Raport z debaty klimatycznej w Ełku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z debaty klimatycznej w Ełku"

Transkrypt

1 Raport z debaty klimatycznej w Ełku Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Joanna Godlewska Komentarz eksperta: Grzegorz Kubalski Warszawa, Projekt Dobry klimat dl powiatów jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Wstęp Debata klimatyczna odbyła się 14 stycznia 2013 roku w Ełku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Spotkanie zostało objęte patronatem Ministra Środowiska oraz Starosty Ełckiego. Brały w nim udział 24 osoby, min: przedstawiciele samorządów lokalnych i jednostek im podległych, nauczyciele oraz licznie reprezentowana grupa przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (9 osób). Celem debaty było wypracowanie społecznych założeń do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju. Otwarcia debaty dokonał Starosta powiatu Krzysztof Piłat. Wprowadzenie do tematyki spotkania wygłosił ekspert z ramienia Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski. W pierwszej części debaty przedstawiona została prezentacja na temat przyczyn, skutków i sposobów przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatu w kontekście globalnym, europejskim, krajowym i lokalnym. Następnie uczestnicy debaty obejrzeli film pt. Tydzień z dobrym klimatem. Druga część debaty była prowadzona w formie warsztatowej, w której uczestnicy pracowali w dwóch grupach. Poniżej zostały przedstawione wyniki pracy warsztatowej uczestników debaty. 1. Uwarunkowania dla rozwoju gospodarki regionu wynikające z kwestii zmian klimatycznych W pierwszej sesji warsztatowej zostały zidentyfikowane kluczowe uwarunkowania wynikające ze zmian klimatycznych, które mają znaczenie dla rozwoju gospodarki regionu. Wśród zjawisk mogących wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu ełckiego, ze względu na jego turystyczno-rolniczy charakter, wymieniono wiele negatywnych zmian, które mogą nastąpić w obszarze turystyki oraz rolnictwa. Są to: zmiany pogodowe, zmiany gatunkowe roślin i zwierząt spowodowane migracją gatunków ze względu na zmianę stref klimatycznych; konsekwencją tych zmian może być zaburzenie łańcucha pokarmowego w przyrodzie, pojawienie się chorób roślin, zwierząt i ludzi, wysuszenie gleb, zmiany struktury upraw. Pozytywnym aspektem rozpatrywanych zmian, według jednej z grup warsztatowych może być rozwój turystyki, spowodowany bardziej korzystnymi warunkami klimatycznymi. Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 2

3 Uczestnicy warsztatu wyraźnie podkreślali zagrożenia płynące z niekontrolowanej ekspansji dużych form energetyki odnawialnej, w tym szczególnie farm wiatrowych. Ich zdaniem może to mieć negatywny wpływ na sferę społeczną, w tym przede wszystkim na niekorzystne zjawiska demograficzne, takie jak wyludnienie obszaru powiatu. Innym problemem ze sfery społecznej może też być występowanie konfliktów społecznych związanych z niewłaściwą lokalizacją farm wiatrowych. Wśród skutków ekonomicznych zmian klimatu, uczestnicy debaty dostrzegli z jednej strony możliwość redukcji kosztów ogrzewania, a drugiej strony wzrost kosztów chłodzenia (klimatyzacji). Zmiany nastąpią również w sektorze zarządzania energią. Zwiększone zagrożenie pożarami spowoduje także konieczność dostosowania systemów ratownictwa. W opinii uczestników debaty w wyniku zmian klimatu można spodziewać się również wzrostu zanieczyszczenia powietrza. 2. Propozycje i wizje gospodarki w powiecie w 2030 roku, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne Wypracowano kilka propozycji i wizji gospodarki w 2030 roku, w kierunku których powiat ełcki może się rozwijać w związku ze zmianami klimatu. Wypracowane wizje poddano głosowaniu osiągając następujące wyniki: w obszarze energetyki: o rozwój mikroenergetyki, małej energetyki i tworzenie inteligentnych sieci smart grid (7 głosów), o potrzeba dofinansowania (75%) na działań w mikroenergetyce (panele słoneczne, pompy ciepła, małe wiatraki do 100kW) (11 głosów), o budowa biogazowni do 1 MW (3 głosy), o nie dla farm wiatrowych (8 głosów), o zabezpieczanie linii sieci przesyłowych, ciepłowniczych i energetycznych przed negatywnym wpływem na zdrowie człowieka (0 głosów), o zamiana źródeł produkcji ciepła z paliw kopalnianych na ekologiczne (0 głosów), o modernizacja istniejących źródeł energii elektrycznej i ciepła (1 głos), o dofinansowanie do termomodernizacji budynków (0 głosów), o promocja budownictwa energooszczędnego (3 głosy), Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 3

4 o ustalenie norm i przepisów bezpiecznej lokalizacji inwestycji w OZE (głównie farm wiatrowych i biogazowni) (2 głosy), w obszarze zrównoważonego transportu: o promocja komunikacji miejskiej i zbiorowego transportu zasilanego gazem ziemnym (technologie CNG lub LNG) (5 głosów), o przywrócenie roli kolei, modernizacja dróg dla tranzytu ( tiry na tory ) (0 głosów), w obszarze leśnictwa: o zalesienia, ochrona zadrzewień (2 głosy), o stworzenie systemów wsparcia w celu zwiększenia obszarów leśnych (1 głos), w obszarze ochrony przyrody: o ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego (0 głosów), o zrównoważony rozwój i ochrona bioróżnorodności (0 głosów), w obszarze zarządzania: o edukacja proekologiczna na poziomie formalnym i nieformalnym (2 głosy), o wprowadzenie do strategii rozwoju powiatu i powiatowego programu ochrony środowiska zaproponowanych działań związanych z ochroną klimatu (1 głos), o koordynacja działań i współpraca samorządów i mieszkańców (0 głosów). W wyniku głosowania, uczestnicy obu grup warsztatowych zdecydowali, że najważniejsza dla powiatu ełckiego jest wizja związana z rozwojem mikroenergetyki oraz tworzeniem inteligentnych sieci smart grid. Biorąc pod uwagę takie elementy tej wizji jak: rozwój mikroenergetyki, dofinansowanie do jej rozwoju oraz budowę małych biogazowni o mocy do 1MW, uzyskała ona łącznie 21 głosów. Dodatkowo wzmacniają ją głosy sprzeciwu wobec budowy dużych farm wiatrowych (8 głosów). Wybrane przez uczestników debaty w Ełku pomysły tworzą strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zwrócono też uwagę na problemy ze sfery transportu, która również ma swój duży udział w emisji gazów cieplarnianych. Uczestnicy debaty opowiedzieli się za rozwojem zrównoważonego transportu, którego elementem jest rozwój komunikacji miejskiej oraz zmiana paliwa na gaz ziemny (technologie LNG i CNG), którego mógłby korzystać nie tylko transport zbiorowy, ale np. również tabor samochodów usuwających odpady komunalne. Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 4

5 3. Zasoby powiatu i instrumenty istotne dla osiągnięcia wybranej wizji Uczestnicy warsztatu omówili zasoby i instrumenty konieczne do realizacji działań w zakresie rozwoju mikroenergetyki i budowy inteligentnych sieci smart grid w powiecie ełckim. Liderami wspierającymi wybrany kierunek rozwoju są samorządy lokalne, w tym przede wszystkim gminy wchodzące w skład powiatu w porozumieniu z mieszkańcami, których reprezentantami są lokalne organizacje pozarządowe. Podkreślono wiodącą rolę Starostwa Powiatowego w Ełku, które według uczestników debaty powinno być koordynatorem działań w zakresie rozwoju mikroenergetyki na obszarze powiatu ełckiego. Planowane działania mogą spotkać się ze sprzeciwem dużych koncernów energetycznych, a także innych podmiotów czerpiących korzyści ze sprzedaży i wykorzystywania tradycyjnych paliw, w tym: sprzedawców węgla, lokalnych kotłowni, a nawet niektórych samorządów lokalnych. Rezultaty działań z zakresu rozwoju mikroenergetyki oraz tworzenia inteligentnych sieci smart grid, według uczestników warsztatów będą miały wpływ na wszystkie sfery rozwojowe regionu: społeczną, gospodarczą i środowiskową. Oczekiwane korzyści gospodarcze to: zapewnienie samowystarczalności energetycznej powiatu, rozwój usług i przemysłu, który z kolei wygeneruje nowe miejsca pracy. Dzięki wzrostowi zatrudnienia polepszy się sytuacja materialna miejscowej ludności. Mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. W ten sposób zostanie też zapewniona ochrona walorów krajobrazowych, turystycznych, rolniczych i kulturowych powiatu ełckiego. Czyste środowisko naturalne wpłynie z kolei na poprawę jakości życia mieszkańców. Dodatkowym rezultatem realizacji zadań z zakresu rozwoju mikroenergetyki będzie wzrost świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska wśród społeczności lokalnej. Osiągnięcie planowanych rezultatów uczestnicy warsztatów uzależniają przede wszystkim od zmian w ustawodawstwie krajowym, w tym w zakresie zapewnienia systemu wsparcia finansowego rozwoju mikroenergetyki na poziomie użytkowników, usługodawców i producentów. Konieczne jest także prowadzenie skutecznej edukacji energetycznoekologicznej w celu podniesienia świadomości społeczeństwa, w tym decydentów oraz tworzenia nowych kadr przygotowanych do realizacji zakładanej wizji rozwoju. Niezbędnym działaniem jest wdrożenie technologii makroenergetycznych i systemów inteligentnych sieci Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 5

6 smart grid. Uczestnicy debaty w Ełku podkreślili rolę dokumentów strategicznych w realizacji wybranego kierunku rozwoju. Wyrazili konieczność opracowania spójnego planu energetycznego, a także umieszczenia zapisów dotyczących rozwoju mikroenergetyki w strategii rozwoju powiatu, programie ochrony środowiska oraz innych dokumentach. Skuteczne wdrażanie wybranej wizji rozwojowej uzależnione jest też od powołania organów odpowiedzialnych za jej realizację. Zasoby, którymi powiat ełcki dysponuje i może wykorzystać do realizacji wybranej wizji to przede wszystkim świadome społeczeństwo, które dostrzega potrzebę realizacji działań związanych z rozwojem OZE z uwzględnieniem ochrony krajobrazu, przyrody, walorów kulturowych i społecznych. Ponadto dostępne są technologie i doświadczenia z kraju i zagranicy zarówno w postaci dobrych praktyk, jak i złych przykładów, które mogą ułatwić podejmowanie decyzji w sprawie wyboru konkretnych rozwiązań. Wśród brakujących zasobów uczestnicy warsztatów zidentyfikowali brak zainteresowania problemem części decydentów, w tym przede wszystkim radnych. Planowane działania wymagają przede wszystkim zapewnienia źródeł finansowania, w tym ogłoszenia nowych programów unijnych. Konieczne są też zmiany w prawodawstwie krajowym, edukacja społeczeństwa i zapewnienie jego partycypacji w podejmowaniu decyzji rozwojowych. Potrzebne jest także ukierunkowanie planowanych działań w formie opracowania strategii oraz zwiększenia zainteresowania ze strony gmin. Debata klimatyczna w Ełku przyniosła wypracowanie dobrych rezultatów. O jej powodzeniu zadecydowała duża frekwencja uczestników, w tym obecność osób decyzyjnych (3 radnych). Uczestnicy debaty byli przygotowani merytorycznie do dyskusji i zaangażowani w pracę warsztatową. Były to osoby o wysokich kompetencjach i doświadczeniu praktycznym m.in. w sprawach związanych z energetyką lokalną, w tym z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii. Podczas refleksji końcowych, większość uczestników debaty wyraziła aprobatę dla inicjatywy podjętej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, która umożliwiła wymianę wiedzy, poglądów i stanowisk osobom, które od tej pory uważały się za swoich przeciwników. Forma debaty klimatycznej doprowadziła do wypracowania kompromisowych rozwiązań, co zostało wyraźnie podkreślone przez większość wypowiadających się osób. Uczestnicy debaty dostrzegli także potrzebę organizowania podobnych dyskusji o przyszłości regionu w gronie składającym się z przedstawicieli różnych środowisk: samorządów lokalnych, przedsiębiorców i organizacji społecznych. W związku z tym, należałoby rozważyć możliwość utworzenia, z inicjatywy Starosty, platformy współdziałania Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 6

7 na rzecz promocji mikroenergetyki oraz tworzenia inteligentnych sieci smart grid. W tej inicjatywie mogłyby uczestniczyć instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa i osoby prywatne, które są zainteresowane rozwojem OZE w powiecie ełckim. Biuro platformy współpracy powinno być prowadzone przez wybraną instytucję, a jego finansowanie mogłoby pochodzić ze środków powiatu. Jednym z zadań takiego biura powinna być organizacja trzech lub czterech spotkań w ciągu roku, podczas których możliwa byłaby wymiana doświadczeń oraz kreowanie wspólnych przedsięwzięć. Na co dzień, biuro mogłoby prowadzić portal internetowy o OZE, który z jednej strony stanowiłby źródło bieżącej informacji i wymiany dobrych praktyk, a z drugiej strony ułatwiałby poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów. Taka inicjatywa w długofalowej perspektywie przyczyniłaby się bezpośrednio, czy też pośrednio do znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 7

8 Co po debacie? W ramach projektu Dobry klimat dla powiatów w jednym powiecie uczestniczącym w projekcie społeczne założenia wypracowane podczas debaty zostaną rozwinięte w pełnoprawny Program Niskowęglowego Rozwoju na koszt projektu. Wybór powiatu zostanie ogłoszony do końca 2013 roku podczas regionalnych konferencji klimatycznych projektu organizowanych przez Związek Powiatów Polskich. Preferowany będzie wybór powiatu, który podpisał deklarację Dobry klimat dla powiatów. Program zostanie opracowany przez zespół ekspercki projektu wraz z udziałem społecznym mieszkańców powiatu w latach W ramach opracowywania programu zidentyfikowane zostaną projekty, które mogą być przedłożone do finansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej do roku Wybranym uczestnikom debat, którzy wyróżnili się wsparciem społecznych założeń programu niskowęglowego rozwoju w swoim powiecie, a także aktywnie włączyli się w społeczność internetową Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego, zostanie zaoferowana możliwość bezpłatnego wyjazdu studyjnego do Kornwalii pierwszego niskowęglowego regionu w Wielkiej Brytanii. W społeczności internetowej Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego można wymienić się doświadczeniami z osobami, które na co dzień w swoim powiecie aktywnie zajmują się problematyką zmian klimatu, a także uzyskać wsparcie od ekspertów projektu Dobry klimat dla powiatów. Społeczność internetowa znajduje się pod adresem: Projekt Dobry klimat dla powiatów jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Społeczne założenia Programu Nniskowęglowego Rozwoju powiatu ełckiego 8

Raport z debaty klimatycznej w Olsztynie

Raport z debaty klimatycznej w Olsztynie Raport z debaty klimatycznej w Olsztynie Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Joanna Godlewska Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Gołdapi

Raport z debaty klimatycznej w Gołdapi Raport z debaty klimatycznej w Gołdapi Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Joanna Godlewska Nadzór

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Raport z debaty klimatycznej w Nowym Dworze Mazowieckim Raport z debaty klimatycznej w Nowym Dworze Mazowieckim Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Joanna

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Biłgoraju

Raport z debaty klimatycznej w Biłgoraju Raport z debaty klimatycznej w Biłgoraju Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Katarzyna Juras Krzysztof Ciurej Nadzór

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Radomiu

Raport z debaty klimatycznej w Radomiu Raport z debaty klimatycznej w Radomiu Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Elwira Rycaj Ekspert:

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej we Włocławku

Raport z debaty klimatycznej we Włocławku Raport z debaty klimatycznej we Włocławku Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Bożena Gorczyca Paweł Sikora Nadzór Eksperta:

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Płocku

Raport z debaty klimatycznej w Płocku Raport z debaty klimatycznej w Płocku Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Joanna Godlewska Nadzór

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Kielcach

Raport z debaty klimatycznej w Kielcach Raport z debaty klimatycznej w Kielcach Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Katarzyna Juras Krzysztof Ciurej Nadzór

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Parczewie

Raport z debaty klimatycznej w Parczewie Raport z debaty klimatycznej w Parczewie Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Debatę moderowali i zebrali materiał opracowany przez uczestników debaty: Elwira Rycaj Anna Traut-Seliga

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej. w Wąbrzeźnie

Raport z debaty klimatycznej. w Wąbrzeźnie Raport z debaty klimatycznej w Wąbrzeźnie Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Bożena Gorczyca Paweł Sikora Ekspert:

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Makowie Mazowieckim

Raport z debaty klimatycznej w Makowie Mazowieckim Raport z debaty klimatycznej w Makowie Mazowieckim Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Joanna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Działdowie

Raport z debaty klimatycznej w Działdowie Raport z debaty klimatycznej w Działdowie Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Joanna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej. w Gorlicach

Raport z debaty klimatycznej. w Gorlicach Raport z debaty klimatycznej w Gorlicach Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Katarzyna Juras Krzysztof Ciurej Nadzór

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Stalowej Woli

Raport z debaty klimatycznej w Stalowej Woli Raport z debaty klimatycznej w Stalowej Woli Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Katarzyna Juras Krzysztof Ciurej Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Jaśle

Raport z debaty klimatycznej w Jaśle Raport z debaty klimatycznej w Jaśle Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Katarzyna Juras Tomasz Pawelec Nadzór eksperta:

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Olkuszu

Raport z debaty klimatycznej w Olkuszu Raport z debaty klimatycznej w Olkuszu Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Agnieszka Czachowska Wojciech Kłosowski Nadzór

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Poddębicach

Raport z debaty klimatycznej w Poddębicach Raport z debaty klimatycznej w Poddębicach Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Elwira Rycaj Anna Traut-Seliga Ekspert:

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Kole

Raport z debaty klimatycznej w Kole Raport z debaty klimatycznej w Kole Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Anna Traut-Seliga Tomasz Pawelec Nadzór Eksperta:

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej. w Krakowie

Raport z debaty klimatycznej. w Krakowie Raport z debaty klimatycznej w Krakowie Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Agnieszka Czachowska Wojciech Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej. w Brodnicy

Raport z debaty klimatycznej. w Brodnicy Raport z debaty klimatycznej w Brodnicy Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Bożena Gorczyca Paweł Sikora Ekspert: Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r.

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. 1. Termin naboru wniosków od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. 1. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach. 2. Całkowita

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej. w Malborku

Raport z debaty klimatycznej. w Malborku Raport z debaty klimatycznej w Malborku Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Bożena Gorczyca Paweł Sikora Ekspert: Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Zakopanem

Raport z debaty klimatycznej w Zakopanem Raport z debaty klimatycznej w Zakopanem Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Agnieszka Czachowska Wojciech Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Kędzierzynie-Koźlu

Raport z debaty klimatycznej w Kędzierzynie-Koźlu Raport z debaty klimatycznej w Kędzierzynie-Koźlu Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Agnieszka Czachowska Wojciech

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Wałczu

Raport z debaty klimatycznej w Wałczu Raport z debaty klimatycznej w Wałczu Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Paweł Sikora Jacek Zatoński Komentarz eksperta:

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Kozienicach

Raport z debaty klimatycznej w Kozienicach Raport z debaty klimatycznej w Kozienicach Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Anna Traut-Seliga Elwira Rycaj Nadzór

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Przeworsku

Raport z debaty klimatycznej w Przeworsku Raport z debaty klimatycznej w Przeworsku Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Katarzyna Juras Krzysztof Ciurej Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Skierniewicach

Raport z debaty klimatycznej w Skierniewicach Raport z debaty klimatycznej w Skierniewicach Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Anna Traut-Seliga Tomasz Pawelec Nadzór

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Miliczu

Raport z debaty klimatycznej w Miliczu Raport z debaty klimatycznej w Miliczu Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Helena Wyligała Jacek Zatoński Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Złotoryi

Raport z debaty klimatycznej w Złotoryi Raport z debaty klimatycznej w Złotoryi Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Helena Wyligała Jacek Zatoński Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej. W Elblągu

Raport z debaty klimatycznej. W Elblągu Raport z debaty klimatycznej W Elblągu Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Bożena Gorczyca Paweł Sikora Ekspert: dr

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Gliwicach

Raport z debaty klimatycznej w Gliwicach Raport z debaty klimatycznej w Gliwicach Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Agnieszka Czachowska Wojciech Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Zgorzelcu

Raport z debaty klimatycznej w Zgorzelcu Raport z debaty klimatycznej w Zgorzelcu Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Helena Wyligała Jacek Zatoński Komentarz

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu Grupa Wymiany Doświadczeń:

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej. w Brzezinach

Raport z debaty klimatycznej. w Brzezinach Raport z debaty klimatycznej w Brzezinach Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Anna Traut-Seliga Tomasz Pawelec Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Gorzowie Wielkopolskim

Raport z debaty klimatycznej w Gorzowie Wielkopolskim Raport z debaty klimatycznej w Gorzowie Wielkopolskim Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Helena Wyligała Jacek Zatoński

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Pile

Raport z debaty klimatycznej w Pile Raport z debaty klimatycznej w Pile Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Helena Wyligała Jacek Zatoński Komentarz eksperta:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej

Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej II SPOTKANIE KOALICJI Katowice 12.06.2014r. BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA I GMINY LUBAWKA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA I GMINY LUBAWKA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZAŁĄCZNIK 2 1 SPIS TREŚCI I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2 1. Cele programu 2 2. Zakres programu 2 3. Finansowanie programu

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Jaworznie

Raport z debaty klimatycznej w Jaworznie Raport z debaty klimatycznej w Jaworznie Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Agnieszka Czachowska Wojciech Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Słubicach

Raport z debaty klimatycznej w Słubicach Raport z debaty klimatycznej w Słubicach Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Helena Wyligała Jacek Zatoński Komentarz

Bardziej szczegółowo

I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji. źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2. 1.

I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji. źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2. 1. 1 SPIS TREŚCI I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2 1. Cele programu 2 2. Zakres programu 2 3. Finansowanie programu

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Poznaniu

Raport z debaty klimatycznej w Poznaniu Raport z debaty klimatycznej w Poznaniu Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Helena Wyligała Jacek Zatoński Komentarz

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej we Wrocławiu

Raport z debaty klimatycznej we Wrocławiu Raport z debaty klimatycznej we Wrocławiu Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Helena Wyligała Jacek Zatoński Komentarz

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej. w Bydgoszczy

Raport z debaty klimatycznej. w Bydgoszczy Raport z debaty klimatycznej w Bydgoszczy Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali moderatorzy: Bożena Gorczyca i Paweł Sikora

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w powiecie wałbrzyskim

Raport z debaty klimatycznej w powiecie wałbrzyskim Raport z debaty klimatycznej w powiecie wałbrzyskim Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Helena Wyligała Jacek Zatoński

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej. w Rybniku

Raport z debaty klimatycznej. w Rybniku Raport z debaty klimatycznej w Rybniku Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Agnieszka Czachowska Wojciech Kłosowski Nadzór

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania aktualizacja

Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania aktualizacja Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania 2014-2020 aktualizacja 1 Główne cele i zadania funduszy UE w sektorze energetyki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie postaw ekologicznych i proklimatycznych społeczności lokalnej najlepszepolskie praktyki na poziomie lokalnym

Kształtowanie postaw ekologicznych i proklimatycznych społeczności lokalnej najlepszepolskie praktyki na poziomie lokalnym Warszawa, 6 grudnia 2011 Kształtowanie postaw ekologicznych i proklimatycznych społeczności lokalnej najlepszepolskie praktyki na poziomie lokalnym Katarzyna Sobótka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW Konferencja współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych Sejm, 28 listopada, 2016 POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Główne dokumenty strategiczne w zakresie redukcji emisji z sektora transportu

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Maria Stankiewicz Dyrektor Anna Jaskuła Kierownik Projektów Jakie możliwości otwierają się przed miastami, które

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o.

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o. Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o.o., z dniem 1 grudnia 2013 r. rozpoczął realizację dwóch projektów doradczo-szkoleniowych pt.: Klimatyczne uzdrowiska oraz Czas na ekologiczny hotel. Projekty są

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Tomasz Herodowicz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Struktura

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Monika Mulier-Gogół doradca energetyczny Regionalne Biuro

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdański Obszar Metropolitalny

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Współorganizator Warszawa, 28 maja 2012 Polityka klimatyczna a zrównoważony transport w miastach Andrzej Rajkiewicz, Edmund Wach Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Monika Mulier-Gogół doradca energetyczny Regionalne Biuro

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata 2009-2015 w obszarze środowiska Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Inwestycji W obszarze CSR nie startujemy od zera!!!!

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Bielsku-Białej

Raport z debaty klimatycznej w Bielsku-Białej Raport z debaty klimatycznej w Bielsku-Białej Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrali: Agnieszka Czachowska Wojciech Kłosowski

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

PRZYKŁADY KLASTRÓW ENERGII W POLSCE PRZYKŁADY KLASTRÓW ENERGII W POLSCE Doradztwo energetyczne Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze INICJATYWY KLASTROWE W POLSCE Źródło:www.me.gov.pl PRZYKŁADY KLASTRÓW

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Załącznik do uchwały Nr XIII/62/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Wstęp Priorytetem Powiatu Konińskiego,

Bardziej szczegółowo