SZTUCZNE SIECI NEURONOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZTUCZNE SIECI NEURONOWE"

Transkrypt

1 METODY INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ wykład 4 SZTUCZNE SIECI NEURONOWE HISTORIA SSN Walter Pitts, Warren McCulloch (94) opracowanie matematyczne pojęcia sztucznego neuronu.. Udowodnili też, iż ich wynalazek jest w stanie odzwierciedlić w swym działaniu dowolną funkcję logiczną. Donald Olding Hebb (949) psychologia: jakość połączenia dwóch neuronów wyznaczana jest poprzez liczbę efektywnych przepływów sygnału s pomiędzy nimi -> zasada uczenia się Hebba (Hebbian learning) ) dla sztucznych sieci neuronowych (SSN). Frank Rosenblatt (958) pierwszy funkcjonujący model SSN (perceptron) oraz pierwszy z algorytmów uczenia SSN (do nauczenia perceptronu rozpoznawania liter alfabetu łacińskiego). Określił również zasadę, iż perceptron zbudowany wg jego teorii jest w stanie rozwiązać każdy problem liniowo separowalny. HISTORIA SSN Bernard Widrow, Ted Hoff (96) - neuron typu Adaline z liniową funkcją aktywacji oraz algorytm uczenia LMS ( (Least Mean Square), ), zwany regułą delty lub regułą Widrowa-Hoffa Hoffa. John Hopfield (98) teoria pamięci asocjacyjnej,, jako istoty działania sieci rekurencyjnych (sieci Hopfielda). Paul Werbos (974); David Rumelhart,, Geoffrey Hinton, Ronald Williams (986) - wsteczna propagacja błędów (backpropagation) pozwalająca na rozwiązywanie problemów liniowo nieseparowalnych. 4 ZALETY SSN: Nie wymagają programowania (tylko uczenie). Mają zdolność uogólniania. Są wysoce odporne na szumy i zniekształcenia sygnału. KLASY ZASTOSOWAŃ: PREDYKCJA ze znajomości: f ( x nk), f( x n k+ ),..., f( x n) przewidzieć : f( x n+ ) { } Pomagają wykrywać istotne powiązania pomiędzy danymi. Stosuje się je gdy istnieje duża złożoność zagadnienia i trudno jest jednoznacznie określić formalne kryteria, dla stworzenia programu komputerowego. 5 bez jawnego definiowania związku między danymi wejściowymi a wyjściowymi 6

2 KLASYFIKACJA I ROZPOZNAWANIE WZORCÓW Zaszeregowanie danych wejściowych do jednej z klas: APROKSYMACJA (interpolacja, ekstrapolacja) ze znajomości: odtworzyć: { x, f( x )} i f ( x) i ASOCJACJA Podanie danego wzorca na wejście powinno powodować pojawienie się odpowiadającego mu wzorca na wyjściu. np. sieć pozwala na podstawie danych bilansowych stwierdzić, czy dane przedsiębiorstwo należy do zwyżkujących gospodarczo, czy przeżywa stagnację czy też grozi mu regres regres. 7 8 STEROWANIE FILTRACJA SYGNAŁÓW KOJARZENIE DANYCH automatyzacja procesów wnioskowania i wykrywanie istotnych powiązań między danymi. OPTYMALIZACJA statyczna i dynamiczna, optymalizacja kombinato- ryczna i zagadnienia bardzo trudne obliczeniowo. 9 PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA: NIE NADAJĄ SIĘ DO: Przetwarzania informacji symbolicznej (np. edytory tekstu). Obliczeń o wymaganej wysokiej dokładności (sieć pracuje jakościowo, dając wyniki przybliżone). Rozwiązywania zagadnień, gdzie rozumowanie jest przeprowadzanie wieloetapowo (a musi być udokumentowane).

3 KOMÓRKA NERWOWA CZŁOWIEKA W tkance nerwowej: B. Komórki nerwowe (neurony) A. Komórki glejowe Jest ich więcej; Pełnią rolę pomocniczą (funkcje podporowe, odżywcze, odgraniczające i regenerujące) Są stosunkowo małe i mają kształt gwiazdy. nie będą nas dalej interesować... Dendryty zbierają sygnały z innych komórek nerwowych. Ciało komórki agreguje sygnały wejściowe i tworzy sygnał wyjściowy. Akson wyprowadza sygnał wyjściowy i przekazuje go dalej. 4 Synapsa - przekazuje sygnał między aksonem a dendrytem (każda komórka nerwowa posiada średnio kilka tysięcy synaps). Poszczególne synapsy różnią się wielkością oraz możli- wością gromadzenia neuroprzekaźników w pobliżu błony synaptycznej. Chemiczno-elektryczne elektryczne przekazywanie sygnałów: Pod wpływem przychodzących bodźców wydzielane są neuroprzekaźniki; Neuroprzekaźniki oddziałują na błonę komórki zmieniając jej potencjał elektryczny. 5 Dlatego taki sam impuls na wejściu komórki może po- wodować inne jej pobudzenie niż dla innego wejścia. STATYSTYKA: Liczba komórek nerwowych w mózgu ok. Połączeń nerwowych ok. 4 ; ; Częstotliwość biologicznego neuronu ok. kilkaset Hz. 6 Perceptron (Rosenblatt 958): Sprzętowo: Pojedynczy perceptron pozwala na: Układ posiadający wiele wejść i jedno wyjście: Wejście cie: n stanów wejsciowych x,...,x n Wyjście: lub Uwaga: pod pojęciem perceptronu perceptronu rozumie się też czasem siec połączonych jednostek (neuronów). 7 przetwarzanie jednostkowych informacji; podejmowanie prostych decyzji; przekazywanie wyników sąsiadom. Dopiero w połączeniu z innymi węzłami uzyskuje się zdolność podejmowania złożonych decyzji. 8

4 Sygnał wyjściowy y i i-tego neuronu liniowego : y N = w x i ij j j= w ij waga dla j-ego ego wejścia i-tegotego neuronu; x j j-tyty sygnał wejściowy ciowy; N liczba wejść w i-tym neuronie; 9 Sygnał wyjściowy y i i-tego neuronu (ogólnie) lnie): N yi = ϕ() e = ϕ wijxj + B j= e łączne pobudzenie neuronu (net value); ϕ funkcja aktywacji; B próg (bias). W neuronie liniowym e jest sygnałem wyjściowym. Poprawka wartości wagi dla perceptronu w j-ymym kroku (reguła( delta): w =ηδ x ( j) ( j) ( j) i i x, w wagi neuronu sygnał WE Sygnał WY jest tym większy, im bardziej sygnał WE będzie przypominał wagę (dla. sygnałów znormalizowanych). γ x, w δ = z y ( j) ( j) ( j) z wymagana odpowiedź neuronu; y uzyskana odpowiedź neuronu; x i dana wejściowa dla i-tego tego wejścia; η - współczynnik uczenia (learning rate). Kąt pomiędzy wektorem em WE a wektorem wag: - mały silny sygnał pozytywny; - bliski 9 słaby sygnał neutralny (bliski ); - duży silny sygnał negatywny. Dł.. wektora WE znacząco co mniejsza od dł. d. wektora wag sygnał neutralny (niezależnie od kierunku wektora WE). Waga: - dodatnia - sygnał pobudzający; - ujemna sygnał gaszący; - - brak połączenia między neuronami. Sygnały y wyjściowe:, (funkcje unipolarne) -, (funkcje bipolarne). FUNKCJA AKTYWACJI Wartość f. aktywacji sygnał wyjściowy neuronu. liniowa f. aktywacji; nieliniowa f. aktywacji: - f. skoku jednostkowego (progowa), np.: ϕ ( e) = { gdy e gdy e< - inna, np. typu sigmoidalnego (f. logistyczna): ϕ( e) = + exp( β e) β współczynnik sterujący nachyleniem krzywej 4 4

5 Sieć liniowa: Liniowe odwzorowanie zbioru sygnałów w WE w zbiór sygnałów w WY. Ograniczone zastosowanie. Sieć nieliniowa: Nieliniowe odwzorowanie zbioru sygnałów w WE w zbiór sygnałów w WY. Odpowiednio duża - praktycznie dowolny charakter odwzorowania. WYMAGANE CECHY F. AKTYWACJI: Ciągłe e przejście pomiędzy wartości cią maksymalną a minimalną. Łatwa do obliczenia i ciągł ągła a pochodna np. dla f. sigmoidalnej: ϕ() e = + exp( β e) [ ] ϕ'( e) = β ϕ( e) ϕ( e) Możliwo liwość wprowadzenia do argumentu parametru β do ustalania kształtu tu krzywej. odwzorowania. 5 6 WSPÓŁCZYNNIK β Bipolarny odpowiednik f. sigmoidalnej:.5 beta= beta=.5 beta= exp( βe) exp( βe) ϕ() e = = tgh( βe) exp( βe) + exp( βe) [ ] [ ] ϕ'( e) = β + ϕ( e) ϕ( e) BIAS.5 bias= beta=.5.5 bias=- bias= SIEĆ NEURONOWA: - układ połą łączonych neuronów (model warstwowy) RODZAJE NEURONÓW: warstwy WE (nie liczona); warstw ukrytych: efekty działania obserwowane pośrednio poprzez WY; pośredniczenie między WE a WY; niemożność dokładnego obliczenia błędów; warstwy WY (rozwiązania stawianych zadań). Sieć jednowarstwowa Sieć wielowarstwowa Sieć wielowarstwowa min. jedna warstwa ukryta. Zwykle: kilka warstw, połą łączenia każdy z każdym (min. liczba parametrów do opisu). 9 Pamięć neuronu reprezentowana poprzez wagi. Sieć działa a jako całość ść. 5

6 KLASY SIECI: feed-forward forward (jednokierunkowe) najczęściej stosowane; rekurencyjne sprzężenia zwrotne; sieci Kohonena samoorganizujące się; sieci radialne (RBF) - uniwersalny aproksymator. STRUKTURA SIECI: - ważna, lecz nie do przesady: wystarczający cy potencjał intelektualny ; rozsądna. Struktura SSN wpływa na: szybkość uczenia; wielkość popełnianego błędu; zdolność generalizacji Projektowanie sieci - problemy: ile warstw ukrytych? ile neuronów w w warstwach? Liczba neuronów w w warstwie WE: zależy y od liczby danych podawanych na wejście. Liczba neuronów w w warstwie WY: zależy y od liczby poszukiwanych rozwiąza zań. zdolność generalizacji Dobór r optymalnej struktury SSN: główne grupy algorytmów pomocnych w utworzeniu sieci optymalnej : metody wzrostu; metody redukcji, metody optymalizacji dyskretnej. Metody wzrostu: - na początku procesu optymalizacji struktura sieci powinna być możliwie mała; - w kolejnych iteracjach są dodawane kolejne neurony ukryte (co powinno powodować zwiększenie sprawności działania sieci); - neurony są dodawane aż do osiągnięcia punktu Metody redukcji na początku procesu optymalizacji struktura sieci powinna być możliwie złożona; w kolejnych iteracjach są usuwane kolejne neurony lub połączenia między nimi (co powinno powodować zwiększenie sprawności działania sieci); postępowanie jest powtarzane aż do osiągnięcia punktu optymalnego. optymalnego. 4 Metody optymalizacji dyskretnej opierają się na założeniu, że proces nauki sieci i wyboru architektury zachodzą równocześnie; czynnikiem ocenianym jest określona funkcja, reprezentująca jakość danej sieci; w kolejnych krokach sieci dobierane są tak, by dążyć do maksymalizacji funkcji jakości; możliwe jest wykorzystanie AE jako metody optymalizacji. Żadna z tych metod nie jest idealna.. Często wybór którejś z nich zależy od rodzaju rozwiązywanego problemu. 5 Przykład: Rozpoznawanie znaków alfabetu WE - 5 (pikseli) WY -6 (liter) a co wewnątrz? Metoda wzrostu: wstępnie: Ostatecznie:

7 N = N * N u we wy Sieć z warstwą ukrytą powinna nauczyć się roz- wiązywania większo kszości postawionych problemów. Nieznane sąs problemy wymagające sieci z więcej niż warstwami ukrytymi (zwykle lub ). Liczbę neuronów w w warstwie ukrytej można próbowa bować oszacować: 7 Zwykle: : uczenie z początkowo małą liczbą neuronów i stopniowe zwiększanie ich liczby. Zbyt mało neuronów w w warstwie ukrytej sieć nie potrafi poprawnie odwzorować funkcji. Zbyt wiele elementów w warstwy ukrytej: wydłużenie procesu uczenia; uczenie się na pamięć ęć (szczególnie, gdy liczba próbek w ciągu uczącym cym jest niewielka) - sieć poprawnie rozpoznaje tylko sygnały y zgodne z tymi w ciągu uczącym cym ( brak generalizacji przy dobrej interpolacji). 8 Np Np.(L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, W-wa 6): Ciąg g uczący: cy: Wejście x Oczekiwane wyjście d=f(x) [ ] y = sin( x), x, π π 6.5 π 4 π 4 5 π π 4π 5π 5π π π 5π π 7π π Dobór próbek (ciąg uczący) wpływa na jakość nauczania: odpowiedź na ciąg uczący odpowiedź na ciąg testowy Ghaboussi, CISM Zbyt długie uczenie również może skutkować utratą zdolności uogólniania: UCZENIE SIECI NEURONOWYCH Zamiast programowania! Wymuszanie określonego reagowania sieci na zadane sygnały y wejściowe (poprzez odpowiedni dobór wag). Ta sama sieć może e służyćs do rozwiązywania zywania skrajnie różnych r zadań. Warianty uczenia: Ghaboussi, CISM 7 4 uczenie bez nauczyciela (nienadzorowane); uczenie z nauczycielem (nadzorowane); uczenie z krytykiem. 4 7

8 Uczenie bez nauczyciela (unsupervisedupervised learning) Pożą żądana odpowiedź nie jest znana. Sieć uczy się poprzez analizę reakcji na pobudzenia; samoorganizacja struktury wszelkie regularności ci, linie podziału i inne charakterystyki danych wejściowych sieć musi wykryć sama. Donald Hebb (fizjolog i psycholog) w umyśle za- chodzą procesy wzmacniania połą łączeń między neuro- nami,, jeśl śli i zostały y one pobudzone jednocześnie. nie. Zdolności do wykrywania skupisk obrazów wejścio cio- wych są wykorzystywane do ich klasyfikacji,, gdy klasy nie sąs z góry g ustalone. 4 Sieci pokazuje się kolejne przykłady bez określenia, co trzeba z nimi zrobić. Różne pobudzenie różnych neuronów - połączenia między źródłami silnych sygnałów a neuronami, które na nie reagują są wzmacniane. Uczenie bez nauczyciela (unsupervisedupervised learning) W sieci stopniowo powstają wzorce poszczególnych typów sygnałów rozpoznawane przez pewną część neuronów. Uczenie spontaniczne, odkrywanie ciekawych struktur w przestrzeni danych, korelacja zachowań systemu ze zmianą tych struktur dominuje w okresie niemowlęcym. 44 Uczenie bez nauczyciela - wady Uczenie z nauczycielem (supervised learning) Zwykle powolniejsze. Nie wiadomo, który neuron będzie b rozpoznawał jaki sygnał. Część sygnałów w może e być rozpoznawana przez więcej niż jeden neuron. Podawanie sieci zestawów w sygnałów w WE wraz z prawidłowym sygnałem WY. Naśladowanie nauczyciela,, jakim jest ciąg (podejście szkolne ). uczący cy Część sygnałów w może nie być rozpoznawana przez ża- den neuron (sieć musi być większa niż przy nauczycielu zwykle przynajmniej razy). Zestawy sygnałów w (zwykle) powtarza się wielokrotnie, zaś sieć modyfikuje wagi na wejściach tak, by zmini- malizować błąd. Zmiana wagi na i-tym wejściu neuronu po pokazaniu j-ego obiektu uczącego cego jest proporcjonalna do popełnianego na tym etapie błęb łędu δ ( j ) Uczenie z krytykiem (reinforcement learning): Uczenie z krytykiem (reinforcement learning): Odmiana uczenia nadzorowanego. Nauczyciel nie dysponuje pełną wiedzą na temat wszystkich prawidłowych odpowiedzi. Zamiast informacji o pożą żądanym WY, sieć dysponuje jedynie oceną efektu swego działania ania w ramach dwóch prostych kategorii. Ocena wzmocnienie (pozytywne lub negatywne) odpowiednie zmiany wag. Optymalizacja zysków w na dłuższą metę. Np.: gry z przeciwnikiem, krytyką jest przegrana lub wygrana na końcu partii. Uczenie z krytykiem lub z wzmocnieniem pożądanych zachowań po dłuższym d okresie. Uczenie dojrzałe (nabieranie mądrości ). Bardziej uniwersalne w zastosowaniu podejśc ście do problemu. Praktyczna realizacja jest bardziej skomplikowana

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja jako rezonans między mózgami.

Komunikacja jako rezonans między mózgami. Komunikacja jako rezonans między mózgami. Włodzisław Duch, Katedra Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, http://www.is.umk.pl/~duch 1. Czym są pojęcia?

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych

Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych Struktury sieci i algorytmy uczenia Pod redakcją Ewy Skubalskiej-Rafajłowicz Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2011 Recenzenci Danuta

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac dyplomowych

Metodyka pisania prac dyplomowych Metodyka pisania prac dyplomowych Opracował: prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2013/2014 1 Spis treści 1. Wymogi stawiane do układu pracy dyplomowej 2. Przypisy w pracy dyplomowej 3. Wymogi edycyjne

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

str_1:makieta 1 2009-05-28 14:59 Strona 1 Seria: Monografie i Opracowania nr 189

str_1:makieta 1 2009-05-28 14:59 Strona 1 Seria: Monografie i Opracowania nr 189 str_1:makieta 1 2009-05-28 14:59 Strona 1 Seria: Monografie i Opracowania nr 189 str_2:makieta 1 2009-05-28 14:59 Strona 1 PRACE NAUKOWE nr 44 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu str_3:makieta 1 2009-05-28

Bardziej szczegółowo