa w 10 - w wysokości pełnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust.1; b) zawinionego wyłącznie przez Zleceniobiorcę przekroczenia ustalonych w formie pisemnej przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę terminów realizacji przedsięwzięć wynikających z zaakceptowanych pisemnie przez Zleceniodawcę umów, planów i harmonogramów w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia netto Zleceniobiorcy z tytułu zarządzania nieruchomością, z którą związana jest zwłoka, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu na podjęcie czynności zmierzających do zachowania terminów realizacji przedsięwzięcia ; 3. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Zleceniobiorca jest zobowiązany do zawarcia w odpowiednich umowach zawieranych z wykonawcami usług dla Zleceniodawcy postanowień o karach umownych, których od tych wykonawców usług będzie mógł dochodzić Zleceniodawca, z tytułu: a) braku utrzymania porządku i czystości lub niedopełnieniu obowiązków w zakresie czynności konserwacyjnych na zarządzanej nieruchomości - w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia netto dotyczącego danej nieruchomości określonego w umowie z wykonawcą; b) zawinionego opóźnienia w organizowaniu zabezpieczenia lub usuwania przyczyn awarii - w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia netto dotyczącego danej nieruchomości określonego w umowie z wykonawcą. 4. Zleceniodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o zaistnieniu przesłanek uzasadniających wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie bądź zapłatę kary umownej. 5. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy w wysokości 100% wartości całkowitego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy. 15 W razie sporu związanego z wykonywaniem niniejszej umowy strony poddadzą się jego rozpoznaniu przez sąd właściwy ze względu na położenie nieruchomości wspólnej. 8

9 16 1. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami określone w art. 184 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że zobowiązuje się wykonywać Umowę pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje. 17 Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 18 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali i przepisy Kodeksu cywilnego. 19 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zleceniobiorca Zleceniodawca 9

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności: UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul....w Krakowie, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:...... a......... 1 Strony

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością Umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta w... w dniu... r. pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy położonej w... przy ul...., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie: 1)..., 2)...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej dla nieruchomości położonej w Krakowie przy reprezentowanym przez następujące osoby: a), b), c), zwanym

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu 2010r.

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu 2010r. UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu 2010r. pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości, położonej w Swarzędzu (62-020) ul. posiadającą numery NIP: oraz REGON: w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy ul., reprezentowaną przez Pełnomocnika, wybranego na mocy uchwały nr.. w osobie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE

UMOWA O ZARZĄDZANIE UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... r. w Brzegu pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul.... w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie: a 1. 2. 3. Firmą Zarządzanie, Administrowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ

UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ UMOWA ZARZĄDZANIANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PRZEZ ZARZĄDCĘ Zawarta w dniu... w... pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w... przy ul...., dla której Sąd Rejonowy... Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu...2013r. w Łodzi pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty, wybrany na mocy uchwały.. r. w

Bardziej szczegółowo

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul.

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Progresline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia w Gdańsku

zawarta dnia w Gdańsku wzór (duża wspólnota) Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną zawarta dnia w Gdańsku Umowę zawierają: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości, położonej w, którą reprezentuje Zarząd powołany uchwałą

Bardziej szczegółowo

U M O W A. /wzór/ 1 ZLECENIODAWCA zleca a ZLECENIOBIORCA przyjmuje obowiązek Zarządcy i Administratora nieruchomości wspólnej położonej przy ul...

U M O W A. /wzór/ 1 ZLECENIODAWCA zleca a ZLECENIOBIORCA przyjmuje obowiązek Zarządcy i Administratora nieruchomości wspólnej położonej przy ul... U M O W A /wzór/ z dnia... r. o zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną zawarta pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Krakowie ul./os... reprezentowaną przez : zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną. zawarta dn... w...

UMOWA. o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną. zawarta dn... w... 2 UMOWA o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną zawarta dn............... w.............. Umowę zawierają: 1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej... wybrany uchwałą właścicieli lokali z dn...............,

Bardziej szczegółowo

Umowa. W dniu... w Świebodzicach pomiędzy :

Umowa. W dniu... w Świebodzicach pomiędzy : Umowa W dniu... w Świebodzicach pomiędzy : 1) Wspólnotą Mieszkaniową przy ul...., w Świebodzicach (NIP, REGON)... w imieniu której występują osoby:...zam.... legitymujący się dowodem osobistym seria...nr......zam....

Bardziej szczegółowo

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr...

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... Wzór ( mała wspólnota) Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną zawarta dnia..w Gdańsku pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul w Gdańsku, którą reprezentują właściciele lokali w osobach: a....zam. Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, położoną w Zielonej Górze przy ul.., którą Zarząd Wspólnoty w osobach: reprezentuje 1....

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ PRZY UL.... zawarta w dniu... pomiędzy WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ przy ul.... w Gdyni reprezentowaną przez Zarząd w osobach:......... zwaną w dalszej części umowy "Wspólnotą"

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta dnia... w Zabrzu pomiędzy

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta dnia... w Zabrzu pomiędzy Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta dnia... w Zabrzu pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości położoną w Zabrzu przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd w składzie:... zwaną dalej Wspólnotą"

Bardziej szczegółowo

pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową zlokalizowaną w przy ul. reprezentowaną przez: 2. zamieszkały w przy ul.

pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową zlokalizowaną w przy ul. reprezentowaną przez: 2. zamieszkały w przy ul. UMOWA O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. W zawarta w Mysłowicach w dniu 2012 roku pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową zlokalizowaną w przy ul. reprezentowaną przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6. Umowa o zarządzanie lokalami

Zał. nr 6. Umowa o zarządzanie lokalami Umowa o zarządzanie lokalami Zał. nr 6 Zawarta... r pomiędzy Powiatem Siemiatyckim, zwanym w dalszej części umowy Właścicielem, reprezentowanym przez: 1. Mikołaja Mantura - Starostę 2. Zenona Sielewonowskiego

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Oferta na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym

Oferta na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym Oferta na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym RPK Partner Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja Telefon: 76 878 80 91 e-mail: biuro@rpkpartner.pl www.rpkpartner.pl Złotoryja 12.06.2017 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia ogólne. par.1......

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. I. Postanowienia ogólne. par.1...... REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia ogólne par.1 Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości...... tworzy Wspólnotę Mieszkaniową w oparciu o Ustawę o własności lokali

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnoty Mieszkaniowej na Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomością Wspólną

Oferta dla Wspólnoty Mieszkaniowej na Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomością Wspólną Oferta dla Wspólnoty Mieszkaniowej na Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomością Wspólną Szanowni Państwo, Działając jako Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina z siedzibą w Poznaniu niniejszym zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Wrocław, 2017 r. Siedziba Spółki: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o, ul. M. Reja 53-55, Wrocław 50-343, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu 17.11.2015 r. roku w Krakowie pomiędzy: Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. Wspólnotą Mieszkaniową Czarnogórska 10, 10B, 10C w Krakowie, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. W dniu... roku, w..., pomiędzy właścicielem/ami. numery posiadanych domków. 1... (działającego/działającej również w imieniu

UMOWA ZLECENIA. W dniu... roku, w..., pomiędzy właścicielem/ami. numery posiadanych domków. 1... (działającego/działającej również w imieniu UMOWA ZLECENIA W dniu... roku, w..., pomiędzy właścicielem/ami dzień-miesiąc-rok miejscowość domku/ów letniskowego/ych nr.... : numery posiadanych domków 1..... (działającego/działającej również w imieniu

Bardziej szczegółowo

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. KS. WITOLDA 21

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. KS. WITOLDA 21 STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. KS. WITOLDA 21 1 Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości tworzą Wspólnotę Mieszkaniową zgodnie z Ustawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Nieruchomościami

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Nieruchomościami Zapewniamy Państwu pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. ADMIKOR S.C. zobowiązuje się do obsługi nieruchomości w sposób, który zapewni jej prawidłowe i zgodne

Bardziej szczegółowo

Wzór umowa o administrowanie Nieruchomością. zawarta w dniu. 2009 roku w Krakowie pomiędzy:

Wzór umowa o administrowanie Nieruchomością. zawarta w dniu. 2009 roku w Krakowie pomiędzy: Wzór umowa o administrowanie Nieruchomością. zawarta w dniu. 2009 roku w Krakowie pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową położonej w Krakowie przy ul. reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w osobach: 1..

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler S/13/056 Prawidłowość rozliczeń kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

Siedziba Biura. ul. Polowa 16 lok , Łomża. kom tel. (86) NIP:

Siedziba Biura. ul. Polowa 16 lok , Łomża. kom tel. (86) NIP: Siedziba Biura ul. Polowa 16 lok. 8 18-400, Łomża kom 692 224 924 tel. (86) 218 13 60 zarzadzanienieruchomosciami@negreskodom.pl NIP: 718-204-78-37 Przedsiębiorstwo Deweloperskie Negresko Dom spółka z

Bardziej szczegółowo

Statut Statut Wspólnoty Mieszkaniowej. Statut

Statut Statut Wspólnoty Mieszkaniowej. Statut Statut Statut Wspólnoty Mieszkaniowej Statut Właściciele lokali wyodrębnionych z nieruchomości przy ul. Legnickiej 46-46a we Wrocławiu na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 1994r. o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Drzewieckiego 2 / Mohna 67-67D obejmującej działki nr 68, 69, 78, 79/1, 80/2, 81; obręb 38 dla których prowadzona jest KW nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy Umowa Nr... na zarządzanie lokalami i nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Powiatu Siemiatyckiego

Istotne Postanowienia Umowy Umowa Nr... na zarządzanie lokalami i nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Powiatu Siemiatyckiego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Nr... na zarządzanie lokalami i nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Powiatu Siemiatyckiego Załącznik nr 8 Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi Pomiędzy: Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Złotoryi Al. Miła 2, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA POWIERZENIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA POWIERZENIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul..., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwanym dalej Wykonawcą

Umowa. zwanym dalej Wykonawcą Wzór Załącznik Nr 6 do siwz Umowa zawarta w dniu. r. pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez: Pana Mirosława Walaska Wójta Gminy Michałów, przy kontrasygnacie Pani Haliny Głombińskiej Skarbnika Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Warszawa 16 sierpnia 2017. Zarządzanie Nieruchomością MIESZKALNĄ USŁUGOWĄ KOMERCYJNĄ OFERTA BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Warszawa 05-077 ul. Trakt Brzeski 29 www.abon.com.pl abon@abon.com.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr TBS/U/./2017

UMOWA Nr TBS/U/./2017 UMOWA Nr TBS/U/./2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mińskiej 52/54, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. UCHWAŁA NR 7/2011 właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej położonej przy ulicach Czumy 15 Kossutha 10, Kossutha 12 w Warszawie z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową położoną w Warszawie przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w osobach: 1....;

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o Administrowanie Nieruchomością Wspólną. 1. P...,zam... Wrocław ul... 2. P...,zam... Wrocław ul...

Umowa o Administrowanie Nieruchomością Wspólną. 1. P...,zam... Wrocław ul... 2. P...,zam... Wrocław ul... Umowa o Administrowanie Nieruchomością Wspólną Zawarta we Wrocławiu, w dniu... pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul...., w imieniu której działa Zarząd Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UMOWA ZLECENIE nr CRU/.../ZL/... (wzór) Załącznik nr 3 zawarta w dniu... 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez: UMOWA w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:.... a., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu PROGRAM SZKOLENIA Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu 8 godzin edukacyjnych 1. Cel istnienia wspólnoty mieszkaniowej; - zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością Zarządzanie nieruchomością Mieszkaniową/ Usługową/ Komercyjną OFERTA DLA DEWELOPERÓW Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu.. roku w Koszalinie pomiędzy:

UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu.. roku w Koszalinie pomiędzy: Załącznik nr 2. UMOWA DOSTAWY Zawarta w dniu.. roku w Koszalinie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o., Z siedzibą; 75 724 Koszalin ul. Komunalna 5, Nr identyfikacyjny VAT; 669-05-05-783,

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa 15 16-100 Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UMOWA ZLECENIE nr CRU/.../ZL/2014 (wzór) Załącznik nr 3 Zawarta w dniu... 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. a firmą;... zwanej dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: działającą na podstawie... NIP... Kapitał Zakładowy...

PROJEKT UMOWY. a firmą;... zwanej dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: działającą na podstawie... NIP... Kapitał Zakładowy... PROJEKT UMOWY Załącznik nr 6 zawarta w dniu... r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. działającym na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego nr 0000058539

Bardziej szczegółowo

Umowa nr I-I

Umowa nr I-I Zawarta w dniu 18.05.2016 r. w Gorzycach Umowa nr I-I.2151.22.2016 pomiędzy: Gminą Gorzyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorzyce Leszek Surdy, zwaną dalej Zleceniodawcą a., zwaną dalej Zleceniobiorcą.,

Bardziej szczegółowo

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez Umowy nr /2013 W dniu... w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu.., pomiędzy:, zwanym dalej zleceniodawcą a Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą 1 1.Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. NIP:, REGON:.., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA PROJEKT Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo