Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2"

Transkrypt

1 Transport w Logistycznych Łańcuchach Dostaw wykład 03 Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne układu sieci infrastruktury transportowej w Polsce część 2 dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni

2 Transport w logistycznych łańcuchach dostaw Program wykładu 3. Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne układu sieci infrastruktury transportowej w Polsce część II (infrastruktura dróg wodnych śródlądowych; infrastruktura portów morskich; infrastruktura transportu rurociągowego). LITERATURA: TwLLD_W3 2

3 Transport wodny śródlądowy Transport wodny śródlądowy realizuje obecnie marginalne przewozy w systemie transportowym Polski. Wynika to zarówno ze zmian struktury krajowej gospodarki (odejście od przemysłu, zwłaszcza ciężkiego), jak i z istotnych braków odnoszących się do infrastruktury. Sieć połączeń wodnych śródlądowych w Polsce posiada długość 3660 km, z czego 2413 km uważa się za drogi żeglowne. 3

4 Transport wodny śródlądowy System ten, pod względem długości, jak i rozmieszczenia przestrzennego uznać można za korzystny, bowiem układ dwóch głównych dróg (Wisła, Odra), wraz z ich połączeniem (Wisła-Odra) oraz innymi licznymi odnogami posiada relatywnie dobrą dostępność przestrzenną. 4

5 Międzynarodowa Droga Wodna E-70 (całość) Z uwagi na naturalny charakter infrastruktury liniowej żeglugi śródlądowej nie ma jednak potrzeby analizy współczynników gęstości sieci. Jednocześnie, istniejące połączenia z siecią dróg wodnych w Niemczech umożliwiają prowadzenie przewozów w układach międzynarodowych (w praktyce drogi wodne Zachodniej Europy stanowią obszar działania krajowych przewoźników). 5

6 Międzynarodowa Droga Wodna E-70 (polski wycinek) 6

7 Parametry dróg wodnych w Polsce Podstawową przeszkodą w rozwoju przewozów wodnych śródlądowych są niskie parametry dróg wodnych. Zgodnie z klasyfikacją dróg wodnych śródlądowych jedynie 97 km dróg wodnych żeglownych (4%) posiada klasę powyżej VI (tabela 1. na kolejnym slajdzie), która jest niezbędna dla efektywnego wykorzystania przewozów wodnych śródlądowych. Ich charakterystyka techniczna oraz ekonomiczna promuje bowiem przewozy dużych partii ładunków na duże odległości, co wymaga odpowiednio dużego taboru. Tym samym ograniczenia infrastrukturalne w dużym stopniu nie pozwalają osiągnąć firmom transportu wodnego śródlądowego odpowiedniej rentowności. 7

8 Drogi wodne śródlądowe w Polsce z podziałem na klasy Tabela 1. Drogi wodne śródlądowe w Polsce z podziałem na klasy. Klasa Głębokość tranzytowa (m) Parametry klas Barki motorowe (ton) Zestawy pchane (ton) Drogi wodne w Polsce Ogółem (km) Żeglowne (km) Ia 1, Ib 1, II 1, III 1, IV 2, Va 2, Vb 2, Razem Źródło: Transport wyniki działalności w 2010 r. GUS Warszawa 2011, s. 200.; Rozporz. Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. (Dz.U ). 8

9 Drogi wodne śródlądowe w Polsce z podziałem na klasy 9

10 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (1) Co więcej, widoczna jest chaotyczna zabudowa rzek, która przejawia się zróżnicowanymi parametrami i rozwiązaniami technicznymi, brakiem odpowiedniego oznakowania i oświetlenia szlaków (utrudnienia dla żeglugi całodobowej), a także zbyt małą pojemnością zbiorników retencyjnych. 10

11 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (2) Oprócz niespójności i niskich parametrów szlaków wodnych wskazać również można na znaczącą dekapitalizację urządzeń infrastrukturalnych (śluzy), a także na słabo rozwinięty oraz zdegradowany technicznie system portów śródlądowych. 11

12 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (3) Do głównych portów śródlądowych w Polsce zalicza się: na Odrze i kanale Gliwickim: Gliwice, Kędzierzyn-Koźle, Wrocław, Głogów, Nowa Sól, Cigacice; na drodze wodnej Wisła Odra: Kostrzyn, Krzyż, Ujście, Czarnkowo, Bydgoszcz; na Wiśle: Chełmno, Grudziądz, Toruń, Tczew; na Warcie: Poznań; na Nogacie: Malbork Źródło: K. Woś: Żegluga śródlądowa szanse rozwoju. Szczecin , userfiles/file/aktualnosci/news_2010_03_02/kw-zegluga_srodladowaszanse_rozwoju.pdf ( ). 12

13 Polskie porty śródlądowe Źródło: ( ). 13

14 Zdolność przeładunkowa portów w żegludze śródlądowej w Polsce (1) Podkreślić jednak należy, że pomimo złego stanu technicznego infrastruktury portowej, zdolność przeładunkowa portów rzecznych pozostaje w dużym stopniu niewykorzystana, co stanowi niewątpliwie istotną rezerwę rozwojową dla tej gałęzi transportu. Niestety, realizowane w ostatnich latach działania formalne odnoszące się do infrastruktury transportu wodnego śródlądowego eliminują w praktyce możliwość rewitalizacji tej gałęzi transportu. 14

15 Zdolność przeładunkowa portów w żegludze śródlądowej w Polsce (2) W 2004 organizacje pozarządowe opracowały Program dla Wisły i jej dorzecza 2020, który został przyjęty i przekazy do realizacji w Ministerstwie Środowiska (koszty realizacji programu oszacowano na 40 miliardów złotych). T. Sowiński, Program dla Wisły i jej dorzecza 2020 Związku Miast Nadwiślańskich. Referat przedstawiony w trakcie Powszechnego Zjazdu Ekonomistów, Menedżerów, Prawników i Historyków Morskich, Gdynia, 20 września

16 Zdolność przeładunkowa portów w żegludze śródlądowej w Polsce (3) W 2010 roku Ministerstwo Infrastruktury zleciło opracowanie koncepcji Programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Nie przyczyniło się to jednak do podjęcia działań formalnych oraz inwestycyjnych odnośnie drogi wodnej Wisły. Ministerstwo Środowiska nie wyraziło bowiem akceptacji na sfinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowania Programu dla Wisły do roku dostęp

17 Zdolność przeładunkowa portów w żegludze śródlądowej w Polsce (4) Dodatkowo, wskutek braku odpowiedniego wsparcia ze strony Polski, droga wodna Wisły, w październiku 2011 roku, została skreślona z listy priorytetowych europejskich projektów transportowych, co wyklucza możliwość zewnętrznego finansowania działań inwestycyjnych w najbliższej perspektywie. D. Kaszubowski, Stan obecny oraz kierunki działań niezbędne dla rozwoju dróg wodnych śródlądowych. [w:] Studium potencjału i uwarunkowań przestrzennych funkcjonowania w Polsce zielonego korytarza transportowego na osi północ południe. Actia Forum dla UMWP, Gdynia r. 17

18 Infrastruktura transportu morskiego Analiza elementów infrastrukturalnych transportu morskiego, jak również lotniczego, inaczej niż w przypadku poprzednio omawianych gałęzi transportu koncentruje się na ich elementach punktowych (Elementy liniowe infrastruktury transportu morskiego zlokalizowane są w praktyce poza terytorium państwa. Oczywiście w ich przypadku niezbędne jest funkcjonowanie odpowiedniego systemu monitorowania wód państwowych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi). Co więcej, mamy w tym wypadku do czynienia z dwoma pojęciami: infrastruktury gałęzi transportu oraz infrastruktury elementu punktowego (rysunek na kolejnym slajdzie). 18

19 Układ infrastruktury transportu morskiego TRANSPORT MORSKI - INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA PUNKTOWA - PORTY INFRASTRUKTURA LINIOWA - SZLAKI INFRASTRUKTURA PORTÓW MORSKICH SUPRASTRUKTURA PORTÓW Analogiczny schemat odnosi się do transportu lotniczego, jak i innych elementów punktowych infrastruktury transportu (m.in. terminale kontenerowe, dworce). 19

20 Porty i przystanie morskie w Polsce W Polsce funkcjonuje 69 portów i przystani morskich charakteryzujących się różną wielkością oraz złożonością pełnionych funkcji. Ośrodki te działają w oparciu o Ustawę o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 roku, która dzieli je na dwie kategorie: porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (zalicza się do nich porty w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu), inne porty i przystanie morskie. Ustawa o portach i przystaniach morskich z 20 grudnia 1996 roku wraz z późniejszymi zmianami. (Dz.U. Nr 110 z 2002 r., poz. 967). 20

21 Długość nabrzeży w portach morskich o podstawowym znaczeniu w Polsce W przypadku portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej całkowita długość nabrzeży wynosi ponad 59 kilometrów. Cześć stanowiąca ich 60% to eksploatowane nabrzeża przeładunkowe (tabela na kolejnym slajdzie). 21

22 Charakterystyka długości nabrzeży w portach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Świnoujścia w 2010 roku Port Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście Typ Nabrzeża istniejące (NI) Nabrzeża w eksploatacji (NE) NE/NI x 100% ogółem ,2% przeładunkowe ,2% ogółem ,2% przeładunkowe ,7% ogółem ,4% przeładunkowe ,7% ogółem ,7% przeładunkowe ,4% Źródło: Transport wyniki działalności 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s

23 Głębokość nabrzeży w portach morskich o podstawowym znaczeniu w Polsce Szczególnie ważnym parametrem nabrzeży portowych jest ich głębokość. Z uwagi na występowanie w ramach każdego z analizowanych portów wielu nabrzeży o odmiennych parametrach, wskazać można przedziały głębokości które występują w poszczególnych lokalizacjach. Będą to odpowiednio: port w Gdańsku (część wewnętrzna): 4,9 10,2 metrów; port w Gdańsku (część zewnętrzna): 9,5 15,0 metrów; port w Gdyni: 8,5 13,0 metrów; port w Szczecinie: 5,7 9,3 metra; port w Świnoujściu: 10,0 12,8 metra. Można więc powiedzieć, że polskie porty są w stanie obsługiwać wszystkie jednostki pływające będące w stanie pływać po Bałtyku (ograniczeniem jest w tym wypadku głębokość Cieśnin Duńskich). 23

24 Powierzchnia obszaru portowego Drugim, ważnym parametrem infrastruktury portowej będzie wielkość obszaru jaki zajmuje port, co wynika z konieczności zapewnienia odpowiednich terenów rozwojowych dla tego typu działalności. Skomplikowany układ przestrzenny portów morskich w Polsce, wynikający z regulacji ustawowych, można podsumować, jak w tabeli na kolejnym slajdzie. Ustawa przewiduje dwie kategorie nieruchomości: 1. znajdujących się w granicach administracyjnych (zarządcy portów posiadają prawo pierwokupu zlokalizowanych tam nieruchomości); 2. znajdujących się we władaniu zarządów portów (m.in. tereny Skarbu Państwa będące we wieczystym użytkowaniu, tereny będące własnością zarządów portów). 24

25 Struktura gruntów w polskich portach morskich Tereny Skarbu Państwa we wieczystym użytkowaniu zarządów portów lub będące ich własnością (ha) Tereny objęte granicą administracyjną portów (ha) Udział terenów we wieczystym użytkowaniu do powierzchni administracyjnej (%) Port Gdańsk % Port Gdynia % Port Szczecin Port Świnoujście 419,5 903,4 46% 145,7 597,6 24% Źródło: Diagnoza aktualnych wyników funkcjonowania, struktury zarządzania i potencjału rozwojowego portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w świetle ich powiązań regionalnych. Actia Forum dla ZMiGM Gdańsk r. 25

26 Łączna powierzchnia terenów portowych będących we władaniu zarządów portów Łączna powierzchnia terenów portowych będących we władaniu zarządów portów wynosi 1475,2 ha (2010 rok). Największym obszarowo portem jest Gdańsk, który wciąż dysponuje dużymi rezerwami rozwojowymi. W gorszej sytuacji są porty w Gdyni i Szczecinie, w przypadku których istnieje konflikt przestrzenny w układzie port miasto (obszary zurbanizowane konkurują z portami o dostępne wolne tereny lub tych terenów jest brak). 26

27 Dekapitalizacja elementów infrastruktury w portach morskich Analizując poziom rozwoju infrastruktury portowej, oprócz wskazanych wyżej podstawowych elementów ilościowych wspomnieć należy także o ich charakterystykach jakościowych. Jednym z problemów, z którymi mają do czynienia zarządcy jest dekapitalizacja elementów infrastruktury w portach (tabela na kolejnym slajdzie). Systematycznie prowadzony proces modernizacji i rewitalizacji nabrzeży portowych w największych ośrodkach w Polsce prowadzi jednak do powolnego zmiany tego stanu rzeczy. 27

28 Stopień zużycia infrastruktury w porcie w Gdańsku Element infrastruktury portowej Stopień zużycia INFRASTRUKTURA LĄDOWA, W TYM: - - budynki 57% - magazyny 70% - wieże przesypowe 96% - drogi i place 66% -zasobnie, bunkry 87% - tory kolejowe i poddźwigowe 56% INFRASTRUKTURA HYDROTECHNICZNA - - port zewnętrzny (obiekty eksploatowane) 74% - port zewnętrzny (pozostałe) 57% - port wewnętrzny (obiekty eksploatowane) 70% - port wewnętrzny (pozostałe) 87% ENERGETYKA Źródło: Sprawozdanie finansowe 2008, ZMP Gdańsk SA 2009 r. 46% 28

29 Nowoczesne terminale przeładunkowe w portach morskich Innym sposobem postrzegania jakości infrastruktury portowej jest analiza występowania w portach nowoczesnych terminali przeładunkowych (jakość taka jest wypadkową istniejącej infrastruktury i suprastruktury portów morskich). Tego typu obiekty powstają wskutek rozwoju już funkcjonujących terminali i baz przeładunkowych lub jako inwestycje typu green-field. Wśród szczególnie ważnych inwestycji portowych ostatnich lat, w ramach których powstała nowa infrastruktura portowa są, budowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk SA oraz budowa portu zewnętrznego z terminalem LNG w porcie w Świnoujściu. 29

30 Nowoczesne terminale przeładunkowe w portach morskich Do wiodących technologii portowych, wymagających specjalistycznych baz, a jednocześnie decydujących w pośredni sposób o możliwościach rynkowych portów (poziomie ich rozwoju na rynku bałtyckim) zaliczyć można: terminale kontenerowe, ze szczególnym uwzględnieniem terminali głębokowodnych (dla Morza Bałtyckiego oznaczać to będzie terminal dysponujący nabrzeżami umożliwiającymi obsługę statków do 15 metrów zanurzenia); specjalistyczne terminale do obsługi ładunków suchych masowych; terminale dla obsługi ruchu promowego ro-ro; dedykowane terminale do obsługi ładunków płynnych (wraz z dostępem do ogólnopolskiej sieci przesyłowej). 30

31 Nowoczesne terminale przeładunkowe w portach morskich zdolność przeładunkowa W pierwszym przypadku mówić można o swoistej rewolucji w portach w Polsce, ponieważ zdolności przeładunkowe w ostatnich latach uległy zasadniczemu zwiększeniu. W 2000 roku całkowita zdolność przeładunkowa wynosiła jedynie 335 tys. TEU rocznie aby w 2011 roku osiągnąć poziom 2,3 mln TEU. Rozwój ten był oczywiście uzasadniony bardzo szybko rozwijającym się rynkiem obsługi kontenerów, dlatego też utylizacja terminali w badanym okresie utrzymywała się na średnim poziomie 61% (rysunek na kolejnym slajdzie). 31

32 Zdolności przeładunkowe terminali kontenerowych w Polsce oraz ich wykorzystanie w okresie (tys. TEU) Zdolności przeładunkowe Przeładunki realne 32

33 DCT Gdańsk Szczególnym typem terminala kontenerowego w Polsce jest terminal głębokowodny DCT Gdańsk, który jako jedyny na Bałtyku obsługuje regularne połączenie oceaniczne. Analizy rynku wskazują, że w najbliższych latach zaistnieje potrzeba rozwoju tego rodzaju obiektów, co wynika zarówno z dynamiki wzrostu ruchu kontenerowego w tej części Europy, jak i tendencji dotyczących światowej floty. Dodatkowo, terminal taki może uzyskać rolę portu bazowego dla Bałtyku, co może znacząco zwiększyć jego obroty przeładunkowe (pojawienie się tzw. transshipmentów, czyli przeładunków kontenerów z dużych statków oceanicznych na mniejsze statki dowozowe (i na odwrót)). Gdynia portem głębokowodnym. Konferencja BCT, Warszawa 1 marca 2012 roku. ( ). 33

34 Obroty DCT Gdańsk Właścicielem DCT Gdańsk jest Gdańsk Port Holdings Sarl. DCT jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Terminal DCT, zlokalizowany w samym sercu Morza Bałtyckiego w Porcie Gdańskim, jest najbardziej wysuniętym na wschód terminalem w zasięgu portów Gdańsk Le Havre. TwLŁD_W05 34

35 Nowy terminal, czyli DCT2 ma zostać ukończony w 2016 roku Do 2016 roku powstanie terminal DCT 2, który ma zwiększyć zdolności przeładunkowe gdańskiego DCT do 4 mln TEU TwLŁD_W05 35

36 Port Gdynia Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym, specjalizującym się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem, regularne linie żeglugowe bliskiego zasięgu oraz połączenia promowe (terminal promowy). Gdyński port jest ważnym ogniwem VI Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Port ID: UN Locator: PLGDY Położenie portu Współrzędne geograficzne: 54 32' N, 18 34' E TwLŁD_W05 36

37 TwLŁD_W05 37

38 Obsługa ładunków suchych masowych Drugim obszarem aktywności portów morskich jest obsługa ładunków suchych masowych, gdzie szczególną pozycję zajmują obecnie: węgiel, zboże oraz tzw. inne ładunki masowe (m.in. kruszywa, siarka, nawozy). W tym wypadku o poziomie rozwoju systemu portów będzie decydować udział technologii przeładunku ciągłego (system oparty o transport przesyłowy, tj. taśmociągi lub rurociągi oraz urządzenia za/wyładunkowe działające w systemie ciągłym) lub przeładunków wysokowydajnymi układami cyklicznymi (np. masowe suwnice nabrzeżowe). W tym wypadku mówić można o dużych zdolnościach przeładunkowych, które reprezentowane są przez takie terminale, jak: terminal węglowy w Porcie Północnym w Gdańsku, terminale Bałtycka Baza Masowa, Bałtycki Terminal Zbożowy i Morski Terminal Masowy Gdynia czy terminal Port Handlowy Świnoujście. Podkreślić należy, że potencjał przeładunkowy większości wskazanych terminali jest obecnie w dużej części niewykorzystany. 38

39 Obsługa ładunków ro-ro Obsługa ładunków ro-ro w polskich portach koncentruje się w kilku lokalizacjach, z których do najważniejszych zaliczyć można Terminal Promowy w Świnoujściu oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia. W obydwu przypadkach ma się do czynienia z nowoczesnymi obiektami będącymi dodatkowo w trakcie rozbudowy. Promy ro-ro obsługiwane są także w BCT w Gdyni (linia Gdynia Karlskrona) oraz w bazie PŻB w Gdańsku (linia Gdańsk Nynashamn). 39

40 Obsługa ładunków płynnych Jako najważniejsze obiekty portowe wskazać w tym wypadku można bazę paliw płynnych w Porcie Północnym w Gdańsku oraz budowany terminal LNG w Świnoujściu. W obydwu przypadkach terminale mają strategiczne znaczenie dla gospodarki narodowej. Oprócz wskazanych lokalizacji funkcjonują w Polsce również inne bazy mogące obsługiwać ładunki płynne, m.in. terminal LPG w Gdańsku czy terminal paliw płynnych MTMG w Gdyni. 40

41 Porty małe/przystanie morskie Oprócz omawianych wyżej portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu funkcjonuje w Polsce również 66 małych portów i przystani morskich, z czego 40 to typowe przystanie morskie, a 26 to małe porty. Tym samym, poziom gęstości występowania tego typu obiektów na polskim wybrzeżu określić można jako średni (dwukrotnie mniejszy w porównaniu z takimi państwami jak: Niemcy, Szwecja, Dania czy Finlandia). W przypadku tego typu obiektów ma się do czynienia z dużym zróżnicowaniem pod względem ich wielkości, wyposażenia, czy też pełnionych funkcji (tabela na kolejnym slajdzie). Małe porty polskiego wybrzeża. Uwarunkowania i perspektywy ich rozwoju. Red. A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka. Wyd. AM w Gdyni, Gdynia 2007 r., s

42 Podstawowe parametry infrastruktury portowej wybranych małych portów i przystani morskich w Polsce (1/2) Port Port Długość nabrzeży (metry) Głębokość (metry) Darłowo 2 377,0 do 5,5 Kołobrzeg 2500,0 6,5 Police 1 000,0 12,5 Ustka 2 343,4 1,4 6,0 Elbląg 3 666,0 1,8-2,5 Hel 1 934,0 4,5 7,0 Łeba 2 787,3 2,5-4,0 Władysławowo 2 371,5 4,0-6,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Małe porty polskiego wybrzeża. Uwarunkowania i perspektywy ich rozwoju. Red. A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka. Wyd. AM w Gdyni, Gdynia 2007 r.; Materiały Urzędu Morskiego w Słupsku, Materiały Urzędu Morskiego w Gdyni. ( ) 42

43 Podstawowe parametry infrastruktury portowej wybranych małych portów i przystani morskich w Polsce (2/2) Przystań Przystań Długość nabrzeży (metry) Głębokość (metry) Rowy 612,9 2,0 Jastarnia 658,1 3,8-5,0 Kuźnica 92,0 3,5 Puck 258,7 2,8-3,5 Kąty Rybackie 405,0 1,5-2,0 Krynica Morska (+Nowa Karczma) 838,3 1,5-2,0 Police 1 000,0 12,5 Stepnica 376,0 3,1 3,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Małe porty polskiego wybrzeża. Uwarunkowania i perspektywy ich rozwoju. Red. A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka. Wyd. AM w Gdyni, Gdynia 2007 r.; Materiały Urzędu Morskiego w Słupsku, Materiały Urzędu Morskiego w Gdyni. ( ) 43

44 Porty małe i przystanie morskie Bazując na dotychczasowych doświadczeniach praktyki gospodarczo administracyjnej wskazać można następujące charakterystyki tego typu obiektów: Mały port (port morski) wielofunkcyjna struktura gospodarczo przestrzenna posiadająca znaczenie regionalne oraz lokalne, powołana na mocy decyzji właściwego ministra do spraw gospodarki morskiej. Przystań morska mała, jednofunkcyjna struktura gospodarcza, powołana decyzją dyrektora właściwego urzędu morskiego. 44

45 Funkcje spełniane przez małe porty i przystanie (1/2) Jak było wskazane, małe porty i przystanie morskie pełnią bardzo zróżnicowane funkcje. W praktyce tylko kilka posiada znaczenie dla systemu transportowego, bowiem ładunki obsługiwane są tylko w Policach, Kołobrzegu, Darłowie, Elblągu, Ustce i Władysławowie. Łącznie porty te obsłużyły w 2010 roku 2075,8 tys. ton, z czego aż 88% przeładowane zostało w Policach. 45

46 Funkcje spełniane przez małe porty i przystanie (2/2) Funkcja transportowa małych portów i przystani morskich sprowadza się także do obsługi pasażerów. Najczęściej są to przewozy komunikacyjne (m.in. tramwaje wodne na Zatoce Gdańskiej, żegluga na Zalewie Wiślanym) czy przewozy turystyczne. Z portów w Ustce i Kołobrzegu realizowane są też sezonowo przewozy międzynarodowe na wyspę Bornholm. Funkcjami, które posiadają dzisiaj podstawowe znaczenie dla większości małych portów i przystani morskich są funkcje turystyczna oraz rybacka, przy zanikających funkcjach przemysłowych i przeładunkowych. W tabeli na kolejnym slajdzie zaprezentowano wyniki analizy potencjału rozwojowego dla małych portów i przystani morskich województwa pomorskiego. 46

47 Potencjał rozwojo wy Analiza potencjału rozwojowego wybranych małych portów i przystani morskich woj. pomorskiego. Port/przystań Wiodące funkcje rozwojowe (powyżej 4 pkt.) Zachowanie funkcji portowych (3 1 pkt.) Brak potencjału rozwojowego (0 pkt.) Hel 18 Turystyczna, inne, przeładunkowa, Ustka 18 Rybacka, turystyczna Łeba 14 Turystyczna Władysławow o Krynica Morska 14 Przemysłowa, rybacka 12 Turystyczna Przemysłowa, rybacka - Przeładunkowa, przemysłowa, inne Przemysłowa, rybacka, inne Przeładunkowa, turystyczna Przeładunkowa, rybacka, inne Puck 11 Turystyczna, inne Rybacka Jastarnia 10 Przeładunkowa Nowa Karczma Kąty Rybackie Rowy 3 - Przemysłowa, rybacka, turystyczna, inne 3 - Rybacka, turystyczna 3 - Turystyczna, rybacka Przemysłowa, rybacka, turystyczna Kuźnica 1 - rybacka Źródło: Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim. Red. M. Matczak. Actia Forum dla UMWP Gdańsk r - Przeładunkowa Inne Przemysłowa Przeładunkowa, przemysłowa - Przeładunkowa, przemysłowa, inne Przeładunkowa, przemysłowa, inne Przeładunkowa, inne Przeładunkowa, przemysłowa, turystyczna, inne 47

48 Mariny jachtowe W związku z tym, rozwój infrastruktury małych portów i przystani morskich ukierunkowany jest na rozbudowę marin jachtowych. Przykładami tego typu projektów są działania w ramach projektu Pętla Żuławska (inwestycje m.in. w portach: Krynica Morska, Elbląg, Tolkmicko, Nowa Pasłęka) czy Zachodniopomorski Szlak Żeglarski (Darłowo, Kołobrzeg, Rewal, Wolin, Stepnica). ( ), ( ) 48

49 Lotniska i porty lotnicze w Polsce (1) Jako elementy punktowe transportu lotniczego wymieniane są: lotniska (użytku publicznego i niepublicznego), porty lotnicze, lądowiska oraz inne miejsca startów i lądowań statków powietrznych. W praktyce jednak dla funkcjonowania systemu transportowego znaczenie posiadają tylko porty lotnicze. Charakterystyki poszczególnych elementów definiuje Ustawa Prawo Lotnicze (Dz.U ). 49

50 Lotniska i porty lotnicze w Polsce (2) W Polsce zlokalizowanych jest około 110 lotnisk i portów lotniczych, z czego istotne znaczenie dla funkcjonowania gałęzi transportu posiada 12 lokalizacji (tabela na kolejnym slajdzie). Oznacza to, że jeden port lotniczy przypada na 26,1 tys. km 2 kraju czy też 3,2 mln mieszkańców. Wśród wskazanych portów lotniczych tylko Warszawa Okęcie pełni rolę węzła transportowego (hub u), obsługującego połączenia długodystansowe. W pozostałych przypadkach mówić można o portach lotniczych regionalnych lub drugorzędnych obsługujących połączenia międzynarodowe i krajowe. 50

51 Lotniska i porty lotnicze w Polsce (3) Rola portu lotniczego w systemie przewozów powietrznych jest wypadkową szeregu elementów, wśród których kluczowym stają się parametry dróg startowych (infrastruktura portu lotniczego). Decydują one bowiem o możliwości obsługi odpowiednio dużych samolotów. Bazując na klasyfikacji ICAO, można przyporządkować odpowiednie kody referencyjne polskim portom lotniczym (tabela na kolejnym slajdzie). Tylko Warszawa posiada kod E oznaczający możliwość obsługi samolotów o rozpiętości skrzydeł od 52 do 64,99 metra oraz rozstawie kół wynoszącym do 13,99 metra. W pozostałych portach (kod D ), jest to odpowiednio 51,99 m i 13,99 m. 51

52 Parametry dróg startowych polskich portów lotniczych Port lotniczy Wymiary drogi startowej (m) Kod referencyjny lotniska * Drogi startowe (operacje/godz.) 1 Bydgoszcz - Szwederowo 2500 x 60 4D 15 2 Gdańsk im. Lecha Wałęsy 2800 x 45 4D 15 3 Zielona Góra Babimost 2500 x 60 4D 5 4 Kraków Balice 2550 x 60; 2550 x 75 (trawa) 4D 19 5 Katowice Pyrzowice 2800 x 60 4D 8 6 Łódź Lublinek 2500 x 60; 700 x 175 (trawa) 4D 6 7 Poznań - Ławica 2504 x 50 4D 10 8 Rzeszów Jasionka 3200 x 45 4D 8 9 Szczecin Goleniów 2500 x 60 4D Warszawa Okęcie 3690 x 60; 2800 x 50 4E Warszawa Modlin 2500 x 60 3C Wrocław - Starachowice 2500 x 58 4D 12 * Kod 4 odpowiada lotnisku o maksymalnej długości referencyjnej startu powyżej 1800 metrów. Źródło: Strony internetowe portów lotniczych ( ), Szacowane przepustowości portów lotniczych w 2009 roku. ULC Warszawa. ( ) 52

53 Przepustowość polskich portów lotniczych i ich wykorzystanie (pasażerów/rok) Lp. Port lotniczy Przepustowość 2012 Liczba podróżnych 2011 Wykorzystanie przepustowości 1 Bydgoszcz - Szwederowo ,8% 2 Gdańsk im. Lecha Wałęsy ,3% 3 Zielona Góra Babimost ,8% 4 Kraków Balice ,5% 5 Katowice Pyrzowice ,6% 6 Łódź Lublinek ,0% 7 Poznań - Ławica ,5% 8 Rzeszów Jasionka ,2% 9 Szczecin Goleniów ,4% 10 Warszawa Okęcie ,1% 11 Warszawa Modlin Wrocław - Starachowice ,2% Źródło: Szacowane przepustowości portów lotniczych w 2009 roku. Analiza rynku lotniczego w Polsce w 2011 roku. ULC Warszawa. Razem ( ) 56,5% 53

54 Transport rurociągowy w Polsce (1/3) Tego typu transport zaliczany jest w Unii Europejskiej do sektora energetycznego, dlatego też zostaje on często pomijany w analizach transportowych. Jednak fakt posiadania pozycji konkurencyjnej (np. przewozy kolejowe lub wodne śródlądowe ładunków płynnych) albo komplementarnej (system powiązań zapleczowych do portów morskich) wymaga zaprezentowania krótkiej charakterystyki infrastruktury przesyłowej w Polsce. 54

55 Transport rurociągowy w Polsce (2/3) Co więcej, tranzytowe położenie kraju (pomiędzy rosyjskimi źródłami surowców, a konsumentami z Europy Zachodniej) powoduje istnienie w Polsce relatywnie rozbudowanego systemu ropociągów i gazociągów. Łącznie zlokalizowanych jest tutaj 2362 km ropociągów magistralnych (Rurociąg Przyjaźń Północ oraz Pomorski), 620 km rurociągów dla produktów naftowych oraz 680 km gazociągu magistralnego Jamal Europa. 55

56 Transport rurociągowy w Polsce (3/3) W obydwu przypadkach istnieje silne powiązanie sieci przesyłowej z transportem morskim. Przez wiele lat rosyjska ropa była bowiem ładunkiem eksportowanym przez Port Północny w Gdańsku. Obecnie sukcesywne ograniczanie przesyłu ropy rurociągiem będzie powodować konieczność dostarczania surowca do polskich rafinerii drogą morską. W drugim przypadku charakterystyka istniejącego systemu przesyłowego gazu (uzależnienie się Polski od rosyjskich dostaw) był ważnym czynnikiem decyzyjnym w odniesieniu do budowy terminala LNG w Świnoujściu. Oprócz systemów magistralnych funkcjonuje w Polsce oczywiście sieć przesyłowa dla gazu zasilającego odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych. System ten ma jednak ograniczone powiązanie z transportem. Mapa sieci: ( ). 56

57 Transport rurociągowy w Polsce (3/3) W obydwu przypadkach istnieje silne powiązanie sieci przesyłowej z transportem morskim. Przez wiele lat rosyjska ropa była bowiem ładunkiem eksportowanym przez Port Północny w Gdańsku. Obecnie sukcesywne ograniczanie przesyłu ropy rurociągiem będzie powodować konieczność dostarczania surowca do polskich rafinerii drogą morską. Tym samym, najprawdopodobniej nastąpi zmiana kierunkowa przepływu ropy przez terminal paliwowy, a co za tym idzie i w ropociągu pomorskim. W drugim przypadku charakterystyka istniejącego systemu przesyłowego gazu (uzależnienie się Polski od rosyjskich dostaw) był ważnym czynnikiem decyzyjnym w odniesieniu do budowy terminala LNG w Świnoujściu. Jednocześnie, system ten może być wykorzystany do dystrybucji gazu dostarczonego w przyszłości drogą morską. 57

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Sesja I Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2009 roku Półrocze 2009 roku, jest pierwszym okresem, w którym możliwe jest pełne

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2007 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe (2000 2007) W 2007 roku polskie porty

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg Konferencja Budowa kanału żeglugowego Nowy Świat przez Mierzeję Wiślaną Elbląg, 7 kwietnia 2016 r. Elbląg

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Gdynia Szczecin - Świnoujście Gdańsk Pozostałe

Gdynia Szczecin - Świnoujście Gdańsk Pozostałe Biuletyn Porty morskie, uważane często za barometr rozwoju gospodarczego kraju, w ostatniej dekadzie przeszły radykalną transformację odnosząc niewątpliwy sukces. W efekcie notowane są kolejne, rekordowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto Styczeń - zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) - m/v Greenland (pierwszy na świecie statek z napędem LNG do przewozu cementu oraz innych ładunków proszkowych). Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę.

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. Johann Carl Schultz (1801-1873), Długie Pobrzeże w Gdańsku, 1837 Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. AKCJONARIUSZE

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r. Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno gospodarczą w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2008 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe W pierwszym półroczu 2008 roku odnotowano

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w latach

Gospodarka morska w Polsce w latach Urząd Statystyczny w Szczecinie Centrum Statystyki Morskiej Materiały na konferencję prasową w dniu 26 września 28 r.; http://www.stat.gov.pl Gospodarka morska w Polsce w latach 1996-27 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WYKORZYSTANIA RÓŻNYCH FORM TRANSPORTU

PROBLEMATYKA WYKORZYSTANIA RÓŻNYCH FORM TRANSPORTU Tomasz AMBROZIAK 1, Dariusz PYZA 2 Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakład Logistyki i Systemów Transportowych 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 1 tam@it.pw.edu.pl 2 dpz@it.pw.edu.pl PROBLEMATYKA

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008

POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008 POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2008 roku 1.1. Obroty całkowite największych polskich portów 2008 był kolejnym

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów W Polsce istnieje 2079 km dróg wodnych z czego jedynie 208 km (10%) spełnia kryteria IV klasy Ŝeglowności. Projektowane w Polsce międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Przewagi konkurencyjne: Największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim Naturalna brama

Bardziej szczegółowo

PROJEKT II Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

PROJEKT II Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego PROJEKT II Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ?

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? NEXUS Consultants Sp. z o.o. Hryniewickiego 8A, 81-340 Gdynia T.: +48 58 66 18 300, F.: +48 58 50 05 303 nexus@nexus.pl www.nexus.pl EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Transport w Polsce. Wady polskiej sieci transportowej. Gęstość sieci drogowej w Polsce 2016-01-21. Wzrost liczby samochodów w Polsce

Transport w Polsce. Wady polskiej sieci transportowej. Gęstość sieci drogowej w Polsce 2016-01-21. Wzrost liczby samochodów w Polsce Transport w Polsce Transport w Polsce Polska ma dogodne warunki do rozwoju transportu. Decydują o tym: nizinne ukształtowanie powierzchni Polski sprzyjające budowie dróg lądowych położenie kraju w środkowej

Bardziej szczegółowo

3.2. Porty ujścia Odry

3.2. Porty ujścia Odry 3.2. Porty ujścia Odry 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Portami ujścia Odry są Szczecin i Świnoujście, będące portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt badawczy własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ręce na pokład! Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski.

Wszystkie ręce na pokład! Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski. Bruksela, 19 listopada 2012 r. Wszystkie ręce na pokład! Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski. Deklaracja Marszałków trzech województw w zakresie poprawy łączności w Europie i Polsce. 7 listopada

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 211 roku Warszawa, marzec 212 Wstęp Poniższa analiza jest kontynuacją publikacji ULC z lat poprzednich i dotyczy roku 211. Rok 211 charakteryzował się dalszym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. Informacja prasowa KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. WYDARZENIA 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Maj 2015 podpisanie umowy o dofinansowanie w wys. ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu Opracował: Robert Urbanik Pojęcie infrastruktury Czynniki produkcji transportowej Infrastruktura (obiekty i urządzenia) Suprastruktura (środki przewozowe) Drogi transportowe Węzły

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Łukasz Greinke - CEO Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Udział mórz w obsłudze obrotu towarowego 16,9 16,5 16,3 16,1 16,1 15,7 15,8 15,0 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej Polsce

Rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej Polsce Rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej Polsce Szczecin, 5 czerwca 2008 GAZ SYSTEM S.A. Spółka powstała w wyniku wydzielania z PGNiG S.A. działalności związanej z przesyłaniem gazu

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Przemysław Daca Zastępca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Konferencja pt. Rzeki dla zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Plan prezentacji Dlaczego potrzebujemy zmiany? Nasz cel i działania Co chcemy

Bardziej szczegółowo

Wykład 02 Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej dr Adam Salomon

Wykład 02 Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej dr Adam Salomon Wykład 02 Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Czynniki produkcji w transporcie

Bardziej szczegółowo

Polskie porty w 2016 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość. Maciej Matczak

Polskie porty w 2016 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość. Maciej Matczak Polskie porty w 2016 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Marzec 2017 Port Monitor. Polskie porty morskie w 2016 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Tabela 1. Przeładunki

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu od 13,5m do 16,5m

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Benchmarkingowa ocena rozwoju infrastruktury transportu w Polsce

Benchmarkingowa ocena rozwoju infrastruktury transportu w Polsce Transport w Logistycznych Łańcuchach Dostaw wykład 04 Benchmarkingowa ocena rozwoju infrastruktury transportu w Polsce dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich Rada Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH Projektu Koncepcji

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1

P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1 P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1 Podsumowanie W 2012 roku przeładunki całkowite w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu osiągnęły poziom 63 974 (+2,2%). Wzrost zanotowano

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM

TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM 1 TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM AUTOR: dr Katarzyna Szopik Depczyńska 2 dr Katarzyna Szopik-Depczyńska Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Dane kontaktowe katarzyna.szopik-depczynska@wsl.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności Szczecin 2011 Organizacja S f e r a z a r z ą d z a n i a ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo