ASMAX. Zewnętrzna obudowa na dysk 2.5" USB2.0 z funkcją One-Touch BACKUP dla dysków Serial ATA. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASMAX. Zewnętrzna obudowa na dysk 2.5" USB2.0 z funkcją One-Touch BACKUP dla dysków Serial ATA. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 ASMAX Zewnętrzna obudowa na dysk 2.5" USB2.0 z funkcją One-Touch BACKUP dla dysków Serial ATA Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

2 Zawartość Wprowadzenie do obsługi zewnętrznej kieszeni Asmax USB "... 4 Odnośnie instrukcji obsługi... 4 Wymagania systemowe:... 4 Zawartość opakowania... 5 Środki ostroŝności... 5 Transport sprzętu... 6 Źródło zasilania... 6 OstrzeŜenie... 6 Podstawy instalacji sprzętu... 7 Instalacja dysku twardego w obudowie zewnętrznej Asmax... 8 Połączenie z Mac OS Instalacja oprogramowania dla komputerów PC Dla Windows 2000/XP/Vista One-Touch Backup na PC Konfiguracja zadania Przykład dodania zadania utworzenia kopii zapasowej w programie Button Manager

3 Uwaga! Dokonanie jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu moŝe spowodować utratę moŝliwości jego legalnego uŝytkowania. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyŝszą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i uŝytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy naleŝy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących. Prawa autorskie Ten produkt jest chroniony prawami autorskimi. śadna część tej instrukcji nie moŝe zostać powielona, przepisana, edytowana i tłumaczona bez uprzedniej zgody producenta. Marka i nazwa produktu są znakami fabrycznymi poszczególnych przedsiębiorstw.

4 Wprowadzenie do obsługi zewnętrznej kieszeni Asmax USB " Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Jest to solidna i lekka obudowa, która moŝe działać z dyskami twardymi Serial ATA 2.5" o wysokości do 9.5mm. Jest bardzo prosta w instalacji i obsłudze. Zawiera dodatkowy przycisk One-Toutch Backup" i oprogramowanie Button Manager" dla Windows 2000/XP/Vista. Pozwala on uŝytkownikowi na tworzenie kopii zapasowych waŝnych danych, ich łatwe i szybkie przywrócenie w razie potrzeby. One-Touch Backup" obsługuje tylko połączenia USB w systemach MS Windows, nie wspiera systemów Mac OS. Odnośnie instrukcji obsługi Przed rozpoczęciem korzystania z obudowy na dysk firmy Asmax naleŝy zapoznać się z poniŝszą instrukcją obsługi. Niniejsza instrukcja zawiera: Wprowadzenie Informację o sprzęcie Instalację sprzętu Instalację oprogramowania Wymagania systemowe: W systemach Mac Wszelkie Intel lub PowerPC Macintosh z dostępnym portem USB Mac OS i nowsze Dla komputerów PC Pentium II lub nowsze z dostępnym portem USB Windows 2000, Windows XP i Windows Vista Adapter USB2.0 jest wymagany dla szybkiej transmisji

5 Zawartość opakowania Zewnętrzna obudowa na dysk 2.5" USB2.0 Instrukcja szybkiej instalacji sprzętu Kabel USB2.0 W przypadku braku któregokolwiek z elementów proszę o kontakt ze sprzedawcą. Instrukcje obsługi oraz sterowniki moŝna pobrać bezpłatnie z serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub z katalogu sterowniki oraz instrukcje. Środki ostroŝności Podczas instalacji 1. Aby zmniejszyć ryzyko poŝaru lub poraŝenia prądem nie wolno wystawiać produktu na działanie deszczu, wody lub wilgoci. 2. Nie naleŝy stawiać Ŝadnych pojemników z płynami (szklanki, wazon, itp.) lub pojemników z małymi częściami metalowymi (spinacze, itp.) na górze urządzenia. 3. Ochrona przed przepięciami jest zalecana dla wszystkich urządzeń telekomunikacyjnych. W trakcie pracy urządzenia 1. Nie przenoś urządzenia podczas, gdy pracuje, moŝe to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 2. Chroń urządzenie przed wstrząsami i wibracjami. 3. Nie naleŝy korzystać z urządzenia w miejscach naraŝonych na działanie deszczu lub wody, np. na zewnątrz, w łazience lub w pobliŝu otwartego okna. 4. Nie naleŝy korzystać z urządzenia, gdy jest ono umieszczone na niestabilnej lub pochylonej powierzchni. 5. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepłego powietrza, gdzie temperatura moŝe przekroczyć 45 lub bardzo zimnych miejsc, gdzie temperatura jest poniŝej 0 C. 6. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących urządzeń. 7. Nie wolno dotykać kabla zasilającego mokrą dłonią.

6 Transport sprzętu Zachowaj materiały uszczelniające, gdyŝ moŝesz ich potrzebować, by zapakować na nowo urządzenie i przetransportować je w późniejszym czasie. Zawsze usuń dysk przed transportem urządzenia, chyba Ŝe obudowa jest zabezpieczona przed wstrząsami i wilgocią. Źródło zasilania Jeśli nie korzystasz przez dłuŝszy czas z obudowy, naleŝy odłączyć przewód zasilający od urządzenia. Aby odłączyć zasilanie wyciągnij kabel USB pociągając za wtyczkę nie za przewód. OstrzeŜenie JeŜeli którykolwiek z następujących warunków wystąpi naleŝy natychmiast odłączyć przewód zasilający od urządzenia i skontaktować się ze sprzedawcą. Kontynuacja korzystania z komputera wiąŝe się z ryzykiem poŝaru i poraŝenia prądem elektrycznym. Zapach dymu pochodzący z urządzenia Przedostanie się wody do urządzenia Urządzenie zostało upuszczone lub fizycznie uszkodzone Kabel zasilający jest uszkodzony

7 Podstawy instalacji sprzętu Uwagi: 1) Proszę podłączyć dołączony kabel USB2.0 bezpośrednio do Twojego komputera. 2) Upewnij się, Ŝe Twoja ręka jest sucha i proszę dotknąć jakiejś metalowej części w Twoim komputerze w celu usunięcia ładunku elektrycznego, który moŝe spowodować uszkodzenie obudowy lub dysku twardego.

8 Instalacja dysku twardego w obudowie zewnętrznej Asmax 1. Rozłącz górną i dolną część obudowy i umieść obie części na biurku. 2. Dopasuj złącze Serial ATA i włóŝ dysk twardy do wnętrza obudowy w sposób pokazany na ilustracji powyŝej. 3. Umiejscowienie dysku twardego na miejscu, jak pokazuje ilustracja została poprawnie zakończona.

9 4. Zamontuj górną część obudowy dokładnie tak, jak zostało to pokazane na ilustracji, zgodnie z kierunkiem strzałek. 5. Zabezpiecz dysk twardy do dolnej komory płytki dwoma śrubami (zaleŝnie od wersji obudowy). 6. Teraz obudowa jest gotowa do połączenia kablem USB2.0 podłączonym wcześniej do komputera.

10 WaŜne: (1) Dysk jest zasilany dołączonym kablem USB. (2) Aby otworzyć zamknięte komory, naleŝy uŝyć małego śrubokrętu płaskiego i włoŝyć go delikatnie do rogu z tyłu obudowy (po przeciwnej stronie złącza USB), następnie otworzyć delikatnie oba rogi obudowy, a następnie całość pokrywy górnej. Połączenie z Mac OS Gdy obudowa zostanie podłączona do komputera, MacOS rozpozna ją automatycznie, USB2.0 naleŝy podłączyć do portu komputera USB2.0 w systemie Mac OS. kabel

11 Instalacja oprogramowania dla komputerów PC Dla Windows 2000/XP/Vista Jeśli widzisz nowy wpis dla stacji dysków w MenedŜerze urządzeń, moŝesz przystąpić do partycjonowania i formatowania dysku. 1. Otwórz Panel Sterowania Narzędzia administracyjne" Zarządzanie komputerem" Magazyn Zarządzanie dyskami lub klikamy prawym przyciskiem myszy na Mój komputer z menu wybieramy Zarządzaj i dalej Magazyn Zarządzanie dyskami. Krok 2 2. Kliknij Zarządzanie dyskami, zaznacz nasz nowy dysk twardy i proszę kliknąć na jego nazwę prawym przyciskiem myszy, a następnie utworzyć nową partycję, jeśli jeszcze jej nie posiadamy na dysku, który znajduje się w naszej obudowie Asmax. Gdy mamy czysty dysk twardy przystępujemy do tworzenia partycji. Partycja jest miejscem na dysku twardym, który moŝe być formatowany w określonym systemie plików i identyfikowany w systemie MS Windows przy uŝyciu litery alfabetu (w systemie Linux nazwa katalogu do którego jest zamontowana dana partycja). Przykładowo dysk C na komputerach z systemem MS Windows oznacza partycję. W celu utworzenia partycji na dysku podstawowym, pierwsze trzy utworzone partycje będą partycjami podstawowymi. MoŜna ich uŝywać do uruchamiania systemu operacyjnego. Jeśli uŝytkownik utworzy więcej niŝ trzy partycje, czwarta zostanie utworzona jako partycja rozszerzona. Partycja rozszerzona umoŝliwia ominięcie limitu liczby partycji podstawowych, jakie mogą znajdować się na dysku podstawowym. Partycja rozszerzona zawiera jedną lub kilka dysków logicznych. Dyski logiczne działają tak samo, jak partycje podstawowe, jedynie nie moŝna ich uŝywać do uruchamiania systemu operacyjnego z rodziny MS

12 Windows. Dysk twardy naleŝy podzielić na partycje i sformatować przed zapisaniem na nim danych. Dzielenie dysku twardego na kilka mniejszych partycji moŝe okazać się przydatne do organizowania danych na dysku twardym, np. muzyka, filmy, gry itp. Krok 3 3. Ten kreator pomoŝe utworzyć nową partycję na dysku podstawowym. Aby to zrobić kliknij Dalej", by kontynuować. Krok 4

13 4. W tym momencie wybieramy typ partycji, jaki chcemy utworzyć na naszym dysku twardym, pisaliśmy o tym w punkcie 2, zaleŝnie czy posiadamy nowy dysk, czy juŝ go uŝywaliśmy wcześniej wybieramy potrzebny nam typ naszej partycji (jeśli w danym momencie dana opcja będzie niedostępna to znaczy, Ŝe przy obecnym układzie partycji nie moŝemy tej opcji wybrać). Krok 5 5. W tym kroku podajemy wielkość naszej partycji, jeśli będzie to jeden dysk (partycja) wybieramy maksymalną dostępną wielkość dysku. Krok 6

14 6. W tym kroku przypisujemy naszej nowej partycji literę dysku, pod jaką będzie widoczny w systemie operacyjnym i klikamy Dalej. Krok 7 7. W tym kroku moŝemy zdefiniować, jaki format plików ma posiadać nasz nowy dysk twardy, zaleŝnie od potrzeb i kompatybilności z innymi urządzeniami wybieramy odpowiedni dla nas format systemu plików, o podstawowych systemach plików uŝywanych w MS Windows poniŝej. System plików to podstawowa struktura uŝywana przez komputer do organizowania danych na dysku twardym. Jeśli uŝytkownik instaluje nowy dysk twardy, naleŝy go podzielić na partycje i sformatować przy uŝyciu systemu plików zanim będzie moŝna przechowywać na nim dane lub programy (o partycjach pisaliśmy wyŝej). W systemach MS Windows moŝna wybierać pomiędzy systemem plików: NTFS, FAT32 i starszego systemu FAT (nazywanego równieŝ systemem FAT16). System NTFS to system plików preferowany w nowszych wersjach systemu Windows (2000,XP,Vista). System plików NTFS oferuje lepszą obsługę dysków twardych o większych rozmiarach. Systemy FAT32 i FAT (FAT16) były stosowane we wcześniejszych wersjach systemów operacyjnych MS Windows (9x,ME). System FAT32 posiada ograniczenia dotyczące rozmiaru. UŜytkownik nie moŝe utworzyć partycji w systemie FAT32 większej niŝ 32 GB, na partycji w systemie FAT32 nie moŝna teŝ zapisać pliku większego niŝ 4 GB.

15 Krok 8 8. Kreator tworzenia nowych partycji kończąc pracę wyświetla podsumowanie. Klikając Zakończ nastąpi utworzenie naszego nowego dysku o parametrach takich, jak podaliśmy w poprzednich krokach i wyświetlone zostanie okno Zarządzanie dyskami, gdzie będziemy mogli śledzić postęp tworzenia naszego dysku.

16 One-Touch Backup na PC Po podzieleniu naszego dysku twardego na partycje i jego sformatowaniu na odpowiedni system plików, gdy juŝ mamy dysk w naszym systemie operacyjnym pod określoną literą alfabetu moŝemy zainstalować oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa naszych danych, które znajdują się na dysku będącym w obudowie Asmax. Pobierz program z serwera FTP Asmax (ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki/asm_zew_obudowa_sata/setup.exe). Po pobraniu pliku i zapisaniu go na dysku twardym komputera, naleŝy kliknąć dwukrotnie na plik instalacyjny Setup.exe" i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji oprogramowania do konfiguracji zadań tworzenia kopii zapasowych One-Touch Backup". 1. Klikamy dwukrotnie na ikonkę Setup.exe. 2. Pojawi się okno instalatora programu Buton Manager, aby kontynuować kliknij Next. 3. W kolejnym oknie wybieramy opcję instalatora, czy ma to być sama aplikacja Button Manager czy sterowniki dla MS Windows 98. Wybieramy opcję ButtonManager Application i klikamy Next.

17 4. Jeśli nie chcemy nic zmieniać tylko rozpocząć proces instalacji oprogramowania klikamy Install. 5. Następnie rozpoczęty zostanie proces instalacji oprogramowania Button Manger.

18 6. Po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania Button Manager zostanie wyświetlone okno z informacją o poprawnym zainstalowaniu aplikacji. Proszę kliknąć przycisk Finish. 7. Po kliknięciu przycisku Finish zostaniemy poproszeni o ponowne uruchomienie komputera, proszę kliknąć Yes, I want to restart my komputer now., a następnie kliknij OK.

19 8. Po ponownym uruchomieniu systemu operacyjnego w zasobniku systemowym pojawi się nam ikonka programu Button Manager. Po kliknięciu na ikonkę programu wybierz z dostępnego menu Automatic Backup. Funkcja Safely Remove pozwala na bezpieczne odmontowanie dysku twardego znajdującego się w obudowie, po jej wybraniu zostaniemy poinformowaniu o bezpiecznym odłączeniu naszego urządzenia z systemu operacyjnego. 9. Okno głównego interfejsu programu Button Manager. Aby uruchomić oprogramowanie Button Manager z opcji wybierz Automatic Backup, następujący opis programu pomoŝe Ci zrozumieć, jak korzystać z oprogramowania.

20 Obszar 1 - Tabela zawierająca wszystkie dodane i skonfigurowane zadania kopii zapasowej. Przycisk 2 - otwórz plik zadania wcześniej zapisanego. Przycisk 3 - Zapisz listę zadań do pliku *.inibakup. Przycisk 4 - Wyświetl właściwości dysku twardego, takie jak system plików, etykieta dysku, pojemność całkowita i ilość wolnego miejsca. Przycisk 5 - Dodaj nowe zadanie. Przycisk 6 - Otwórz nową listę zadań. Przycisk 7 - Usunięcie wybranego zadania. Przycisk 8 - Zmodyfikuj ustawienia danego zadania. Przycisk 9 - Wykonaj wszystkie zadania z tabeli. Przycisk 10 - Wyjście z programu. Obszar 11 - Wyświetla ścieŝkę automatycznego ładowania pliku z zadaniem, gdy to pole jest zaznaczone i gdy przycisk Backup na obudowie jest wciśnięty. Konfiguracja zadania Obszar 1 - Katalog źródłowy, kliknij przycisk Browse", aby określić ścieŝkę do danego katalogu źródłowego backup/restore/copy". Obszar 2 - Katalog docelowy, kliknij przycisk Browse", aby określić ścieŝkę dla wykonywanych zadań backup/restore/copy". Opcja 3 - Aktywna, jeśli ta opcja zostanie zaznaczona to zadanie zostanie wykonane. Jeśli przycisk Backup" na obudowie dysku twardego zostanie wciśnięty lub poprzez ikonkę programu Button Manager w zasobniku systemowym i kliknięcie przycisku Execute". Opcja 4 - Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona wszystkie pliki zostaną skopiowane do kopii zapasowej. Opcja 5 - Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, wtedy tylko nowe pliki zostaną zapisane w kopii

21 zapasowej w porównaniu do poprzedniej kopii zapasowej. Opcja 6 - Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, wtedy tylko archiwalne pliki zostaną skopiowane do kopii zapasowej. Opcja 7 - Jeśli wybierzesz z trzech dostępnych opcji Backup", zostanie uruchomia funkcja tworzenia kopii zapasowej z katalogu źródłowego do katalogu docelowego. Opcja 8 - Jeśli wybierzesz z trzech dostępnych opcji Restore", zostanie uruchomiona funkcja przywracania kopii zapasowej i pliki z katalogu docelowego zastąpią pliki w katalogu źródłowym. Opcja 9 - Jeśli wybierzesz z trzech dostępnych opcji Copy", zostanie uruchomiona funkcja kopiowania i pliki z katalogu źródłowego zostaną skopiowane do katalogu docelowego. Przykład dodania zadania utworzenia kopii zapasowej w programie Button Manager. 1. Kliknij przycisk Add, aby rozpocząć dodawanie nowego zadania.

22 2. Kliknij przycisk Browse, aby wskazać katalog źródłowy i katalog docelowy. 3. Skonfiguruj właściwe dla siebie opcje i kliknij OK.

23 4. Wróć do ekranu głównego, a następnie kliknij przycisk Zapisz", aby zapisać zadanie do pliku. Przypisz nazwę do pliku zadania. 5. W głównym oknie programu Button Manager wykonaj następujące czynności: - (1) Otwórz plik zadania wcześniej zapisanego. - (2) Zaznacz opcję Loaded Task File: If checked, the task file will be auto-loaded, w celu uruchomienia tego zadania automatycznie poprzez naciśnięcie przycisku Backup na obudowie

24 dysku twardego - (3) Polecenie Exit oznacza wyjście z programu. 6. Proszę wcisnąć przycisk na obudowie dysku twardego, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik użytkownika Działanie przycisku wielofunkcyjnego: Przytrzymanie, dopóki nie zaświeci się dioda LED: Włączenie zasilania. Wciśnięcie przy włączonym zasilaniu: Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure

PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PROFITEC TREND Exclusive OTB HDD 2,5 Enclosure PL MT5075 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager 12 Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Hard Disk Manager 12... 5 Składniki produktu... 6 Omówienie funkcji... 6 Funkcje... 7 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM Rev. 202 Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybranie dysku twardego Verbatim jako swojego zewnętrznego urządzenia do przechowywania danych. W celu optymalnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 14-Z51

PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi XPRESS ME747GK

Instrukcja obsługi XPRESS ME747GK Instrukcja obsługi XPRESS ME747GK DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo