Regulamin Organizacyjny Gdańskich Domów Dla Dzieci. w Gdańsku; I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Gdańskich Domów Dla Dzieci. w Gdańsku; I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 887/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lipca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku, zwany w dalszej części Regulaminem, określa strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku. 2 Gdańskie Domy Dla Dzieci w Gdańsku działają na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720), a także na podstawie uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska. 3 Organem sprawującym nadzór nad realizacją standardów usług, opieki i wychowania w Gdańskich Domach Dla Dzieci w Gdańsku jest Wojewoda Pomorski. 4 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Mieście należy prze to rozumieć miasto Gdańsk; 2) Prezydencie należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gdańska; 3) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku; 4) Głównym Księgowym należy przez to rozumieć samodzielne stanowisko pracy, któremu podlegają pracownicy Zespołu ekonomiczno administracyjnego; 5) Zespole ekonomiczno - administracyjnym należy przez to rozumieć zespół stanowisk pracy; 6) Zespole poradnictwa specjalistycznego należy przez to rozumieć zespół stanowisk pracy; 7) Placówce należy przez to rozumieć placówkę opiekuńczo wychowawczą typu socjalizacyjnego Gdańskie Domy Dla Dzieci w Gdańsku są prawnie wyodrębnioną, samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Gdańska prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 1

2 2. Gdańskie Domy Dla Dzieci w Gdańsku nie posiadają osobowości prawnej. 3. Podstawą działania Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku jest roczny plan finansowy. 4. Gdańskie Domy Dla Dzieci w Gdańsku realizują zadania ze środków zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu Miasta Gdańska. 6 Siedzibą i obszarem działania Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku jest miasto Gdańsk W skład Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku wchodzą następujące Placówki: 1) Dom na Wzgórzu z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej 39, przeznaczony dla 14 wychowanków; 2) Jodłowy Dom z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jodłowej 78, przeznaczony dla 12 wychowanków; 3) Wiślany Dom z siedzibą w Gdańsku przy ul. Turystycznej 26A, przeznaczony dla 14 wychowanków; 4) Dom przy Lesie z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wiosłowej 23, przeznaczony dla 14 wychowanków; 5) Dom na Polanie z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wiosłowej 25, przeznaczony dla 14 wychowanków; 6) Zielony Zakątek z siedzibą w Gdańsku przy ul. Modrej 69B przeznaczony dla 14 wychowanków. 2. Regulamin organizacyjny dla Placówki stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. II. Ogólne cele i zadania 8 Gdańskie Domy Dla Dzieci zapewniają wspólną obsługę ekonomiczno administracyjną i organizacyjną dla prowadzonych Placówek, które realizują zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie: 1) objęcia opieką dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej; 2) zapewnienia dzieciom opieki całodobowej i wychowania oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb; 3) realizacji przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 4) zapewnienia dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych; 5) zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych, 6) podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, 7) przygotowania dzieci do umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej. 2

3 III. Zarządzanie i wewnętrzna struktura organizacyjna 9 1. Kadrę Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku stanowią: 1) Dyrektor; 2) Główny Księgowy; 3) Zespół ekonomiczno administracyjny: a) starszy specjalista ds. finansowo księgowych, b) specjalista ds. administracyjno finansowych, c) kancelista, d) opiekunowie, e) kierowcy, f) konserwatorzy; 4) Zespół poradnictwa specjalistycznego: a) pracownik socjalny, b) psychologowie, c) pedagog, d) logopeda, e) pedagog terapeuta, f) instruktor terapii zajęciowej; 5) Placówki: a) wychowawca - koordynator, b) wychowawcy. 2. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku zawarte są w aktach personalnych. 3. Podstawową strukturę organizacyjną przedstawia schemat organizacyjny Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu Na czele Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki. Dyrektor kieruje równocześnie pracą Placówek przy pomocy wychowawcy - koordynatora. 2. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje upoważniona przez niego osoba. 3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent. 4. Dyrektor zarządza Gdańskimi Domami Dla Dzieci oraz Placówkami oraz reprezentuje Placówki na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta. 5. Dyrektor jest upoważniony do reprezentowania Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku i Placówek wymienionych w 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu, przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, w tym realizowanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) sprawowanie nadzoru nad realizowaniem przez pracowników obowiązujących standardów opieki i wychowania; 3

4 3) zapewnienie kontroli wewnętrznej realizacji wykonywanych przez pracowników obowiązków i realizowanych zadań; 4) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych; 5) dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy; 6) określenie w drodze zarządzenia wewnętrznego trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 11 Do zadań Głównego Księgowego należy: 1) organizowanie ewidencji księgowej i podatkowej dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń; 2) opracowanie projektów wewnętrznej dokumentacji (w tym polityka rachunkowości, instrukcje niezbędne do dokonywania prawidłowych zapisów księgowych); 3) organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów koniecznych do prowadzenia rachunkowości; 4) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym; 5) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych; 6) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów źródłowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych; 7) wykonywanie wewnętrznej kontroli finansowej; 8) organizowanie pracy i kierowanie Zespołem ekonomiczno - administracyjnym Zespół ekonomiczno administracyjny zapewnia obsługę ekonomiczno administracyjną i organizacyjną Placówkom, określonym w 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 2. Do głównych zadań Zespołu ekonomiczno administracyjnego należy: 1) gospodarowanie środkami pieniężnymi; 2) dokonywanie przelewów finansowych; 3) prowadzenie ksiąg inwentarzowych; 4) prowadzanie akt osobowych pracowników; 5) sporządzanie list płac i ich dokumentowanie; 6) sporządzanie grafików, miesięcznej ewidencji czasu pracy pracowników; 7) utrzymanie w stałej konserwacji i sprawności wszystkich instalacji technicznych; 8) zabezpieczenie remontów, przeglądów technicznych, napraw i konserwacji wyposażenia technicznego; 9) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej urządzeń i sieci energetycznej, sprzętu techniczno - gospodarczego oraz budynków i budowli; 10) zlecanie na zewnątrz usług naprawczo - konserwacyjnych, przeglądów technicznych i remontów, nadzorowanie ich wykonania, opiniowanie rachunków za zlecone usługi. 4

5 13 1. Zespół poradnictwa specjalistycznego zapewnia obsługę psychologiczno pedagogiczną i terapeutyczną Placówkom, określonym w 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 2. Do głównych zadań Zespołu poradnictwa specjalistycznego należy: 1) pomoc wychowawcom w opracowaniu indywidualnego planu pracy wychowanka; 2) współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie; 3) współinicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej; 4) tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych; 5) zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej wychowankom i ich rodzinom; 6) współpraca z pracownikami służby zdrowia w utrzymaniu dobrego zdrowia podopiecznych; 7) utrzymywanie kontaktu z usamodzielnionymi wychowankami w początkowym okresie ich samodzielnego życia; 8) usprawnianie wychowanków za pomocą określonych form i technik terapii zajęciowej W Placówkach, wskaźnik zatrudnienia pracowników jest określony w wymiarze koniecznym do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i indywidualnej opieki oraz ma uwzględniać wiek dzieci, stan ich zdrowia i rozwoju oraz warunki lokalowe Placówki. 2. Gdańskie Domy Dla Dzieci w Gdańsku są pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor. 3. Porządek wewnętrzny w Gdańskich Domach Dla Dzieci w Gdańsku oraz obowiązki i uprawnienia pracowników wynikające ze stosunku pracy określa Dyrektor w regulaminie pracy, wprowadzonym w drodze zarządzenia. 4. Dyrektor może likwidować i tworzyć nowe stanowiska pracy po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego Gdańskie Domy Dla Dzieci w ramach zatwierdzonego planu finansowego jednostki. 5. Przy wykonywaniu zadań pracownicy zobowiązani są w szczególności do: 1) dbania o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność; 2) gruntownej znajomości obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań; 3) stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poszerzania wiedzy; 4) przestrzegania ustalonego regulaminu pracy oraz zasad porządku, dyscypliny i czasu pracy; 5) wzajemnego współdziałania i współpracy przy wykonywaniu obowiązków służbowych; 6) rozpatrywania i załatwiania spraw indywidualnych każdego dziecka; 7) załatwiania skarg w zakresie zleconym przez Dyrektora; 8) uzgadniania z Dyrektorem i Głównym Księgowym wszelkich działań wywołujących skutki finansowe; 9) kierowania się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia; 5

6 10) zachowania tajemnicy informacji dotyczących uczestników, które zostały uzyskane w toku czynności zawodowych; 11) bieżącego i rzetelnego dokumentowania pracy. IV. Postanowienia końcowe 15 Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego utworzenia. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA z up. /-/ Ewa Kamińska Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 6

7 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Gdańskich Domów Dla Dzieci Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego 1 Regulamin określa organizację i zadania Placówki Placówka prowadzi działania opiekuńczo - wychowawcze pełniąc funkcję placówki socjalizacyjnej. 2. Placówka jest obsługiwana przez Zespół ekonomiczno administracyjny oraz Zespół poradnictwa specjalistycznego. 3. Dyrektor Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku kieruje działalnością Placówki przy pomocy wychowawcy - koordynatora W Placówce działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 2. Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka jest zadaniową formą pracy zespołowej, nie będąc komórką organizacyjną Placówki. 3. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu: 1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 3) modyfikowania planu pomocy dziecku; 4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie; 5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 6) oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej; 7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej. 4. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku. 5. W skład zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka wchodzą w szczególności: 1) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona; 2) Zespół poradnictwa specjalistycznego; 3) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka; 4) przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 6. Do udziału w posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku, asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego. 7

8 7. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności pobytu dziecka w Placówce i przesyła go do sądu Celem Placówki jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. 2. Zadania Placówki: 1) realizacja we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 2) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej; 3) podejmowanie działań we współpracy z asystentem rodziny mających na celu powrót dziecka do rodziny; 4) w razie ustalenia, że nie jest możliwe doprowadzenie do powrotu dziecka do rodziny, podjęcie działań zmierzających do umieszczenia dziecka w rodzinie adopcyjnej lub zapewnienia opieki w jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej; 5) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; 6) zapewnienie dziecku w miarę potrzeb zdiagnozowanych - dostępu do oddziaływań terapeutycznych; 7) przygotowanie do usamodzielnienia; 8) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 3. Zadania, o których mowa powyżej, Placówka realizuje poprzez: 1) podejmowanie odpowiednich działań wychowawczych stosownych do wieku wychowanka i jego możliwości intelektualnych psychospołecznych; 2) diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, w tym materialnej i prawnej oraz funkcjonowania rodziny w środowisku we współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym; 3) opracowanie we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka planu pomocy dziecku, w którym określa się działania krótkoterminowe i długoterminowe uwzględniając w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia; 4) organizowanie różnorodnych zajęć mających na celu: a) wyrównywanie deficytów rozwojowych i opóźnień szkolnych, b) kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych, c) rozwój zainteresowań i organizacje czasu wolnego wychowanków, d) wykorzystanie wszelkich nadarzających się okoliczności celem wdrażania wychowanków do podejmowania czynności samoobsługowych i uczenia zaradności życiowej, e) przygotowanie do samodzielnego życia. 4. Zadania, o których mowa w ust. 2, a w szczególności współpraca z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym, są organizowane i realizowane przez Zespół poradnictwa specjalistycznego i wychowawców w bezpośrednim nadzorze wychowawcy - koordynatora. 5. Pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca. 6. Placówka współpracuje w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi instytucjami i osobami, które 8

9 podejmują się wspierania działań wychowawczych placówek, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację Dyrektora Gdańskich Domów Dla Dzieci oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 7. Placówka w szczególności zapewnia: 1) całodobową opiekę i wychowania w odpowiednich warunkach mieszkaniowych, w atmosferze zbliżonej do atmosfery domu rodzinnego; 2) warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem zaspokajania potrzeb emocjonalnych kompensujących brak domu rodzinnego; 3) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych oraz stanu zdrowia; 4) wyposażenie w: a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, c) środki higieny osobistej; 5) zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne; 6) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia; 7) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów; 8) dostęp do nauki, do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka; 9) dostęp do opieki zdrowotnej; 10) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych; 11) uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno sportowych; 12) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się Placówka; 13) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Placówką Podstawą przyjęcia do Placówki jest skierowanie wydane z upoważnienia Prezydenta przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz postanowienie Sądu. 2. Pobyt w Placówce ustaje w przypadku: 1) zmiany postanowienia Sadu; 2) usamodzielnienie się dziecka. 3. Osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia Placówki lub rażącego naruszenia zasad współżycia w Placówce, Dyrektor może wykreślić z ewidencji przebywających w Placówce. 6 Placówka jest przeznaczona dla dzieci do uzyskania pełnoletności. Dziecko po uzyskaniu pełnoletności może przebywać w niej, jeżeli: 1) uczy się: a) w szkole, b) w zakładzie kształcenia nauczycieli, c) w uczelni, d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, lub 9

10 2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: a) w szkole, b) w zakładzie kształcenia nauczycieli, c) w uczelni, d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego Wychowankowie Placówki mają prawo do: 1) zapewnienia bezpieczeństwa, poszanowania własnej godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania; 2) uzyskania rady, pomocy od każdego pracownika Placówki, do którego się zgłoszą w zakresie przypisanym do danego stanowiska, w tym: uzyskiwania pomocy w rozwiązywaniu własnych problemów od pracowników pedagogicznych Placówki, pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia; 3) swobodnego wyrażania swoich poglądów, jeżeli nie naruszają one porządku publicznego, zdrowia i moralności oraz praw i wolności innych osób; 4) korzystania z organizacji życia Placówki, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a czasem poświęconym na rozwijanie i zaspokajanie własnych zainteresowań przez uczestniczenie w organizowanej w Placówce działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej; 5) przynależności do różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, kół, klubów; 6) utrzymywania kontaktu z rodzicami, opiekunami, rodzinami zaprzyjaźnionymi oraz rówieśnikami, jeżeli nie jest to sprzeczne z decyzją sądu; 7) w zależności od potrzeb do pomocy w nauce, wyrównywania braków, pomocy psychologicznej, logopedycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej; 8) zajmowania wspólnego pokoju z rodzeństwem; 9) uzgadniania istotnych dla nich decyzji z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 2. Wychowankowie Placówki mają obowiązek: 1) realizowania nauki szkolnej i uczestniczenia w innych formach kształcenia np. zajęciach kompensacyjno - wyrównawczych, praktykach zawodowych; 2) przestrzegania regulaminów szkół, do których uczęszczają; 3) przestrzegania wewnętrznych regulaminów Placówki, grafików, harmonogramów dotyczących pobytu i funkcjonowania wychowanków; 4) dbania o dostępne sprzęty i wyposażenie Placówki oraz użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa; 5) dbania o ład i porządek na terenie Placówki i pomieszczeń, z których korzystają; 6) poszanowania mienia osobistego oraz innych osób; 7) dbania o dobre imię placówki; 8) szanowania godności i podmiotowości innych osób; 9) unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu własnemu oraz innych osób; 10) udzielania pomocy i służenia opieką wychowankom młodszym i słabszym; 11) przestrzegania zakazu używania substancji szkodliwych; 12) brania czynnego udziału w życiu Placówki oraz uczestniczenie w organizowanych dla wychowanków zajęciach, zmierzających do kształtowania ich właściwych postaw i umiejętności psycho-społecznych. 10

11 8 1. Dzieci przebywające w Placówce mogą tworzyć samorząd. 2. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Placówce. 3. Samorząd może przedstawiać wychowawcy - koordynatorowi Placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących jej funkcjonowania. 11

12 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Gdańskich Domów Dla Dzieci Schemat organizacyjny Gdańskich Domów Dla Dzieci w Gdańsku DYREKTOR Zespół poradnictwa specjalistycznego Główny Księgowy Zespół ekonomiczno - administracyjny Dom na Wzgórzu ul. Świętokrzyska 39 Jodłowy Dom ul. Jodłowa 78 podległość służbowa: współpraca: Dom przy Lesie ul. Wiosłowa 23 Dom na Polanie ul. Wiosłowa 25 Wiślany Dom ul. Turystyczna 26a Zielony Zakątek ul. Modra 69B 12

Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 886/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lipca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Domu Integracyjno Rodzinnego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Domu

Bardziej szczegółowo

Starosta /-/ Jacek Protas

Starosta /-/ Jacek Protas UCHWAŁA Nr CCLXIV/06 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmińskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817 OBWIESZCZENIE RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Gdyni

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Gdyni Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Gdyni REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W GDYNI I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację i zadania Domu Dziecka w Gdyni - placówki opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7

Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 Regulamin Organizacyjny placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej 7 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M.Dąbrowskiej 7,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DO OBSŁUGI PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DO OBSŁUGI PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO DO OBSŁUGI PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH im. Janusza Korczaka w Miechowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Socjalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych PARKOWA. ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Organizacyjny. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych PARKOWA. ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia... r. Regulamin Organizacyjny Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych PARKOWA ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i Załącznik nr 5 Do uchwały rady powiatu Nr XXXVI/248/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. S T A T U T D O M U D Z I E C K A w T u c h o l i 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Dziecka w Tucholi, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Binowie działa na podstawie przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy o pomocy społecznej, 3) ustawy Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Jedynka w Białymstoku, zwana dalej POW Jedynka, lub zamiennie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU Załącznik do Uchwały. Zarządu Powiatu w Prudniku REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom dziecka w Głogówku zwany dalej domem dziecka jest placówką socjalizacyjną, powołaną w celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządzenie Nr 163/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 107 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 165/22/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 165/22/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 165/22/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 stycznia 2014 r. zatwierdzająca regulamin organizacyjny Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do Zarządzenia nr 630.201 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 23 lipca 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience

z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience Uchwała Nr 424/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Głowience Na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXII/149/01 Rady Powiatu Sieradzkiego Z dnia 23 lutego 2001r. W sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tomisławicach STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH 1 Dom Dziecka w Tomisławicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH

REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OGRODNIKACH Załącznik Do Zarządzenia Nr 7/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie REGULAMIN PONADLOKALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ I. Podstawa prawna. W OGRODNIKACH 1. Placówka prowadzi swoją

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W PYZDRACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W PYZDRACH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 460/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W PYZDRACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Rodzinnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r.

UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r. UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 4 ust. l pkt 3a

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie; Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie; Rozdział 1 Postanowienia ogólne w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie Regulamin organizacyjny Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5669 UCHWAŁA NR XXXIV/160/13 RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH z dnia 30 października 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Razem, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ NR 1 W LĘBORKU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ NR 1 W LĘBORKU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do protokołu nr 4/2010 z dnia 17.12.2010 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ NR 1 W LĘBORKU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Liskowie

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Liskowie Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Liskowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Dziecka w Liskowie zwany dalej Domem Dziecka działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 11 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2012 r. w sprawie: zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 14 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 14 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 55.207 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 4 kwietnia 207 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Na podstawie art.36 ust. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Białymstoku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Białymstoku. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Białymstoku. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 40 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY STATUT Załącznik do Uchwały Nr 447/LXVIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 lipca 2006 r. ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku Załącznik do Zarządzenia Nr 167/ZiSS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz.U.2011.292.1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3377/2013

Zarządzenie Nr 3377/2013 Zarządzenie Nr 3377/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku. Na podstawie art. 36 ust. 1, w związku

Bardziej szczegółowo

- 1 - Regulamin Organizacyjny Domu dla Dzieci i Młodzieży Nr 4 w Łoniowie

- 1 - Regulamin Organizacyjny Domu dla Dzieci i Młodzieży Nr 4 w Łoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ TYPU INTERWENCYJNEGO POD NAZWĄ: DOM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 4 W ŁONIOWIE Regulamin placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego pod nazwą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR.. ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia r. UCHWAŁA NR.. ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU

REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ELBLĄGU Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 12 oraz art. 19 pkt 4, oraz art. 71 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 183/2012 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2012 r.

Uchwała Nr 183/2012 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2012 r. Uchwała Nr 183/2012 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH Załącznik do Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BISKUPICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rodzinny Dom Dziecka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej "Dom pod Modrzewiem" w Białymstoku Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 32/2010/VI Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 107 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce Na podstawie art.36 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

STATUT PLACÓWKI PIECZY ZASTĘPCZEJ KWADRAT. w Tychach. I. Postanowienia ogólne

STATUT PLACÓWKI PIECZY ZASTĘPCZEJ KWADRAT. w Tychach. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XXIV/524/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. STATUT PLACÓWKI PIECZY ZASTĘPCZEJ KWADRAT w Tychach I. Postanowienia ogólne 1 1. Placówka Pieczy Zastępczej w Tychach Kwadrat,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Załącznik do uchwały Nr 148/07 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 14 grudnia 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich

STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 1. Wielofunkcyjna Placówka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Załącznik do uchwały Nr 58.2013 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 14 sierpnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKAW RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKAW RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKAW RZESZOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zadania i organizację placówki, a także

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2682/2013

Zarządzenie Nr 2682/2013 Zarządzenie Nr 2682/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Opiekuńczo -Wychowawczego w Płocku. Na podstawie art. 36 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. Regulamin ŚDS STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: ZARZĄDZENIE NR 6/16 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z dnia 1 września 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku.

w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku. Uchwała Nr 70/L/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka nr 2 ulica Sielska 3 we Włocławku. Na podstawie art. 238

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 REGULAMIN ORGANIZACYJNY RODZINNEGO DOMU DZIECKA w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem" określa szczegółową organizację Rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 509 OBWIESZCZENIE NR 13/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 509 OBWIESZCZENIE NR 13/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 509 OBWIESZCZENIE NR 13/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Świetlicy Słoneczna. W Wyszkowie

Regulamin Organizacyjny Świetlicy Słoneczna. W Wyszkowie Regulamin Organizacyjny Świetlicy Słoneczna W Wyszkowie Spis treści: Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zadania Rozdział III Struktura Świetlicy Rozdział IV Organizacja Świetlicy Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2481/2016

Zarządzenie Nr 2481/2016 Zarządzenie Nr 2481/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Opiekuńczo -Wychowawczego w Płocku. Na podstawie art. 36 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

NAZWA, ZADANIA, CELE

NAZWA, ZADANIA, CELE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO POD NAZWĄ: DOM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 3 W ŁONIOWIE Regulamin placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej

Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1335/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 grudnia 2007r. Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku - Jednostki Budżetowej Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu wsparcia dziennego,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ

ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ Zał. nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEJ 1. Zleceniobiorca poprzez regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 Załącznik do uchwały Nr /2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia. STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W RZESZOWIE -PLACÓWKI INTERWENCYJNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W RZESZOWIE -PLACÓWKI INTERWENCYJNEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W RZESZOWIE -PLACÓWKI INTERWENCYJNEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zadania i organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W KONINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W KONINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W KONINIE Projekt Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Pogotowie Opiekuńcze w Koninie zwane dalej Placówką działa w szczególności na podstawie: 1) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1660/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 1660/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr 1660/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Gdańsku, ul. Lutniowa 30. Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Domu Dziecka

STATUT. Domu Dziecka Załącznik do Uchwały Nr XXX/418/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku STATUT Domu Dziecka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Dziecka z siedzibą w Kaliszu ul. Skarszewska 3, zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 383/2015

Zarządzenie Nr 383/2015 Zarządzenie Nr 383/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Opiekuńczo- Wychowawczego w Płocku. Na podstawie art. 36 ust. 1, w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli.

Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli. Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia projekt w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli. Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA w Falbogach. Rozdział II. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA w Falbogach. Rozdział II. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA w Falbogach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Domu Dziecka w Falbogach, zwanego dalej Domem określa szczegółowe zadania i organizację placówki, a także specyfikę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rodzinnego Domu Dziecka Prom w Koninie, ul. Wodna 8. I Postanowienia ogólne

Regulamin Rodzinnego Domu Dziecka Prom w Koninie, ul. Wodna 8. I Postanowienia ogólne Regulamin Rodzinnego Domu Dziecka Prom w Koninie, ul. Wodna 8 I Postanowienia ogólne 1 1. Rodzinny Dom Dziecka Prom w Koninie jest placówką opiekuńczo wychowawczą typu rodzinnego w myśl rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU IM. J. KORCZAKA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ W GDAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU IM. J. KORCZAKA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ W GDAŃSKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 358/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU IM. J. KORCZAKA REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ W GDAŃSKU Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. tej placówki.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. tej placówki. Dziennik Ustaw Nr 292 17046 Poz. 1720 1720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Na podstawie art. 127 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU

REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU REGULAMIN PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU 1 1. Regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzcińsku Zdroju zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zadania, organizację

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2907 UCHWAŁA NR XVII/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 września 2012 r.

Olsztyn, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2907 UCHWAŁA NR XVII/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2907 UCHWAŁA NR XVII/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 18 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania

Zał. nr 3 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania Zał. nr 3 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert Przykładowe zadania interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania 1. Zleceniobiorca poprzez interwencyjny ośrodek preadopcyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIACYJNY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W ŁOBZIE

REGULAMIN ORGANIACYJNY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W ŁOBZIE REGULAMIN ORGANIACYJNY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W ŁOBZIE 1 Podstawy prawne działania Placówki Wsparcia Dziennego: 1. ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Dziecka w Piekarach Śląskich. I. Postanowienia ogólne

STATUT Domu Dziecka w Piekarach Śląskich. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XVI/176/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 29 listopada 2007r. STATUT Domu Dziecka w Piekarach Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 1. Dom Dziecka jest placówką, która dzieciom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia... 2014 r. /Projekt/ UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W DĄBRÓWCE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W DĄBRÓWCE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr XXXII/319/12 Rady Powiatu Zgierskiego w Zgierzu z dnia 28 grudnia 2012 r. STATUT DOMU DZIECKA W DĄBRÓWCE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Dąbrówce działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Statut Domu Dziecka w Chmielowicach

Statut Domu Dziecka w Chmielowicach Statut Domu Dziecka w Chmielowicach 1 Dom Dziecka w Chmielowicach z siedzibą przy ul. Nyskiej 18 zwany dalej Domem działa na podstawie: 1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 ( Dz.U. z 2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku Jednostki Budżetowej. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku Jednostki Budżetowej. Rozdział I Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1333/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 grudnia 2007r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Płocku Jednostki Budżetowej Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA INTEGRACYJNEGO CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA 13 w Otwocku przy ul. Komunardów 10

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA INTEGRACYJNEGO CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA 13 w Otwocku przy ul. Komunardów 10 Uchwała Nr CCXXXIX/145/09 uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania 13 w Otwocku przy ul. Komunardów 10. UCHWAŁA Nr CCXXXIX/145/09 ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej Koniczynka działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl

Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej Koniczynka działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej Koniczynka działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Świetlicy Socjoterapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny określa typ placówki oraz szczegółową organizację Pogotowia Opiekuńczego przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "MOJE MIEJSCE" w Białymstoku. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia...

Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.... /Projekt/ w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 127/321/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr 127/321/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr 127/321/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Nieskurzowie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Tanowie, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną organizację oraz strukturę i zakres jego działania. 2. Dom Dziecka w Tanowie działa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1443 UCHWAŁA NR VII.28.2015 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 22 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 3071 UCHWAŁA NR XLI/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 7455 UCHWAŁA NR XVI/306/15 RADY MIASTA CHORZÓW w sprawie nadania statutów Placówkom opiekuńczo-wychowawczym nr 1, 2, 3 i 4

Bardziej szczegółowo

tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH I.Postanowienia ogólne

tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH I.Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 Do uchwały nr 293/2008 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 12 grudnia 2008 roku tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH I.Postanowienia ogólne 1 1.Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo