OBJAŚNIENIA Do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej MIASTA I GMINY WSCHOWA na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBJAŚNIENIA Do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej MIASTA I GMINY WSCHOWA na lata"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/249/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia OBJAŚNIENIA Do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej MIASTA I GMINY WSCHOWA na lata Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedkłada Wysokiej Radzie Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa. na lata Przepisy ustawy o finansach publicznych nakładają na każdą Jednostkę Samorządu Terytorialnego (JST) obowiązek posiadania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej każda JST przekazuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego. Regionalne Izby Obrachunkowe przekazują Ministrowi Finansów projekty wieloletnich prognoz finansowych poszczególnych JST wraz z wynikami opinii Regionalnych Izb Obrachunkowych w terminie do 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem służącym ocenie długoterminowego potencjału JST, wspomaga proces zarządzania, służy zapewnieniu określonych standardów w obszarze jawności i przejrzystości finansów. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła rygor ustalania indywidualnych limitów dotyczących zaciągania długu przez JST, uzależniający możliwą wysokość zadłużenia poszczególnych JST od zdolności do spłaty tego zadłużenia, i tak : Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę Kwoty Długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. str. 1

2 Przedłożony Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa obejmuje lata 2017 do 2026 i w tej perspektywie czasowej Gmina zobowiązana jest zaplanować podstawowe wielkości budżetowe, tj.: wielkość dochodów, wydatków i kwotę długu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wartości przyjęte w WPF i w Budżecie JST powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST Gospodarka budżetowa Miasta i Gminy Wschowa podlega ścisłym rygorom dotyczącym ustalania i kontroli planowania w celu realizacji nadwyżek operacyjnych oraz przestrzegania limitów zadłużenia. Struktura Projektu Budżetu Gminy na 2017r. i prognoz na lata następne gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych mechanizmów, określonych w ustawie o finansach publicznych: - że organ stanowiący j s t nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, - nieprzekraczania wskaźnika obsługi zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku za trzy lata poprzedzające rok budżetowy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała w sprawie WPF zawiera upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Wartości przyjęte w Projekcie WPF Miasta i Gminy Wschowa na 2017 r. są zgodne z przyjętymi w Projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 r. Do planowanych budżetów na lata wprowadzono dane w oparciu o : - bieżący monitoring i analizę sytuacji finansowej Gminy na podstawie realizacji budżetu 2016r., - analizy wykonanych budżetów Gminy w latach poprzednich, - zaobserwowane tendencje, - monitoring zmian w obszarze oświaty, - przewidywania Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie prognozowanych parametrów makroekonomicznych, - Projekt Budżetu Gminy na 2017r. Zakłada się, że w latach kontynuowane będą działania nakierowane na zachowanie ostrożnego podejścia do planowania budżetowego, działania stabilizujące i wzmacniające finanse Gminy. Działania te polegać będą min. na utrzymaniu dyscypliny wydatkowej, przestrzeganiu zasady niezaciągania zobowiązań dłużnych ponad poziom mogący rodzić wysokie ryzyko przekroczenia w latach następnych dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika str. 2

3 obsługi długu oraz na tworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju partycypacji obywatelskiej, min. poprzez wykorzystanie formy budżetu obywatelskiego. Obsługa zadłużenia Gminy Wschowa znacząco ogranicza możliwości Gminy w zakresie planowania kwot na działalność bieżącą jak i na realizację projektów inwestycyjnych. Dopuszczalny poziom wydatków bieżących w najbliższej perspektywie finansowej tj. do roku 2020 zweryfikowany został do poziomu planowanych do osiągnięcia dochodów bieżących z uwzględnieniem obsługi istniejącego zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną rozumianą jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności finansowej (kredytowej) Gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa w kolejnych latach określa przede wszystkim : - dochody bieżące, - dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, - wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, - wydatki majątkowe, - wynik budżetu, - sposób finansowania planowanego deficytu, - rozchody budżetu, z uwzględnieniem spłaty (w rozchodach) długu zaciągniętego - kwotę długu Gminy, w tym relację obliczoną w sposób wskazany w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Wymienione wartości zostały oszacowane i zamieszczone w Załączniku Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Oprócz prognoz podstawowych wielkości budżetowych, WPF zawiera Załącznik Nr 2 z wykazem wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Prognoza dochodów jest istotnym elementem WPF, warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez Gminę Wschowa na realizację zadań. Ważnym aspektem polityki budżetowej Gminy w 2017 r. i w latach następnych będzie proces optymalizacji zależnych od Gminy czynników kształtujących dochody zarówno podatkowe jak i niepodatkowe. Zakres źródeł dochodów Gminy Wschowa odpowiada katalogowi dochodów określonemu w ustawie o dochodach JST. Dane w WPF w zakresie dochodów są porównywalne z dochodami uzyskanymi w latach poprzednich jak i prognozowanymi na 2017r W WPF przewiduje się wzrost dochodów bieżących, w tym w szczególności z tytułu : udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), dotacji otrzymanych z budżetu państwa jak również z podatków i opłat lokalnych. Analiza bieżącej realizacji dochodów z podatku PIT i CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) a więc źródeł wpływów silnie powiązanych z lokalnym rozwojem gospodarczym ( stanowiących w 2016r. ok.17% wszystkich dochodów ), wskazuje na pozytywne tendencje w realizacji dochodów z tych źródeł. str. 3

4 Wpływy z podatku PIT są silnie skorelowane ze zjawiskami na rynku pracy (min. sytuacja na rynku pracy, wzrost zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń). Minister Rozwoju i Finansów prognozuje, że w 2017r. i dalej, do 2020r. następować będzie wzrost zatrudnienia oraz wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz w sektorze przedsiębiorstw. W latach 2014, 2015 i 2016 obserwuje się wzrost wpływów do budżetu Gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) średnio o 8 %. Minister Rozwoju i Finansów zaplanował dla Gminy Wschowa na 2017 r. udziały w PIT r. na poziomie wyższym w stosunku do roku 2016 o 7,6 %. Wzrost dynamiki wpływów z PIT w latach następnych ( ) przewiduje się na tym samym poziomie. Minister Rozwoju i Finansów zwiększył w roku 2017 w stosunku do roku 2016 wskaźnik udziału wszystkich gmin w planowanych ogólnych wpływach z PIT z 37,79 %. do 37,89 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnym (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury gospodarczej. Wpływy z CIT na przestrzeni ostatnich lat wykazują bardzo zróżnicowaną dynamikę wzrostu, ( od 36% w roku 2014 do 5% w r ). Wziąwszy dodatkowo pod uwagę prognozowaną poprawę dynamiki wzrostu gospodarczego w roku 2017 i latach następnych można założyć, że w perspektywie najbliższych lat wpływy z podatku CIT będą wzrastały średnio o ok. 3% rocznie. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) również charakteryzuje zależność od zmian w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Począwszy od 2015 roku, w stosunku do lat poprzednich obserwuje się wzrost wpływów tego podatku do Budżetu Gminy. Zakłada się utrzymanie tej tendencji w latach następnych. W WPF zaplanowano też wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych, przy czym wzięto pod uwagę obserwowaną dynamikę wpływów bieżących jak i wpływów na zaległości. W strukturze podatków i opłat lokalnych najistotniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych, który stanowi szczególnie stabilne źródło dochodów, W 2017 roku nie przewiduje się wzrostu stawek podatku od nieruchomości, Niemniej przewiduje się wzrost wpływów z tego podatku, min. ze względu na powiększanie się przedmiotu opodatkowania ( zakupy gruntów i nieruchomości, podatek od części wspólnych nieruchomości, przeklasyfikowywanie gruntów. ). Przewiduje się też utrzymanie na wysokim, dotychczasowym poziomie ściągalność należności podatkowych. W latach następnych zakłada się stopniowy wzrost wpływów z podatków i opłat. W latach wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiły średnio 17,5 % wszystkich wykonanych wpływów. str. 4

5 Wpływy z dzierżaw i z najmu majątku gminnego szacuje się w roku 2017 na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 W roku 2017r zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku na poziomie ,00zł., a w latach 2018 i następnych na poziomie ,00 zł.. Wpływy do budżetów lat z tytułu subwencji ogólnej stanowiły średnio ok.30% wszystkich dochodów Gminy. W roku 2016 subwencja ogólna wynosi ,00 zł., Minister Rozwoju i Finansów na rok 2017 zaplanował subwencję ogólną dla Gminy Wschowa na poziomie zbliżonym do roku 2016 tj w wysokości ,00zł.. W ramach subwencji ogólnej Gmina Wschowa otrzymuje środki z tytułu subwencji oświatowej. Część oświatowa subwencji ogólnej jest pierwszym pod względem wysokości źródłem dochodów Gminy. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich JST Minister ustala corocznie w ustawie budżetowej. Minister właściwy do spraw oświaty dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne JST, biorąc pod uwagę zakres zadań oświatowych realizowanych przez te jednostki. W sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono w szczególności : - stopnie awansu zawodowego nauczycieli, -typy i rodzaje szkół i placówek, - liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. - podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 01 stycznia 2017r. W latach 2014,2015,2016 dynamika wzrostu wpływów do Budżetu z tytułu subwencji oświatowej wynosiła 3% rocznie. Na rok 2017 Minister przewidział dla Gminy Wschowa wstępną kwotę subwencji oświatowej na poziomie niższym niż w roku 2016 o 1,5%. Można założyć, że w latach 2018 i 2019 kwota subwencji oświatowej kształtować się będzie na podobnym poziomie. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa planuje się przy założeniu utrzymania ich poziomu wynikającego z uchwały budżetowej na 2017r., przy czym przewiduje się wzrost dochodów z tytułu dotacji na zadanie zlecone ze względu na Program pomocy państwa w wychowaniu dzieci program Rodzina 500 plus (w roku 2016 jest to kwota ,00zł., w roku 2017 planuje się ,00zł. a w latach następnych przewiduje się utrzymanie poziomu roku 2017). Prognozowany, przeciętny wzrost dochodów ogółem Gminy Wschowa w okresie przewiduje się średnio na poziomie 1,8 % Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Gminy. str. 5

6 Po stronie wydatków szczególna uwaga koncentrowana jest na konieczności generowania środków na obsługę zadłużenia Gminy w tym na spłatę zobowiązania wynikającego z zawartej umowy na usługę oświetleniową Gminy. W roku 2017 oraz w trzech kolejnych latach wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu dążenia do utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa. W roku 2017 oraz w latach w WPF uwzględniono wydatki bieżące na wszystkie ustawowe zadania własne Gminy, w tym: na oświatę, na pomoc społeczną, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, na gospodarkę mieszkaniową, na drogi, na administrację, na promocje, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, na obsługę długu Gminy, na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, wydatki na sołectwa, na kulturę, dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i żłobków, dla Instytucji Kultury, dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy - na poziomie porównywalnym do roku Uwzględniono też wydatki ponoszone na realizacje Programu Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci Program Rodzina 500 plus, które w całości finansowane są z dotacji otrzymywanej z budżetu Państwa. Planowany poziom wydatków bieżących, w najbliższej perspektywie finansowej tj. w latach dostosowany został do poziomu możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących. W latach następnych kontynuowana będzie zasada oszczędności zdefiniowana w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Ze względu na ograniczone możliwości generowania bieżących dochodów Gminy oraz w związku z dyscyplinującą regułą wydatkową określoną dla wszystkich JST, konieczna jest oszczędna konstrukcja wydatków na lata następne. W zgodzie z wymogami ustawowymi, po stronie wydatków w kolejnych latach wyodrębniono : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na obsługę długu - wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe - wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy, tj. kwoty wydatków realizowanych w ramach zadań własnych - klasyfikowane w dziale Administracja publiczna, w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów JST W Załączniku Nr 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zawarto wykaz przedsięwzięć z określeniem odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Przez przedsięwzięcia, które należy uwzględnić w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania. str. 6

7 Limit zobowiązań o którym mowa powyżej to uprawnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięć. Prognoza kwoty długu Gminy Wschowa stanowi element Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gmina Wschowa nie posiada wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw bądź prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych uznanych przez jednostkę za bezsporne. Gmina Wschowa nie posiada też zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji bądź poręczeń. Prognoza kwoty długu została sporządzona na okres, w którym przewiduje się spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych tj. do 2026 roku. Stan zobowiązań Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie ,04 zł.: w tym : - z tytułu emisji obligacji ,00zł., - z tytułu zawartej z ENEA Oświetlenie Sp.z o.o. umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Wschowa ,04 zł. Przewiduje się, że zobowiązania Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2017r. wynosić będą ,80 zł. w tym : - z tytułu emisji obligacji ,00 zł. - z tytułu zawartej umowy na wykonanie usługi oświetleniowej wynosić będzie ,80 zł. W latach przewiduje się spłatę zobowiązania w łącznej kwocie ,00 zł. wynikającego z zawartej Umowy z ENEA Oświetlenie Sp z o.o./ Załącznik Nr 1 do WPF, kolumna 14.3 i Załącznik Nr 2 do WPF poz / W roku 2017 i w latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów, pożyczek ani emitować papierów wartościowych W roku 2018 planuje się przychody ze spłaty pożyczki, którą planuje się udzielić w 2017r. z budżetu Gminy Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w kwocie ,00zł na pokrycie kosztów zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Siedlnicy. W Prognozie Kwoty Długu pokazano też indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia Gminy obliczone według przepisów ustawy o finansach publicznych, które obowiązują wszystkie JST od r. Opr.: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa. str. 7

8 Objaśnienia do autopoprawek wprowadzonych do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata W Projekcie Uchwały Nr XXIV/249/16 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata Wprowadza się następujące autopoprawki: 1. W Załączniku Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata dostosowano dane do autopoprawek wniesionych do Projektu Uchwały budżetowej na 2017 rok: W 2017 roku: - Dochody ogółem kwotę ,00 zastępuje się kwotą ,00 - dochody bieżące kwotę ,00 zastępuje się kwotą ,00 w tym: - podatki i opłaty kwotę ,00 zastępuje się kwotą ,00 - dochody majątkowe kwotę ,00 zastępuje się kwotą ,00 w tym: - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę ,00 zastępuje się kwotą ,00 - Wydatki ogółem kwotę ,00 zastępuje się kwotą ,00 - wydatki bieżące kwotę ,00 zastępuje się kwotą ,00 - wydatki majątkowe kwotę ,00 zastępuje się kwotą ,00 - Wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie ,00 zastępuje się kwotą deficytu ,00 - Rozchody budżetu kwotę ,00 zastępuje się kwotą ,00 w tym: str. 8

9 - Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu kolumna 5.2 kwotę ,00 zastępuje się kwotą ,00 - pożyczka z budżetu Gminy dla Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Siedlnica. - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kolumna 8.1 kwotę ,00 zastępuje się kwotą ,00 2. W załączniku Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące autopoprawki: 2.1 W związku z wprowadzeniem do Projektu budżetu na 2017 rok środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa w latach wynosić będą ,00 w tym: - limit wydatków w roku ,00 - limit wydatków w roku , Przedsięwzięcie: Budowa remizy OSP w Osowej Sieni Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie w latach wynosić będą ,00 w tym: limit wydatków w roku , Przedsięwzięcie: Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie w latach wynosić będą ,00 w tym: limit wydatków w roku , W załączniku Nr 3 Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata na stronie 7 zapis: W roku 2018 planuje się przychody ze spłaty pożyczki, którą planuje się udzielić w 2017r. z budżetu Gminy Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w kwocie ,00zł na pokrycie kosztów zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Siedlnicy. otrzymuje brzmienie: W roku 2018 planuje się przychody ze spłaty pożyczki, którą planuje się udzielić w 2017r. z budżetu Gminy Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w kwocie ,00 zł na pokrycie kosztów zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Siedlnicy. Wschowa, dnia 21 grudnia 2016 Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Danuta Patalas str. 9

10 str. 10

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza:

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza: Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2014-2017 OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA 2014-2025 WPROWADZENIE Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/85/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r.

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck opracowana została na okres roku 2015 oraz kolejne 9 lat. Natomiast prognozę kwoty długu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WĘGROWA NA LATA I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WĘGROWA NA LATA I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Węgrowa z dnia OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WĘGROWA NA LATA 2017-2021 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata 2016-2033 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Budżet jednostki samorządu terytorialnego Budżet jednostki samorządu terytorialnego Rozdział VII Konstytucji RP Art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata Załącznik nr 3 do Uchwały nr.././2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA 2017 2022. I. Podstawa prawna Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2016-2022 Na podstawie art. 231, ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo