PROGRAM NAUCZANIA BLACHARZ SAMOCHODOWY 721 [03]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA BLACHARZ SAMOCHODOWY 721 [03]"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA BLACHARZ SAMOCHODOWY 721 [03] Zatwierdzam I,&-' Warszawa 2002

2 Autorzy:..',i rngr int. Bogdan Chmieliliski rngr Jerzy Kopariski rngr Ewa Wierczuk Recenzent: rngr Jerzy Buczko Opracowanie redakcyjne: rngr Anna Marczyriska rngr ini. Janina Dretkiewicz-Wigch

3 Spis tresci I. Plan nauczania II. Programy nauczania przedmiotow zawodowych 1. Rysunek techniczny 2. Budowa pojazdbw samochodowych 3. Technologia napraw blacharskich 4. Obstuga klienta w warsztacie blacharskim 5. Zajecia praktyczne

4 I. PLAN NAUCZANIA Plan nauczania Zasadnicza szkola zawodowa Zawbd: blacharz samochodowy 721[03]

5 II. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTOW~ ZAWODOWYCH Szczegoiowe cele ksztalcenia RYSUNEK TECHNICZNY W wyniku procesu ksztalcenia ucze~lstuchacz powinien umiec: dobra6 arkusze rysunkowe i przybory do rysowania, - rozroinic i zastosowac znormalizowane linie rysunkowe, - poslutyt: sig podzialk~ - wykonac szkice elementow konstrukcji samochodu, - zwymiarowac i opisac rysunki, - oznaczyc na rysunkach lub szkicach tolerancje pasowan, odchylki ksztaltu i polotenia, chropowatosc powierzchni, zbieinosc i pochylenie, - przedstawic w rzutach i przekrojach elementy blacharki samochodowej, - przedstawic w uproszczeniach rysunkowych elementy z blachy, - zastosowai: technikg kornputerowq do tworzenia szkic6w i prostych rysunkow technicznych, odtwarzania i powielania technicznej informacji rysunkowej, - rozron rysunki techniczne: wykonawcze, z{ozeniowe, zestawieniowe, montaiowe, zabiegowe i operacyjne, - odczytac kartg technologicznq i instrukcje naprawy elementu nadwozia, - odczytac w dokumentacji oznaczenia rysunkowe i graficzne, - przenie6c wymiary z dokumentacji na miejsce realizacji prac, - wykorzystac informacje zawarte w opisie technicznym, - odczytac dokumentacje konstrukcyjnq i technologicznq oraz dokumentacje techniczno-ruchowq (DTR), - poslutyt: siq dokumentacjq technicznq, - poslutyc sie PN. MATERIAL NAUCZANIA 1. Zasady tworzenia rysunku technicznego Znaczenie rysunku technicznego. Rodzaje rysunkow. Materiafy i przybory kreslarskie. Formaty arkuszy rysunkowych. Podziatki rysunkowe. Linie rysunkowe. Forma graficzna arkusza rysunkowego. Tabliczki rysunkowe i opisy rysunkow. Pismo techniczne.

6 Cwiczenia.. i Przygotowywanie znormalizovjanego arkusza rysunkowego.. Dobieranie tabliczek rysunkowych do formatu arkuszy rysunkowych. Pisanie tekstbw pismem technicznym. 2. Zasady szkicowania Etapy szkicowania. Techniki szkicowania. Szkicowanie figur ptaskich. Szkicowanie bryl oraz elementow o ztotonych ksztaltach. Podstawowe konstrukcje geometryczne. Cwiczenia Szkicowanie fiaur -, ~taskich Szkicowanie czgsci maszyn o ksztaltach prostych i zlozonych. Szkicowanie elementow nadwozia samochodowego. 3. Rzutowanie prostokqtne i aksonometryczne lstota rzutowania prostokqtnego. Metody odwzorowywania przedmiotbw w rysunku technicznym. Rzutowanie prostokqtne punktu, figur ptaskich, bryl. Rzutowanie aksonometryczne.. Cwiczenia Odwzorowywanie figur ptaskich i bryl geometrycznych w rzutach. prostokqtnych i aksonometrycznych. Odwzorowywanie czgsci maszyn w rzutach prostokqtnych i aksonometrycznych. Odwzorowywanie elementbw nadwozia samochodowego w rzutach prostokqtnych i aksonometrycznych. 4. Zasady wymiarowania Ogblne zasady wymiarowania. Porzqdkowe zasady wymiarowania. Zasady wynikajqce z potrzeb konstrukcyjnych i technologicznych. Wymiarowanie czgsci maszyn. Cwiczenia Wymiarowanie figur i elementow plaskich. Wymiarowanie na rysunkach czgsci maszyn. Czytanie rysunkow czgkci maszyn z uwzglgdnieniem wymiarowania.. Czytanie rysunkbw elementow nadwozia samochodowego. 5. Zasady wykonywania widokow i przekrojow Przedstawianie zewnetrznych i wewngtrznych ksztaltow przedmiotow. Unvania i przerwania rzutbw przedmiotbw. Widoki. Przekroje proste

7 i zloione (lamane, stopniowe), czqstkowe. Przyklady, :przekrojow. Polprzekroje. i kwiczenia Szkicowanie figur i prostych elementow z przekrojami, widokami, urwaniami i przewaniami. Szkicowanie czgsci maszyn w przekrojach. Odczytywanie rysunkow czgsci maszyn przedstawionych w widokach i przekrojach. 6. Oznaczanie tolerancji i pasowari oraz chropowatosci i falistosci powierzchni Toierowanie wymiarow liniowych. Rodzaje pasowali i ich oznaczenia na rysunkach. Oznaczenia tolerancji ksztaltu i poloienia. Parametry chropowatosci powierzchni. Oznaczenia chropowatosci i falistoqci powierzchni na rysunkach. Cwiczenia Umieszczanie na rysunkach oznaczeri tolerancji wymiarow. Umieszczanie na rysunkach oznaczen pasowari. Umieszczanie na rysunkach oznaczeti tolerancji ksztaltu i polozenia. Umieszczanie na rysunkach oznaczen chropowatosci i falistosci powierzchni. Odczytywanie na rysunkach oznaczen tolerancji, pasowania, chropowatosci i falistosci powierzchni oraz ich interpretacja. 7. Uproszczenia rysunkowe Stosowanie uproszczen rysunkowych. Uproszczenia rysunkowe: gwintow, watkow, osi, lozysk, koikow, sprgiyn, kot zgbatych i pasowych. Polaczenia rozl~czne i nieroziqczne (w szczegolnosci spawane, zgrzewane, lutowane, klejone, gwintowe). Symboie graficzne stosowane w uproszczeniach rysunkowych. Schematy rnechaniczne. Schematy eiektryczne. kwiczenia Kreslenie czgsci maszyn w uproszczeniach rysunkowych. Umieszczanie symboli graficznych na rysunkach technicznych i schematach. Czytanie schematow mechanicznych. Czytanie schematow eiektrycznych.

8 ~ 8. Rysunki wykonawcze i ztoieniowe, i Zasady wykonywania rysunk6w wykonawczych. Rysunki wykonawcze czgsci samochodowych i elementow poszycia nadwozia samochodowego. Zasady wykonywania rysunk6w zloieniowych. Rysunki ztoieniowe zespot6w czesci samochodowych i nadwozia samochodowego. < Cwiczenia Wykreslanie na rysunkach wykonawczych i ziozeniowych prostych czgsci maszyn. Odczytywanie z rysunkow wykonawczych i zloieniowych informacji technicznej, w szczegolnosci: zarysow i ksztattow, wymiarow i masy materialow, doktadnosci wykonania. Odczytywanie z rysunkow elementow nadwozia samochodowego. 9. Dokumentacja techniczna Podstawowe dokumenty procesu produkcyjnego. Oznaczenia stosowane w dokumentacji technologicznej. Rysunki operacyjne i zabiegowe. Karta technologiczna. Katta instrukcyjna. Arkusz kalkulacji szk6d komunikacyjnych.. Cwiczenia. Rozpoznawanie podstawowych symboli i oznaczen uiywanych w dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej. ~~ Odczytywanierysunk~w operacyjnych i zabiegowych. Odczytywanie karty technologicznej i instrukcyjnej montaiu. e Wypelnianie arkuszy kalkulacji szkod komunikacyjnych. 10. lnstrukcje i normy lnstrukcje procedury eksploatacji. lnstrukcje regulacji mechanizmow samochodowych. lnstrukcje obstugi samochodu, lnstrukcje demontaiu i montaiu elementow nadwozia. Normy dotyczqce dokumentacji rysunku technicznego. Normy: PN, PN-ISO, PN-EN. cwiczenia lnterpretowanie instrukcji stosowanych w warsztacie samochodowym. lnterpretowanie instrukcji procedury eksploatacji, regulacji elementow samochodowych, obslugi samochodu, demontaiu i montaiu elementow nadwozia. Odczytywanie informacji zawartych w normach.

9 11. ~&lenie komputerowe Programy komputerowe do kreslenia rysunkow. Wykorzystanie komputera w kresleniu rysunkow.. Cwiczenia Kreslenie rysunkow technicznych z zastosowaniem programow komputerowych. ~rodki dydaktyczne Przybory i przyrzqdy do rysowania. Wzory pisma znormalizowanego. Model rzutni prostokqtnej. Modele bryt geometrycznych. ~okumentacja techniczno - technologiczna nadwozi samoqhodowych Rysunki podzespoiow i czgsci nadwozi samochodowych. Rysunki techniczne zwymiarowane i opisane. Stanowiska komputerowe z podstawowym i specjalistycznym oprogramowaniem. lnstrukcje procedury eksploatacji, regulacji elementow samochodowych. lnstrukcje obsiugi samochodu, demontaiu i montazu elementow nadwozia. Arkusze kalkulacji szkod kornunikacyjnych. Zestaw norm. Plansze poglqdowe, foliogramy, fazogramy. Przyrzqdy pomiarowe. Uwagi o realizacji programu Program nauczania przedmiotu obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczqce rysunku technicznego, niezbgdne w nauce zawodu oraz poiniejszej pracy zawodowej. Realizacja programu ma na celu uksztaltowanie umiejgtnosci wykonywania i czytania szkicow podzespotow i czgsci elementow nadwozi samochodowych oraz posiugiwania sig dokumentacjq technicznq i technologicznq. Rozpoczynajqc nauczanie rysunku technicznego naleiy zapoznac uczniow z organizacjq miejsca pracy i zwrocic uwagg na wtasciwe rozmieszczenie materiatow i przyborow rysunkowych, oswietlenie oraz pozycje ciala ucznia podczas pracy. Nauczyciel powinien przygotowat i przeprowadzic z uczniami odpowiednio duiq liczbg cwiczen z zakresu szkicowania, wymiarowania czgsci maszyn i elementow konstrukcyjnych a takze czytania rysunkow.

10 Naleiy dqiyc do uzyskania przez uczni6w bieglosci w wykony,waniu odrecznych szkic6w i rysunkbw, zwracajqc uwage na stara'hnos6 i poprawno66 wykonania. Program przedmiotu naleiy realizowac metodami: sytuacyjnq, przypadkow, metodq przewodniego tekstu oraz metodq Cwiczeh. Wskazane jest stosowanie Cwiczeh w polqczeniu z pokazem i opisem. - Pokaz rysunku powinien nastgpowa6 w chwili kiedy jest omawiany, czytany bqdi przerysowywany. Sporzqdzanie rysunk6w komputerowych, archiwizowanie rysunkow, zbieranie informacji powinno odbywae sig na stanowiskach komputerowych wyposaionych w podstawowe i specjalistyczne oprogramowanie. Naleiy dqzy6 do tego, aby kaidy uczeh pracowal na oddzielnym stanowisku komputerowym. Waine jest przygotowanie nauczyciela do zajec: sprecyzowanie celow, dob6r form i metod nauczania oraz srodk6w dydaktycznych. < Przed przystapieniem do Cwiczeh naleiy przygotowac materialy, kt6rych zastosowanie usprawni przebieg zajgc np.: instrukcje do wykonywania Cwiczeh, opis techniczny. Zajecia powinny odbywac sig w pracowniach wyposaionych w komplet Srodk6w dydaktycznych. Proponuje sig oastepujqcy podzial godzin na realizacje dziat6w tematycznych: Lp ~ z i a w c z n e Zasady tworzenia rysunku technicznego Zasady szkicowania Liczba godzin Rzutowanie prostokqtne i aksonometryczne 8 4. Zasady wymiarowania Zasady wykonywania - widok6fiprzekrojow 6 - I 6. IOznaczanie tolerancii i wasowan orazl I chropowatosci i fa~isto~di powierzchni Uproszczenia rysunkowe Rysunki wykonawcze i zloieniowe - Dokumentacja techniczna lnstrukcje i normy 2 KreSlenie komputerowe 10 Razem 76

11 .: Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniec edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie postgpow ucznia powinno odbywae sig systematycznie na podstawie kryteriow przedstawionych na poczqtku zajgc. Kryteria oceniania powinny dotyczyk poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniow umiejgtnosci i wiadomosci wynikajqcych ze szczeg6towych celow ksztatcenia. WiadomoSci niezbgdne do realizacji cwiczeh mogq by6 sprawdzane za pomocq testow osiagnig6 szkolnych. Zadania w tescie mogq by6 otwarte (krotkiej odpowiedzi z lukd lub zamknigte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie). Umiejqtnosc wykonywania i czytania szkicow podzespotow i czgsci elementow nadwozi samochodowych oraz posjugiwania sig dokumentacjq technicznq i technologicznq proponuje sig sprawdzac poprzez kontrolg prac ucznia. Obserwujqc czynnosci ucznia i dokonujqc oceny, szczegolnq uwage nalezy zwrocic na uksztattowanie umiejgtnosci: - czytania dokumentacji technicznej, - szkicowania elementow nadwozi samochodowych, - dokonywania oznaczen w dokumentacji technicznej, - dokonywania opisu i wymiarowania rysunkow. Bieiqca analiza postgpow edukacyjnych ucznia umotliwia nauczycielowi korygowanie stosowanych metod nauczania. Popeiniane przez ucznia btgdy nalezy wyjaknic, aby uczen je zrozumiat i samodzielnie poprawii. Jednym z elementow uzyskania przez ucznia pozytywnej oceny powinno by6 poprawne wykonanie cwiczeh. Ocenianie osiqgnigi: uczniow powinno byc dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq skalq ocen. Literatura Buksinski T., Szpecht A.: Rysunek techniczny. WSiP, Warszawa 1999 Dobrzanski T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 1994 Gutowski A,: Zadania z rysunku technicznego. WSiP, Warszawa 1992 Gieldowski L.: Cwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiqzaniami. Rzutowanie prostokqtne. Widoki. WSiP, Warszawa 1998 Gietdowski L.: Cwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiqzaniami. Przekroje. WSiP, Warszawa 1998 Gieidowski L.: Cwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiqzaniami Wymiarowanie, WSiP, Warszawa 1999

12 .' Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechanikow. WSiP, Warszawa 1999 Lewandowski T.: Rysunek techniczny i maszynowy. WSiP, Warszawa 1998 Lewandowski T.: Zbior zadan z rysunku technicznego dia mechanikaw. WSiP, Warszawa Malinowski J., Jakubiec W.: Tolerancje i pasowania w budowie maszyn. WSiP, Warszawa, 1998 Paprocki K.: Rysunek techniczny. WSiP, Warszawa 1999 Waszkiewicz E., lwaszkiewicz S.: Rysunek zawodowy dla ZSZ. WSiP, Warszawa 1999 Zbi6r Polskich Norm. Rysunek techniczny i rysunek maszynowy. Wydawnictwo Normalizacyjne. Warszawa 1994 Wykaz literatury nalezy aktualizowac w miare ukazywania sie nowych pozycji wydawniczych. 1

13 BUDOWA POJAZDOW SAMOCHODOWYCH",' i Szczegotowe cele ksztalcenia W wyniku procesu ksztalcenia uczenlsluchacz powinien umiec: - sklasyfikowak maszyny, - odczytat informacje zawarte w dokumentacji technicznej, - wyjasnic podstawowe pojecia mechaniki, - zredukowac proste uklady sil metodami wykreslnymi i analitycznymi, - obliczyt prgdkosc i przyspieszenie, - zastosowac I i II zasadg dynamiki w prostych obliczeniach, - scharakteryzowac sily wewnetrzne dzialajqce na samochod, - rozroinit proste stany obciqieli, - wykonat proste obliczenia wytrzymalosciowe, - sklasyfikowai: pojazdy samochodowe, - rozroinic ukiady funkcjonalne i zespoly konstrukcyjne samochodu, - wyznaczyk poloienie srodka cigikosci samochodu, - wyjasnit skutki oddzialywan dynamicznych podczas przyspieszania, : hamowania i ruchu krzywoliniowego samochodu, - wyznaczye bilans sit dzialajqcych na samochod w ruchu, - wyjasni6 dziatanie ogumienia pneumatycznego, - scharakteryzowac czynniki majqce wplyw na opor powietrza samochodu, - wyjasnit wplyw konstrukcji nadwozia na bezpieczenstwo, - rozr6inic polqczenia roztqczne stosowane w pojazdach samochodowych, - - wyjasnic dzialanie ukladu napedowego samochodu, - dobra6 loiysko toczne, - scharakteryzowac przektadnie mechaniczne stosowane w pojazdach samochodowych, - okreslic i obliczyt podstawowe wielkosci tolerancji i pasowah, na podstawie PN i rysunku, - rozr6inic wtasciwosci paliw, olejow i materialow smarnych, - wyjasnie budowe silnika spalinowego, - rozroinie podstawowe uklady silnikow spalinowych, - - scharakteryzowae metody demontaiu i rnontaiu silnika samochodowego, - okreslic funkcje uiytkowq i technicznq nadwozia samochodowego, - sklasyfikowat nadwozia samochodowe, - wyjasnik budowg zespolow nadwozia, - okreslic elementy bezpieczenstwa czynnego, biernego i prewencyjnego nadwozia,

14 - dok$nac analizy technicznej nadwozi autobus6w isamochod6w cigiatowych, - scharakteryzowak technologic przemystowego wytwarzania nadwozi, - posluiyi: sig przyrzqdami do pomiaru wielkosci elektrycznych, - rozr6inic i okreslic przeznaczenie element6w instalacji elektrycznych w samochodzie,. - scharakteryzowak uktady podwozia samochodowego, - wyjasnic podstawowe czynnosci podczas obslugi zespol6w podwozia, - scharakteryzowak dernontai i montai uktadow podwozia samochodowego, - skorzystac z roinych ir6det informacji, - przewidywat zagroienia wystepujqce w czasie wykonywania prac demontaiowych i montaiowych, - skorzystac z PN, dokumentacji technicznej. MATERIAL NAUCZANIA 1. Podstawy maszynoznawstwa Wybrane zagadnienia z mechaniki teehnicznej. Podstawowe pigcia rnechaniki. Elementy statyki i kinematyki. Podstawowe pojecia dynamiki. Siv wewngtrzne, stany obciqied, naprgienia i ich rodzaje. Przyktady obliczed wytrzymatosciowych. Eiementy maszyn w budowie samochod6w. Potqczenia roztqczne stosowane w budowie samochod6w. Waty i osie. Loiyska, przektadnie mechaniczne. Uszczelnienia techniczne. Tolerancje i pasowania. Maszyny i urzqdzenia w przemysie maszynowym. Pojecie maszyny. Charakterystyka techniczna maszyn. ~nergia i maszyny ~odzaje po,'azdo~ samocnodowych i ch klasyflka<a Udad konstrukcyjny samochod~ Poowoze i nad.vozie Porizial samochodu na uklady funkcjonalne i zespoty konstrukcyjne. Charakterystyka techniczna samochodu. Uktad sit dzialajqcych na samoch6d. Sily zwiqzane z ruchem k6t samochodowych. Ogumienie pneumatyczne. Aerodynamika pojazd6w. Bezpieczeristwo nadwozia. Paliwa i oleje samochodowe. Produkcja benzyny i oleju napgdowego. WlaSciwoSci paliw silnikowych. Liczba oktanowa i cetanowa paliwa. Oleje silnikowe i przektadniowe. WtasciwoSci i badanie olej6w. Srodki smarne, paliwa i napgdy alternatywne. Zasady bhp, ochrony ppoi. i ochrony Srodowiska podczas kontaktu z paliwami i olejami. ~wiczenia Mierzenie cisnienia powietrza w kole samochodu. Dobieranie cisnienia powietrza w kolach samochodu w zaleinokci od jego obciqzenia.

15 ..,. Dobieranie loiyska z katalogu. Analizowanie rozkladu sil w nadwoziach samochodowyc~ i nadwoziach samonosnych. '6 ramq 2. Silniki spalinowe Silniki stosowane do napqdu samochodow. Silnik spalinowy samochodowy. Obieg teoretyczny i rzeczywisty silnika spalinowego. Czterosuwowy i dwusuwowy przebieg pracy. Analiza procesow zachodzqcych w silniku spalinowym. Charakterystyka silnika. Silniki wielocylindrowe. Silniki z zaptonem iskrowym i z zaplonem samoczynnym. Uklady silnik6w spalinowych. Uktad korbowy. Uklad rozrzqdu. Uktad smarowania. Uktad chlodzenia. Mieszanki w silnikach gaznikowych. Uktad zasilania silnika z zaptonem sarnoczynnym. Nowoczesne uktady zasilania. Charakterystyka i badanie silnik6w. Rodzaje charakterystyk silnikow. Charakterystyka ekspioatacyjna. Badanie silnikow. Wybrane zagadnienia z eksploatacji silnikow. Obsluga techniczna silnika. Diagnostyka silnika. Zasady demontazu i montazu silnika samochodowego.. Cwiczenia Dobieranie rodzaju paliwa do silnikow z zaptonem iskrowym i zaptonem samoczynnym. Dokonywanie pomiaru cisnienia sprgiania w cylindrach silnika. Analizowanie wtrysku paliwa w silnikach iskrowych. Planowanie czynnosci obslugowych, demontaiowych i monterskich silnika spalinowego. 3. Budowa i wytwarzanie nadwozi sarnochodowych Funkcja uiytkowa i techniczna nadwozia. Historia nadwozi samochodowych. Ewolucja nadwozi, w szczegolnosci nadwozi pojazdow osobowych. Klasyfikacja nadwozi samochodowych. Klasyfikacja nadwozi wedtug formy zewnqtrznej: nadwozia zamkniete i otwarte. Nadwozia pochodne. Klasyfikacja nadwozi wedtug przeznaczenia uiytkowego. Konstrukcja zespot6w nadwozi samochodow osobowych. Wplyw rotnych czynnikow na konstrukcjg nadwozia. Bezpieczeristwo nadwozia. Struktury nosne nadwozi (ramy, nadwozia samonosne, kadluby zamkniqte, kadtuby otwarte). Poszycia zewnqtrzne i pokrywy. Zewnqtrzne elementy wyposaienia (zderzaki, listwy, okna, elementy ozdobne, dachy otwierane, elementy oswietlenia, lusterka, spojlery). Wewngtrzne elementy wyposaienia (tablica rozdzielcza, siedzenia,

16 wykoriczenie pokryw, wyktadziny wewnetrzne,,:inne elementy). Bezpieczehstwo wynikaiace z element6w wyposaiehia wewnetrznego. nadwozi samochodbwych~ Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja. Nadwozia autobus6w. Przeglqd konstrukcji i charakterystyka nadwozi autobusowych. Unifikacja. Nadwozia samochod6w ciezarowych. Przeglqd konstrukcji i charakterystyka nadwozi samochod6w cigtarowych. Kabina kierowcy. Segmenty tadunkowe samochodu cigiarowego. Urzqdzenia zatadunkowe. Technologia wytwarzania nadwozi. Technologia kadiubow nadwozi. Technologia element6w wyposaienia. Technologia montazu gt6wnego. Konserwacja nadwozi. Tendencje rozwojowe w budowie i produkcji nadwozi. Cwiczenia Klasyfikowanie nadwozi samochodowych na podstawie przedstawionych fotografii. OkreSlanie rodzaj6w konserwacji nadwozi. Rozrbinianie elementow nadwozi samochodowych podnoszqcych bezpieczehstwo podi6zujqcych oraz przewotonych tadunk6w w samochodach osobowych, autobusach i samochodach cieiarowych. 4. Elektrotechnika samochodowa Podstawowe pojecia i prawa elektrotechniki. Obwody elektryczne. Podstawowe elementy obwod6w elektrycznych. Zr6dla prqdu w samochodzie. Maszyny i urzqdzenia elektryczne. Klasyfikacja uktadow elektronicznych. Uklady logiczne i cyfrowe. Sterowanie i regulacja. Mikroprocesor w samochodzie. Narzgdzia elektroniczne. Komputer w warsztacie blacharskim. Maszyny elektryczne. Dziatanie maszyn elektrycznych. Maszyny synchroniczne jednofazowe i trbjfazowe. Silniki asynchroniczne. Nowoczesne silniki elektroniczne. Transformatory. Prostowniki. Ins'calacja elektryczna w samochodzie. Budowa instalacji elektrycznej samochodu. Obw6d tadowania akumulatora. Obw6d rozruchu. Nowoczesne instalacje elektryczne. Silniki pomocnicze w samochodzie. Przewody, tqcza i wiqzki przewodowe. Podstawy elektroniki samochodowej. Cwiczenia Sporzqdzanie i dokumentowanie prostych obwod6w elektrycznych. Demontowanie i montowanie instalacji elektrycznej w samochodzie. kadowanie akumulatora.

17 ... r Pomiar gestosci elektrolitu w akumulatorze... L 5. Podwozia pojazdow samochodowych Uklad napgdowy. Rodzaje ukiadow napedowych. Sprzggla. Skrzynie biegow. Waly i przeguby. Mosty napgdowe. Uktad nosny i jezdny. Osie, zawieszenia. Zawieszenia specjalne. Przyktady zawieszeri. Ramy, koia, ogumienie. Uklad kierowniczy. Charakterystyka mechanizmow zwrotniczych. Mechanizmy kierownicze. Wspomaganie ukladow kierowniczych. Uklad hamulcowy. Rodzaje ukladow hamulcowych - hamulce bgbnowe, tarczowe. Mechanizmy uruchamiajqce harnulce. Uklady wspomagajqce harnulce. Wybrane zagadnienia z eksploatacji podwozia samochodu. Obsiuga uktadow podwozia. Demontai i montai ukiadow podwozia sarnochodu. r ~wiczenia e Rozroinianie elementow uktadu kierowniczego.. Rozpoznawanie elernentow ukladu hamulcowego. Rozroinianie elementow zawieszenia samochodu..'. Analizowanie ukiadu napedowego w samochodzie. Okreslanie wplywu uktadow podwozia samochodowego na bezpiecznq jazdg. ~rodki dydaktyczne Materiaty dydaktyczne dotyczqce: - sktadania sit, wtasciwosci wytrzymalo~ciowych materialow, - czgsci maszyn, budowy elementow maszyn i przekladni mechanicznych, tolerancji i pasowania, klasyfikacji maszyn i urzqdzeri technicznych, budowy i dzialania maszyn i urzqdzeri technicznych przemystu maszynowego, budowy: samochodu, podwozia, nadwozia, - klasyfikacji pojazdow samochodowych, sil dzialajqcych na samochod, - aerodynamiki samochodow, zjawisk wystepujqcych podczas kolizji drogowych, klasyfikacji paliw, olejow i materiatow smarnych, wlasciwosci paliw, olejow i materiatow srnarnych, obiegow teoretycznych silnikow, - schematow konstrukcyjnych silnikow, ukiadow silnikow spalinowych, czynnosci obstugowych, demontaiowych i monterskich, - historii i ewolucji nadwozi, - klasyfikacji nadwozi,

18 - budowy ram, nadwozi samonosnych, poszyc, pokryw, zewngtrznych i wewngtrznych elementow wyposaienia, elementow zwigkszajqcych bezpieczeristwo, wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji, - klasyfikacji i rozwiqzah konstrukcyjnych autobusow i samochod6w cigiarowych, - technologii przemystowego wytwarzania nadwozi samochodowych, - obwod6w prqdu stalego i przemiennego, pomiar6w elektrycznych, przyrzqdow pomiarowych i bigdu pomiaru, - budowy instalacji elektrycznej i elektronicznej samochodu, - budowy uktadow i zespol6w instalacji elektrycznej, - budowy i rozmieszczenia ukiad6w podwozia, - czynno6ci obsiugowych, demontaiowych i montaiowych ukiadow podwozia. Katalogi handlowe. Polskie Normy. < lnstrukcje techniczne, plansze maszyn i urzqdzen. Dokumentacja stacji paliw. Dokumentacja technologiczna przemysiowego wytwarzania- nadwozi samochodowych. Modele i przedmioty naturalne: - czgeci i elementy maszyn stosowane w budowie samochod6w, - przekiadnie rnechaniczne, - modele maszyn i urzqdzen, - model podwozia, nadwozia, - probki paliw, olej6w i materialow smarnych, - przekrdj silnika spalinowego, - czgsci i elementy silnika spalinowego, - instalacja elektryczna samochodu, - przekroje instalacji elektrycznej samochodu, - przyrzqdy pomiarowe, - maszyny elektryczne stosowane w samochodach, - przekr6j akumulatora samochodowego, - przekroje ukiad6w podwozia, - przekroje zespol6w podwozia. Uwagi o realizacji programu Realizacja programu nauczania ma na celu opanowanie przez uczniow wiadomosci i uksztakowanie umiej~tnosci zawartych w szczeg6towych celach ksztaicenia a gtownie przygotowanie do: - poslugiwania sig poprawnq terminologiq technicznq,

19 - wykonywania, tadat! zawodowych z zakresu przygotowania pojazdu samochodowe~o do napraw blacharskich, - unikania zagroien wystgpujqcych podczas demontaiu i montaiu, - pracy zespotowej, - korzystania z roznorodnych irodel informacji. Planujqc proces nauczania, nauczyciel powinien zwrocit: szczeg6lnq uwagg na: - korelacjg tresci programowych przedmiotu z przedmiotami: Technologia napraw blacharskich oraz Zajqcia praktyczne, - uwzglgdnienie potrzeb lokalnego rynku pracy, - zastosowanie praw mechaniki w praktycznym dzialaniu, - bezawaryjny demontaz i montaz elementow pojazdu samochodowego, - wptyw wyposazenia zewngtrznego samochodu na bezpieczeristwo podr6iujqcych w czasie kolizji drogowych, - opanowanie przez uczniow wiadomosci i umiejgtnosci dotyczqcych budowy wspolczesnych nadwozi samochodow osobowych, poniewai sq one najczggciej przedmiotem prac blacharskich,... - ksztattowanie zainteresowali technicznych, tworczego bziaiania oraz poszukiwanie nowych rozwiqzati, - stwarzanie sytuacji do wyszukiwania, gromadzenia i eksponowania informacji z roinych irodel, w tym z internetu. Istotnq role w osiqganiu celow ksztatcenia ma dob6r metod nauczania. Wskazane jest stosowac takie metody jak: opis, pogadanka, objasnienie, pokaz, a takie aktywizujqce metody nauczania, pozwalajqc uczniom samodzielnie rozwiqzywac problemy w matych grupach. Na szczegolnq uwagg zastuguje metoda projektow, ktora polega na samodzielnej pracy uczniow pod kierunkiem nauczyciela. Planujqc proces dydaktyczny, nauczyciel powinien zaplanowak, co najmniej jeden projekt w cyklu nauczania przedmiotu. Zajecia dydaktyczne powinny odbywac sig w pracowni budowy pojazdow samochodowych, wyposaionej w meble umoiliwiajqce przestawianie ich (praca w matych grupach, lub z catq klasd, sprzet audiowizualny, niezbgdne Srodki dydaktyczne. Nauczyciel powinien miec do dyspozycji zaplecze do pracy wiasnej oraz do przygotowywania Srodk6w i materialow dydaktycznych. Wainym elementem wyposaienia pracowni powinna byc podrgczna biblioteczka techniczna, stanowiska komputerowe z dostgpem do lnternetu, jak rowniei sprzgt do prezentacji filmow dydaktycznych.

20 Proponuje sig nastepujqcy podzial godzin n?.., reaiizacje dziatow tematycznych: & Dzial~tematyczne I. ~ n o z i i a w s t w a 2. Silniki spalinowe. 3. Budowa i wytwarzanie nadwozi 139 Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgnigk edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiqjniec uczniow powinno odbywac sie systematycznie i bye realizowane w oparciu o kryteria przedstawione na poczqtku roku szkolnego. Kryteria oceniania powinny dotyczyc poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniow wiadomosci i urniejetnosci, okreslonych w szczeg6towych celach ksztatcenia. Na podstawie analizy celow ksztaicenia nauczyciel powinien przeprowadzic ich hierarchizacjg i opracowat wymagania edukacyjne na poszczegolne stopnie oceny szkolnej. Podczas realizacji programu nauczania proponuje sig sprawdzac osiagnigcia uczniow na podstawie: - ustnych sprawdzianow poziomu wiadomosci i umiejgtnosci, - pisemnych sprawdzianow, testow osiqjnigc szkolnych, - obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania Cwiczeh. Dokonujqc oceny w formie ustnego sprawdzianu naleiy zwracac uwage na umiejgtnosc postugiwania sig terminologiq techniczna, oraz poprawnoqc mysienia i wnioskowania. UmiejgtnoSci praktyczne proponuje sie sprawdzac przez obserwacje czynnosci wykonywanych podczas realizacji Cwiczenia. Po zakoriczeniu dziatu ternatycznego moina zastosowac test dydaktyczny dwustopniowy lub wielostopniowy. Zadania w tescie moge by6 otwarte (krotkiej odpowiedzi, z lukd lub zamknigte (wyboru wielokrotnego na dobieranie, typu prawdalfalsz). Bieiqca analiza post9p6w edukacyjnych uczniow urnoiliwia nauczycielowi korygowanie metod nauczania. Popelniane przez ucznia btgdy naleiy wyjasnit, aby uczeri je zrozumiat i samodzielnie poprawit. Jednym z eiernent6w

21 uzyskania przez.ucznia pozytywnej oceny powinno by6 poprawne wykonanie cwiczen Ocenianie powinno odbywac sie zgodnie z obowiqzuj;tcqskalq ocen. Literatura Kuczynski 2.: Mechanik pojazdow sarnochodowych. CzgSC I, czgsc 11. WSiP, Warszawa 1974 Mac S.: Elektrotechnika samochodowa. WSiP, Warszawa 1987 Orzelowski S.: Budowa podwozi i nadwozi samochodowych. WSiP, Warszawa 1998 Orzelowski S.: Technologia naprawy i obslugi pojazdow samochodowych. WSiP, Warszawa 1998 Pawlowski J.: Nadwozia sarnochodowe, funkcja uiytkowa i struktura nosna. WKiL, Warszawa 1978 Praca zbiorowa: Mechanik pojazddw sarnochodowych. Budoiha i eksploatacja pojazdow. CzgSC: I, czesc II, czgsc Ill. Vogel Publisching, Wroclaw 1999 Praca zbiorowa: Mechanik pojazdow sarnochodowych. ' Te%liniczne podstawy zawodu. CzgSC I, czesc 11, czqsc. Ill. Vogel Publisching, Wroclaw 1999 Rychter W.: Dzieje samochodu. WKiL, Warszawa 1979 Schrader H.: Wielka encyklopedia sarnochodow. Res Polona, C6di 1992 Wardzinski F.: Samochodowe silniki spalinowe. WSiP, Warszawa 1976 Zielihski A.: Konstrukcja nadwozi sarnochodow osobowych i pochodnych. WKiL, Warszawa 1998 Wskazane jest korzystanie z czasopisrn: Auto EKSPERT. Vogel Publisching, Wroclaw AUTO -Technika Motoryzacyjna. PWT, Warszawa Auto Moto Serwis. lnstalator Polski, Warszawa Rynek motoryzacyjny. Vogel Publisching, Wroclaw. Wykaz literatury nalezy aktualizowac w miarq ukazywania s i ~ nowych pozycji wydawniczych.

22 TECHNOLOGIA NAPRAW BLACHARSKICH Szczegotowe cele ksztatcenia W wyniku procesu ksztatcenia uczerilstuchacz powinien umiec: - zinterpretowat podstawowe akty prawne, prawa i obowiqzki pracownika oraz pracodawcy dotyczqce bezpieczeristwa i higieny pracy, - przewidziec i zapobiec zagroieniom zycia i zdrowia podczas wykonywania zadari zawodowych, - dobrat i zastosowac odziez ochronnq oraz srodki ochrony lndywidualnej w zaleinosci od prowadzonych prac, - zachowac sig zgodnie z instrukcj~ przeciwpozarowq w przypadku poiaru, - zastosowai: procedury udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym, - zinterpretowat: przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony srodowiska podczas.trasowania, obrbbki rqcznej, maszynowej obr6bki widrowej, obr6bki blachy oraz napraw nadwozia samochodowego, - przygotowac stanowiska do wykonywanych prac, - dobra6 narzgdzia, przyrzqdy, maszyny i urzqdzenia wykorzystywane w procesach technologicznych, wykonac pomiary wielkosci geometrycznych, - rozr6inic stopy Fe-C i metali niezelaznych oraz okreslic ich wiasciwosci, - wyjasnic procesy obr6bki cieplnej i cieplno-chemicznej, - rozr6inic cechy charakterystyczne oraz okreslit zakres stosowania trasowania, obr6bki rgcznej, maszynowej obr6bki wi6rowej i odlewnictwa w przemyile samochodowym, - scharakteryzowac metody spajania wykorzystywane podczas iqczenia blach, - scharakteryzowac spajanie tworzyw sztucznych, - wyjasnit Iqczenie blach przy pomocy polqczeri gwintowych i nitowanych, - zaplanowac schemat organizacyjny ttoczni nadwozi samochodowych, - wyjasnic podstawowe pojgcia dotyczqce eksploatacji maszyn, - okreslic przyczyny powodujqce zuiywanie maszyn i urzqdzeri, - wyjasnic objawy i skutki procesu korozyjnego oraz okreslic sposoby zapobiegania korozji, - zaplanowat wyposaienie warsztatu blacharskiego, - przygotowac samoch6d do naprawy nadwozia,

23 .~- - zaplanowac demontai czgsciowy i calkowity samochoph, - zidentytikowat uszkodzenia nadwozia samochodowegd oraz okreslic zakres i metodg naprawy, - scharakteryzowac wyklepywanie blach oraz wyrownywanie przez nagrzewanie i rozpieranie, - rozroinic przyrzqdy do pomiaru punkt6w technologicznych nadwozia, - wyjasnic prostowanie nadwozia i ram, - ustali6 kolejnosc czynnosci podczas kompleksowej naprawy nadwozia, - ocenic jakosc wykonanej pracy, - zaprezentowac efekty pracy, - odczytac dokumentacje technologicznq naprawy i montatu, - skorzystac z rbinych 2r6del informacji, - skorzystac z PN, - skorzystat z DTR i dokumentacji technicznej Material n'&?.bczania I. ~dowiek, praca, hdoa*o Prawo pracy. prqwna ochrona pracy. Kodeks pracy. Podstawowe obowiqzki pracodawcy. Prawa i obowiqzki pracownika. Profilaktyczna ochrona zdrowia, szkolenlie pracownik6w. System kontroli i nadzoru nad prawnq ochronqi bhp w za~hdach PracY. Zdrowie czlowieka, prac;l zawodowa - a praca organizmu ludzkiego. Zmgczenie i wypoczynek. Oddzia(ywanie Srodowiska na organll' ludzki. ZaniecZysZczenia powietrza, Substancje szkodliwe dla z$rowia. Dziatanie niskich i wysokich temperatur na organizm. 2agroienV narzqdu Wzroku. Wentylacja i klimatyzacja pracy. OSwietlenie pomieszczeri. Rola i dziaianie wentylacji natura,\?.el 1 Sztucznej. Typowe Medy wdziaianiu urzqdzeri wentylacyjnych izich uzytkowaniu. Klimatyzacja pomieszczen. OSwietlenie naturalne i sztuczye. Czynniki szkodiiwe, uciqzliwe i niebezpieczne WstepujEtce w procesie pracy: biologiczne, chemiczne, fizyczne, psychofiz~czne. Prace szczeg6lnie niebezpieczne. Zasady bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach mechanicznych. ZagroZenia ze strany urzqdzeli mechanicznych. Zasady bezpieczeristwa pracy przy postugiwaniu sie narzedziami r9cznymi. Oslony i zabezpieczenia maszyn. Urzqdzenia ochronne przy obrabiarkach do blach. Zabezpieczenia urzqdzeri napedowych. Bezpieczeristwo pracy przy eksploatacji maszyn i urzqdzen mechanicznych.

24 Bezpieczeristwo podczas pracy przy urzqdzeniach elektrycznych. Oddzialywanie prqdu.eiekttycznego na organizm cztowieka. Bezpieczeristwo pracy podczas obstugi narzedzi i urzqdzefi elektrycznych. CharaMerystyka zakl6ceri w pracy urzqdzefi. Srodki ochrony osobistej. Odziet ochronna. Odziet robocza. Bezpieczehstwo pracy przy urzqdzeniach pod cisnieniem. Zagrotenia ze strony urzqdzeri pod oiknieniem. Butle z gazami sprqtonyrni. Wytwornica aoetylenowa. Spretarki. Zagrotenia potarowe i zasady ochrony przeciwpotarowej. Przyczyny powstawania potar6w. Potar i jego skutki. Zapobieganie potarom. Alarmowanie straty potarnej. Zwalczanie potaru. Sprzet gasniczy. Zasady. postgpowania... podczas potaru. Zagrotenia powstajqce podczas potaru. Wypadki przy pracy. Definicja pojec: wypadek, zagrotenia, choroba zawodowa, uciqtliwe warunki pracy. Bezpieczehstwo pracy w zakladzie. Czynniki decydujqce o stanie bezpieczefistwa. Zagrotenia wypadkowe. w zakladzie pracy. Procedura ustalania przyczyn wypadk6w. h.%aliza przyczyn wypadk6w i postqpowanie zapobiegawcze. Ttyb prjstqpowania przy ustalaniu okolicznosci wypadkbw. Odpowiedzialn&C prawna za wypadki przy pracy. Organizacja pomocy przedl~karskiej pomocy w wypadkach przy pracy i naglych zachorowaniach. Cwiczenia Okreklanie zasad ksztaltowania bezpilzcznych i higienicznych warunk6w pracy. ' Planowanie dzialalnosci zwi;15?tigj z. zapobieganiem wypadk6w w miejscu pracy. Wykrywanie tr6del zap refi zdrowia i tycia w warsztacie szkolnym. Postugiwanie sig gasnic:$ i kocem przeciwpotarowym. Analizowanie schematu uziemieri ochronnych i zerowania. * Udzielanie pomocy. przedlekarskiej w wypadkach przy pracy i naglych zachorowaniach. r Analizowanie skladu wyposatenia apteczki pierwszej pomocy. Wypetnial?ie karty wypadku przy pracy. 2. Technologia mechaniczna Pomiary warsztatowe. Klasyfikacja przyrzqd6w pomiarowych. Mierzenie. Sprawdzanie. Suwmiarki i mikrometry. Czujniki. Sprawdziany. Obsluga i konserwacja narzedzi pomiarowych. Trasowanie. Narzcdzia i materiaiy traserskie. Przygotowanie powierzchni do trasowania. Trasowanie na plaszczytnie. Trasowanie przestrzenne.

25 ... Obrobka rgczna. Stanowisko Slusarskie. Cigcie pilkq. Gigcie. Prostowanie. Pilowanie. Wiercenie. Rozwiercanie. Poglebianie. Rqczne nacinanie gwintow. Zasady ostrzenia narzgdzi. Obsluga i konserwacja narzedzi. Materialoznawstwo samochodowe. Definicja pojgc i klasyfikacja materialow konstrukcyjnych oraz wlasciwoici materialow i ich zastosowanie. Materialy pomocnicze. Materialy stosowane w konstrukcji nadwozi samochodowych. Obrobka cieplna i cieplno-chemiczna, Charakterystyka obrobki cieplnej. Urzqdzenia do obrobki cieplnej. Obrobka cieplna blach cienkich. Podstawowe rodzaje obrobki cieplno-chemicznej. Odlewnictwo. Charakterystyka procesu odlewania. Komplet modelowy. Materialy formierskie i formowanie. Specjalne metody odlewania. Wady odlewnicze. Przyklady zastosowania metod odlewania w przemysle samochodowym. Maszynowa obrobka wiorowa. Geometria ostrza skrawajqcego. Powstawanie wi6ra. Uklad konstrukcyjny obrabiarki skrawajqcej. Toczenie i tokarki. Wiercenie i wiertarki. Frezowanie. i frezarki. Szlifowanie i szlifierki. Zastosowanie, maszynowej obrobki wiorowej w przemysle samochodowym. Elementy metaloznawstwa. Wytwarzanie stali, staliwa i ieliwa. Wytwarzanie metali kolorowych. Wyroby hutnicze. Zasady bhp, ochrony ppoz, i ochrony srodowiska podczas wykonywania obrobki rgcznej, obrobki cieplno-chemicznej, maszynowej obrobki wiorowej.. Cwiczenia Wykonywanie pomiarow otworu suwmiarkq, mikrometrem, srednicowkq. Wykreslanie figur geometrycznych: walca, stozka, szescianu na cienkich blachach. Trasowanie figury plaskiej na biasze. Obliczanie wymiarow blachy do wykonania tulei o Srednicy 200 mm i wysokosci 100 mm. e Dobieranie Srednicy wiertla do wykonania gwintu M6, M4. 3. Technologia obrobki blachy Obrobka plastyczna. Odksztalcenie plastyczne. Zgniot i umocnienie. Obrobka plastyczna na zimno i na gorqco. Klasyfikacja metod obrobki plastycznej. Walcowanie blach cienkich. Ciqgnienie. Tloczenie. Kucie.

26 Technologia cig~ii~blach. Produkcja jednostkowa i seryjna. Metody ciecia blach. Ocena jakosci cigcia. Organizacja stanowiska pracy do cigcia blach. Budowa, dzialanie, obsluga i zastosowanie urzqdzeh i maszyn, rgcznych i mechanicznych do cigcia blach cienkich. Wykrawanie. Budowa wykrojnikow prasy do wykrawania. Technologia ksztaltowania blach. Operacje tloczenia. Giecie blach. Ksztaltowanie wytloczek w warunkach produkcji jedno3tkowej i seryjnej. KolejnosC operacji przy ksztaltowaniu elementow nadwozia samochodowego. lnne operacje ksztaltowania blach. Tloczniki. Budowa, dzialanie, obsluga i zastosowanie maszyn do ksztaltowania blach w warunkach warsztatu blacharskiego i tloczni w zakladzie produkcyjnym. Organizacja pracy tloczni nadwozi. Technologia spawania blach. Rodzaje spoin. Klasyfikacja metod spawania: spawanie gazowe, spawanie elektryczne. Spawanie blach cienkich. Naprgzenia i odksztalcenia spawalnicze. Kontrola spoin. Materialy, urzqdzenia i maszyny do spawania blach cienkich. Technologia zgrzewania blach. Charakterystyka procesu zgrzewania. Budowa i jakosc zgrzeiny. Zgrzewanie elektryczne oporowe. Zastosowanie zgrzewania do tqczenia blach cienkich. Materialy, urzqdzenia i rnaszyny do zgrzewania. Specjalne metody zgrzewania. Technologia iqczenia polimerow (tworzyw sztucznych). Lqczenie tworzyw sztucznych metodq spawania. Lqczenie tworzyw sztucznych metodq klejenia. tqczenie tworzyw sztucznych przy pomocy laminatow. tqczenie tworzyw sztucznych przy pomocy promieni ultrafioletowych. Technologia lqczenia blach. Elementy lqczne w nadwoziu samochodowym. tqczenie blach przy pomocy polqczeh gwintowych i nitowanych. Technologia lutowania. Lutowanie migkkie i twarde. Sprzet i materiaty do lutowania. Technologia klejenia. Rodzaje polqczeri klejonych. Sprzgt i materialy do klejenia. Zastosowanie lutowania i klejenia w blacharstwie samochodowym Zasady bhp, ochrony ppoz, i ochrony Srodowiska podczas wykonywania obrobki blachy. Cwiczenia Projektowanie stanowiska pracy do cigcia blach cienkich. Planowanie rozmieszczenia wykrojow na blachach cienkich.. Rozpoznawanie Iqcznikow srubowych i nitow stosowanych w blacharstwie samochodowym. Obliczanie Srednicy krqzka wyjsciowego na wykonanie prostych. wytloczek. Rozpoznawanie rodzajow spoin na podstawie przedstawionych probek. Dobieranie pararnetrbw spawania do zadanej grubosci blachy.

27 ., - Rozpoznawanie potqczeri zgrzewanyzh na podstawie przedstawionych probek.. Dobieranie metody zgrzewania do rodzaju i zakresu naprawy nadwozia. Dobieranie technologii naprawy elementu wykonanego z tworzywa sztucznego do rodzaju uszkodzenia. Rozpoznawanie iqcznikbw krubowych i nitow stosowanych w blacharstwie samochodowym. Dobieranie topnika do rodzaju lutowania. Planowanie technologii klejenia elementow samochodowych z tworzyw sztucznych. 4. Technologia napraw nadwozia samochodowego Podstawy eksploatacji maszyn. Czynniki efektywnohci eksploatacji. Starzenie materiatu. Doz6r eksploatacyjny. Eksploatacja nadwozia samochodowego. Bezpieczeristwo eksploatacji. Przyklady eksploatacji nadwozi samochodowych. Wyposaienie warsztatu blacharskiego.' Normy budowlane dla pomieszczeri blacharni. Narzedzia i urzqdzenia w pracy mechanika. samochodowego. Spawarki i zgrzewarki do blach cienkich. Przyrzqdy pomiarowe. Urzqdzenia i maszyny do prostowania i naprawy nadwozi oraz ram. Przygotowanie samochodu do naprawy nadwozia. Technologia naprawy nadwozia. Zasady demontaiu i montaiu. Przygotowanie potqczeri do demontatu i montaiu. Demontai i montai instalacji elektrycznej samochodu. Demontat i montai wewnetrznych i zewngtrznych elementow wyposazenia. Zabezpieczenie zdemontowanych czgsci i zespotbw. Demontaz catkowity nadwozia samochodu. Zasady postugiwania sig narzgdziami, urzqdzeniami i maszynami do demontaiu i montaiu. Rodzaje uszkodzeri i zakres naprawy. Plan naprawy. Zasady demontaiu i montaiu typowych zespolow podwozia i nadwozia samochodu. Podstawowe operacje blacharskie. Naprawy blacharskie. Klasyfikacja napraw blacharskich. Zakres i technologia naprawy. Zasady wyklepywania blach. Wyrownywanie blach przez nagrzewanie, rozpieranie, lutowanie i klejenie. Naprawa uszkodzeri korozyjnych. Technologia wymiany uszkodzonych elementow nadwozia. Demontai uszkodzonych i montaz nowych elementow. Zabezpieczanie przed korozjq strefy polqczenia i elementow wymiennych. Regulacja luzow, roinicy wypoziomowania oraz zamkbw i zawias6w. Pomiar poloienia zamontowanych elementow nadwozia. Uszczeinienie naprawionego nadwozia. Kontrola jakohci naprawy.

28 Zasady projektowania i wykonywania prototypow wyttoczek. Przyklady napraw blacharskich. Zasady kwalifikowania uszkodzonego samochodu do kompleksowej naprawy nadwozia. Technologia naprawy. Pomiar punktow technologicznych nadwozia. Operacje prostowania nadwozia i ram. Ocena jakosci naprawy. Przyklady kompleksowej naprawy nadwozia. Zasady bhp, ochrony ppoi. i ochrony srodowiska podczas napraw nadwozia samochodowego.. Cwiczenia Okreslanie warunkow poprawnej eksploatacji nadwozia samochodowego. Planowanie demontazu lub montaiu wybranych zespotow podwozia. i nadwozia na podstawie dokumentacji technicznej. Dobieranie, narzedzi do montaiu lub demontazu nadwozia samochodowego. Planowanie technologii naprawy uszkodzeri nadwozia. ~rodki dydaktyczne Materiaty dydaktyczne dotyczqce: - znakow bezpieczeristwa, - znakow ewakuacyjnych, - znakow ostrzegawczych, - znak6w alarmowania straiy poiarnej, - znak6w ochrony przeciwpoiarowej, - klasyfikacji przyrzqdow pomiarowych, - zasad pomiaru i btgdu pomiaru, - zasad stosowanych przy trasowaniu, - organizacji stanowiska slusarskiego, - klasyfikacji narzedzi do obrobki recznej, - wytwarzania staii, staliwa i ieliwa, - procesow otrzymywania metali kolorowych, - wyrobbw hutniczych, - wykresu ielazo-wggiel, - zastosowania materiatow i materialow pomocniczych, - procesu odlewania, - geometrii ostrza, - powstawania wiora, - schematow konstrukcyjnych i kinematycznych obrabiarek,

29 ... - klasyfikacji metod obrbbki plastycznej,. ', - procedw obrbbki plastycznej, i - procesu technologicznego wytwarzania blach cienkich, - ciecia blach w warunkach warsztatu blacharskiego i tloczni przemystowej, - urzqdzeti i maszyn do ciecia blach,.. - procesow ksztaltowania blach, - organizacji wytwarzania nadwozi samochodowych, - spawania gazowego i elektrycznego, - specjalnych metod spawania, - organizacji stanowiska pracy spawacza, - zapobiegania powstawaniu odksztatceti spawalniczych, - zgrzewania blach cienkich, - urzqdzeri do zgrzewania, - technologii tqczenia tworzyw sztucznych, - pdqczeti gwintowych i nitowanych, - klejenia i lutowania, - materiatbw do klejenia i lutowania,..i_. - rodzajbw starzenia eksploatacyjnego, - schematbw organizacyjnych blacharni samochodowych, - wykazbw wyposaienia blacharni samochodowej, - zasad demontaiu i monta;?~, technologii demontaiu catkowitego, - klasyfikayi napraw blacharskich, wykonywania podstawowych czynnosci blacharskich, - wykonywania pomiar6w punktbw technologicznych nadwozia, - kompleksowej naprawy nadwozia. Filmy dydaktyczne i plansze dotyczqce zagroteti na stanowisku pracy. WyposaZenie do udzielania pomocy przedlekarskiej. Modele i przedmioty naturalne: - Srodki ochrony osobistej, odziet robocza, obuwie robocze, - gasnice, - przyrzqdy pomiarowe, - przyrzqdy i materiaty do trasowania, - narqdzia do obr6bki recznej, - wyroby hutnicze, - modele urzqdzeri do obr6bki cieplnej i cieplno-chemicznej, - materiaty stosowane w przemysle samochodowym, - przedmioty odlewane, - narzqdzia skrawajqce, - modele urzqdzeh stosowanych w odlewnictwie, - modele obrabiarek, - modele zespdbw obrabiarek,.....

30 - modele urzqdzeti i rnaszyn dp cigcia i ksztaltowania blach, spawania i zgrzewania blach cienkich,ilqczenia tworzyw sztucznych, kleienia i lutowania, - Sruby, nakrgtki, nity oraz luty i kleje stosowane w blacharstwie samochodowym, - zuzyte elementy samochodu, - narzedzia montaiowe, - modele urzqdzefi i niaszyn stosowanych w warsztacie blacharskim, - nadwozia samochodowe uszkodzone w roinym stopniu. Przepisy bezpieczetistwa, higieny pracy i ochrony przeciwpoiarowej. Polskie Normy. Kodeks pracy. Katalogi handlowe narzedzi i obrabiarek. lnstrukcje stanowiskowe. Uwagi o realizacji programu Realizacja programu ma na celu opanowanie przez uczniow wiadomosci i urniejetnosci zawartych w szczegdlowych. celach ksztalcenia a w szczeg6lnosci: - przeciwdzialania zagroieniom w procesie pracy... - okreslania podstawowych technik pracy w przemysle maszynowym, - klasflikowania rodzaj6w uszkodzeti nadwozia samochodowego, - dobierania metod naprawy oraz dokonywanie naprawy. Planujac proces nauczania, nauczyciel powinien zwrdcib szczegdlna uwage na: - zapobieganie zagroieniom zdrowia lub iycia w czasie wykonywania pracy zawodowej, - korelacje tresci programowych przedmiotu Technologia napraw blacharskich z tres~iami Zajeb praktycmnych, - uwzglednienie potrzeb lokalnego rynku pracy, - obrtrbkq biachy zarowno w warsztacie blacharskim jak i w warunkach przemyslowej produkcji nadwozi samochodowych, - najczgsciej stosowanych technologii naprawczych, - ksztaltowanie zainteresowan technicznych, tworczego dziaiania oraz poszukiwania nowych rozwiqzari. Istotnq role w osiaganiu celbw ksztalcenia ma dobor metod nauczania. Wskazane jest stosowanie Cwiczeti a takie innych metod nauczania: metody przewodniego tekstu, dyskusji problemowej i metody projektdw opisu, pogadanki, pokazu. W koncowym etapie ksztaicenia, nauczyciel moie zaproponowab uczniom wykonanie projektow na temat technologii naprawy wybranych uszkodzeri nadwozia samochodowego w grupach ad 3 do 5 osob. I' i

31 I Pozwoli to na efektywne wykorzystanie czasu, zmusi do siggnigcia do roinych irodet informacji, w tym do lnternetu jak rowniei pozwoli na publicznq prezentacjg wykonanych projektow. Zajecia dydaktyczne powinny odbywae sig w pracowni technologii napraw blacharskich, wyposaionej w meble umoiliwiajqce ich przemieszczanie (praca w malych grupach lub z calq kiasq, sprzgt audiowizualny, niezbgdne Srodki dydaktyczne. Waznym elementem wyposaienia pracowni powinna by6 podrgczna biblioteczka techniczna, komputer z dostgpem do lnternetu. Proponuje sig nastgpujqcy podzial godzin na realizacjg dzialow tematycznych: Dzialy tematyczne / Liczba godzin 1 ~niczna :i blach Razem Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniqc edukacyjnych ucznia Ocenianie postgpow powinno odbywac sig w sposbb ciwly i systematyczny na podstawie kryteriow przedstawionych na poczqtku roku szkolnego. Wypracowanie, wspolnie z uczniami kryteri6w oceny daje moiliwosc obiektywnego oceniania postgpow edukacyjnych oraz stanowi precyzyjnq informacjg o stopniu opanowania celow ksztatcenia. Kryteria oceniania ujete w przedmiotowym systemie oceniania powinny dotyczyc poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniow wiadomosci i umiejgtnoaci okreslonych w szczegolowych celach ksztatcenia. Podczas realizacji programu nauczania proponuje sig sprawdzat osiqgnigcia uczni6w na podstawie: - ustnych sprawdzianow poziomu wiadomosci i umiejgtnoici, - pisemnych sprawdzianow, testow osiqgnigi: szkolnych, - obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania Cwiczeh. Dokonujqc oceny w formie ustnego sprawdzianu naleiy zwracac uwage na umiejgtnosi: postugiwania sig terminologiq technicznq oraz poprawnosc myslenia i wnioskowania. UmiejgtnoSci praktyczne proponuje sig sprawdzac przez obserwacjg czynnosci wykonywanych podczas realizacji Cwiczenia.

32 Po zakoiiczeniu dziatu tematycznego moina zasto5owac test dydaktyczny dwustopniowy lub wielostopniowy. Zadania w tescie mogq byc otwarte (krotkiej odpowiedzi, z luka lub zamknigte (wyboru wielokrotnego na dobieranie, typu prawdalfalsz). Bieiqca analiza postgpow edukacyjnych uczniow umoiliwia nauczycielowi icorygowanie metod nauczania. Popelniane przez ucznia blgdy nalezy wyjasnic, aby uczeri je zrozumial i samodzielnie poprawil. Jednym z elementow uzyskania przez ucznia pozytywnej oceny powinno by6 poprawne wykonanie cwiczeri. Ocenianie powinno odbywac sig zgodnie z obowiqzujqcq skalq ocen. Literatura Buchfelder M., Buchfelder A,: Podrgcznik pierwszej pomocy. PZWL, Warszawa 1997 Chgciriski J., Jgdrzejowski Z.: ~osp(odarstwo samochodowe, organizacja, eksploatacja, zaplecze techniczne. WKit, Warszawa 1979 ~ibdrski P., Klimaszewski G.: Zbi6r przepisdw prawnych z zakresu bhp i ppoi. z orzecznictwem i uwagami objasniajqcymi. OD i DK, Gdalisk 1999 Dretkiewicz-Wigch J.: Technologia mechaniczna. Techniki wytwarzania. WSiP, Warszawa 2000 Dzieriawski T.: Gazownictwo i cieplownictwo. Zeszyt Cwiczeri. WSiP, Warszawa 1996 Hansen 2.: Bezpieczeristwo i higiena pracy. WSiP, Warszawa 1992 Jarecki J.: Zuiycie czgsci samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych. WKitL, Warszawa 1982 Kgpihski S.: Ksztaeowanie elementow nadwozi samochodowych. WKiL, Warszawa 1996 Kobus W.: Nowe metody napraw nadwozi samochodow osobowych. WKit, Warszawa 1987 Mac S., Leowski J.: Bezpieczeristwo i higiena pracy dia zasadniczych szk6l zawodowych. WSiP, Warszawa 1996 Orzelowski S.: Technologia naprawy i obslugi pojazd6w sarnochodowych. WSiP, Warszawa 1999 Pawlowski J., Zgorzelski S.: Tlocznictwo. WSiP, Warszawa 1974 Praca zbiorowa: Bezpieczeristwo i zdrowie a warunki pracy. Podrgcznik szkoleniowy. KK NSZZ,,Solidarnos6". Gdarisk 1992 Praca zbiorowa: Mechanik pojazdow samochodowych. PrzedsigbiorczosC. Organizacja i bezpieczenstwo pracy. Vogel Publishin. Wroclaw 1999

PROGRAM NAUCZANIA MECHANIM POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 723[04]

PROGRAM NAUCZANIA MECHANIM POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 723[04] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA MECHANIM POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 723[04] Zatwierdzam Warszawa 2007 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmielinski rngr Janusz Gorny rngr inz. Maciej Szyndler Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ministerstwo Edukacji i Nauki 31 1[50]IT- 4, TU, SPIMEiN12006.03.15 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHATRONIK 31 1[50] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy: mgr ini. Urszula Kaczorkiewicz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANlA TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 31 11521 Zatwierdzam Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr int. Marek Bustrycki mgr Ryszard Koprucki mgr

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723[04] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NBBAUCZANIA DkA ZAWODU

PROGRAM NBBAUCZANIA DkA ZAWODU MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADAI(I EDUKACYJNYCH PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO PROGRAM NBBAUCZANIA DkA ZAWODU Dla: Szkolv rasadniczei - na oodbudowie szbolv aodstawowei Proqrarn

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK 724 [05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sporti! Warszawa 2002 Autorzy: mgr ini. Jan Bogdan mgr ini. Maria Krogulec-Sobowiec

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Opanowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III Program nauczania: Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne. Podręcznik: Waldemar Czyżewski Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno - motoryzacyjne.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych PROGRAM NAUCZANIA Kursu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych I. Wymagania wstępne dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA. TECHNlK CYFROWYCH PROCESOW GRAFICZNYCH 31 1 [51] Zatwierdzam. Minister Edukacji Narodowej

MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA. TECHNlK CYFROWYCH PROCESOW GRAFICZNYCH 31 1 [51] Zatwierdzam. Minister Edukacji Narodowej MlNlSTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA TECHNlK CYFROWYCH PROCESOW GRAFICZNYCH 31 1 [51] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Daniel Lesniak ini. Anna Maiyska mgr

Bardziej szczegółowo

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracował: dr Bolesław Kiczma Uniwersytet Opolski

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Szkoła/zawód: eksploatacja pojazdów Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół im. gen. J. ustronia w Lubaczowie/ mechanik pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK BUDOWNICWA 311[04] Zatwierdzam J.. Minister Edukacjl Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr ini. Krystyna Dmitrzak inz. Alicja Kulczycka mgr inz.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe , plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne" Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: BLACHARZ SAMOCHODOWY Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 w ELBLĄGU SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2010/2011 (przedmioty zawodowe) Technikum na podbudowie gimnazjum /czas trwania nauki 4 lata/ -technik mechanik -symbol

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH SYMBOL CYFROWY 722[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 13 Przedmiot: Grafika inżynierska I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

BLACHARZ SAMOCHODOWY

BLACHARZ SAMOCHODOWY BLACHARZ SAMOCHODOWY Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 0-91 42 56 126, 0-91 42 56 128 fax 0-91 42 56 125 e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 723103 TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 723103 TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - 723103 TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA * Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Budowa i naprawa silników spalinowych Budowa i naprawa silników spalinowych Szczegółowe cele kształcenia

PROGRAM NAUCZANIA Budowa i naprawa silników spalinowych Budowa i naprawa silników spalinowych Szczegółowe cele kształcenia PROGRAM NAUCZANIA Przedmiot specjalizujący: Budowa i naprawa silników spalinowych Szkoła: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych Podstawa prawna: 1. Podstawa programowa kształcenia

Bardziej szczegółowo

TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

dla zawodu KOWAL Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy 722102 - Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

dla zawodu KOWAL Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy 722102 - Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: 3/m Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu KOWAL Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 722102 - Egzamin przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu ślusarz 722204 (ZSP-61-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu ślusarz 722204 (ZSP-61-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu ślusarz 722204 (ZSP-61-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu ślusarz Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przedmioty w kształceniu zawodowym

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311[04]/T, TU, SP/MEN/2007.02.13. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TECHNIK MECHANIK 311[04]/T, TU, SP/MEN/2007.02.13. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TECHNIK MECHANIK 311[04]/T, TU, SP/MEN/2007.02.13 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: opisać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu FRYZJER 514[01]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu FRYZJER 514[01] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER 514[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 i Autorzy: ini. Anna Dziewigcka mgr Danuta Matuszewska ini. Elibieta

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH Załącznik 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 811[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Przedmiotowy System Oceniania DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO DLA GRUPY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MECHATRONICZNYCH W OBSZARZE TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** ŚLUSARZ 722204 CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* ŚLUSARZ Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ZLOTNIK-JUBILER 731[06]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA ZLOTNIK-JUBILER 731[06] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ~ ~ ~ ~ Z ~ Z / M E N ~ ~ S / PROGRAM NAUCZANIA ZLOTNIK-JUBILER 731[06] =awf#%@+"a - PODYP~;~~"~~^)IZ S1.ANU Minister Edukacji Narodowej i Sportu Tadet,sr S/o,uecki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA * Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanizacji rolnictwa; symbol 311512 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE 722308 -CZELADNIK. Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** 722308 zawód pozaszkolny 114/Cz

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE 722308 -CZELADNIK. Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** 722308 zawód pozaszkolny 114/Cz STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi;

potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi; 6) prawdopodobieristwo wystqpienia wady (Cz) - okresla prawdopodobienstwo wystqpienia specyficznej wady. Jedynq metodq obnizenia tego prawdopodobienstwa jest wprowadzenie zmian konstrukcyjnych; 7) metody,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym

Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym P aństwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Głogowie Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2009 rok ZAJĘCIA TECHNICZNE Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM (350 godzin koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: MECHANIZACJA ROLNICTWA. Klasa 3TR. LP Moduł-dział-temat. Zakres treści. z. 1

Przedmiot: MECHANIZACJA ROLNICTWA. Klasa 3TR. LP Moduł-dział-temat. Zakres treści. z. 1 Przedmiot: MECHANIZACJA ROLNICTWA LP Moduł-dział-temat. Zapoznanie się z PSO oraz zadania i zakres przedmiotu 2 Znaczenie mechanizacji w rolnictwie 3 Arkusze rysunkowe i podstawy pisma technicznego 4 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Mechanik motocyklowy 723107

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Mechanik motocyklowy 723107 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT Mechanik motocyklowy 723107 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Bardziej szczegółowo

2. Treści kształcenia (działy programowe)

2. Treści kształcenia (działy programowe) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SYMBOL CYFROWY 315[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) sporządzać bieżące

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoł@ właśnie dla Ciebie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. w ramach EFS POKL. Informator o kursie

Projekt Szkoł@ właśnie dla Ciebie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. w ramach EFS POKL. Informator o kursie Projekt Szkoł@ właśnie dla Ciebie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Informator o kursie realizowanym w systemie e-learning MECHANIZACJA ROLNICTWA Autor Marek Janiszewski

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanik 311504 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ : KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE RYSOWANIA. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

DZIAŁ : KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE RYSOWANIA. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: TECHNIKUM ZAWODOWE DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności są twórcze (dodatkowe prace, konkursy,

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla nauczyciela

Poradnik dla nauczyciela Artur Kowalski Moduł Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2 Jednostka modułowa Wykorzystanie dokumentacji technicznej 311410.M2.J2 Poradnik dla nauczyciela 1 Konsultacja: mgr Radosław Niemczewski

Bardziej szczegółowo

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Operator obrabiarek skrawających 722307 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne 1. BHP, organizacja pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zestawienie podręczników do przedmiotów zawodowych we wszystkich typach szkół w roku szkolnym 2012/2013 Opole 2012 Wykaz podręczników rok szkolny 2012/2013 str. 1 Technikum

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Ministerstwo Edukacji Narodowej 311 [52]/T,TU,SP/MEN/2007.0?. 48 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: STOLARZ 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. nauczycieli branży mechatronicznej

Program praktyki. nauczycieli branży mechatronicznej Program praktyki nauczycieli branży mechatronicznej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Zdzisław

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ŚLUSARZ, 722204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ŚLUSARZ, 722204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ŚLUSARZ, 722204 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 Warszawa 2012 1 SPIS TREŚCI 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY...3 2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY...3 3. AUTORZY,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ślusarz 722204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Symbol zawodu: 311513 Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godz.) 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół

Przedmiotowy System Oceniania. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot zajęcia praktyczne Szkoła/zawód: Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół im.gen. J.ustronia w Lubaczowie/ ślusarz 722[03] na podb. gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a )

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) Kierunek: mechanika i budowa maszyn Wymiar praktyki: 5 tygodni po I roku studiów, tj. 25 dni

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2005 r. poz. 2572 z poz. zm.) Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zna podstawowe pojęcia związane z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NARZĘDZIOWY WYTWÓRNI FILTRÓW Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY

ZAKŁAD NARZĘDZIOWY WYTWÓRNI FILTRÓW Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Sędziszów Młp., Szanowni Państwo Przesyłamy do Państwa ofertę prezentująca nasze możliwości mając na uwadze podjęcie stałej współpracy między naszymi firmami, jak również jesteśmy gotowi

Bardziej szczegółowo

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Seminarium BHP w spawalnictwie Health and safety in welding Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA FOTOTECHNIK 313[01] Zatwierdzam Warszawa 2007 Autorzy: mgr int. Piotr Terlecki-Prokopowicz mgr Artur Solowski mgr Jacek Ulaczyk Recenzenci: mgr ini. Edward

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I

Klasa I II III IV II I Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik optyk; symbol 325302 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje : K1 Montaż i naprawa elementów

Bardziej szczegółowo