WARTOŚĆ PRODUKCJI GLOBALNEJ A WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE GOSPODARSTW ROLNYCH O ZRÓŻNICOWANEJ STRUKTURZE PRODUKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARTOŚĆ PRODUKCJI GLOBALNEJ A WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE GOSPODARSTW ROLNYCH O ZRÓŻNICOWANEJ STRUKTURZE PRODUKCJI"

Transkrypt

1 I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 2(137) T. 2 S ISSN Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej WARTOŚĆ PRODUKCJI GLOBALNEJ A WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE GOSPODARSTW ROLNYCH O ZRÓŻNICOWANEJ STRUKTURZE PRODUKCJI Józef Kowalski, Monika Nowak Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie. W pracy określono powiązania pomiędzy wyposażeniem technicznym gospodarstw a wielkością produkcji globalnej odnotowane w badanych obiektach. Produkcja globalna wyrażona była w jednostkach zbożowych. W tym celu przeprowadzono badania w 20 indywidualnych gospodarstwach położonych w województwie świętokrzyskim w powiecie kazimierskim. Badania te miały formę wywiadu kierowanego z rolnikami. Podczas wywiadu narzędziem usprawniającym szybkie gromadzenie danych był specjalnie opracowany kwestionariusz. W pracy badano faktyczny stan wyposażenia gospodarstw w środki techniczne. Zauważono, że zmieniają się relacje asortymentowe maszyn wynikające z potrzeb technologicznych uprawianych roślin. Stąd też badane obiekty podzielono na dwie grupy, zaś głównym kryterium podziału był charakter prowadzonej produkcji. Były to gospodarstwa zbożowe i warzywnicze. Uzyskane wyniki wskazują, że gospodarstwo przeciętnie produkowało 618,1 JZ, z czego gospodarstwa o kierunku warzywniczym dawały produkcję o około 50% wyższą od zbożowych. Porównując wyposażenie gospodarstw w sprzęt techniczny zauważa się, że w gospodarstwach warzywniczych występuje znacznie więcej samochodów dostawczych, agregatów uprawowych oraz siewników punktowych. Słowa kluczowe: środki techniczne, wyposażenie, wskaźnik intensywności wykorzystania maszyn Wprowadzenie Produkcją globalną nazywamy sumę produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ciągu roku w danym gospodarstwie. Jej podstawowym źródłem jest produkcja roślinna, zwierzęca oraz dochody z usług mechanizacyjnych jak równieżz przetwórstwa. Produkcja globalna odzwierciedla faktyczne rozmiary produkcji rolniczej. Jest ona zatem miernikiem umożliwiającym ustalenie nastawienia produkcyjnego danego przedsiębiorstwa [Woś 1999].

2 Józef Kowalski, Monika Nowak Dla każdego gospodarstwa podstawowe znaczenie ma wyposażenie parku maszynowego, który stanowi główne źródło substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną. Wprowadzenie do gospodarstwa nowej maszyny, ciągnika lub urządzenia technicznego powinno przyczyniać się do poprawy organizacji produkcji, terminowości wykonywania zabiegów polowych, polepszenia warunków i bezpieczeństwa pracy rolników, jak również jakości wykonywania prac. Suma powyższych efektów nowoczesnej mechanizacji powinna przeważaćnad kosztami jej stosowania. Po spełnieniu powyższych uwarunkowań możemy stwierdzić, czy zakup maszyny był racjonalny. Racjonalność tą należy rozumieć jako efektywne użytkowanie technicznych środków pracy, które generują wiele korzyści dla gospodarstwa [Muzalewski 2008]. Należy wiec dążyć do jak największego wykorzystania zdolności produkcyjnych środków technicznych [Kocira, Lorencowicz 2001; Tabor, Kmita 2007]. O efektywności gospodarowania decyduje przede wszystkim stan ilościowy i jakościowy parku maszynowego, jak również jego wykorzystanie w procesie produkcyjnym [Tabor 2006]. Nowoczesne maszyny i inne środki techniczne dostosowane są do pracy w warunkach wysokiej intensywności produkcji rolniczej, wyrażającej się wysokimi plonami roślin (t ha -1 ) lub wysoką produktywnością zwierząt. Małym i nierozwojowym gospodarstwom rolniczym muszą wystarczyć przestarzałe środki techniczne eksploatowane indywidualnie lub w ramach usług sąsiedzkich. Małe, ale rozwojowe gospodarstwa powinny łączyć się w grupy producenckie [Wójcicki 2001]. Stan wyposażenia polskiego rolnictwa w środki mechanizacji można uznać za zadawalający pod względem ilościowym, lecz niezadawalający pod względem jakościowym [Pawlak 2006]. Rozdrobnione i słabe ekonomicznie gospodarstwa nie są w stanie zgromadzićśrodków finansowych na zakup nowych maszyn i odnowienie parku maszynowego. Szansy na poprawę sytuacji finansowej gospodarstw, a co za tym idzie zwiększenia ich potencjalnych możliwości unowocześniania parku maszynowego, dopatrujemy się bardzo często we wprowadzaniu intensywnej produkcji specjalistycznej [Michałek, i in. 1999; Kowalski i in. 2002]. Ponadto poziom wyposażenia oraz wykorzystanie środków mechanizacji produkcji ma znaczący wpływ na efektywność gospodarowania, gdyż koszty związane z eksploatacjątych środków stanowią nawet 40% kosztów produkcji [Kocira 2003]. Cel, zakres, przedmiot oraz metodyka badań Celem pracy było porównanie wyposażenia technicznego wraz z rocznym wykorzystaniem jego składowych z efektami produkcyjnymi wybranych gospodarstw rolnych. Za miernik efektywności i intensywności gospodarowania przyjęto wielkość roślinnej produkcji globalnej odniesionej do jednego hektara gruntów ornych (GO). Wielkość produkcji globalnej oraz jej strukturę określano stosując klasyczną metodę ekonomiczną. Do badań zakwalifikowano gospodarstwa nie posiadające użytków zielonych i sadów. Badane obiekty podzielono na dwie grupy o dominującym udziale zbóż w strukturze produkcji oraz o znaczącym udziale uprawy warzyw w strukturze produkcji. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzane w 20 gospodarstwach rolnych znajdujących się na terenie gminy Kazimierza Wielka, która jest położona w południowowschodniej części województwa świętokrzyskiego. Rejon badań charakteryzuje wysoki wskaźnik intensywności produkcji gospodarstw rolnych wynikający z bardzo dobrych gleb 142

3 Wartość produkcji globalnej... (I i II klasy bonitacyjnej), ukształtowanie terenu sprzyjające zastosowaniu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń rolniczych oraz bliskość rynków zbytu dla produktów rolnych (aglomeracja Krakowa). Obiekty były zróżnicowane pod względem powierzchni gruntów, ich struktury produkcji oraz wyposażenia technicznego. Do oceny porównawczej z wielkością produkcji globalnej wyposażenie techniczne określano przyjmując wskaźniki liczby maszyn oraz środków mobilnych (szt.) w odniesieniu do jednego statystycznego gospodarstwa. W czasie badań szczególna uwaga została zwrócona na dane dotyczące parku maszynowego oraz wielkości uzyskiwanej globalnej produkcji rolniczej. Materiał wyjściowy do obliczeń uzyskano przeprowadzając wywiad kierowany z właścicielami dwudziestu indywidualnych gospodarstw rolnych. W tym celu został opracowany kwestionariusz zawierający pytania dotyczące wszystkich zaszłości ekonomicznoprodukcyjnych działalności gospodarczej. Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia badań była zgoda właściciela a skutkiem tego dobór obiektów był celowy. Najmniejsze gospodarstwo miało powierzchnię 6 ha GO, największe 19,4 ha GO, natomiast ich średnia powierzchnia wynosiła 11,75 ha (tab. 1). W sumie łączna powierzchnia analizowanych obiektów wynosiła 235 ha UR. Tabela 1. Użytkowanie gruntów ornych w badanych gospodarstwach [ha] Table 1. Arable land use in the researched farms [ha] Grupa gospodarstw Grupa I (gospodarstwa zbożowe) Grupa II (gospodarstwa warzywnicze) Liczba gospodarstw 9 11 Ogółem 20 Parametr Grunty orne [ha] Średnia 11,12 odchylenie standardowe 3,48 Średnia 12,26 odchylenie standardowe 3,57 Średnia 11,75 odchylenie standardowe 3,48 Gospodarstwa podzielono na dwie grupy. Głównym kryterium podziału było występowanie (bądź nie) warzyw w strukturze zasiewów. Tabela 1 pokazuje powierzchnię GO w grupach badanych gospodarstw oraz podziałna grupy. W pierwszej z nich znalazło się 9 obiektów, w drugiej 11. W celu jednoznacznego opisu wyników badań pierwszą grupęnazwano gospodarstwami zbożowymi, gdyż w tych obiektach produkcja zbożowa była dominującym kierunkiem produkcji, co więcej rolnicy nie prowadzili w nich produkcji warzywniczej. Druga grupa gospodarstwa warzywnicze obejmowała jednostki w których w przeciwieństwie do grupy I występowały warzywa. Charakterystyka badanych gospodarstw Średnia powierzchnia gospodarstw ogółem wynosiła 11,75 ha. W grupie pierwszej było to 11,12 ha, natomiast w grupie drugiej powierzchnia była nieznacznie większa i wynosiła 12,26 ha. 143

4 Józef Kowalski, Monika Nowak Tabela 2. Powierzchnia zasiewów w badanych gospodarstwach [ha] Table 2. Crops area in the researched farms [ha] Przemysłowe Grupa Zboża Okopowe Warzywa Razem Parametr gospodarstw [ha] grupa I Średnia 9,42 0,63 1,07-11,12 (gospodarstwa Odchylenie zbożowe) standardowe 2,33 0,79 2, grupa II Średnia 6,65 1,03 1,04 3,54 12,26 (gospodarstwa Odchylenie warzywnicze) standardowe 4,63 1,31 1,84 2,26 - Średnia * 7,90 0,85 1,05 3,54 11,75 Ogółem Odchylenie standardowe 3,95 1,10 1,91 2,26 - *średnia ważona. Przedstawiona w tabeli 2 powierzchnia zasiewów oraz ich struktura (rys. 1) obrazująpodstawową różnicę pomiędzy wydzielonymi grupami. Produkcja warzyw prowadzona jest jedynie w gospodarstwach należących do II grupy (gosp. warzywnicze). Średnia powierzchnia uprawy warzyw w gospodarstwach tej grupy wynosi 3,54 ha co stanowi 28,9% udziału w strukturze zasiewów. W strukturze zasiewów, niezależnie od grupy analizowanych gospodarstw, dominowały zboża, średnio ich powierzchnia wynosiła 7,9 ha, co stanowiło 67,9% gruntów ornych. W zasiewach występowały również okopowe, które stanowiły 7,3% (ich średnia powierzchnia wyniosła 0,85 ha) oraz rośliny przemysłowe, które stanowiły 8,0% (o średniej powierzchni 1,05 ha). Powodem dominacji zbóż w strukturze zasiewów w grupie drugiej (z warzywami) jest fakt stosowania podstawowych zasad agrotechnicznych, takich jak płodozmian, dzięki któremu gleba utrzymuje sięw dobrej kulturze a przedplony zbożowe dają dobre stanowiska pod warzywa. Uprawa zbóż generuje również mniej kosztów, ponieważ zmniejszająone nakłady pracy w skali całego gospodarstwa jak również nakłady materiałowo-surowcowe. W grupie drugiej obserwujemy większy udział okopowych. Zajmowały one średnio 1,03 ha co stanowiło 8,4%. Natomiast w grupie pierwszej średnia ich powierzchnia wynosiła 0,63 ha, czyli 5,7% gruntów. Równocześnie porównanie grup obszarowych gospodarstw w tym aspekcie jednoznacznie wskazuje, że gospodarstwa warzywnicze, o zbliżonej powierzchni do konwencjonalnych, mogą generować produkcję globalną o 50% większąw porównaniu z tradycyjnym kierunkiem produkcji zbożowej. Powierzchnia zasiewów roślin przemysłowych w analizowanych gospodarstwach osiągała porównywalny poziom, w grupie I było to 1,07 ha (7,0%), zaś w grupie II 1,04 ha (8,8%). Średni udział poszczególnych grup roślin w zasiewach dla całej populacji badanych obiektów oraz wydzielonych z nich grup prezentują dane zamieszczone na rys. 1. Analizując te dane, szczególną uwagę należy zwrócić na aż 85%-owy udział zbóż w zasiewach 144

5 Wartość produkcji globalnej... gospodarstw grupy I, gospodarstwa z produkcja warzyw w swoich zasiewach mają równieżznaczący udział zbóż (54%). Fakt ten potwierdza istotną rolę agrotechniczną i ekonomiczną (pracochłonność) tej grupy roślin w technologiach prac warzywniczych gospodarstw rolnych. Rys. 1. Fig. 1. Struktura zasiewów w badanych gospodarstwach Crops structure in the researched farms [ha] Produkcja globalna Główne składowe produkcji globalnej w gospodarstwach rolnych stanowią: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i dochody wynikające ze świadczonych usług mechanizacyjnych. Ze względu na fakt, że do badań przyjęto obiekty ukierunkowane tylko na produkcjęroślinną, dane zawarte w tab. 3 dotyczą jej wielkości. Wyrażono ją w JZ ha -1, a na rys. 2 pokazano strukturę tej produkcji. Globalna produkcja roślinna w badanych gospodarstwach wynosiła średnio 52,6 JZ ha -1, przy czym większą wartość tego wskaźnika osiągały gospodarstwa grupy drugiej (61,9 JZ ha -1 ), zaś mniejszą gospodarstwa grupy pierwszej (45,3 JZ ha -1 ). Gospodarstwa grupy drugiej charakteryzowały się większą produkcją globalną, ponieważ uprawiane były w nich warzywa, które cechuje wysoki wskaźnik intensywności produkcji. Produkcja warzyw w gospodarstwach drugiej grupy dawała wartość 85,6 JZ ha -1, co stanowiło 39,9% łącznej produkcji gospodarstw w tej grupie. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 3, jednostkowa produkcja zbóż w pierwszej grupie wynosiła 45,1 JZ ha -1, czyli 84,4% całej wartości. Zboża w grupie drugiej dawały plony średnio w wysokości 55,1 JZ ha - 1,, uwzględniając jednak ich udział w strukturze zasiewów możemy stwierdzić, że generowały one 48,3% wartości produkcji. Produkcja roślin przemysłowych i okopowych ogółem wynosiła odpowiednio 44,2 i 45,1 JZ ha -1 danej uprawy. Intensywnośćprodukcji w obrębie tych grup roślin jest bardzo mała i nie może wpływać znacząco na efektywność gospodarowania. Najwłaściwszym wskaźnikiem produkcyjnym, z punktu widzenia oceny efektywności gospodarowania, w tym przypadku wydaje się być wielkość produkcji roślinnej całego gospodarstwa (tab. 3). Oceniając wartość średnią całej produkcji, gospodarstwo przeciętnie 145

6 Józef Kowalski, Monika Nowak produkowało 618,1 JZ. Jest to wartość relatywnie wysoka dla makroregionu Polski południowej. Porównując jednak kierunki produkcji zdecydowanie korzystniej prezentują sięgospodarstwa warzywnicze (tab. 3). Tabela 3. Globalna produkcja roślinna badanych gospodarstw [JZ ha -1 ] Table 3. Global plant production of the researched farms [JZ ha -1 ] Grupa gospodarstw Ogółem Ogółem Przemysłowe Parametr Zboża Okopowe Warzywa na 1 ha na gospodarstwo GO [JZ ha -1 ] [JZ gosp. -1 ] I Gospodarstwo zbożowe Średnia 45,1 33,3 54,2-45,3 503,7 II Gospodarstwo warzywnicze Średnia 55,1 51,1 35,7 85,6 61,9 758,9 Ogółem Średnia 49,2 44,2 45,1 85,6 52,6 618,1 warzywa przemysłowe okopowe zboża 100% 80% 60% 40% 20% 0% 11,5 4,2 84,4 I 39,9 4,9 6,9 48,3 II Grupa Gospodarstw Rys. 2. Fig. 2. Struktura globalnej produkcji roślinnej w badanych grupach gospodarstw Structure of global plant production in the researched farm groups Wyposażenie w środki techniczne W tabeli 4 zestawiono dane dotyczące wyposażenia badanych gospodarstw w park maszynowy. Dla każdego gospodarstwa podstawowe znaczenie mają ciągniki rolnicze, stanowiące główne źródło mechanicznej siły pociągowej. Spośród badanych gospodarstw wszystkie posiadały przynajmniej jeden ciągnik. Niektóre posiadały 2 lub nawet 3. Średnio na jedno gospodarstwo przypadało 1,8 szt. ciągnika rolniczego. W obydwu grupach, wśród ciągników dominowały jednostki o sile uciągu wynoszącej 6 kn. Wyposażenie w ciągniki rolnicze o uciągu 9 kn w obu grupach było zbliżone 0,55 szt. gosp. -1 w grupie I i 0,63 szt. gosp. -1 w grupie II. Natomiast ciągniki najcięższe dominowały w grupie z uprawą warzyw. W całej badanej populacji stwierdzono tylko 1 szt. kombajnu do zbioru warzyw. Obrazuje to bardzo niskie zmechanizowanie produkcji warzywniczej w badanych gospodarstwach. Głównym sposobem zbioru warzyw, oprócz używania w miarę możliwości 146

7 Wartość produkcji globalnej... maszyn do zbioru okopowych i przemysłowych (np. kombajn Bolko), jest pracochłonny zbiór ręczny. Tabela 4. Wyposażenie badanych gospodarstw w park maszynowy (wartości średnie) Table 4. Machinery park equipment in the researched farms (average values) L.p. Wyszczególnienie Wyposażenie [szt. gosp.-1 ] Grupa I Grupa II Średnio 1 Samochody dostawcze i ciężarowe 0,33 0,82 0,60 2 Ciągniki rolnicze 1,78 1,82 1,80 klasy 0,6 kn 0,78 0,73 0,75 w tym: klasy 0,9 kn 0,56 0,64 0,60 klasy 1,4 kn 0,44 0,45 0,45 3 Przyczepy rolnicze 1,22 1,27 1,25 4 Pługi 1,00 1,00 1,00 5 Brony zębowe 0,44 0,36 0,40 6 Agregaty uprawowe 0,78 1,27 1,05 7 Rozsiewacze nawozów 1,00 1,09 1,05 8 Siewniki zbożowe 1,00 0,82 0,95 9 Siewniki punktowe i do warzyw 0,22 1,09 0,70 10 Sadzarki 0,33 0,73 0,55 11 Opryskiwacze 1,00 1,09 1,05 12 Pielniki-obsypniki 0,22 0,27 0,25 13 Kopaczki przenośnikowe 0,22 0,18 0,20 14 Kombajny do ziemniaków 0,11 0,36 0,25 15 Kombajny buraczane 0,33 0,27 0,30 16 Kombajny do warzyw - 0,09 0,05 17 Kombajny zbożowe 1,00 0,55 0,75 Istotną pozycję w strukturze parku maszynowego gospodarstw warzywniczych stanowiły samochody dostawcze i ciężarowe. Ich obecność w gospodarstwach warzywniczych wymuszona była koniecznością transportu warzyw na rynki zbytu, często na bardzo dużą odległość. Prawie wszystkie gospodarstwa tej grupy posiadały jeden samochód dostawczy. Średnio na jedno gospodarstwo przypadało 0,82 szt. Każde badane gospodarstwo posiadało własny pług oraz opryskiwacz. Średnio na jedno gospodarstwo przypadało po 1,05 szt. tych maszyn. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że własny kombajn zbożowy posiadało każde gospodarstwo z grupy pierwszej, zaś w grupie drugiej było to 0,55 szt. na gospodarstwo. Siewniki punktowe i do warzyw dominowały w grupie drugiej. Na jedno gospodarstwo przypadało 1,09 sztuki, natomiast w grupie pierwszej było to zaledwie 0,22 sztuki. 147

8 Józef Kowalski, Monika Nowak Wyposażenie techniczne a globalna produkcja roślinna Jak wynika z danych zawartych w tabeli 5, w II grupie gospodarstw globalna produkcja była wysoka wyniosła średnio 61,9 JZ ha -1 GO oraz 758,9 JZ gosp. -1. Grupę I o zbożowym kierunku produkcji (84,4% stanowią zboża w produkcji globalnej) charakteryzuje znacznie niższy wskaźnik intensywności produkcji. Tutaj jednostkowa produkcja wyniosła 45,3 JZ ha -1 GO, co dawało 503,7 JZ gosp. -1. Porównując powyższe dane ze wskaźnikami wyposażenia gospodarstw w środki mechanizacji (tabela 5) zauważa się, że gospodarstwa o wyższej intensywności produkcji cechuje wyższy wskaźnik wyposażenia. Tabela 5. Wielkość produkcji globalnej a wyposażenie gospodarstw w środki techniczne Table 5. Global production seize in relation to technical means equipment of farms Grupa gospodarstw I Gospodarstwa Zbożowe II Gospodarstwa Warzywnicze Wielkość produkcji globalnej [JZ ha -1 ] [JZ gosp. -1 ] 45,3 503,7 61,9 758,9 Rodzaj grupy środków mechanizacji - samochody dostawcze; - ciągniki; - przyczepy; - kombajny; - w tym zbożowe; - pozostałe maszyny. - samochody dostawcze; - ciągniki; - przyczepy; - kombajny; - w tym zbożowe; - pozostałe maszyny. Wskaźnik wyposażenia [szt. gosp. -1 ] 0,33 1,78 1,22 1,44 1,00 0,62 0,82 1,82 1,27 1,27 0,55 0, Wynika to z tego faktu, że gospodarstwa warzywnicze, charakteryzujące się bardziej urozmaiconą strukturą uprawy roślin (większą ilością roślin), posiadały na swym stanie większą ilość maszyn specjalistycznych. Stąd też w niektórych grupach maszyn charakteryzowały się lepszym wyposażeniem. Równocześnie gospodarstwa te charakteryzowało znacznie większe wyposażenie w samochody dostawcze (ponad 2,5-krotnie). Gospodarstwa zbożowe (grupa I) cechowało lepsze wyposażenie w siewniki i kombajny zbożowe. Oceniając wyposażenie w park maszynowy trzeba także odnotować różnice w dysponowaniu agregatami uprawowymi. W grupie I liczba agregatów wynosiła 0,78 sztuki na gospodarstwo, natomiast w grupie II było to już 1,27 sztuki. Konieczność wykonywania wielu zabiegów uprawowych w przypadku produkcji warzywniczej wpływała w znacznym stopniu na podjęcie decyzji o zakupie tego typu agregatów. Należy podkreślić, że rolnicy uprawiający warzywa posiadali również w swoim parku maszynowym więcej ciągników, chociaż różnica jest tutaj nieznaczna. Podkreślić jednak należy, że w ich gospodarstwach było więcej ciągników o wyższej sile uciągu, gdyż często maszyny do zbioru warzyw a także roślin okopowych wymagają większych mocy. W co drugim gospodarstwie prowadzącym produkcję warzywniczą występował kombajn do zbioru roślin okopowych. W obydwóch grupach ważnym elementem wyposażenia parku maszynowego były przy-

9 Wartość produkcji globalnej... czepy i stosowane również do transportu rozrzutniki obornika. Lepsze wyposażenie w ten rodzaj maszyn (tabela 4) posiadały gospodarstwa grupy II. Wynikało to z większych potrzeb transportowych znacznie większej ilości masy przewozowej będącej efektem większej o ok. 35% jednostkowej produkcji globalnej. Podsumowanie Uzyskane wyniki badań wskazują jednoznacznie, że intensywność produkcji gospodarstw warzywniczych jest znacznie większa w porównaniu z gospodarstwami o kierunku zbożowym. Porównując wyposażenie w środki techniczne w układzie badanych obiektów zauważa się nieco lepsze wyposażenie gospodarstw warzywniczych w ciągniki cięższe oraz środki przewozowe. Oceniając kompleksowo wyposażenie badanych gospodarstw w sprzęt rolniczy należy stwierdzić, że jest ono bardzo dobre a nawet ponadnormatywne dla zdecydowanej większości grup maszyn. Z przeprowadzonej analizy wzajemnych relacji pomiędzy grupami badanych obiektów można wnioskować, że gospodarstwa niezależnie od skali produkcji (w przyjętym zakresie obszarowym) mają zbliżone potrzeby ilościowe znacznej części typów maszyn. Zauważa się jednak, że zmieniają się relacje asortymentowe maszyn wynikające z potrzeb technologicznych uprawianych roślin. Bibliografia Kocira S., Lorencewicz E. (2001): Koszty mechanizacji w wybranych gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, 9(29), Kocira S. (2003): Struktura kosztów mechanizacji w gospodarstwach rodzinnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. Maszynopis Kowalski J. (2002): Postęp naukowo-techniczny a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej. PTIR. Kraków. ISBN Michałek R. Borcz J., Kowalczyk Z., (1999): Koszty i efektywność mechanizacji uprawy polowej warzyw. Inżynieria Rolnicza, 4(10), Muzalewski A. (2008): Zasady doboru maszyn rolniczych. Warszawa ISBN Pawlak J. (2006): Ekonomiczne i organizacyjne problemy mechanizacji i energetyki rolnictwa. Wydawnictwo IBMER. Warszawa. Monografia, 230 Tabor S., Kmita W. (2007): Wykorzystanie potencjalnych zdolności produkcyjnych parku maszynowego w gospodarstwach ekologicznych. Inżynieria Rolnicza, 9(97), Tabor S. (2008): Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w rolnictwie. Rozprawa habilitacyjna. Inżynieria Rolnicza, 10(108), Woś A. (1999): Ekonomiczny mechanizm modernizacji i restrukturyzacji Polskiego rolnictwa (synteza). Wydawnictwo IERiGŻ. Warszawa, Wójcicki Z. (2001): Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej i Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Kraków,

10 Józef Kowalski, Monika Nowak VALUE OF THE GLOBAL PRODUCTION IN RELATION TO TECHNICAL MEANS EQUIPMENT OF AGRICULTURAL FARMS OF A VARIED PRODUCTION STRUCTURE Abstract. The work describes relations between technical equipment of farms and the global production seize reported in the researched facilities. Global production was expressed in grain units. For this purpose the research covered 20 individual farms located in Świętokrzyskie Voivodeship in Kazimierza Poviat. This research was carried out in the form of a survey with farmers. Specially prepared questionnaire was a tool that facilitated fast collection of data. A real condition of technical means equipment in farms was the object of the study. It was noticed that machines range relations resulting from technological means of the cultivated plant are changing. Therefore, the researched facilities were divided into two groups whereas the character of production was the main criterion for division. These were grain and vegetable farms. The obtained data prove that a farm produced at average GU while vegetable farms produced approx. 50% more than the grain farms. When comparing the farms in relation to technical equipment one may notice that considerably more delivery trucks, cultivation aggregates and point seeders occur in vegetable farms. Key words: technical means, equipment, intensity rate of the machine use Adres korespondencyjny: Józef Kowalski; Instytut Inżynierii Rolniczej I Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ul. Balicka 116B Kraków 150

WYKORZYSTANIE POTENCJALNYCH ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH PARKU MASZYNOWEGO W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

WYKORZYSTANIE POTENCJALNYCH ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH PARKU MASZYNOWEGO W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Inżynieria Rolnicza 9(97)/2007 WYKORZYSTANIE POTENCJALNYCH ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH PARKU MASZYNOWEGO W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Sylwester Tabor, Wioletta Kmita Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Sławomir Kocira, Józef Sawa Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW, A UZYSKANA POMOC Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW, A UZYSKANA POMOC Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW, A UZYSKANA POMOC Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Józef Kowalski, Agnieszka Mandowska, Monika Nowak Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH PARKU MASZYNOWEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH

WYKORZYSTANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH PARKU MASZYNOWEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 WYKORZYSTANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH PARKU MASZYNOWEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH Sylwester Tabor Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE A POZIOM WYPOSAŻENIA ORAZ MOC PARKU MASZYNOWEGO GOSPODARSTW ROLNYCH

WYBRANE WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE A POZIOM WYPOSAŻENIA ORAZ MOC PARKU MASZYNOWEGO GOSPODARSTW ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYBRANE WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE A POZIOM WYPOSAŻENIA ORAZ MOC PARKU MASZYNOWEGO GOSPODARSTW ROLNYCH Józef Kowalski, Monika Nowak Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O RÓŻNEJ INTENSYWNOŚCI PRODUKCJI

WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O RÓŻNEJ INTENSYWNOŚCI PRODUKCJI Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O RÓŻNEJ INTENSYWNOŚCI PRODUKCJI Zbigniew Kowalczyk Instytut Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OCENA INTENSYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH *

OCENA INTENSYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 2(137) T. 2 S. 131-139 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org OCENA INTENSYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora Instytut Inżynierii Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI A WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH

INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI A WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI A WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH A WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH A WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH A WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA A ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

INFORMACJA A ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 INFORMACJA A ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TECHNICZNE I USŁUGI PRODUKCYJNE W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH POWIATU MIECHOWSKIEGO

USŁUGI TECHNICZNE I USŁUGI PRODUKCYJNE W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH POWIATU MIECHOWSKIEGO Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 USŁUGI TECHNICZNE I USŁUGI PRODUKCYJNE W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH POWIATU MIECHOWSKIEGO Sylwester Tabor, Maciej Kuboń Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Dariusz Kwaśniewski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie XX Konferencja Naukowa POSTĘP

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O ZRÓŻNICOWANEJ POWIERZCHNI

WYPOSAŻENIE W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O ZRÓŻNICOWANEJ POWIERZCHNI Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 WYPOSAŻENIE W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O ZRÓŻNICOWANEJ POWIERZCHNI Zbigniew Kowalczyk Instytut Inżynierii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

OBSZAR GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO A LICZBA I MOC MOBILNYCH ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH 1. Józef Kowalski

OBSZAR GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO A LICZBA I MOC MOBILNYCH ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH 1. Józef Kowalski 220 JÓZEF KOWALSKI ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 100, z. 1, 2013 OBSZAR GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO A LICZBA I MOC MOBILNYCH ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH 1 Józef Kowalski Instytut

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Anna Kocira, Sławomir Kocira Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 13/2006 Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA I TECHNOLOGIA TRANSPORTU A POSTĘP TECHNICZNY W PRODUKCJI ROLNICZEJ

TECHNIKA I TECHNOLOGIA TRANSPORTU A POSTĘP TECHNICZNY W PRODUKCJI ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TECHNIKA I TECHNOLOGIA TRANSPORTU A POSTĘP TECHNICZNY W PRODUKCJI ROLNICZEJ Maciej Kuboń, Sylwester Tabor Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE

ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Kazimierz Sławiński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA TECHNOLOGII PRAC MASZYNOWYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

MODERNIZACJA TECHNOLOGII PRAC MASZYNOWYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 MODERNIZACJA TECHNOLOGII PRAC MASZYNOWYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA TECHNICZNEJ MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W POŁUDNIOWEJ POLSCE

UWARUNKOWANIA TECHNICZNEJ MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W POŁUDNIOWEJ POLSCE Acta Sci. Pol., Technica Agraria 13(1-2) 2014, 49-55 UWARUNKOWANIA TECHNICZNEJ MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W POŁUDNIOWEJ POLSCE Agnieszka Tomczyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE

ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Łukasz KRZYŚKO, Kazimierz SŁAWIŃSKI ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań nad wyposażeniem gospodarstw ekologicznych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Zbigniew Wasąg Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI A POZIOM TECHNIKI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH

INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI A POZIOM TECHNIKI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH InŜynieria Rolnicza 6/2005 Zbigniew Kowalczyk Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI A POZIOM TECHNIKI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH Wstęp

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Krzysztof Kapela Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRZEWOZÓW ROLNICZYCH RÓŻNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTOWYMI

KOSZTY PRZEWOZÓW ROLNICZYCH RÓŻNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTOWYMI Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3/26 Stanisław Kokoszka, Stanisław Sęk, Sylwester Tabor Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie KOSZTY PRZEWOZÓW ROLNICZYCH RÓŻNYMI ŚRODKAMI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA W ŚRODKI TRANSPORTOWE W KONTEKŚCIE WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNICZEGO

ANALIZA WYPOSAŻENIA W ŚRODKI TRANSPORTOWE W KONTEKŚCIE WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNICZEGO Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 ANALIZA WYPOSAŻENIA W ŚRODKI TRANSPORTOWE W KONTEKŚCIE WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNICZEGO Stanisław Kokoszka Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ROZWOJOWYCH GOSPODARSTW ROLNICZYCH W ASPEKCIE UPROSZCZENIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ROZWOJOWYCH GOSPODARSTW ROLNICZYCH W ASPEKCIE UPROSZCZENIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ROZWOJOWYCH GOSPODARSTW ROLNICZYCH W ASPEKCIE UPROSZCZENIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ Urszula Malaga-Toboła Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ROLNICZEJ PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU PRODUKCJI GOSPODARSTWA ROLNEGO *

EFEKTYWNOŚĆ ROLNICZEJ PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU PRODUKCJI GOSPODARSTWA ROLNEGO * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 4(139) T.1 S. 421-429 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org EFEKTYWNOŚĆ ROLNICZEJ PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY

WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OKRESY UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 OKRESY UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2005

Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2005 Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2005 Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Katedra Elektrotechniki i Energetyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MASZYNOWE W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA

INWESTYCJE MASZYNOWE W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 INWESTYCJE MASZYNOWE W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA Tomasz Szuk Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRACY LUDZKIEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MAŁOPOLSKI

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRACY LUDZKIEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRACY LUDZKIEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MAŁOPOLSKI Sylwester Tabor, Agnieszka Prusak Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Koszty eksploatacji środków transportowych w gospodarstwach ukierunkowanych na chów zwierząt

Koszty eksploatacji środków transportowych w gospodarstwach ukierunkowanych na chów zwierząt Sławomir Kocira Stanisław Parafiniuk Józef Sawa 1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Koszty eksploatacji środków transportowych w gospodarstwach ukierunkowanych na chów zwierząt Wprowadzenie W każdej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA PARKU MASZYNOWEGO GOSPODARSTW ZRZESZONYCH W GRUPIE PRODUCENCKIEJ UKIERUNKOWANEJ NA PRODUKCJE MLEKA*

ANALIZA WYPOSAŻENIA PARKU MASZYNOWEGO GOSPODARSTW ZRZESZONYCH W GRUPIE PRODUCENCKIEJ UKIERUNKOWANEJ NA PRODUKCJE MLEKA* Inżynieria Rolnicza 8(133)/2011 ANALIZA WYPOSAŻENIA PARKU MASZYNOWEGO GOSPODARSTW ZRZESZONYCH W GRUPIE PRODUCENCKIEJ UKIERUNKOWANEJ NA PRODUKCJE MLEKA* Szeląg-Sikora Anna Instytut Inżynierii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOCY ZAINSTALOWANEJ W CIĄGNIKACH ROLNICZYCH NA WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH *

WPŁYW MOCY ZAINSTALOWANEJ W CIĄGNIKACH ROLNICZYCH NA WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 4(139) T.1 S. 193-201 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org WPŁYW MOCY ZAINSTALOWANEJ W CIĄGNIKACH ROLNICZYCH

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GOSPODAROWANIA W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH W WOJ. MAŁOPOLSKIM O KORZYSTNEJ STRUKTURZE AGRARNEJ

WARUNKI GOSPODAROWANIA W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH W WOJ. MAŁOPOLSKIM O KORZYSTNEJ STRUKTURZE AGRARNEJ Inżynieria Rolnicza 9(118)/2009 WARUNKI GOSPODAROWANIA W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH W WOJ. MAŁOPOLSKIM O KORZYSTNEJ STRUKTURZE AGRARNEJ Anna Szeląg-Sikora, Józef Kowalski Instytut Inżynierii Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

THE PLANT PRODUCTION SIZE AND WORK INPUTS IN ECOLOGICAL FARMS IN SOUTH POLAND

THE PLANT PRODUCTION SIZE AND WORK INPUTS IN ECOLOGICAL FARMS IN SOUTH POLAND Dariusz KWAŚNIEWSKI, Maciej KUBOŃ, Urszula MALAGA-TOBOŁA Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków e-mail:dariusz.kwasniewski@ur.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Inżynieria Rolnicza 5(123)/21 ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Kazimierz Sławiński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Streszczenie. Stwierdzono, że co piąte gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRACY UPRZEDMIOTOWIONEJ A PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRACY UPRZEDMIOTOWIONEJ A PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRACY UPRZEDMIOTOWIONEJ A PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Agnieszka Peszek, Sylwester Tabor Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA PARKU MASZYNOWEGO A WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA UNIJNEGO

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA PARKU MASZYNOWEGO A WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA UNIJNEGO Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA PARKU MASZYNOWEGO A WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA UNIJNEGO Józef Kowalski, Monika Nowak Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Stanisław Kowalski Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

OCENA WIELKOŚCI JEDNORAZOWO PRZEWOŻONYCH ŁADUNKÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TRANSPORTU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNICZEGO

OCENA WIELKOŚCI JEDNORAZOWO PRZEWOŻONYCH ŁADUNKÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TRANSPORTU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNICZEGO Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 OCENA WIELKOŚCI JEDNORAZOWO PRZEWOŻONYCH ŁADUNKÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TRANSPORTU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNICZEGO Stanisław Kokoszka Katedra Inżynierii Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TRANSPORTU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA

ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TRANSPORTU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA Acta Sci. Pol., Technica Agraria 7(3-4) 2008, 3-9 ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TRANSPORTU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA Stanisław Kokoszka Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU PRODUKCYJNOŚCI I WYDAJNOŚCI W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

OCENA POZIOMU PRODUKCYJNOŚCI I WYDAJNOŚCI W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 OCENA POZIOMU PRODUKCYJNOŚCI I WYDAJNOŚCI W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Katarzyna Grotkiewicz, Rudolf Michałek Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO W TRANSPORCIE ZWIERZĄT

EFEKTYWNOŚĆ POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO W TRANSPORCIE ZWIERZĄT Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 EFEKTYWNOŚĆ POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO W TRANSPORCIE ZWIERZĄT Stanisław Kokoszka Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ZASOBY UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYPOSAŻENIE W SPRZĘT ROLNICZY GOSPODARSTW A POZIOM INTENSYWNOŚCI PROWADZONEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ

ZASOBY UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYPOSAŻENIE W SPRZĘT ROLNICZY GOSPODARSTW A POZIOM INTENSYWNOŚCI PROWADZONEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ZASOBY UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYPOSAŻENIE W SPRZĘT ROLNICZY GOSPODARSTW A POZIOM INTENSYWNOŚCI PROWADZONEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ Anna Szeląg-Sikora Katedra Inżynierii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

LICZBA ŹRÓDEŁ INFORMACJI ROLNICZEJ A POZIOM WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW ROLNYCH W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI

LICZBA ŹRÓDEŁ INFORMACJI ROLNICZEJ A POZIOM WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW ROLNYCH W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI Inżynieria Rolnicza 6(104)/008 LICZBA ŹRÓDEŁ INFORMACJI ROLNICZEJ A POZIOM WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW ROLNYCH W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI Anna Szeląg-Sikora, Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

POZIOM I FORMY FINANSOWANIA INWESTYCJI TECHNICZNYCH W WYBRANYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH

POZIOM I FORMY FINANSOWANIA INWESTYCJI TECHNICZNYCH W WYBRANYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(146) T.2 S. 159-168 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org POZIOM I FORMY FINANSOWANIA INWESTYCJI TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

POZIOM I STRUKTURA NAKŁADÓW BEZPOŚREDNICH W ZALEŻNOŚCI OD UPROSZCZENIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ

POZIOM I STRUKTURA NAKŁADÓW BEZPOŚREDNICH W ZALEŻNOŚCI OD UPROSZCZENIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2009 Urszula Malaga-Toboła Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie POZIOM I STRUKTURA NAKŁADÓW BEZPOŚREDNICH W ZALEŻNOŚCI OD UPROSZCZENIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ZMIANY W WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 ZMIANY W WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI MASZYNOWE W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA

USŁUGI MASZYNOWE W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 USŁUGI MASZYNOWE W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA Tomasz Szuk Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIAN WYPOSAśENIA TECHNICZNEGO NA KOSZTY MECHANIZACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ

WPŁYW ZMIAN WYPOSAśENIA TECHNICZNEGO NA KOSZTY MECHANIZACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ InŜynieria Rolnicza 7/2005 Sylwester Tabor, Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie WPŁYW ZMIAN WYPOSAśENIA TECHNICZNEGO NA KOSZTY MECHANIZACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI BIOMASY Z TRZYLETNIEJ WIERZBY

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI BIOMASY Z TRZYLETNIEJ WIERZBY Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI BIOMASY Z TRZYLETNIEJ WIERZBY Dariusz Kwaśniewski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

RELACJE POMIĘDZY LICZBĄ CIĄGNIKÓW I MOBILNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH A WIELKOŚCIĄ PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH *

RELACJE POMIĘDZY LICZBĄ CIĄGNIKÓW I MOBILNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH A WIELKOŚCIĄ PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 4(139)T.1 S. 181-192 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org RELACJE POMIĘDZY LICZBĄ CIĄGNIKÓW I MOBILNYCH

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MASZYNOWE GOSPODARSTW, WIEK I ZAINTERESOWANIE ZAKUPEM NOWYCH MASZYN W GOSPODARSTWACH POLSKI ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

ZASOBY MASZYNOWE GOSPODARSTW, WIEK I ZAINTERESOWANIE ZAKUPEM NOWYCH MASZYN W GOSPODARSTWACH POLSKI ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 ZASOBY MASZYNOWE GOSPODARSTW, WIEK I ZAINTERESOWANIE ZAKUPEM NOWYCH MASZYN W GOSPODARSTWACH POLSKI ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Szymon Czarnocki, Elżbieta Turska, Grażyna Wielogórska

Bardziej szczegółowo

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2009 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW PRACY W WYBRANYCH SYSTEMACH PRODUKCJI ROLNICZEJ

EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW PRACY W WYBRANYCH SYSTEMACH PRODUKCJI ROLNICZEJ Józef SAWA Stanisław PARAFINIUK EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW PRACY W WYBRANYCH SYSTEMACH PRODUKCJI ROLNICZEJ Effectiveness of work input in some chosen systems of agricultural production Wstęp Celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ ZUŻYCIA WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POLSKI POŁUDNIOWEJ

STOPIEŃ ZUŻYCIA WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POLSKI POŁUDNIOWEJ I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 22: Z. 2() T. 2 S. 2 ISSN 4297264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org STOPIEŃ ZUŻYCIA WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŁADUNKU I WIELKOŚCI SPRZEDAŻY PRODUKCJI

ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŁADUNKU I WIELKOŚCI SPRZEDAŻY PRODUKCJI Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009 Stanisław Kokoszka Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU

Bardziej szczegółowo

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A KOSZTY TRANSPORTU PŁODÓW ROLNYCH

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A KOSZTY TRANSPORTU PŁODÓW ROLNYCH InŜynieria Rolnicza 11/2006 Stanisław Kokoszka, Sylwester Tabor Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie POSTĘP TECHNOLOGICZNY A KOSZTY TRANSPORTU PŁODÓW ROLNYCH Wstęp Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO Jan Jurga, Tomasz K. Dobek Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

MIERNIKI OCENY UWARUNKOWAŃ EKONOMICZNO- -TECHNICZNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

MIERNIKI OCENY UWARUNKOWAŃ EKONOMICZNO- -TECHNICZNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 MIERNIKI OCENY UWARUNKOWAŃ EKONOMICZNO- -TECHNICZNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH Anna Szeląg-Sikora Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ INFORMACJI W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI O RÓŻNYM KIERUNKU PRODUKCJI

WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ INFORMACJI W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI O RÓŻNYM KIERUNKU PRODUKCJI Inżynieria Rolnicza 4(122)/2010 WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ INFORMACJI W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI O RÓŻNYM KIERUNKU PRODUKCJI Michał Cupiał Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ROŚLINNA I WYDAJNOŚĆ PRACY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

PRODUKCJA ROŚLINNA I WYDAJNOŚĆ PRACY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(146) T.2 S. 199-212 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org PRODUKCJA ROŚLINNA I WYDAJNOŚĆ PRACY W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI BIOMASY Z ROCZNEJ WIERZBY

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI BIOMASY Z ROCZNEJ WIERZBY nżynieria Rolnicza 1(119)/2010 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJ BOMASY Z ROCZNEJ WERZBY Dariusz Kwaśniewski nstytut nżynierii Rolniczej i nformatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW POSTĘPU TECHNICZNEGO I EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH POMIĘDZY RÓŻNYMI TYPAMI GMIN

PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW POSTĘPU TECHNICZNEGO I EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH POMIĘDZY RÓŻNYMI TYPAMI GMIN Inżynieria Rolnicza 9(97)/2007 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW POSTĘPU TECHNICZNEGO I EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH POMIĘDZY RÓŻNYMI TYPAMI GMIN Rudolf Michałek, Agnieszka Peszek, Sylwester

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA TOWAROWA A KIERUNKI ZMIAN WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO W ROZWOJOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

PRODUKCJA TOWAROWA A KIERUNKI ZMIAN WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO W ROZWOJOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 1(110)/2009 PRODUKCJA TOWAROWA A KIERUNKI ZMIAN WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO W ROZWOJOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Urszula Malaga-Toboła Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRZEPŁYWÓW SUROWCOWO-TOWAROWYCH W GOSPODARSTWACH SPECJALISTYCZNYCH

KOSZTY PRZEPŁYWÓW SUROWCOWO-TOWAROWYCH W GOSPODARSTWACH SPECJALISTYCZNYCH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2010 Maciej Kuboń, Urszula Malaga-Toboła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki KOSZTY PRZEPŁYWÓW SUROWCOWO-TOWAROWYCH W GOSPODARSTWACH

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH W ASPEKCIE ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNEGO

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH W ASPEKCIE ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNEGO Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2009 Anna Szeląg-Sikora Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH W ASPEKCIE ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki mechanizacji uprawy roli i nawożenia

Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki mechanizacji uprawy roli i nawożenia PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 212 (X XII): z. 4 (78) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 25 34 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-93 Wpłynęło 28.8.212 r. Zrecenzowano 14.9.212 r.

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY MECHANIZACJI PRODUKCJI GRUNTOWEJ ORAZ POD OSŁONAMI WYBRANYCH WARZYW

EKONOMICZNE ASPEKTY MECHANIZACJI PRODUKCJI GRUNTOWEJ ORAZ POD OSŁONAMI WYBRANYCH WARZYW Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 EONOMIZNE ASPETY MEHANIZAJI PRODUJI GRUNTOEJ ORAZ POD OSŁONAMI YBRANYH ARZY Zbigniew owalczyk, Anna nęk atedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza w rakowie

Bardziej szczegółowo

WIEK WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH A WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA PARKU MASZYNOWEGO

WIEK WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH A WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA PARKU MASZYNOWEGO Inżynieria Rolnicza 13/2006 Józef Kowalski, Anna Szeląg-Sikora Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie WIEK WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH A WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA PARKU

Bardziej szczegółowo

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A WYDAJNOŚĆ I KOSZTY W TRANSPORCIE ZWIERZĄT

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A WYDAJNOŚĆ I KOSZTY W TRANSPORCIE ZWIERZĄT Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009 Stanisław Kokoszka Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie POSTĘP TECHNOLOGICZNY A WYDAJNOŚĆ I KOSZTY W TRANSPORCIE

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE SADOWNICZEJ GRUPY PRODUCENCKIEJ W ŚRODKI TECHNICZNE

WYPOSAŻENIE SADOWNICZEJ GRUPY PRODUCENCKIEJ W ŚRODKI TECHNICZNE Inżynieria Rolnicza 4(122)/2010 WYPOSAŻENIE SADOWNICZEJ GRUPY PRODUCENCKIEJ W ŚRODKI TECHNICZNE Anna Szeląg-Sikora, Józef Kowalski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO I TECHNOLOGII UPRAWY ROLI W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH *

CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO I TECHNOLOGII UPRAWY ROLI W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 2(137) T. 2 S. 295-302 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO I

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WARIANTY TECHNOLOGII PRODUKCJI SAŁATY A KOSZTY MECHANIZACJI

WARIANTY TECHNOLOGII PRODUKCJI SAŁATY A KOSZTY MECHANIZACJI Inżynieria Rolnicza 8(133)/211 WARIANTY TECHNOLOGII PRODUKCJI SAŁATY A KOSZTY MECHANIZACJI Franciszek Molendowski, Marian Wiercioch, Tomasz Kałwa Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007

Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie NAKŁADY I KOSZTY ENERGII W ROLNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Środki techniczne w badanych gospodarstwach rodzinnych

Środki techniczne w badanych gospodarstwach rodzinnych PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2013 (I III): z. 1 (79) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 31 40 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 28.11.2012 r. Zrecenzowano 18.12.2012

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SPOSOBÓW POZYSKIWANIA INFORMACJI O MASZYNACH ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

PORÓWNANIE SPOSOBÓW POZYSKIWANIA INFORMACJI O MASZYNACH ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 PORÓWNANIE SPOSOBÓW POZYSKIWANIA INFORMACJI O MASZYNACH ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Wnęk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

CECHY KONSTRUKCYJNO-UŻYTKOWE WYBRANYCH MASZYN I NARZĘDZI ROLNICZYCH W OPINII ICH UŻYTKOWNIKÓW

CECHY KONSTRUKCYJNO-UŻYTKOWE WYBRANYCH MASZYN I NARZĘDZI ROLNICZYCH W OPINII ICH UŻYTKOWNIKÓW I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 4(147) T.1 S. 153-159 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org CECHY KONSTRUKCYJNO-UŻYTKOWE WYBRANYCH MASZYN

Bardziej szczegółowo

UZBROJENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW A EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI MLEKA W REJONACH GÓRSKICH

UZBROJENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW A EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI MLEKA W REJONACH GÓRSKICH Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 UZBROJENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW A EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI MLEKA W REJONACH GÓRSKICH Urszula Malaga-Toboła Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJE UNIJNE A MODERNIZACJA PARKU MASZYNOWEGO W ASPEKCIE TYPU GOSPODARSTW ROLNYCH

SUBWENCJE UNIJNE A MODERNIZACJA PARKU MASZYNOWEGO W ASPEKCIE TYPU GOSPODARSTW ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 SUBWENCJE UNIJNE A MODERNIZACJA PARKU MASZYNOWEGO W ASPEKCIE TYPU GOSPODARSTW ROLNYCH Anna Szeląg-Sikora, Józef Kowalski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA MAGAZYNOWA ORAZ JEJ WYKORZYSTANIE W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH POLSKI POŁUDNIOWEJ *

INFRASTRUKTURA MAGAZYNOWA ORAZ JEJ WYKORZYSTANIE W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH POLSKI POŁUDNIOWEJ * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 4(139) T.1 S. 203-213 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org INFRASTRUKTURA MAGAZYNOWA ORAZ JEJ WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PRODUKCJI A EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNEJ MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

KIERUNEK PRODUKCJI A EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNEJ MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 KIERUNEK PRODUKCJI A EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNEJ MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH Urszula Malaga-Toboła Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU DOSTAWCÓW TOWARÓW DLA GOSPODARSTW ROLNICZYCH O WIELOKIERUNKOWYM PROFILU PRODUKCJI

KRYTERIA WYBORU DOSTAWCÓW TOWARÓW DLA GOSPODARSTW ROLNICZYCH O WIELOKIERUNKOWYM PROFILU PRODUKCJI Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2006 Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie KRYTERIA WYBORU DOSTAWCÓW TOWARÓW DLA GOSPODARSTW ROLNICZYCH O WIELOKIERUNKOWYM

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo