REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170, z 2014 r.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 104, poz. 711, z 2007r. Nr 165, poz i Nr 176, poz oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie, jako aplikacja o nazwie Uczniowie Optivum NET +, zwany dalej Dziennikiem UONET+. 2. Dziennik jest prowadzony za pośrednictwem strony 3. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną VULCAN, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołoska 6, numer KRS , współpracującą ze szkołą na podstawie umowy podpisanej przez Dyrektora Szkoły i Wiceprezesa Zarządu firmy dostarczającej i obsługującej system Dziennika UONET+. 4. Administratorem danych osobowych Dziennika UONET+ jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie im. Armii Krajowej ul. Pieniężnego 30, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły. Za poprawne funkcjonowanie Dziennika UONET+ w szkole odpowiedzialny jest szkolny administrator Dziennika UONET+, obowiązki te pełni wskazany przez Dyrektora nauczyciel. 5. Za niezawodność działania systemu, administrowanie systemem zlokalizowanym na serwerach oraz tworzenie i przechowywanie kopii zapasowej, odpowiada firma VULCAN nadzorująca pracę Dziennika UONET+. Szczegółową odpowiedzialność reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 6. Użytkownikami Dziennika UONET+ są rodzice (prawni opiekunowie), uczniowie oraz pracownicy szkoły, w szczególności wychowawcy klas oraz inni nauczyciele, zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostródzie. Pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie odpowiadają za stosowanie zasad bezpieczeństwa i za ochronę danych osobowych im udostępnionych w Dzienniku UONET+. 7. Wszyscy użytkownicy Dziennika UONET+ zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

2 8. Wszystkie moduły składające się na Dziennik UONET+, zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są w Statucie oraz w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie. 2. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Aplikacja Dziennik UONET+ spełnia podstawowe warunki wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. W tym celu dostęp do danych jest zabezpieczony systemem autoryzacji użytkowników oraz systemem uprawnień do operowania danymi. Za ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach odpowiada firma VULCAN, nadzorująca pracę Dziennika UONET+. Szczegółowy opis środków ochrony stosowanych po stronie firmy VULCAN reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa. 2. Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostródzie przetwarzanych w zbiorach systemu UONET+ odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych tradycyjnych w szczególności w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych przetwarzanych w szkole. 3. Naruszanie procedur w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów w systemie Dziennika UONET+ przez osoby upoważnione do dostępu i przetwarzania danych osobowych stosowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostródzie, traktowane będzie jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, tak jak w przypadku przepisów odnośnie innej szkolnej dokumentacji. 4. W module Dziennik w Kartotece osobowej ucznia na zakładce Ochrona danych wprowadzane są wymagane prawem informacje dotyczące ochrony danych osobowych związane z pierwszym wprowadzeniem do systemu, modyfikacją, przetwarzaniem oraz udostępnianiem. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. 5. W systemie Dziennika UONET+ każdy użytkownik posiada własne unikalne konto, za które osobiście odpowiada. Cała komunikacja realizowana jest za pomocą kanału szyfrowanego. Poprzez login i hasło użytkownik jest identyfikowany w systemie Dziennika UONET+. 6. Dostęp do witryny jest możliwy jedynie po zalogowaniu, w trakcie którego od użytkownika wymagane jest podanie loginu i hasła. Loginem jest zawsze adres . Hasło każdy użytkownik definiuje sam. Należy pamiętać, że używany jako login adres musi być zgodny z tym, który został podany przy pierwszej rejestracji. 7. System Dziennika UONET+ wymusza okresową zmianę hasła użytkownika co 30 dni. Dla zapewnienia bezpieczeństwa hasło musi składać się z określonej liczby znaków i odpowiedniej ich kombinacji: co najmniej 8 znaków - kombinacja liter i cyfr, oraz dużych i małych znaków oraz znaków specjalnych. 8. Brak dłuższej aktywności w systemie Dziennika UONET+ skutkuje automatycznym wylogowaniem. 2

3 9. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła. 10. Po zalogowaniu użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia wiarygodności informacji odnośnie logowania. Stwierdzenie nieścisłości powinien niezwłocznie osobiście zgłosić Szkolnemu Administratorowi Dziennika UONET W przypadku korzystania z prywatnego komputera lub laptopa w dostępie do Dziennika UONET+ należy zachować wszystkie zasady ochrony danych osobowych stosowane w szkole. W szczególności nie logować się do nieznanych sieci oraz zadbać o należyte zabezpieczenie programowe prywatnego sprzętu. Ujawnienie poufnych danych z Dziennika UONET+ przy korzystaniu z prywatnego sprzętu spowoduje takie same konsekwencje jak opisane w pkt.3 niniejszego paragrafu. 12. Raz w roku, po zakończeniu danego roku szkolnego, Dyrektor szkoły lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora - szkolny administrator lub pracownik sekretariatu szkoły wykonuje kopię zapasową Dziennika UONET+ dla wszystkich oddziałów. 13. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z Dziennika UONET+, są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub kradzież. Dokumentacja z funkcjonowania Dziennika UONET+, wydruki, płyty CD lub DVD z danymi są przechowywane w szkolnym archiwum. 14. Jeżeli obsługa systemu Dziennika UONET+ wymaga utworzenia dodatkowej kopii dziennika, każdą dodatkowo utworzoną kopię należy opisać określając, kiedy została utworzona i dla kogo. Odbiorca kopii osobiście podpisuje odbiór kopii. 15. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z Dziennika UONET+, które są drukowane przez użytkowników, są przechowywane w sposób uniemożliwiający ich odczytanie przez osoby postronne. 16. Komputery używane do obsługi Dziennika UONET+ posiadają legalne oprogramowanie, oprogramowanie i numery seryjne powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu. 17. Każdy użytkownik jest zobowiązany do stosowania opisanych zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania zasad zapewniających ochronę danych osobowych według obowiązujących przepisów. 3

4 3. ZADANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW DZIENNIKA UONET+ W Dzienniku UONET + funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im uprawnienia: 1. Administrator Vulcan Service - uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną. 2. Dyrektor Szkoły z uprawnieniami administracyjnymi: zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów, wszystkimi ocenami w klasie, w której dyrektor jest wychowawcą, frekwencją z prowadzonych przedmiotów, edycja danych wszystkich uczniów, wgląd w statystyki wszystkich uczniów, w statystyki logowań, przeglądanie ocen wszystkich uczniów, frekwencji wszystkich uczniów, dostęp do wiadomości systemowych, do ogłoszeń szkoły, do konfiguracji konta, do wydruków, do eksportów, do raportów, zarządzanie swoim planem lekcji, dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim. Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor odpowiada za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego, a w szczególności: do 30 września każdego roku szkolnego dyrektor szkoły sprawdza wypełnienie przez wychowawców klas wszystkich danych uczniów potrzebnych do prawidłowego działania Dziennika UONET+, kontroluje systematyczność wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli, wpisuje wszystkie swoje zalecenia i uwagi dla poszczególnych klas i nauczycieli w komunikatach, kontroluje poprzez odpowiedni panel dostępny na koncie dyrektora szkoły, poprawność, systematyczność, rzetelność itp. dokonywanych wpisów przez nauczycieli, generuje odpowiednie statystyki np. zbiorczych dla nauczycieli, a następnie ich wynik i analizę przedstawia na radach pedagogicznych, dba o finansowe zapewnienie poprawności działania systemu np. zakup materiałów i sprzętu do drukowania i archiwizowania danych, szkoleń itp. 3. Administrator Szkoły: zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje, wgląd w listę kont użytkowników, w statystyki wszystkich uczniów, w statystyki logowań 4

5 zarządzanie zablokowanymi kontami, zarządzanie ocenami w całej szkole, zarządzanie frekwencją w całej szkole, przeglądanie ocen wszystkich uczniów, frekwencji wszystkich uczniów, dostęp do wiadomości systemowych, do ogłoszeń szkoły, dostęp do konfiguracji konta, dostęp do wydruków, dostęp do eksportów, zarządzanie planem lekcji szkoły. Do podstawowych obowiązków szkolnego administratora Dziennika UONET + należy: zapoznać użytkowników z procedurami i zasadami użytkowania sytemu Dziennik UONET+, przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w trakcie jego trwania szkolny administrator upoważniony jest do uzupełnienia i aktualizacji planów lekcji poszczególnych klas, za poprawność tworzonych jednostek i klas, list nauczycieli, przydziały zajęć, nazewnictwo przedmiotów i wiele innych elementów, których edycja możliwa jest tylko z konta administratora, odpowiada szkolny administrator Dziennika UONET + w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, całkowitego usunięcia ucznia lub nauczyciela z systemu, szkolny administrator dokonuje tylko w okresie od 1 do 15 września. Po tym terminie nie wolno całkowicie usuwać nikogo z dziennika elektronicznego, aż do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, przeniesienie ucznia z jednej klasy do drugiej klasy szkolny administrator musi wykonać niezwłocznie po otrzymaniu takiej wiadomości od Dyrektora szkoły lub sekretariatu szkoły; przeniesienia dokonuje według zasad określonych w dzienniku elektronicznym, przenosząc wszystkie dane o ocenach i frekwencji do nowej klasy, jeżeli w trakcie roku szkolnego do klasy zostanie przyjęty nowy uczeń, szkolny administrator wprowadza dane o nowym uczniu w porozumieniu z sekretariatem szkoły, szkolny administrator w porozumieniu z Dyrektorem / sekretariatem szkoły jest zobowiązany do wykonywania raz w roku archiwizacji danych z Dziennika UONET +, informacje o nowo utworzonych kontach szkolny administrator Dziennika UONET+ ma obowiązek przekazać bezpośrednio ich właścicielom lub wychowawcom klas; w przypadku skreślenia lub usunięcia ucznia z listy klasy, szkolny administrator przed dokonaniem tej operacji ma obowiązek zarchiwizować dane ucznia oraz dokonać wydruku kartoteki danego ucznia i przekazać wydruk do sekretariatu szkoły, celem umieszczenia go w szkolnym archiwum, szkolny administrator ma obowiązek systematyczne umieszczać ważne ogłoszenia lub powiadamiać za pomocą komunikatów, odpowiednich użytkowników Dziennika UONET + w sprawach mających kluczowe znaczenie dla działania systemu, 5

6 wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły, mające wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie zajęć i szkoły, szkolny administrator może dokonać wyłącznie po omówieniu tego na radzie pedagogicznej i odnotowaniu tego faktu w protokole rady, każdy zauważony i zgłoszony szkolnemu administratorowi przypadek naruszenia bezpieczeństwa ma być zgłoszony firmie zarządzającej, w celu podjęcia dalszych działań (zablokowanie dostępu czy pozostawienie w celu zbierania dalszych dowodów), jeśli nastąpi zablokowanie konta nauczyciela szkolny administrator powinien skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady; w razie zaistnienia próby naruszenia bezpieczeństwa powiadomić firmę nadzorującą, poprzez wysłanie informacji do administratora vulcan service oraz sprawdzić wraz z nauczycielem aktualną zawartość jego konta z tworzonymi kopiami bezpieczeństwa i jeśli jest taka potrzeba przywrócić do prawidłowej zawartości. 4. Wychowawca klasy: zarządzanie tematami prowadzonych lekcji, ocenami z prowadzonych lekcji, wszystkimi ocenami w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą, frekwencją z prowadzonych przedmiotów, frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą, edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą, wgląd w statystyki wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą, w statystyki logowań uczniów swojej klasy, przeglądanie ocen wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą, frekwencji wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą, dostęp do wiadomości systemowych, do ogłoszeń szkoły, do konfiguracji konta, do wydruków, do eksportów, zarządzanie swoim planem lekcji Każdy wychowawca klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika UONET+ swojej klasy: wychowawca klasy powinien zwrócić szczególną uwagę na moduł Edycja Danych Uczniów. Poza wszystkimi elementami potrzebnymi do późniejszego wydruku świadectw, powinien również wypełnić pola odnośnie telefonów rodziców oraz, jeśli dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni, odznaczyć ten fakt w odpowiednim miejscu, jeżeli w danych osobowych ucznia nastąpią zmiany, wychowawca klasy ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie Dziennika UONET+, za których wprowadzanie bezpośrednio odpowiada, do 15 września każdego roku szkolnego w Dzienniku UONET+ wychowawca klasy uzupełnia dane uczniów swojej klasy, 6

7 w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie statystyk wychowawca klasy dokonuje analizy frekwencji i postępów w nauce swojej klasy wykonując odpowiednie zestawienia określone przez Dyrektora szkoły, bezpośrednio przed klasyfikacją na I półrocze i klasyfikacją końcoworoczną wychowawca klasy dokonuje wydruków odpowiednich statystyk określonych przez Dyrektora szkoły, podpisuje je i przekazuje je Wicedyrektorowi szkoły, przed datą końca roku szkolnego każdy wychowawca klasy jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokonanych wpisów w Dzienniku UONET+, ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku świadectw, w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub klasy, sekretariat szkoły przenosi go do innej klasy lub zgłasza ten fakt szkolnemu administratorowi i wychowawcy klasy poprzez wysłanie komunikatu; jeśli w ciągu roku szkolnego do klasy dojdzie nowy uczeń, wszystkie dane osobowe wprowadza sekretariat szkoły lub szkolny administrator Dziennika UONET +, wychowawca klasy przegląda frekwencję za ubiegły tydzień i dokonuje odpowiednich zmian np. usprawiedliwień itp., wychowawca klasy nie może dokonywać usprawiedliwień z wyprzedzeniem, wpisując je na zajęcia, które się jeszcze nie odbyły, w dniu poprzedzającym zebrania z rodzicami wychowawcy mogą drukować z systemu zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych statystyk do wykorzystania w czasie spotkania z rodzicami, jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, nauczyciel ani wychowawca klasy nie mają obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem Dziennika UONET+. Nie dotyczy to przewidywanych ocen niedostatecznych, zarówno za I półrocze, jak i końcoworocznych. W przypadku nie stawienia się rodzica na zebranie wychowawca wysyła powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w formie pisemnej, plan lekcji będzie publikowany na kontach uczniów oraz rodziców; w przypadku zmian w planie lekcji wychowawca klasy jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie szkolnego administratora, na pierwszych godzinach wychowawczych nauczyciel powinien wyjaśnić uczniom zasady funkcjonowania Dziennika UONET+ w szkole, na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca klasy ma obowiązek osobiście zebrać od rodziców adresy poczty internetowej oraz poczty internetowej ich dzieci, na tym zebraniu przekazuje podstawowe informacje o tym jak korzystać z dziennika elektronicznego i wskazuje gdzie i jak można uzyskać pomoc w jego obsłudze. 7

8 5. Nauczyciel: zarządzanie tematami prowadzonych lekcji, ocenami z prowadzonych lekcji, frekwencją z prowadzonych lekcji, wgląd w dane wszystkich uczniów, przeglądanie ocen wszystkich uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu, frekwencji wszystkich uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu, dostęp do wiadomości systemowych, do ogłoszeń szkoły, do konfiguracji konta, do wydruków, do eksportów, zarządzanie swoim planem lekcji. Każdy nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika UONET + danych z bieżących lekcji, odpowiada za ich poprawność i ponosi za to odpowiedzialność w tym zakresie: w przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel zastępujący ma obowiązek dokonywać zaznaczeń według zasad określonych w systemie Dziennika UONET +, ocena wpisana do Dziennika UONET+ nie może być usuwana ani zmieniana bez podania przyczyn takiego postępowania, jeśli nauczyciel pomyli się wprowadzając błędną ocenę lub nieobecność, powinien natychmiast dokonać korekty, każdy nauczyciel ma obowiązek w dniu pracy co najmniej raz sprawdzić na swoim koncie wiadomości oraz systematyczne udzielać na nie odpowiedzi; w tym zakresie nauczyciel jest kontrolowany przez Dyrektora szkoły lub wyznaczonego przez niego Wicedyrektora, w wyznaczonym terminie przed posiedzeniem rady pedagogicznej w I półroczu oraz końcoworocznej rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wystawienia i dokonania wpisu odpowiednio ocen za I półrocze lub ocen końcoworocznych w Dzienniku UONET+. W dniu rady pedagogicznej nie wolno zmieniać ocen za I półrocze i końcoworocznych, najpóźniej na dzień przed zebraniem z rodzicami nauczyciel ma obowiązek uzupełnienia wszystkich ocen cząstkowych do Dziennika UONET+, na podstawie których w dniu zebrania z rodzicami wychowawca drukuje odpowiednie kartki informacyjne dla rodziców, nauczyciel ma obowiązek zamieszczania informacji o pracach klasowych, sprawdzianach w komunikatach informując o tym wszystkich nauczycieli i uczniów danej klasy, na w/w podstawie przekazywania informacji, wszyscy nauczyciele w szkole mają obowiązek tak planować swoje prace pisemne, aby nie zostały naruszone zasady opisane w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 6. Pedagog: wgląd w oceny i frekwencję wszystkich uczniów w szkole, możliwość komunikowania się ze wszystkimi rodzicami, uczniami oraz pracownikami szkoły, 8

9 wgląd w dane konkretnego ucznia, uwagi (dodane w bieżącym dniu, bądź dla konkretnej klasy), dane uczniów, kontakty z rodzicami oraz wydarzenia z życia klasy, dostęp do konfiguracji własnego konta. Pedagog w zakresie swoich uprawnień ma możliwość: analizowania zapisów frekwencji uczniów oraz postępów w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współpracy z wychowawcą klasy, nauczycielami, Dyrektorem i Wicedyrektorem, wnioskowania do wychowawcy, nauczyciela, Wicedyrektora lub Dyrektora o podjęcie stosownych oddziaływań w przypadku zaobserwowania sytuacji rażącego naruszania obowiązku szkolnego, czy zaleceń dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP, kontaktowania się z rodzicami oraz uczniami poprzez wiadomości. 7. Sekretariat: zarządzanie listami klas, wgląd w listę kont użytkowników, w statystyki logowań, tworzenie statystyk. Za obsługę konta sekretariat odpowiedzialna jest wyznaczona przez Dyrektora szkoły osoba, która na stałe pracuje w sekretariacie szkoły: osoby pracujące w sekretariacie szkoły są zobowiązane do przestrzegania przepisów zapewniających ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów w szczególności do nie podawania haseł do systemu drogą nie zapewniającą weryfikacji tożsamości osoby (np. drogą telefoniczną), pracownicy sekretariatu szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania wszelkich informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego lub zaistniałej awarii zgłoszonej przez nauczyciela, szkolnemu administratorowi. 8. Rodzic (prawny opiekun): przeglądanie ocen swojego podopiecznego, nieobecności, dostęp do uwag dotyczących swojego podopiecznego, do wiadomości systemowych, do komunikatów, do konfiguracji usługi SMSinfo, do konfiguracji własnego konta. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie Dziennika UONET+, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów: 9

10 dostęp do konta rodzica jest bezpłatny, rodzic może uaktywnić funkcję powiadamiania go sms-em o nieobecnościach i nowych ocenach dziecka na warunkach ustalonych przez administratora vulcan service (jest to usługa płatna), rodzic ma obowiązek zapoznać się z procedurami funkcjonowania Dziennika UONET+ istnieje możliwość odrębnego dostępu do systemu dla obojga rodziców /opiekunów, muszą oni mieć jednak odrębną pocztę internetową, istnieje również możliwość kontrolowania przez jednego rodzica/opiekuna więcej niż jednego dziecka uczęszczającego do tej samej szkoły na jednym koncie, rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w Dzienniku UONET+ i ma obowiązek nie udostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom, jeśli występują błędy w wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo do odwołania się według standardowych procedur obowiązujących w szkole opisanych w dokumentach szkolnych, rodzice nie widzą komunikatów przesłanych przez swoje dziecko do nauczycieli. 9. Uczeń: przeglądanie własnych ocen, własnej frekwencji, dostęp do wiadomości systemowych, do komunikatów, do konfiguracji własnego konta. Na początkowych lekcjach zajęć komputerowych lub godzinach wychowawczych uczniowie będą zapoznani przez nauczyciela z zasadami funkcjonowania Dziennika UONET+ w szkole. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z procedurami funkcjonowania Dziennika UONET+. Uczeń przy obsłudze swojego konta ma takie same prawa, obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie. Uczeń nie widzi komunikatów otrzymanych przez rodziców, od nauczycieli jak i przesłanych przez nich do nauczycieli. 4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU UONET+ 1. Przekazywanie informacji rodzicom i uczniom w Dzienniku UONET+ ma na celu usprawnienie komunikacji oraz łatwy podgląd postępów w nauce swojego dziecka jak również kontrolę realizacji obowiązku szkolnego. 2. Wychowawca klasy na życzenie każdego zainteresowanego rodzica (prawnego opiekuna) udostępnia informacje dotyczące dziecka rodzica z Dziennika UONET+ w sposób uniemożliwiający wgląd w dane innych uczniów, np. w formie papierowych wydruków. 10

11 3. Wszystkie dane osobowe przechowywane w systemie Dziennika UONET+ są poufne. Użytkownicy dziennika elektronicznego w szkole nie mogą udzielać żadnych informacji zawartych w systemie Dziennika UONET+ osobom nieuprawnionym lub postronnym, w szczególności: nie wolno przekazywać drogą telefoniczną haseł, ocen, frekwencji itp. nie wolno przekazywać informacji osobie, której nie można jednoznacznie zidentyfikować, jako uprawnionej. 4. W Dzienniku UONET+ do przekazywania i wymiany informacji o uczniu służy moduł Uwagi. Należy go wykorzystywać gdy potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub odpowiedzi na pytanie, oraz gdy chcemy przekazać wiadomość tylko pewnej grupie osób np. uczniom tylko jednej klasy. 5. Moduł Uwagi nie może zastąpić oficjalnych przekazów informacji w formie papierowej, które regulują przepisy odnośnie szkolnej dokumentacji. Nie można więc usprawiedliwić nieobecności ucznia elektronicznie z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie Po osobistym uzgodnieniu z wychowawcą klasy w szkole, jeżeli rodzic (opiekun prawny) wyrazi taką wolę poprzez złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia z podaniem okoliczności uzasadniających takie rozwiązanie (np. względy zdrowotne), wychowawca może w wyjątkowych sytuacjach usprawiedliwiać nieobecności dziecka w szkole po otrzymaniu wiadomości elektronicznej od rodzica. 7. Nauczyciel uznający, że zachowanie ucznia wymaga szczególnego odnotowania, wysyła odpowiednią Uwagę do rodzica (prawnego opiekuna). Odczytanie przez użytkownika informacji zawartej w uwagach, jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości jej treści, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu. 8. Wiadomości oznaczone jako uwagi, są automatycznie dodawane do kartoteki danego ucznia z określeniem daty wysłania, imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę, adresata, tematu i treści uwagi oraz daty odczytania przez rodzica (prawnego opiekuna). 9. Nie należy usuwać nieaktywnych uwag o uczniach, kasować komunikatów do rodziców, czy terminów wydarzeń przed ich archiwizacją przeprowadzaną na koniec roku szkolnego. 10. Do przekazywania informacji w Dzienniku UONET+ służy również Moduł Wiadomości. W zależności od pełnionej roli użytkownik może wysyłać wiadomości do różnych grup odbiorców: Administrator, sekretarz oraz nauczyciel mogą korespondować z uczniami, rodzicami oraz pracownikami szkoły, Rodzic/ uczeń może wysyłać wiadomości wyłącznie do pracowników szkoły. 11. Ważne szkolne zarządzenia, polecenia itp. Dyrektor i Wicedyrektorzy przesyłają do nauczycieli za pomocą modułu Wiadomości. Odczytanie jej przez nauczyciela jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości. 11

12 5. POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII ORAZ EWAKUACJI 1. Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, systemu czy sieci internetowej, mają być zgłaszane osobiście przez pracowników szkoły, w dniu ich zaistnienia, jednej z wymienionych osób: szkolnemu administratorowi Dziennika UONET+ Dyrektorowi szkoły / Wicedyrektorowi / pracownikowi sekretariatu szkoły. 2. W żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia awarii ani wzywać do naprawienia awarii osób do tego nie wyznaczonych. 3. Dyrektor Szkoły w ramach swoich kompetencji zabezpiecza środki na wypadek awarii w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu oraz w porozumieniu ze szkolnym administratorem Dziennika UONET+ dopilnowuje jak najszybsze przywrócenie prawidłowego działania systemu. 4. Szkolny administrator Dziennika UONET+ niezwłoczne podejmuje działania w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu, w szczególności wyjaśnia przyczynę awarii i powiadamia Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli o przewidywanym czasie naprawy. 5. Jeśli usterka, brak prądu, dostępu do sieci internetowej lub z innych powodów korzystanie z Dziennika UONET+ jest niemożliwe przez okres dłuższy niż jeden dzień, szkolny administrator wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim odpowiednią informację, a Wicedyrektor przygotowuje właściwy komunikat z informacją także do rodziców. 6. W przypadku krótszych niż jeden dzień przerw w dostępie do systemu Dziennika UONET+ nauczyciel uzupełnia zaległe wpisy niezwłocznie, na podstawie prowadzonej przez siebie ewidencji w osobistym terminarzu. 7. W czasie ewakuacji każdy zalogowany w systemie Dziennika UONET+ użytkownik mający dostęp do danych osobowych dokonuje natychmiast wylogowania lub blokady dostępu do systemu poprzez kombinację Ctrl + Alt + Del, albo w razie możliwości zamyka system operacyjny i odłącza komputer od napięcia. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Szkoła udostępnia dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych np. innym szkołom w razie przeniesienia ucznia, uprawnionym urzędom kontroli lub w razie nakazu sądowego. 2. Wszyscy użytkownicy systemu UONET+ (w tym również osoby z zewnątrz - serwisanci, technicy itp., jeśli wymaga tego potrzeba) zobowiązują się przestrzegania zasad bezpieczeństwa i do poszanowania i zachowania tajemnicy wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na odpowiednim dokumencie. 12

13 3. W czasie odbywania w szkole praktyki studenckiej wszystkich wpisów w Dzienniku UONET+ dokonuje nauczyciel - opiekun praktykanta. 4. Regulamin Prowadzenia Dziennika UONET+ jest na bieżąco modyfikowany w zależności od wprowadzanych do systemu zmian lub efektów jego systematycznej ewaluacji. 5. Do miesiąca wstecz możliwość wpisywania i edycji ocen oraz frekwencji, a także dokonywania jakichkolwiek zmian danych w Dzienniku UONET+ zostaje zablokowana. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, na wyraźne polecenie Dyrektora szkoły, szkolny administrator może dokonać chwilowego odblokowania tej opcji. 6. Regulamin Prowadzenia Dziennika UONET+ jest wprowadzany zarządzeniem Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. 7. Regulamin prowadzenia Dziennika UONET+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostródzie wchodzi w życie z dniem r. 13

REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH w CHEŁMIE

REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH w CHEŁMIE REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH w CHEŁMIE PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r w

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Warszawa, 2015 r. Strona 1 z 10 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ZASAD FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Wyciąg z ZASAD FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Wyciąg z ZASAD FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO dla rodziców W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku - 1 - Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie PODSTAWA PRAWNA Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie Podstawa prawna Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. ZAMOYSKIEGO W JANOWIE LUBELSKIM

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. ZAMOYSKIEGO W JANOWIE LUBELSKIM REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. ZAMOYSKIEGO W JANOWIE LUBELSKIM SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA W POBŁOCIU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA W POBŁOCIU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA W POBŁOCIU 1 Spis treści ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie dziennika elektronicznego..3 ROZDZIAŁ 2. Bezpieczeństwo i stosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W TORUNIU PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2016 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W ZESPOLE SZKÓŁ W WYSZKOWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W ZESPOLE SZKÓŁ W WYSZKOWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W ZESPOLE SZKÓŁ W WYSZKOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Zespole Szkół Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej i Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Warszawie PODSTAWA PRAWNA

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Warszawie PODSTAWA PRAWNA Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole, za pośrednictwem strony www.synergia.librus.pl, funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin dziennika elektronicznego Novo Szkoła

Szkolny regulamin dziennika elektronicznego Novo Szkoła I. Postanowienia ogólne Szkolny regulamin dziennika elektronicznego Novo Szkoła 1. W szkole, za po pośrednictwem strony https://novo-szkola.pl/, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO OPTIVUM NET+ W GIMNAZJUM NR2 im. Mikołaja Kopernika w LUBANIU

REGULAMIN KORZYSTANIA. Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO OPTIVUM NET+ W GIMNAZJUM NR2 im. Mikołaja Kopernika w LUBANIU REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO OPTIVUM NET+ W GIMNAZJUM NR2 im. Mikołaja Kopernika w LUBANIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu, za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie nr 6/2015/2016 z dnia 11.09.2015. REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W LUBONIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dziennik elektroniczny & 1. Postanowienia ogólne

Dziennik elektroniczny & 1. Postanowienia ogólne Dziennik elektroniczny & 1 Postanowienia ogólne 1. W szkole za pośrednictwem strony https://mobireg.pl/sp-glo/, funkcjonuje dziennik elektroniczny. 2. Dziennik elektroniczny, obok tradycyjnego dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu

Regulamin prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu Regulamin prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015

Zarządzenie Nr 14/2015 Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG w Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG w Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG w Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini, za pośrednictwem strony https://mobireg.pl/zs-miek/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu, za pośrednictwem strony mobireg.pl/lo1-san funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SPOŁECZNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLNO SZKOLNYM 101 W OLSZTYNIE

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SPOŁECZNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLNO SZKOLNYM 101 W OLSZTYNIE ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SPOŁECZNYM ZESPOLE PRZEDSZKOLNO SZKOLNYM 101 W OLSZTYNIE 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie nr 14/2015 r. z dnia 01.09.2015 r. Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej w Jamnicy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej w Jamnicy REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej w Jamnicy PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 Nr 1000) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. KAWALWERÓW ORDERU UŚMIECHU W MARCINKOWICACH

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. KAWALWERÓW ORDERU UŚMIECHU W MARCINKOWICACH REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MOBIREG W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. KAWALWERÓW ORDERU UŚMIECHU W MARCINKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU Strona 1 z 13 ROZDZIAŁ 1. Podstawa prawna 1 Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY

REGULAMIN PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY REGULAMIN PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin dziennika elektronicznego w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce

Regulamin dziennika elektronicznego w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce Regulamin dziennika elektronicznego w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w 1 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole, za pośrednictwem strony https://dziennik2.blizejszkoly.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego, za pośrednictwem strony https://mobireg.pl/zs.miek/

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH Załącznik do zarządzenia nr 8/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie dokumentację szkolną prowadzi się z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ PRZEBIEGU NAUCZANIA. Szkoła Podstawowa w Modrzu

PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ PRZEBIEGU NAUCZANIA. Szkoła Podstawowa w Modrzu PROCEDURY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ PRZEBIEGU NAUCZANIA Szkoła Podstawowa w Modrzu Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Polityka bezpieczeństwa i stosowane konta..4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie dokumentację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MobiReg w Gimnazjum Publicznym im. Władysława St. Reymonta w Domaniewicach z dnia 12 września 2016 r.

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MobiReg w Gimnazjum Publicznym im. Władysława St. Reymonta w Domaniewicach z dnia 12 września 2016 r. GIMNAZJUM PUBLICZNE Im. Władysława St. Reymonta W Domaniewicach 99-434 Domaniewice, ul. Główna 13a Tel. 46/838-35-72 REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO MobiReg w Gimnazjum Publicznym im. Władysława St.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie

Regulaminu dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie Regulaminu dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie Podstawa prawna: 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze za pośrednictwem strony des.mobireg.pl/zs1-jele funkcjonuje elektroniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego w Zespole Edukacyjnym nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze

REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego w Zespole Edukacyjnym nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego w Zespole Edukacyjnym nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole Podstawowej nr 17 im. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole, za pośrednictwem strony https://portal.librus.pl/, funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie Załącznik do zarządzenia Nr 45/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1.5. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance, ul. Żeromskiego 28, Trzcianka.

1.5. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance, ul. Żeromskiego 28, Trzcianka. Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. W szkole, za pośrednictwem strony https://uonet.vulcan.net.pl/006420, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół w Niedrzwicy Kościelnej

PROCEDURA PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Załącznik nr 1. do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2014/2015 PROCEDURA PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół w Niedrzwicy Kościelnej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile

PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

PROCEDURA PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Załącznik do Zarządzenia nr 3 Dyrektora SP nr 8 w Skoczowie PROCEDURA PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W SKOCZOWIE 1 Spis treści str. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy 1 Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W KATOWICACH

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W KATOWICACH REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W KATOWICACH Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 29.08.2014r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole, za pośrednictwem strony: https://zsstpz.mantica.net/ funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Procedura korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół w Łabiszynie

Procedura korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół w Łabiszynie Procedura korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół w Łabiszynie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH

PROCEDURA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH PROCEDURA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH Spis treści ROZDZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II: KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, ZARZĄDANIA DANYMI I KONTROLI FREKWENCJI

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, ZARZĄDANIA DANYMI I KONTROLI FREKWENCJI PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, ZARZĄDANIA DANYMI I KONTROLI FREKWENCJI Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Prał. St. Gawlika w Radziechowach Spis treści : ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną.

Uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną. DYREKTOR SZKOŁY WYCHOWAWCA KLASY Uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną. Wszystkie uprawnienia NAUCZYCIELA; Edycja danych wszystkich uczniów ; Modyfikacja rejestru obserwacji;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1

REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 REGULAMIN prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Szkoła Podstawowa w Pieczyskach ul. Szkolna 1 98 400 Wieruszów woj. łódzkie tel./faks 62 78 44-628 e-mail: szkolap68@poczta.onet.pl REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego w Ostrowcu Świętokrzyskim Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 111 IM. WOJSKA POLSKIEGO W KRAKOWIE

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 111 IM. WOJSKA POLSKIEGO W KRAKOWIE ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 111 IM. WOJSKA POLSKIEGO W KRAKOWIE 1 Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA... 3 ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA PRZEBIEGU NAUCZANIA

PROCEDURY PROWADZENIA PRZEBIEGU NAUCZANIA PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim Aktualizacja: 25 maja 2018 r. Spis treści PODSTAWA PRAWNA...

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Spis treści I. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego... 3 II. Konta w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego. w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego. w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu SPIS TREŚCI: 1. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ROZDZIAŁ II. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 5 w Lubinie Procedura prowadzenia dziennika elektronicznego PROCEDURA PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

Gimnazjum nr 5 w Lubinie Procedura prowadzenia dziennika elektronicznego PROCEDURA PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PROCEDURA PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE 1 Spis treści PODSTAWA PRAWNA 3 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ II. Konta w dzienniku elektronicznym 5 ROZDZIAŁ III.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Zarzeczu PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Zespół Szkół w Zarzeczu PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Zespół Szkół w Zarzeczu PROCEDURY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Regulamin dziennika elektronicznego VULCAN. w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

Regulamin dziennika elektronicznego VULCAN. w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie Regulamin dziennika elektronicznego VULCAN w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie zwanej

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole, za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl, funkcjonuje elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół w Żarkach Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II. Konta w dzienniku elektronicznym... 3 ROZDZIAŁ III. Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Załącznik do Zarządzenia nr 8/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie z dnia 25 września 2018 roku REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM W SIEDLISKU 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 5 ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu 2016-09-01 Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH W TORUNIU Zawartość

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z dziennika elektronicznego - 1 - PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM W NOWEJ SARZYNIE

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM W NOWEJ SARZYNIE ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM W NOWEJ SARZYNIE 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 5 ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLISKU

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLISKU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLISKU 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 5 ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie ZAŁĄCZNIK NR 1 Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 10/2017 z dnia 01 września 2017r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DOBCZYCACH

PROCEDURA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DOBCZYCACH PROCEDURA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z poźn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W WIĄZOWNIE ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. W szkole, za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie

Regulamin dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie Regulamin dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie 1 S t r o n a Podstawa prawna: 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. Szkoły Podstawowej w Psarach. im. Jana Pawła II

REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. Szkoły Podstawowej w Psarach. im. Jana Pawła II REGULAMIN PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Szkoły Podstawowej w Psarach im. Jana Pawła II ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W JELENIEJ GÓRZE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA 1.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo 2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 4 w Dęblinie PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Zespół Szkół nr 4 w Dęblinie 1 Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czernicy 2014/2015

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czernicy 2014/2015 PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W CZERNICY SPIS TREŚCI: PODSTAWA PRAWNA. ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze Obowiązuje od 1 września 2018 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/2015/2016 z dnia 28.08.2015 Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach 1 Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Paczkowie PACZKOWO ul. Szkolna 16. tel. / fax

Zespół Szkół w Paczkowie PACZKOWO ul. Szkolna 16. tel. / fax Zespół Szkół w Paczkowie 62-021 PACZKOWO ul. Szkolna 16 tel. / fax. 81-57-445 Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II i Gimnazjum im.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim

ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim ZAŁĄCZNIK NR 10a ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim Maków Mazowiecki, 31.08.2016 r. PODSTAWA PRAWNA... 2 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1. im. Adama Mickiewicza. w Radzionkowie

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1. im. Adama Mickiewicza. w Radzionkowie Załącznik do zarządzenia Nr 2/2016/17 ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie Spis treści: ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 84 z d. 31 sierpnia 2016r. ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół nr 84 w Warszawie Spis treści POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej im. Stefana Żeromskiego

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej im. Stefana Żeromskiego Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej im. Stefana Żeromskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Celem regulaminu jest określenie zasad i możliwości

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZASADY KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach Załącznik nr 1 do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z dziennika elektronicznego 1 PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 20/2017 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej z dnia 11 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia w Publicznej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r.

Bardziej szczegółowo

S Z S FRAMPOL. Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu

S Z S FRAMPOL. Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu S Z S FRAMPOL Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KAROLA MIARKI W RYBNIKU wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 9/15/16 z dnia 29.09.2015r. Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo