Raport z debaty klimatycznej w Ełku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z debaty klimatycznej w Ełku"

Transkrypt

1 Raport z debaty klimatycznej w Ełku Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Joanna Godlewska Komentarz eksperta: Grzegorz Kubalski Warszawa, Projekt Dobry klimat dl powiatów jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Wstęp Debata klimatyczna odbyła się 14 stycznia 2013 roku w Ełku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Spotkanie zostało objęte patronatem Ministra Środowiska oraz Starosty Ełckiego. Brały w nim udział 24 osoby, min: przedstawiciele samorządów lokalnych i jednostek im podległych, nauczyciele oraz licznie reprezentowana grupa przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (9 osób). Celem debaty było wypracowanie społecznych założeń do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju. Otwarcia debaty dokonał Starosta powiatu Krzysztof Piłat. Wprowadzenie do tematyki spotkania wygłosił ekspert z ramienia Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski. W pierwszej części debaty przedstawiona została prezentacja na temat przyczyn, skutków i sposobów przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatu w kontekście globalnym, europejskim, krajowym i lokalnym. Następnie uczestnicy debaty obejrzeli film pt. Tydzień z dobrym klimatem. Druga część debaty była prowadzona w formie warsztatowej, w której uczestnicy pracowali w dwóch grupach. Poniżej zostały przedstawione wyniki pracy warsztatowej uczestników debaty. 1. Uwarunkowania dla rozwoju gospodarki regionu wynikające z kwestii zmian klimatycznych W pierwszej sesji warsztatowej zostały zidentyfikowane kluczowe uwarunkowania wynikające ze zmian klimatycznych, które mają znaczenie dla rozwoju gospodarki regionu. Wśród zjawisk mogących wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu ełckiego, ze względu na jego turystyczno-rolniczy charakter, wymieniono wiele negatywnych zmian, które mogą nastąpić w obszarze turystyki oraz rolnictwa. Są to: zmiany pogodowe, zmiany gatunkowe roślin i zwierząt spowodowane migracją gatunków ze względu na zmianę stref klimatycznych; konsekwencją tych zmian może być zaburzenie łańcucha pokarmowego w przyrodzie, pojawienie się chorób roślin, zwierząt i ludzi, wysuszenie gleb, zmiany struktury upraw. Pozytywnym aspektem rozpatrywanych zmian, według jednej z grup warsztatowych może być rozwój turystyki, spowodowany bardziej korzystnymi warunkami klimatycznymi. Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 2

3 Uczestnicy warsztatu wyraźnie podkreślali zagrożenia płynące z niekontrolowanej ekspansji dużych form energetyki odnawialnej, w tym szczególnie farm wiatrowych. Ich zdaniem może to mieć negatywny wpływ na sferę społeczną, w tym przede wszystkim na niekorzystne zjawiska demograficzne, takie jak wyludnienie obszaru powiatu. Innym problemem ze sfery społecznej może też być występowanie konfliktów społecznych związanych z niewłaściwą lokalizacją farm wiatrowych. Wśród skutków ekonomicznych zmian klimatu, uczestnicy debaty dostrzegli z jednej strony możliwość redukcji kosztów ogrzewania, a drugiej strony wzrost kosztów chłodzenia (klimatyzacji). Zmiany nastąpią również w sektorze zarządzania energią. Zwiększone zagrożenie pożarami spowoduje także konieczność dostosowania systemów ratownictwa. W opinii uczestników debaty w wyniku zmian klimatu można spodziewać się również wzrostu zanieczyszczenia powietrza. 2. Propozycje i wizje gospodarki w powiecie w 2030 roku, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne Wypracowano kilka propozycji i wizji gospodarki w 2030 roku, w kierunku których powiat ełcki może się rozwijać w związku ze zmianami klimatu. Wypracowane wizje poddano głosowaniu osiągając następujące wyniki: w obszarze energetyki: o rozwój mikroenergetyki, małej energetyki i tworzenie inteligentnych sieci smart grid (7 głosów), o potrzeba dofinansowania (75%) na działań w mikroenergetyce (panele słoneczne, pompy ciepła, małe wiatraki do 100kW) (11 głosów), o budowa biogazowni do 1 MW (3 głosy), o nie dla farm wiatrowych (8 głosów), o zabezpieczanie linii sieci przesyłowych, ciepłowniczych i energetycznych przed negatywnym wpływem na zdrowie człowieka (0 głosów), o zamiana źródeł produkcji ciepła z paliw kopalnianych na ekologiczne (0 głosów), o modernizacja istniejących źródeł energii elektrycznej i ciepła (1 głos), o dofinansowanie do termomodernizacji budynków (0 głosów), o promocja budownictwa energooszczędnego (3 głosy), Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 3

4 o ustalenie norm i przepisów bezpiecznej lokalizacji inwestycji w OZE (głównie farm wiatrowych i biogazowni) (2 głosy), w obszarze zrównoważonego transportu: o promocja komunikacji miejskiej i zbiorowego transportu zasilanego gazem ziemnym (technologie CNG lub LNG) (5 głosów), o przywrócenie roli kolei, modernizacja dróg dla tranzytu ( tiry na tory ) (0 głosów), w obszarze leśnictwa: o zalesienia, ochrona zadrzewień (2 głosy), o stworzenie systemów wsparcia w celu zwiększenia obszarów leśnych (1 głos), w obszarze ochrony przyrody: o ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego (0 głosów), o zrównoważony rozwój i ochrona bioróżnorodności (0 głosów), w obszarze zarządzania: o edukacja proekologiczna na poziomie formalnym i nieformalnym (2 głosy), o wprowadzenie do strategii rozwoju powiatu i powiatowego programu ochrony środowiska zaproponowanych działań związanych z ochroną klimatu (1 głos), o koordynacja działań i współpraca samorządów i mieszkańców (0 głosów). W wyniku głosowania, uczestnicy obu grup warsztatowych zdecydowali, że najważniejsza dla powiatu ełckiego jest wizja związana z rozwojem mikroenergetyki oraz tworzeniem inteligentnych sieci smart grid. Biorąc pod uwagę takie elementy tej wizji jak: rozwój mikroenergetyki, dofinansowanie do jej rozwoju oraz budowę małych biogazowni o mocy do 1MW, uzyskała ona łącznie 21 głosów. Dodatkowo wzmacniają ją głosy sprzeciwu wobec budowy dużych farm wiatrowych (8 głosów). Wybrane przez uczestników debaty w Ełku pomysły tworzą strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zwrócono też uwagę na problemy ze sfery transportu, która również ma swój duży udział w emisji gazów cieplarnianych. Uczestnicy debaty opowiedzieli się za rozwojem zrównoważonego transportu, którego elementem jest rozwój komunikacji miejskiej oraz zmiana paliwa na gaz ziemny (technologie LNG i CNG), którego mógłby korzystać nie tylko transport zbiorowy, ale np. również tabor samochodów usuwających odpady komunalne. Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 4

5 3. Zasoby powiatu i instrumenty istotne dla osiągnięcia wybranej wizji Uczestnicy warsztatu omówili zasoby i instrumenty konieczne do realizacji działań w zakresie rozwoju mikroenergetyki i budowy inteligentnych sieci smart grid w powiecie ełckim. Liderami wspierającymi wybrany kierunek rozwoju są samorządy lokalne, w tym przede wszystkim gminy wchodzące w skład powiatu w porozumieniu z mieszkańcami, których reprezentantami są lokalne organizacje pozarządowe. Podkreślono wiodącą rolę Starostwa Powiatowego w Ełku, które według uczestników debaty powinno być koordynatorem działań w zakresie rozwoju mikroenergetyki na obszarze powiatu ełckiego. Planowane działania mogą spotkać się ze sprzeciwem dużych koncernów energetycznych, a także innych podmiotów czerpiących korzyści ze sprzedaży i wykorzystywania tradycyjnych paliw, w tym: sprzedawców węgla, lokalnych kotłowni, a nawet niektórych samorządów lokalnych. Rezultaty działań z zakresu rozwoju mikroenergetyki oraz tworzenia inteligentnych sieci smart grid, według uczestników warsztatów będą miały wpływ na wszystkie sfery rozwojowe regionu: społeczną, gospodarczą i środowiskową. Oczekiwane korzyści gospodarcze to: zapewnienie samowystarczalności energetycznej powiatu, rozwój usług i przemysłu, który z kolei wygeneruje nowe miejsca pracy. Dzięki wzrostowi zatrudnienia polepszy się sytuacja materialna miejscowej ludności. Mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. W ten sposób zostanie też zapewniona ochrona walorów krajobrazowych, turystycznych, rolniczych i kulturowych powiatu ełckiego. Czyste środowisko naturalne wpłynie z kolei na poprawę jakości życia mieszkańców. Dodatkowym rezultatem realizacji zadań z zakresu rozwoju mikroenergetyki będzie wzrost świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska wśród społeczności lokalnej. Osiągnięcie planowanych rezultatów uczestnicy warsztatów uzależniają przede wszystkim od zmian w ustawodawstwie krajowym, w tym w zakresie zapewnienia systemu wsparcia finansowego rozwoju mikroenergetyki na poziomie użytkowników, usługodawców i producentów. Konieczne jest także prowadzenie skutecznej edukacji energetycznoekologicznej w celu podniesienia świadomości społeczeństwa, w tym decydentów oraz tworzenia nowych kadr przygotowanych do realizacji zakładanej wizji rozwoju. Niezbędnym działaniem jest wdrożenie technologii makroenergetycznych i systemów inteligentnych sieci Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 5

6 smart grid. Uczestnicy debaty w Ełku podkreślili rolę dokumentów strategicznych w realizacji wybranego kierunku rozwoju. Wyrazili konieczność opracowania spójnego planu energetycznego, a także umieszczenia zapisów dotyczących rozwoju mikroenergetyki w strategii rozwoju powiatu, programie ochrony środowiska oraz innych dokumentach. Skuteczne wdrażanie wybranej wizji rozwojowej uzależnione jest też od powołania organów odpowiedzialnych za jej realizację. Zasoby, którymi powiat ełcki dysponuje i może wykorzystać do realizacji wybranej wizji to przede wszystkim świadome społeczeństwo, które dostrzega potrzebę realizacji działań związanych z rozwojem OZE z uwzględnieniem ochrony krajobrazu, przyrody, walorów kulturowych i społecznych. Ponadto dostępne są technologie i doświadczenia z kraju i zagranicy zarówno w postaci dobrych praktyk, jak i złych przykładów, które mogą ułatwić podejmowanie decyzji w sprawie wyboru konkretnych rozwiązań. Wśród brakujących zasobów uczestnicy warsztatów zidentyfikowali brak zainteresowania problemem części decydentów, w tym przede wszystkim radnych. Planowane działania wymagają przede wszystkim zapewnienia źródeł finansowania, w tym ogłoszenia nowych programów unijnych. Konieczne są też zmiany w prawodawstwie krajowym, edukacja społeczeństwa i zapewnienie jego partycypacji w podejmowaniu decyzji rozwojowych. Potrzebne jest także ukierunkowanie planowanych działań w formie opracowania strategii oraz zwiększenia zainteresowania ze strony gmin. Debata klimatyczna w Ełku przyniosła wypracowanie dobrych rezultatów. O jej powodzeniu zadecydowała duża frekwencja uczestników, w tym obecność osób decyzyjnych (3 radnych). Uczestnicy debaty byli przygotowani merytorycznie do dyskusji i zaangażowani w pracę warsztatową. Były to osoby o wysokich kompetencjach i doświadczeniu praktycznym m.in. w sprawach związanych z energetyką lokalną, w tym z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii. Podczas refleksji końcowych, większość uczestników debaty wyraziła aprobatę dla inicjatywy podjętej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, która umożliwiła wymianę wiedzy, poglądów i stanowisk osobom, które od tej pory uważały się za swoich przeciwników. Forma debaty klimatycznej doprowadziła do wypracowania kompromisowych rozwiązań, co zostało wyraźnie podkreślone przez większość wypowiadających się osób. Uczestnicy debaty dostrzegli także potrzebę organizowania podobnych dyskusji o przyszłości regionu w gronie składającym się z przedstawicieli różnych środowisk: samorządów lokalnych, przedsiębiorców i organizacji społecznych. W związku z tym, należałoby rozważyć możliwość utworzenia, z inicjatywy Starosty, platformy współdziałania Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 6

7 na rzecz promocji mikroenergetyki oraz tworzenia inteligentnych sieci smart grid. W tej inicjatywie mogłyby uczestniczyć instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa i osoby prywatne, które są zainteresowane rozwojem OZE w powiecie ełckim. Biuro platformy współpracy powinno być prowadzone przez wybraną instytucję, a jego finansowanie mogłoby pochodzić ze środków powiatu. Jednym z zadań takiego biura powinna być organizacja trzech lub czterech spotkań w ciągu roku, podczas których możliwa byłaby wymiana doświadczeń oraz kreowanie wspólnych przedsięwzięć. Na co dzień, biuro mogłoby prowadzić portal internetowy o OZE, który z jednej strony stanowiłby źródło bieżącej informacji i wymiany dobrych praktyk, a z drugiej strony ułatwiałby poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów. Taka inicjatywa w długofalowej perspektywie przyczyniłaby się bezpośrednio, czy też pośrednio do znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 7

8 Co po debacie? W ramach projektu Dobry klimat dla powiatów w jednym powiecie uczestniczącym w projekcie społeczne założenia wypracowane podczas debaty zostaną rozwinięte w pełnoprawny Program Niskowęglowego Rozwoju na koszt projektu. Wybór powiatu zostanie ogłoszony do końca 2013 roku podczas regionalnych konferencji klimatycznych projektu organizowanych przez Związek Powiatów Polskich. Preferowany będzie wybór powiatu, który podpisał deklarację Dobry klimat dla powiatów. Program zostanie opracowany przez zespół ekspercki projektu wraz z udziałem społecznym mieszkańców powiatu w latach W ramach opracowywania programu zidentyfikowane zostaną projekty, które mogą być przedłożone do finansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej do roku Wybranym uczestnikom debat, którzy wyróżnili się wsparciem społecznych założeń programu niskowęglowego rozwoju w swoim powiecie, a także aktywnie włączyli się w społeczność internetową Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego, zostanie zaoferowana możliwość bezpłatnego wyjazdu studyjnego do Kornwalii pierwszego niskowęglowego regionu w Wielkiej Brytanii. W społeczności internetowej Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego można wymienić się doświadczeniami z osobami, które na co dzień w swoim powiecie aktywnie zajmują się problematyką zmian klimatu, a także uzyskać wsparcie od ekspertów projektu Dobry klimat dla powiatów. Społeczność internetowa znajduje się pod adresem: Projekt Dobry klimat dla powiatów jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 8

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo