PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska Warszawa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska Warszawa, sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, ofertą publiczną Akcji Dotychczasowych oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Dotychczasowych, od 1 do Akcji Serii G, a takŝe od 1 do zbywalnych Praw do Akcji Serii G. Firma inwestycyjna: Dom Maklerski Capital Partners S.A. Prospekt Emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 13 września 2007 roku 1

2 CP Energia S.A. jako Emitent oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego Akcji niniejszym poleca uwadze wszystkich osób zainteresowanych złoŝeniem zapisu na oferowane akcje wnikliwą lekturę treści Prospektu Emisyjnego i jednocześnie uprzedza, Ŝe warunkiem nabycia oferowanych akcji jest złoŝenie przez osobę składającą zapis pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Prospektu Emisyjnego, zrozumieniu tej treści i zaakceptowaniu warunków publicznej oferty akcji Emitenta. Oświadczenie to jest zawarte w treści formularza zapisu na oferowane akcje. Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony jako dokument jednolity, zgodnie z treścią artykułu 25 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149/1 z dn ). 2

3 I SPIS TREŚCI I SPIS TREŚCI... 3 A. TOśSAMOŚĆ DYREKTORÓW, WYśSZEGO SZCZEBLA KIEROWNICTWA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW... 6 B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM... 7 C. KLUCZOWE INFORMACJE... 8 D. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA...10 E. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY...13 F. INFORMACJE O DYREKTORACH, WYśSZYM SZCZEBLU ZARZĄDZANIA I PRACOWNIKACH...16 G. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI...18 H. INFORMACJE FINANSOWE...24 I. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU...25 III. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ Z TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I Z WTÓRNYM OBROTEM AKCJAMI IV. INFORMACJE O EMITENCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE UMIESZCZONE W PROSPEKCIE EMISYJNYM BIEGLI REWIDENCI WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA SPECYFICZNE DLA EMITENTA LUB DLA JEGO BRANśY INFORMACJE O EMITENCIE ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŚRODKI TRWAŁE PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ ZASOBY KAPITAŁOWE BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE INFORMACJE O TENDENCJACH PROGNOZY WYNIKÓW ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA PRAKTYKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRACOWNICY ZNACZNI AKCJONARIUSZE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR 1606/ INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE UMOWY INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAśOWANIU DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

4 V. INFORMACJE O OFERCIE I DOPUSZCZENIU DO OBROTU OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAśĄ KOSZTY OFERTY ROZWODNIENIE INFORMACJE DODATKOWE Objaśnienia uŝytych pojęć i skrótów

5 II PODSUMOWANIE ZASTRZEśENIE: 1) Niniejsze Podsumowanie jest traktowanie jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. 2) Decyzja inwestycyjna powinna być kaŝdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu Emisyjnego. 3) Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu Emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. 4) Osoby sporządzające Podsumowanie, łącznie z kaŝdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu Emisyjnego. 5

6 A. TOśSAMOŚĆ DYREKTORÓW, WYśSZEGO SZCZEBLA KIEROWNICTWA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW 1. Zarząd Marcin Buczkowski Piotr Buszka Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu. 2. Rada Nadzorcza Paweł Bala Maciej Kotlicki Michał Wysocki Dariusz Marzec Maciej Gierej Maciej Górski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej. 3. Biegli Rewidenci Badanie sprawozdania finansowego za rok Badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2005, przeprowadziła Biegły rewident Pani Małgorzata Stępień, wpisana na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ident /7505, działająca w imieniu podmiotu POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wandy 11a lok.3, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i wpisanego na listę pod numerem Badanie sprawozdania finansowego za rok Badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2006, przeprowadziła Biegły rewident Pani Małgorzata Szaniawska, wpisana na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ident /7685, działająca w imieniu podmiotu BDO Numerica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i wpisanego na listę pod numerem Oferujący - Dom Maklerski Capital Partners S.A. Zakres działań doradcy obejmuje sporządzenie Prospektu Emisyjnego, złoŝenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego, publikacja Prospektu Emisyjnego na stronie internetowej, uzgodnienia z KDPW i GPW w zakresie przygotowania umów i wniosków oraz oferowanie akcji Emitenta w ofercie publicznej. 6

7 B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM 1. Statystyki oferty Liczba Akcji Oferowanych: w tym: Akcje Serii G (subskrypcja): Akcje Dotychczasowe: Akcje oferowane w: Transzy Inwestorów Indywidualnych: Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: Cena Emisyjna: 2. Metody i przewidywany harmonogram Akcji Serii G Akcji Serii G i Akcji Dotychczasowych zawarta w Przedziale Cenowym - od 8,00 do 12,00 zł. Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu, w którym będą mogli wziąć udział Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych (Deklaracje) będą miały charakter wiąŝący. W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania Deklaracji do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks do Prospektu Emisyjnego osoba, która złoŝyła Deklarację przed udostępnieniem aneksu, moŝe ją anulować w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Na podstawie Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do złoŝenia zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorom, do których wysłane zostaną zaproszenia Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w nim liczbą akcji, pod warunkiem prawidłowego złoŝenia zapisu i opłacenia go w naleŝnej kwocie. Pozostałym inwestorom składającym zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje Oferowane zostaną przydzielone uznaniowo. Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się bezpośrednio lub przez swojego brokera z Domem Maklerskim Capital Partners S.A., przesyłając informację pocztą na adres ul. Królewska Warszawa, pocztą elektroniczną na adres faksem pod nr lub zgłaszając ją telefonicznie pod numerem Wszyscy zainteresowani Inwestorzy, o ile są uprawnieni do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zgodnie z warunkami określonymi w punkcie niniejszego rozdziału, otrzymają Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po Cenie Emisyjnej. Terminy związane z Ofertą są następujące: Budowa Księgi Popytu września 2007 Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej 24 września 2007 Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 25 września października września października 2007 Przydział Akcji 3 października 2007 Warunki składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą: 7

8 - w Punktach Obsługi Klientów (POK) domów i biur maklerskich tworzących Konsorcjum Dystrybucyjne (Uczestnicy Konsorcjum Dystrybucyjnego) - za pomocą systemu ezapisy Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. Uczestnicy Konsorcjum Dystrybucyjnego przyjmować będą zapisy bezpośrednio w swoich POK, lub teŝ za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych środków technicznych, na warunkach obowiązujących u poszczególnych Uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego. W celu złoŝenia zapisu na Akcje Oferowane Inwestor składa w POK wypełniony w 3 egzemplarzach Formularz Zapisu na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych, zgodny z odpowiednim wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do Prospektu lub jeśli przewiduje to umowa zawarta przez subskrybenta z domem maklerskim przekazuje za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych środków technicznych dyspozycję złoŝenia zapisu na Akcje Oferowane w jego imieniu przez Uczestnika Konsorcjum Dystrybucyjnego. Składanie zapisów przez pełnomocnika moŝliwe jest w przypadku zachowania formy pisemnej pełnomocnictwa. Emitent zwraca uwagę Inwestorów na moŝliwość obowiązywania ostrzejszych regulacji dotyczących pełnomocnictw w poszczególnych domach i biurach maklerskich przyjmujących zapisy (np. udzielenie pełnomocnictwa w obecności pracownika, złoŝenie podpisu przez pełnomocnika na karcie wzorów podpisów itp.). Zapisy przyjmowane przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. składane będą wyłącznie za pomocą internetowego systemu ezapisy i opłacane z zastosowaniem produktu ecard S.A. eprzelewu. Działanie przez pełnomocnika w systemie ezapisy nie jest moŝliwe. C. KLUCZOWE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe Wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta Wybrane informacje finansowe [w tys. zł] Przychody ze sprzedaŝy 8 974,4 777,7 Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 694,3-316,2 EBITDA -76,1-253,9 Zysk (strata) brutto ,0-329,5 Zysk (strata) netto - 929,4-257,4 Aktywa razem , ,1 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,0 Zobowiązania długoterminowe ,2 504,0 Zobowiązania krótkoterminowe , ,1 Kapitał własny (aktywa netto) ,6 756,1 Kapitał zakładowy , ,0 Liczba akcji (w szt.) Średnia waŝona liczba akcji (w szt.) , ,0 Zysk / Strata na 1 akcję zwykłą podstawowy z zysku za okres (0,11) (0,26) podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej (0,11) (0,26) Źródło: Emitent 8

9 2. Kapitalizacja i zobowiązania Kapitały i zobowiązania Grupy Kapitałowej Emitenta Dane w tys. zł KAPITAŁ WŁASNY ,6 756,1 Kapitał zakładowy , ,0 Kapitał zapasowy 0,0 0,0 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty ,5-243,9 Stan zobowiązań ogółem , ,0 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 51,7 1,8 Zobowiązania długoterminowe ,2 504,0 Kredyty i poŝyczki ,6 502,2 Zobowiązania krótkoterminowe , ,1 Kredyty i poŝyczki 5 217,0 538,0 Inne zobowiązania krótkoterminowe 7 627,5 509,1 RAZEM PASYWA , ,1 Źródło: Emitent 3. Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pienięŝnych Celem Oferty Publicznej jest przede wszystkim pozyskanie przez Emitenta środków na realizację ramowego programu inwestycyjnego. Wartość krajowych inwestycji Emitenta zaplanowana na rok bieŝący wynosi 100 mln zł. Maksymalna wartość pozyskanych środków z emisji Akcji Serii G brutto moŝe być równa iloczynowi liczby oferowanych Akcji Serii G i górnej granicy Przedziału Cenowego i wynosi 36 mln zł. Pozostałe środki na realizację ramowego programu inwestycyjnego Emitenta w roku 2007 będą pochodziły z kredytów, poŝyczek, emisji obligacji oraz wypracowanego zysku 4. Czynniki ryzyka 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI. 1.1 Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami. 1.2 Ryzyko związane z okresem funkcjonowania Spółki. 1.3 Ryzyko ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych. 1.4 Ryzyko realizacji nowych towarów i usług. 2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 2.1. Ryzyko wstrzymania dostaw gazu Ryzyko związane z wahaniem cen gazu ziemnego Ryzyko konkurencji Ryzyko związane z prowadzeniem działalności na rynku międzynarodowym Ryzyko finansowania przedsięwzięć dokonywanych przez grupę kapitałową Emitenta Ryzyko uzyskania odpowiednich pozwoleń od organów władz publicznych w tym pozwoleń na dysponowanie nieruchomościami. 2.7 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Ryzyko otoczenia prawnego Ryzyko polityki podatkowej. 9

10 2.10. Ryzyko polityczne, gospodarcze Ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń Ryzyko kursowe Ryzyko związane z utrzymywaniem obowiązkowych zapasów gazu ziemnego Ryzyko związane z moŝliwością nie zawarcia umów dostaw gazu ziemnego 3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I Z WTÓRNYM OBROTEM AKCJAMI 3.1 Ryzyko związane z odwołaniem oferty publicznej lub odstąpieniem od jej przeprowadzenia Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii G do skutku Ryzyko nieuzyskania zgody na wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego oraz opóźnienia wprowadzenia akcji do obrotu Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje oferowane Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta w obrocie giełdowym oraz płynności obrotu Ryzyko związane z moŝliwością opóźnienia dopuszczenia Akcji Oferowanych do obrotu na GPW lub odmową ich dopuszczenia do obrotu Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu Ryzyko związane z dopuszczeniem do obrotu giełdowego PDA Ryzyko związane z notowaniem PDA Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji spółki z obrotu na rynku Czynniki ryzyka wynikające z uprawnień KNF w zakresie zakazu lub wstrzymania oferty oraz zakazu lub wstrzymania dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Czynniki ryzyka związane ze składaniem zapisów na akcje ze pomocą systemu ezapisy. D. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA. 1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa CP Energia Spółka Akcyjna została powołana aktem załoŝycielskim dnia 29 kwietnia 2005 roku przez spółki PL Energia S.A. oraz Capital Partners S.A. Spółki - załoŝyciele objęły akcje dające udział w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu powołanej spółki w równych częściach, po 50% kaŝda. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS w dniu 6 czerwca 2005 roku. CP Energia SA została zawiązana na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółka działa takŝe na podstawie innych przepisów prawa polskiego. Emitent działa takŝe zgodnie z zapisami Statutu ustalonego w formie aktu notarialnego zawiązania Spółki, sporządzonego w dniu 29 kwietnia 2005 roku, z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń Emitenta. 22 listopada 2005 roku Spółka uzyskała koncesje na: obrót gazem ziemnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz obrót gazem ziemnym z zagranicą. Koncesje zostały udzielone na okres 20 lat: od dnia 25 listopada 2005 roku do dnia 25 listopada 2025 roku. 10

11 CP Energia S.A. prowadzi działania mające na celu budowę Grupy Kapitałowej: w maju 2005 r. dokonała zakupu 500 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Linia K&K Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach, w tym: - w dniu 9 maja 2005 r. CP Energia S.A. odkupiła od pani Agnieszki Chylak 300 udziałów, za łączną cenę ,00 zł, - w dniu 18 maja 2005 r. CP Energia odkupiła od pana Piotra Buszki 200 udziałów, za łączną cenę ,00 zł, 30 stycznia 2006 r. dokonała zakupu od pani Anny Tomczyk 550 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Gazpartner Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, za łączną cenę ,00 zł. 31 maja 2006 r. dokonała zakupu 2750 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą K&K Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach, w tym: - w dniu 31 maja 2006 r. CP Energia S.A. odkupiła od pani Agnieszki Chylak 2150 udziałów za łączną cenę ,00 zł, - w dniu 31 maja 2006 r. CP Energia odkupiła od pana Piotra Buszki 600 udziałów za łączną cenę ,00 zł, 31 maja 2006 r. dokonała zakupu 500 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Gaslinia Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach, w tym: - w dniu 31 maja 2006 r. CP Energia S.A. odkupiła od pani Agnieszki Chylak 300 udziałów za łączną cenę ,00 zł, - w dniu 31 maja 2006 r. CP Energia odkupiła od pani Edyty Czekały 200 udziałów za łączną cenę ,00 zł w styczniu 2007 r. zakończył się proces przejmowania zakupu akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce ZAO Kriogaz rosyjskiej spółce z siedzibą w Petersburgu, specjalizującej się w produkcji gazu skroplonego LNG za cenę ,00 rubli 17 kwietnia 2007 r. dokonała zakupu 3000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Projekt Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach, w tym: - w dniu 17 kwietnia 2007 r. CP Energia S.A. odkupiła od PL Energia S.A udziałów za łączną cenę ,00 zł, - w dniu 17 kwietnia 2007 r. CP Energia odkupiła od pani Danuty Król 200 udziałów za łączną cenę ,00 zł, - w dniu 17 kwietnia 2007 r. CP Energia odkupiła od pana Włodzimierza Bakuna 200 udziałów za łączną cenę ,00 zł. 17 kwietnia 2007 r. dokonała zakupu 7600 udziałów od PL Energia S.A. stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Carbon Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach za łączną cenę ,00 zł. 2. Zarys ogólny działalności. Podstawowym obszarem działalności CP Energia S.A. jest obrót i dystrybucja gazu ziemnego, w tym skroplonego LNG oraz zarządzanie sieciami gazowymi. W ofercie Spółki znajduje się gaz ziemny, który moŝe zostać dostarczony w dowolnej postaci, praktycznie do kaŝdego miejsca w kraju. Jednocześnie Emitent poprzez spółkę zaleŝną ZAO Kriogaz realizuje sprzedaŝ skroplonego gazu ziemnego LNG na terenie Federacji Rosyjskiej. Emitent koncentruje się głównie na budowie sieci gazowej do odbiorców indywidualnych, obiektów gminnych oraz przemysłowych na terenie danej miejscowości, która na okres przejściowy, do czasu podłączenia do sieci ogólnokrajowej zasilana jest gazem z instalacji LNG. LNG w strategii CP Energia S.A. odgrywa bardzo istotną rolę. Obowiązujące procedury wydłuŝają czas przyłączenia wybudowanego gazociągu do krajowej sieci gazociągów przesyłowych. LNG jest wykorzystywany jako rozwiązanie pomostowe do czasu wypełnienia wszystkich procedur formalnych oraz budowlanych przyłączenia do sieci OGP Gaz-System S.A. Pozwala na szybkie 11

12 zajęcie rynku dzięki znacznie wcześniejszemu rozpoczęciu dostarczania gazu do klientów, skrócenie procesu inwestycji i jej okresu zwrotu. LNG jest równieŝ alternatywnym rozwiązaniem dla odległych lokalizacji. Istnieją, tzw. białe plamy w krajowym systemie gazociągów, gdzie w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie moŝliwe podłączenie się do systemu ze względów technicznych i finansowych. Gaz w postaci LNG staje się wówczas atrakcyjnym ekonomicznie źródłem energii dla zakładów produkcyjnych oraz klientów indywidualnych. Budowa sieci lub lokalnych punktów dostarczania gazu wymaga inwestycji w stacje zgazowania LNG. Skroplony gaz LNG wykorzystywany będzie równieŝ do pokrywania krótkoterminowych szczytowych zapotrzebowań na gaz na rynkach na których gaz dostarczany będzie systemem sieciowym. W listopadzie 2005 roku Emitent uzyskał koncesje na obrót paliwami gazowymi nr OPG/121/13570/W/2/2005/BP oraz koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą nr OGZ/23/13570/W/2/2005/BP. Emitent jest drugim podmiotem w kraju posiadającym i realizującym kontrakt z OOO Gazprom Export na dostawy gazu ziemnego do Polski. Spółka, dzięki posiadanej flocie cystern samochodowych realizuje dostawy samodzielnie. Emitent posiada ponad 100 km własnych sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia, a dalsze 170 km jest na etapie projektowania i uzgodnień. Projektowany rozwój sieci ma zapewnić zwiększenie sprzedaŝy gazu ziemnego zgodnie z planem marketingowym Emitent dostarcza gaz ziemny do firm i przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Poszczególne zadania i projekty gazowe związane z realizacją dostaw gazu ziemnego do gmin i przedsiębiorstw, CP Energia S.A. realizuje poprzez spółki zaleŝne. W celu zajęcia pozycji rynkowej planowany jest dynamiczny rozwój infrastruktury przesyłowej. Spółka posiada plany rozwoju sieci gazowej przygotowane w oparciu o przewidywaną konsumpcję gazu przez wytypowanych potencjalnych klientów przemysłowych oraz dostępność alternatywnej infrastruktury technicznej. Model biznesowy rozwoju zakłada działania handlowe nakierowane w pierwszej fazie na klientów o potencjale zuŝycia gazu zapewniającym bezpieczny zwrot z inwestycji. Pozyskanie takiego klienta poprzez podpisanie wstępnej umowy handlowej pozwala na przeprowadzenie pełnego procesu przygotowania inwestycji. Dzięki wstępnej fazie rozwoju rynku gazu w Polsce moŝliwe stało się przyjęcie w strategii Emitenta załoŝenia, iŝ przed rozpoczęciem budowy gazociągu jego efektywność ekonomiczna powinna być zapewniona w całości podpisanymi umowami na odbiór gazu z wiarygodnymi partnerami korporacyjnymi. Dopiero w kolejnych etapach realizowane są przyłącza do mniejszych klientów komunalnych i indywidualnych, które dodatkowo wzmacniają stabilność odbioru paliwa gazowego. Misja - dostarczanie gazu naturalnego wszystkim odbiorcom, w kaŝdy moŝliwy sposób, ze wszystkich dostępnych źródeł. Celem strategicznym grupy CP Energia jest budowa silnej pozycji na rynku usług przesyłu, dystrybucji i obrotu gazem ziemnym poprzez realizowane projekty budowy infrastruktury przesyłowej Cele strategiczne w średnim terminie: 1. CP Energia stanie się co najmniej trzecim pod względem wielkości operatorem w zakresie dystrybucji i przesyłu gazu ziemnego w Polsce. W opinii Emitenta pierwsze miejsce zajmuje firma PGNiG S.A., natomiast drugie miejsce zajmie firma posiadająca kilkuletnie doświadczenie na rynku gazowym w Polsce, mogąca poszczycić się bardziej rozbudowaną infrastrukturą gazową aniŝeli Emitent. 2. Osiągnięcie wielkości sprzedaŝy do własnych odbiorców na poziomie ponad 100 mln m 3 gazu ziemnego rocznie w ciągu najbliŝszych 3 lat. W sytuacji, gdy poziom nasycenia rynku polskiego wynosi około 50% - jest to odsetek zgazyfikowanych terenów w Polsce - jednym z głównych załoŝeń strategii rynkowej spółki stała się dynamiczna penetracja rynku i zajmowanie silnej pozycji na rynkach lokalnych. Realizowane oraz planowane w kolejnych latach projekty budowy infrastruktury przesyłowej pozwolą na dalsze umocnienie pozycji CP Energia S.A. na rynku usług przesyłu, dystrybucji i obrotu gazem ziemnym 12

13 3. Struktura organizacyjna CP Energia S.A. Linia K&K Sp. z o.o. K&K Sp. z o.o. Gazpartner Sp. z o.o. Gaslinia Sp. z o.o. ZAO Kriogaz Carbon Sp. z o.o. Projekt Energia Sp. z o.o. 4. Środki trwałe PoniŜsza tabela przedstawia zestawienie środków trwałych Emitenta za lata przygotowane na podstawie jednostkowego sprawozdanie finansowego przygotowanego zgodnie z ustawą o rachunkowości. Rodzaj środków trwałych Wartość netto na Udział Wartość netto na Udział Grunty 0,00 0,0% 0,00 0,0% Budynki, lokale 0,00 0,0% 0,00 0,0% Urządzenia techniczne i maszyny ,00 2,7% 5 470,00 0,6% Środki transportu 0,00 0,0% ,00 96,8% Inne środki trwałe 0,00 0,0% ,00 2,5% Środki trwałe w budowie, w tym zaliczki na ś. trw. w budowie ,00 97,3% 0,00 0,0% Razem ,00 100,0% ,00 100,0% E. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY. 1. Wyniki działalności Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta Dane w tys. zł Przychody ze sprzedaŝy 8 974,4 777,7 13

14 Koszt własny sprzedaŝy 7 133,5 568,3 Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 1 840,9 209,4 Pozostałe przychody operacyjne 121,5 87,9 Koszty sprzedaŝy 776,6 0,0 Koszty ogólnego zarządu 1 660,9 613,3 Pozostałe koszty operacyjne 219,2 0,3 EBIT - 694,3-316,2 EBITDA - 76,1-253,9 Przychody finansowe 49,4 0,0 Koszty finansowe 419,1 13,3 Wynik brutto ,0-329,5 Podatek dochodowy - 134,6-72,1 Wynik netto - 929,4-257,4 Dywidendy 0,0 0,0 Źródło: Emitent 2. Płynność i zasoby kapitałowe Analiza płynności Grupy Kapitałowej Emitenta Wskaźnik Wskaźnik bieŝącej płynności 0,41 0,39 Wskaźnik szybkiej płynności 0,41 0,39 Wskaźnik natychmiastowy 0,08 0,07 Źródło: Emitent wskaźnik bieŝący stosunek stanu majątku obrotowego do stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec danego okresu; wskaźnik szybki stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do stanu zobowiązań krótkoterminowych; wskaźnik natychmiastowy stosunek stanu środków pienięŝnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu. Kapitały Emitenta przedstawiono w punkcie C 2 niniejszego Podsumowania. 3. Patenty i licencje Wykaz licencji posiadanych przez spółki Grupy Kapitałowej Emitenta 1. Licencja nr 56-EW ZAO Kriogaz Typ działalności: eksploatacja obiektów przemysłowych zagroŝonych wybuchem (na których są otrzymywane, wykorzystywane, przerabiane, powstają, są przechowywane, transportowane, likwidowane substancje tworzące mieszanki wybuchowe w tlenem lub mieszanki ze sobą, w postaci twardej lub ciekłej, zdolne do spontanicznego rozkładu z wybuchem). Termin waŝności od do Licencja nr D562336,-ZAO Kriogaz nr rej. GS Rodzaj działalności: projektowanie budynków i konstrukcji pierwszego oraz drugiego stopnia odpowiedzialności, zgodnie z standardem państwowym (opracowywanie rozdziałów dokumentacji projektowej związanej z budowaniem budynków i konstrukcji oraz ich kompleksów; rozwiązania architektoniczno-budowlane; rozwiązania technologiczne; urządzenia inŝynieryjne, sieci i systemy, kosztorysy, badanie stanu technicznego budynków i konstrukcji; spełnianie funkcji generalnego projektanta). Termin waŝności od do

15 3. Licencja nr D , ZAO Kriogaz nr rej. GS Rodzaj działalności: budowa budynków i konstrukcji pierwszego oraz drugiego stopnia odpowiedzialności zgodnie z standardem państwowym (wykonywanie funkcji generalnego podwykonawcy; prace związane z instalacją zewnętrznych sieci inŝynieryjnych i komunikacji; prace związane z instalacją wewnętrznych systemów inŝynieryjnych i urządzeń; prace związane ze zwiększonym zagroŝeniem przedsiębiorstw i obiektów przemysłowych; montaŝ urządzeń technologicznych; prace związane z rozruchem; spełnianie funkcji zamawiającego-inwestora). Termin waŝności od do Licencja nr D , ZAO Kriogaz nr rej. GS Rodzaj działalności: projektowanie budynków i konstrukcji pierwszego oraz drugiego stopnia odpowiedzialności zgodnie z standardem państwowym (opracowanie rozdziałów dokumentacji projektowej na budowę budynków i konstrukcji oraz ich kompleksów; plan generalny oraz transport; rozwiązania architektoniczno-budowlane; rozwiązania technologiczne; urządzenia inŝynieryjne, sieci i systemy, kosztorysy, badanie stanu technicznego budynków i konstrukcji; spełnianie funkcji generalnego projektanta) Termin waŝności od do Licencja nr 56-DG ZAO Kriogaz Typ działalności: Działalność związana z eksploatacją sieci gazowych. Termin waŝności od do Wykaz patentów Wykaz patentów występujących w Grupie Kapitałowej Emitenta: 1 lutego 2006 roku ZAO Kriogaz skierowała do Federalnego Instytutu Własności Przemysłowej wniosek o wydanie patentu FR na wynalazek (sposób skraplania gazu ziemnego). Niniejszy wniosek został poddany formalnej ekspertyzie. W tej chwili jest przeprowadzana ekspertyza właściwa. Otrzymanie patentu jest planowane na listopad 2007 roku. 4. Tendencje Porównanie kształtowania się przychodów, kosztów, ilości sprzedanych ton oraz cen sprzedaŝy w okresie r Razem koszty operacyjne [zł] Przychody ze sprzedaŝy [zł] Ilość sprzedanych ton 74,39 108,67 36,90 15,79 16,30 87,7 119,5 Cena za tonę [zł] 1 245, , , , , , ,89 Zmiany przychodów, kosztów, ilości sprzedanych ton oraz cen sprzedaŝy w odniesieniu do miesiąca poprzedniego w okresie r Razem koszty operacyjne [zł] -19,50% -26,97% 14,60% 24,22% 42,51% 9,12% Przychody ze sprzedaŝy [zł] 49,92% -66,17% -57,74% 1,06% 442,30% 34,41% Ilość sprzedanych ton 46,08% -66,04% -57,21% 3,23% 438,04% 36,26% Cena za tonę [zł] 2,63% -0,36% -1,25% -2,10% 0,83% -1,39% Ilość sprzedanych ton gazu wzrosła w styczniu w porównaniu do grudnia 2006 r. o 46,07%, natomiast spadła w lutym w porównaniu do stycznia o 66,04%. W marcu zanotowano najniŝszy poziom sprzedaŝy w omawianym okresie (15,79 ton), który związany był z przejściowymi problemami natury formalnej związanymi z importem gazu z Federacji Rosyjskiej. PowyŜsze problemy natury formalnej polegały na przedłuŝających się uzgodnieniach ze słuŝbami celnymi 15

16 Federacji Rosyjskiej aspektów formalnych związanych z transportem gazu LNG, co wpłynęło na niŝszą sprzedaŝ gazu w marcu i kwietniu (16,30 ton). Emitent nie posiadał zapasów w Ŝadnym z ostatnich sześciu miesięcy. W styczniu w porównaniu z grudniem 2006 r. nastąpił 49,92% wzrost przychodów ze sprzedaŝy gazu, z kolei w lutym względem stycznia przychody ze sprzedaŝy spadły o 66,17 %. W lutym względem grudnia 2006 r. przychody ze sprzedaŝy obniŝyły się o 49,28%. W marcu zanotowano najniŝsze w omawianym okresie przychody ze sprzedaŝy, co jest pochodną ilości sprzedanego gazu. W kwietniu kwota przychodów ze sprzedaŝy wzrosła do kwoty ponad 100 tys. zł, a w czerwcu zanotowano kolejny wzrost do ponad 140 tys. zł SprzedaŜ Emitenta w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, mierzona tak ilościowo, jak i wartościowo podlegała znacznym wahaniom. Było to spowodowane początkową fazą rozwoju działalności w zakresie transportu gazu przez Emitenta. Emitent odebrał od dostawcy w lutym oraz marcu mniejsze w stosunku do zamierzeń ilości gazu. Emitent spodziewa się systematycznego wzrostu sprzedaŝy gazu w kolejnych miesiącach roku 2007, co gwarantuje zarówno potencjał ze strony dostawców jak i odbiorców, z którymi Emitent posiada podpisane stosowne umowy. Ponadto zakładany jest zakup kolejnych cystern kriogenicznych do przewozu gazu, co w znacznym stopniu poprawi zdolności transportowe Emitenta wobec zwiększających się potrzeb w zakresie gazu LNG. Koszty operacyjne spadły w styczniu względem grudnia 2006 r. o 19,48 %, z kolei w lutym obniŝyły się w stosunku do stycznia br. o 26,97%. W lutym br. względem grudnia 2006 r. koszty operacyjne spadły o 41,20%. Było to spowodowane głównie zmniejszeniem się ilości przetransportowanego gazu, a takŝe nieznacznym obniŝeniem się wartości kosztów niezwiązanych bezpośrednio z kupowanym gazem i występowaniem stosunkowo wysokiej bazy kosztów z grudnia 2006 r. Koszty w operacyjne w marcu wzrosły w stosunku do lutego o 14,60%, natomiast w miesiącu kwietniu zmiana in plus w stosunku do miesiąca poprzedniego wyniosła 24,22%. Wzrost kosztów operacyjnych nie związanych z bezpośrednio z kupowanym gazem wynikał w głównej części z ponoszonych kosztów usług obcych w marcu oraz znacznych kosztów z tyt. podatków i opłat poniesionych w miesiącu kwietniu (podatek z tyt. nabycia spółek). Wielkość kosztów (bez kosztów zakupu gazu) wzrosła w maju o 17% do poziomu 320 tys zł, co odbyło się głównie za przyczyną wzrostu kosztów usług obcych. W czerwcu koszty utrzymały się na poziomie zbliŝonym do miesiąca poprzedniego. Średnia cena sprzedaŝy jednej tony gazu wzrosła w styczniu względem grudnia 2006 r. o 2,63%, a spadła nieznacznie w lutym w porównaniu do stycznia (o 0,36%). Z kolei w lutym względem grudnia 2006 r. wzrosła o 2,26%. W marcu i kwietniu nastąpiło kolejne obniŝenie się średniej ceny jednostkowej gazu, które spadły odpowiednio o 1,25% i 2,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego. W maju nastąpił minimalny wzrost ceny jednostkowej gazu do poziomu w porównaniu do kwietnia (0,83%). Wzrost średniej ceny sprzedanego gazu na początku roku, a następnie stopniowego jej spadku w kolejnych miesiącach jest bezpośrednio związany z kształtowaniem się kursu euro, a więc waluty według kursu której firma rozlicza się z odbiorcami F. INFORMACJE O DYREKTORACH, WYśSZYM SZCZEBLU ZARZĄDZANIA I PRACOWNIKACH 1. Dyrektorzy i wyŝszy szczebel kierownictwa Zarząd: Marcin Buczkowski Prezes Zarządu, 16

17 Piotr Buszka Wiceprezes Zarządu. Osoby zarządzające wyŝszego szczebla: Jarosław Patyk Prokurent. 2. Wynagrodzenia Nazwisko i imię oraz funkcja pełniona w ramach Emitenta: Marcin Buczkowski Prezes Zarządu Piotr Wypych Wiceprezes Zarządu Piotr Buszka Prezes Zarządu/ Członek Zarządu Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Emitenta z tytułu pełnionej funkcji (w zł brutto) za rok 2006 Okres, za jaki zostało wypłacone wynagrodzenie , , , Ponadto Pan Piotr Buszka otrzymywał wynagrodzenie od spółki Carbon Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W 2006 roku wyniosło ono PLN. 3. Praktyki Zarządu Zgodnie z 7 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd składa się z 2 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Obecna kadencja Zarządu jest drugą kadencją i zgodnie z 7 ust. 1 Statutu Emitenta trwa trzy lata. Aktualnie Zarząd Emitenta jest dwuosobowy. na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został w dniu 14 listopada 2006 roku Pan Marcin Buczkowski, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołany został w dniu 15 lutego 2007 roku Pan Piotr Buszka. Zgodnie z art KSH, mandaty członków zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Tym samym kadencja Zarządu upłynie w dniu 14 listopada 2009 r., a mandaty członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe CP Energia S.A. za 2008 rok. 4. Pracownicy PoniŜsza tabela przedstawia stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Emitenta na koniec kaŝdego roku objętego historycznymi informacjami finansowymi oraz na dzień zatwierdzenia prospektu. Rodzaj umowy zatwierdzenia prospektu grupa kapitałowa Emitent Stan zatrudnienia na dzień r r. grupa kapitałowa Emitent grupa kapitałowa Emitent o pracę(osoby) o pracę (etaty) 103 4, ,25 1 zlecenia Razem:

18 5. Własność akcji Imię i nazwisko akcjonariusza Marcin Buczkowski Prezes Zarządu Ilość posiadanych akcji Udział procentowy w kapitale zakładowym Ilość posiadanych głosów Udział procentowy głosów na WZ ,34% ,34% G. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 1. Główni akcjonariusze Imię i nazwisko (nazwa) akcjonariusza Ilość posiadanych akcji Udział procentowy w kapitale zakładowym Ilość posiadanych głosów Udział procentowy głosów na WZ Capital Partners SA ,89% ,89% PL Energia SA ,89% ,89% 2. Transakcje z podmiotami powiązanymi W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (lata ) oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent był stroną wymienionych i opisanych poniŝej transakcji z podmiotami powiązanymi zdefiniowanymi zgodnie z MSR 24, dotyczącym ujawniania transakcji na temat podmiotów powiązanych, przyjętym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. TRANSAKCJE EMITENTA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 1) W dniu 9 maja 2005 roku Emitent nabył od Pani Agnieszki Chylak 300 udziałów Linia K&K Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1000 zł kaŝdy za cenę zł. W dniu 18 maja 2005 roku Emitent nabył od Pana Piotra Buszki, pełniącego wówczas funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz będącego posiadaczem 100% akcji i Prezesem Zarządu PL Energia SA znaczącego akcjonariusza Emitenta, 200 udziałów Linia K&K Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1000 zł kaŝdy za cenę zł. W dniu 31 grudnia 2005 roku dokonano podwyŝszenia kapitału zakładowego Linia K&K z o.o. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł poprzez utworzenie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. Nowoutworzone udziały objął w całości Emitent. 2) 30 stycznia 2006 roku nabycie od Anny Marii Tomczyk 550 udziałów Gazpartner Sp. z o.o. o wartości nominalnej zł kaŝdy udział, stanowiących 100 % kapitału zakładowego tej spółki za cenę zł. Pani Anny Tomczyk jest Prezesem Zarządu Gazpartner Sp. z o.o., która od chwili zawarcia opisanej w tym punkcie transakcji jest podmiotem zaleŝnym Emitenta. W dniu 31 stycznia 2006 roku dokonano podwyŝszenia kapitału zakładowego udziałów Gazpartner Sp. z o.o. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł poprzez utworzenie 150 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. Nowoutworzone udziały objął w całości Emitent. 3) Dnia Emitent nabył od Pana Piotra Buszki, pełniącego wówczas funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz będącego posiadaczem 100% akcji i Prezesem Zarządu PL Energia SA znaczącego akcjonariusza Emitenta, 600 udziałów K&K Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1000 zł kaŝdy udział za cenę zł oraz od Pani Agnieszki Chylak 2150 udziałów K&K Sp. z o.o. za cenę zł. Nabyte udziały stanowiły 100 % kapitału zakładowego K&K Sp. z o.o. Pani Agnieszka Chylak pełniła w tym czasie i pełni w dalszym 18

19 ciągu funkcję Prezesa Zarządu K&K Sp. z o.o., która od chwili zawarcia opisanej w tym punkcie transakcji jest podmiotem zaleŝnym Emitenta. 4) TakŜe w dniu 31 maja 2006 roku Emitent dokonał nabycia 100%, czyli 500 udziałów Gaslinia Sp. z o.o. o wartości nominalnej zł kaŝdy. 300 udziałów za cenę zł zbyła Pani Agnieszka Chylak, której powiązania z Emitentem opisano w punkcie 3. powyŝej, a 200 udziałów za cenę zł zbyła Pani Edyta Czekała. Pani Edyta Czekała pełniła w tym czasie i pełni w dalszym ciągu funkcję Prezesa Zarządu Gaslinia Sp. z o.o., która od chwili zawarcia opisanej w tym punkcie transakcji jest podmiotem zaleŝnym Emitenta. 5) W dniu 03 kwietnia 2006r. została zawarta umowa dostawy z Gazpartner Sp. z o.o. (odbiorca), na mocy której CP Energia zobowiązała się dostarczać odbiorcy skroplony gazy ziemny wg. określonej specyfikacji do miejsca wskazanego przez odbiorcą - do jednego z zakładów w województwie podlaskim. Cena moŝe ulec zmianie, jednak nie częściej niŝ raz do roku w związku ze zmianą cen gazu. Towar będzie dostarczany cysternami. Płatności za dostarczony LNG będą dokonywane raz na miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez CP Energia. Dostawy będą dokonywane według ustalonego przez strony rocznego harmonogramu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, kaŝda ze stron moŝe ją wypowiedzieć z zachowaniem 12-miesiącznego okresu wypowiedzenia. Spory z niniejszej umowy strony poddały pod rozstrzygnięcie Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Obecnie nie moŝna oszacować całej wartości transakcji poniewaŝ jej wielkość będzie uzaleŝniona od ilości dostaw, które co roku mogą ulegać zmianie, na podstawie złoŝonego przez Gazpartner oświadczenia. Gazpartner Sp. z o.o., jako spółka zaleŝna wobec Emitenta zawarła z odbiorcą umowę na dostawy gazu do jego oddziału w CzyŜewie. Emitent posiada niezbędne koncesje do importu gazu ziemnego z zagranicy i w ramach ich realizacji dokonuje importu, a następnie dalszej dystrybucji do zainteresowanych podmiotów. W wyniku tych działań została zawarta umowa na dostawy gazu pomiędzy Gazpartner Sp. z o.o. a Emitentem. Wartość dostaw skroplonego gazu ziemnego dokonana przez Emitenta na rzecz Gazpartner Sp. z o.o. w 2006 r. wyniosła ,95 zł, natomiast w okresie I-VI 2007 r. ukształtowała się na poziomie ,24 zł. 6) W dniu 02 grudnia 2005r. został zawarty kontrakt z Kriogaz na dostawę skroplonego gazu ziemnego do 31 grudnia 2006r. Ogólna wartość kontraktu to EUR. Zgodnie z ustawą o VAT w takich przypadkach stawka tego podatku wynosi 0%. Transport jest dokonywany za pomocą cystern samochodowych podstawianych przez CP Energia S.A. i ta spółka dokonuje wszystkich czynności związanych z transportem. Wraz z towarem Kriogaz przekazuje wszelkie dokumenty umoŝliwiające przewiezienie towaru przez granicę. Płatności wynikające z niniejszego kontraktu dokonywane są drogą przelewu bankowego w ciągu 30 dni od daty wpisania do deklaracji celnej kaŝdej wysłanej partii towaru. Kontrakt ten podlega prawu Federacji Rosyjskiej. Wszystkie spory wynikające z kontraktu lub zaistniałe w związku z nim będą podlegały rozpatrzeniu przez Międzynarodowy Komercyjny Sąd ArbitraŜowy przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej zgodnie z jego Regulaminem. 7) Umowa z 10 listopada 2006r. zawarta ze spółką Linia K&K na mocy, której zostały dokonane potrącenia wzajemnych zobowiązań (CP Energia zobowiązana była na mocy uchwały z dnia 09 listopada 2006r. NZW spółki Linia K&K do dokonania dopłaty na rzecz tej spółki w kwocie zł., natomiast w dnu 13 czerwca 2006r CP Energia S.A. udzieliła Linii K&K poŝyczki w kwocie zł.) z tytułu obowiązku wniesienia dopłaty i zwrotu poŝyczki. Wobec powyŝszego oba zobowiązania uległy umorzeniu. Dopłata dla Spółki pod firmą Linia K & K Sp. z o.o. miała zostać dokonana w związku z podjętą w dniu 09 listopada 2006r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników. Emitent wyjaśnia, iŝ zgodnie z 9 ust. 1 umowy spółki (jako udziałowiec spółki Linia K & K Sp. z o.o.) zobowiązał się do dokonywania na rzecz Linia K & K Sp. z o.o. dopłat sięgających do 100-krotności wysokości kaŝdego posiadanego udziału. PowyŜsza regulacja jest zgodna z art ksh. 8) W dniu 17 kwietnia 2007 roku Emitent nabył w drodze umowy sprzedaŝy udziałów (kilkakrotnie aneksowana) od podmiotu powiązanego - PL Energia S.A udziałów spółki Carbon Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł kaŝdy udział, za łączną cenę ,00 zł. (po cenie 1.000,00 zł. - kaŝdy udział). Nabyte przez CP Energia S.A. udziały stanowią 100% udziałów Spółki Carbon Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, Ŝe udziały spółki 19

20 Carbon Sp. z o.o. były w całości zastawione w formie zastawu rejestrowego na rzecz BRE Bank S.A. z tytułu umowy kredytu z dnia 16 stycznia 2007r., niniejszy bank pismem z dnia 17 kwietnia 2007r. wyraził zgodę na zbycie przedmiotowych udziałów na rzecz CP Energia S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy przedmiotowej umowy CP Energia S.A. została jedynym udziałowcem spółki Carbon Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach. Podatek VAT nie występuje. Udziały zostały sprzedane wraz z prawem do dywidendy za rok Zabezpieczenie ustanowione w formie zastawu rejestrowego na udziałach spółki Carbon Sp. z o.o. wynikało z zawartej pomiędzy P.L. Energia S.A., a BRE Bank S.A. umowy kredytu z dnia 16 stycznia 2007r. Na podstawie przedmiotowej umowy kredytu bank udzielił P.L. Energia S.A. kredytu obrotowego w wysokości zł. Zabezpieczenie to juŝ wygasło z uwagi na spłatę kredytu w całości. Wobec powyŝszego bank wystąpił do Sądu Rejonowego w Szczecinie XXIII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z oświadczeniem o wygaśnięciu przysługującej mu wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu. Spłata kredytu została dokonana z sumy jaką uzyskała P.L. Energia S.A. w związku ze sprzedaŝą udziałów Emitentowi (pozycja 19.1 pkt. 8), gdyŝ BRE Bank miał zagwarantowaną na podstawie niniejszej umowy kredytu cesję naleŝności z tytułu sprzedaŝy udziałów spółki Carbon Sp. z o.o. 9) TakŜe 17 kwietnia 2007 roku nastąpiło nabycie przez Emitenta 3.000, czyli 100% udziałów Projekt Energia Sp. z o.o., w tym udziałów od podmiotów powiązanych z Emitentem udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŝdy zbyła PL Energia SA, 200 Pani Danuta Król, pełniąca na dzień transakcji i na dzień zatwierdzenia Prospektu funkcję Prezesa Zarządu Projekt Energia Sp. z o.o., 100 udziałów nabyto od Pani Anny Tomczyk, Prezes Zarządu podmiotu zaleŝnego Emitenta Gazpartner Sp. z o.o. Dodatkowo nabyto 100 udziałów od Pana Włodzimierza Bakun pełniącego funkcję Dyrektora Działu Rozwoju Sekcja ds. Klientów Sieciowych CP Energia S.A. Nabycie wszystkich udziałów nastąpiło po cenie 500 zł, równej ich wartości nominalnej. Podatek VAT nie występuje. Z uwagi na fakt, Ŝe udziały spółki Projekt Energia Sp. z o.o. były zastawione w formie zastawu rejestrowego na rzecz BRE Bank S.A. z tytułu umowy kredytu z dnia 16 stycznia 2007r., niniejszym bank pismem z dnia 17 kwietnia 2007r. wyraził zgodę na zbycie przedmiotowych udziałów na rzecz CP Energia S.A. z siedzibą w Warszawie Udziały zostały sprzedane wraz z prawem do dywidendy za rok Zabezpieczenie ustanowione w formie zastawu rejestrowego na udziałach spółki Projekt Energia Sp. z o.o. wynikało z zawartej pomiędzy P.L. Energia S.A., a BRE Bank S.A. umowy kredytu z dnia 16 stycznia 2007r. Na podstawie przedmiotowej umowy kredytu bank udzielił P.L. Energia S.A. kredytu obrotowego w wysokości zł. Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego wygasło z uwagi na spłatę kredytu w całości. Wobec powyŝszego bank wystąpił do Sądu Rejonowego w Szczecinie XXIII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z oświadczeniem o wygaśnięciu przysługującej mu wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu. Spłata kredytu została dokonana z sumy jaką uzyskała P.L. Energia S.A. w związku ze sprzedaŝą udziałów Emitentowi (pozycja 19.1 pkt. 8), gdyŝ BRE Bank miał zagwarantowaną na podstawie niniejszej umowy kredytu cesję naleŝności z tytułu sprzedaŝy udziałów spółki Projekt Energia Sp. z o.o. 10) Umowa doradztwa w zakresie przeprowadzenia publicznej oferty akcji i oferowania akcji zawarta 13 lutego 2007r. z DM Capital Partners S.A. (zleceniobiorca). Przedmiotem umowy jest sporządzenie dla CP Energia prospektu emisyjnego, złoŝenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla CP Energia oraz następnie oferowanie akcji CP Energia w ramach pierwszej oferty publicznej. Cena z tytułu usług opisanych w przedmiotowej umowie została ustalona na kwotę zł. + 22% VAT ( zł.) czyli zł. oraz kwocie równej 1.8% + VAT wartości subskrybowanych i sprzedanych w ramach oferty publicznej akcji obliczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaŝy. Jakiekolwiek spory na tle przedmiotowej umowy zostały poddane pod rozstrzygnięcie Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z regulaminem tego Sądu. 11) Umowa wykonawcza z dnia 01 marca 2007r. (aneksowana 15 sierpnia 2007r.) zawarta z P.L. Energia S.A. (wykonawca) na budowę 8 stacji zgazowania LNG w zakresie projektowania, budowy i rozruchu na podstawie ustalonej specyfikacji w tym równieŝ magazynu LNG na potrzeby stacji tankowania lokomotyw. Cena sprzedaŝy została ustalona na kwotę % VAT ( zł.) czyli zł. KaŜda stacja zgazowania zostanie wyposaŝona w telemetrię z przekazem informacji na temat stanu 20

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r. WYBRANE JEDNOSTKOWE w tys. zł w tys. EURO DANE FINANSOWE 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie Oferującego Niniejszy aneks

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 7/2007

Raport bieżący nr 7/2007 PEMUG: ogłoszenie o drugim terminie poboru akcji Pemug S. A. serii E w ramach oferty publicznej (Emitent - PAP - poniedziałek, 29 stycznia 17:04) Raport bieżący nr 7/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień Dodatkowe informacje i objaśnienia DZIAŁ 1 AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 1 756 847,30 zł 1 756 847,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość brutto na dzień 31.12.2011 umorzenie wartość netto na dzień

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ Spółki Akcyjnej, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2014 R.

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2014 R. RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2014 R. Zarząd Stopklatka S.A. ( Spółka, Emitent ) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 Gastel śurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 1 z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2014 CUBE.ITG S.A. ul. Długosza 60, Wrocław Kwiecień 2015 roku SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.3 II. III. IV. SPRAWY WEWNĘTRZNE I

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji )

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) Wstęp Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w formie raportu bieŝącego, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego BOWIM S.A. Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego BOWIM S.A.

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego BOWIM S.A. Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego BOWIM S.A. Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego BOWIM S.A. W związku ze zmianą terminów subskrypcji, zawarciem aneksu do umowy o subemisję oraz zmianą widełek, w jakich będą przyjmowane Deklaracje Nabycia w book-buiding

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 1 pkt c)

Działając na podstawie art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 1 pkt c) UCHWAŁA NR 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KOFOLA-HOOP S.A. działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. Ad. punkt 2 porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PBG S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 3 kwietnia 2012 roku Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii F Inwest Consulting S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 sierpnia 2008 roku

Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii F Inwest Consulting S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 sierpnia 2008 roku Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii F Inwest Consulting S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 sierpnia 2008 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: -

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie List Prezesa Zarządu Open Finance S.A. do osób i podmiotów uprawnionych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2009 XXIII

UCHWAŁA NR 4/2009 XXIII UCHWAŁA NR 4/2009 XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki. Na podstawie art. 430 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU K2 INTERNET S.A. w dniu 22 lutego 2011 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU K2 INTERNET S.A. w dniu 22 lutego 2011 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU K2 INTERNET S.A. w dniu 22 lutego 2011 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:... Nr dowodu/ Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM.

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Organizatorem promocji Prawie bez prowizji za GDM (zwanej dalej: Promocją ), o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q III/2009 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

CY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

CY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. w z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 marca 2015 r. I. Część pierwsza - WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionym aneksami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. ANEKS NR 12 Z DNIA 9 KWIETNIA 2008 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ENERGOAPARATURA S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 22 STYCZNIA 2008 R. Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. w dniu 13 maja 2013 roku

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. w dniu 13 maja 2013 roku FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. w dniu 13 maja 2013 roku Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza

Bardziej szczegółowo