SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2012 roku"

Transkrypt

1 pieczątka SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2012 roku 1. Nr decyzji MRiRW: nr HOR hn /12/ z dnia zadanie nr Nazwa tematu: Ustalenie zależności występowania kwasu felurowego w ziarnie a odpornością na choroby grzybowe pszenicy 3. Podmiot realizujący temat: Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 4. Wydział/Pracownia/ Pracownie: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii 5. Kierownik tematu (zgodnie z kartą tematu): dr hab. Jerzy Nawracała Wykonawcy: prof. dr hab. Julian Perkowski dr Danuta Kurasiak-Popowska dr Kinga Stuper-Szablewska pracownicy techniczni 6. Informacja o realizacji prac w roku 2012 a) Materiały i metody: Materiał roślinny Do zasadniczego doświadczenia wybrano 23 genotypy pszenicy ozimej (Tab. 1). Podstawowym kryterium wyboru genotypu była zawartość kwasu ferulowego w ziarnie oraz informacje na temat odporności na choroby grzybowe. Z polskich spółek hodowlanych pochodziło 13 form pszenicy, w tym odmiany Muszelka, Arkadia, Bamberka i Fregata (Tab. 1). Linie te według hodowców charakteryzowały się zróżnicowaną odpornością na Fuzarium oraz inne choroby grzybowe. Trzy linie pszenicy ozimej wyprowadzone w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin UP w Poznaniu odznaczały się w przeprowadzonych doświadczeniach dużą odpornością zarówno na mączniaka jak i na Fuzarium. Linie te pochodzą z krzyżowania półkarłowych form angielskich i francuskich z czołowymi odmianami polskimi. Pozostałe siedem genotypów to odmiany i linie pochodzące z sześciu krajów europejskich (Niemcy, Czechy, Austria, Holandia, Wegry, Szwecja), które w hodowli pszenicy ozimej są wykorzystywane jako źródła odporności na Fuzarium. Z przeprowadzonych badań wynika, że do pszenic europejskich charakteryzujących się najmniejszą podatnością na fuzariozę kłosów zalicza się odmianę Praag 8, linie SVPC 87185, UNG 136 (Perkowski J., 1999), Ertus (Góral, 2005), oraz linie 1

2 20816 i mające w rodowodzie powszechnie uznane źródło odporności - bardzo odporną odmianę pszenicy jarej i 3. Tabela 1. Genotypy pszenicy ozimej analizowane pod względem zawartości kwasu ferulowego w ziarnie. Nr Genotyp Pochodzenie 1 STH 9011 HR Strzelce 2 STH 9035 HR Strzelce 3 Bamberka HR Strzelce 4 Fregata HR Strzelce 5 AND 394/07 PHR 6 NAD PHR 7 SMH 8540 HR Smolice 8 SMH 8489 HR Smolice 9 KBP Małopolska HR 10 KBP 08.8 Małopolska HR 11 Muszelka Danko 12 Arkadia Danko 13 CHD 7143/04 Danko /1 UP Poznań /2 UP Poznań UP Poznań 17 SVPC Holandia Austria 19 UNG Węgry Austria 21 Ertus Szwecja 22 Praag 8 Czechy 23 Tarkus Niemcy Metodyka badań Oznaczanie kwasu ferulowego Do analizy kwasu ferulowego pobierano z przesłanych 100g ziarna próbę o masie 10g. Próby mielono za pomocą młynka laboratoryjnego (WŻ-1). Masa próby do analizy wynosiła 0,20g. Próby umieszczano w zakręcanych probówkach do kultur o pojemności 17ml, gdzie przeprowadzono w pierwszej kolejności hydrolizę zasadową, a następnie kwasową. W celu przeprowadzenia hydrolizy zasadowej do probówek dodano 1ml wody destylowanej oraz 4ml 2-molowego wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Szczelnie zamknięte próbówki ogrzewano na łaźni wodnej w temp. 95 C przez 30 min. Po schłodzeniu (około 20 minut) próbki poddano neutralizacji za pomocą 2ml 6-molowego wodnego roztworu kwasu solnego (ph=2). Następnie próby chłodzono w wodzie z lodem. ekstrachowano z fazy nieorganicznej za pomocą eteru dietylowego (2x2ml). Uzyskane ekstrakty eterowe na bieżąco przenoszono do fiolki o pojemności 8ml. 2

3 Następnie przeprowadzano hydrolizę kwasową. W tym celu do fazy wodnej dodawano 3ml 6- molowego wodnego roztworu kwasu solnego. Szczelnie zamknięte próbówki ogrzewano na łaźni wodnej w temp. 95 C przez 30 min. Po schłodzeniu w wodzie z lodem próbki poddano ekstrakcji za pomocą eteru dietylowego (2x2ml). Uzyskane ekstrakty eterowe na bieżąco przenoszono do fiolki o pojemności 8ml, po czym odparowano do sucha w strumieniu azotu. Przed rozpoczęciem analizy próby rozpuszczano w 1ml metanolu. Analizę przeprowadzono za pomocą wysokosprawnego chromatografu cieczowego (Waters SDS 501) z detektorem absorbcjometrycznym (Waters 486 Tunable Absorbance Detector). Rozdział chromatograficzny odbywał się na kolumnie RP C-18, 250 x 4mm x 5μm, jako fazę wymywającą stosowano mieszaninę acetonitryl : 2% kwas octowy w wodzie (ph=2) (gradient). Pomiar stężenia kwasu ferulowego następował przy użyciu wzorca zewnętrznego przy długości fali λ=320 nm. Identyfikacja związku odbywała się na podstawie porównania czasu retencji badanego piku (46,2 min) z czasem retencji standardu oraz poprzez dodanie do badanej próbki określonej ilości standardu i powtórną analizę. Odzysk kwasu ferulowego wynosił 98%, natomiast poziom wykrywalności 1μg/g. Oznaczanie ergosterolu Analiza stężenia ergosterolu została przeprowadzona po wcześniejszej ekstrakcji analizowanego związku z jednoczesnym zmydlaniem. Procesy te przebiegały pod wpływem promieniowania mikrofalowego. Ergosterol został wyekstrahowany za pomocą pentanu. Analizę stężenia ergosterolu przeprowadzono za pomocą wysokosprawnego chromatografu cieczowego (Waters Alliance 2695) z absorbcjometrycznym detektorem diodowym (Waters 2996 Photodiode Array Detector). Rozdział chromatograficzny wykonano na kolumnie Nova-Pak C18 (150 mm x 3,9 mm); jako faza wymywająca zastosowano mieszanina metanolu i acetonitrylu w stosunku 90:10 (v/v). Pomiar stężenia ergosterolu przebiegał metodą wzorca zewnętrznego przy długości fali λ= 282 nm. Identyfikacja związku odbywała się na podstawie porównania czasu retencji badanego piku z czasem retencji oryginalnego standardu oraz przez dodanie do badanej próbki określonej ilości standardu i powtórną analizę (Perkowski i in., 2008). Inokulacja Przygotowanie inokulum Do produkcji inokulum zastosowano kilka izolatów grzybów rodzaju Fusarium porażających pszenicę, reprezentujących różne gatunki, charakteryzujące się wysoką patogenicznością: F. graminearum i F. culmorum - po 3 izolaty z każdego gatunku. W celu zweryfikowania poprawności identyfikacji gatunków przeprowadzono izolację DNA patogenów a następnie reakcję PCR w oparciu o 3

4 specyficzne startery. Wybrane izolaty zaszczepiono na sterylnym ziarnie pszenicy w szklanych kolbach. Następnie hodowano przez około 4 tygodnie. Tak przygotowany materiał infekcyjny suszono i przechowywano w temperaturze 4 C do momentu inokulacji. W dniu inokulacji ziarno z grzybnią i zarodnikami konidialnymi moczono w wodzie, a następnie filtrowano przez gazę w celu uzyskania zawiesiny zarodników bez fragmentów grzybni. Ustalono stężenie zarodników na około 10 6 Iml. Następnie zawiesiny wszystkich izolatów zmieszano. Przeprowadzenie inokulacji Inokulację przeprowadzono poprzez opryskiwanie roślin zawiesiną zarodników. Oprysk przeprowadzono dwukrotnie w odstępie tygodniowym w okresie kwitnienia roślin pszenicy. Ocena stopnia porażenia i efektów porażenia Nasilenie fuzariozy kłosów oceniano od momentu ukazania się pierwszych objawów choroby. Po trzech tygodniach od drugiej inokulacji oceniono porażenie przez fuzariozę kłosów. Określano udział kłosów z objawami porażenia w ogólnej liczbie kłosów na poletku oraz liczbę porażonych kłosków w ch z objawami choroby. Z każdego poletka zbierano po 20 losowo wybranych kłosów. Ocena wykonana została w oparciu o klucz graficzny do oznaczania chorób opracowany przez EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). Index fuzariozy obliczono wg następującego wzoru Index fuzariozy (IFK) = (procent porażenia x procent kłosów porażonych na poletku)/ 100 Opracowanie wyników Otrzymane wyniki opracowano statystycznie przy pomocy programu Statistica. b) Szczegółowe omówienie wykonanych prac i uzyskanych wyników (łącznie dla wszystkich Pracowni realizujących temat). Zadanie 1. Przeprowadzenie doświadczeń polowych w 3 lokalizacjach z 23 genotypami pszenicy ozimej: obserwacje fenologiczne i morfologiczne, ocena stopnia porażenia chorobami grzybowymi Doświadczenia polowe założone zostały w 3 lokalizacjach: Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń, na polu Stacji Doświadczalnej Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w Strzelcach - Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. w Krzeczowicach - Małopolska Hodowla Roślin - HBP Spółka z o.o Oddział Stacja Hodowli Roślin Mikulice, Dział Hodowli Krzeczowice. Wybrane 23 genotypy wysiano we wrześniu 2011 roku na 4

5 poletkach o powierzchni 1m 2, (1m x1m), w układzie bloków losowanych, w takim samym układzie we wszystkich trzech lokalizacjach. W okresie zimy 2011/12 roku wystąpił wyjątkowo niekorzystny dla roślin pszenicy układ warunków pogodowych. W grudniu i również w styczniu (w Dłoni do 19 stycznia) panowały wysokie temperatury powodujące rozhartowanie roślin. W Dłoni dodatkowo w styczniu spadło 65 mm deszczu powodując podmoknięcie pól. W tych warunkach przy braku okrywy śnieżnej wystąpiły mrozy z temperaturami około -20 O C. Spowodowało to wymarznięcie w RGD Dłoń prawie wszystkich genotypów pszenicy ozimej (Fot. 1). Podobne warunki panowały w Strzelcach w rezultacie czego w doświadczeniu przezimowały tylko dwa genotypy: odmiany Ertus i Praag 8 (Fot. 2). W trzeciej lokalizacji, w Krzeczowicach pokrywa śnieżna zapewniła dobre przezimowanie roślin (Fot. 3 i 4). Dlatego też wszystkie obserwacje i wyniki pochodzą tylko z tego doświadczenia Fot. 1. Stan doświadczenia w RGD Dłoń (KG i HR ) Fot. 2. Stan doświadczenia w Strzelcach (Hodowla Roślin Strzelce ) 5

6 Fot. 3. Stan doświadczenia w Krzeczowicach (Małopolska Hodowla Roślin - HBP Spółka z o.o Oddział Stacja Hodowli Roślin Mikulice, Dział Hodowli Krzeczowice ) Fot. 4. Doświadczenie w Krzeczowicach (Małopolska Hodowla Roślin - HBP Spółka z o.o, Oddział Stacja Hodowli Roślin Mikulice, Dział Hodowli Krzeczowice ) W doświadczeniu w Krzeczowicach zastosowano trzy kombinacje: 1. Pełna ochrona chemiczna - zastosowano Duet Ultra 497 SC 0,6 l/ha, Capalo 337,5 SE 2 l/ha oraz Granstar 75WG. 2. Brak ochrony chemicznej, naturalne porażenie chorobami 3. Brak ochrony chemicznej, sztuczna inokulacja grzybami z rodzaju Fusarium - przeprowadzono dwukrotną inokulację ( oraz ) W trakcie okresu wegetacji przeprowadzono ocenę stopnia porażenia genotypów przede wszystkim 6

7 przez choroby fuzaryjne oraz przez mączniaka, septoriozę i rdzę brunatną. Wyniki obserwacji przedstawiono w tabeli 2. Wystąpienia rdzy brunatnej nie odnotowano. Tabela 2. Stopień porażenia chorobami grzybowymi 23 genotypów pszenicy ozimej (Krzeczowice 2012) Procent Procent Indeks fuzariozy Mączniak Septorioza Genotyp porażenia porażonych kłosów MUSZELKA 95,0 100,0 95,0 8 3 SMH ,0 100,0 90,0 6 4 KBP ,0 90,0 81,0 5 6 ARKADIA 90,0 85,0 76,5 5 5 STH ,0 90,0 76,5 9 5 NAD ,0 85,0 74,0 6 5 STH ,0 90,0 72,0 9 5 AND 394/07 80,0 80,0 64,0 6 6 BAMBERKA 75,0 75,0 56,3 8 4 SMH ,0 80,0 60,0 8 5 KBP ,0 80,0 60,0 7 5 SVPC ,0 75,0 56,3 8 6 CHD 7143/04 70,0 70,0 49, /1 65,0 60,0 39,0 8 3 TARKUS 60,0 60,0 36, ,0 50,0 30,0 7 5 PRAAG 8 45,0 30,0 13, ,0 20,0 5, /2 15,0 15,0 2,3 8 6 FREGATA 20,0 10,0 2,0 8 7 ERTUS 5,0 5,0 0, ,0 1,0 0, UNG ,0 1,0 0, skala 9 stpniowa 9- nieporazone Zadanie 3. Analiza zawartości związków ogółem oraz kwasu ferulowego w ziarnie zebranym z roślin genotypów będących w doświadczeniu polowym. Przeprowadzone analizy wykazały duże zróżnicowanie zawartości kwasu ferulowego, kwasów i ergosteroli pomiędzy badanymi genotypami i pomiędzy kombinacjami doświadczenia. W tabeli 3 przedstawiono wyniki analiz uszeregowane według genotypów od największego do najmniejszego indeksu fuzariozy (IFK) zamieszczonego w tabeli 2. Najmniejszym IFK charakteryzowały się sprawdzone już we wcześniejszych doświadczeniach genotypy będące źródłami odporności na fusarium: UNG , 20818, Ertus, i Praag 8 oraz odmiana Fregata i linia 7

8 117/2. Największy IFK stwierdzono dla odmiany Muszelka, Arkadia i otrzymanych z hodowli linii SMH 8489, KBP 08.17, STH 9011 i NAD (Tab. 2). Ziarno zebrane z poletek chronionych chemicznie zawierało od 678 (KBP 08.17) do 1942 µg/g (20818) kwasu ferulowego, od 999 do 2315 µg/g wszystkich kwasów i od 4,88 (NAD 08104) do 19,9 mg/kg (83/2011) ergosteroli. Największą zawartością kwasu ferulowego charakteryzowały się genotypy w najmniejszym stopniu porażone przez fuzarium. Trzy genotypy z najmniejszym indeksem fuzariozy zawierały w ziarnie średnio prawie dwukrotnie więcej kwasu ferulowego w porównaniu ze średnią dla trzech genotypów z największym indeksem (Tab. 3 i 4). Porównanie w ten sam sposób 6 genotypów z najmniejszym i największym IFK wskazuje w dalszym ciągu na większą zawartość kwasu ferulowego w ziarnie odporniejszych genotypów (Tab. 5). kwasów kształtowała się w taki sam sposób jak zawartość kwasu ferulowego, który stanowi ponad 90% wszystkich kwasów. W ziarnie z kombinacji doświadczenia z naturalnymi warunkami porażenia zawartość kwasu ferulowego była średnio o 377,8 µg/g mniejsza w porównaniu z kombinacją z ochroną chemiczną. Mniejsza też była w porównaniu z ochroną chemiczną zawartość kwasów i ergosteroli (Tab. 3). W przypadku tej kombinacji doświadczalnej nie obserwowano wyraźnej, jak w kombinacji z ochroną chemiczną zależności pomiędzy zawartością kwasu ferulowego a IFK. Wskazuje na to porównanie 6 genotypów z najmniejszym i największym IFK oraz również 3 genotypów z najmniejszym i największym IFK ponieważ tylko w tym ostatnim przypadku 3 genotypy odporne miały nieznacznie większą zawartość kwasu ferulowego (Tab. 4 i 5). Średnio zdecydowanie największą zawartość wszystkich analizowanych związków stwierdzono w ziarnie zebranym z poletek inokulowanych grzybami z rodzaj Fusarium (Tab. 3). Zawartość kwasu ferulowego w ziarnie wahała się od 1749 do 3935 µg/g, sumy kwasów od 2507 do 4834 µg/g a ergosteroli od 5,91 do 90,24 mg/kg. Wzrost zawartości tych związków w stosunku do kombinacji z ochroną chemiczną wynosił średnio odpowiednio o 222,3, 236,9 i 268,8%. Stwierdzono, że odwrotnie jak w ziarnie zebranym z poletek chronionych chemicznie, średnio największą zawartością kwasu ferulowego charakteryzowały się genotypy z największym IFK a najmniejszą genotypy z najmniejszym IFK (Tab. 3, 4 i 5). Różnica ta wynikała z faktu, że zawartości kwasu ferulowego, sumy kwasów i ergosteroli (ERG) w ziarnie pszenicy ozimej po inokulacji roślin grzybami z rodzaju Fusarium w stosunku do ziarna zebranego z roślin chronionych chemicznie wzrosła np. w przypadku 3 genotypów z największym IFK o 326,6% podczas gdy 3 genotypów odpornych tylko o 127,1% (Tab. 6). W jeszcze większym stopniu w ziarnie genotypów porażonych w 8

9 największym stopniu wzrosła zawartość ergosteroli (Tab. 6), których największa zawartość była w najbardziej porażonych genotypach. Tabela 3. Zawartość kwasu ferulowego, suma kwasów i zawartość ergosteroli (ERG) w ziarnie 23 genotypów pszenicy ozimej w zależności od wariantu doświadczenia (Krzeczowice 2012) Genotyp Ochrona chemiczna Naturalne warunki porażenia Inokulacja Fusarium kwasów ERG kwasów ERG kwasów (mg/kg) (mg/kg) ERG (mg/kg) MUSZELKA ,69 992, , ,37 SMH , , ,89 KBP , , ,42 ARKADIA , , ,73 STH , , , ,24 NAD , , ,71 STH , , ,14 AND 394/ ,97 790, , ,91 BAMBERKA , , ,36 SMH , , ,00 KBP , , ,91 SVPC , , ,04 CHD 7143/ ,13 675, , ,89 117/ ,90 936, , ,68 TARKUS ,32 669, , , ,19 639, , ,49 PRAAG , , , ,09 847, , ,86 117/ ,90 825, , ,73 FREGATA , , , ,86 ERTUS , , , ,17 837, , ,15 UNG ,52 787, , ,10 Średnia 1158,1 1540,1 9,93 780,3 1195,4 7, ,1 3648,3 26,69 min , , ,91 max , , , ,24 9

10 Tabela 4. Zawartość kwasu ferulowego, suma kwasów i zawartość ergosteroli (ERG) w ziarnie 3 genotypów z największym i 3 z najmniejszym IFK w zależności od wariantu doświadczenia (Krzeczowice 2012) Genotyp Średnia 3 genotypów z największym IFK Średnia doświadczenia Średnia 3 genotypów z namniejszym IFK Ochrona chemiczna Naturalne warunki porażenia Inokulacja Fusarium kwasów ERG kwasów ERG kwasów (mg/kg) (mg/kg) ERG (mg/kg) 877,0 1262,7 10,1 776,5 1221,8 7,2 2864,3 3876,2 37,9 1158,1 1540,1 9,9 780,3 1195,4 7,0 2574,1 3648,3 26,7 1584,7 1928,3 8,1 841,0 1301,2 7,0 1928,7 2917,7 10,5 Tabela 5. Zawartość kwasu ferulowego, suma kwasów i zawartość ergosteroli (ERG) w ziarnie 6 genotypów z największym i 6 z najmniejszym IFK w zależności od wariantu doświadczenia (Krzeczowice 2012) Genotyp Średnia 6 genotypów z największym IFK Średnia doświadczenia Średnia 6 genotypów z namniejszym IFK Ochrona chemiczna Naturalne warunki porażenia Inokulacja Fusarium kwasów ERG kwasów ERG kwasów (mg/kg) (mg/kg) ERG (mg/kg) 988,8 1356,0 9,0 835,7 1285,0 6,3 2613,0 3764,9 43,4 1158,1 1540,1 9,93 780,3 1195,4 7, ,1 3648,3 26, ,2 1696,2 10,1 836,4 1259,9 5,4 2398,5 3387,5 12,8 Tabela 6. Procentowy wzrost zawartości kwasu ferulowego, sumy kwasów i ergosteroli (ERG) w ziarnie pszenicy ozimej po inokulacji roślin grzybami z rodzaju Fusarium w stosunku do ziarna zebranego z roślin chronionych chemicznie kwasów ERG Średnia 3genotypów z największym IFK 326,6 307,0 375,9 Średnia 222,3 236,9 268,8 Średnia 3genotypów z najmniejszym IFK 121,7 151,3 128,5 10

11 W celu sprawdzenia czy wyżej opisane zależności pomiędzy zawartością analizowanych związków a porażeniem kłosów przez choroby fuzaryjne są istotne, obliczono dla każdego wariantu doświadczenia współczynniki korelacji. Stwierdzono we wszystkich kombinacjach doświadczenia oczywiste wysoce istotne korelacje pomiędzy zawartością kwasu ferulowego i sumy kwasów oraz pomiędzy parametrami porażenia kłosów (Tab. 7, 8 i 9). Odnotowano również wysoce istotne współczynniki ujemne współczynniki korelacji pomiędzy parametrami porażenia kłosów przez fuzarium a porażeniem przez septoriozę. Najważniejsze ujemne współczynniki korelacji pomiędzy zawartością kwasu ferulowego a procentem porażenia, procentem porażonych kłosów i IFK były istotne tylko w przypadku kombinacji chronionej chemicznie (Tab. 7). Świadczą one, że wraz ze wzrostem zawartości w ziarnie pszenicy kwasu ferulowego zmniejszał się procent porażenia, procent porażonych kłosów i IFK. Zależność ta wyrażona współczynnikami korelacji stała sie jeszcze wyraźniejsza jeżeli korelacje policzono dla 3 genotypów z największym i 3 z najmniejszym IFK lub 6 genotypów z największym i 6 z najmniejszym IFK (Tab. 10). W kombinacji inokulowanej istotne dodatnie korelacje stwierdzono pomiędzy parametrami porażenia a zawartością ergosteroli. Potwierdza to zanany fakt, że zawartość ergosteroli może być wskaźnikiem stopnia porażenia przez choroby grzybowe. Tabela 7. Współczynniki korelacji pomiędzy zawartością kwasu ferulowego, sumy kwasów i ergosteroli a porażeniem przez choroby grzybowe 23 genotypów pszenicy ozimej w przypadku kombinacji chronionej chemicznie (Krzeczowice 2012) kwasów kwasów 0,97 Ergosterol 0,06 0,08 % porażenia % porażonych kłosów I FK Ergosterol -0,40-0,41-0,05 Procent porażenia -0,36-0,36-0,01 0,99 Procent porażonych kłosów -0,34-0,35-0,06 0,96 0,98 Index fuzariozy Mączniak Mączniak 0,14 0,16 0,38-0,29-0,24-0,31 Septorioza 0,13 0,13-0,23-0,73-0,72-0,70 0,07 11

12 Tabela 8. Współczynniki korelacji pomiędzy zawartością kwasu ferulowego, sumy kwasów i ergosteroli a porażeniem przez choroby grzybowe 23 genotypów pszenicy ozimej w kombinacji z naturalnym porażeniem (Krzeczowice 2012) kwasów kwasów 0,91 Ergosterol -0,16 0,00 % porażenia % porażonych kłosów Ergosterol -0,19-0,15 0,08 Procent porażenia -0,18-0,13 0,09 0,99 Procent porażonych kłosów IFK -0,11-0,06 0,05 0,96 0,98 Index fuzariozy Mączniak 0,26 0,23 0,13-0,29-0,24-0,31 Mączniak Septorioza -0,05-0,06 0,17-0,73-0,72-0,70 0,07 Tabela 9. Współczynniki korelacji pomiędzy zawartością kwasu ferulowego, sumy kwasów i ergosteroli a porażeniem przez choroby grzybowe 23 genotypów pszenicy ozimej w przypadku inokulacji grzybami z rodzaju Fusarium kwasów kwasów 0,95 Ergosterol -0,22-0,18 % porażenia % porażonych kłosów Ergosterol 0,25 0,33 0,47 Procent porażenia 0,27 0,36 0,50 0,99 Procent porażonych kłosów IFK 0,23 0,32 0,49 0,96 0,98 Index fuzariozy Mączniak 0,14 0,13 0,06-0,29-0,24-0,31 Mączniak Septorioza -0,27-0,28-0,44-0,73-0,72-0,70 0,07 Tabela 10. Współczynniki korelacji pomiędzy zawartością kwasu ferulowego w ziarnie pszenicy zebranym z roślin chronionych chemicznie a porażeniem kłosów przez fuzarium 3 genotypy z 6 genotypów z Wszystkie 23 największym i 3 z największym i 6 z genotypy najmniejszym IFK najmniejszym IFK Procent porażenia -0,866-0,55-0,40 Procent porażonych kłosów -0,85-0,55-0,37 IFK -0,847-0,49-0,34 12

13 Zadanie 4. Powtórne założenie doświadczenia z 23 genotypami pszenicy wybranymi przez hodowców oraz genotypami kolekcyjnymi wg metodyki podanej powyżej oraz roślinami pokolenia F 1 uzyskanymi z przeprowadzonych w 2012 roku krzyżowań Doświadczenia polowe w 2012 r. założone zostały, podobnie jak w roku 2011 w 3 lokalizacjach: Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń, na polu Stacji Doświadczalnej Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w Strzelcach - Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o. w Krzeczowicach - Małopolska Hodowla Roślin - HBP Spółka z o.o Oddział Stacja Hodowli Roślin Mikulice, Dział Hodowli Krzeczowice. Te same wybrane 23 genotypy wysiano na poletkach o powierzchni 1m 2, (1m x1m), w układzie bloków losowanych, w takim samym układzie we wszystkich trzech lokalizacjach. Zadanie 2. Krzyżowanie genotypów pszenicy w różnym stopniu porażanych przez choroby grzybowe o wysokiej i niskiej zawartości kwasu ferulowego W związku z wymarznięciem wysianych w RGD Dłoń genotypów przeznaczonych do krzyżowania, zadania tego nie wykonano. Celem badań było stwierdzenie czy istnieje związek pomiędzy zawartością w ziarnie pszenicy kwasu ferulowego a odpornością genotypów na choroby grzybowe w tym przede wszystkim fuzaryjne. Harmonogram prac w bieżącym roku sprawozdawczym nie został w pełni zrealizowany z powodu wymarznięcia dwóch doświadczen. Dodatkowo wykonano analizy zawartości ergosteroli. Cel badań został osiągnięty jednak na podstawie jednego doświadczenia. 7. Najważniejsze osiągnięcia. Najważniejszym osiągnięciem było stwierdzenie, w przypadku kombinacji chronionej chemicznie, ujemnej korelacji pomiędzy zawartością kwasu ferulowego a procentem porażenia, procentem porażonych kłosów i IFK. Świadczy to, że wraz ze wzrostem zawartości w ziarnie pszenicy kwasu ferulowego zmniejszał się procent porażenia, procent porażonych kłosów i IFK. 8. Forma upowszechnienia wyników Wyniki będą dostępne na specjalnej stronie internetowej oraz 13

14 9. Wykaz prac opublikowanych w roku sprawozdawczym dot. danego tematu: Nie opublikowano 10. Wykaz prac złożonych do druku. Złożono: Kurasiak-Popowska D., Stuper-Szablewska K., Nawracała J., Perkowski J. Phenolic acids content in winter wheat genotypes with different origin and susceptibility to Fusarium disease. 11. Przyczyny ewentualnych odstępstw od harmonogramu zapisanego w karcie realizacji tematu. W 2012 r. prace zapisane w Karcie tematu zostały wykonane nie w pełnym zakresie z powodu wymarznięcia doświadczeń w RGD Dłoń i Hodowli Roślin Strzelce. 12. Informacja o wynikach współpracy naukowo-technicznej krajowej i z zagranicą (przy współpracy z zagranicą podać kraj, firmę, temat). Nie dotyczy 13. W przypadku udziału w konferencjach, sympozjach, szkoleniach i warsztatach itp, w szczególności zagranicznych: a) cel i korzyści oraz stopień wykorzystania do realizacji zadania; b) w jaki sposób wyjazd podniósł wartość merytoryczną realizowanego zadania. Nie dotyczy Jerzy Nawracała Data: Podpis kierownika tematu 14

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA. w 2011 roku

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA. w 2011 roku SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku 1. Nr decyzji MRiRW: HOR hn 801-25/11 z dnia 13.04.2011 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Ustalenie zależności występowania kwasu ferulowego w ziarnie a odpornością na choroby grzybowe pszenicy

Temat: Ustalenie zależności występowania kwasu ferulowego w ziarnie a odpornością na choroby grzybowe pszenicy SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA Nr decyzji MRiRW: nr HOR hn 801-18/13/ z dnia 15.05.2013 r. zadanie nr 17 z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w

Bardziej szczegółowo

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S.

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S. PW 2015-2020 Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S. tritici sprawców plamistości liści i plew pszenicy i pszenżyta Zakład Fitopatologii,

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. pt.: Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi.

SPRAWOZDANIE. pt.: Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi. SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2014 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ BADAWCZY, CEL I METODYKA BADAŃ

MATERIAŁ BADAWCZY, CEL I METODYKA BADAŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA nr 14: Badanie typów odporności na fuzariozę kłosów u pszenżyta ozimego za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych, 2016r Halina Wiśniewska, Tomasz Góral, Piotr

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ BADAWCZY, CEL I METODYKA BADAŃ

MATERIAŁ BADAWCZY, CEL I METODYKA BADAŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA nr 14: Badanie typów odporności na fuzariozę kłosów u pszenżyta ozimego za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych, 2015r Halina Wiśniewska, Tomasz Góral, Piotr

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA. w 2011 roku

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA. w 2011 roku pieczątka SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku 1. Nr decyzji MRiRW: HOR hn 078-801-24/11 zadanie nr 59

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój,

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych 5. Pszenica jara Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w województwie łódzkim były założone w Stacji Doświadczalnej w Sulejowie, Zakładzie Doświadczalnym w Lućmierzu i Hodowli Roślin w Strzelcach. W 2013

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Paweł Skonieczek Mirosław Nowakowski Łukasz Matyka Marcin Żurek Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2011 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

Osiris. Zobacz efekt Osiris

Osiris. Zobacz efekt Osiris Zobacz efekt Motoryzacja...... to jeden z naszych ulubionych tematów. Produkty BASF znajdują się w niemal każdej części samochodu! Czy wiesz, że dzięki zastosowaniu lekkich konstrukcji z tworzyw sztucznych,

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Oznaczanie benzoesanu denatonium w skażonym alkoholu etylowym metodą wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

zakwalifikowano do syntezy (rys. 1).

zakwalifikowano do syntezy (rys. 1). WSTĘP Burak pastewny w Polsce nadal stanowi najważniejszą pozycję wśród pastewnych roślin korzeniowych. Jedyną krajową firmą hodowlanonasienną prowadzącą obecnie hodowlę twórczą tego gatunku jest Małopolska

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje.

Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje. Centrum Kompetencji BASF w Pągowie aktualna sytuacja ocena stanu roślin Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje. Przebieg warunków atmosferycznych w sezonie jesiennym i na przełomie jesieni/zimy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WEGETACJI I WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Większość doświadczeń założono w trzeciej dekadzie kwietnia, w dobrych warunkach agrotechnicznych

WARUNKI WEGETACJI I WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Większość doświadczeń założono w trzeciej dekadzie kwietnia, w dobrych warunkach agrotechnicznych WSTĘP Burak pastewny w Polsce nadal stanowi najważniejszą pozycję wśród pastewnych roślin korzeniowych. Jedyną krajową firmą hodowlanonasienną prowadzącą obecnie hodowlę twórczą tego gatunku jest Małopolska

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Od dwóch lat do opracowania zostały

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADANIA z wykonania badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2011 roku 1. Nr decyzji MRiRW: HOR hn 078--37/11 zadanie nr 22 2. Nazwa tematu:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy!

Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy! Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy! Produkt Biologia Pozycjonowanie Charakterystyka produktu Środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zbożach. Zawartość

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia do lat Rejestru Odmian w LZO na LZO Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu)

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) 2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, jej powierzchnia uprawy w ostatnich latach wynosi 1,8-2,0 mln

Bardziej szczegółowo

Danuta Kurasiak-Popowska, Jerzy Nawracała, Zuzanna Sawinska, Dorota Weigt, Agnieszka Tomkowiak

Danuta Kurasiak-Popowska, Jerzy Nawracała, Zuzanna Sawinska, Dorota Weigt, Agnieszka Tomkowiak PROGRESS IN PLANT PROTECTION 54 (4) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-078 Characteristics of winter wheat genotypes with different degree of resistance to Fusarium (Fusarium ssp.) in terms

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych.

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych. 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2012 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE MATERIAŁ BADAWCZY I CEL BADAŃ

WPROWADZENIE MATERIAŁ BADAWCZY I CEL BADAŃ Sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania nr 2: Poszukiwanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae

Bardziej szczegółowo

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż niewielkie w stosunku do korzyści, jakie wynikają ze specyficznych

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara: jakie nasiona wybrać?

Pszenica jara: jakie nasiona wybrać? .pl https://www..pl Pszenica jara: jakie nasiona wybrać? Autor: Katarzyna Dobroń Data: 13 marca 2017 Jest nazywana królową zbóż, ale lubi być uprawiana na dobrych jakościowo ziemiach. W Polsce do łask

Bardziej szczegółowo

Stabilność produktywności nasiennej kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion

Stabilność produktywności nasiennej kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion Stabilność produktywności nasiennej kostrzewy łąkowej ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion Nr decyzji MRiRW: HOR hn 801-9/13 zadanie nr 82 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu

Średnia zawartość białka w ziarnie, z wszystkich wariantów agrotechniki wynosiła 12,3 % sm. Wyższa była po rzepaku ozimym w obydwóch terminach siewu PSZENICA OZIMA W tabelach 1-2 przedstawiono porównanie plonowania pszenicy ozimej w latach 2009-2011 w województwie i w Głubczycach, a w tabeli 3 w - Głubczycach w ostatnim roku w różnych wariantach agrotechnicznych,

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych)

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych) Pszenica jara Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, posiada duże wymagania pokarmowe i glebowe. W konsekwencji posiada małą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.

Bardziej szczegółowo

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej WPROWADZENIE Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest uniwersalną techniką analityczną, stosowaną

Bardziej szczegółowo

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2014, 2015 i 2016 roku. Doświadczenia w roku 2016 przeprowadzono w

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

Autor: dr Mirosława Staniaszek

Autor: dr Mirosława Staniaszek Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych Fot. J. Sobolewski Procedura identyfikacji genu Frl warunkującego odporność pomidora na Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie witaminy E w oleju metodą HPLC ANALIZA PRODUKTÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Anna Nieróbca Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Bratoszewice

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys.

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. ha w stosunku do 2013 roku. Powierzchnia zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A. 99-300 Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : PSZENICA Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare: 1. NAWRA

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

solidne uderzenie! SZEROKA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Fungicyd rekomendowany przez KFPZ

solidne uderzenie! SZEROKA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Fungicyd rekomendowany przez KFPZ SZEROKA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY solidne uderzenie! Czy wiesz, że Taiko (jap. 刃物) to japoński bęben, bez dźwięku którego nie może się obejść prawie żadna uroczystość w Kraju Kwitnącej

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA LZO 2010

PSZENICA OZIMA LZO 2010 LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI PSZENICA OZIMA LZO 2010 LUDWIG Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Tabela 28. Pszenica jara - badane odmiany w 2011 roku.

Tabela 28. Pszenica jara - badane odmiany w 2011 roku. Pszenica jara Powierzchnia uprawy i znaczenie pszenicy jarej w naszym kraju stopniowo się zmniejsza, niemniej jest to gatunek uprawiany głównie na ziarno przeznaczone na cele młynarsko-piekarskie, a także

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285

Bardziej szczegółowo

LISTY ZALECANYCH ODMIAN ZBÓŻ I RZEPAKU OZIMEGO DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2006

LISTY ZALECANYCH ODMIAN ZBÓŻ I RZEPAKU OZIMEGO DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2006 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Stacja Koordynująca PDO w województwie śląskim ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek, tel./fax 032 2334187 LISTY ZALECANYCH ODMIAN ZBÓŻ I RZEPAKU OZIMEGO DO UPRAWY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH

WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH POREJESTROWE DOŚ WIADCZALNICTWO ODMIANOWE WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH Burak pastewny 2006 Numer 45 SŁUPIA WIELKA, marzec 2007 Centralny

Bardziej szczegółowo

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU wg Listy Opisowej Odmian - COBORU RZEPAK JARY FENJA - Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Powierzchnia uprawy grochu zarówno form ogólnoużytkowych jak i pastewnych nie zwiększa się. Duże znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie jest powszechnie uznawane

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

szeroki wachlarz możliwości!

szeroki wachlarz możliwości! Jeszcze szersza rejestracja teraz ponad 210 zastosowań w etykiecie! topowy fungicyd szeroki wachlarz możliwości! Czy wiesz, że... Sensu (jap. 扇子) to tradycyjny japoński wachlarz składany, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare:

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych MIESZANKI ZBOŻOWE JARE 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych MIESZANKI ZBOŻOWE JARE 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych MIESZANKI ZBOŻOWE JARE (jęczmień, owies zwyczajny, pszenica zwyczajna) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania

Bardziej szczegółowo

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Katarzyna Przybyłek

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Katarzyna Przybyłek Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Katarzyna Przybyłek Charakterystyka jednostki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR jest wiodącą, polską firmą hodowlano-nasienną. W jej skład wchodzą

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Tabela 14.1 Groch siewny. Odmiany badane. Rok zbioru:. Lp. Rodzaj ulistnienia Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój, plonowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 CHROMATOGRAFIA GAZOWA WPROWADZENIE DO TECHNIKI ORAZ ANALIZA JAKOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

Tocata Duo. Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy!

Tocata Duo. Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy! Tocata Duo Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy! Łamliwość podstawy źdźbła Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła Mączniak prawdziwy Rdza brunatna Tocata Duo Zawiera w swoim składzie dwie uzupełniające

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Helena Kubicka- Matusiewicz Prof. dr hab. Jerzy PuchalskI Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności

Prof. dr hab. Helena Kubicka- Matusiewicz Prof. dr hab. Jerzy PuchalskI Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Prof. dr hab. Helena Kubicka- Matusiewicz Prof. dr hab. Jerzy PuchalskI Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie Wstęp Kraje, które ratyfikowały Konwencję

Bardziej szczegółowo

Topsin + Mantrac w Zielonym Paku

Topsin + Mantrac w Zielonym Paku Dobrze zapakowany Pak + torba w prezencie! Topsin + Mantrac w Zielonym Paku Fungicyd TOPSIN M 500 SC + nawóz formułowany MANTRAC (Mn 500 g/l) plonotwórcze współdziałanie! OFERTA 2017 Problem choroby zbóż

Bardziej szczegółowo

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2013, 2014 i 2015 roku. Doświadczenia w roku 2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin

Bardziej szczegółowo