UCHWAŁA NR XVI/184/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XVI/184/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/184/2007 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ANTAŁÓWKA KOZINIEC. Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) RADA MIASTA ZAKOPANE po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ANTAŁÓWKA KOZINIEC z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane, przyjętego Uchwałą Nr XV/140/99 Rady Miasta w Zakopanem dnia 15 grudnia 1999 roku, 2. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, 3. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu; u c h w a l a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ANTAŁÓWKA KOZINIEC, zwany dalej planem. ROZDZIAŁ I USTALENIA PODSTAWOWE 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY 1. PLAN ANTAŁÓWKA KOZINIEC obejmuje teren w mieście Zakopane o powierzchni 55,80 ha. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ANTAŁÓWKA KOZINIEC składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz załącznika Nr 1 Rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: Załączniki do Uchwały stanowią: 1) Załącznik Nr 2 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy; 2) Załącznik Nr 3 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu; 3 OBJAŚNIENIA UŻYTYCH W USTALENIACH PLANU OKREŚLEŃ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) terenie należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami ciągłymi, rozgraniczającymi różne przeznaczenie lub różne zasady zagospodarowania, jeżeli z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej; 2) terenie inwestycji należy przez to rozumieć obszar jednej lub kilku działek ewidencyjnych lub ich części zawierający się w terenie przeznaczonym do zainwestowania, ograniczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 3) linii rozgraniczającej należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 4) usługach publicznych należy przez to rozumieć inwestycje celu publicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach; 5) usługach podstawowych należy przez to rozumieć usługi związane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb mieszkańców, jak zakup artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, prasy i książek, usługi typu naprawa obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, agencja bankowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp. Usługi podstawowe nie obejmują usług drobnej wytwórczości;

2 6) usługach komercyjnych należy przez to rozumieć wszystkie usługi służące zaspokojeniu potrzeb ludności, również podstawowe, nastawione na zysk, z wyjątkiem usług handlowych o pow. sprzedażowej powyżej 400 m 2 ; 7) drobnej wytwórczości należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z produkcją i rzemiosłem warsztaty rzemieślnicze, nie stwarzającą uciążliwości dla sąsiednich terenów o innej funkcji np. mieszkaniowej, usługowej lub rekreacyjnej; 8) budownictwo pensjonatowe należy przez to rozumieć obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi na wynajem, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie; 9) zabudowie willowej należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową wolnostojącą w zieleni, z zakazem lokalizacji usług; 10) przeznaczeniu podstawowym należy przez to rozumieć planowany rodzaj przeznaczenia terenu inwestycji (obejmujący jedną, kilka działek ewidencyjnych lub ich część), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu, który zajmuje nie mniej niż 55% jego powierzchni, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego i towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcją terenu; 11) przeznaczeniu dopuszczalnym należy przez to rozumieć planowany rodzaj przeznaczenia terenu inwestycji (obejmujący jedną, kilka działek ewidencyjnych lub ich część), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu, inny niż podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na terenie inwestycji. Przeznaczenie dopuszczalne nie może przekroczyć 45% powierzchni terenu inwestycji i lokalizowane jest na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych; 12) nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumieć linię w której może być usytuowana ściana frontowa budynku lub słupy podcieni, bez prawa ich przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon, wspornik, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego, nadwieszonych nad terenem; 13) powierzchni zabudowy należy przez to rozumieć powierzchnię budynków liczoną nad terenem po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych; 14) wysokości budynku od strony przystokowej należy przez to rozumieć wysokość budynku liczoną od miejsca przecięcia linii stoku istniejącego terenu z najwyżej położoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku, do kalenicy budynku; 15) WKZ należy przez to rozumieć Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.; 16) strefie ekologicznej potoków należy przez to rozumieć ciek wraz z roślinnością przypotokową, istniejącą lub wskazaną do rekonstrukcji, tereny potencjalnie narażone na podtapianie wodami powodziowymi oraz strefę wolną od zainwestowania o szerokości ustalonej na rysunku planu, odpowiedniej do funkcji cieku w strukturach ekologicznych i charakteru terenów sąsiednich. ROZDZIAŁ II USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 1. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązują zasady i ograniczenia uwzględnione w ustaleniach niniejszej uchwały, wynikające z położenia terenów w: 1) Parku Kulturowym Kotliny Zakopiańskiej w granicach ustalonych w Uchwale o utworzeniu Parku; 2) Obszarze górniczym Zakopane dla złoża wód termalnych cały obszar opracowania; 3) Obszarze Wysokiej Ochrony dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (Nr 441) Zbiornik Zakopane (klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego) cały obszar opracowania; 2. Ustala się następujące strefy ochrony konserwatorskiej (przedstawione na załączniku graficznym do niniejszej uchwały), dla których obowiązują ograniczenia oraz zakazy i nakazy ustalone niniejszym planem określone w ustaleniach szczegółowych dla każdego z terenów, położonych w przedmiotowych strefach: 1) strefę ochrony konserwatorskiej, oznaczoną na rysunku planu symbolem 1 KR, ustaloną dla Zespołu Willi pod Jedlami Koziniec 1, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 88 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z r. (A 136) willa drewniana, drewniana oficyna i studnia. 2) strefy ochrony konserwatorskiej otuliny, ustalone dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolem 2 KR: a) willa drewniana Zofianka przy ul. Droga na Antałówkę 13; b) willa drewniana na os. Antałówka 14; c) willa drewniana na os. Antałówka 15; d) willa drewniana na os. Antałówka 13; e) zbiornik wodociągowy murowany. 3) strefy ochrony konserwatorskiej otuliny, ustalone dla obiektów proponowanych do objęcia ochroną poprzez wpis do ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolem 3 KR: a) ulica Smrekowa budynki mieszkalne Nr: 17 i 18; b) ulica Wierchowa budynek mieszkalny Nr 16; c) ulica Antałówka budynek mieszkalny Nr 11.

3 3. Ustala się strefę ochrony krajobrazu kulturowego, obejmującą niezabudowane przestrzenie rolno leśne z istniejącą tradycyjną zabudową, drogami gospodarczymi i zadrzewieniami śródpolnymi, w skład których wchodzą tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: R, 1.R/US, 2.R/US, 3.R/US, 4.R/US, 5.R/US, 2.WS/ZI. W strefie tej obowiązują zasady zagospodarowania określone w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu dla w/w wydzielonych terenów; 4. Przy zagospodarowaniu działek przewidzianych pod zainwestowanie od strony ściany lasu obowiązuje uwzględnienie przebiegu korytarza ekologicznego o szerokości co najmniej 10 m, licząc w/w odległość od rzutu korony drzew; 5. Na całym obszarze objętym ustaleniami planu, obowiązuje ochrona przed całkowitym przesklepieniem okresowych cieków wodnych i rowów melioracyjnych, przedstawionych orientacyjnie na rysunku planu, za wyjątkiem przesklepień związanych z realizacją dróg, dojazdów, tras narciarskich; 6. Obowiązek realizacji nowych budynków i rozbudowy istniejących przy uwzględnieniu: 1) niewyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 7. Na całym obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń z wypełnieniami z elementów betonowych oraz szczelnych z płyt blaszanych. Dopuszcza się realizację ogrodzeń z drewna, kamienia i elementów kowalskich. Realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla wydzielonych terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 8. Na obszarze objętym ustaleniami planu w zakresie komunikacji wizualnej obowiązuje: 1) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych w terenach dróg publicznych wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, za wyjątkiem znaków wymienionych w przepisach o znakach i sygnałach oraz znaków informacyjnych ustawianych przez gminę, w tym dotyczących obiektów użyteczności publicznej realizowanych na zasadach określonych przez specjalistę ds. komunikacji wizualnej; 2) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych we wszystkich terenach nie przeznaczonych do zabudowy oznaczonych symbolami: R, 1.R/US, 2.R/US, 3.R/US, 4.R/US, 5.R/US, 1.WS/ZI, 2.WS/ZI, 1.ZL, 2.ZL, 1.ZL/ZP, 2.ZL/ZP, ZI, Lz, za wyjątkiem oznaczeń związanych z przebiegiem szlaków turystycznych; 3) realizacja reklam, szyldów i tablic informacyjnych w terenach przeznaczonych do zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla wydzielonych terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 9. Utrzymuje się jako tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów i przeznaczenie obiektów budowlanych, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie; 10. W zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje przestrzeganie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami: 1) Mw, MN, MN/MP, R jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej; 2) R/US jak dla terenów na cele rekreacyjno wypoczynkowe, za wyjątkiem terenu na którym zlokalizowana będzie stacja kolei krzesełkowej oraz wyciągi; 11. Na całym terenie objętym planem obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu; 12. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 13. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem tych, dla których zostanie wykazany brak niekorzystnego wpływu na przyrodę w przeprowadzonej procedurze oceny oddziaływania na środowisko; 14. W wypadku wdrożenia procedury scalania działek w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe, obowiązek przestrzegania zasad określonych w ustaleniach ust.15 i ustaleń szczegółowych niniejszego planu dla wydzielonych terenów; 15. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe: 1) Dopuszcza się zmianę konfiguracji działek (scalenia i podziały) w dostosowaniu do ich przeznaczenia określonego w niniejszym planie i zasad podziału określonych w ustaleniach szczegółowych; 2) Dla nowo wydzielanych działek obowiązują wielkości jak w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, z zastrzeżeniem pkt.3;

4 3) Dopuszcza się zmniejszenie wielkości działek określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów jedynie w wypadku, gdy w wyniku podziału danej działki, do osiągnięcia min. powierzchni określonej w planie dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, brakuje nie więcej niż 10% powierzchni; 4) Dopuszcza się podziały związane z poprawą możliwości zagospodarowania istniejących działek tj. powiększeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojść. W terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego dopuszcza się wtórny podział działki zainwestowanej celem wydzielenia działki normatywnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu, wyłącznie wtedy, gdy pozostała zainwestowana część działki nie będzie mniejsza niż 400 m USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI 1. Obowiązuje utrzymanie istniejących obiektów budowlanych infrastruktury technicznej. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz budowę nowych; 2. Obowiązuje uwzględnienie przy rozbudowie istniejących budynków i budowie nowych przebiegu obiektów sieciowych infrastruktury technicznej a także ich stref. 3. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a niezbędnych dla obsługi terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, w tym terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania położonych poza obszarem objętym planem, w liniach rozgraniczających dróg oraz w terenach zainwestowanych i niezainwestowanych, chyba, że ustaleniami planu dla tych terenów wprowadzono zakaz ich lokalizacji; 4. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę: 1) Zaopatrzenie w wodę nastąpi z miejskiej sieci wodociągowej, a budynków zlokalizowanych w terenach oznaczonych symbolami: R, 1.R/US, 2.R/US, 3.R/US, 4.R/US, 5.R/US z własnych studni. W wypadku realizacji studni, obowiązuje realizacja instalacji pomiaru zużycia wody, dla określenia ilości wywożonych ścieków; 2) Utrzymuje się istniejące wodociągi oraz dopuszcza się ich przebudowę oraz realizację nowych; 3) Dopuszcza się lokalizację hydroforni i zbiorników wody; 4) Obowiązuje realizacja hydrantów zewnętrznych lub zbiorników przeciw pożarowych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia pożarów. 5. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych: 1) Obowiązuje odprowadzenie ścieków sanitarnych na komunalną oczyszczalnię ścieków w Zakopanem siecią kanalizacji sanitarnej; 2) Obowiązuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich terenach przeznaczonych pod zainwestowanie; 3) Obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej. 6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych: 1) Obowiązuje utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających. Dopuszcza się ich przebudowę i realizację nowych; 2) Obowiązuje odprowadzenie wód opadowych i ich oczyszczanie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 7. W zakresie składowania odpadów: 1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obowiązują zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zakopane ustalone w stosownej uchwale, zgodnie z przepisami odrębnymi. Postępowanie z odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) Obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie urządzonych. 3) Obowiązuje wywóz odpadów na składowisko odpadów zlokalizowane poza terenem miejscowości Zakopane. 8. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz: 1) Zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie siecią rozdzielczą; 2) Dopuszcza się korzystanie z alternatywnych źródeł gazu, w tym zbiorników na gaz płynny. 9. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło: 1) Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie sieci ciepłowniczej lub kotłowni indywidualnych; 2) Obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczeń; 10. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną: 1) Dostawa energii elektrycznej siecią niskich napięć poprzez stacje transformatorowe;

5 2) Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych na działkach o powierzchni nie większej niż 120 m 2 w zależności od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie; 3) Dopuszcza się realizację nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym i kablowanie istniejących sieci napowietrznych przy ich modernizacji lub przebudowie; 4) Obowiązuje kablowanie sieci napowietrznych w terenach oznaczonych symbolami: R, 1.R/US, 2.R/US, 3.R/US, 4.R/US, 5.R/US; 5) Przy lokalizacji budynków obowiązuje uwzględnienie strefy od linii energetycznych napowietrznych średnich napięć, zgodnie z przepisami odrębnymi i normami. 11. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne: 1) Utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia telekomunikacyjne. Obowiązuje kablowanie sieci napowietrznych w terenach oznaczonych symbolami R, 1.R/US, 2.R/US, 3.R/US, 4.R/US, 5.R/US; 2) Obowiązuje zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, za wyjątkiem terenów, na których ustaleniami planu dopuszcza się ich lokalizację. 12. W zakresie komunikacji: 1) Utrzymuje się istniejące, nie wyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne oraz dojazdy wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w zależności od potrzeb; 2) Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczających dróg, na zasadach określonych przez stosownego zarządcę drogi. W wypadku realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej obowiązek ich realizacji poza terenem jezdni; 3) Dopuszcza się przy przebudowie i rozbudowie dróg oraz realizacji nowych, realizację ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg. Dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej w terenach ciągów spacerowych, wyznaczonych na rysunku planu; 4) Dopuszcza się wykorzystanie ciągów spacerowych jako dojazdów do istniejących budynków położonych w terenach R, 4.R/US i 5.R/US. ROZDZIAŁ III. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZYRODNICZYCH 6. USTALENIA DLA TERENÓW WÓD I ZIELENI 1. Tereny wód śródlądowych płynących (potoki i cieki okresowe) wraz ze strefami ekologicznymi, oznaczone symbolem 1.WS/ZI pow. 1,09 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Przebieg potoków, zgodnie z ewidencją gruntów. Korekty rzeczywistego przebiegu potoków wynikają ze zmian wywołanych zwiększonymi przepływami wód; 2) Dopuszcza się uzupełnienie obudowy biologicznej potoków w strefach ekologicznych, stosownie do potrzeb utrzymania ich koryt i brzegów. Szerokość strefy zgodnie z rysunkiem planu; 3) Dopuszcza się techniczne umocnienia koryt cieków wodnych, w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową. W pozostałych terenach za wyjątkiem terenów przepustów pod drogami obowiązuje utrzymanie koryt cieków wodnych w stanie naturalnym oraz istniejących zespołów łęgowych; 4) Obowiązuje zakaz całkowitego przesklepiania koryt wód płynących. Dopuszcza się realizację kładek pieszych i mostów związanych z funkcjonowaniem tras narciarskich, dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych oraz ścieżek pieszych i rowerowych; 5) Dopuszcza się lokalizację stopni wodnych m.in. dla śnieżenia tras narciarskich; 2. Tereny wód śródlądowych płynących (potoki i cieki okresowe) wraz ze strefami ekologicznymi, oznaczone symbolem 2.WS/ZI pow. 2,01 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Przebieg potoków, zgodnie z ewidencją gruntów. Korekty rzeczywistego przebiegu potoków wynikają ze zmian wywołanych zwiększonymi przepływami wód; 2) Obowiązuje uzupełnienie obudowy biologicznej potoków w strefach ekologicznych, stosownie do potrzeb utrzymania ich koryt i brzegów, przez zarządzającego potokiem i właścicieli terenów. Szerokość strefy zgodnie z rysunkiem planu; 3) Obowiązuje utrzymanie koryt cieków wodnych w stanie naturalnym oraz zespołów łęgowych, poza terenami przepustów pod drogami; 4) Obowiązuje zakaz całkowitego przesklepiania koryt wód płynących. Dopuszcza się realizację kładek i mostów związanych z funkcjonowaniem tras narciarskich, ścieżek pieszych, rowerowych oraz tras narciarskich; 5) Dopuszcza się użytkowanie terenów jako tras narciarskich. 3. Tereny lasów, oznaczone symbolem 1 ZL pow. 5,91 ha. Obowiązują następujące zasady

6 1) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarka leśną oraz urządzeń turystycznych; 2) Dopuszcza się wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych i ciągów spacerowych (pieszych, rowerowych i narciarskich) oraz realizację urządzonych miejsc do odpoczynku z obiektami i urządzeniami małej architektury, zgodnie z przepisami odrębnymi. 4. Tereny do zalesień, oznaczone symbolem 2.ZL. pow. 2,58 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów służących gospodarce leśnej oraz obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 2) Obowiązuje utrzymanie istniejących dróg rolnych i leśnych. 5. Tereny lasów, oznaczone symbolem 1.ZL/ZP pow. 13,22 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Zagospodarowanie terenu może być związane z realizacją celu publicznego; 2) Utrzymuje się istniejące kompleksy leśne, pełniące rolę parku leśnego; 3) Dopuszcza się lokalizację dróg leśnych służących obsłudze gospodarki leśnej oraz urządzeń turystycznych, w tym realizację ciągów spacerowych (ścieżek pieszych i rowerowych, turystycznych tras narciarskich), urządzonych miejsc do odpoczynku, altan leśnych i zadaszeń, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury służących rekreacji codziennej. 6. Tereny do zalesień, oznaczone symbolem 2.ZL/ZP pow. 0,13 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Zagospodarowanie terenu może być związane z realizacją celu publicznego; 2) Dopuszcza się wykorzystanie terenu jako parku leśnego; 3) Dopuszcza się lokalizację urządzeń turystycznych, w tym realizację ciągów spacerowych (ścieżek pieszych i rowerowych, turystycznych tras narciarskich), urządzonych miejsc do odpoczynku, altan leśnych i zadaszeń, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury służących rekreacji codziennej. 7. Tereny zieleni, oznaczone symbolem Lz pow. 1,33 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury technicznej. 8. Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI pow.0,06 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Obowiązuje realizacja zieleni pełniącej rolę zieleni izolacyjnej, realizowanej jako zadrzewienia lub zakrzewienia. Na terenie skarp zieleń należy realizować jako kępowe zadrzewienia lub zakrzaczenia. Do nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności gatunków zimozielonych; 2) Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 3) Dopuszcza się realizację ścieżek pieszych, spacerowych. 7. USTALENIA DLA TERENÓW UŻYTKOWANYCH ROLNICZO 1. Tereny rolne oznaczone symbolem R pow. 17,80 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów budowlanych, w tym służących produkcji rolnej oraz obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ogrodzeń, za wyjątkiem: a) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; b) sezonowych narciarskich wyciągów orczykowych, c) ławek i koszy na śmieci w rejonie oznaczonego na rysunku planu punktu widokowego; 2) Obowiązuje zakaz zmiany przeznaczenia istniejących budynków (mieszkalnych i gospodarczych), w tym pokazanych na rysunku planu; 3) Dopuszcza się rozbudowę lub odbudowę istniejących, pokazanych na rysunku planu budynków mieszkalnych wyłącznie w celu poprawy standardu mieszkania, poprzez realizację m.in. wiatrołapów, tarasów, łazienek lub garaży, przy zachowaniu następujących zasad: a) zwiększenie powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 30 m 2 ; b) obowiązuje zakaz zwiększania wysokości istniejących budynków, podlegających rozbudowie lub odbudowie; c) realizacja dachów jako dwuspadowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy Dopuszcza się realizację dachów dwuspadowych z przyczółkami, dachów czteropołaciowych lub wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych; d) szerokość okapu dachu nie może być mniejsza niż 80 cm;

7 e) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy; realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia w strefie okapu na długości nie większej niż 1/3 długości połaci; otwierania dachów jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 długości dachu. Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, jaskółki, kapliczki, otwarcia pulpitowe, lukarny łukowe typu wole oko itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; f) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: drewno, gont, kamień i ich imitacje) i charakterystycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; g) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont; h) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych; 4) Obowiązuje zakaz zalesiania obszarów; 5) Obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń za wyjątkiem związanych z koszarowaniem owiec oraz zabudową w istniejących siedliskach; 6) Dopuszcza się na granicach działek z istniejącymi siedliskami wykonanie nasadzeń zieleni śródpolnej jako zakrzaczeń kępowych; 7) Obowiązuje utrzymanie istniejących nie wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi dróg wewnętrznych i dojazdów oraz ciągów pieszych; 8) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem ciągów spacerowych o szerokości nie większej niż 3 m (ścieżek pieszych i rowerowych, turystycznych tras narciarskich) oraz dróg dojazdowych do pól, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 2. Tereny rolne oznaczone symbolami: 1.R/US pow. 0,78 ha, 2.R/US pow. 1,80 ha, 3.R/US pow. 2,56 ha, 4.R/US pow. 3,26 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Przeznaczenie podstawowe terenów tereny rolne użytkowane jako łąki i pastwiska; 2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego tereny sportów zimowych realizowane jako tereny zjazdowe i pola narciarskie do nauki jazdy na nartach; 3) Na całym terenie obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ogrodzeń za wyjątkiem: a) obiektów związanych z funkcjonowaniem wyciągów i tras narciarskich orczykowych wyciągów narciarskich, stacji dolnych i górnych oraz w terenie 4.R/US sezonowych tymczasowych obiektów dla lokalizacji sanitariatów i pomieszczenia dla obsługi o powierzchni zabudowy nie większej niż 20 m 2, realizowanych przy dolnych stacjach. Przy realizacji ww. obiektów obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów; b) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 4) Dopuszcza się realizację instalacji sztucznego śnieżenia i oświetlenia tras narciarskich; 5) Obowiązuje, w terenie oznaczonym symbolem 4.R/US, zakaz zmiany przeznaczenia istniejących budynków (mieszkalnych i gospodarczych), w tym pokazanych na rysunku planu; 6) Dopuszcza się w terenie oznaczonym symbolem 4.R/US, rozbudowę lub odbudowę istniejących, pokazanych na rysunku planu budynków mieszkalnych, wyłącznie w celu poprawy standardu mieszkania, poprzez realizację wiatrołapów, tarasów, łazienek lub garaży, przy zachowaniu następujących zasad: a) zwiększenie powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 30 m 2 ; b) obowiązuje zakaz zwiększania wysokości istniejących budynków, podlegających rozbudowie lub odbudowie; c) realizacja dachów jako dwuspadowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy Dopuszcza się realizację dachów dwuspadowych z przyczółkami, dachów czteropołaciowych lub wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych; d) szerokość okapu dachu nie może być mniejsza niż 80 cm; e) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy; realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia w strefie okapu na długości nie większej niż 1/3 długości połaci; otwierania dachów jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 długości dachu. Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, jaskółki, kapliczki, otwarcia pulpitowe, lukarny łukowe typu wole oko itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; f) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: drewno, gont, kamień i ich imitacje) i charakterystycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

8 g) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont; h) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych; 7) Dopuszcza się w terenie 4.R/US lokalizację reklam i tablic informacyjnych realizowanych na następujących zasadach: a) nazwy pensjonatów i willi mogą być sytuowane; bezpośrednio na elewacjach budynków, jako napisy wykonane na deskach lub montowane z ażurowych, kutych liter; prostopadle lub równolegle do elewacji budynków, jako kute w metalu znaki (logo) montowane na wspornikach lub nazwy obiektów umieszczane na deskach podwieszanych do elementów budynków lub wsporników; b) tablice informacyjne i reklamowe mogą być sytuowane wyłącznie na elewacjach budynków, a ich powierzchnia nie może być większa niż 0,5 m2; c) zastosowane liternictwo i kolorystyka użyte tablicach informacyjnych i reklamowych, zgodnie z zasadami określonymi przez specjalistę ds. komunikacji wizualnej; 8) Obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń za wyjątkiem związanych z koszarowaniem owiec oraz zabudową w istniejących siedliskach; 9) Obowiązuje rekultywacja terenu po przeprowadzeniu prac ziemnych; 10) Obowiązuje zabezpieczenie urządzeń i obiektów sportowych wymagających konserwacji przed wyciekiem smarów do gruntu; 11) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdowych do pól, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz w terenie 4.R/US, ciągów spacerowych o szerokości nie większej niż 3 m (ścieżek pieszych i rowerowych, turystycznych tras narciarskich). 3. Tereny rolne oznaczone symbolami 5.R/US pow. 24,96 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Przeznaczenie podstawowe terenów tereny rolne użytkowane jako łąki i pastwiska; 2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego tereny sportów zimowych realizowane jako tereny zjazdowe i pola narciarskie do nauki jazdy na nartach; 3) Na całym terenie obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ogrodzeń za wyjątkiem: a) kolei krzesełkowej, przedstawionej orientacyjnie na rysunku planu oraz orczykowych wyciągów narciarskich; b) obiektów związanych z funkcjonowaniem kolei krzesełkowej, wyciągów i tras narciarskich stacji dolnych i górnych dla obsługi wyciągów orczykowych, sezonowych tymczasowych obiektów dla lokalizacji sanitariatów i pomieszczenia dla obsługi o powierzchni zabudowy nie większej niż 20 m 2, realizowanych przy dolnych stacjach. Przy realizacji ww. obiektów obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów; c) obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym: instalacji do sztucznego śnieżenia tras narciarskich; w rejonie działek ewid. Nr 407, 408, 410, 411, 412, 417, 418, 419, 433, 434, 437 zbiorników do gromadzenia wody dla sztucznego śnieżenia i celów przeciw pożarowych; oświetlenia tras narciarskich 4) Dopuszcza się realizację oraz; 5) Obowiązuje zakaz zmiany przeznaczenia istniejących budynków (mieszkalnych i gospodarczych), w tym pokazanych na rysunku planu; 6) Dopuszcza się odbudowę lub rozbudowę istniejących pokazanych na rysunku planu budynków mieszkalnych oraz zlokalizowanego na działce o nr 403, obr.6 budynku domu wczasowego wyłącznie w celu poprawy standardu obiektu, poprzez realizację m.in. wiatrołapów, tarasów, łazienek lub garaży, przy zachowaniu następujących zasad: a) zwiększenie powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 30 m 2 ; b) obowiązuje zakaz przekraczania wysokości istniejących budynków, podlegających rozbudowie lub odbudowie; c) realizacja dachów jako dwuspadowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy Dopuszcza się realizację dachów dwuspadowych z przyczółkami, dachów czteropołaciowych lub wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych; d) szerokość okapu dachu nie może być mniejsza niż 80 cm; e) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy; realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia w strefie okapu na długości nie większej niż 1/3 długości połaci; otwierania dachów jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 długości dachu. Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, jaskółki, kapliczki, otwarcia pulpitowe, lukarny łukowe typu wole oko itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej;

9 f) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: drewno, gont, kamień i ich imitacje) i charakterystycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; g) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont; h) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych; 7) Obowiązuje rekultywacja terenu po przeprowadzeniu prac ziemnych; 8) Obowiązuje zabezpieczenie urządzeń i obiektów sportowych wymagających konserwacji przed wyciekiem smarów do gruntu; 9) Obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń za wyjątkiem związanych z koszarowaniem z owiec oraz zabudową w istniejących siedliskach; 10) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem ciągów spacerowych o szerokości nie większej niż 3 m (ścieżek pieszych i rowerowych, turystycznych tras narciarskich) oraz dróg dojazdowych do pól, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. ROZDZIAŁ IV. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEŃCZYCH 8. USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej willowej, oznaczone symbolem Mw pow.0,34 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Przeznaczenie podstawowe terenu budownictwo mieszkaniowe willowe; 2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego zieleń urządzona; 3) Obowiązuje ochrona Willi pod Jedlami, wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr 88 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z r. ( A 136) wraz z otoczeniem (w granicach działki); 4) Obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków oraz rozbudowy i nadbudowy istniejących, za wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz małej architektury; 5) Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej zabudowy; 6) Obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń wyższych niż 1,50 m; 7) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informacyjnych realizowanych na zasadach określonych przez WKZ; 8) Obowiązuje ochrona drzewostanu i zachowanie nie mniej niż 75% powierzchni terenu jako terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej; 9) Obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie więcej niż 5; 10) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi dojazdowej. 2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN pow. 0,18 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu: 1) Przeznaczenie podstawowe: a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; b) usługi hotelarskie, realizowane jako budownictwo pensjonatowe; 2) Przeznaczenie dopuszczalne, realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego: a) usługi komercyjne realizowane jako wynajem pokoi dla turystów w budynku mieszkalnym jednorodzinnym; b) wbudowane usługi komercyjne, realizowane jako usługi podstawowe; c) zieleń urządzona z obiektami i urządzeniami małej architektury; d) obiekty budowlane infrastruktury technicznej oraz miejsca postojowe; 3) Łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu; 4) Obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz pensjonatowych; 5) Dopuszcza się odbudowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego oraz na zasadach określonych w ustaleniach pkt.6. Przy przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego obowiązuje: a) stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (drewno, gont, kamień oraz ich imitacje) i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; b) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych; c) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych takiej jak: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont; 6) Obowiązują następujące zasady odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

10 a) obowiązuje kubatura nadziemna budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 1500 m 3, a budynku pensjonatowego do 2500 m 3 ; b) szerokość okapu dachu nie może być mniejsza niż 80 cm; c) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie może przekroczyć wysokości w kalenicy 11 m nad poziom terenu od strony przystokowej, a budynku pensjonatowego 13 metrów, nad poziom terenu od strony przystokowej; d) realizacja jednej kondygnacji, której wszystkie cztery ściany znajdują się w całości powyżej istniejącego lub projektowanego terenu i nie więcej niż dwie kondygnacje w dachu; e) realizacja dachów jako dwuspadowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy Dopuszcza się realizację dachów dwuspadowych z przyczółkami, dachów czteropołaciowych lub wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych; f) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy; realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia w strefie okapu na długości nie większej niż 1/3 długości połaci; otwierania dachów jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 długości dachu. Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, jaskółki, kapliczki, otwarcia pulpitowe, lukarny łukowe typu wole oko itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; g) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu drewno, gont, kamień oraz ich imitacje) i charakterystycznego dla regionu detalu (typu gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; h) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych takiej jak: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont; i) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych; 7) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych. Wysokość budynków gospodarczych i garaży nie może przekroczyć w kalenicy wysokości 7 metrów nad poziom istniejącego terenu od strony przystokowej. Obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy i kolorystyce pokrycia połaci dachowych takiej jak: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy i imitującej drewniany gont oraz zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy i realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia; 8) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informacyjnych realizowanych na następujących zasadach: a) nazwa pensjonatu lub willi może być sytuowana; bezpośrednio na elewacji budynku jako wykonana na desce lub montowana z ażurowych, kutych liter prostopadle lub równolegle do elewacji budynku jako montowane na wspornikach kute w metalu znaki (logo) lub nazwa obiektu umieszczona na desce podwieszonej do wsporników; b) tablice informacyjne i reklamowe mogą być sytuowane wyłącznie na elewacji budynku a ich powierzchnia nie może być większa niż 0,5 m 2 ; c) zastosowane liternictwo i kolorystyka użyte na tablicach informacyjnych i reklamowych zgodnie z zasadami określonymi przez specjalistę ds. komunikacji wizualnej; 9) Obowiązek zachowania terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 60% powierzchni terenu; 10) Dostęp do terenu z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej; 11) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 2 miejsc postojowych, do których wlicza się 1 no miejsce zlokalizowane w garażu. Obowiązuje realizacja dodatkowo nie mniej niż 4 miejsc postojowych w wypadu zmiany przeznaczenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek pensjonatowy lub wynajmu pokoi w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej, oznaczone symbolem MN/MP pow. 4,30 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Przeznaczenie podstawowe: a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne realizowane na już wydzielonych geodezyjnie działkach i na nowo wydzielonych działkach, o szerokości nie mniejszej niż 16 m. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje powierzchnia nie mniejsza niż 600 m 2 ; b) budownictwo pensjonatowe realizowane jako budynki wolnostojące, na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m 2 i szerokości nie mniejszej niż 16 m; 2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego: a) zieleń urządzona z obiektami i urządzeniami małej architektury; a) obiekty budowlane infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne i miejsca postojowe; 3) Łączna powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce lub terenie inwestycji nie może przekroczyć 30% jej powierzchni; 4) Dopuszcza się odbudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów na zasadach określonych w ustaleniach pkt.5. Przy przebudowie istniejących obiektów obowiązuje:

11 a) stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: drewno, gont, kamień i ich imitacje) i charakterystycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; b) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont; c) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych; 5) Obowiązują następujące zasady realizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i pensjonatowych oraz odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniejących: a) realizacja budynków w zabudowie wolnostojącej. Zakaz realizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego lub pensjonatowego na wydzielonej działce lub terenie inwestycji; b) obowiązuje kubatura budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 1500 m 3 a budynku pensjonatowego do 2000 m 3. Do w/w kubatury budynków nie wlicza się kubatury kondygnacji podziemnych; c) maksymalna wysokość usytuowania okapu dachu nie może przekroczyć 4,5 m, licząc od poziomu wyznaczonego poprzez przecięcie linii stoku z najwyżej położoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku; d) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekroczyć wysokości w kalenicy 11 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej a budynków pensjonatowych 13 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej; e) realizacja jednej kondygnacji, której wszystkie cztery ściany znajdują się w całości powyżej istniejącego lub projektowanego terenu i nie więcej niż dwóch kondygnacji w dachu; f) realizacja dachów jako dwuspadowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy Dopuszcza się realizację dachów dwuspadowych z przyczółkami, dachów czteropołaciowych lub wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych; g) szerokość okapu dachu nie może być mniejsza niż 80 cm; h) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy; realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia w strefie okapu na długości nie większej niż 1/3 długości połaci; otwierania dachów jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 długości dachu. Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, jaskółki, kapliczki, otwarcia pulpitowe, lukarny łukowe typu wole oko itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; i) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: drewno, gont, kamień i ich imitacje) i charakterystycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; j) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont; k) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych; 6) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych. Wysokość budynków gospodarczych i garaży nie może przekroczyć w kalenicy wysokości 7 metrów nad poziom istniejącego terenu od strony przystokowej. Obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy i kolorystyce pokrycia połaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy i imitującej drewniany gont oraz zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy i realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia; 7) Obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń wyższych niż 1,50 m; 8) Obowiązek zachowania terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 50% powierzchni wydzielonej działki lub terenu inwestycji; 9) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informacyjnych realizowanych na następujących zasadach: a) nazwy pensjonatów i willi mogą być sytuowane; bezpośrednio na elewacjach budynków, jako napisy wykonane na deskach lub montowane z ażurowych, kutych liter; prostopadle lub równolegle do elewacji budynków, jako kute w metalu znaki (logo) montowane na wspornikach lub nazwy obiektów umieszczane na podwieszanych deskach do elementów budynków lub wsporników; b) tablice informacyjne i reklamowe mogą być sytuowane wyłącznie na elewacjach budynków, a ich powierzchnia nie może być większa niż 0,5 m 2 ; c) zastosowane liternictwo i kolorystyka użyte tablicach informacyjnych i reklamowych, zgodnie z zasadami określonymi przez specjalistę ds. komunikacji wizualnej; 10) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m, nie wyznaczone na rysunku planu; 11) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do ww. miejsc postojowych wlicza się 1 no miejsce w garażu). Obowiązuje realizacja dodatkowo nie mniej niż 4 miejsca postojowych na każdej działce, na której będzie realizowana zabudowa pensjonatowa.

12 9. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG KOMERCYJNYCH 1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U pow. 0,45 ha. Obowiązują następujące zasady 1) Przeznaczenie podstawowe terenu usługi komercyjne związane z obsługa narciarstwa; 2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego miejsca postojowe, zieleń urządzona, obiekty budowlane infrastruktury technicznej; 3) Dopuszcza się realizację: a) dolnych stacji wyciągów narciarskich, w tym dolnej stacji kolei krzesełkowej z zapleczem technicznym dla obsługi terenów narciarskich typu: pomieszczenia GOPR, pomieszczenia dla operatorów z zapleczem technicznym, kasy biletowe, szkółka narciarska, serwis narciarski, obiekty socjalno administracyjne dla obsługi terenów narciarskich i sportowo rekreacyjnych, obiekty dla przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb śnieżenia i przygotowania tras narciarskich, punktu tankowania ratraków itp.; b) jednego obiektu usług komercyjnych, realizowanego jako obiekt gastronomiczny oraz tymczasowych obiektów gastronomicznych i handlowych; c) realizacja w/w obiektów jako wolnostojących lub w formie zespołu obiektów, połączonych funkcjonalnie i architektonicznie o łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 30% powierzchni terenu; 4) Obowiązuje zakaz lokalizacji części mieszkalnej i hotelowej w realizowanych obiektach; 5) Dopuszcza się lokalizację reklam i tablic informacyjnych jako wolnostojących oraz lokalizowanych na elewacjach budynków na zasadach określonych przez plastyka miasta. W wypadku reklam i tablic informacyjnych realizowanych jako wolnostojące obowiązuje powierzchnia nie większej niż 1,5 m 2 a w wypadku reklam i tablic informacyjnych montowanych na elewacjach budynków powierzchnia nie większej niż 0,5 m 2 ; 6) W zakresie kształtowania architektury obiektów, z wyjątkiem stacji kolei linowych i wyciągów orczykowych obowiązuje: a) wysokość obiektów nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych przy czym dwie lub jedna realizowane w poddaszu; b) realizacja dachów jako dwuspadowych, o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy Dopuszcza się realizację dachów dwuspadowych z przyczółkami, dachów czteropołaciowych lub wielopołaciowych. Zakaz realizacji dachów namiotowych; c) szerokość okapu dachu nie może być mniejsza niż 80 cm; d) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy; realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych) z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia w strefie okapu na długości nie większej niż 1/3 długości połaci; otwierania dachów jako otwarć pulpitowych wychodzących z kalenicy na długości powyżej 1/2 długości dachu. Dopuszcza się otwarcia dachowe typu: lukarny, facjatki, dymniki, jaskółki, kapliczki, otwarcia pulpitowe, lukarny łukowe typu wole oko itp. Szerokość jednego otwarcia dachowego liczona w najszerszym miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów). Łączna szerokość otwarć dachowych nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej; e) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych (typu: drewno, gont, kamień i ich imitacje) i charakterystycznego dla regionu detalu (typu: gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczaków) oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; f) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitującej drewniany gont; g) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych; 7) W zakresie kształtowania architektury tymczasowych obiektów gastronomicznych i handlowych, obowiązuje realizacja budynków parterowych o wysokości w kalenicy do 6 m nad poziom terenu od strony przystokowej i powierzchni zabudowy nie większej niż 25 m 2, 8) Obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń wyższych niż 1,50 m; 9) Obowiązek zachowania terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 20% powierzchni terenu; 10) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej klasy dojazdowej; 11) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 100 miejsc postojowych. ROZDZIAŁ V USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI. 10. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny

Działka nr ewid. 1206, obręb nr Deszno położona jest w terenie o symbolu: 2a.UP - Tereny Rymanów, dnia 24.02.2017 r. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYMANÓW - ZDRÓJ Uchwała Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 r. (z późn. zm.) Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/513/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 grudnia 2009 r.,

Uchwała Nr XLVII/513/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 grudnia 2009 r., Uchwała Nr XLVII/513/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 grudnia 2009 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BOGUCHWAŁA - BASENY. Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/249/06 Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2006 r., 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA,

Uchwała Nr XL/249/06 Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2006 r., 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, Uchwała Nr XL/249/06 Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2006 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA. Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ)

BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ) BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 24 (DZIAŁ) (do wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY SĄCZ październik 2016r. 1 SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołkowice Dolne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAKOPIANKA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAKOPIANKA BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAKOPIANKA PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W ZAKOPANEM (do 3 wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY SĄCZ marzec 2015 r. SKŁAD ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołkowice Dolne.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołkowice Dolne. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołkowice Dolne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2007 roku

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2007 roku Uchwała Nr VII/35/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 19 (rejon szpitala) Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/291/2004 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2004 r.,

Uchwała Nr XXVI/291/2004 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2004 r., Uchwała Nr XXVI/291/2004 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2004 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY STARY SĄCZ GABOŃ -PRACZKA. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia...

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1A.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1A. BURMISTRZ STAREGO SĄCZA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1A. PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU (do wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/292/2004 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2004 r.,

Uchwała Nr XXVI/292/2004 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2004 r., Uchwała Nr XXVI/292/2004 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2004 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA STARY SĄCZ WIEŚ ŁAZY BIEGONICKIE. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MOSTKI

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MOSTKI BURMISTRZ MIASTA STARY SĄCZ ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MOSTKI PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU (do wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY SĄCZ styczeń 2016 r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL)

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W NOWYM TARGU (do 2 wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY SĄCZ LUTY 2012

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 7084 UCHWAŁA NR XXX/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 7084 UCHWAŁA NR XXX/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2012 r. Poz. 7084 UCHWAŁA NR XXX/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r.

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2315 UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/669/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/669/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR LI/669/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BARCICE, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/358/08 dnia 29 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. UCHWAŁA Nr 29/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1170 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 kwietnia 2011 r. Nr 206 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY: 1670 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Projekt. 2.Integralną częścią uchwały są załączniki:

Projekt. 2.Integralną częścią uchwały są załączniki: UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego RYMANÓW ZDRÓJ - ETAP I część 1 Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/340/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 lutego 2005 r.,

Uchwała Nr XXXI/340/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 lutego 2005 r., Uchwała Nr XXXI/340/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 lutego 2005 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINYSTARY SĄCZ WIEŚ SKRUDZINA. Działając na podstawie art. 18.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 412 POŁOŻONEJ WE WSI SKOKOWA UCHWALENIE UCHWALONY UCHWAŁĄ NR XII/65/11 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE Z DNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 2014 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 2014 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków, dla obszarów w rejonie ulic Morelowej i Wiśniowej. Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżewo - tereny rekreacyjne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia 19 października 2010 r. UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Wymyślacz miasta Lublińca Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/89/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/89/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA MAŁE ŻYWCZAŃSKIE Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.5 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/326/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r.,

Uchwała Nr XXX/326/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r., Uchwała Nr XXX/326/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 4. Działając na podstawie art. 18.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR BRM RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR BRM RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 października 2016 r. Poz. 3974 UCHWAŁA NR BRM.0007.43.2016 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/949/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 9 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LIX/949/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 9 września 2010 r. UCHWAŁA NR LIX/949/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 9 września 2010 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE - WSCHÓD Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.5 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy w Jarocinie z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr... Rady Gminy w Jarocinie z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt Uchwała Nr... Rady Gminy w Jarocinie z dnia... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 73/XLII/96 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 31 grudnia 1996r.,

Uchwała Nr 73/XLII/96 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 31 grudnia 1996r., Uchwała Nr 73/XLII/96 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 31 grudnia 1996r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ Na podstawie art 26. Ustawy z dnia 7. lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/323/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XLIV/323/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XLIV/323/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY LUTOCIN z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY LUTOCIN z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY LUTOCIN z dnia.. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Lutocin gmina Lutocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5. zwana

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5. zwana BURMISTRZ STAREGO SĄCZA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5 zwana MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5 A PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX / 570 / 10 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX / 570 / 10 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX / 570 / 10 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 9 / 2 / 2010 w Ropczycach przy ul. Mickiewicza kompleks

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 25 (KOWANIEC - KOKOSZKÓW)

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 25 (KOWANIEC - KOKOSZKÓW) BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 25 (KOWANIEC - KOKOSZKÓW) PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA W NOWYM TARGU (do wyłożenia do wglądu publicznego) NOWY SĄCZ MAJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/324/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XLIV/324/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XLIV/324/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strupina uchwalonego uchwałą Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r.

Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r. Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice część

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Droga Lisia - Trzecianów

Bardziej szczegółowo

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU UCHWAŁA NR././ RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXIII/205/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 96/XVIII/08 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 marca 2008 r.

Uchwała Nr 96/XVIII/08 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 marca 2008 r. Uchwała Nr 96/XVIII/08 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Grądy, działki nr ewid. 1208/1,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 23 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 3252 UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SWARZĘDZ z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SWARZĘDZ z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ SWARZĘDZ z dnia... w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego tereny w rejonie ul. Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r.

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 2078 UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14.

DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe. Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. DZIAŁ IV Ustalenia Szczegółowe Jednostka Strukturalna Planu nr 2 Ogródki Działkowe Rozdział 1 Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami 14. 1. Dla terenów z istniejącą funkcją podstawową zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXI/639/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r.

Uchwała Nr LXI/639/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. Uchwała Nr LXI/639/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza -,,Nowy Sącz - 46. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/156/16 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA. z dnia 28 września 2016 r.

Wrocław, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/156/16 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA. z dnia 28 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2016 r. Poz. 4531 UCHWAŁA NR XXV/156/16 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR XL/387/17 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

6. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem ustala się:

6. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem ustala się: UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego działki położone między al. Piasta a ul. Szkolną Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 136 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 136 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 136 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Jeżewo Jeżewo-tereny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY SUCHY LAS z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80. Na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA NR. RADY GMINY OPINOGÓRA z dnia.2012 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec, obejmującej część miasta Myszyniec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/143/16 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 28 października 2016 roku

Kraków, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/143/16 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 28 października 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 6128 UCHWAŁA NR XIX/143/16 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 28 października 2016 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 2300 UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo