FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?"

Transkrypt

1 FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej Strona 1 z 31 przez Autora. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Autora. Wersja E-booka:

2 Spis treści Słowem wstępu... 3 Dla kogo jest ten E-book?... 3 Kilka słów o autorze... 4 Zacznijmy od podstaw!... 4 Rynek kapitałowy w Polsce... 4 Czym są fundusze inwestycyjne?... 5 Rodzaje funduszy inwestycyjnych w Polsce... 7 Inne klasyfikacje funduszy Rozwój funduszy inwestycyjnych Psychologia inwestowania w funduszach inwestycyjnych Definicja ryzyka oraz sposób postrzegania ryzyka przez osoby indywidualne Aspekty psychologiczne wpływające na ryzyko inwestycji Emocje i przekonania klientów funduszy inwestycyjnych Zachowania klientów oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi Aktywne inwestowanie za pomocą funduszy inwestycyjnych Podsumowanie Lista kontrolna Co dalej? Copyright by Invest Help 2013 Strona 2 z 31

3 Słowem wstępu Na początek chciałem Ci pogratulować! To, że czytasz tego E-booka oznacza, że należysz do osób, które kierują się zasadą: Inwestuję tylko w to, co rozumiem. Zauważyłem, że mimo popularności jaką cieszą się fundusze inwestycyjne, tylko niewielki odsetek inwestorów indywidualnych chcących pomnażać swój kapitał dzięki tej formie wie czym tak na prawdę one są. Dlatego też postanowiłem zebrać najważniejsze informacje dotyczące tej formy inwestowania w jednym miejscu i podzielić się nimi z Tobą. Dla kogo jest ten E-book? Wiedza zawarta w niniejszym opracowaniu jest zarówno dla osób, które jeszcze nie inwestowały w fundusze inwestycyjne jak i dla tych, którzy już próbowali swoich sił w tego rodzaju inwestycjach. Niemniej jednak, w szczególności kieruję go do tych, którzy ponieśli mniejszą bądź większą stratę inwestując w fundusze inwestycyjne. Jeśli do nich należysz, to mam nadzieję, że dzięki wiedzy zawartej w tym E-booku zidentyfikujesz przyczyny Twoich ujemnych wyników inwestycji a Twoje kolejne inwestycje będą przynosić Ci zyski. Bardzo ważne: nawet jeśli niektóre fragmenty będą dla Ciebie mniej zrozumiałe, przeczytaj E-book do samego końca. Tylko w ten sposób zyskasz kompletną wiedzę na temat funduszy inwestycyjnych. Odetnij się więc od wszystkich rzeczy, które mogą przeszkodzić Ci w pełnym skupieniu (wycisz telefon, wyłącz facebooka itp.). Zapraszam do lektury! Copyright by Invest Help 2013 Strona 3 z 31

4 Kilka słów o autorze Kornel Dybul. Właściciel Invest Help. Aktywny inwestor z wieloletnim doświadczeniem na rynkach akcyjnych, kontraktach terminowych oraz rynku Forex, Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - specjalność Analiza finansowa i Zarządzanie Ryzykiem - praca dyplomowa pod tytułem "Ocena efektywności funduszy pieniężnych podczas kryzysu ekonomicznego". Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu specjalność Rynki Finansowe i Bankowe praca dyplomowa pod tytułem Analiza ryzyka funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Życiowe motto to Semper in altum zawsze w zwyż Zacznijmy od podstaw! Rynek kapitałowy w Polsce Rynek kapitałowy to część rynku finansowego. Dzieli się on na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy: Rynek kapitałowy Rynek giełdowy Rynek pozagiełdowy Początek rynku kapitałowego w Polsce związany jest z powstaniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 12 maja 1817 roku na giełdzie warszawskiej rozpoczęto Copyright by Invest Help 2013 Strona 4 z 31

5 obrót papierami wartościowymi, takimi jak obligacje i weksle. W drugiej połowie XIX wieku do podstawowych instrumentów finansowych dołączyły także akcje. Wraz z wybuchem II wojny światowej zawieszono handel papierami wartościowymi, natomiast giełda została zamknięta. Upadek komunizmu oraz przemiana gospodarcza po 1989 roku umożliwiła odbudowę rynku kapitałowego w Polsce. Demokratycznie wybrany rząd opracował regulacje prawne, a także stworzył procedury obrotu giełdowego (przy pomocy i współpracy Spółki Giełd Francuskich i Centralnego depozytu SICOVAM). Pierwszy projekt ustawy regulującej obrót papierami wartościowymi został stworzony w lipcu 1990 roku, natomiast w maju 1991 Sejm uchwalił ustawę o obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. W 1991 roku Giełda Papierów Wartościowych została przyjęta w poczet członków do Światowej Federacji Giełd, a w 1994 roku polska giełda stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji. Uczestnicy rynku, zwani kapitałobiorcami i kapitałodawcami, realizują pomiędzy sobą przepływy pieniężne. Rynek kapitałowy umożliwia obrót papierami wartościowymi, takimi jak akcje, obligacje czy jednostki funduszy inwestycyjnych. Wymienione rodzaje papierów wartościowych są pewnego rodzaju towarem i równocześnie potwierdzeniem istnienia prawa majątkowego. Czym są fundusze inwestycyjne? Fundusze inwestycyjne to instytucje wspólnego inwestowania. Umożliwiają one gromadzenie oraz pomnażanie oszczędności, zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Przechowywanie kapitału w towarzystwie funduszy inwestycyjnych ma za zadanie przynosić odpowiednie zyski dla osób inwestujących (wpłacających), natomiast dla osób zarządzających aktywami - odpowiednie wynagrodzenie. Kiedy możemy mówić o zysku z inwestycji w fundusze inwestycyjne? Inwestycja w fundusze staje się dochodowa w momencie, gdy stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższa sumę końcową pomniejszoną o opłaty pobierane przez fundusz inwestycyjny. Wraz z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce zaobserwowano pojawianie się wielu nowych rodzajów funduszy inwestycyjnych. Copyright by Invest Help 2013 Strona 5 z 31

6 Termin fundusz inwestycyjny posiada wiele znaczeń. Dostępna literatura definiuje go następująco: fundusze inwestycyjne to instytucje finansowe, które lokują powierzone sobie pieniądze w przedsięwzięcia mające przynieść zysk przede wszystkim na rynkach finansowych 1, fundusze inwestycyjne to instytucje finansowe działające we własnym imieniu lecz na rachunek swoich uczestników 2. Europejskie Stowarzyszenie Funduszy i Zarządzających Aktywami (EFAMA) przedstawia następującą definicję: funduszem inwestycyjnym lub instytucją wspólnego inwestowania jest instytucja inwestycyjno-finansowa, która jest skierowana do prywatnych inwestorów małych lub dużych albo do inwestorów instytucjonalnych zakładów ubezpieczeń, banków oferującą następujące 5 kluczowych zalet w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji w akcje, obligacje, nieruchomości: ryzyko jest rozproszone, dzięki czemu jest zredukowane, fundusz pozwala inwestorom na dostęp do profesjonalnych i pełno okresowych ekspertyz z zarządzających funduszem, fundusze są efektywne pod względem kosztowym, fundusze oferują dostęp do rynków, które w innym przypadku są niedostępne bądź sprawiają zbyt duży problem techniczny dla indywidualnych inwestorów, zaleta funduszy wynika z instytucjonalnego bezpieczeństwa związanego z Tym, że ich działalność jest regulowana przepisami prawa oraz podlega nadzorowi 3. 1 Tarczyński.W, Kunasz M, Rynek kapitałowy, Wyd.Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2002r., s Mazur M, Chróścicki A, Fundusze inwestycyjne w Polsce i na świecie, Rzeczpospolita nr.229, 1996r.,s.18 3 European Fund and Asset Managment Association EFAMA Copyright by Invest Help 2013 Strona 6 z 31

7 Pojęcie funduszu inwestycyjnego zostało również ustawowo określone w polskim prawie: Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. 4 Definicje funduszu inwestycyjnego wskazują, iż środki deponowane przez osoby indywidualne czy osoby prawne są efektywniej pomnażane przez fundusze inwestycyjne w porównaniu do inwestycji inwestorów indywidualnych. Patrząc przez pryzmat inwestora indywidualnego bardzo ważną kwestią jest zarządzanie portfelem przez profesjonalistów oraz wysokość kosztów związanych z rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji. Pomimo korzyści wynikających z inwestycji w fundusze inwestycyjne należy pamiętać, iż inwestycja ta jest również obarczona ryzykiem. Rodzaje funduszy inwestycyjnych w Polsce W ogólnodostępnej literaturze występuje wiele klasyfikacji funduszy inwestycyjnych. Jednym z głównych klasyfikacji jest podział według kryteriów ekonomicznych oraz prawnych. Ze względu na konstrukcje prawną wyróżniamy 5 typów funduszy inwestycyjnych: 4 Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku Dz.U. nr 146 poz Copyright by Invest Help 2013 Strona 7 z 31

8 Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) Specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte (SFIZ) Fundusze inwestycyjne mieszane (FIM) 5 Fundusze Inwestycyjne otwarte (FIO) Elementem odróżniającym fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), a także specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) od pozostałych funduszy jest sprzedaż jednostek uczestnictwa. Fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze mieszane emitują certyfikaty inwestycyjne (papier wartościowy imienny, bądź na okaziciela, może być notowany na giełdzie). Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) pozyskują środki pieniężne przez sprzedaż jednostek uczestnictwa. Liczba jednostek uczestnictwa jest nieokreślona (uzależniona od wielkości zainteresowania klientów). Oznacza to również, iż ilość klientów (posiadaczy jednostek uczestnictwa) jest nieograniczona. Fundusz inwestycyjny otwarty jest zobligowany do odkupienia każdej ilości jednostek na każde żądanie uczestnika. Jednostki, które zostaną odkupione przez fundusz inwestycyjny zostają umorzone. Inwestorzy, aby wypłacić kapitał z funduszu inwestycyjnego otwartego mogą to zrealizować tylko i wyłącznie poprzez odkupienie jednostek przez dany fundusz inwestycyjny otwarty. Nie istnieje inna możliwość wyjścia z inwestycji. 5 Dawidowicz D, Fundusze Inwestycyjne Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, Wyd. Ce- DeWu, Warszawa 2008r., str.17 Copyright by Invest Help 2013 Strona 8 z 31

9 Do funduszu inwestycyjnego otwartego może przystąpić: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wycena jednostek uczestnictwa Każdego dnia sesyjnego odbywa się wycena jednostek funduszy inwestycyjnych na podstawie portfela papierów wartościowych jaki posiada dany fundusz inwestycyjny. Koszt jednej jednostki inwestycyjnej to wynik z podziału aktywów netto funduszu przez ilość jednostek uczestnictwa, która to znajduje się w rejestrze liczby uczestników aktualnej na dzień wyceny. Ustawa o funduszach inwestycyjnych określa, że wartość aktywów nie może być mniejsza niż 2 mln zł. Fundusze inwestycyjne otwarte inwestują kapitał w dostępne instrumenty runku finansowego. W zależności od rodzaju funduszu są to papiery wartościowe, bony skarbowe, obligacje a także mogą być instrumenty pochodne (które zwiększają ryzyko inwestycji). Dopuszczalne jest także aby fundusz inwestycyjny otwarty kupował jednostki innych funduszy inwestycyjnych otwartych a także certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) inwestor kupuje i sprzedaje jednostki uczestnictwa w taki sam sposób jak w funduszu inwestycyjnym otwartym. Elementem rozróżniającym te dwa typy funduszy inwestycyjnych jest możliwość ze strony funduszu inwestycyjnego wprowadzenia ograniczenia minimalnego kapitału do rozpoczęcia inwestycji. Inwestor indywidualny musi jednorazowo zainwestować Euro, bądź równowartość w złotówkach. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty posiada możliwość wprowadzenia ograniczeń jak w funduszu zamkniętym. Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte są powoływane na czas nieokreślony. Copyright by Invest Help 2013 Strona 9 z 31

10 Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne (imienne bądź na okaziciela). Istnieje możliwość obrotu certyfikatami inwestycyjnymi na rynku wtórnym. W momencie podjęcia decyzji przez klienta o wycofaniu się z inwestycji, inwestor może sprzedać certyfikat inwestycyjny na giełdzie papierów wartościowych lub sprzedać certyfikaty inwestycyjne emitentowi. Sprzedaż certyfikatów funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu jest możliwa tylko w określonych do tego celu okresie. Certyfikaty inwestycyjne są również kupowane przez inwestorów w wyznaczonym terminie, tak zwanym okresie subskrypcji. Certyfikaty inwestycyjne posiadają następujące prawa: Prawo do jednego głosu na zgromadzeniu inwestorów funduszu, w przypadku certyfikatów imiennych prawo do dwóch głosów, Prawo poboru w momencie nowej emisji. 6 Fundusz inwestycyjny zamknięty jest kierowany do ograniczonej liczby klientów. Kolejną różnicą jest fakt, iż FIZ może posiadać w portfelu instrumenty finansowe o większym ryzyku inwestycyjnym. Portfel może być zbudowany z następujących instrumentów: udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, depozyty w bankach krajowych i zagranicznych, instrumenty pochodne (nie tylko zabezpieczając przed ryzykiem), nieruchomości, certyfikaty inwestycyjne bądź jednostki uczestnictwa innych funduszy. 7 Ze względu na zwiększone ryzyko inwestycyjne klienci mogą oczekiwać większych zysków. Przyrost ryzyka jest wprost proporcjonalny do oczekiwanej stopy zwrotu. Inwestorzy posiadający certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych narażeni są na ograniczoną zbywalność certyfikatów inwestycyjnych, co wiąże się z 6 Pochmara W, Zapała A, Prawa uczestnika Funduszu Inwestycyjnego i sposób ich realizacji, wyd. KPWiG, Warszawa 2004r 7 Dawidowicz D, Fundusze Inwestycyjne Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, Wyd. Ce- DeWu, Warszawa 2008r., str.20 Copyright by Invest Help 2013 Strona 10 z 31

11 potencjalnie większym ryzykiem inwestycyjnym w porównaniu do jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte (SFIZ) W tym rodzaju funduszy inwestorzy mają możliwość inwestowania kapitału poprzez niepubliczną emisję certyfikatów. Inwestycja obarczona jest wysokim ryzykiem. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty ma możliwość inwestować w prawa własności nieruchomości gruntowych, budynków i lokali. Fundusz inwestycyjny mieszany (FIM) To połączenie własności funduszy inwestycyjnych zamkniętych i funduszy inwestycyjnych otwartych. Podobieństwo do funduszy inwestycyjnych zamkniętych to emitowanie certyfikatów inwestycyjnych, które są dopuszczone do obrotu. Natomiast certyfikaty inwestycyjne są odkupowane od klientów na żądanie uczestnika. Oprócz wymienionych typów funduszy inwestycyjnych można spotkać szczególne ich konstrukcje: fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, fundusze z wyodrębnionymi subfunduszami, fundusze podstawowe i powiązane. 8 Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa są to fundusze inwestycyjne otwarte, bądź specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Elementem odróżniającym poszczególne jednostki w danym funduszu inwestycyjnym jest wielkość opłat manipulacyjnych lub też opłaty za zarządzanie. Fundusze z wyodrębnionymi subfunduszami potoczna nazwa to fundusze parasolowe. Każdy subfundusz w danym funduszu inwestycyjnym może prowadzić odmienną politykę inwestycyjną. 8 Banachowicz A, Fundusze inwestycyjne, wyd. Złote Myśli 2007 Copyright by Invest Help 2013 Strona 11 z 31

12 Z punktu widzenia klienta jest to pewnego rodzaju dywersyfikacja, ponieważ dobierając różne subfundusze można doprowadzić do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dla osób, które potrafią aktywnie zarządzać pieniędzmi wykorzystując subfundusze dodatkowym atutem jest fakt przenoszenia kapitału pomiędzy subfunduszami bez dodatkowych opłat wstępnych. Ważne jest również to, iż nie ma także konieczności odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. Podatek ten płaci się tylko w momencie wypłaty kapitału z danego parasola funduszu na konto bankowe. Takim typem funduszu inwestycyjnego z subfunduszami może być FIO lub SFIZ. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej, każdy z nich odpowiada za zobowiązania do wysokości zgromadzonych aktywów netto. Fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane występują w ramach jednego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Mogą to być fundusze otwarte lub fundusze inwestycyjne zamknięte. Najważniejszą istotą tych funduszy jest fakt, iż fundusz podstawowy sprzedaje jednostki uczestnictwa, bądź certyfikaty wyłącznie funduszom powiązanym, które to działają w jednym towarzystwie. W tym rodzaju funduszu nie mogą występować subfundusze. Inne klasyfikacje funduszy Fundusze można sklasyfikować na podstawie kryteriów prawnych: fundusze statutowe, fundusze umowne. Fundusze inwestycyjne statutowe elementem wyróżniającym tego typu fundusze jest fakt, iż majątek funduszu nie jest oddzielony od majątku wpłat klientów. Fundusze umowne posiadają natomiast podział majątku własnego, który jest oddzielony od majątku pochodzącego z wpłat pieniężnych klientów. Istniejące w Polsce fundusze są funduszami umownymi. Copyright by Invest Help 2013 Strona 12 z 31

13 Fundusze inwestycyjne można podzielić według osobowości prawnej: Fundusze inwestycyjne posiadające osobowość prawną, Fundusze inwestycyjne bez osobowości prawnej (subfundusze). 9 Z punktu widzenia inwestora wyróżniamy: fundusze publiczne, fundusze specjalne, fundusze prywatne. 10 Fundusze publiczne to zazwyczaj fundusze inwestycyjne otwarte. Klientem takiego funduszu mogą być osoby prawne, osoby fizyczne, a także organizacje nieposiadające osobowości prawnej. Fundusze specjalne to z reguły fundusze, które kierują swoją ofertę do określonej grupy klientów (klienci kluczowi - zamożni), bądź do osób prawnych. Taką formę przyjmują fundusze zamknięte lub też fundusze inwestycyjne specjalistyczne. Fundusze prywatne są natomiast skierowane do bardzo bogatych klientów. To fundusze zazwyczaj zarządzane przez indywidualnych doradców inwestycyjnych, wykorzystywane w private bankingu. Podział według składowych tworzących portfel danego funduszu. Obejmuje on następujące rodzaje: akcyjne, mieszane, inaczej hybrydowe (zrównoważone, stabilnego wzrostu), papierów dłużnych (obligacji), gotówkowe i rynku pieniężnego. Fundusze akcyjne dzielimy na: fundusze małych i średnich spółek, 9 Jawdosiuk B,Rożko K, ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne, Wyd. Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010r. 10 Dawidowicz D, Fundusze Inwestycyjne Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008r., str.24 Copyright by Invest Help 2013 Strona 13 z 31

14 fundusze indeksowe, fundusze sektorowe. Fundusze małych i średnich spółek, jak sama nazwa mówi, posiadają w swoich portfelach inwestycyjnych akcje małych i średnich firm z rynku krajowego. Zazwyczaj benchmarkiem takiego funduszu jest indeks giełdowy swig80. Fundusze indeksowe są skorelowane z danym indeksem, np. WIG i skład portfela musi zachowywać się w podobny sposób jak zachowuje się dany indeks. Fundusze sektorowe koncentrują się na danym sektorze i muszą posiadać minimum 66% udziału spółek z danego sektora w portfelu inwestycyjnym. Fundusze mieszane Inaczej nazwane funduszami hybrydowymi, łączą w swojej polityce inwestowanie funduszy akcyjnych z funduszami obligacyjnymi lub innymi. Z tego tytułu ryzyko inwestycyjne jest w pewnym stopniu dywersyfikowalne i mniejsze. Do tej grupy funduszy można zaliczyć fundusz zrównoważony, który posiada w portfelu od 40 do 60% akcji. Kolejny tego typu fundusz to fundusz stabilnego wzrostu, gdzie akcji jest mniej niż 40%. Pozostałą częścią wymienionych funduszy inwestycyjnych są głównie dłużne papiery wartościowe (obligacje) oraz instrumenty rynku pieniężnego. Oczekiwana stopa zwrotu przez klientów powinna być niższą niż np. w funduszach akcyjnych. Zarządzający funduszami mieszanymi mogą zmieniać udział akcji w portfelach w zakresie widełek. W zależności od sytuacji rynkowej, w przypadku gdy rynki akcyjne rosną fundusze chcą posiadać jak najwięcej akcji. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku bessy na giełdach (trendu spadkowego). Wówczas fundusze zmniejszają ilość aktywów zaangażowanych w akcje, jednocześnie zwiększając udział procentowy obligacji w portfelu funduszu. Fundusze papierów dłużnych (obligacji) aktywa funduszu inwestowane są w instrumenty skarbowe (bony) lub obligacje. Minimalna ilość wymienionych papierów warto- Copyright by Invest Help 2013 Strona 14 z 31

15 ściowych w portfelu wynosi 90%. Fundusze papierów dłużnych nie są pozbawione ryzyka. Wycena obligacji jest zależna od stopy procentowej oraz inflacji, w skutek których cena obligacji może się zmieniać. Fundusze gotówkowe, a także fundusze rynku pieniężnego są to fundusze charakteryzujące się najmniejszym ryzkiem inwestycyjnym. Aktywa inwestowane są w instrumenty finansowe rynku pieniężnego o terminie zapadalności do 1 roku. Kapitał może trafiać do instrumentów finansowych, które posiadają odpowiedni rating wydany przez agencje ratingową uznawaną przez nadzór finansowy. Według kryterium waluty fundusze dzielą się na: fundusze inwestujące w walucie polskiej, fundusze inwestujące w określonej walucie zagranicznej, fundusze bez określonej podstawowej waluty. 11 Fundusze inwestycyjne operują zazwyczaj walutą kraju, w którym fundusz inwestuje. Podział ze względu na lokalizacje geograficzną w której prowadzą swą działalność fundusze inwestycyjne: fundusze rynku krajowego, fundusze rynków zagranicznych, fundusze międzynarodowe. 12 Fundusz rynku krajowego to fundusz, który inwestuje w instrumenty finansowe emitowane na terytorium kraju w którym ma siedzibę. Fundusze zagraniczne to fundusze inwestycyjne lokujące kapitał w papiery wartościowe firm usytuowanych za granicą. Można je podzielić na : fundusze zagraniczne regionalne, 11 Dawidowicz D, Fundusze Inwestycyjne Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008r., str Copyright by Invest Help 2013 Strona 15 z 31

16 fundusze zagraniczne globalne. Fundusze zagraniczne regionalne inwestują większą część kapitału w określony region lub określone państwo (siedziba firm emitujących reprezentuje kraj bądź region). Jeżeli większa część jest rozproszona to fundusz nazywa się funduszem zagranicznym globalnym. Fundusz zamknięty sekurytyzacyjny. Fundusz ten inwestuje w wierzytelności, w tym wierzytelności finansowane ze środków publicznych. Fundusze sekurytyzacyjne mogą inwestować więcej niż 75% aktywów w jednego wierzyciela. Fundusz ten może posiadać także subfundusze. Fundusze aktywów niepublicznych w postaci funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Fundusz aktywów niepublicznych może inwestować co najmniej 80% swoich aktywów w papiery wartościowe inne niż papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Do funduszy niepublicznych należą następujące typy funduszy inwestycyjnych: Private equity, Venture capital Wyżej wymienione fundusze mogą być wyspecjalizowanymi funduszami, na przykład: Multifundusze, Fundusze private equity, Fundusze venture capital, Fundusze hedgingowe. 13 Multifundusze można nazwać umownie platformami funduszy. Klient ma możliwość dokonać zakupu jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, innego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 13 Dawidowicz D, Fundusze Inwestycyjne Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008r str. 32 Copyright by Invest Help 2013 Strona 16 z 31

17 Cechą charakterystyczną funduszy private equity jest inwestowanie kapitału zazwyczaj na rynku niepublicznym, dzięki czemu inwestorzy mogą liczyć na większą stopę zwrotu z inwestycji. W funduszach private equity istnieje większe ryzyko inwestycyjne, przez co klient powinien mieć dłuższy horyzont inwestycyjny w porównaniu do funduszy inwestycyjnych otwartych akcyjnych. Fundusze venture capital to odmiana funduszu private equity. Aktywa klientów inwestowane są w firmy rozpoczynające swoją działalność. Najwyższym ryzykiem inwestycyjnym charakteryzują się fundusze hedgingowe, które mają możliwość korzystania z krótkiej sprzedaży, arbitrażu a także mogą posiadać w portfelu instrumenty pochodne w celach spekulacyjnych. Kolejnym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest wysokość opłat oraz prowizji. Wyróżnić tu można: fundusze prowizyjne, fundusze bezprowizyjne. 14 Podział ze względu na możliwość uczestniczenia klientów funduszy w dochodach wypracowanych przez fundusz inwestycyjny: fundusze inwestycyjne tezauryzujące, fundusze inwestycyjne dystrybucyjne. 15 Fundusze inwestycyjne dystrybucyjne decydują o wypłacaniu, bądź nie wypłacaniu zysków wynikających z dywidend lub sprzedaży praw poboru nowych akcji. Podział ze względu na sposób zarządzania zgromadzonym kapitałem fundusze aktywnego zarządzania, Copyright by Invest Help 2013 Strona 17 z 31

18 fundusze aktywnej alokacji aktywów, fundusze zarządzane pasywnie. 16 Fundusze aktywnego zarządzania ich zadaniem jest znajdywanie akcji niedowartościowanych. Fundusze aktywnego zarządzania inwestują większość kapitału w akcje w momencie hossy. W przypadku, gdy spodziewana jest bessa, bądź załamanie rynkowe już trwa zarządzający przenoszą kapitał do bezpiecznych papierów wartościowych w celu zabezpieczenia kapitału. Fundusze aktywnej alokacji są odmianą funduszy aktywnego zarządzania. Fundusze zarządzane pasywnie to fundusze wzorowane na indeksach giełdowych. Ich portfel odzwierciedla budową skład wybranego indeksu. W niniejszej pracy zaprezentowane zostało wiele przykładowych podziałów funduszy inwestycyjnych. W zależności od kryterium można wyróżnić fundusze inwestycyjne o mniejszym lub większym ryzyku inwestycyjnym. Na rynku polskim można spotkać wiele klasyfikacji funduszy inwestycyjnych. Co najważniejsze, oferta Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych jest szeroka i daje możliwość selekcji funduszu, tak aby jak najbardziej odpowiadał oczekiwaniom klienta. Rozwój funduszy inwestycyjnych Fundusze inwestycyjne rozwijają się bardzo silnie w krajach o gospodarce wolnorynkowej, a przede wszystkim w państwach, w których zamożność społeczeństwa rośnie. Początek historii funduszy inwestycyjnych datuje się na koniec XIX wieku, jednakże silny wzrost znaczenia funduszy inwestycyjnych przypada na początek XX wieku. Rozwój tej formy inwestowania kończy wielki kryzys finansowy w latach trzydziestych XX wieku. Kolejnym przełomowym momentem w historii rynku funduszy inwestycyjnych 16 Pochmara W,Zapała A, Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji, Wyd.OFFSET DRUK I MEDIA sp.z o.o, Warszawa 2004 Copyright by Invest Help 2013 Strona 18 z 31

19 to początek lat 90 XX wieku, aż do momentu kolejnego globalnego kryzysu w 2008 roku. Czynniki wypływające na rozwój funduszy inwestycyjnych Czynników wpływających na rozwój funduszy inwestycyjnych jest wiele. Jedną z przyczyn wzrostu znaczenia funduszy inwestycyjnych jest system prawny, umożliwiający pomnażanie swoich oszczędności przez obywateli. Pierwszą ustawą umożliwiającą powstawanie funduszy inwestycyjnych była ustawa z 22 marca 1991 roku. Kolejna to ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku, która to harmonizowała prawo polskie zgodnie z dyrektywą unijną. Bardzo ważną regulacją prawną jest ustawa z 27 maja 2004 roku, która opisuje możliwość dokonywania transakcji w funduszach posiadających siedzibę poza granicami naszego kraju. Wprowadza one limity dla funduszy inwestycyjnych, daje możliwość tworzenia subfunduszy, a także funduszy parasolowych. Umożliwia również zarządzanie portfelem inwestycyjnym podmiotom mającym odpowiednią wiedzę. 17 Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 4 września 2008 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowy 18 wprowadza kolejne zmiany dostosowujące polskie prawo do prawa wspólnotowego. System prawny umożliwił również klientom chcącym zabezpieczyć finansowo swoją przyszłość regularne inwestowanie w fundusze inwestycyjne, np. w fundusze parasolowe. Dzięki temu nie muszą płacić oni podatku od zysków kapitałowych, aż do momentu wypłaty środków ze swojej inwestycji. Poziom wykształcenia społeczeństwa, a także świadomość kłopotów państwa polskiego w przypadku wypłat przyszłych emerytur skłania obywateli do poszukiwania rozwiązań, które umożliwiałyby efektywne pomnażanie własnych oszczędności. Na rynkach kapitałowych w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, stan edukacji fi- 17 Uzasadnienie projektu ustawy z 27 mają 2004 roku o funduszach inwestycyjnych 18 Ustawa Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia Dz.U. Nr 231, poz Copyright by Invest Help 2013 Strona 19 z 31

20 nansowej determinuje bardzo silny rozwój funduszy inwestycyjnych. Powstawanie nowych funduszy inwestycyjnych wiąże się także ze wzrostem wielkości aktywów netto zarządzanych przez fundusze. Psychologia inwestowania w funduszach inwestycyjnych Emocje to nieodzowna część podejmowania decyzji związanych z pomnażaniem kapitału. Najczęściej inwestorzy indywidualni ulegają presji otoczenia, bądź własnym przeczuciom. Jednym z głównych elementów emocji jest chciwość inwestorów. Zazwyczaj klienci indywidualni mają bardzo duże oczekiwania do przyszłej stopy zwrotu z inwestycji. Stopa zwrotu z inwestycji jest niczym innym jak premią za podjęte ryzyko. Definicja ryzyka oraz sposób postrzegania ryzyka przez osoby indywidualne Ryzyko jest nieodzownym elementem każdego rodzaju inwestycji. Na ryzyko można jednak spojrzeć w dwojaki sposób. Możemy mówić o wystąpieniu pozytywnych skutków ryzyka (to znaczy stopa zwrotu większa niż oczekiwana), bądź o negatywnym konsekwencjach podjęcia ryzyka, czyli starty poniesione na inwestycji. Trudno jest jednoznacznie i dokładnie wyjaśnić termin ryzyko Termin ryzyko (risk) wywodzi się z języka włoskiego (wł. risico), w którym oznacza przede wszystkim przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, albo niepewny lub możliwość, że coś się uda albo nie uda. 19 Ryzyko odnosi się zarówno do codziennych sytuacji życiowych, jak i do inwestycji. Z punktu widzenia inwestycji termin ten rozumiany zazwyczaj jest przez osoby indywidualne jako niepewność, że dana inwestycja nie zostanie spełniona z określonymi rezultatami. Ryzyko możemy traktować jako zagrożenia bądź szanse. Istnieje różnica w de- 19 Biegański M, Janca A, Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 9 Copyright by Invest Help 2013 Strona 20 z 31

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Fundusze inwestycyjne" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor:

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych.

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Piotr Zieliński 1. Oszczędzanie a inwestowanie. Tło makroekonomiczne. Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien 2010 Magazyn Funduszowa Cafe to przegląd aktualności rynku funduszy inwestycyjnych, przykłady strategii, ciekawostki

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

"Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych"

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych "Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych" W dobie globalnego spowolnienia gospodarczego kwestia oszczędzania pojawia się znowu w centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Lucjan Czechowski * Anna Maria Pochmara ** Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo