Targi Kielce - Monitoring mediów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Targi Kielce - Monitoring mediów"

Transkrypt

1 TRANSEXPO 2008 O dbywające się w dniach 8-10 paź dziernika kieleckie targi TRANSEXPO 2008 zgromadziły 176 wystaw ców z 14 państw. Odbyło się kilka kra jowych premier autobusów, zaraz po ich pierwszych światowych prezenta cjach na targach IAA. Niemałą sensacją były chińskie autobusy, które także po kazywano w Hanowerze. Jakość wyko nania może nie dorównuje najlepszym pojazdom europejskim, ale dzięki znacznie niższym cenom pojazdy te powinny cieszyć się dużą popularno ścią, na co wskazuje obecność przed stawicielstw King Long w większości krajów europejskich, na Bliskim i Dale kim Wschodzie oraz w Afryce. Polski rynek autobusowy (DMC po wyżej 81) wykazuje pewne oznaki osła bienia, o czym świadczą wyniki sprze daży w I półroczu. Sprzedaż autobusów jest mniejsza niż w analogicznym okre sie ub. roku o 9,8% (590 w stosunku do 654). Osłabienie dotyczy wszystkich segmentów rynku, lecz największe spadki są obserwowane w dziedzinie autobusów miejskich (-18,3%). Nie jest to jednak groźne, do końca roku wynik z pewnością ulegnie zmianie, co widać na podstawie obecnie lub w najbliższej przyszłości realizowanych kontraktów na dostawy pojazdów dla komunikacji miejskiej w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Gliwicach i Lublinie. Około 90% pojaz dów miejskich jest zamawianych przez władze lokalne. Najwięcej autobusów kupuje oczywiście stolica, w ub. roku zakupy dla Warszawy stanowiły blisko 50% ogólnej sprzedaży na polskim ryn ku. Od kilku lat jest obserwowany spadek zakupów autobusów międzymiasto wych (-15% w stosunku do pierwszego półrocza 2007 r.). Jest to związane ze zmianą struktury przewozów na ko rzyść pojazdów mniejszych (minibu sów) i prywatnych samochodów osobo wych. Duże ożywienie występuje w segmencie autobusów szkolnych (1100%!). Wszystkie dostarczone po jazdy to Kapena Tema. Również w ga mie pojazdów turystycznych zanotowa no znaczny wzrost ( + 16,9%). Największy polski producent autobu sów Solaris utrzymuje pozycję lidera rynku z dostarczonymi 111 pojazdami. Jest to o 83 mniej niż rok wcześniej, jednak największe dostawy pojazdów z Bolechowa nastąpią w II połowie roku. Na 2. miejscu pod względem sprzeda ży znajduje się Autosan z 88 pojazdami (przed rokiem 114). Kolejne miejsca w rankingu zajmują firmy, których sprzedaż znacznie wzrosła w porówna niu z ub.r: Jelcz 73 (48), Scania 72 (60), Kapena 68 (10), Mercedes 62 (34). Ko lejny w stawce Solbus znacznie zmniej szył sprzedaż 34 (62), stabilne wyniki mają Irisbus 32 (20) i VDL Bova 18 (20). Bardzo poważny regres na polskim ryn ku notują zajmujące ostatnie miejsca w zestawieniu MAN i Volvo. MAN sprze dał w I połowie tego roku tylko 10 po jazdów, rok wcześniej 51. Największy spadek notuje Volvo: z 28 do 5 szt. Po zycje tych marek nie mają jednak żad nego związku z ich produkcją w Polsce, która jest większa w porównaniu z ana logicznym okresem ub.r. o ponad 19%. W tym zestawieniu prym wiodą właśnie MAN i Volvo z produkcją 673 (ponad 50% wzrost) i 347 szt. Wyniki te od zwierciedlają wzrost eksportu o blisko 36% w pierwszej połowie tego roku. Wszyscy polscy producenci podkreś lają konieczność posiadania w ofercie autobusu klasy midi (30 miejsc siedzą cych) z wysokim pokładem, pod którym tworzy się spora przestrzeń bagażowa, niezbędna przy dalekich wyjazdach tu rystycznych. W zależności od możliwo ści i doświadczenia, pojazdy takie są produkowane lub importowane. Zapo trzebowanie na nie jest wynikiem po trzeb dojrzewającego rynku przewo zów, w których coraz większą rolę od grywa jakość usługi, ergonomia wnę trza i bezpieczeństwo, nawet kosztem wyższej stawki za kilometr przewozu takim pojazdem. Nie są to bardzo duże różnice, ponieważ zużycie paliwa mini busów i autobusów midi jest podobne. Dlatego coraz częściej, szczególnie w segmencie przewozów turystycz nych, autobusy midi stają się coraz po pularniejsze. Bardzo okazale prezentowało się sto isko firmy Auto Cuby, która od zeszłe go roku jest dystrybutorem tureckiej marki Guleryuz, a w tym roku do oferty dołączyły autobusy BMC. W ofercie Guleryuz jest szeroka paleta pojazdów, od miejskich, przez międzymiastowe i turystyczne, na autobusie dwupokładowym skończywszy. Kolejna polska firma na targach to Automet, produkujący autobusy żarów- L S ^ l P.JW Engineeringlthe Futurę -sińce 1758.

2 no na bazie furgonów, jak i na podwo ziu MB Atego (model Apollo). Ten ostat ni przeszedł kosmetyczną zmianę zwią zaną z przeniesieniem koła zapasowe go do jednego z luków bocznych, w którym mieści się zbiornik paliwa. Koło umieszczono na specjalnej win dzie nad zbiornikiem, co pozwoliło na zwiększenie przestrzeni bagażowej w tylnej części pojazdu. Oprócz autobu sów, Automet produkuje fotele autobu sowe i elementy wyposażenia z tworzyw sztucznych, dostarczane również innym producentom, m.in. do Autosana. Kolejną z firm, które do niedawna były postrzegane jako producenci minibu sów, jest CMS Auto. Od zeszłego roku jest ona oficjalnym przedstawicielem na polskim rynku tureckiej firmy Temsa, która już kilka lat temu prezentowała swoje pojazdy na targach w Poznaniu. W ofercie są wszystkie autobusy turec kiego producenta, ale CMS zgodnie z potrzebami rynku stawia głównie na klasę midi. Jej przedstawicielem, z któ rym CMS wiąże duże nadzieje, jest Temsa Prestij Superdelux. Pojazd o roz stawie osi 3350 mm ma długość nieco ponad 7 m i zapewnia komfortowe wa runki 29 pasażerom, którzy podróżują w fotelach wyposażonych w zagłówki i podłokietniki, z rozsuwem bocznym i odchylanymi oparciami. Komfort ter miczny zapewnia klimatyzacja Safkar. Bagażniki mają łączną pojemność 3 m 3. Źródłem napędu jest 3,9 d m 3 silnik o mocy 100 kw przekazywanej za po średnictwem 5-biegowej skrzyni: oba zespoły pochodzą z Mitsubishi. Jedną z ciekawszych ekspozycji na targach (aranżacja stoiska została na grodzona Medalem Targów Kielce) miał WIK?ENTZAfi \ Firma AMZ Kutno kolejny raz pokazy wała swój najnowszy autobus Boome rang. Jest on cały czas użyczany poten cjalnym użytkownikom, których uwagi posłużyły przy opracowaniu najnowszej wersji prezentowanej w Kielcach. Jest to druga po Ramzarze kratownicowa konstrukcja z Kutna. Autobus budził po wszechne zainteresowanie z uwagi na niebanalną stylizację i ciekawy układ wnętrza podkreślony za pomocą foteli Intap Ergobus polski potentat Solaris Bus&Coach który jest już liczącym się producentem europejskim. Firma ma bardzo mocną pozycję na rynku niemieckim, na któ rym obsługuje 73 przewoźników, a w tym roku zostanie dostarczony tam autobus. W ogólnym zestawieniu Solaris ma blisko 5,5% udział w rynku niemieckim, ale biorąc pod uwagę tyl ko autobusy niskopodłogowe udział ten jest jeszcze większy i stawia naszego producenta w czołówce dostawców tego typu pojazdów w Niemczech. Na polskim rynku pojazdów niskopodłogo- Wśród autobusów BMC oferowanych przez Auto C u b y n a j b a r d z i e j p r o m o w a n e sq m o d e l e Midilux (turystyczny, ) i Levend XL (miej ski, 17+1). Niewykluczone, że w najbliższej przy szłości firma będzie oferować pełną gamę pojaz dów BMC, włącznie z samochodami użytkowymi (dostawcze, ciężarowe, specjalne podwozie ko munalne low entry)

3 wych i LE autobusy Solaris osiągną do końca tego roku udział 55%. Takie wskaźniki udało się uzyskać w ciągu 12 lat istnienia firmy; zatrudnienie w tym okresie zwiększyło się z 36 do 1500 osób. Cały czas rosnąca produkcja au tobusów powinna w tym roku wynieść 1000 sztuk. Oprócz autobusów zasilanych olejem napędowym, Solaris ma w ofercie po jazdy napędzane sprężonym gazem ziemnym, a ostatnim słowem w zakre sie napędów ekologicznych jest układ hybrydowy. Od premiery dwa lata temu na targach w Hanowerze wyproduko wano 9 takich autobusów, które obec nie należą do 2. generacji, z mniejszym silnikiem i wszystkimi zespołami umieszczonymi w tylnej części (w wie ży) oraz na dachu. Dzięki temu pojazd ma układ wnętrza identyczny jak kla syczny przegubowiec. Ma to bardzo duże znaczenie w komunikacji miej skiej: pasażerowie są przyzwyczajeni do tradycyjnego układu wnętrza z miej scem na wózek w przednim członie. W najbliższym czasie pierwszy pojazd tego typu zostanie dostarczony dla Poznania (przed organizowaną tam w grudniu konferencją klimatyczną). Będzie to pierwszy autobus hybrydowy na polskim rynku. Autobusy hybrydowe są budowane na bazie pojazdów 18-metrowych, po nieważ tylko w takim przypadku ma to uzasadnienie ekonomiczne. Przy cenie normalnego" autobusu przegubowe go około 300 tys. euro, pojazd hybry dowy kosztuje 440 tys. euro. Według symulacji kosztów eksploatacji pojazd taki zwraca się w 8. roku użytkowania, wliczając w to konieczną po kilku latach wymianę baterii akumulatorów. Po 15 latach eksploatacji oszczędności wy noszą około 336 tys. euro, co stanowi równowartość nowego autobusu 18metrowego. Druga generacja Solarisa Hybrid ma, podobnie jak pierwsza, rów noległy układ napędowy, z mniejszym niż w pierwotnej wersji silnikiem Cum mins o pojemności skokowej 6,7 dm3 i mocy 178 kw. W hybrydowym ukła dzie napędowym jest stosowany sys tem Ep firmy Allison Transmission. Moduł składa się z dwóch silników elek trycznych o mocy 75 kw każdy, jeden z nich jest również wykorzystywany do rozruchu silnika spalinowego. Energia odzyskiwana w trakcie hamowania jest gromadzona w niklowo-metalowo-wodorkowych bateriach zamontowanych na dachu. Generator odzyskujący ener- SOLARIS' Solaris Urbino New Edition jest zapowiedzią kolejnej generacji tego pojazdu. Zupełnie nowa aranżacja wnętrza powoduje, że staje się ono bardzo jasne. Oprócz nowego systemu oświetlenia z rozświetlonym całym sufitem, powo dują to również specjalnie opracowane w firmie Kieł fotele z półprzezroczys tego tworzywa. Uwagę zwraca również nowa tablica przyrządów w miejscu pracy kierowcy, który może obsługiwać większość systemów za pomocą przy cisków w kierownicy gię hamowania wytwarza napięcie zmienne 600 V, które musi być zmniej szone do kilkunastu V (prądu stałego) niezbędnych do ładowania baterii. Hyb rydowy układ napędowy zwiększa masę własną pojazdu tylko o 400 kg. Dzięki zastosowaniu mniejszego silnika jeszcze bardziej ograniczono zużycie paliwa: średnie eksploatacyjne zmniej sza się w stosunku do klasycznego Urbino 18 o 22-24%. Autobus jest rów nież bardzo ekologiczny, ograniczono emisję NOx o 13%, C0 2 o 25% i cząs tek stałych o 78%. Obecny poziom produkcji i ogrom obowiązków powodują, że dotychczas zarządzający firmą Krzysztof Olszewski niedługo zmieni fotel i stanie się Prze wodniczącym Rady Nadzorczej Solaris Bus&Coach, podczas gdy jego żona Solange będzie pełnić obowiązki Pre zesa Zarządu Spółki. Do zarządzania fi nansami i produkcją zostaną powołane nowe osoby, które najprawdopodobniej będą wywodzić się (byłoby to najlepsze rozwiązanie) z obecnej kadry zarządza jącej Solaris. Krzysztof Olszewski za mierza zająć się planowaniem strategii rozwoju firmy i związanym z tym wdra żaniem nowych pomysłów. Bardzo ciekawie prezentowały się również autobusy zasilane gazem ziem nym. Pojazdy tego typu prezentowało kilka firm, lecz największą sensacją był zaprezentowany przez Solbus pojazd zasilany skroplonym gazem ziemnym (LNG - Liquid Natural Gas). Zdobył on uznanie komisji konkursowej, która przyznała mu Medal Targów TRANSEXPO w kategorii Autobusy. Pomysł wy-

4 Tedom przygotował nowe wersje autobusów gazowych, w tym także wersję międzymiastową. W układzie sekwencyjnego wtrysku paliwa gazowego wykorzystano amerykańskie komponenty. Dostępne sq wersje Euro 4 i EEV korzystania tego paliwa nie jest nowy, jest ono używane z powodzeniem np. w Stanach Zjednoczonych. Właśnie w wyniku współpracy z firmami amerykańskimi powstała firma LNG Silesia, która zamierza wykorzystywać metan uwalniany do atmosfery lub częściowo zagospodarowywany w kopalniach węgla kamiennego. Stanowi on bardzo duże zagrożenie pod ziemią i w atmosferze, jako jeden z groźniejszych gazów cieplarnianych. LNG Silesia zamierza już w przyszłym roku uruchomić instalację do skraplania metanu w kopalni węgla kamiennego Krupiński w gminie Suszec. To paliwo ma bardzo korzystne właściwości, bo jest pozbawione zanieczyszczeń i wilgoci. Woda zawarta w metanie nie pozwoliłaby na skroplenie gazu, ponieważ wymaga to temperatury ok.-160 C. Turystyczny lsuzu Turquoise mieści 26, 28 lub 30 pasażerów, jest odpowiedzią na tendencje na polskim rynku, na którym takie pojazdy cieszą się rosnącą popularnością. Zastosowany nowy silnik Euro 4 o pojemności 5,2 dm 3 rozwija moc 190 kw i maksymalny moment obrotowy 513 Nm. Importerem lsuzu w Polsce jest białostocka firma Wowo SOU W związku z tym programem Solbus opracował autobus miejski zasilany LNG na bazie modelu Solcity 12. W odróżnieniu od zasilania sprężonym gazem ziemnym, LNG nie wymaga stosowania dużych, ciężkich zbiorników. Zbiorniki do przechowywania LNG są bezciśnieniowe (nie są poddozorowe), natomiast muszą być wyposażone w specjalną izolację, która zapewni utrzymanie temperatury -160 C w jak najdłuższym czasie, w praktyce w ciągu 7 dni. Po tym czasie w wyniku zwiększania się temperatury gaz odparowuje, zwiększając ciśnienie w zbiorniku. Odpowiednio wycechowany zawór bezpieczeństwa upuszcza gaz do atmosfery, likwidując nadciśnienie. Wykorzystano gazowy silnik Cummins 8,9 dm 3, o mocy 235 kw przy 2000 obr./min. 1 W,

5 Zbiornik Solcity LNG zawiera 333 dm 3 ciekłego gazu ziemnego, który zmie nia stan skupienia w parowniku, pozwalajqc na uzyskanie blisko 200 m 3 gazu. W zależności od warunków eks ploatacji zapewnia to zasięg od 350 do 500 km Układ wnętrza autobusu Solcity 12 LNG jest bardzo podobny do autobusu zasi lanego olejem napędowym, liczba miejsc jest mniejsza o 3 fotele na tyl nym zwisie. W tej przestrzeni jest mon towany zbiornik LNG. Kolejny pojazd zasilany gazem ziem nym, magazynowanym w postaci sprę żonej, prezentowała firma Wowo z Bia łegostoku, importer autobusów czeskiej firmy Tedom. Zaprezentowano nowe wersje autobusów, wśród których no wością był pojazd międzymiastowy. Sercem" jest silnik CNG Tedom, jedna z najnowocześniejszych gazowych jed nostek napędowych na rynku, produ kowany w dawnej fabryce Liaz, którą Tedom kupił kilka lat temu. Silniki wy korzystuje również spółka Mielec Die sel Gas w adaptacjach starszych gene racji autobusów (możliwości technicz ne silników na bazie SW680, wykony wanych z wykorzystaniem technologii NGV Autogas, skończyły się na pozio mie normy Euro 3). Adaptacja polega na wymianie silnika i montażu zbiorni ków paliwa. Operacja jest dość skom plikowana i wymaga skoordynowania w czasie z naprawą główną pojazdu (ze względu na zmiany w strukturze kra townicy, rozmieszczenie zbiorników, jak również wykonanie węzłów mocują cych nową jednostkę napędową). Mie lec Diesel Gas wykonuje około 5 takich adaptacji miesięcznie. Bardzo ciekawie prezentowała się ekspozycja firmy Polskie Autobusy. Pomimo upadłości zakładów w Jelczu firma była w stanie zaproponować nowe pojazdy, w tym dwa autobusy miejskie. Te w Sanoku nie są produko wane od 2002 r., kiedy w ramach Gru py Zasada nastąpił podział i wytwarza nie autobusów miejskich powierzono ZS Jelcz. Nowa sytuacja wymusiła na Autosanie powrót do rozwoju pojaz dów miejskich. Tradycje w ich konstru owaniu są silne, przypomnijmy 12metrową, niskopodłogową Stokrotkę z wieżową zabudową silnika czy 8metrowego Kolibra z częściowo niskim pokładem. Polskie Autobusy ekspor tują również swoje pojazdy. Dużo au tobusów szkolnych jest eksploatowa nych w Wielkiej Brytanii, spełniając tamtejsze rygorystyczne wymagania. Także na Węgrzech tamtejszy mono polista w przewozach miejskich i regio nalnych firma Volan użytkuje autobu sy Lider A10-12T Dużym rynkiem eks portowym jest Szwecja, gdzie jeździe ponad 100 autobusów z Sanoka. Jed na z prezentowanych na TRANSEXPO nowości, Autosan A12.13C Eurolider był przeznaczony dla szwedzkiego przewoźnika. Autobus ten zdobył wy- Autosan A12.13C Eu rolider do obsługi ru chu międzymiastowe go, o długości mm (rozstaw osi 7080 mm). W jego wnętrzu wygodnie podróżuje 51 pasażerów. Dostęp do przedziału pasażer skiego zapewniajg drzwi w przedniej i środkowej części au tobusu. Naprzeciw drugich drzwi znajduje się miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku

6 Autobus napędzai., gazem ziemr llfłl ( U C N G a 'CNG AUTO c ^TO MAN Lion's City G CNG jest napędzany silnikiem EEV zasilanym sprężonym ga zem ziemnym, o mocy 228 kw przy 2000 obr./min. Paliwo jest gromadzone w umieszczonych na dachu 9 aluminiowo-kompozytowych butlach o łgcznej pojemności geometrycznej 1629 dm 3. Leżgcy silnik eliminuje z wnętrza zabudo wę wieżowq, co pozwala na montaż czterech foteli w tylnej części różnienie targów w kategorii Autobusy. Nadwozie kratownicowe (z profili nie rdzewnych) jest pokryte przyklejanymi płatami poszycia ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. Pokrywy ba gażników wykonano z blachy alumi niowej. Przedział pasażerski jest wen tylowany (luki dachowe i zespół wen tylacyjny w przedniej ścianie) i klima tyzowany. W autobusie zastosowano silnik Cummins Euro 5 o mocy 221 kw przy 2500 obr./min., współpracujący z automatyczną skrzynią przekład niową Allison, zintegrowaną ze zwalniaczem. Kolejnym nowym produktem Polskich Autobusów był Autosan A0808M Sancity. Pojazd jest nowy dla Sanoka, w Jelczu był produkowany pod nazwą Libero. Jest to nowoczesny, niskopodłogowy autobus miejski do obsługi linii miejskich i podmiejskich o niewielkim natężeniu ruchu lub kursów nocnych. Przy długości 8550 mm (rozstaw osi 4000 mm) ma miejsca siedzące dla 16 pasażerów, na stojąco mogą podróżo wać 44 osoby. Kratownicowe nadwozie z profili nierdzewnych jest pokryte po szyciem z blach nierdzewnych i two rzyw sztucznych. W układzie przenie sienia napędu stosuje się silnik Cum mins o mocy 118 kw przy 2500 obr./ min., współpracujący z automatyczną skrzynią przekładniową Allison. Wśród nowości Evobus prezentowa no Travego 3. generacji, który trafił do Kielc tuż po światowej premierze w Ha nowerze. Nowością w układzie napędo wym jest przekładnia PowerShift spe cjalnie opracowana do autobusów. Za stosowano również aktywnego asy stenta hamowania" ABA i wiele innych systemów zwiększających bezpieczeń- stwo. Z autobusów miejskich, pokazy wano 18-metrowego Citaro, który staje się coraz popularniejszy w Polsce, wy pierając sukcesywnie Conecto; m.in. do Wrocławia będzie dostarczonych 100 Citaro (66 w tym roku i 34 w przy szłym). Dużym zainteresowaniem cie szy się również prezentowany po raz pierwszy w ub.r. regionalny Intouro. W tym roku dostarczono na polski ry nek 10 sztuk. Pokazywano również 2 luksusowe autobusy turystyczne Setra. Jednym z nich była Setra S417 HDH, najdłuż sza 3-osiowa wersja TopCIass 400. Po jazd przeszedł w ub. roku znaczącą modernizację. Zastosowano m.in. sta tyczny system doświetlania zakrętów, który przy prędkości do 40 km/h w mo mencie uruchomienia kierunkowskazu załącza dodatkowy reflektor doświetlający. Nowością w tym roku był autobus międzymiastowy Setra 412 UL, który uchodzi za pojazd bardzo uniwersalny, przydatny zarówno w komunikacji mię dzymiastowej, jak również w kursach turystycznych. Autobus ma rozstaw osi 5290 mm i nadwozie o długości blisko 11 m. We wnętrzu znajduje się 45 foteli z dwupunktowymi pasami bezpieczeń stwa. Źródłem napędu jest 12-litrowy silnik o mocy 220 lub opcjonalnie 260 kw, współpracujący ze skrzynią biegów MBGO190. Przedstawiciele koncernu MAN w prezentacji na stoisku targowym pod kreślali doskonałość technologii MAN Pure Diesel, szczególnie w odniesieniu do napędu autobusów. Firma szczyci się osiąganiem norm emisji spalin, łączenie z EEV, bez stosowania SCR, dzięki czemu użytkownik nie musi sto sować AdBlue. Jest to możliwe dzięki L»..-. ^,>- rozwinięciu i zastosowaniu innowacyj nych technologii, przede wszystkim re cyrkulacji spalin, w której zastosowano regulację za pomocą sondy lambda. Oprócz tego silniki są zasilane przy podwyższonym do 180 MPa ciśnieniu wtrysku, a turbodoładowanie jest dwu stopniowe. Rozwijana technologia MAN Pure Diesel pozwoli już w przyszłym roku wprowadzić w autobusie Neoplan Starliner silnik o mocy 371 kw, spełnia jący EEV tylko z wykorzystaniem katali zatora PM-KAT. MAN wprowadza również nowe mo dułowe podwozia autobusowe, które zainteresowało już kilku producentów autobusów wystawiających się w Kiel cach. Znormalizowane moduły umożli wiają zbudowanie różnych podwozi au tobusowych. Moduł przedniej osi jest dostępny w kilku wariantach, umożli wiających różne zastosowanie (z osią sztywną do miejskich autobusów wysokopodłogowych i przewozów regional nych, z osią obniżoną do autobusów Low Entry lub z niezależnie zawieszoną, wielowahaczową osią do dalekiej tury styki). Moduł przedni zawiera miejsce pracy kierowcy o ergonomicznym kształcie, z przestawianą powietrznie kolumną kierowniczą i atrakcyjną ta blicą przyrządów. Moduł centralny umożliwia uzyskanie różnych rozsta wów osi. W połączeniu z tylnym modu łem napędowym podwozie umożliwia zabudowę nadwozi o długościach od

7 Trzyosiowy Irizar PB o długości 15 m za pewnia komfort podró żowania 60 pasaże rom, przy zwiększonej podziałce pomiędzy rzędami (maksymalnie mieści 69 osób). Źród łem napędu jest silnik DC12 17 (353 kw i 2250 Nm), który współpracuje ze skrzy nią biegów wyposa żoną w 12 przełożeń m& 11 do blisko 15 m (w przypadku zasto sowania tylnego modułu dwuosiowe go). Moduł napędowy może być wypo sażony w silniki D08 CR, D20 CR, D26 CR Lub E28 (gazowa jednostka napę dowa spełniająca standardy EEV) o mocy od 184 do 353 kw. Tylne mo duły napędowe dwuosiowe są oferowa ne w wersji miejskiej i turystycznej. MAN odświeża projekt swojego auto busu hybrydowego, który w odróżnieniu od polskiego jest hybrydą szeregową. Lion's City Hybrid praktycznie zawsze rusza z przystanków wykorzystując wy łącznie energię elektryczną, odzyski waną w czasie hamowania. Jest ona gromadzona w kondensatorach monto wanych na dachu. Silnik D0836 w wersji EEV ojnocy 191 kw napędza dwa silni ki elektryczne o mocy 75 kw każdy. W czasie hamowania silniki są przełą czane na pracę prądnicową i dostar czają mocy do baterii kondensatorów. Ostatnim z wielkich producentów na TRANSEXPO była Scania, wobec nie obecności Volvo jedyny reprezentant Skandynawii. Podczas dwóch ostatnich edycji targów Scania pokazywała auto busy miejskie na etanol, podobnie było w tym roku: prezentowano Omnicity napędzany tym paliwem. Niestety nie dotarł ze Szwecji pojazd hybrydowy wykorzystujący silnik etanolowy. Konfe rencja przygotowana przez Scanię do tyczyła w całości autobusów napędza nych etanolem i była powieleniem zor ganizowanego niecały miesiąc wcześ niej w Krakowie seminarium na temat zastosowania paliw odnawialnych w transporcie zbiorowym, z rozbudo waną częścią dotyczącą eksploatacji. KINO LONG.E5E29 Chiński King Long istnieje od 1988 r. i ma bardzo dużq dy namikę wzrostu, do starcza ok. 30 tys. autobusów rocznie, będąc liderem tej branży na rynku ma cierzystym. Biorąc pod uwagę wielkość kraju i jego zalud nienie, wielkość pro dukcji nie jest aż tak zastraszająca: np. w komunikacji miej skiej w Pekinie jest eksploatowanych 25 tys. pojazdów Wrażeniami z jazd testowych podzielili się przedstawiciele stołecznej i kielec kiej komunikacji publicznej, którzy po twierdzili sens stosowania takich pojaz dów w centrach miast, nie widząc żad nych zagrożeń przy eksploatacji i ser wisowaniu. Oprócz pojazdu etanolowego, na stoisku prezentowano Omnicity w barwach komunikacji miejskiej Gro dziska Mazowieckiego. Pojazd jest na pędzany silnikiem DC9 o mocy 198 kw przy 1900 obr./min, spełniającym wy magania Euro 4 dzięki układowi EGR (nie wymaga stosowania AdBlue i może być zasilany czystym bioestrem B100). Napęd jest przenoszony przez 6-biegową automatyczną skrzynię przekła dniową ZF zintegrowaną ze zwalniaczem. Dwunastometrowy autobus ma 26 miejsc siedzących (71 stojących) rozmieszczonych w przedziale pasażer skim klimatyzowanym za pomocą urzą dzenia Webasto. Oprócz tego prezen towano autobusy turystyczne, trzyosiowego Irizara PB oraz New Century. Największą sensacją targów były au tobusy chińskie marki King Long. W przypadku produktów chińskich za wsze pojawia się pytanie o jakość. Przy glądając się szczegółom wykończenia pojazdów King Long nietrudno ocenić, że to nie Setra czy MB, choć ogólne wra żenie jest bardzo dobre. Najważniejsze zespoły, układ napędowy osie, układy ogrzewania i klimatyzacji pochodzą od renomowanych światowych producen tów, co daje gwarancję jakości tych ele mentów oraz umożliwia korzystanie z rozbudowanych sieci serwisowych. Polski przedstawiciel, firma Eurotravel z Andrychowa (współpracująca z King Long Deutschland) deklaruje, że jest w stanie sprowadzić każdą część do au tobusu King Long w ciągu 24 godzin. Piotr Złoty

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK Solaris Bus & Coach Kierunek rozwoju komunikacji miejskiej Wymagania prawne Przepisy lokalne pojazdy elektryczne

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI Zbiorowy transport miejski = alternatywa dla transportu indywidualnego Warszawa, Trasa Łazienkowska, analiza ruchu w godzinach

Bardziej szczegółowo

PRESS. Scania. nowy, autobus. Scania. Scaniaa odnowiła. Scania. ofertę. Scaniaa OmniExpress. Scania Citywide LE. Scania Touring 3.20 3.60.

PRESS. Scania. nowy, autobus. Scania. Scaniaa odnowiła. Scania. ofertę. Scaniaa OmniExpress. Scania Citywide LE. Scania Touring 3.20 3.60. PRESS info P12904PL / Per-Erik Nordström 4 września 2012 Gama autobusów i autokarów a Citywide to nowa rodzina niskopodłogowych i niskowejściowych autobusów miejskich. Ich atrakcyjna stylizacja nawiązuje

Bardziej szczegółowo

(DZIK, TUR, TUR II, TUR III, ŻUBR, TOYOTA LC

(DZIK, TUR, TUR II, TUR III, ŻUBR, TOYOTA LC Firma powstała 1999r. Prowadzi działalność na działce o powierzchni 40.000m 2 AMZ-KUTNO jest spółką prywatną ze 100% kapitałem polskim z ogromnym potencjałem rozwoju, oferującą szeroki wachlarz usług i

Bardziej szczegółowo

MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o.

MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o. MAN-STAR TRUCKS Sp. z o.o. AUTOBUSY TURYSTYCZNE MAN i NEOPLAN Z SILNIKAMI EURO 4 Arkadiusz Kurek (0-691 470 202) Aleksander Pawlas (0-691 470 202) Dział Sprzedaży Autobusów Turystycznych NEOMAN Po przejęciu,

Bardziej szczegółowo

Autobusy zasilane skroplonym metanem kopalnianym. Maj 2013

Autobusy zasilane skroplonym metanem kopalnianym. Maj 2013 Autobusy zasilane skroplonym metanem kopalnianym Maj 2013 1 Solbus to polska firma rodzinna Statuetki Gazeli Biznesu Fabryka Autobusów Solbus jest polską, rodzinną firmą produkującą nowoczesne autobusy,

Bardziej szczegółowo

Wtegorocznej - VII już - edycji TRANSEXPO udział

Wtegorocznej - VII już - edycji TRANSEXPO udział -. ;. :,.,,.,. m TRANSEXPO 2008 Piotr Muskała Dziś już nikomu zajmującemu się branżą autobusową nie trzeba przedstawiać TRANSEXPO. Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego w Kielcach na stałe

Bardziej szczegółowo

Ocena kosztów zastosowania komunikacji opartej na pojazdach elektrycznych

Ocena kosztów zastosowania komunikacji opartej na pojazdach elektrycznych Ocena kosztów zastosowania komunikacji opartej na pojazdach elektrycznych Konferencja: Potrzeby i standardy usług publicznych w siedmiu gminach Województwa Lubuskiego Nowy Kisielin, 28 maja 2014 Wybór

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne napędy w transporcie miejskim

Ekologiczne napędy w transporcie miejskim V. Dzień dostawców dla branży motoryzacyjnej Temat: Mobilność elektryczna jako wyzwanie 07-08.11.2011, Frankfurt n. Odrą Ekologiczne napędy w transporcie miejskim Michał Pikuła, Michał Sierszyński Solaris

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN EURO VI: hybryda

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN EURO VI: hybryda MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość MAN EURO VI: hybryda < 1 > Autobusy MAN Kompetencja, wiedza, doświadczenie < 2 > MAN w Polsce Od 21 lat na polskim rynku Ponad 14 500 wyprodukowanych

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Crafter

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Crafter Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Crafter Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

Pojazdy użytkowe NGV. Artur Bartosiewicz Special Vehicles Manager. 20 Novembre, 2010

Pojazdy użytkowe NGV. Artur Bartosiewicz Special Vehicles Manager. 20 Novembre, 2010 Pojazdy użytkowe NGV Artur Bartosiewicz Special Vehicles Manager 20 Novembre, 2010 07-03-2012 Iveco: Przemysłowa korporacja Fiat MASZYNY AGROTECHNICZNE I BUDOWLANE MASZYNY UKŁADY NAPĘDOWE POJAZDY UŻYTKOWE

Bardziej szczegółowo

Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem wysokim

Kompakt z rozstawem osi 3250 mm, z dachem wysokim maks. 2700 (pomiar przy podłodze) 1350 1520 3250 5261 2600 (pomiar przy ściance działowej) 1040 3250 5261 2600 (pomiar przy ściance działowej) Dopuszczalna masa całkowita [t] H ok. 55/6901 1040 1993 2426

Bardziej szczegółowo

Autobusy miejskie na gaz jako sposób ograniczenia wpływu na środowisko

Autobusy miejskie na gaz jako sposób ograniczenia wpływu na środowisko Autobusy miejskie na gaz jako sposób ograniczenia wpływu na środowisko Urząd Zamówień Publicznych VIII Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne Warszawa 20.XI.2014r. Autobusy zasilane paliwem gazowym dzięki

Bardziej szczegółowo

Ryszard Michałowski, Adam Dyduch Praktyczne doświadczenia Dolnośląskiego Oddziału Obrotu Gazem Gazowni Wałbrzyskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa

Ryszard Michałowski, Adam Dyduch Praktyczne doświadczenia Dolnośląskiego Oddziału Obrotu Gazem Gazowni Wałbrzyskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Ryszard Michałowski, Adam Dyduch Praktyczne doświadczenia Dolnośląskiego Oddziału Obrotu Gazem Gazowni Wałbrzyskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w zastosowania CNG do zasilania silników w

Bardziej szczegółowo

4 rzędowo, poprzecznie z przodu. Euro 4 - Euro 5 ze Start&Stop i DPF

4 rzędowo, poprzecznie z przodu. Euro 4 - Euro 5 ze Start&Stop i DPF Dane techniczne SILNIK 1.4 16v 1.3 Multijet 16v 1.6 Multijet 16v 2.0 Multijet 16v Liczba cylindrów, położenie Pojemność skokowa (cm3) 1368 1248 1598 1956 Średnica x skok (mm) 72x84 69,6x82 79,5x80,5 83x90,5

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Amarok Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych

Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych mgr inż. Bartłomiej Będkowski Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL PL - 40-203 Katowice

Bardziej szczegółowo

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYP A 19 SZTUK Samochód marki:., model. za cenę za sztukę: netto: złotych brutto:.. złotych L.p. 1. Dane ogólne Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 Minimalne wymagania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki techniczne

Charakterystyki techniczne Charakterystyki techniczne SILNIK FIRE 1.4 Turbo Jet 120KM Liczba cylindrów, układ 4 w linii, poprzecznie z przodu Średnica x skok (mm) 72x84 Pojemność (cm 3 ) 1368 Stosunek sprężania 9,8±0,2 Moc max CE:

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Ogólna specyfikacja modelu Astra Nadwozie 3-drzwiowy 5-drzwiowy Kombi. Wysokość (mm) Długość (mm)

Dane techniczne. Ogólna specyfikacja modelu Astra Nadwozie 3-drzwiowy 5-drzwiowy Kombi. Wysokość (mm) Długość (mm) Ogólna specyfikacja modelu Astra Nadwozie 3drzwiowy 5drzwiowy Kombi Wysokość (mm) 1435 1460 1500 Długość (mm) 4290 4249 4515 Rozstaw osi (mm) 2614 2614 2703 Szerokość (z lusterkami bocznymi/bez lusterek)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Współczesny tabor autobusowy. Robert Sokołowski Zarząd Transportu Miejskiego

Współczesny tabor autobusowy. Robert Sokołowski Zarząd Transportu Miejskiego Robert Sokoł Zarząd Transportu Miejskiego agenda tabor autobusowy w Warszawie wymagania ZTM w dla taboru jaki powinien być autobus miejski autobus miejski jutra Robert Sokoł Robert Sokoł tabor autobusowy

Bardziej szczegółowo

Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia

Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia Przegląd rynku aut elektrycznych w Polsce Model Segment Waga w kg Prz śpiesze ie od 0 do 100 km/h Prędkość maksymalna

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2)

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2) LS 35 3,5 t NLR85A - Ls 35 Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy Ls 35 E Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2490 D min. 650 Długość całkowita K 4735 Zwis przedni A 1100 Długość zabudowy (min/max) (1)

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego Załącznik Nr B do SIWZ Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego Parametr Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego 1. Podstawowe wymiary 1.1.Wymiary zewnętrzne 10,5-12,0 m

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W MIEJSKĄ KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ. Szczecin, listopad 2009 r.

INWESTOWANIE W MIEJSKĄ KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ. Szczecin, listopad 2009 r. INWESTOWANIE W MIEJSKĄ KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ Szczecin, listopad 2009 r. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami

Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami Nadarzyn, 30 kwietnia 2009 r. Nowe pojazdy w ofercie Scania: P 360 i P 400 Euro 5 Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami Dzięki dostępności rozwijających duży moment obrotowy,

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

U2, 4-cylindrowy, rzędowy 16-zaworowy DOHC, turbosprężarka z zaworem upustowym (WGT) / 1396 cm 3. 1500-2750 obr/min

U2, 4-cylindrowy, rzędowy 16-zaworowy DOHC, turbosprężarka z zaworem upustowym (WGT) / 1396 cm 3. 1500-2750 obr/min DANE TECHNICZNE / EUROPA (cee d Sportswagon) Nowa Kia cee d Sportswagon Nadwozie i napęd Nadwozie pięciodrzwiowe, pięciomiejscowe typu station wagon (kombi), konstrukcja stalowa, samonośna. Silnik benzynowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

Nowa Kia pro_cee d w sprzedaży już od wiosny 2013

Nowa Kia pro_cee d w sprzedaży już od wiosny 2013 Informacja prasowa Paryż, 27.09.2012 Nowa Kia pro_cee d w sprzedaży już od wiosny 2013 DANE TECHNICZNE / EUROPA Nadwozie i napęd Nadwozie trzydrzwiowe, pięciomiejscowe coupe, konstrukcja stalowa, samonośna.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU Lp. 1 Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Rok produkcji 2012 lub 2013, fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych

Bardziej szczegółowo

Furgon kompakt z rozstawem osi 3200 mm. Dopuszczalna masa całkowita w kg Napęd na koła przednie 4 x 2

Furgon kompakt z rozstawem osi 3200 mm. Dopuszczalna masa całkowita w kg Napęd na koła przednie 4 x 2 Dane techniczne. Legenda do wymiarów: Wszystkie wymiary podano w milimetrach i są wartościami uśrednionymi. Dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym i bez obciążenia. a) Wysokość pojazdu w połączeniu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy przystosowany do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

Ile możemy zaoszczędzid na CNG?

Ile możemy zaoszczędzid na CNG? Ile możemy zaoszczędzid na CNG? Na podstawie Supertestu Ekonomii 2010 i 2011 Testów redakcyjnych Portalu cng.auto.pl Przedstawienie organizacji zajmujących się CNG w Polsce Stowarzyszenie NGV Polska -

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Solaris Urbino rodzina wszechstronnie utalentowana

Solaris Urbino rodzina wszechstronnie utalentowana Solaris Urbino rodzina wszechstronnie utalentowana Solaris Urbino to nazwa rodziny niskopodłogowych autobusów miejskich. Charakterystyczna dla całej grupy, opadająca linia przedniej szyby nie pozostawia

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. Napędy alternatywne, CNG, biogaz,hybryda

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. Napędy alternatywne, CNG, biogaz,hybryda MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość Napędy alternatywne, CNG, biogaz,hybryda Perspektywy rynku paliw Polityczne warunki ramowe dla Europy Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie

Bardziej szczegółowo

Całkowicie nowa Kia Carens: elegancja, przestrzeń i funkcjonalność

Całkowicie nowa Kia Carens: elegancja, przestrzeń i funkcjonalność Informacja prasowa Całkowicie nowa Kia Carens: elegancja, przestrzeń i funkcjonalność Paryż, 27.09.2012 DANE TECHNICZNE / EUROPA Nadwozie i napęd Nadwozie pięciodrzwiowe, pięcio- lub siedmiomiejscowe typu

Bardziej szczegółowo

Vito 113 CDI Furgon Długi. Dane techniczne

Vito 113 CDI Furgon Długi. Dane techniczne Vito 113 CDI Furgon Długi Silnik : MG7 Silnik OM 651 DE 22 LA 100kW 3800/min Moc maksymalna 100 kw / 136 KM Maksymalny moment obrotowy 310 Nm Pojemność całkowita 2143 cm3 Średnica cylindra 83.0 mm Skok

Bardziej szczegółowo

Program GAZELA niskoemisyjny transport miejski. Warszawa, 28.11.2012

Program GAZELA niskoemisyjny transport miejski. Warszawa, 28.11.2012 Program GAZELA niskoemisyjny transport miejski Warszawa, 28.11.2012 1 Solbus to polska firma rodzinna Statuetki Gazeli Biznesu Fabryka Autobusów Solbus jest polską, rodzinną firmą produkującą nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zostało utworzone 15 lipca 1994 r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni na trzy niezależne spółki.

Przedsiębiorstwo zostało utworzone 15 lipca 1994 r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni na trzy niezależne spółki. Przedsiębiorstwo zostało utworzone 15 lipca 1994 r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni na trzy niezależne spółki. W latach 1999 2000 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przeszło

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D ROK MODELOWY 2011, ROK PRODUKCJI 2011 CENY CENNIKOWE CENA MOC SILNIKA LPG PRZYSTOSOWANIE INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM 31 690 zł 84 KM 200 zł 3 700 zł 34 490 zł 84 KM 200

Bardziej szczegółowo

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW] DUAL FUEL PL DEGA Diesel and Gas Mixture Wykres mocy [KW] LPG Powietrze Spaliny +LPG Termopara spalin tylko!! Korzyści z zastosowania zasilania Dual Fuel System doskonale nadaje się do pojazdów ciężarowych,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE Informacja prasowa Warszawa, 20.04.2012 Nowa Kia cee d DANE TECHNICZNE Konstrukcja Pięciodrzwiowy, pięciomiejscowy hatchback; nadwozie samonośne stalowe. Do wyboru cztery zabudowane poprzecznie silniki

Bardziej szczegółowo

nowe trendy mobilności w regionach Europy

nowe trendy mobilności w regionach Europy E-pojazdy nowe trendy mobilności w regionach Europy Marek Drożdż Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Partnerzy programu Polska Holandia Hiszpania Wielka Brytania Szwecja Włochy Małopolska

Bardziej szczegółowo

Mercedesy Klasy E, GLC i GLC Coupé w nowych wersjach

Mercedesy Klasy E, GLC i GLC Coupé w nowych wersjach Mercedes-Benz Klasy E oraz GLC i GLC Coupé: 11 nowych wersji w ofercie Mercedesy Klasy E, GLC i GLC Coupé w nowych wersjach Informacja prasowa 11 października 2016 r. Stuttgart. Z jednej strony GLC - dynamiczny

Bardziej szczegółowo

More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014. www.balticbiogasbus.eu 1

More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014. www.balticbiogasbus.eu 1 More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014 1 Autobusy napędzane biometanem i eco-driving dr inż. Wojciech Gis, ITS mgr Mikołaj Krupiński, ITS Jonas Forsberg, Biogas Öst dr inż. Jerzy Waśkiewicz, ITS dr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ Zał. Nr 4 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ cena brutto zł (słownie złotych) Oferujemy dostawę fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4.

Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4. Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4. Trekking 4x4 1.3 MultiJet 75 KM 0.9 85 KM TwinAir 0.9 80 KM CNG TwinAir 1.3 MultiJet 75 KM 0.9 85 KM TwinAir SILNIK Liczba i układ cylindrów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE

JEDNOSTKI WYSOKOPRĘŻNE Informacja prasowa Genewa, 06.03.2012 Nowa Kia cee d: DANE TECHNICZNE Konstrukcja Pięciodrzwiowy, pięciomiejscowy hatchback; nadwozie samonośne stalowe. Do wyboru cztery zabudowane poprzecznie silniki

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN z EURO VI: CNG, hybryda

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN z EURO VI: CNG, hybryda MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość MAN z EURO VI: CNG, hybryda MAN Truck & Bus MAN Lion s City GL CNG EURO VI < 2 > MAN Truck & Bus MAN Lion s City GL CNG EURO VI MAN Lion s City

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014]

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014] Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

CNG jako alternatywne źródło zasilania dla pojazdów komunikacji miejskiej. Radom, 2013-09-12

CNG jako alternatywne źródło zasilania dla pojazdów komunikacji miejskiej. Radom, 2013-09-12 CNG jako alternatywne źródło zasilania dla pojazdów komunikacji miejskiej Radom, 2013-09-12 funkcjonuje od 1 stycznia 1954 roku. Jest jednym z dwóch przewoźników obsługujących trakcję miejską na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Paliwa Metanowe wtransporcie Miejskim. www.pkmtychy.pl

Paliwa Metanowe wtransporcie Miejskim. www.pkmtychy.pl Paliwa Metanowe wtransporcie Miejskim FIRMAZ55-letnią tradycją. MISJA FIRMY Budowanie wizerunku Spółki jako lidera, którego priorytetami są: zadowolenie klientów, tj. pasażerów iorganizatorów komunikacji;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW Mgr inż. Ewa Siemionek* *Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36 1. WSTĘP Komunikacja miejska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu:

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu: Załącznik nr 3 Parametry techniczno jakościowe oferowanego 9 cio (8+1) osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Marka samochodu: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 Właściwy silnik do każdego zastosowania 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 2 13.02.2013 10:55:38 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd

Bardziej szczegółowo

NVG w Świecie i w Polsce

NVG w Świecie i w Polsce Sprzężony Gaz Ziemny do Napędu pojazdów komunikacji masowej NVG w Świecie i w Polsce Dr inż.. Jan Sas Wydział Zarządzania AGH Kraków 12 października 2000 r. 1 CNG LNG LPG NGV (Compressed Natural Gas) gaz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Instrukcji Określania Wartości Pojazdów nr 1/2005 obowiązujący od 1 stycznia 2014r. Normatywne przebiegi pojazdów

Załącznik 1 do Instrukcji Określania Wartości Pojazdów nr 1/2005 obowiązujący od 1 stycznia 2014r. Normatywne przebiegi pojazdów Załącznik 1 do Instrukcji kreślania Wartości Pojazdów nr 1/2005 obowiązujący od 1 stycznia 2014r. Normatywne przebiegi pojazdów e nadwozi Przebieg miesięczny w okresach [km] 0 do 5 Samochody osobowe i

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy Znak postępowania ZKM-01/11 Wągrowiec,11.03.2011r. Modyfikacja SIWZ Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny. 2. KRYTERIUM OCENY OFERT : Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. W poniŝszym kryterium

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Nowa Kia Carens

Informacja prasowa. Nowa Kia Carens Informacja prasowa Warszawa, 14.03.2013 Nowa Kia Carens DANE TECHNICZNE / EUROPA Nadwozie i napęd Nadwozie pięciodrzwiowe, pięcio- lub siedmiomiejscowe typu MPV, konstrukcja stalowa, samonośna. lub wysokoprężny

Bardziej szczegółowo

Nowy Crafter praktyczny, oszczędny i innowacyjny jak nigdy dotąd, wyznacza nowe standardy w klasie

Nowy Crafter praktyczny, oszczędny i innowacyjny jak nigdy dotąd, wyznacza nowe standardy w klasie Nowy Crafter praktyczny, oszczędny i innowacyjny jak nigdy dotąd, wyznacza nowe standardy w klasie 4 modele bazowe, 3 długości i 3 wysokości nadwozia dostępny z napędem na przednią lub tylną oś, a także

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 8932-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7004-2015 data 12.01.2015 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE - NOWY PEUGEOT 308

DANE TECHNICZNE - NOWY PEUGEOT 308 DV6C Euro 5 EB2 Euro 5 INFORMACJE OGÓLNE Pojemność skokowa (cm 3 ) Moc maksymalna w kw (lub KM) / przy prędkości (obr/min) Maksymalny moment obrotowy (Nm) / przy prędkości (obr/min) Skrzynia biegów Opony

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK ROCZNIK PRODUKCJI 2013, ROK MODELOWY 2014 CENY I WYPOSAŻENIE SPARK CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA EMISJA CO2 CENA LS 1.0 MT ESC 68 KM 118 g/km 29 990 zł LS+ 1.0 MT ESC 68 KM 118 g/km 31 990 zł 1.0 MT ESC 68

Bardziej szczegółowo

Gotowe do ciężkiej pracy Scania na wystawie Bauma 2010: duży wybór, kompleksowa obsługa

Gotowe do ciężkiej pracy Scania na wystawie Bauma 2010: duży wybór, kompleksowa obsługa PRESS info P10400EN / Per-Erik Nordström Kwiecień 2010 r. Gotowe do ciężkiej pracy Scania na wystawie Bauma 2010: duży wybór, kompleksowa obsługa Niezawodna technologia, bogata oferta produktów i kompleksowa

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł.

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł. Załącznik nr. 2... (Nazwa i adres Wykonawcy) data sporządzenia oferty lub konsorcjum w składzie: (lider). (członek)..(członek) O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę

Bardziej szczegółowo

Samochody Użytkowe. Caddy 4 Kombi. Rok modelowy 2017

Samochody Użytkowe. Caddy 4 Kombi. Rok modelowy 2017 Samochody Użytkowe Caddy 4 Kombi Rok modelowy 2017 Ważny od 1.05.2015 1 Modele bazowe rodzaj paliwa silnik/napęd moc kw/km skrzynia biegów norma emisji ilość miejsc bez VAT z VAT Caddy Kombi, rozstaw osi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Formularz oferty Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy typu BUS 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2015/12/04 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. Adres: ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie

Bardziej szczegółowo

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel.

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. DŁUGODYSTANSOWY Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. Dodatkowe oszczędności Sterownik STAG Diesel jest alternatywną metodą zasilania do silników

Bardziej szczegółowo

Historia klasyki, Mercedes 124w!

Historia klasyki, Mercedes 124w! Magazyn autoryzowany Mercedes Benz. Historia klasyki, Mercedes 124w! Klasyk Mercedes 124 W Mercedes klasy średniej wyższej wyposażany był w wiele jednostek napędowych benzynowych jak i diesli (200D R4

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego Caravelle

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego Caravelle Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Caravelle Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr... Projekt z dnia... UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej i upoważnienia Prezydenta

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII Kierunki zmian układów napędowych (3 litry na 100 km było by ideałem) - Bardziej efektywne przetwarzanie energii (zwiększenie sprawności cieplnej silnika z samozapłonem do 44%)

Bardziej szczegółowo

Jakość made in Ankara

Jakość made in Ankara Jakość made in Ankara Zakłady MAN w Turcji Ankara, 23.03.2015 W fabryce MAN w Ankarze, największym zakładzie autobusowym MAN, montowane są autobusy miejskie, autokary i autobusy dalekobieżne marek MAN

Bardziej szczegółowo

Elektryczne zespoły trakcyjne

Elektryczne zespoły trakcyjne Elektryczne zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

www.renaultdostawcze.pl RENAULT TRAFIC WYMIARY FURGONY Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej (m 3 ) 5,2 6,0 Wymiary zewnętrzne (mm) Długość całkowita 4 999 5 399 Szerokość całkowita / z lusterkami

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie nr z dnia r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie nr 367677-2016 z dnia 2016-12-15 r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 364270-2016 Data: 12/12/2016

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu Opinia numer: 3815/BKSO/07/2016 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Właściciel: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie

Bardziej szczegółowo