INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM"

Transkrypt

1 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Stan na koniec II kwartału 2008r. 8 września 2008r.

2 Spis treści: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI... 3 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO WKP) SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY KRAJOWEJ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY TRANSPORT ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

3 WDRAŻANIE PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Stan na II kwartał 2008r. Zarząd Województwa realizując Uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr III/53/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy materiał opracowano w Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego przez Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Analiz Gospodarczych w oparciu o dostępne dane pochodzące z Instytucji Wdrażających i Pośredniczących, tzn. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i Oddziału Regionalnego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Informacja dostępna jest na stronie internetowej >Rozwój Regionalny> Analizy> Wdrażanie Podstaw Wsparcia Wspólnoty w Województwie Kujawsko-Pomorskim rok. oraz na stronie DPSiG PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WDRAŻANIE PO KL (KOMPONENT REGIONALNY) STAN WDRAŻANIA PRIORYTETÓW VI, VII, VIII i IX W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało ogłoszonych 17 konkursów: - 6 w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, - 3 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, - 2 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki oraz - 6 w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach. Wszystkie konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uprawnionych do aplikowania podmiotów, co potwierdza liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na poszczególne nabory projektów. Dotychczas zostało podpisanych już 59 umów o dofinansowanie realizacji projektów na kwotę dofinansowania ,12 PLN. Źródło: Opracowanie własne UM na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego 3

4 Źródło: Opracowanie własne UM na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego Źródło: Opracowanie własne UM na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego Źródło: Opracowanie własne UM na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego Wdrażanie Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W II kwartale 2008 r. w ramach wdrażania Priorytetu VI PO KL realizowane były następujące działania: 1. Kontraktacja środków w ramach Poddziałania i Działania kwietnia 2008 r. zatwierdzone zostały listy wniosków spełniających minimum punktowe w ramach Poddziałania i Działania 6.3. Umożliwiło to przeprowadzenie z projektodawcami, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów, negocjacji w zakresie ostatecznego kształtu rzeczowego i finansowego projektów. Minimalne wymagania punktowe w ramach Poddziałania PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy spełniło 51 wniosków 4

5 aplikacyjnych. Dofinansowanie uzyskało 14 projektodawców w łącznej kwocie ponad 4 mln PLN, co oznacza wykorzystanie alokacji przewidzianej na konkurs w ponad 90%. Na przełomie maja i czerwca br. podpisano 10 umów o dofinansowanie projektów na kwotę ,73 PLN. Podpisanie kolejnych umów planowane jest na lipiec 2008 r. Wszystkie wnioski aplikacyjne złożone w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, które spełniły minimalne wymagania punktowe uzyskały dofinansowanie. Kontraktację wybranych do dofinansowania projektów zakończono w maju br. Podpisano 5 umów na kwotę ,80 PLN. Alokacja przeznaczona na konkurs została wykorzystana w 35%. Pozostałe środki (z wyłączeniem rezerwy finansowej przeznaczonej na odwołania) zostały przesunięte na konkurs ogłoszony 27 czerwca 2008 r. 2. Wniosek własny WUP w Toruniu Zgodnie z założeniami zawartymi w Planie Działania dla Priorytetu VI PO KL na lata Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu złożył w kwietniu br. do Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania Projekt WUP w Toruniu pt. Monitoring regionalnego rynku pracy został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. W dniu 26 czerwca 2008 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę nr 47/670/08 w sprawie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu projektu systemowego w ramach Podziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która stanowi podstawę realizacji ww. projektu. Łączna wartość projektu ,10 PLN, gdzie kwota dofinansowania stanowi ,34 PLN, a wkład własny ,76 PLN. Zaplanowane w projekcie działania dotyczą m.in. prowadzenia badań i analiz rynku pracy (Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych) oraz szkolenia dla pracowników pup. Projekt realizowany jest od 1 marca 2008r. do 30 czerwca 2009 r. 3. Audyt zgodności W II kwartale 2008 r. pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy prowadzili w WUP w Toruniu czynności kontrolne w ramach audytu zgodności, którego przedmiotem jest sprawdzenie, czy systemy zarządzania i kontroli w PO KL zostały ustanowione zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. U. UE, L ) oraz czy skutecznie funkcjonują. Pierwszy etap audytu zakończony został przekazaniem w maju br. wstępnego Sprawozdania z audytu zgodności w IP2. 20 czerwca 2008 r. WUP w Toruniu przekazał Urzędowi Kontroli Skarbowej stanowisko w sprawie ustaleń i rekomendacji zawartych w sprawozdaniu. Prowadzone były działania mające na celu dostosowanie procedur obowiązujących w WUP do zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu, w tym aktualizacja Zestawu instrukcji wykonawczych do procesów dla Instytucji Wdrażającej (IP2) Priorytetu VI PO KL. 4. W dniach 2-5 czerwca br. przeprowadzono szkolenia dla projektodawców w ramach Poddziałania i PO KL w zakresie prawidłowej realizacji projektów, w tym w szczególności przygotowywania wniosków o płatność oraz monitorowania postępów rzeczowych realizacji. 5. Rozpoczęto procedury konkursowe w ramach Poddziałania 6.1.1, Działania 6.2 oraz Działania 6.3: W II kwartale br. w WUP w Toruniu prowadzone były intensywne prace nad przygotowaniem dokumentacji konkursowych oraz Wytycznych zasady udzielania wsparcia dla osób 5

6 zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie kujawsko-pomorskim. 27 czerwca 2008 r. WUP w Toruniu ogłosił konkursy zamknięte w ramach:! Poddziałania kwota dostępna ,00 PLN,! Działanie 6.2 kwota dostępna ,00 PLN,! Działanie 6.3 kwota dostępna ,20 PLN. O wsparcie w ramach ww. Działań mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Termin składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów upływa 8 sierpnia 2008 r. W związku z ogłoszonymi konkursami, w lipcu br. planuje się przeprowadzenie spotkań informacyjnych poświęconych zasadom przygotowania wniosków aplikacyjnych. 6. Na bieżąco monitorowane są projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach Poddziałania i oraz projekty w ramach Poddziałania i Działania 6.3 PO KL: a. weryfikowane są zmiany w projektach wprowadzane przez Beneficjentów; b. w czerwcu br. złożone zostały pierwsze wnioski o płatność w ramach Poddziałania (19 wniosków) i (20 wniosków), na podstawie których WUP w Toruniu PLNoży do IP pierwsze poświadczenie i deklarację wydatków poniesionych w perspektywie finansowej Przygotowano wstępne założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 oszacowano przewidywane wykonanie wydatków w roku 2008 oraz planowane w ramach PO KL wydatki w latach Przystąpiono do opracowywania założeń wdrażania Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL w następnym roku. Zostaną one ujęte w dokumencie Plan działania na rok Powołano grupę roboczą ds. zatrudnienia, w skład której wchodzą pracownicy WUP w Toruniu oraz członkowie Podkomitetu Monitorującego PO KL dla województwa kujawskopomorskiego. Projekt Planu działania na 2009 r. opracowany przez WUP w Toruniu będzie konsultowany w ramach grupy roboczej przed przekazaniem do IP. 9. W II kwartale 2008 r. prowadzono konsultacje dokumentów programowych, w szczególności związanych z wdrażaniem Działania 6.1, Działania 6.2 i Działania 6.3 PO KL. Stanu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu od początku uruchomienia do dnia 30 czerwca 2008r. 1) Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działania w 2007 roku: Konferencja dwudniowa pt. Europejski Fundusz Społeczny nowe możliwości rozwoju sektora pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim dobre praktyki w Toruniu w dniach listopada 2007r. W konferencji uczestniczyło 186 osób. Trzy warsztaty trzydniowe pt. Wsparcie dla sektora pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminach: r. w Grudziądzu, w Bydgoszczy, r. w Toruniu. W warsztatach wzięło udział 105 uczestników. Łącznie w 2007 roku w ramach projektu systemowego przeszkolono 291 osób. Działania w 2008 roku: Przesłanie pisma do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej woj. kujawskopomorskiego tj. ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie 6

7 w sprawie utworzenia zespołów projektowych, przygotowujących wnioski aplikacyjne w ramach projektów systemowych z Priorytetu VII PO KL. Sporządzenie kosztorysów seminariów, warsztatów szkoleniowych, kursów udoskonalających i konferencji, organizowanych przez ROPS w ramach własnego projektu systemowego w 2008 r. Rozeznanie bazy hotelowej, usług cateringowych, szkoleniowych i drukarskich w celu realizacji projektu systemowego ROPS w Toruniu. Przygotowanie dokumentacji związanej ze zleceniem zadań w projekcie systemowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu podwykonawcom zgodnie z PZP. Trzy jednodniowe seminaria w dniach 25, 26, 27 lutego 2008 r., dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego. Seminaria odbyły się w Toruniu, a ich tematem było Przygotowanie przykładowego projektu systemowego dla ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i umieszczenie go we wniosku aplikacyjnym W seminariach wzięło udział 155 uczestników. W celu prawidłowej realizacji zadania ROPS w Toruniu prowadził następujące czynności: przeprowadzenie rozeznania rynku zgodnie z PZP opracowanie programu seminarium przygotowanie zaproszeń dla kierowników OPS i PCPR na seminarium. przygotowanie kart zgłoszeń uczestnictwa. opracowanie graficzne materiałów szkoleniowych. opracowanie i przygotowanie zaświadczeń dla uczestników seminariów Indywidualne szkolenia i konsultacje tzw. coaching w dniach 25, 26, 27 lutego 2008 r. dla kierowników jednostek pomocy społecznej z trenerem prowadzącym seminarium. W indywidualnych szkoleniach i konsultacjach wzięło udział 60 osób. Osiemnaście warsztatów trzydniowych dla zespołów projektowych, które odbyły się w następujących terminach: (2 grupy), (2 grupy), (2 grupy), (2 grupy), (2 grupy), (1 grupa), (1 grupa), (1 grupa), (2 grupy), (2 grupy), (1 grupa). Tematem warsztatów było Tworzenie i realizacja projektów dla pomocy społecznej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego W warsztatach dla zespołów projektowych udział wzięło 451 uczestników. W celu prawidłowej realizacji zadania ROPS w Toruniu prowadził następujące czynności: przeprowadzenie rozeznania rynku zgodnie z PZP opracowanie programu warsztatów dla zespołów projektowych przygotowanie zaproszeń dla OPS i PCPR na warsztaty. przygotowanie kart zgłoszeń uczestnictwa. opracowanie graficzne materiałów szkoleniowych. opracowanie i przygotowanie zaświadczeń dla uczestników warsztatów dla zespołów projektowych Sześć jednodniowych warsztatów szkoleniowych dla księgowych i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanych w dniach 1,2,3,7,8,9 kwietnia 2008 r. Warsztaty pn. Kwalifikowalność wydatków i rozliczenia w projektach finansowanych ze środków EFS odbyły się w Toruniu. W warsztatach szkoleniowych wzięło udział 175 uczestników. W celu prawidłowej realizacji zadania ROPS w Toruniu prowadził następujące czynności: 7

8 przeprowadzenie rozeznania rynku zgodnie z PZP opracowanie programu warsztatów dla służb księgowych i kierowników ośrodków pomocy społecznej przygotowanie i wysyłka zaproszeń dla służb księgowych i kierowników ośrodków pomocy społecznej na warsztaty przygotowanie kart zgłoszeń uczestnictwa opracowanie graficzne materiałów szkoleniowych opracowanie i przygotowanie zaświadczeń dla uczestników warsztatów Doradztwo on-line dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego. realizujących projekty z PO KL. W celu prawidłowej realizacji zadania ROPS w Toruniu prowadził następujące czynności: Doradztwo polegało na:: o prowadzeniu przez ekspertów weryfikacji wniosków aplikacyjnych o udzielaniu odpowiedzi na pytania beneficjentów czyli OPS i PCPR dotyczące tworzenia projektów systemowych w ramach Priorytetu VII o na udzielaniu pomocy merytorycznej i konsultacji przy konstruowaniu wniosku aplikacyjnego i opracowaniu uwag i propozycji prawidłowych zapisów w formie karty doradczej ROPS w Toruniu w ramach realizacji tego zadania opracował zasady doradztwa specjalistycznego realizowanego drogą on-line oraz prowadził na bieżąco na swojej stronie internetowej grafik doradztwa specjalistycznego realizowanego drogą on-line, dla poszczególnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach doradztwa zostały sporządzone 52 karty doradcze, które przesyłano sukcesywnie zgodnie z zasadami doradztwa do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego. Rozpoczęto realizację pierwszej z czterech edycji kursu dla pracowników i wolontariuszy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego pn. Praca z rodziną metodą Konferencja Grupy Rodzinnej. W dniach r. zorganizowano kurs dla I grupy, pozostałe edycje kursu zaplanowane są w miesiącach sierpniu i wrześniu. W kursie wzięło udział 20 osób. W celu prawidłowej realizacji zadania ROPS w Toruniu prowadził następujące czynności: o przeprowadzenie rozeznania rynku zgodnie z PZP o opracowanie programu kursu KGR o przygotowanie i wysyłka zaproszeń na kurs dla pracowników pomocy i integracji społecznej o przygotowanie kart zgłoszeń uczestnictwa o opracowanie graficzne materiałów szkoleniowych o opracowanie i przygotowanie zaświadczeń dla uczestników kursu Przygotowanie dokumentacji związanej z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na doradztwo specjalistyczne, które realizowane będzie dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa kujawsko-pomorskiego realizujących projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Usługi doradcze realizowane będą bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej woj. kujawsko-pomorskiego oraz w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu i będą obejmowały pomoc w zakresie sporządzenia: o opracowanie SIWZ o przygotowanie wzoru umowy załącznika do dokumentacji przetargowej na doradztwo specjalistyczne 8

9 o opracowanie zasad doradztwa specjalistycznego o opracowanie ankiety uczestnika doradztwa specjalistycznego o sporządzenie wzoru indywidualnej i grupowej karty wykonania usług doradczych o przygotowanie wzoru raportu miesięcznego z przeprowadzonych usług doradczych Rozpoczęcie procedur związanych z organizacją kursu dla animatorów społecznych pn. Pracownik socjalny jako animator społeczności lokalnych Kurs zorganizowany przy współpracy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie zrealizowany zostanie w drugiej połowie roku. W celu prawidłowej realizacji zadania ROPS w Toruniu prowadził następujące czynności: o przeprowadzenie rozeznania rynku zgodnie z PZP o opracowanie programu kursu o przygotowanie zaproszeń dla uczestników kursu dla animatorów społecznych o konsultacje z podwykonawcą przy opracowaniu materiałów szkoleniowych Podjęcie działań związanych z promocją projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. o sporządzenie specyfikacji zamówienia do dokumentacji przetargowej na zakup materiałów promocyjno-informacyjnych i gadżetów o przeprowadzenie rozeznania rynkowego na usługi drukarskie W ramach projektu systemowego realizowanego przez ROPS pn. Akademia pomocy i integracji społecznej wsparcie kadr w okresie od 2 listopada 2007 r. do 30 czerwca 2008 roku, w różnych formach szkoleniowych wzięło udział 1152 uczestników. Ponadto 52 jednostki organizacyjne pomocy społecznej ( w tym OPS- 43 i PCPR- 9) skorzystały ze specjalistycznego doradztwa prowadzonego w formie on-line, które pozwoliło opracować 52 karty doradcze a w efekcie pomogło im prawidłowo opracować wnioski aplikacyjne w ramach projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania i , VII Priorytet PO KL. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: o Stan zatrudnienia na dzień r. wyniósł 24 osoby na stanowiskach pracy związanych z wdrażaniem PO KL. o Zakupiono sprzęt biurowy i komputerowy. o Wyposażono pomieszczenia przeznaczone dla pracowników Europejskiego Funduszu Społecznego. o Rozliczono wykorzystane w 2007 roku środki w ramach Pomocy Technicznej. o Przygotowano informacje miesięczne z realizacji Pomocy Technicznej. o Przygotowano ankiety monitorujące stan zatrudnienia i przygotowania kadry do wdrażania PO KL. o Utworzono nową stronę internetową oraz forum internetowe. o Zorganizowano szkolenia dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. 2) Dokumenty: Zatwierdzono zestaw instrukcji wykonawczych ROPS w Toruniu jako Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia). zaktualizowano instrukcję wykonawczą zgodnie z nową strukturą organizacyjną ROPS w Toruniu jako Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia). Przygotowano regulamin Komisji Oceny Projektów wraz z załącznikami. Przygotowano dokumentację konkursową dla poddziałań 7.2.1, i 7.3 w ramach PO KL. Przygotowano ogłoszenia konkursowe dla poddziałań 7.2.1, i 7.3 w ramach PO KL. Przygotowano dokumentacje i ogłoszenie o naborze asesorów. zaktualizowano dokumentów związanych z wdrażaniem Priorytetu VII PO KL. 9

10 3) Sekcja Naboru Projektów: Ocena formalna projektów systemowych w ramach Poddziałań i PO KL. Liczba projektów systemowych 156 wniosków. Ocena merytoryczna projektów systemowych w ramach Poddziałań i w ramach PO KL. Ocena formalna wniosków konkursowych w ramach Poddziałania 7.2.1, i Działania 7.3. W ramach wpłynęło 150 projektów 20 uzyskało pozytywną ocenę formalną. W ramach wpłynęło 12 projektów 2 uzyskały pozytywną ocenę formalną. W ramach 7.3 wpłynęło 40 projektów 4 uzyskały pozytywną ocenę formalną. Podpisano17 umów z Beneficjentami Systemowymi na łączną kwotę ,02. 5) Dział Wdrażania i Kontroli: Oddelegowano 6 pracowników Sekcji Wdrażania do formalnej oceny wniosków konkursowych w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach Działania 7.2 (Podziałanie oraz Poddziałanie 7.2.2) oraz Działania 7.3. Uzupełniono Planu Kontroli zgodnie z uwagami z Instytucji Pośredniczącej. Udzielono informacji nt. wdrażania i rozliczania projektów konkursowych i systemowych. 6) Informacja i promocja: Zamieszczano bieżące informacje na temat realizacji projektu własnego ROPS w Toruniu na stronie internetowej oraz Zamieszczano niezbędne materiały dla Beneficjentów na stronie internetowej Przygotowano informacje dla audytu w ramach realizacji PO KL. Wysłano pisma do Beneficjentów Systemowych informujących o cyklu spotkań informacyjnych z zakresu projektów systemowych w ramach PO KL. Udzielano niezbędnych informacji Beneficjentom oraz Potencjalnym Beneficjentom. Ogłoszono konkursy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2008 roku na: Poddziałanie 7.2.1, i 7.3. Udzielano konsultacji dotyczących projektów systemowych. Przygotowano informację miesięczne z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą wykonania gadżetów promujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Umieszczono artykuł sponsorowany w dodatku Eurofundusze w Gazecie Wyborczej. Spotkanie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, realizujących projekty systemowe w partnerstwie. Spotkanie Grupy Roboczej ds. Priorytetu VII PO KL w województwie kujawskopomorskim. 7) Spotkania i szkolenia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu szkolił pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach własnego projektu systemowego. Przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych dla Beneficjentów Systemowych, dotyczących realizacji projektów systemowych w ramach PO KL. 10

11 Instytut Audytu i Ewaluacji Sp. z o. o. przeprowadził trzydniowe szkolenie dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. Planowanie i rozliczanie projektu systemowego oraz Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów składanych do Instytucji Pośredniczących IIzasady, obowiązki, procedury. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu przeprowadził szkolenie pn. Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego. Udział 9 osób w szkoleniu pn. Pomoc publiczna w projektach EFS zorganizowanym przez ROEFS we Włocławku oraz ROEFS w Toruniu w dniach r. oraz r. Udział 1 osoby w spotkaniu grupy roboczej dot. przepływów finansowych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w dniu r. Udział 3 osób w szkoleniu pn. Kontrola projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w Warszawie ( r.). Udział 2 osób w IX Wojewódzkim Forum Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu i Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu ( r.). Udział 2 osób w spotkaniu dot. procedury odwoławczej w konkursach PO KL w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ( r.). Udział 2 osób w konferencji organizowanej przez ROEFS w Bydgoszczy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu podsumowującej pół roku wdrażania PO KL w Województwie Kujawsko Pomorskim. Udział 2 osób w konferencji Europejski Fundusz Społeczny Inwestycja w człowieka organizowanej przez ROEFS we Włocławku. Udział 2 osób w konferencji Europejski Fundusz Społeczny Inwestycja w człowieka organizowanej przez ROEFS w Toruniu. Udział 1 osoby w spotkaniu grupy roboczej dot. zgodności audytu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ( r.). Przeprowadzono szkolenie dla asesorów Komisji Oceny Projektów pn. Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów składanych do Instytucji Pośredniczących II- zasady, obowiązki, procedury. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH (SPO RZL) Zakończyła się realizacja rzeczowa i finansowa wszystkich projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia w ramach SPO RZL, wyłonionych do realizacji w wyniku konkursu z 2006 roku. Wszystkie projekty zostały zamknięte zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich r.. Planowane jest sporządzenie kolejnych dokumentów zamknięcia pomocy w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL, między innymi Zestawienia projektów realizowanych ramach Działania 11

12 (w przypadku przekazania niezbędnych danych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do wypełnienia ww. dokumentu zamknięcia pomocy z EFS). Tytuł projektu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, schemat a Doskonalenie kwalifikacji i umiejętności kadr. Okres realizacji: lata Źródła finansowania: projekt finansowany ze środków UE. Projekty realizowane na zasadach komercyjnych dla: przedsiębiorców. Wnioskodawcy: Uczelnie wyższe: o Uniwersytet Mikołaja Kopernika, o Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, o Wyższa Szkoła Bankowa, o Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów. Osoby prawne niedziałające dla zysku: o Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, o Region Bydgoski NSZZ Solidarność, o Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., o Kujawsko - Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Samorząd gospodarczy i zawodowy: o Izba Przemysłowo Handlowa, o Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Firmy, organizacje szkoleniowe: o BDG Sp. z o.o. Progres Toruń, o Ośrodek Szkoleniowo Wdrożeniowy M. Szarata, o SKK Sp. z o.o., o EKSPERT M. Mrozek. Według stanu na r. programem dofinansowanych szkoleń i studiów podyplomowych zostało objętych 7728 pracowników z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Umowy o dofinansowanie: W Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. znajduje się 29 umów o dofinansowanie. Zespół ds. SPORZL nadzoruje realizację 27 umów o dofinansowanie na łączną całkowitą kwotę projektu ,57 PLN w tym kwotę dofinansowania ,94 PLN. Dwie umowy, których Beneficjentem jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. są bezpośrednio nadzorowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, całkowita wartość projektów wynosi ,24 PLN, wnioskowana kwota dofinansowania ,85 PLN. Obecnie Zespół ds. SPORZL obsługuje 3 umowy o dofinansowanie na łączną całkowitą kwotę projektu ,70 PLN oraz łączną kwotę dofinansowania ,02 PLN. Realizacja 26 projektów została zakończona. Całkowita wartość zakończonych projektów wynosi ,88 PLN, natomiast łączna kwota dofinansowania ,70 PLN. W ramach zakończonych projektów zostało przeszkolonych 8165 osób (kadra zarządzająca i pracownicy MSP oraz dużych przedsiębiorstw), w tym 282 osoby, które zakończyły udział w projekcie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wnioski o płatność: Według stanu na dzień r. do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zostało złożonych 151 wniosków o płatność na łączną kwotę ,18 PLN. W okresie od r. do r. do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zostało złożonych 3 wnioski o płatność na łączną kwotę ,31 PLN. 12

13 Monitoringi: Według stanu na dzień r. zostały przeprowadzone 262 wizyty monitorujące szkolenia realizowane w ramach umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez Beneficjentów województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 65 wizyt monitorujących zleconych zostało innym RIF. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przeprowadziła 74 wizyt monitorujących na zlecenie RIF innych województw, w tym 3 wizyt zostały przeprowadzone w II kwartale 2008 roku. Badanie monitoringowe Beneficjentów Ostatecznych: W miesiącu czerwcu 2008r. Zespół ds. SPORZL przeprowadził badanie monitoringowe Beneficjentów Ostatecznych działania 2.3, schemat a SPORZL. Sprawozdawczość: W związku z zakończeniem realizacji projektów przez Beneficjentów działania Zespół ds. SPORZL weryfikuje na bieżąco sprawozdania okresowe, roczne i końcowe. Kontrole: W okresie od kwietnia do maja 2008r. Zespół ds. SPORZL przeprowadził kontrole 3 projektów w siedzibie Beneficjenta realizującego projekty w ramach działania 2.3, schemat a SPORZL. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO WKP) Program doradczy Działanie 2.1 projekty doradcze cieszył się znacznie mniejszym zainteresowaniem przedsiębiorców nie tylko w naszym regionie. W ramach trzynastu rund zawarto z przedsiębiorcami z kujawsko-pomorskiego (wyłączając umowy rozwiązane) 90 umów na kwotę wsparcia ,11 PLN. SPO WKP 2.1 Liczba i wartość umów o dofinansowanie wg stanu na dzień r. (z wyłączeniem umów rozwiązanych) L.p. Nazwa województwa Liczba zawartych umów o Łączna kwota dofinansowania dofinansowanie podpisanych umów (w PLN) 1 dolnośląskie ,46 2 kujawsko-pomorskie ,11 3 lubelskie ,65 4 lubuskie ,50 5 łódzkie ,87 6 małopolskie ,26 7 mazowieckie ,63 8 opolskie ,81 9 podkarpackie ,05 10 podlaskie ,87 11 pomorskie ,32 12 śląskie ,48 13 świętokrzyskie ,34 14 warmińsko-mazurskie ,62 15 wielkopolskie ,50 16 zachodniopomorskie ,00 Razem ,47 Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. 13

14 Liczba podpisanych umów wg województw SPO WKP mazowieckie śląskie wielkopolskie małopolskie dolnośląskie pomorskie podkarpackie kujawsko-pomorskie łódzkie lubelskie zachodniopomorskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie lubuskie podlaskie opolskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. mln PLN 12,00 10,95 10,19 Wartość podpisanych umów wg województw SPO WKP ,00 9,57 8,00 6,00 4,00 5,64 5,63 4,05 4,04 2,51 2,00 1,81 1,56 1,40 0,99 0,95 0,77 0,55 0,33 0,00 małopolskie mazowieckie śląskie wielkopolskie dolnośląskie pomorskie podkarpackie łódzkie lubelskie kujawsko-pomorskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie podlaskie lubuskie opolskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. W ramach Działania 2.1 w skali kraju zrealizowano płatności na kwotę prawie 54 mln PLN, z czego 37 mln PLN to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 16 mln PLN to środki krajowe. Na rzecz beneficjentów w naszym regionie wypłacono łącznie kwotę ,11 PLN. W ramach obsługi tego programu pracownicy Regionalnej Instytucji Finansującej zweryfikowali 84 wnioski o płatność oraz przeprowadzili 49 wizyt kontrolnych projektów doradczych. Przedsiębiorcy skorzystali z 24 spotkań informacyjnych, szkoleń oraz seminariów zorganizowanych przez TARR S.A. Wypłacone dofinansowanie w ramach działania 2.1 do roku L.p. Województwo Kwota wypłacona w PLN EFRR w PLN Krajowe w PLN 1 mazowieckie , , ,78 2 małopolskie , , ,58 3 śląskie , , ,66 4 dolnośląskie , , ,26 5 wielkopolskie , , ,71 14

15 Wypłacone dofinansowanie w ramach działania 2.1 do roku L.p. Województwo Kwota wypłacona w PLN EFRR w PLN Krajowe w PLN 6 podkarpackie , , ,89 7 pomorskie , , ,37 8 łódzkie , , ,22 9 lubelskie , , ,39 10 kujawsko-pomorskie , , ,77 11 świętokrzyskie , , ,55 12 zachodniopomorskie , , ,74 13 warmińsko-mazurskie , , ,62 14 podlaskie , , ,37 15 lubuskie , , ,31 16 opolskie , , ,40 Razem , , ,62 Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. Wypłacone dofinansowanie z programu SPOWKP 2.1 w podziale na regiony stan na dzień r. mln PLN 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 9,1 8,8 8,7 5,2 5,1 4,0 3,5 3,3 3,0 2,0 1,0 2,1 1,7 1,5 1,4 0,9 0,9 0,8 0,5 0,3 0,0 mazowieckie małopolskie śląskie dolnośląskie wielkopolskie podkarpackie pomorskie łódzkie lubelskie kujawsko-pomorskie świętokrzyskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie opolskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. Działanie projekty inwestycyjne Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła kontraktowanie projektów inwestycyjnych w ramach Poddziałania W naszym regionie do końca czerwca 2008 roku przedsiębiorcy zawarli 27 umów na łączną kwotę ,10 PLN. Plasuje to nasz region pod względem liczby umów oraz kwoty rekomendowanego wsparcia na 4 miejscu w skali kraju. Średnia na 1 projekt w kujawsko-pomorskim ,08 PLN, w kraju ,95 PLN. W ramach ostatniego programu zweryfikowano 17 wniosków o płatność oraz przeprowadzono 27 wizyt kontrolnych projektów inwestycyjnych. Przedsiębiorcy skorzystali również z 6 szkoleń zorganizowanych przez TARR S.A. 15

16 L.p. SPO WKP 2.2.1Liczba i wartość umów o dofinansowanie wg stanu na dzień r. (z wyłączeniem umów rozwiązanych) Nazwa województwa Liczba zawartych umów o dofinansowanie Łączna kwota dofinansowania podpisanych umów (w PLN) 1 dolnośląskie ,43 2 kujawsko-pomorskie ,10 3 lubelskie ,74 4 lubuskie ,47 5 łódzkie ,76 6 małopolskie ,48 7 mazowieckie ,83 8 opolskie ,03 9 podkarpackie ,15 10 podlaskie ,64 11 pomorskie ,41 12 śląskie ,90 13 świętokrzyskie ,60 14 warmińsko-mazurskie ,04 15 wielkopolskie ,99 16 zachodniopomorskie ,29 Razem ,86 Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. liczba umów wielkopolskie mazowieckie kujawsko-pomorskie podkarpackie zachodniopomorskie opolskie łódzkie lubuskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. Liczba podpisanych umów wg województw SPO WKP dolnośląskie lubelskie śląskie warmińsko-mazurskie małopolskie podlaskie świętokrzyskie 16

17 Wartość podpisanych umów wg województw SPO WKP mln zł wielkopolskie mazowieckie podkarpackie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie lubuskie pomorskie lubelskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. łódzkie małopolskie opolskie podlaskie warmińsko-mazurskie śląskie dolnośląskie świętokrzyskie W ramach Poddziałania w skali kraju wypłacono przedsiębiorcom ponad 153 mln PLN, z czego prawie 92 mln PLN to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 61 mln PLN to środki krajowe. W naszym województwie do końca II kwartału 2008 roku wypłacono przedsiębiorcom łącznie kwotę ,54 PLN. Plasuje to nasz region na 3 miejscu w kraju pod względem wypłaconego dofinansowania. Wypłacone dofinansowanie w ramach Poddziałania do roku L.p. Województwo Kwota wypłacona w PLN EFRR w PLN Krajowe w PLN 1 mazowieckie , , ,58 2 pomorskie , , ,10 3 kujawsko-pomorskie , , ,71 4 wielkopolskie , , ,48 5 opolskie , , ,95 6 lubelskie , , ,20 7 dolnośląskie , , ,00 8 lubuskie , , ,87 9 podkarpackie , , ,67 10 małopolskie , , ,54 11 łódzkie , , ,29 12 zachodniopomorskie , , ,96 13 warmińsko-mazurskie , , ,49 14 podlaskie , , ,00 15 śląskie , ,91 0,00 16 świętokrzyskie ,76 0, ,76 Razem , , ,60 Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. 17

18 Wypłacone dofinansowanie z programu SPOWKP w podziale na regiony stan na dzień r. mln zł 30,0 29,1 25,0 20,6 20,0 18,4 15,0 13,9 10,0 9,8 9,6 9,1 7,4 5,9 5,8 5,8 5,2 5,1 5,0 4,0 2,1 1,4 0,0 mazowieckie pomorskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie opolskie lubelskie dolnośląskie lubuskie podkarpackie małopolskie łódzkie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie śląskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. Działanie 2.3 projekty inwestycyjne Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego podpisali (wyłączając umowy rozwiązane) 218 umów na łączną kwotę ,79 PLN. Średnia na 1 projekt w regionie ,20 PLN, w kraju ,44 PLN. Pod względem liczby umów zajmujemy 6 pozycję w kraju, ich wartość jednak plasuje nas na 3 miejscu w Polsce. W kraju dobiega końca realizacja projektów inwestycyjnych w ramach Działania 2.3. Dwóch przedsiębiorców skorzystało z możliwości wydłużenia terminu realizacji inwestycji i będą kończyć projekty w drugiej połowie bieżącego roku. TARR S.A. obecnie monitoruje i rozlicza te projekty. W ramach obsługi programu zweryfikowano 302 wnioski o płatność oraz przeprowadzono 240 wizyt kontrolnych projektów inwestycyjnych. Do końca II kwartału 2008 roku zorganizowano 25 szkoleń i seminariów dla przedsiębiorców sektora MŚP oraz beneficjentów tego działania. L.p. SPO WKP 2.3 Liczba i wartość umów o dofinansowanie wg stanu na dzień r. (z wyłączeniem umów rozwiązanych) Nazwa województwa Liczba zawartych umów o dofinansowanie Łączna kwota dofinansowania podpisanych umów (w PLN) 1 dolnośląskie ,79 2 kujawsko-pomorskie ,79 3 lubelskie ,28 4 lubuskie ,56 5 łódzkie ,98 6 małopolskie ,36 7 mazowieckie ,70 8 opolskie ,00 9 podkarpackie ,50 10 podlaskie ,09 18

19 L.p. SPO WKP 2.3 Liczba i wartość umów o dofinansowanie wg stanu na dzień r. (z wyłączeniem umów rozwiązanych) Nazwa województwa Liczba zawartych umów o dofinansowanie Łączna kwota dofinansowania podpisanych umów (w PLN) 11 pomorskie ,37 12 śląskie ,56 13 świętokrzyskie ,29 14 warmińsko-mazurskie ,11 15 wielkopolskie ,69 16 zachodniopomorskie ,90 Razem ,97 Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP Liczba podpisanych umów wg województw SPO WKP mazowieckie wielkopolskie śląskie łódzkie małopolskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie pomorskie podkarpackie podlaskie warmińsko-mazurskie lubelskie zachodniopomorskie lubuskie opolskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. Wartość podpisanych umów wg województw SPO WKP 2.3 mln zł 250,00 200,00 224,43 191,04 150,00 148,24 146,42 133,47 126,57 100,00 95,26 80,75 79,12 77,38 72,34 54,60 52,69 44,42 43,44 39,49 50,00 0,00 mazowieckie wielkopolskie kujawsko-pomorskie śląskie małopolskie łódzkie dolnośląskie podkarpackie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubelskie zachodniopomorskie lubuskie świętokrzyskie opolskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. 19

20 W ramach Działania 2.3 w skali kraju wypłacono przedsiębiorcom prawie mln PLN, z czego nieco ponad 920 mln PLN to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 400 mln PLN to środki krajowe. Przedsiębiorcy z naszego województwa otrzymali do końca II kwartału 2008 roku łącznie kwotę ,68 PLN. Plasuje to nasz region na 4 miejscu w kraju pod względem wypłaconego dofinansowania. Wypłacone dofinansowanie w ramach działania 2.3 do roku L.p. Województwo Kwota wypłacona w PLN EFRR w PLN Krajowe w PLN 1 mazowieckie , , ,74 2 wielkopolskie , , ,81 3 śląskie , , ,36 4 kujawsko-pomorskie , , ,54 5 małopolskie , , ,06 6 łódzkie , , ,78 7 dolnośląskie , , ,83 8 podkarpackie , , ,86 9 warmińsko-mazurskie , , ,38 10 podlaskie , , ,95 11 pomorskie , , ,51 12 lubelskie , , ,63 13 zachodniopomorskie , , ,52 14 lubuskie , , ,80 15 świętokrzyskie , , ,24 16 opolskie , , ,01 Razem , , ,02 Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. Wypłacone dofinansowanie z programu SPOWKP 2.3 w podziale na regiony stan na dzień r. mln zł mazowieckie wielkopolskie śląskie kujawsko-pomorskie małopolskie łódzkie dolnośląskie podkarpackie warmińsko-mazurskie podlaskie pomorskie lubelskie zachodniopomorskie lubuskie świętokrzyskie opolskie Źródło: Opracowanie własne RIF na podstawie danych PARP. 20

21 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (RiMSŻ) Stan realizacji działań: 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w Priorytecie II - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.2 Scalanie gruntów W ramach działania 2.2 Scalanie gruntów we wszystkich województwach złożono 46 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ,00 PLN. Pod względem formalnym weryfikację przeszło 46 wniosków na kwotę ,40 PLN pochodzącą z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Do 30 czerwca 2008 r. podpisano 32 umowy o dofinansowanie realizacji projektów, gdzie wkład środków UE wyniósł ,25 PLN. Beneficjenci działania 2.2. Scalanie gruntów złożyli 131 wniosków o płatność na ogólną kwotę ,17 PLN. Według stanu na koniec czerwca 2008 roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała na rzecz beneficjentów płatności w wysokości ,64 PLN (środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Unii Europejskiej), co stanowi 53,66% limitu środków wspólnotowych dla działania 2.2. W ramach działania 2.2 Scalanie gruntów w województwie kujawsko-pomorskim nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym marszałek województwa postanowił zwolnić środki finansowe przydzielone dla województwa kujawskopomorskiego. W wyniku rezygnacji z realizacji projektów w ramach działania 2.2 zarówno przez województwo kujawsko-pomorskie, jak i przez województwie warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie, uwolnione środki zostały alokowane w województwach, w których złożono najwięcej projektów w ramach tego działania (woj. podkarpackie, śląskie, dolnośląskie, lubelskie). 21

22 Stan wykorzystania środków na lata dla Działania 2.2 Scalanie gruntów SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " (stan na 30 czerwca 2008 r.) Wnioski złożone Weryfikacja formalna wniosków Województwo liczba kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % liczba kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % Dolnośląskie , ,00 612, , ,00 612,94 Kujawsko - pomorskie Lubelskie , ,64 Lubuskie , ,39 Łódzkie , ,79 Małopolskie , ,18 Mazowieckie , ,36 Opolskie , ,21 Podkarpackie , ,37 Podlaskie , ,76 Pomorskie , ,70 Śląskie , ,15 Świętokrzyskie , ,59 Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem Działanie , ,40 216, , ,00 212,23 Źródło: Dane udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22

23 Zawarte umowy Wnioski o płatność Województwo liczba kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % liczba projektów liczba złożonych wniosków o płatność kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % Dolnośląskie , ,00 108, , ,20 108,04 Kujawsko - pomorskie - 0,00 0, Lubelskie , ,00 108, ,37 Lubuskie , ,00 110, ,15 Łódzkie , ,00 98, , ,41 27,42 Małopolskie , ,00 110, ,43 Mazowieckie , ,00 92, ,97 Opolskie , ,00 110, ,21 Podkarpackie , ,79 112, ,07 Podlaskie , ,00 104, ,63 Pomorskie , ,00 110, ,45 Śląskie , ,46 111, ,11 Świętokrzyskie , ,00 112, ,37 Warmińsko - mazurskie - 0,00 0, Wielkopolskie - 0,00 0, Zachodniopomorskie - 0,00 0, Razem Działanie , ,25 109, ,39 Źródło: Dane udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23

24 Wnioski o płatność po autoryzacji Zrealizowane płatności Województwo liczba projektów liczba złożonych wniosków o płatność kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % liczba projektów liczba płatności kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % Dolnośląskie , , , ,20 PLN 94,30 Kujawsko - pomorskie Lubelskie , ,27 Lubuskie , ,47 Łódzkie , ,42 Małopolskie , ,22 Mazowieckie , ,50 Opolskie , ,55 Podkarpackie , ,46 Podlaskie , ,63 Pomorskie , ,45 Śląskie , ,37 Świętokrzyskie , ,14 Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem Działanie , ,66 Źródło: Dane udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24

25 Kwota złożonych wniosków o płatność i zrealzowanych płatności w ramach Działania 2.2 Scalanie gruntów , , , , , , , , , ,00 0,00 Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Wnioski o płatność kwota ogółem Wnioski o płatność kwota ogółem Źródło: Stan wykorzystania środków na lata dla poszczególnych działań SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 30 czerwca 2008 r., opracowano przez Wydział Monitorowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25

26 Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. W ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego we wszystkich województwach złożono 3380 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,29 PLN, pod względem formalnym weryfikację przeszło 3059 wniosków na kwotę ,32 PLN z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Do 30 czerwca 2008 r. podpisano 2031 umów o dofinansowanie realizacji projektów, gdzie wkład środków UE wyniósł ,70 PLN. Beneficjenci działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego złożyli 2717 wniosków o płatność na ogólną kwotę ,21 PLN. Według stanu na koniec czerwca 2008 roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała na rzecz beneficjentów płatności w wysokości ,88 PLN (środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Unii Europejskiej), co stanowi 100,85 % limitu środków wspólnotowych dla działania 2.3. W ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, w województwie kujawsko-pomorskim zawarto łącznie 175 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,05 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Wydział Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzi weryfikację wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Do końca czerwca 2008 roku do Wydziału Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęło 199 wniosków o płatność. Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała na rzecz beneficjentów z województwa kujawskopomorskiego płatności w wysokości ,85 PLN (środki Unii Europejskiej). 26

27 Stan wykorzystania środków na lata dla Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich " (stan na 30 czerwca 2008 r.) Wnioski złożone Weryfikacja formalna wniosków Województwo liczba kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % liczba kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % Dolnośląskie , ,70 Kujawsko - pomorskie , ,26 178, ,76 Lubelskie , ,07 Lubuskie , ,59 Łódzkie , ,91 Małopolskie , ,05 Mazowieckie , ,74 Opolskie , ,66 Podkarpackie , ,79 Podlaskie , ,54 Pomorskie , ,85 Śląskie , ,58 Świętokrzyskie , ,34 Warmińsko - mazurskie , ,66 Wielkopolskie , ,20 Zachodniopomorskie , ,06 Razem Działanie , ,75 Źródło: Dane udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27

28 Zawarte umowy Wnioski o płatność Województwo liczba kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % liczba projektów liczba złożonych wniosków o płatność kwota ogółem wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w% Dolnośląskie , ,84 Kujawsko - pomorskie , ,09 Lubelskie , ,23 Lubuskie , ,78 Łódzkie , ,06 Małopolskie , ,83 Mazowieckie , ,18 Opolskie , ,56 Podkarpackie , ,89 Podlaskie , ,17 Pomorskie , ,84 Śląskie , ,52 Świętokrzyskie , ,98 Warmińsko - mazurskie , ,23 Wielkopolskie , ,23 Zachodniopomorskie , ,69 Razem Działanie , ,07 Źródło: Dane udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28

29 Wnioski o płatność po autoryzacji Zrealizowane płatności Województwo Liczba projektów Liczba złożonych wniosków o płatność kwota ogółem w PLN Wkład UE w PLN wykorzystani e limitu w % liczba projektów liczba płatności kwota ogółem w PLN Wkład UE w N Wykorzystanie limitu w % Dolnośląskie , ,23 Kujawsko - pomorskie , ,73 Lubelskie , ,36 Lubuskie , ,16 Łódzkie , ,18 Małopolskie , ,38 Mazowieckie , ,68 Opolskie , ,57 Podkarpackie , ,22 Podlaskie , ,03 Pomorskie , ,14 Śląskie , ,46 Świętokrzyskie , ,35 Warmińsko - mazurskie , , ,58 Wielkopolskie , ,44 Zachodniopomorskie , ,48 Razem Działanie , ,85 Źródło: Dane udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29

30 Kwota złożonych wniosków o płatność i zrealizowanych płatności w ramach Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Wnioski o płatność po autoryzacji kwota ogółem Zrealizowane płatności kwota ogółem Źródło: Stan wykorzystania środków na lata dla poszczególnych działań SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 30 czerwca 2008 r., opracowano przez Wydział Monitorowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30

31 Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. W ramach działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi we wszystkich województwach w kraju oceniono pozytywnie pod względem formalnym 306 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę ,21 PLN (wkład UE). Do 30 czerwca 2008 roku wydano 255 decyzji na kwotę ogółem ,92 PLN, z której ,06 PLN stanowi wkład Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Unii Europejskiej. Beneficjenci działania 2.5 złożyli 546 wniosków o płatność na łączną kwotę ,96 PLN. Według stanu na koniec czerwca 2008 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała 431 zleceń płatności w wysokości ,43 PLN (środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Unii Europejskiej co stanowi tylko 65,58 % limitu środków wspólnotowych dla działania 2.5. Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku, w ramach działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim realizowanych jest 21 projektów na łączną kwotę ,80 PLN pomocy z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Rozliczono 15 projektów na łączną kwotę ,41 PLN. 31

32 Stan wykorzystania środków na lata dla Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" (stan na 30 czerwca 2008 r.) Wnioski złożone Weryfikacja formalna wniosków Województwo liczba kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % liczba kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % Dolnośląskie ,13% ,13 Kujawsko - pomorskie ,64% ,64 Lubelskie ,56% ,56 Lubuskie ,98% ,60 Łódzkie ,23% ,23 Małopolskie ,10% ,20 Mazowieckie ,58% ,58 Opolskie ,52% ,52 Podkarpackie ,01% ,91 Podlaskie ,18% ,18 Pomorskie ,37% ,37 Śląskie ,37% ,06 Świętokrzyskie ,59% ,59 Warmińsko - mazurskie ,21% ,62 Wielkopolskie ,18% ,17 Zachodniopomorskie ,57% ,57 Razem Działanie ,49% ,66 Źródło: Dane udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 32

33 Wydane decyzje Wnioski o płatność Województwo liczba kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % liczba projektów liczba złożonych wniosków o płatność kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % Dolnośląskie , ,04 Kujawsko - pomorskie , ,98 Lubelskie , ,89 Lubuskie , ,31 Łódzkie , ,98 Małopolskie , ,84 Mazowieckie , ,85 Opolskie , ,06 Podkarpackie , ,09 Podlaskie , ,00 Pomorskie , ,10 Śląskie , ,59 Świętokrzyskie , ,98 Warmińsko - mazurskie , ,94 Wielkopolskie , ,98 Zachodniopomorskie , ,55 Razem Działanie , ,24 Źródło: Dane udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 33

34 Wnioski o płatność po autoryzacji Zrealizowane płatności Województwo liczba projektów liczba złożonych wniosków o płatność kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % liczba projektów liczba płatności kwota ogółem w PLN wkład UE w PLN wykorzystanie limitu w % Dolnośląskie , , ,62 Kujawsko - pomorskie , ,84 Lubelskie , ,47 Lubuskie , ,12 Łódzkie , ,28 Małopolskie , ,61 Mazowieckie , ,85 Opolskie , ,07 Podkarpackie , ,42 Podlaskie , ,64 Pomorskie , ,09 Śląskie , ,68 Świętokrzyskie , ,26 Warmińsko - mazurskie , ,23 Wielkopolskie , ,00 Zachodniopomorskie , ,99 Razem Działanie , ,58 Źródło: Dane udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 34

35 Kwota złożonych wniosków o płatność i zrealizowanych płatności według województw w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Wnioski o płatność po autoryzacji kwota ogółem Zrealizowane płatności kwota ogółem Źródło: Stan wykorzystania środków na lata dla poszczególnych działań SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 30 czerwca 2008 r., opracowano przez Wydział Monitorowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35

36 Liczba złożonych wniosków dla Działań wdrażanych przez ARiMR w ramach SPO Restrukturyzacja, narastająco od uruchomienia Programu, w podziale na OR ARiMR Województwo/Działanie Razem OR Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem Działanie * * liczba wniosków dla kraju stanowi sumę liczby wniosków z wszystkich OR oraz liczby wniosków z Działania 3 (wnioski składane w Centrali) Źródło: SIZ FS na podstawie danych z Oddziałów Regionalnych ARiMR Liczba złożonych wniosków dla Działania wdrażanych przez ARiMR w ramach SPO "Restrukturyzacja." narastająco od uruchomienia Programu, w podziale na OR ARiMR Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.5 Działanie 2.1 Działanie 2.4 Działanie 2.6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR OR w Toruniu 36

37 Kwoty wnioskowanej pomocy w ramach SPO Restrukturyzacja, narastająco od uruchomienia Programu, w podziale na OR ARiMR, w tys. PLN Województwo\Działanie Razem OR Dolnośląskie , , ,0 0, , , ,0 Kujawsko pomorskie , , ,8 0, , , ,2 Lubelskie , , ,9 0, , , ,2 Lubuskie , , , , , , ,7 Łódzkie , , ,0 0, , , ,7 Małopolskie , , ,1 0, , , ,7 Mazowieckie , , ,0 0, , , ,2 Opolskie , , , , , , ,9 Podkarpackie , , ,9 0, , , ,2 Podlaskie , , ,7 0, , , ,3 Pomorskie , , ,7 0, , , ,7 Śląskie , , ,4 0, , , ,2 Świętokrzyskie , , ,3 0, , , ,4 Warmińsko - mazurskie , , , , , , ,1 Wielkopolskie , , ,2 0, , , ,9 Zachodniopomorskie , , ,0 0, , , ,8 Razem Działanie , , , , , , , ,1* *kwota wniosków dla kraju stanowi sumę kwot wniosków z poszczególnych OR oraz kwoty wniosków z Działania 3 (wnioski składane w Centrali) Źródło: SIZ FS na podstawie danych z Oddziałów Regionalnych ARiMR ,00 Kwoty wnioskowanej pomocy w ramach SPO "Restrukturyzacja...", narastająco od uruchomienia Programu, w podziale na OR ARiMR, w PLN , , , , , , ,00 0,00 Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.5 Działanie 2.1 Działanie 2.4 Działanie 2.6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR OR w Toruniu 37

38 Liczba zrealizowanych płatności w ramach SPO Restrukturyzacja, narastająco od uruchomienia Programu, wg Oddziałów Regionalnych ARiMR (działania wdrażane przez ARiMR, dane na r.) Województwo\Działanie Razem OR Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem Działanie * * liczba płatności dla kraju stanowi sumę liczby płatności z wszystkich OR oraz liczby płatności z Działania 3 (wnioski składane w Centrali) Źródło: SIZ FS na podstawie danych z DKs ARiMR Liczba zrealizowanych płatności w ramach Spo " Restrukturyzacja...", narastająco od uruchomienia Programu, wg OR ARiMR Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.5 Działanie 2.1 Działanie 2.4 Działanie 2.6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR OR w Toruniu 38

39 Kwota zrealizowanych płatności w ramach SPO Restrukturyzacja, narastająco od uruchomienia Programu, wg Oddziałów Regionalnych ARiMR, w tys. PLN (dane na r.) Województwo\Działanie Razem OR Dolnośląskie , , , , , ,81 Kujawsko pomorskie , , , , , ,20 Lubelskie , , , , , ,86 Lubuskie , , , , , , ,11 Łódzkie , , , , , ,12 Małopolskie , , , , , ,29 Mazowieckie , , , , , ,97 Opolskie , , , , , , ,49 Podkarpackie , , , , , ,02 Podlaskie , , , , , ,70 Pomorskie , , , , , ,22 Śląskie , , , , , ,70 Świętokrzyskie , , , , , ,42 Warmińsko mazurskie , , , , , , ,73 Wielkopolskie , , , , , ,97 Zachodniopomorskie , , , , , ,77 Razem Działanie , , , , , , , ,6* *kwota płatności dla kraju stanowi sumę kwot płatności z poszczególnych OR oraz kwoty płatności z Działania 3 (wnioski składane w Centrali) Źródło: SIZ FS na podstawie danych z DKs ARiMR ,00 Kwota zrealizowanych płatności w ramach SPO " Restrukturyzacja..." narastająco od uruchomienia Programu, wg OR ARiMR , , , , , , ,00 0,00 Dolnośląskie Kujawsko pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.5 Działanie 2.1 Działanie 2.4 Działanie 2.6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR OR w Toruniu 39

40 REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje zadania jako instytucja wdrożeniowa i płatnicza dla środków pomocowych na rzecz wsi i rolnictwa. Funkcje te wykonuje od 1994 roku udzielając pomocy ze środków krajowych, a od 2002 roku również ze środków unijnych. Realizując programy pomocy dla gospodarki żywnościowej i wsi od początku działalności Agencji do dnia r. wypłacono beneficjentom ponad 68,6 mld PLN (Wykres 1), w tym w ramach: Płatności bezpośrednich 29,0 mld PLN Pomocy krajowej 15,1 mld PLN PROW ,7 mld PLN SPO Rolny 5,5 mld PLN Programu SAPARD 4,5 mld PLN PROW ,1 mld PLN SPO Ryby 0,6 mld PLN Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw 0,2 mld PLN Wykres 1. Struktura wydatków obsługiwanych przez ARiMR od początku działalności do dnia r. SPO Rolny 8,0% SPO Ryby 0,9% Program SAPARD 6,6% Pomoc krajowa 22,0% WOROW 0,2% PROW ,7% PROW ,5% Płatności bezpośrednie 42,2% Od momentu uruchomienia realizacji płatności w ramach Programu SAPARD, w łącznej kwocie środków przekazywanych za pośrednictwem ARiMR na rzecz rolnictwa maleje procentowy udział wydatków finansowanych z budżetu krajowego, natomiast rośnie wielkość płatności finansowanych z budżetu unijnego. W okresie styczeń-maj 2008 r. największe kwoty środków pomocowych dla rolnictwa zostały wypłacone przez Agencję w ramach płatności bezpośrednich oraz w ramach PROW W analizowanym okresie ARiMR zrealizowała płatności w łącznej kwocie ponad ,3 mln PLN (Wykres 2), w ramach: 40

41 Płatności bezpośrednich PROW SPO Rolny Pomocy krajowej PROW SPO Ryby Wspólna Organizacja Rynków Owoców i Warzyw 5 777,0 mln PLN, każdy 2 927,2 mln PLN 680,3 mln PLN 352,8 mln PLN 160,8 mln PLN 85,9 mln PLN 52,3 mln PLN Wykres 2. Struktura wydatków obsługiwanych przez ARiMR w okresie styczeń-maj 2008 r. PROW ,2% PROW ,6% Pomoc krajowa 3,5% WOROW 0,5% SPO Rolny 6,8% SPO Ryby 0,9% Płatności bezpośrednie 57,6% Analiza wykorzystania pomocy udzielonej od początku działalności ARiMR do r. w układzie regionalnym wykazała, że największe kwoty płatności zrealizowane zostały dla następujących województw: mazowieckiego 7,4 mld PLN wielkopolskiego 6,6 mld PLN lubelskiego 4,7 mld PLN podlaskiego 4,1 mld PLN kujawsko-pomorskiego 4,0 mld PLN 41

42 Wykorzystanie pomocy w poszczególnych województwach Pomorskie Warmińsko-mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-pomorskie Mazowieckie Lubuskie Wielkopolskie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Śląskie Świętokrzyskie Kwota wyplaconych srodkow (w mld zl) Małopolskie Podkarpackie 4,1 do 7,4 (4) 3,4 do 4,1 (3) 2,8 do 3,4 (1) 2,1 do 2,8 (4) 1,3 do 2,1 (4) Stosunek kwoty udzielonej pomocy do liczby gospodarstw (podanej przez GUS oraz liczby podmiotów wpisanych do ewidencji producentów) wskazuje iż, największe wskaźniki osiągnęły województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie. Wysokość pomocy w przeliczeniu na gospodarstwo rolne 67,1 48,9 Zachodniopomorskie 53,8 46 Pomorskie 60,2 52,8 Warmińsko-mazurskie 45,6 39,5 Kujawsko-pomorskie 39 36,6 Podlaskie 28,7 44,7 Lubuskie 43,1 37,1 Wielkopolskie 26,2 23,5 Mazowieckie 22,4 20,5 19,9 16,8 Łódzkie Lubelskie Wielkosc wyplaconej pomocy (w tys. zl) 68 31,7 23,2 Dolnośląskie 25,3 37,6 Opolskie 7,4 16,6 Śląskie 16,6 15,5 Świętokrzyskie 11,2 7,4 11 Podkarpackie 6,8 Małopolskie Pomoc w przeliczeniu na 1 podmiot EP Pomoc w przeliczeniu na 1 gospodarstwo (GUS) 42

43 Realizacja wybranych form pomocy (płatności) w układzie wojewódzkim, przypadającej na: - 1 ha użytków rolnych, - 1 podmiot zarejestrowany w ewidencji producentów, - 1 gospodarstwo rolne, Płatności bezpośrednie Według stanu na r. w ewidencji producentów zarejestrowanych było podmiotów. Wypłatę należności z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych ARiMR rozpoczęła 18 października 2004 r. Do 31 maja 2008 r. z tytułu płatności obszarowych (JPO i UPO) wypłacono ogółem kwotę ,4 tys. PLN, w tym: Wyszczególnienie Kampania 2004 Kampania 2005 Kampania 2006 Kampania 2007 Razem kampanie Jednolite płatności obszarowe , , , , ,4 Uzupełniające płatności obszarowe inne rośliny Uzupełniające płatności obszarowe - chmiel Uzupełniające płatności obszarowe płatności zwierzęce Uzupełniające płatności obszarowe płatności energetyczne Uzupełniające płatności obszarowe płatność cukrowa , , , , , , , , ,2 x x x , ,3 x x x 8 404, ,9 x x Razem , , , , ,4 Źródło: ARiMR OR w Toruniu (dane w tys. PLN.) Kampania 2008 Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2008 upłynął 15 maja 2008 r. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2008 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Do 31 maja 2008 r. złożono wniosków o przyznanie płatności obszarowych w ramach kampanii 2008 roku. W tym czasie do obsługi tych wniosków zaangażowanych było pracowników. 43

44 Dopłaty do upraw roślin energetycznych Do 31 maja 2008 r. Agencja zrealizowała dopłaty z tytułu prowadzenia plantacji wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne w kwocie 2 476,3 tys. PLN. Kwota wypłacona Powierzchnia, do której Wyszczególnienie Liczba wniosków (tys. PLN) przyznano dopłatę Kampania , ,6 Kampania , ,6 Oddzielna płatność z tytułu cukru Do 31 maja 2008 r. Agencja wypłaciła plantatorom buraków cukrowych (w ramach wniosków złożonych na rok 2006) płatności w wysokości ,3 tys. PLN. Wydanych zostało decyzji o przyznaniu płatności z tytułu cukru. Podpisane umowy dotyczyły ,7 tys. ton buraków cukrowych. Od 2007 r. wnioski o dopłaty do upraw roślin energetycznych oraz o płatność cukrową składa się na wypełnionym formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja danego roku w ramach płatności bezpośrednich. Działalność Biura Kontroli na Miejscu OR Lp. Rodzaj zrealizowanych kontroli na r. 1 Kontrole interwencyjne siedzib stad 7 2 Kontrola na polecenie Dyrektora OR 80 3 Kontrole obszarowe - sprawdzające 1 4 Kontrole obszarowe - rozproszone 13 5 Kontrole obszarowe - podstawowe 35 6 SPO - Ułatwienie startu młodym rolnikom SPO - inwestycje w gospodarstwach rolnych SPO - poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych SPO - różnicowanie działalności zbliżonej do rolnictwa SPO rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej SPO - rybołówstwo i przetwórstwo ryb 5 12 SPO pomoc techniczna 1 13 PROW - renty strukturalne PROW - programy rolnośrodowiskowe 6 15 PROW - zalesienie PROW - grupy producentów PROW gospodarstwa niskotowarowe 0 18 PROW dostosowanie do standardów UE PROW - ONW 0 20 Wsparcie z tytułu wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Skup i przetwórstwo owoców miękkich PROW RAZEM Źródło: ARiMR OR w Toruniu 44

45 Informacja o naborze wniosków na renty strukturalne w 2008 roku na dzień 7 lipca 2008r. W ciągu pięciu dni rolnicy złożyli 7109 wniosków o przyznanie rent strukturalnych Od 30 czerwca 2008 r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie rent strukturalnych. Do 4 lipca br. do godz biura powiatowe ARiMR przyjęły w skali kraju 7109 wniosków od rolników ubiegających się o renty strukturalne. Jest to już drugi nabór wniosków o przyznanie rent strukturalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim 1157 i lubelskim 777, a najmniej w województwie lubuskim 68. Zgodnie z przepisami znowelizowanego Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w 2008 r. termin składania wniosków o przyznanie rent strukturalnych upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację, że złożonych zostało 7200 wniosków. Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu udostępnionym przez ARiMR, w biurze powiatowym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Liczba wniosków złożonych o renty strukturalne w poszczególnych województwach r. godz Lp. Województwo Liczba złożonych wniosków 1 Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie 68 5 Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 197 Razem 7109 Źródło: ARiMR OR w Toruniu 45

46 Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który: 1. ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty; 2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w okresie ostatnich 10 lat podlegał przez co najmniej 5 lat ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników; 3. przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej: - 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo - 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach; 4. został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 5. w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną: - podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, - nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników; 6. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY KRAJOWEJ Pomoc finansowa ze środków krajowych udzielana jest przez ARiMR na warunkach dostosowanych do przepisów Unii Europejskiej. Reguluje to przyjęte przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2007 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz., 514). W/w. rozporządzenie daje podstawę do udzielania przez ARiMR ze środków krajowych pomocy finansowej na: realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej lub przetwórstwie produktów rolnych, wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub usuwisk ziemi, kształcenie mieszkańców wsi w szkołach wyższych, poprzez udzielanie poręczeń kredytów studenckich, zbiór, transport i utylizację padłych zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy, świnie lub konie). ARiMR podpisała umowy na dopłaty do oprocentowania kredytów z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A., Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A., ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem BPH S.A., BZ WBK S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 46

47 Ponadto Agencja realizuje zobowiązania z tytułu umów zawartych do r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 1, poz. 82 z późn. zm.). Preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe1 W kwietniu 2008 r. banki udzieliły kredyty preferencyjne na łączną kwotę ,07 tys. PLN, z tego:! kredytów inwestycyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania na kwotę ,76 tys. PLN,! kredytów klęskowych na kwotę ,32 tys. PLN. W sumie od do r. udzielono kredyty preferencyjne na łączną kwotę ,99 tys. PLN. z tego:! kredytów inwestycyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania na kwotę ,15 tys. PLN,! kredytów klęskowych na kwotę ,84 tys. PLN. W kwietniu 2008 r. Agencja przekazała bankom kwotę ,39 tys. PLN na dopłaty do kredytów preferencyjnych, w tym kwotę ,41 tys. PLN w ramach kredytów inwestycyjnych oraz kwotę ,98 tys. PLN. na dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych. W sumie w okresie styczeń-kwiecień 2008 r. Agencja przekazała bankom kwotę ,2 tys. PLN na dopłaty do kredytów preferencyjnych w tym kwotę ,24 tys. PLN w ramach kredytów inwestycyjnych oraz kwotę ,97 tys. PLN. na dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych. Zrealizowana pomoc ogółem Bieżąca realizacja pomocy wypłacone środki (w tys. PLN) Forma pomocy Realizacja od początku uruchomienia danej formy pomocy Realizacja w 2007 roku Realizacja w okresie I-V 2008 r. Realizacja w maju 2008 r. Płatności bezpośrednie (JPO, UPO, cukrowe, , , , ,93 energetyczne) PROW (w tym ONW) , , , ,73 PROW , , , ,84 Pomoc krajowa* , , , ,3 Fundusze Strukturalne (SPO Rolny - realizowane , , , ,83 przez ARiMR ) Pomoc techniczna (SPO Rolny) , , , ,92 Fundusze Strukturalne (SPO Rolny , , , ,86 1 Z uwagi na przekazywanie danych do ARiMR przez Banki do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, w opracowaniu zestawiono dane na 31kwietnia 2008 r. 47

48 Forma pomocy realizowane przez FAPA oraz Urzędy Marszałkowskie) Fundusze Strukturalne (SPO Rybny) Realizacja od początku uruchomienia danej formy pomocy Realizacja w 2007 roku Realizacja w okresie I-V 2008 r. Realizacja w maju 2008 r , , , ,19 Owoce i warzywa , , ,39 54,43 Program SAPARD ,30 x 0,00 0,00 * dane w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów dotyczą okresu do r. Wykorzystanie limitów (zestawienie planów (limitów) i zrealizowanych płatności) Forma pomocy Planowane kwoty (tys. PLN) Realizacja Narastająco (w tys.pln) % realizacji planu/limitu (narastająco) Fundusze Strukturalne SPO Rolny** ,33% SPO Rybny ,03% ** w SPO Rolnym uwzględniono limit i płatności tylko dla działań wdrażanych przez ARiMR oraz Pomoc techniczna Źródło: ARiMR OR w Toruniu 48

49 Realizacja wybranych form pomocy (płatności)* w układzie wojewódzkim (wg stanu na dzień r.), przypadającej na: - 1 ha użytków rolnych, - 1 podmiot zarejestrowany w ewidencji producentów, - 1 gospodarstwo rolne. dane w PLN Województwo Dopłaty bezpośrednie** PROW (w tym ONW) SPO SAPARD PROW (w tym ONW) RAZEM Pomoc w przelicz eniu na 1ha UR Pomoc w przeliczeniu na 1 podmiot zarejestrowa ny w EP Pomoc w przeliczeniu na 1 gospodarstwo (dane GUS) Dolnośląskie , , , , , , , , ,8 Kujawsko-pomorskie , , , , , , , , ,8 Lubelskie , , , , , , , , ,6 Lubuskie , , , , , , , , ,5 Łódzkie , , , , , , , , ,3 Małopolskie , , , , , , , , ,0 Mazowieckie , , , , , , , , ,8 Opolskie , , , , , , , , ,6 Podkarpackie , , , , , , , , ,1 Podlaskie , , , , , , , , ,3 Pomorskie , , , , , , , , ,3 Śląskie , , , , , , , , ,6 Świętokrzyskie , , , , , , , , ,1 Warmińsko-mazurskie , , , , , , , , ,9 Wielkopolskie , , , , , , , , ,2 Zachodniopomorskie , , , , , , , , ,1 Razem , , , , , , , , ,9 *) Ze względu na brak ewidencji realizacji płatności w układzie wojewódzkim pominięto wydatki realizowane w ramach pomocy krajowej oraz płatności rozliczane w centrali ARiMR **) Uwzględnia: JPO, UPO, energetyczne, cukrowe, owoce i warzywa *) Ze względu na brak ewidencji realizacji płatności w układzie wojewódzkim pominięto wydatki realizowane w ramach pomocy krajowej oraz płatności rozliczane w centrali ARiMR**) Uwzględnia: JPO, UPO, energetyczne, cukrowe, owoce i warzywa

50 Identyfikacja i rejestracja zwierząt (IRZ) stan na r. Wyszczególnienie bydło owce kozy świnie Liczba wszystkich siedzib stad zarejestrowanych w CBD - stan od początku działania systemu Liczba zwierząt zarejestrowanych w CBD - stan od początku działania systemu Liczba zgłoszeń zwierzęcych wprowadzonych do CBD od początku działania systemu Liczba zgłoszeń zwierzęcych wprowadzonych w ciągu miesiąca - maj Źródło: Departament Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt ARiMR Liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności obszarowych* w ramach kampanii 2004, 2005, 2006, 2007roku Województwo Liczba wniosków złożonych w 2004 r. Liczba wniosków złożonych w 2005 r. Liczba wniosków złożonych w 2006 r. Liczba wniosków złożonych w 2007 r. zmiana 2005/2004 % zmiana 2006/2005 % zmiana 2007/2006 % Dolnośląskie ,82-1,64% -1,88 Kujawsko-pomorskie ,28-1,00% -1,25 Lubelskie ,30-0,42% -0,47 Lubuskie ,77-0,64% -1,01 Łódzkie ,28-1,03% -1,13 Małopolskie ,31-1,77% -1,70 Mazowieckie ,50-0,83% -0,81 Opolskie ,04-2,26% -1,81 Podkarpackie ,25-1,07% -1,49 Podlaskie ,98-0,46% -0,86 Pomorskie ,03-0,98% -0,78 Śląskie ,03-2,15% -1,86 Świętokrzyskie ,54-1,27% -1,10 Warmińsko-mazurskie ,32 0,08% -0,59 Wielkopolskie ,81-0,76% -0,73 Zachodniopomorskie ,96-1,10% -1,23 Razem ,95-1,01% -1,09 *nie uwzględnia wniosków wycofanych oraz ewentualnych korekt Źródło: Sprawozdania z działalności ARiMR w 2004, 2005, 2006, 2007 r. Liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności obszarowych oraz liczba pracowników zaangażowanych w obsługę wniosków w ramach kampanii 2008 roku Województwo Liczba złożonych wniosków Liczba pracowników zaangażowanych w obsługę wniosków Obciążenie terenowych jednostek organizacyjnych* Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie

51 Województwo Liczba złożonych wniosków Liczba pracowników zaangażowanych w obsługę wniosków Obciążenie terenowych jednostek organizacyjnych* Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem Źródło: Raport z OR wg stanu na dzień r. * Obciążenie terenowych jednostek organizacyjnych określono poprzez stosunek ilości PLNożonych wniosków do liczby pracowników zaangażowanych w ich obsługę. Powierzchnia deklarowana w ramach wniosków obszarowych zarejestrowanych w bazie ZSZiK* dla kampanii 2004, 2005, 2006, 2007 [ha] Województwo Powierzchnia w 2004 roku Powierzchnia w 2005 roku Powierzchnia w 2006 roku Powierzchnia w 2007 roku zmiana 2005/2004 % zmiana 2006/2005 % zmiana 2007/2006 % Dolnośląskie , , , ,40 2,39% -0,80% 1,07% Kujawsko-pomorskie , , , ,38 1,16% 0,72% -0,49% Lubelskie , , , ,03 5,38% 0,69% 0,86% Lubuskie , , , ,66 7,85% 0,65% 2,50% Łódzkie , , , ,43 4,49% -0,24% 0,13% Małopolskie , , , ,92 8,16% -0,97% -0,29% Mazowieckie , , , ,36 4,88% 0,07% 1,03% Opolskie , , , ,90 0,45% 0,21% 0,31% Podkarpackie , , , ,84 10,89% -0,67% 1,19% Podlaskie , , , ,84 4,03% -0,47% 0,62% Pomorskie , , , ,76 2,67% -0,11% -0,45% Śląskie , , , ,31 7,04% -0,49% 1,35% Świętokrzyskie , , , ,29 5,62% -0,05% -0,23% Warmińsko-mazurskie , , , ,32 2,80% 0,17% -0,60% Wielkopolskie , , , ,18 2,01% 0,05% 0,23% Zachodniopomorskie , , , ,59 3,51% 0,18% 2,13% Razem , , , ,21 4,04% 0,00% 0,53% *nie uwzględnia wniosków wycofanych oraz ewentualnych korekt Źródło: Sprawozdania z działalności ARiMR w 2004, 2005, 2006, 2007 r. Płatności uzupełniające Liczba wniosków dotyczących Uzupełniających Płatności Obszarowych*, wg województw Województwo Liczba wniosków złożonych w 2004 r. Liczba wniosków złożonych w 2005 r. Liczba wniosków złożonych w 2006 r. Liczba wniosków złożonych w 2007 r. zmiana 2005/2004 % zmiana 2006/2005 % zmiana 2007/2006 % Dolnośląskie ,26-1,99-15,12 Kujawsko-pomorskie ,59-1,26-5,72 Lubelskie ,38-0,81-4,15 Lubuskie ,81-0,73-16,22 Łódzkie ,57-1,42-6,05 Małopolskie ,44-2,04-18,03 Mazowieckie ,74-1,18-11,27 Opolskie ,06-2,39-5,76 Podkarpackie ,30-1,23-12,72 Podlaskie ,05-0,58-7,85 Pomorskie ,75-1,03-11,05 Śląskie ,26-2,43-15,10 Świętokrzyskie ,95-1,74-9,85 Warmińsko-mazurskie ,58 0,02-18,43 Wielkopolskie ,07-0,89-4,47 Zachodniopomorskie ,79-1,38-16,17 Razem ,19-1,29-10,13 *nie uwzględnia wniosków umorzonych Źródło: Sprawozdania z działalności ARiMR w 2004, 2005, 2006, 2007 r. 51

52 Kwota zrealizowanych płatności w ramach płatności obszarowych narastająco do r. [PLN] Województwo Jednolite płatności obszarowe Uzupełniające płatności obszarowe - Inne Rośliny Uzupełniające płatności obszarowe - Chmiel Kampania 2004 Kampania 2005 Kampania 2006 Kampania 2004 Kampania 2005 Kampania 2006 Kampania 2004 Kampania 2005 Kampania 2006 Dolnośląskie , , , , , , , , ,53 Kujawsko-pomorskie , , , , , , , , ,28 Lubelskie , , , , , , , , ,78 Lubuskie , , , , , , , , ,50 Łódzkie , , , , , , , , ,65 Małopolskie , , , , , ,48 0,00 Mazowieckie , , , , , , , , ,22 Opolskie , , , , , , , , ,83 Podkarpackie , , , , , , , , ,79 Podlaskie , , , , , ,53 0,00 Pomorskie , , , , , ,31 0,00 Śląskie , , , , , , , , ,16 Świętokrzyskie , , , , , , , , ,59 Warmińsko-mazurskie , , , , , ,44 0,00 Wielkopolskie , , , , , , , , ,63 Zachodniopomorskie , , , , , , , ,64 0,00 Razem , , , , , , , , ,96 Źródło: ARiMR OR w Toruniu 52

53 Województwo Jednolite płatności obszarowe Uzupełniające płatności obszarowe Inne Rośliny Uzupełniające płatności obszarowe - Chmiel Uzupełniające płatności obszarowe płatności zwierzęce Uzupełniające płatności obszarowe rośliny energetyczne Oddzielna płatność z tytułu cukru Kampania 2007 Kampania 2007 Kampania 2007 Kampania 2007 Kampania 2007 Kampania 2007 Dolnośląskie , , , , , ,55 Kujawsko-pomorskie , , , , , ,61 Lubelskie , , , , , ,31 Lubuskie , , , , , ,96 Łódzkie , ,14 0, , , ,59 Małopolskie , ,07 0, , , ,05 Mazowieckie , , , , , ,24 Opolskie , , , , , ,05 Podkarpackie , , , , , ,95 Podlaskie , ,10 0, , , ,40 Pomorskie , ,16 0, , , ,75 Śląskie , ,36 0, , , ,52 Świętokrzyskie , , , , , ,57 Warmińsko-mazurskie , , , , , ,69 Wielkopolskie , , , , , ,46 Zachodniopomorskie , ,68 0, , , ,55 Razem , , , , , ,25 Źródło: Departament Księgowości ARiMR PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W ramach PROW obsługiwanych jest 8 działań, na które przeznaczone jest mln euro. Dodatkowo część środków finansowych PROW (802 mln euro) przeznaczono na uzupełnienie płatności bezpośrednich oraz sfinansowanie niektórych działań Programu SAPARD. Łączna kwota środków dostępnych w ramach PROW wynosi mln euro.

54 Realizację PROW wg stanu na r. przedstawia Wykres 4. Wykres 4. Struktura płatności zrealizowanych w ramach PROW , wg stanu na dzień r. (podział wg działań) Zalesianie gruntów rolnych 3,4% Dostosowanie gosp. do UE 22,5% Pozostałe (grupy producentów rolnych, pomoc techniczna) 0,3% Renty strukturalne 19,4% KPR 7,6% ONW 34,5% Wspieranie gosp. niskotowarowych 12,2% Do końca maja 2008 r. największe kwoty pomocy w ramach PROW zrealizowane zostały na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 34,5%, dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej 22,5%, na wypłaty rent strukturalnych 19,4% oraz wspieranie gospodarstw niskotowarowych 12,2%. Renty strukturalne (Data uruchomienia r.) Według stanu na 31 maja 2008 r., w ramach Działania Renty strukturalne : zarejestrowano wniosków, rozpatrywano wniosków, wydano decyzji przyznających pomoc, zrealizowano płatności na łączną kwotę ,3 tys. PLN. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych (Data uruchomienia r.) Według stanu na 31 maja 2008 r. w ramach Wspierania gospodarstw niskotowarowych zarejestrowano w systemie informatycznym spraw i wydano decyzji przyznających pomoc oraz zrealizowano płatności na łączną kwotę tys. PLN. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (Data uruchomienia r.) Do 31 maja 2008 r. w ramach ONW dokonano wypłat na łączną kwotę ,3 tys. PLN. 54

55 Wyszczególnienie Kampania 2004 Kampania 2005 Kampania 2006 Razem kampanie Liczba wniosków X Powierzchnia deklarowana (ha) , , ,6 X Liczba wydanych decyzji X Kwota zrealizowanych płatności (tys. PLN) , , , ,3 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (Krajowy Program Rolnośrodowiskowy KPR) (Data uruchomienia r.) Do 31 maja 2008 r. w ramach przedsięwzięć rolnośrodowiskowych: rozpatrywano wniosków, wydano decyzji przyznających wsparcie, zrealizowano płatności na łączną kwotę ,8 tys. PLN. Zalesianie gruntów rolnych (Data uruchomienia r.) Do 31 maja 2008 r. w ramach programu zalesień gruntów rolnych zrealizowano płatności na łączną kwotę ,2 tys. PLN. Wyszczególnienie Kampania 2004 Kampania 2005 Kampania 2006 Wnioski kontynuacyjne w 2007 r. Liczba wniosków x Liczba wydanych decyzji x Kwota zrealizowanych płatności (tys. PLN) Razem , , , , ,2 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej (Data uruchomienia r.) Do 31 maja 2008 r. zarejestrowano spraw, wydano decyzji przyznających płatność i zrealizowano płatności w kwocie ,2 tys. PLN Grupy producentów rolnych (Data uruchomienia r.) Do 31 maja 2008 r. grupy producentów rolnych wpisane do rejestru złożyły łącznie 103 wnioski o pomoc oraz 180 wniosków o płatność, wydano 166 decyzje o przyznaniu płatności oraz zrealizowano płatności na kwotę ,9 tys. PLN. Pomoc techniczna (Data uruchomienia r.) W ramach tego działania wg stanu na 31 maja 2008 r.:! liczba rozpatrywanych wniosków o udzielenie pomocy technicznej - 108! kwota rozpatrywanych wniosków o udzielenie pomocy technicznej ,5 tys. PLN! liczba podpisanych umów o udzielenie pomocy technicznej

56 ! kwota podpisanych umów o udzielenie pomocy technicznej ,3 tys. PLN! kwota zrealizowanych płatności wynikająca ze złożonych wniosków o wypłatę i zaliczkę ,0 tys. PLN Pomoc finansowa w ramach Wspólnej Organizacji Rynków Owoców i Warzyw Rynek owoców i warzyw świeżych Wg stanu na 31 maja 2008 r.:! status uznanej organizacji producentów posiadało 6 producentów owoców i warzyw,! status wstępnie uznanej grupy producentów otrzymało 85 grup producentów owoców i warzyw,! w Oddziałach Regionalnych ARiMR złożono 34 wnioski o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego, wydano 32 decyzje przyznające płatność i zrealizowano płatności na łączną kwotę 2 634,9 tys. PLN,! zarejestrowano 279 wniosków o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz wydano 217 decyzji i zrealizowano płatności na łączną kwotę tys. PLN. Rynek owoców i warzyw przetworzonych W 2004 r. Polsce został przyznany limit pomidorów do przetwórstwa w wysokości ton rocznie. W roku gospodarczym 2004/2005 zarejestrowano 21 wniosków o pomoc finansową z tytułu dostarczenia pomidorów do przetwórstwa. W ramach płatności za rok gospodarczy 2004/2005 wypłacono łącznie ,1 tys. PLN. W roku gospodarczym 2005/2006 zarejestrowano 25 wniosków o przyznanie pomocy i wypłacono ,2 tys. PLN. W roku gospodarczym 2006/2007 zarejestrowano 26 wniosków o przyznanie pomocy oraz zrealizowano płatności na kwotę ,0 tys. PLN. W roku gospodarczym 2007/2008 zarejestrowano 28 wniosków o przyznanie pomocy, wydano 28 decyzji przyznających pomoc oraz wypłacono ,9 tys. PLN. Wdrażanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich W dniu 24 lipca 2007 r. podczas posiedzenia Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich został przyjęty PROW Nowy PROW określa zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania, tj. w latach Finansowany jest zarówno ze środków unijnych, jak i z krajowego budżetu. Alokacja środków w ramach PROW wynosi ponad 17,2 mld euro, z tego 13,2 mld euro pochodzi z budżetu Wspólnoty Europejskiej. Wkład polskich środków publicznych wynosi 4 mld euro. W ramach PROW dotychczas uruchomione zostały następujące działania: Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (Data uruchomienia r.) 56

57 Kampania 2007 W ramach kampanii 2007 z tytułu ONW złożono wniosków. Według stanu na 31 maja br., wydano decyzje przyznające płatność oraz wypłacono tys. PLN. Kampania 2008 Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2008 upłynął 15 maja 2008 r. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2008 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Do 31 maja 2008 r. do biur powiatowych ARiMR wpłynęło wniosków. W tym czasie do obsługi wniosków zaangażowanych było pracowników. Renty strukturalne (Data uruchomienia r.) W 2007 r. ostatnim dniem składania wniosków był 20 sierpnia. Według stanu na 31 maja br. złożono wnioski o przyznanie renty strukturalnej na kwotę 8 084,7 tys. PLN. Średnia wysokość wnioskowanej renty miesięcznej wynosi ok. 910 PLN. Do r. Agencja zrealizowała płatności w ramach PROW w wysokości ,4 tys. PLN w tym z tytułu zobowiązań z lat w wysokości ,7 tys. PLN oraz z tytułu nowych zobowiązań tj. wniosków o przyznanie rent strukturalnych złożonych w 2007 r ,7 tys. PLN. Grupy producentów rolnych (Data uruchomienia r.) Do r. wnioski złożyło 112 grup producentów rolnych. Wnioskowana kwota pomocy wyniosła ,2 tys. PLN. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (Okres składania wniosków: r r.) Działanie wdrażane jest w dwóch schematach: Schemat I - Zalesianie gruntów rolnych, gdzie pomoc obejmuje zakładanie upraw leśnych na gruntach użytkowanych rolniczo, Schemat II Zalesianie gruntów innych niż rolne, gdzie pomoc będzie można uzyskać od 2008 roku na zalesienie dwóch rodzajów gruntów odłogowanych: o z sukcesją naturalną drzew gatunków rodzimych, jeżeli grunty te spełniają wymagane warunki, o wymagających ochrony z uwagi na funkcje wodochronne albo glebochronne. Według stanu na r. złożono ogółem wniosków. Wnioskowana kwota pomocy wyniosła ,2 tys. PLN. Modernizacja gospodarstw rolnych (Okres składania wniosków: r r.) Według stanu na r. złożono wniosków o wsparcie modernizacji gospodarstwa na kwotę ,9 tys. PLN. Do końca maja 2008 r. wstępnie zweryfikowano wnioski oraz podpisano 133 umowy. W minionym miesiącu obsługą wniosków zajmowało się 284 pracowników. 57

58 Ułatwianie startu młodym rolnikom (Data uruchomienia r.) Do r. złożono wniosków na kwotę tys. PLN. W tym czasie do obsługi wniosków zaangażowanych było 226 pracowników. Szczegółowe dane na temat obciążenia poszczególnych oddziałów regionalnych zamieszczone są w tabeli nr Program rolnośrodowiskowy (Data uruchomienia r.) Nabór wniosków w ramach ww. działania został zamknięty 15 maja 2008 r. Wg danych na r. wpłynęło wniosków na kwotę ,9 tys. PLN. W tym czasie do obsługi wniosków zaangażowanych było 485 pracowników. Ponadto w ramach Działania Agencja realizuje płatności z tytułu zobowiązań z lat Do r. wypłacono ,7 tys. PLN. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (Data uruchomienia r.) Nabór wniosków w ramach ww. działania został zamknięty 9 maja 2008 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ostatnim dniem przyjmowania wniosków jest następny dzień po dniu, w którym roczny limit środków przewidziany na działanie zostanie wyczerpany w ponad 120%. Wg danych na r. wpłynęło 817 wniosków na kwotę ,7 tys. PLN. Ponadto ze środków PROW wypłacono 568 mln PLN z tytułu zobowiązań w ramach działania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Do końca maja 2008 r. największe kwoty pomocy w ramach PROW zrealizowane zostały na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 40,4% oraz wspieranie działań rolnośrodowiskowych 21,7%. 58

59 Wykres 3. Struktura płatności zrealizowanych w ramach PROW , wg stanu na dzień r. (podział wg działań) Wspieranie gospodarstw niskotowarowych PROW ,6% Renty strukturalne 19,3% Program rolnośrodowiskowy 21,7% ONW 40,4% Obsługa wniosków z tytułu ONW (kampanii 2007) w ramach PROW , wg województw na dzień r. Województwo Liczba złożonych wniosków ONW Liczba wydanych decyzji do spraw ONW Kwota zrealizowanych płatności (w PLN) Dolnośląskie ,79 Kujawsko Pomorskie ,90 Lubelskie ,94 Lubuskie ,18 Łódzkie ,30 Małopolskie ,86 Mazowieckie ,79 Opolskie ,40 Podkarpackie ,72 Podlaskie ,76 Pomorskie ,57 Śląskie ,60 Świętokrzyskie ,97 Warmińsko mazurskie ,99 Wielkopolskie ,78 Zachodniopomorskie ,14 Razem ,69 Źródło: Departament Analiz i Sprawozdawczości 59

60 Liczba złożonych wniosków z tytułu ONW oraz liczba pracowników zaangażowanych w obsługę wniosków w ramach kampanii 2008 roku Województwo Liczba złożonych wniosków Liczba pracowników zaangażowanych w obsługę wniosków Obciążenie terenowych jednostek organizacyjnych* Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Razem Źródło: Raport z OR wg stanu na dzień r. * Obciążenie terenowych jednostek organizacyjnych określono poprzez stosunek ilości złożonych wniosków do liczby pracowników zaangażowanych w ich obsługę. Obsługa wniosków o przyznanie rent strukturalnych złożonych w ramach PROW (wg stanu na dzień r.) Województwo Liczba spraw rozpatrywanych Wnioskowana kwota miesięcznej pomocy (w PLN) Liczba Kwota zrealizowanych płatności (w PLN) wydanych decyzji dla wniosków 2007 zobowiązania Dolnośląskie , , ,16 Kujawsko Pomorskie , , ,03 Lubelskie , , ,65 Lubuskie , , ,48 Łódzkie , , ,03 Małopolskie , , ,86 Mazowieckie , , ,63 Opolskie , , ,59 Podkarpackie , , ,69 Podlaskie , , ,36 Pomorskie , , ,26 Śląskie , , ,04 Świętokrzyskie , , ,17 Warmińsko mazurskie , , ,81 Wielkopolskie , , ,97 Zachodniopomorskie , , ,79 Razem , , ,52 Źródło: Departament Analiz i Sprawozdawczości 60

61 Liczba złożonych wniosków oraz kwota wnioskowanej pomocy w ramach Działania Grupy producentów rolnych PROW (stan na r.) Województwo Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota pomocy (PLN) Dolnośląskie ,00 Kujawsko-Pomorskie ,21 Lubelskie ,00 Lubuskie ,00 Łódzkie ,00 Małopolskie ,00 Mazowieckie ,60 Opolskie ,71 Podkarpackie ,00 Podlaskie 0 0,00 Pomorskie ,84 Śląskie ,25 Świętokrzyskie 0 0,00 Warmińsko-Mazurskie ,15 Wielkopolskie ,53 Zachodniopomorskie ,13 RAZEM ,40 Źródło: Departament Analiz i Sprawozdawczości ARiMR Liczba złożonych wniosków w ramach Działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW (stan na r.) Województwo Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota pomocy (PLN) Dolnośląski e ,58 Kujawsko-Pomorskie ,20 Lubelskie ,90 Lubuskie ,00 Łódzkie ,20 Małopolskie ,63 Mazowieckie ,30 Opolskie ,40 Podkarpackie ,10 Podlaskie ,40 Pomorskie ,05 Śląskie ,50 Świętokrzyskie ,90 Warmińsko-Mazurskie ,38 Wielkopolskie ,90 Zachodniopomorskie ,50 RAZEM ,93 Źródło: Departament Analiz i Sprawozdawczości 61

62 Liczba złożonych wniosków w ramach Działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW (stan na r.) Województwo Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota pomocy (PLN) Liczba wniosków po wstępnej weryfikacji Wnioskowana kwota po wstępnej weryfikacji (PLN) Liczba umów / decyzji Kwota umów / decyzji (PLN) Liczba pracowników zaangażowanych w obsługę wniosków Obciążenie terenowych jednostek organizacyjnych * Dolnośląskie , ,79 0 0, ,3 Kujawsko-Pomorskie , , , ,7 Lubelskie , , , ,8 Lubuskie , ,73 0 0, ,2 Łódzkie , ,61 0 0, ,9 Małopolskie , ,08 0 0,00 0 0,0 Mazowieckie , , , ,8 Opolskie , ,12 0 0, ,4 Podkarpackie , ,26 0 0, ,4 Podlaskie , ,37 0 0, ,5 Pomorskie , ,53 0 0, ,7 Śląskie , , , ,3 Świętokrzyskie , ,70 0 0, ,5 Warmińsko-Mazurskie , ,50 0 0, ,9 Wielkopolskie , , , ,9 Zachodniopomorskie , , , ,4 RAZEM , , , ,8 Źródło: Departament Analiz i Sprawozdawczości Obciążenie terenowych jednostek organizacyjnych określono poprzez stosunek ilości złożonych wniosków do liczby pracowników zaangażowanych w ich obsługę. Liczba złożonych wniosków w ramach Działania Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW (stan na r.) Województwo Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota pomocy (PLN) Liczba pracowników zaangażowanych w obsługę wniosków Obciążenie terenowych Jednostek organizacyjnych* Dolnośląski e ,00 8 7,9 Kujawsko-Pomorskie , ,3 Lubelskie , ,9 Lubuskie , ,7 Łódzkie , ,7 Małopolskie ,00 6 6,3 Mazowieckie , ,5 Opolskie , ,9 Podkarpackie , ,8 Podlaskie , ,6 Pomorskie , ,0 Śląskie , ,7 Świętokrzyskie , ,6 Warmińsko-Mazurskie , ,9 Wielkopolskie , ,9 Zachodniopomorskie , ,1 RAZEM , ,0 Źródło: Departament Analiz i Sprawozdawczości * Obciążenie terenowych jednostek organizacyjnych określono poprzez stosunek ilości złożonych wniosków do liczby pracowników zaangażowanych w ich obsługę. 62

63 Liczba złożonych wniosków w ramach Działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolniczej i leśnej PROW (stan na r.)* Województwo Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota pomocy (PLN) Liczba wniosków po wstępnej weryfikacji Wnioskowana kwota pomocy (PLN) Dolnośląski e , ,20 Kujawsko-Pomorskie , ,30 Lubelskie , ,20 Lubuskie , ,10 Łódzkie , ,80 Małopolskie , ,35 Mazowieckie , ,80 Opolskie , ,50 Podkarpackie , ,50 Podlaskie , ,60 Pomorskie , ,40 Śląskie , ,80 Świętokrzyskie , ,60 Warmińsko-Mazurskie , ,00 Wielkopolskie , ,88 Zachodniopomorskie , ,90 RAZEM , ,93 Obciążenie terenowych jednostek organizacyjnych zakończono nabór wniosków w OR, obsługa wniosków realizowana jest w Centrali (10 pracowników) Obsługa wniosków w ramach Działania Program rolnośrodowiskowy PROW (stan na r.) Województwo Liczba wniosków Kwota wnioskowana (w PLN) Liczba pracowników zaangażowanych w obsługę wniosków* Obciążenie terenowych jednostek organizacyjnych** Dolnośląski e , ,5 Kujawsko-Pomorskie , ,1 Lubelskie , ,4 Lubuskie , ,7 Łódzkie , ,0 Małopolskie , ,9 Mazowieckie , ,1 Opolskie , ,4 Podkarpackie , ,7 Podlaskie , ,4 Pomorskie , ,7 Śląskie , ,5 Świętokrzyskie , ,2 Warmińsko-Mazurskie , ,9 Wielkopolskie , ,3 Zachodniopomorskie , ,9 RAZEM , ,0 * Źródło: Raport z OR wg stanu na dzień r. ** Obciążenie terenowych jednostek organizacyjnych określono poprzez stosunek ilości złożonych wniosków do liczby pracowników zaangażowanych w ich obsługę. 63

64 Działanie Program rolnośrodowiskowy zobowiązania z okresu realizowane w ramach budżetu (stan na r.) Województwo Liczba beneficjentów Kwota zrealizowanych płatności (w PLN) Dolnośląskie ,37 Kujawsko-Pomorskie ,04 Lubelskie ,35 Lubuskie ,17 Łódzkie ,23 Małopolskie ,03 Mazowieckie ,04 Opolskie ,93 Podkarpackie ,88 Podlaskie ,68 Pomorskie ,37 Śląskie ,95 Świętokrzyskie ,23 Warmińsko-Mazurskie ,10 Wielkopolskie ,76 Zachodniopomorskie ,09 RAZEM ,22 Źródło: Departament Analiz i Sprawozdawczości SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (Data uruchomienia r.) Do 31 maja 2008 r.: złożono wniosków o pomoc finansową na kwotę ,7 tys. PLN, najwięcej w ramach Działania 4.2 Działania społeczno-ekonomiczne wniosków (35%) i Działaniu 4.5 Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe wniosków (24%). Do końca maja 2008 roku zrealizowanych było płatności na łączną kwotę ,2 tys. PLN, co stanowi 59% wykorzystania limitu dla Programu. 64

65 Liczba złożonych wniosków oraz kwoty wnioskowanej pomocy w ramach SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb ", wg Działań, (dane na r.) Działanie Liczba Kwota (w tys. PLN) 1.1. złomowanie statków rybackich , Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia , Modernizacja istniejących statków rybackich , Ochrona i rozwój zasobów wodnych , Chów i hodowla ryb , Rybacka infrastruktura portowa , Przetwórstwo i rynek rybny , Rybołówstwo śródlądowe , Rybołówstwo przybrzeżne , Działania społeczno-ekonomiczne , Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne , Działania organizacji obrotu rynkowego , Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe , Działania innowacyjne i inne ,55 Razem ,73 Źródło: Raporty SIZ FS na podstawie danych z Oddziałów Regionalnych ARiMR Liczba złożonych wniosków oraz kwoty wnioskowanej pomocy w ramach SPO "Rybołówstwo ", wg województw (dane na r.) Województwo Liczba wniosków Kwota (w tys. PLN) Dolnośląskie ,56 Kujawsko-Pomorskie ,43 Lubelskie ,70 Lubuskie ,52 Łódzkie ,00 Małopolskie ,91 Mazowieckie ,84 Opolskie ,20 Podkarpackie ,85 Podlaskie ,95 Pomorskie ,97 Śląskie ,91 Świętokrzyskie ,79 Warmińsko-mazurskie ,53 Wielkopolskie ,88 Zachodniopomorskie ,68 Razem ,73 Źródło: Raporty SIZ FS na podstawie danych z Oddziałów Regionalnych ARiMR 65

66 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY TRANSPORT Celem generalnym SPO Transport jest zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenia dostępności przestrzennej miasta, obszarów i regionów Polski w układzie Unii Europejskiej, co przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Zestawienie projektów zrealizowanych w ramach SPO Transport na dzień r. L.p. województwo Wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z umową o dofinansowanie / aneksem do umowy o dofinansowanie (w PLN) 1. dolnośląskie ,11 2. kujawsko-pomorskie ,99 3. lubelskie ,87 4. lubuskie ,98 5. łódzkie ,73 6. małopolskie Województwo nie prowadzi projektów w ramach SPOT 7. mazowieckie ,10 8. opolskie ,65 9. podkarpackie , podlaskie , pomorskie , śląskie , świętokrzyskie Województwo nie prowadzi projektów w ramach SPOT 14. warmińsko-mazurskie , wielkopolskie , zachodniopomorskie ,38 Razem ,96 Źródło: Ministerstwo Transportu w PLN ,00 Wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z umową o dofinansowanie /aneks do umowyo dofinansowanie w PLN/ , , , , , ,00 0,00 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Transportu podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 66

67 L.p. Numer projektu Nazwa projektu Beneficjent Końcowy projektu Priorytet Działanie/ Poddziałanie Wartość dofinansowania z EFRR zgodnie z umową o dofinansowanie / aneksem do umowy o dofinansowanie (w PLN) 1. SPOT/1.1.2/107/04 "Unowocześnienie taboru kolejowego przewozów regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Województwo Kujawsko- Pomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa ,00 Województwo Kujawsko-Pomorskie 2. SPOT/2.2/33/04 3. SPOT/2.2/34/04 4. SPOT/2.2/58/04 5. SPOT/2.2/59/04 6. SPOT/2.2/135/05 7. SPOT/2.2/137/05 8. SPOT/3.1/154/05 Łącznie dla Działania ,00 "Modernizacja ulicy Szosa Bydgoska w Toruniu - etap II od Polchemu do granicy administracyjnej miasta" "Modernizacja ulicy Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1) Zadanie 1 Odcinek od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do Strugi Lubickiej" "Budowa Trasy średnicowej w Grudziądzu Etap I" "Remont południowego wiaduktu drogowego "Krzywa Góra" wraz z modernizacją dojazdów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku" "Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszczy" "Przebudowa ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Suwalskiej w Toruniu" Gmina Miasta Torunia Gmina Miasta Torunia Urząd Miejski w Grudziądzu Miasto Gmina Włocławek Miasto Bydgoszcz Gmina Miasta Toruń , , , , , ,87 Łącznie dla Działania ,99 Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego celem wsparcia zarządzania projektem SPOT w Grudziądzu Źródło: Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Transportu Gmina Miasto Grudziądz ,00 Łącznie dla Działania ,00 67

68 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR) Wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stan na dzień r. Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR: - proces kontraktacji zakończył się w 2006 r., wartość 64 umów wynosi: ,09 PLN - w czerwcu br. zakończyła się realizacja rzeczowo finansowa 2 projektów o wartości ,12 PLN, zatem zakończyła się realizacja rzeczowo finansowa wszystkich 64 projektów o łącznej wartości ,09 PLN, w tym ostatecznie rozliczono 32 umowy na łączną kwotę ,67 PLN (do rozliczenia pozostały 32 umowy na łączną kwotę ,42 PLN). - w ramach rzeczowej realizacji projektów wsparcie skierowane zostało do ok. 19 tys. Beneficjentów Ostatecznych, w tym: 1. ze szkoleń dla pracujących osób dorosłych skorzystało ponad 17 tys. osób, 2. z doradztwa dla studentów ponad 1400 osób, 3. ze studiów zawodowych dla pielęgniarek i położnych ponad 400 osób, 4. z badań i analiz dla potrzeb regionalnego rynku pracy 43 instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy. Od początku wdrażania Działania 2.1 do końca II kwartału 2008 r. dokonano płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców realizujących projekty na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na kwotę ,84 PLN (w tym 75% EFS ,53 PLN). W tym samym okresie Instytucja Pośrednicząca dokonała refundacji ze środków EFS na kwotę ,41 PLN stanowiących 75% rozliczonych przez WUP wydatków w kwocie ,92 PLN. Podobnie jak w latach ubiegłych, w I półroczu 2008 r. Beneficjent Końcowy dokonywał płatności ze środków pochodzących z przeniesienia z roku 2007 na 2008 środków w postaci środków nie wygasających. W Działaniu 2.1 była to kwota ,00 PLN. W ramach postawionych do dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu środków nie wygasających, Instytucja Pośrednicząca przekazała Beneficjentowi Końcowemu kwotę ,00 PLN, z których niewykorzystano ,21 PLN. Z końcem czerwca 2008 roku Beneficjent Końcowy zmuszony był zwrócić wymienione środki na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej. W związku z tym, że nie dokonano wszystkich płatności w Działaniu 2.1 przygotowano wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej z budżetu państwa. Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ZPORR: proces kontraktacji zakończył się w 2006 r., wartość 17 umów podpisanych w ramach Działania wynosi: ,99 PLN, - 30 czerwca br. zakończyła się realizacja ostatniej umowy w ramach ww. Działania na kwotę ,83 PLN (jej zakończenie planowano na maj, ale w związku z przedłużającym się etapem rozliczania, zaszła konieczność wydłużenia okresu realizacji do 30 czerwca br.). 68

69 - ogółem zakończyła się już realizacja wszystkich 17 projektów (w tym 1 umowa została rozwiązana) o wartości ,99 PLN, w tym ostatecznie rozliczono 8 projektów na łączną kwotę ,54 PLN (do rozliczenia pozostało 9 umów na łączną kwotę ,45 PLN), wsparcie w ramach podpisanych umów skierowane było do prawie 2 tys. Beneficjentów Ostatecznych. Od początku wdrażania Działania 2.3 do końca II kwartału 2008 r. dokonano płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców realizujących projekty na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na kwotę ,56 PLN (w tym 75% EFS ,57 PLN). W tym samym okresie Instytucja Pośrednicząca dokonała refundacji ze środków EFS na kwotę ,86 PLN stanowiących 75% rozliczonych przez WUP wydatków w kwocie ,88 PLN. Podobnie jak w latach ubiegłych w I półroczu 2008 Beneficjent Końcowy dokonywał płatności ze środków pochodzących z przeniesienia z roku 2007 na 2008 środków w postaci środków nie wygasających. W działaniu 2.3 była to kwota ,00 PLN. W ramach postawionych do dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu środków nie wygasających, Instytucja Pośrednicząca przekazała Beneficjentowi Końcowemu kwotę ,00 PLN, z których niewykorzystano ,78 PLN. Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi ZPORR: - proces kontraktacji zakończył się w 2006 r., wartość 11 umów podpisanych w ramach ww. Działania wynosi: ,36 PLN (w tym jeden projekt o wartości ,41 PLN nie został zrealizowany z uwagi na rozwiązanie umowy z Ostatecznym Odbiorcą), aktualna wartość umów wynosi zatem ,95 PLN, - według stanu na r. nie jest już realizowana żadna umowa w ramach ww. Działania (w maju br. zakończyła się realizacja ostatniego projektu o wartości ,51 PLN), - ogółem zakończyła się realizacja 10 projektów o wartości dofinansowania ,95 PLN, w tym ostatecznie rozliczono 3 projekty na łączną kwotę ,03 PLN (do rozliczenia pozostało 7 umów na łączną kwotę ,92 PLN), w ramach rzeczowej realizacji projektów wsparcie skierowane zostało do ok. 1,5 tys. osób. Od początku wdrażania Działania 2.4 do końca II kwartału 2008 r. dokonano płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców realizujących projekty na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na kwotę ,71 PLN (w tym 75% EFS ,02 PLN). W tym samym okresie Instytucja Pośrednicząca dokonała refundacji ze środków EFS na kwotę ,15 PLN stanowiących 75% rozliczonych przez WUP wydatków w kwocie ,57 PLN. Podobnie jak w latach ubiegłych, w I półroczu 2008 Beneficjent Końcowy dokonywał płatności ze środków pochodzących z przeniesienia z roku 2007 na 2008 środków w postaci środków nie wygasających. W Działaniu 2.4 była to kwota ,00 PLN. W ramach postawionych do dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu środków nie wygasających, Instytucja Pośrednicząca przekazała Beneficjentowi Końcowemu kwotę ,00 PLN, z których niewykorzystano ,00 PLN. W związku z zakończeniem realizacji wszystkich projektów w Działaniach 2.1, 2.3 i 2.4, WUP jest w trakcie zamykania projektów zgodnie z procedurą określoną w Podręczniku Procedur Wdrażania ZPORR oraz przygotowuje się do archiwizowania dokumentacji. 69

70 STAN WDRAŻANIA PRIORYTETU I i III ZPORR W latach Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził osiem konkursów w ramach wszystkich działań Priorytetu I i III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem działania 3.4). Konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uprawnionych podmiotów naszego województwa, co potwierdza liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na poszczególne nabory projektów. W ramach wszystkich konkursów wpłynęły 793 wnioski o dofinansowanie projektów, z czego 239, decyzją Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego, otrzymało wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaowocowało to stuprocentowym zakontraktowaniem środków z EFRR przeznaczonych na rozwój województwa. Ze względu na możliwość pojawienia się oszczędności poprzetargowych w ramach projektów wybranych do współfinansowania, zarząd województwa utworzył w ramach większości działań Priorytetu I i III ZPORR listy rezerwowe projektów, których sfinansowanie będzie możliwe, jeśli pojawią się wolne środki. 13 kwietnia 2007 r. Instytucja Zarządzająca ZPORR podjęła decyzję o dokonaniu nadkontraktacji w wysokości 3% alokacji w ramach ZPORR oraz udzieliła zgody na podpisanie umów o dofinansowanie dziewięciu projektów realizowanych w województwie kujawskopomorskim w ramach Priorytetu III działanie 3.1. W ramach Priorytetu I zostały złożone 133 wnioski, z czego 105 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną dokonywaną przez Panel Ekspertów i zostało przekazanych pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego. 47 spośród tych projektów, decyzją zarządu województwa w drodze uchwały zarządu, uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 35,33% wszystkich złożonych wniosków. W ramach Priorytetu III zostało złożonych 660 wniosków, 437 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczno-techniczną Panelu Ekspertów i zostało przekazanych pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego. 192 wnioski uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, co stanowi 29,09% wszystkich złożonych wniosków. Graficzne przedstawienie liczby wniosków w ramach Priorytetu I i III ZPORR w poszczególnych etapach procedury konkursowej prezentuje poniższy wykres: 70

71 Etapy oceny i wyboru projektów w priorytecie I i III w latach priorytet III liczba wniosków złożonych liczba wniosków, które zostały skierowane do liczba wniosków, które oceny merytorycznotechnicznej zostały przekazane pod Liczba wniosków, które obrady RKS uchwałą Zarządu Województwa otrzymały dofinansowanie z ERDF priorytet I priorytet I priorytet III Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Toruniu Obecnie w województwie kujawsko-pomorskim trwa proces realizacji i płatności zobowiązań w ramach ZPORR, który z miesiąca na miesiąc w znacznym stopniu zmierza do pełnego wykorzystania zakontraktowanych środków. Poniższa tabela pokazuje aktualny stan zakontraktowania i płatności zobowiązań. Kalendarium ZPORR P I i III statystyka na koniec II kwartału 2008r. L.P. ilość wartość dofinansowanie w PLN 1. wybrane wnioski ,32 2. podpisane umowy ,30 3. realizacja zobowiązań ,00 71

72 Barometr ZPORR 2004/2006 stan na koniec II kwartału 2008 r. kwotowo w PLN ,30 PLN 7,92% ,00 PLN 92,08% realizacja zobowiazań w PLN wartość dofinansowania podpisanych i niezrealizowanych umów w PLN Barometr ZPORR 2004/2006 stan na koniec II kwartału 2008 r. liczbowo 15 sztuk 6,33% 222 sztuki 93,67% Projekty w trakcie realizacji w sztukach Projekty zrealizowane w sztukach 72

73 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR W latach Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A przeprowadziła w ramach działania 3.4 Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego cztery konkursy. W ramach wszystkich naborów wpłynęło 368 wniosków o dofinansowanie. Uzyskało je 111 projektów. Etapy wyboru projektów w ramach Działania 3.4 ( ) Wnioski złożone Wnioski poprawne formalnie Wnioski wybrane do dofinansowania Realizowane projekty Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Toruniu Alokacja dla działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR na lata wynosi euro, tj ,67 PLN (wg kursu 3,3842 z dnia r.). W latach w ramach działania 3.4 ZPORR rekomendowano do dofinansowania 111 projektów, podpisano 105 umów, 8 umów rozwiązano. Łączna wartość dofinansowania dla 96 realizowanych projektów wynosi ,85 PLN(EFRR). Z podpisanych 105 umów o dofinansowanie, 12 dotyczy projektów, które uzyskały dofinansowanie w wyniku wznowienia przez Instytucję Zarządzającą ZPORR kontraktacji i przyznania dla województwa kujawsko-pomorskiego środków w wysokości 1,5 mln PLN. Kwota przyznana przez IZ nie była wystarczająca, aby dofinansowanie otrzymały wszystkie projekty z listy rezerwowej w ramach działania 3.4, w związku z czym stworzono nową listę rezerwową. Znajdujące się na niej wnioski uzyskają dofinansowanie pod warunkiem dostępności środków. 73

74 W ramach działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 75 beneficjentów zakończyło realizację projektów i złożyło do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. sprawozdania końcowe z realizacji projektu oraz wnioski o płatność końcową. Do 30 czerwca 2008 r. z EFRR na rzecz 79 beneficjentów przekazano łącznie ,35 PLN. Poziom zakontraktowania i płatności w ramach Działania 3.4 stan na koniec II kwartalu 2008 r. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 91,58 % 60,00% 50,00% 40,00% 71,30 % 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Stosunek środków zakontraktow anych do alokacji Stosunek płatności do środków zakontraktow anych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Toruniu Stopień realizacji projektów w ramach Działania 3.4 stan na koniec II kwartału 2008r. - kwotowo , , ,85 PLN , ,35 PLN , , , , ,00 0,00 Wartość dofinansowania podpisanych umów w PLN (EFRR) Środki wypłacone Beneficjentom w PLN (EFRR) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Toruniu 74

75 STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5 ORAZ 2.6 II PRIORYTETU ZPORR W ramach działania 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy, 2.5 Promocja przedsiębiorczości łącznie zostało głoszonych 11 konkursów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uprawnionych do aplikowania podmiotów naszego województwa. Na poszczególne nabory projektów zostało złożonych 85 wniosków, z czego 48 uzyskało dofinansowanie na kwotę ,65 PLN. Na dzień r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrefundowano łączną kwotę ,74 PLN. Stopień realizacji Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR w PLN , , , , , Alokacja Wartość złożonych wniosków Wartość podpisanych umów Środki wypłacone Beneficjentom Środki zrefundow ane z EFS Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Toruniu Stopień realizacji Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczoci" ZPORR w PLN , , , , ,57 0 Alokacja Wartość złożonych wniosków Wartość podpisanych umów Środki wypłacone Beneficjentom Środki zrefundowane z EFS Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Toruniu 75

76 Stopień realizacji Działania 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" ZPORR w PLN , , , , , Alokacja Wartość złożonych wniosków Wartość podpisanych umów Środki wypłacone Beneficjentom Środki zrefundowane z EFS Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Toruniu Stan wdrażania ZPORR (Priorytet II - stan na koniec maja 2008 r.) Płatności z kont programowych jako % alokacji na lata ,4 81,9 80,7 80,0 77,3 76,5 76,1 74,3 72,2 72,2 69,4 69,1 68,5 65,1 63,8 69, , Podlaskie Lubelskie Pomorskie Opolskie Wielkopolskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Mazowieckie Źródło danych: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 76

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Stan na koniec I kwartału 2008r. 19 maja 2008r. Spis treści: PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Stan na koniec III kwartału 2008r. 17 listopada 2008r. Spis treści: PROGRAM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Stan na I kwartał 2007r. 28 maja 2007r. WDRAŻANIE PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR Fundusze strukturalne 2004-2006 PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR 2004-2006 Przedstawiamy informację na temat obecnie ch oraz planowanych jeszcze naborów wniosków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Stan na III kwartał 2007r. 26 listopada 2007r. Spis treści SEKTOROWY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010 stan na 31 grudnia 2010 r. Ogłoszone konkursy w latach 2007-2010 październik 2007

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI, Działanie 6.1 Warszawa, 8 maja 2009 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU U WDRAŻANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. WDRAśANIE PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Stan na II kwartał 2006r.

Załącznik Nr 1. WDRAśANIE PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Stan na II kwartał 2006r. Załącznik Nr 1 WDRAśANIE PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Stan na II kwartał 2006r. Materiał został opracowany w Departamencie Rozwoju Regionalnego w Biurze Analiz Strategicznych

Bardziej szczegółowo

V I P R P IO I R O YT Y E T T E U T

V I P R P IO I R O YT Y E T T E U T STAN WDRAśANIA VI PRIORYTETU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Bydgoszcz, 10 grudnia 2008 r. 1 WUP W TORUNIU JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA (IP2) W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy.

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Stan na 15.09.2010 r. Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Opracowanie powstało na podstawie analizy

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Podsumowanie realizacji Projektu Systemowego pn. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 POKL 18 listopada 2015 r. Informacje o projekcie (1) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROW

PODZIAŁ ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROW MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ PODZIAŁ ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROW 2007 2013 Kielce, 5 6 listopada 2009 r. Strukturę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE KONKURSY

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE KONKURSY POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE KONKURSY Autor: Administrator piątek, 29 listopad 2013 Zmieniony piątek, 29 listopad 2013 Cech Rzemiosł Drzewnych NEWSLETTER NR 22/2013 Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy.

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Stan na 15.12.2010 r. Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Opracowanie powstało na podstawie analizy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałanie: 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r.

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r. Załącznik 11. Projekty odsetkowe realizowane przez IZ w ramach Priorytetu 4. Lp. Nr Projektu Tytuł Projektu Działanie 4.1 1 01/728 Organizacja Komitetu monitorującego oraz udział przedstawicieli IZ w posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 Rok Okres sprawozdawczy I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Numer sprawozdania 2. Numer

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju CZERWIEC 2015 R.

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin 09.05.2014 r. Stan wdrażania Programu

Bardziej szczegółowo

w sprawie rekomendacji listy projektów do realizacji w ramach Priorytetu Pomoc techniczna SPO

w sprawie rekomendacji listy projektów do realizacji w ramach Priorytetu Pomoc techniczna SPO Uchwała Nr 54/2006 Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich z dnia 16 października 2006 r. w sprawie rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Wsparcie na infrastrukturę B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Tworzenie i rozwoju Schemat B infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Fundusze pomocowe w Małopolsce aktualny stan realizacji

Fundusze pomocowe w Małopolsce aktualny stan realizacji Fundusze pomocowe w Małopolsce aktualny stan realizacji Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego Programy pomocowe w Małopolsce 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 31 XII 2000 Wybór projektów

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU WYSTĄPIENIE PANA dr GRZEGORZA ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU w dniu 25 listopada 2013 r. dot. sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki alokacja Program Kapitał Ludzki jest największym programem w historii Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r.

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Regionalny Ośrodek O Polityki Społecznej w Lublinie Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Projekt systemowy ROPS 2008 r. Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników w instytucji pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu EFS

Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu EFS Stan wdrażania Priorytetów VI-IX PO KL w województwie lubelskim na dzień 31.07.2008 r. Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu EFS Lublin, 11 sierpnia 2008 r. Stan wdraŝania PO KL 2007-20132013 w województwie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy pod Lupą II badawczy projekt systemowy WUP w Toruniu

Rynek Pracy pod Lupą II badawczy projekt systemowy WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą II badawczy projekt systemowy WUP w Toruniu Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą II Toruń,,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE

STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 2013 STAN WDRAśANIA Karniowice, marzec 2012 r. STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE Działania wdraŝane przez UMWM 29.02.2012 Kod działania 125,00 Osie i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r.

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. 1 INWESTYCJE DO 2015 r. Budowa Regionalnych Sieci Szerokopasmowych realizowana jest

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy Stan na 15.12.2014 r. Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy Opracowanie powstało na podstawie analizy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie. konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji.

Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie. konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji. Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji. Konkurs na rewitalizację został ogłoszony 4 listopada br. Jego podstawą jest umowa zawarta między Województwem

Bardziej szczegółowo

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r.

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r. Podsumowanie wdrażania I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20132013 Złożone wnioski w ramach I i II Osi RPO WL 2007-20132013 Paweł Majka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis projektu:

Szczegółowy opis projektu: W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r.

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r. Załącznik do uchwały Nr 26/964/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL Liczba naborów 29 STATYSTYKA NABORY 2007 2008 wg kontraktacji

Bardziej szczegółowo

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy

Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy Stan na 15.06.2014 r. Monitoring obszarów z jakich składane są wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłaszane konkursy Opracowanie powstało na podstawie analizy

Bardziej szczegółowo