PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska Warszawa, sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, ofertą publiczną Akcji Dotychczasowych oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Dotychczasowych, od 1 do Akcji Serii G, a takŝe od 1 do zbywalnych Praw do Akcji Serii G. Firma inwestycyjna: Dom Maklerski Capital Partners S.A. Prospekt Emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 13 września 2007 roku 1

2 CP Energia S.A. jako Emitent oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego Akcji niniejszym poleca uwadze wszystkich osób zainteresowanych złoŝeniem zapisu na oferowane akcje wnikliwą lekturę treści Prospektu Emisyjnego i jednocześnie uprzedza, Ŝe warunkiem nabycia oferowanych akcji jest złoŝenie przez osobę składającą zapis pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Prospektu Emisyjnego, zrozumieniu tej treści i zaakceptowaniu warunków publicznej oferty akcji Emitenta. Oświadczenie to jest zawarte w treści formularza zapisu na oferowane akcje. Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony jako dokument jednolity, zgodnie z treścią artykułu 25 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149/1 z dn ). 2

3 I SPIS TREŚCI I SPIS TREŚCI... 3 A. TOśSAMOŚĆ DYREKTORÓW, WYśSZEGO SZCZEBLA KIEROWNICTWA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW... 6 B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM... 7 C. KLUCZOWE INFORMACJE... 8 D. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA...10 E. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY...13 F. INFORMACJE O DYREKTORACH, WYśSZYM SZCZEBLU ZARZĄDZANIA I PRACOWNIKACH...16 G. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI...18 H. INFORMACJE FINANSOWE...24 I. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU...25 III. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ Z TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I Z WTÓRNYM OBROTEM AKCJAMI IV. INFORMACJE O EMITENCIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE UMIESZCZONE W PROSPEKCIE EMISYJNYM BIEGLI REWIDENCI WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA SPECYFICZNE DLA EMITENTA LUB DLA JEGO BRANśY INFORMACJE O EMITENCIE ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŚRODKI TRWAŁE PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ ZASOBY KAPITAŁOWE BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE INFORMACJE O TENDENCJACH PROGNOZY WYNIKÓW ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA PRAKTYKI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRACOWNICY ZNACZNI AKCJONARIUSZE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR 1606/ INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE UMOWY INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAśOWANIU DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

4 V. INFORMACJE O OFERCIE I DOPUSZCZENIU DO OBROTU OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAśĄ KOSZTY OFERTY ROZWODNIENIE INFORMACJE DODATKOWE Objaśnienia uŝytych pojęć i skrótów

5 II PODSUMOWANIE ZASTRZEśENIE: 1) Niniejsze Podsumowanie jest traktowanie jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. 2) Decyzja inwestycyjna powinna być kaŝdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu Emisyjnego. 3) Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu Emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. 4) Osoby sporządzające Podsumowanie, łącznie z kaŝdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu Emisyjnego. 5

6 A. TOśSAMOŚĆ DYREKTORÓW, WYśSZEGO SZCZEBLA KIEROWNICTWA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW 1. Zarząd Marcin Buczkowski Piotr Buszka Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu. 2. Rada Nadzorcza Paweł Bala Maciej Kotlicki Michał Wysocki Dariusz Marzec Maciej Gierej Maciej Górski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej. 3. Biegli Rewidenci Badanie sprawozdania finansowego za rok Badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2005, przeprowadziła Biegły rewident Pani Małgorzata Stępień, wpisana na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ident /7505, działająca w imieniu podmiotu POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wandy 11a lok.3, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i wpisanego na listę pod numerem Badanie sprawozdania finansowego za rok Badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2006, przeprowadziła Biegły rewident Pani Małgorzata Szaniawska, wpisana na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ident /7685, działająca w imieniu podmiotu BDO Numerica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i wpisanego na listę pod numerem Oferujący - Dom Maklerski Capital Partners S.A. Zakres działań doradcy obejmuje sporządzenie Prospektu Emisyjnego, złoŝenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego, publikacja Prospektu Emisyjnego na stronie internetowej, uzgodnienia z KDPW i GPW w zakresie przygotowania umów i wniosków oraz oferowanie akcji Emitenta w ofercie publicznej. 6

7 B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM 1. Statystyki oferty Liczba Akcji Oferowanych: w tym: Akcje Serii G (subskrypcja): Akcje Dotychczasowe: Akcje oferowane w: Transzy Inwestorów Indywidualnych: Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: Cena Emisyjna: 2. Metody i przewidywany harmonogram Akcji Serii G Akcji Serii G i Akcji Dotychczasowych zawarta w Przedziale Cenowym - od 8,00 do 12,00 zł. Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu, w którym będą mogli wziąć udział Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych (Deklaracje) będą miały charakter wiąŝący. W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania Deklaracji do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks do Prospektu Emisyjnego osoba, która złoŝyła Deklarację przed udostępnieniem aneksu, moŝe ją anulować w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Na podstawie Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do złoŝenia zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorom, do których wysłane zostaną zaproszenia Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w nim liczbą akcji, pod warunkiem prawidłowego złoŝenia zapisu i opłacenia go w naleŝnej kwocie. Pozostałym inwestorom składającym zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje Oferowane zostaną przydzielone uznaniowo. Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się bezpośrednio lub przez swojego brokera z Domem Maklerskim Capital Partners S.A., przesyłając informację pocztą na adres ul. Królewska Warszawa, pocztą elektroniczną na adres faksem pod nr lub zgłaszając ją telefonicznie pod numerem Wszyscy zainteresowani Inwestorzy, o ile są uprawnieni do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zgodnie z warunkami określonymi w punkcie niniejszego rozdziału, otrzymają Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po Cenie Emisyjnej. Terminy związane z Ofertą są następujące: Budowa Księgi Popytu września 2007 Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej 24 września 2007 Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 25 września października września października 2007 Przydział Akcji 3 października 2007 Warunki składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą: 7

8 - w Punktach Obsługi Klientów (POK) domów i biur maklerskich tworzących Konsorcjum Dystrybucyjne (Uczestnicy Konsorcjum Dystrybucyjnego) - za pomocą systemu ezapisy Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. Uczestnicy Konsorcjum Dystrybucyjnego przyjmować będą zapisy bezpośrednio w swoich POK, lub teŝ za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych środków technicznych, na warunkach obowiązujących u poszczególnych Uczestników Konsorcjum Dystrybucyjnego. W celu złoŝenia zapisu na Akcje Oferowane Inwestor składa w POK wypełniony w 3 egzemplarzach Formularz Zapisu na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych, zgodny z odpowiednim wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do Prospektu lub jeśli przewiduje to umowa zawarta przez subskrybenta z domem maklerskim przekazuje za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych środków technicznych dyspozycję złoŝenia zapisu na Akcje Oferowane w jego imieniu przez Uczestnika Konsorcjum Dystrybucyjnego. Składanie zapisów przez pełnomocnika moŝliwe jest w przypadku zachowania formy pisemnej pełnomocnictwa. Emitent zwraca uwagę Inwestorów na moŝliwość obowiązywania ostrzejszych regulacji dotyczących pełnomocnictw w poszczególnych domach i biurach maklerskich przyjmujących zapisy (np. udzielenie pełnomocnictwa w obecności pracownika, złoŝenie podpisu przez pełnomocnika na karcie wzorów podpisów itp.). Zapisy przyjmowane przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. składane będą wyłącznie za pomocą internetowego systemu ezapisy i opłacane z zastosowaniem produktu ecard S.A. eprzelewu. Działanie przez pełnomocnika w systemie ezapisy nie jest moŝliwe. C. KLUCZOWE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe Wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta Wybrane informacje finansowe [w tys. zł] Przychody ze sprzedaŝy 8 974,4 777,7 Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 694,3-316,2 EBITDA -76,1-253,9 Zysk (strata) brutto ,0-329,5 Zysk (strata) netto - 929,4-257,4 Aktywa razem , ,1 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,0 Zobowiązania długoterminowe ,2 504,0 Zobowiązania krótkoterminowe , ,1 Kapitał własny (aktywa netto) ,6 756,1 Kapitał zakładowy , ,0 Liczba akcji (w szt.) Średnia waŝona liczba akcji (w szt.) , ,0 Zysk / Strata na 1 akcję zwykłą podstawowy z zysku za okres (0,11) (0,26) podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej (0,11) (0,26) Źródło: Emitent 8

9 2. Kapitalizacja i zobowiązania Kapitały i zobowiązania Grupy Kapitałowej Emitenta Dane w tys. zł KAPITAŁ WŁASNY ,6 756,1 Kapitał zakładowy , ,0 Kapitał zapasowy 0,0 0,0 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty ,5-243,9 Stan zobowiązań ogółem , ,0 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 51,7 1,8 Zobowiązania długoterminowe ,2 504,0 Kredyty i poŝyczki ,6 502,2 Zobowiązania krótkoterminowe , ,1 Kredyty i poŝyczki 5 217,0 538,0 Inne zobowiązania krótkoterminowe 7 627,5 509,1 RAZEM PASYWA , ,1 Źródło: Emitent 3. Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pienięŝnych Celem Oferty Publicznej jest przede wszystkim pozyskanie przez Emitenta środków na realizację ramowego programu inwestycyjnego. Wartość krajowych inwestycji Emitenta zaplanowana na rok bieŝący wynosi 100 mln zł. Maksymalna wartość pozyskanych środków z emisji Akcji Serii G brutto moŝe być równa iloczynowi liczby oferowanych Akcji Serii G i górnej granicy Przedziału Cenowego i wynosi 36 mln zł. Pozostałe środki na realizację ramowego programu inwestycyjnego Emitenta w roku 2007 będą pochodziły z kredytów, poŝyczek, emisji obligacji oraz wypracowanego zysku 4. Czynniki ryzyka 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI. 1.1 Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami. 1.2 Ryzyko związane z okresem funkcjonowania Spółki. 1.3 Ryzyko ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych. 1.4 Ryzyko realizacji nowych towarów i usług. 2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 2.1. Ryzyko wstrzymania dostaw gazu Ryzyko związane z wahaniem cen gazu ziemnego Ryzyko konkurencji Ryzyko związane z prowadzeniem działalności na rynku międzynarodowym Ryzyko finansowania przedsięwzięć dokonywanych przez grupę kapitałową Emitenta Ryzyko uzyskania odpowiednich pozwoleń od organów władz publicznych w tym pozwoleń na dysponowanie nieruchomościami. 2.7 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Ryzyko otoczenia prawnego Ryzyko polityki podatkowej. 9

10 2.10. Ryzyko polityczne, gospodarcze Ryzyko związane z wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń Ryzyko kursowe Ryzyko związane z utrzymywaniem obowiązkowych zapasów gazu ziemnego Ryzyko związane z moŝliwością nie zawarcia umów dostaw gazu ziemnego 3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I Z WTÓRNYM OBROTEM AKCJAMI 3.1 Ryzyko związane z odwołaniem oferty publicznej lub odstąpieniem od jej przeprowadzenia Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii G do skutku Ryzyko nieuzyskania zgody na wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego oraz opóźnienia wprowadzenia akcji do obrotu Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje oferowane Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta w obrocie giełdowym oraz płynności obrotu Ryzyko związane z moŝliwością opóźnienia dopuszczenia Akcji Oferowanych do obrotu na GPW lub odmową ich dopuszczenia do obrotu Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu Ryzyko związane z dopuszczeniem do obrotu giełdowego PDA Ryzyko związane z notowaniem PDA Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji spółki z obrotu na rynku Czynniki ryzyka wynikające z uprawnień KNF w zakresie zakazu lub wstrzymania oferty oraz zakazu lub wstrzymania dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Czynniki ryzyka związane ze składaniem zapisów na akcje ze pomocą systemu ezapisy. D. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA. 1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa CP Energia Spółka Akcyjna została powołana aktem załoŝycielskim dnia 29 kwietnia 2005 roku przez spółki PL Energia S.A. oraz Capital Partners S.A. Spółki - załoŝyciele objęły akcje dające udział w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu powołanej spółki w równych częściach, po 50% kaŝda. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS w dniu 6 czerwca 2005 roku. CP Energia SA została zawiązana na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółka działa takŝe na podstawie innych przepisów prawa polskiego. Emitent działa takŝe zgodnie z zapisami Statutu ustalonego w formie aktu notarialnego zawiązania Spółki, sporządzonego w dniu 29 kwietnia 2005 roku, z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń Emitenta. 22 listopada 2005 roku Spółka uzyskała koncesje na: obrót gazem ziemnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz obrót gazem ziemnym z zagranicą. Koncesje zostały udzielone na okres 20 lat: od dnia 25 listopada 2005 roku do dnia 25 listopada 2025 roku. 10

11 CP Energia S.A. prowadzi działania mające na celu budowę Grupy Kapitałowej: w maju 2005 r. dokonała zakupu 500 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Linia K&K Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach, w tym: - w dniu 9 maja 2005 r. CP Energia S.A. odkupiła od pani Agnieszki Chylak 300 udziałów, za łączną cenę ,00 zł, - w dniu 18 maja 2005 r. CP Energia odkupiła od pana Piotra Buszki 200 udziałów, za łączną cenę ,00 zł, 30 stycznia 2006 r. dokonała zakupu od pani Anny Tomczyk 550 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Gazpartner Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, za łączną cenę ,00 zł. 31 maja 2006 r. dokonała zakupu 2750 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą K&K Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach, w tym: - w dniu 31 maja 2006 r. CP Energia S.A. odkupiła od pani Agnieszki Chylak 2150 udziałów za łączną cenę ,00 zł, - w dniu 31 maja 2006 r. CP Energia odkupiła od pana Piotra Buszki 600 udziałów za łączną cenę ,00 zł, 31 maja 2006 r. dokonała zakupu 500 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Gaslinia Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach, w tym: - w dniu 31 maja 2006 r. CP Energia S.A. odkupiła od pani Agnieszki Chylak 300 udziałów za łączną cenę ,00 zł, - w dniu 31 maja 2006 r. CP Energia odkupiła od pani Edyty Czekały 200 udziałów za łączną cenę ,00 zł w styczniu 2007 r. zakończył się proces przejmowania zakupu akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce ZAO Kriogaz rosyjskiej spółce z siedzibą w Petersburgu, specjalizującej się w produkcji gazu skroplonego LNG za cenę ,00 rubli 17 kwietnia 2007 r. dokonała zakupu 3000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Projekt Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach, w tym: - w dniu 17 kwietnia 2007 r. CP Energia S.A. odkupiła od PL Energia S.A udziałów za łączną cenę ,00 zł, - w dniu 17 kwietnia 2007 r. CP Energia odkupiła od pani Danuty Król 200 udziałów za łączną cenę ,00 zł, - w dniu 17 kwietnia 2007 r. CP Energia odkupiła od pana Włodzimierza Bakuna 200 udziałów za łączną cenę ,00 zł. 17 kwietnia 2007 r. dokonała zakupu 7600 udziałów od PL Energia S.A. stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Carbon Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach za łączną cenę ,00 zł. 2. Zarys ogólny działalności. Podstawowym obszarem działalności CP Energia S.A. jest obrót i dystrybucja gazu ziemnego, w tym skroplonego LNG oraz zarządzanie sieciami gazowymi. W ofercie Spółki znajduje się gaz ziemny, który moŝe zostać dostarczony w dowolnej postaci, praktycznie do kaŝdego miejsca w kraju. Jednocześnie Emitent poprzez spółkę zaleŝną ZAO Kriogaz realizuje sprzedaŝ skroplonego gazu ziemnego LNG na terenie Federacji Rosyjskiej. Emitent koncentruje się głównie na budowie sieci gazowej do odbiorców indywidualnych, obiektów gminnych oraz przemysłowych na terenie danej miejscowości, która na okres przejściowy, do czasu podłączenia do sieci ogólnokrajowej zasilana jest gazem z instalacji LNG. LNG w strategii CP Energia S.A. odgrywa bardzo istotną rolę. Obowiązujące procedury wydłuŝają czas przyłączenia wybudowanego gazociągu do krajowej sieci gazociągów przesyłowych. LNG jest wykorzystywany jako rozwiązanie pomostowe do czasu wypełnienia wszystkich procedur formalnych oraz budowlanych przyłączenia do sieci OGP Gaz-System S.A. Pozwala na szybkie 11

12 zajęcie rynku dzięki znacznie wcześniejszemu rozpoczęciu dostarczania gazu do klientów, skrócenie procesu inwestycji i jej okresu zwrotu. LNG jest równieŝ alternatywnym rozwiązaniem dla odległych lokalizacji. Istnieją, tzw. białe plamy w krajowym systemie gazociągów, gdzie w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie moŝliwe podłączenie się do systemu ze względów technicznych i finansowych. Gaz w postaci LNG staje się wówczas atrakcyjnym ekonomicznie źródłem energii dla zakładów produkcyjnych oraz klientów indywidualnych. Budowa sieci lub lokalnych punktów dostarczania gazu wymaga inwestycji w stacje zgazowania LNG. Skroplony gaz LNG wykorzystywany będzie równieŝ do pokrywania krótkoterminowych szczytowych zapotrzebowań na gaz na rynkach na których gaz dostarczany będzie systemem sieciowym. W listopadzie 2005 roku Emitent uzyskał koncesje na obrót paliwami gazowymi nr OPG/121/13570/W/2/2005/BP oraz koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą nr OGZ/23/13570/W/2/2005/BP. Emitent jest drugim podmiotem w kraju posiadającym i realizującym kontrakt z OOO Gazprom Export na dostawy gazu ziemnego do Polski. Spółka, dzięki posiadanej flocie cystern samochodowych realizuje dostawy samodzielnie. Emitent posiada ponad 100 km własnych sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia, a dalsze 170 km jest na etapie projektowania i uzgodnień. Projektowany rozwój sieci ma zapewnić zwiększenie sprzedaŝy gazu ziemnego zgodnie z planem marketingowym Emitent dostarcza gaz ziemny do firm i przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Poszczególne zadania i projekty gazowe związane z realizacją dostaw gazu ziemnego do gmin i przedsiębiorstw, CP Energia S.A. realizuje poprzez spółki zaleŝne. W celu zajęcia pozycji rynkowej planowany jest dynamiczny rozwój infrastruktury przesyłowej. Spółka posiada plany rozwoju sieci gazowej przygotowane w oparciu o przewidywaną konsumpcję gazu przez wytypowanych potencjalnych klientów przemysłowych oraz dostępność alternatywnej infrastruktury technicznej. Model biznesowy rozwoju zakłada działania handlowe nakierowane w pierwszej fazie na klientów o potencjale zuŝycia gazu zapewniającym bezpieczny zwrot z inwestycji. Pozyskanie takiego klienta poprzez podpisanie wstępnej umowy handlowej pozwala na przeprowadzenie pełnego procesu przygotowania inwestycji. Dzięki wstępnej fazie rozwoju rynku gazu w Polsce moŝliwe stało się przyjęcie w strategii Emitenta załoŝenia, iŝ przed rozpoczęciem budowy gazociągu jego efektywność ekonomiczna powinna być zapewniona w całości podpisanymi umowami na odbiór gazu z wiarygodnymi partnerami korporacyjnymi. Dopiero w kolejnych etapach realizowane są przyłącza do mniejszych klientów komunalnych i indywidualnych, które dodatkowo wzmacniają stabilność odbioru paliwa gazowego. Misja - dostarczanie gazu naturalnego wszystkim odbiorcom, w kaŝdy moŝliwy sposób, ze wszystkich dostępnych źródeł. Celem strategicznym grupy CP Energia jest budowa silnej pozycji na rynku usług przesyłu, dystrybucji i obrotu gazem ziemnym poprzez realizowane projekty budowy infrastruktury przesyłowej Cele strategiczne w średnim terminie: 1. CP Energia stanie się co najmniej trzecim pod względem wielkości operatorem w zakresie dystrybucji i przesyłu gazu ziemnego w Polsce. W opinii Emitenta pierwsze miejsce zajmuje firma PGNiG S.A., natomiast drugie miejsce zajmie firma posiadająca kilkuletnie doświadczenie na rynku gazowym w Polsce, mogąca poszczycić się bardziej rozbudowaną infrastrukturą gazową aniŝeli Emitent. 2. Osiągnięcie wielkości sprzedaŝy do własnych odbiorców na poziomie ponad 100 mln m 3 gazu ziemnego rocznie w ciągu najbliŝszych 3 lat. W sytuacji, gdy poziom nasycenia rynku polskiego wynosi około 50% - jest to odsetek zgazyfikowanych terenów w Polsce - jednym z głównych załoŝeń strategii rynkowej spółki stała się dynamiczna penetracja rynku i zajmowanie silnej pozycji na rynkach lokalnych. Realizowane oraz planowane w kolejnych latach projekty budowy infrastruktury przesyłowej pozwolą na dalsze umocnienie pozycji CP Energia S.A. na rynku usług przesyłu, dystrybucji i obrotu gazem ziemnym 12

13 3. Struktura organizacyjna CP Energia S.A. Linia K&K Sp. z o.o. K&K Sp. z o.o. Gazpartner Sp. z o.o. Gaslinia Sp. z o.o. ZAO Kriogaz Carbon Sp. z o.o. Projekt Energia Sp. z o.o. 4. Środki trwałe PoniŜsza tabela przedstawia zestawienie środków trwałych Emitenta za lata przygotowane na podstawie jednostkowego sprawozdanie finansowego przygotowanego zgodnie z ustawą o rachunkowości. Rodzaj środków trwałych Wartość netto na Udział Wartość netto na Udział Grunty 0,00 0,0% 0,00 0,0% Budynki, lokale 0,00 0,0% 0,00 0,0% Urządzenia techniczne i maszyny ,00 2,7% 5 470,00 0,6% Środki transportu 0,00 0,0% ,00 96,8% Inne środki trwałe 0,00 0,0% ,00 2,5% Środki trwałe w budowie, w tym zaliczki na ś. trw. w budowie ,00 97,3% 0,00 0,0% Razem ,00 100,0% ,00 100,0% E. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY. 1. Wyniki działalności Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta Dane w tys. zł Przychody ze sprzedaŝy 8 974,4 777,7 13

14 Koszt własny sprzedaŝy 7 133,5 568,3 Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 1 840,9 209,4 Pozostałe przychody operacyjne 121,5 87,9 Koszty sprzedaŝy 776,6 0,0 Koszty ogólnego zarządu 1 660,9 613,3 Pozostałe koszty operacyjne 219,2 0,3 EBIT - 694,3-316,2 EBITDA - 76,1-253,9 Przychody finansowe 49,4 0,0 Koszty finansowe 419,1 13,3 Wynik brutto ,0-329,5 Podatek dochodowy - 134,6-72,1 Wynik netto - 929,4-257,4 Dywidendy 0,0 0,0 Źródło: Emitent 2. Płynność i zasoby kapitałowe Analiza płynności Grupy Kapitałowej Emitenta Wskaźnik Wskaźnik bieŝącej płynności 0,41 0,39 Wskaźnik szybkiej płynności 0,41 0,39 Wskaźnik natychmiastowy 0,08 0,07 Źródło: Emitent wskaźnik bieŝący stosunek stanu majątku obrotowego do stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec danego okresu; wskaźnik szybki stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do stanu zobowiązań krótkoterminowych; wskaźnik natychmiastowy stosunek stanu środków pienięŝnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu. Kapitały Emitenta przedstawiono w punkcie C 2 niniejszego Podsumowania. 3. Patenty i licencje Wykaz licencji posiadanych przez spółki Grupy Kapitałowej Emitenta 1. Licencja nr 56-EW ZAO Kriogaz Typ działalności: eksploatacja obiektów przemysłowych zagroŝonych wybuchem (na których są otrzymywane, wykorzystywane, przerabiane, powstają, są przechowywane, transportowane, likwidowane substancje tworzące mieszanki wybuchowe w tlenem lub mieszanki ze sobą, w postaci twardej lub ciekłej, zdolne do spontanicznego rozkładu z wybuchem). Termin waŝności od do Licencja nr D562336,-ZAO Kriogaz nr rej. GS Rodzaj działalności: projektowanie budynków i konstrukcji pierwszego oraz drugiego stopnia odpowiedzialności, zgodnie z standardem państwowym (opracowywanie rozdziałów dokumentacji projektowej związanej z budowaniem budynków i konstrukcji oraz ich kompleksów; rozwiązania architektoniczno-budowlane; rozwiązania technologiczne; urządzenia inŝynieryjne, sieci i systemy, kosztorysy, badanie stanu technicznego budynków i konstrukcji; spełnianie funkcji generalnego projektanta). Termin waŝności od do

15 3. Licencja nr D , ZAO Kriogaz nr rej. GS Rodzaj działalności: budowa budynków i konstrukcji pierwszego oraz drugiego stopnia odpowiedzialności zgodnie z standardem państwowym (wykonywanie funkcji generalnego podwykonawcy; prace związane z instalacją zewnętrznych sieci inŝynieryjnych i komunikacji; prace związane z instalacją wewnętrznych systemów inŝynieryjnych i urządzeń; prace związane ze zwiększonym zagroŝeniem przedsiębiorstw i obiektów przemysłowych; montaŝ urządzeń technologicznych; prace związane z rozruchem; spełnianie funkcji zamawiającego-inwestora). Termin waŝności od do Licencja nr D , ZAO Kriogaz nr rej. GS Rodzaj działalności: projektowanie budynków i konstrukcji pierwszego oraz drugiego stopnia odpowiedzialności zgodnie z standardem państwowym (opracowanie rozdziałów dokumentacji projektowej na budowę budynków i konstrukcji oraz ich kompleksów; plan generalny oraz transport; rozwiązania architektoniczno-budowlane; rozwiązania technologiczne; urządzenia inŝynieryjne, sieci i systemy, kosztorysy, badanie stanu technicznego budynków i konstrukcji; spełnianie funkcji generalnego projektanta) Termin waŝności od do Licencja nr 56-DG ZAO Kriogaz Typ działalności: Działalność związana z eksploatacją sieci gazowych. Termin waŝności od do Wykaz patentów Wykaz patentów występujących w Grupie Kapitałowej Emitenta: 1 lutego 2006 roku ZAO Kriogaz skierowała do Federalnego Instytutu Własności Przemysłowej wniosek o wydanie patentu FR na wynalazek (sposób skraplania gazu ziemnego). Niniejszy wniosek został poddany formalnej ekspertyzie. W tej chwili jest przeprowadzana ekspertyza właściwa. Otrzymanie patentu jest planowane na listopad 2007 roku. 4. Tendencje Porównanie kształtowania się przychodów, kosztów, ilości sprzedanych ton oraz cen sprzedaŝy w okresie r Razem koszty operacyjne [zł] Przychody ze sprzedaŝy [zł] Ilość sprzedanych ton 74,39 108,67 36,90 15,79 16,30 87,7 119,5 Cena za tonę [zł] 1 245, , , , , , ,89 Zmiany przychodów, kosztów, ilości sprzedanych ton oraz cen sprzedaŝy w odniesieniu do miesiąca poprzedniego w okresie r Razem koszty operacyjne [zł] -19,50% -26,97% 14,60% 24,22% 42,51% 9,12% Przychody ze sprzedaŝy [zł] 49,92% -66,17% -57,74% 1,06% 442,30% 34,41% Ilość sprzedanych ton 46,08% -66,04% -57,21% 3,23% 438,04% 36,26% Cena za tonę [zł] 2,63% -0,36% -1,25% -2,10% 0,83% -1,39% Ilość sprzedanych ton gazu wzrosła w styczniu w porównaniu do grudnia 2006 r. o 46,07%, natomiast spadła w lutym w porównaniu do stycznia o 66,04%. W marcu zanotowano najniŝszy poziom sprzedaŝy w omawianym okresie (15,79 ton), który związany był z przejściowymi problemami natury formalnej związanymi z importem gazu z Federacji Rosyjskiej. PowyŜsze problemy natury formalnej polegały na przedłuŝających się uzgodnieniach ze słuŝbami celnymi 15

16 Federacji Rosyjskiej aspektów formalnych związanych z transportem gazu LNG, co wpłynęło na niŝszą sprzedaŝ gazu w marcu i kwietniu (16,30 ton). Emitent nie posiadał zapasów w Ŝadnym z ostatnich sześciu miesięcy. W styczniu w porównaniu z grudniem 2006 r. nastąpił 49,92% wzrost przychodów ze sprzedaŝy gazu, z kolei w lutym względem stycznia przychody ze sprzedaŝy spadły o 66,17 %. W lutym względem grudnia 2006 r. przychody ze sprzedaŝy obniŝyły się o 49,28%. W marcu zanotowano najniŝsze w omawianym okresie przychody ze sprzedaŝy, co jest pochodną ilości sprzedanego gazu. W kwietniu kwota przychodów ze sprzedaŝy wzrosła do kwoty ponad 100 tys. zł, a w czerwcu zanotowano kolejny wzrost do ponad 140 tys. zł SprzedaŜ Emitenta w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, mierzona tak ilościowo, jak i wartościowo podlegała znacznym wahaniom. Było to spowodowane początkową fazą rozwoju działalności w zakresie transportu gazu przez Emitenta. Emitent odebrał od dostawcy w lutym oraz marcu mniejsze w stosunku do zamierzeń ilości gazu. Emitent spodziewa się systematycznego wzrostu sprzedaŝy gazu w kolejnych miesiącach roku 2007, co gwarantuje zarówno potencjał ze strony dostawców jak i odbiorców, z którymi Emitent posiada podpisane stosowne umowy. Ponadto zakładany jest zakup kolejnych cystern kriogenicznych do przewozu gazu, co w znacznym stopniu poprawi zdolności transportowe Emitenta wobec zwiększających się potrzeb w zakresie gazu LNG. Koszty operacyjne spadły w styczniu względem grudnia 2006 r. o 19,48 %, z kolei w lutym obniŝyły się w stosunku do stycznia br. o 26,97%. W lutym br. względem grudnia 2006 r. koszty operacyjne spadły o 41,20%. Było to spowodowane głównie zmniejszeniem się ilości przetransportowanego gazu, a takŝe nieznacznym obniŝeniem się wartości kosztów niezwiązanych bezpośrednio z kupowanym gazem i występowaniem stosunkowo wysokiej bazy kosztów z grudnia 2006 r. Koszty w operacyjne w marcu wzrosły w stosunku do lutego o 14,60%, natomiast w miesiącu kwietniu zmiana in plus w stosunku do miesiąca poprzedniego wyniosła 24,22%. Wzrost kosztów operacyjnych nie związanych z bezpośrednio z kupowanym gazem wynikał w głównej części z ponoszonych kosztów usług obcych w marcu oraz znacznych kosztów z tyt. podatków i opłat poniesionych w miesiącu kwietniu (podatek z tyt. nabycia spółek). Wielkość kosztów (bez kosztów zakupu gazu) wzrosła w maju o 17% do poziomu 320 tys zł, co odbyło się głównie za przyczyną wzrostu kosztów usług obcych. W czerwcu koszty utrzymały się na poziomie zbliŝonym do miesiąca poprzedniego. Średnia cena sprzedaŝy jednej tony gazu wzrosła w styczniu względem grudnia 2006 r. o 2,63%, a spadła nieznacznie w lutym w porównaniu do stycznia (o 0,36%). Z kolei w lutym względem grudnia 2006 r. wzrosła o 2,26%. W marcu i kwietniu nastąpiło kolejne obniŝenie się średniej ceny jednostkowej gazu, które spadły odpowiednio o 1,25% i 2,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego. W maju nastąpił minimalny wzrost ceny jednostkowej gazu do poziomu w porównaniu do kwietnia (0,83%). Wzrost średniej ceny sprzedanego gazu na początku roku, a następnie stopniowego jej spadku w kolejnych miesiącach jest bezpośrednio związany z kształtowaniem się kursu euro, a więc waluty według kursu której firma rozlicza się z odbiorcami F. INFORMACJE O DYREKTORACH, WYśSZYM SZCZEBLU ZARZĄDZANIA I PRACOWNIKACH 1. Dyrektorzy i wyŝszy szczebel kierownictwa Zarząd: Marcin Buczkowski Prezes Zarządu, 16

17 Piotr Buszka Wiceprezes Zarządu. Osoby zarządzające wyŝszego szczebla: Jarosław Patyk Prokurent. 2. Wynagrodzenia Nazwisko i imię oraz funkcja pełniona w ramach Emitenta: Marcin Buczkowski Prezes Zarządu Piotr Wypych Wiceprezes Zarządu Piotr Buszka Prezes Zarządu/ Członek Zarządu Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Emitenta z tytułu pełnionej funkcji (w zł brutto) za rok 2006 Okres, za jaki zostało wypłacone wynagrodzenie , , , Ponadto Pan Piotr Buszka otrzymywał wynagrodzenie od spółki Carbon Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W 2006 roku wyniosło ono PLN. 3. Praktyki Zarządu Zgodnie z 7 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd składa się z 2 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Obecna kadencja Zarządu jest drugą kadencją i zgodnie z 7 ust. 1 Statutu Emitenta trwa trzy lata. Aktualnie Zarząd Emitenta jest dwuosobowy. na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został w dniu 14 listopada 2006 roku Pan Marcin Buczkowski, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołany został w dniu 15 lutego 2007 roku Pan Piotr Buszka. Zgodnie z art KSH, mandaty członków zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Tym samym kadencja Zarządu upłynie w dniu 14 listopada 2009 r., a mandaty członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe CP Energia S.A. za 2008 rok. 4. Pracownicy PoniŜsza tabela przedstawia stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Emitenta na koniec kaŝdego roku objętego historycznymi informacjami finansowymi oraz na dzień zatwierdzenia prospektu. Rodzaj umowy zatwierdzenia prospektu grupa kapitałowa Emitent Stan zatrudnienia na dzień r r. grupa kapitałowa Emitent grupa kapitałowa Emitent o pracę(osoby) o pracę (etaty) 103 4, ,25 1 zlecenia Razem:

18 5. Własność akcji Imię i nazwisko akcjonariusza Marcin Buczkowski Prezes Zarządu Ilość posiadanych akcji Udział procentowy w kapitale zakładowym Ilość posiadanych głosów Udział procentowy głosów na WZ ,34% ,34% G. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 1. Główni akcjonariusze Imię i nazwisko (nazwa) akcjonariusza Ilość posiadanych akcji Udział procentowy w kapitale zakładowym Ilość posiadanych głosów Udział procentowy głosów na WZ Capital Partners SA ,89% ,89% PL Energia SA ,89% ,89% 2. Transakcje z podmiotami powiązanymi W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (lata ) oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent był stroną wymienionych i opisanych poniŝej transakcji z podmiotami powiązanymi zdefiniowanymi zgodnie z MSR 24, dotyczącym ujawniania transakcji na temat podmiotów powiązanych, przyjętym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. TRANSAKCJE EMITENTA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 1) W dniu 9 maja 2005 roku Emitent nabył od Pani Agnieszki Chylak 300 udziałów Linia K&K Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1000 zł kaŝdy za cenę zł. W dniu 18 maja 2005 roku Emitent nabył od Pana Piotra Buszki, pełniącego wówczas funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz będącego posiadaczem 100% akcji i Prezesem Zarządu PL Energia SA znaczącego akcjonariusza Emitenta, 200 udziałów Linia K&K Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1000 zł kaŝdy za cenę zł. W dniu 31 grudnia 2005 roku dokonano podwyŝszenia kapitału zakładowego Linia K&K z o.o. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł poprzez utworzenie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. Nowoutworzone udziały objął w całości Emitent. 2) 30 stycznia 2006 roku nabycie od Anny Marii Tomczyk 550 udziałów Gazpartner Sp. z o.o. o wartości nominalnej zł kaŝdy udział, stanowiących 100 % kapitału zakładowego tej spółki za cenę zł. Pani Anny Tomczyk jest Prezesem Zarządu Gazpartner Sp. z o.o., która od chwili zawarcia opisanej w tym punkcie transakcji jest podmiotem zaleŝnym Emitenta. W dniu 31 stycznia 2006 roku dokonano podwyŝszenia kapitału zakładowego udziałów Gazpartner Sp. z o.o. z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł poprzez utworzenie 150 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. Nowoutworzone udziały objął w całości Emitent. 3) Dnia Emitent nabył od Pana Piotra Buszki, pełniącego wówczas funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz będącego posiadaczem 100% akcji i Prezesem Zarządu PL Energia SA znaczącego akcjonariusza Emitenta, 600 udziałów K&K Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1000 zł kaŝdy udział za cenę zł oraz od Pani Agnieszki Chylak 2150 udziałów K&K Sp. z o.o. za cenę zł. Nabyte udziały stanowiły 100 % kapitału zakładowego K&K Sp. z o.o. Pani Agnieszka Chylak pełniła w tym czasie i pełni w dalszym 18

19 ciągu funkcję Prezesa Zarządu K&K Sp. z o.o., która od chwili zawarcia opisanej w tym punkcie transakcji jest podmiotem zaleŝnym Emitenta. 4) TakŜe w dniu 31 maja 2006 roku Emitent dokonał nabycia 100%, czyli 500 udziałów Gaslinia Sp. z o.o. o wartości nominalnej zł kaŝdy. 300 udziałów za cenę zł zbyła Pani Agnieszka Chylak, której powiązania z Emitentem opisano w punkcie 3. powyŝej, a 200 udziałów za cenę zł zbyła Pani Edyta Czekała. Pani Edyta Czekała pełniła w tym czasie i pełni w dalszym ciągu funkcję Prezesa Zarządu Gaslinia Sp. z o.o., która od chwili zawarcia opisanej w tym punkcie transakcji jest podmiotem zaleŝnym Emitenta. 5) W dniu 03 kwietnia 2006r. została zawarta umowa dostawy z Gazpartner Sp. z o.o. (odbiorca), na mocy której CP Energia zobowiązała się dostarczać odbiorcy skroplony gazy ziemny wg. określonej specyfikacji do miejsca wskazanego przez odbiorcą - do jednego z zakładów w województwie podlaskim. Cena moŝe ulec zmianie, jednak nie częściej niŝ raz do roku w związku ze zmianą cen gazu. Towar będzie dostarczany cysternami. Płatności za dostarczony LNG będą dokonywane raz na miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez CP Energia. Dostawy będą dokonywane według ustalonego przez strony rocznego harmonogramu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, kaŝda ze stron moŝe ją wypowiedzieć z zachowaniem 12-miesiącznego okresu wypowiedzenia. Spory z niniejszej umowy strony poddały pod rozstrzygnięcie Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Obecnie nie moŝna oszacować całej wartości transakcji poniewaŝ jej wielkość będzie uzaleŝniona od ilości dostaw, które co roku mogą ulegać zmianie, na podstawie złoŝonego przez Gazpartner oświadczenia. Gazpartner Sp. z o.o., jako spółka zaleŝna wobec Emitenta zawarła z odbiorcą umowę na dostawy gazu do jego oddziału w CzyŜewie. Emitent posiada niezbędne koncesje do importu gazu ziemnego z zagranicy i w ramach ich realizacji dokonuje importu, a następnie dalszej dystrybucji do zainteresowanych podmiotów. W wyniku tych działań została zawarta umowa na dostawy gazu pomiędzy Gazpartner Sp. z o.o. a Emitentem. Wartość dostaw skroplonego gazu ziemnego dokonana przez Emitenta na rzecz Gazpartner Sp. z o.o. w 2006 r. wyniosła ,95 zł, natomiast w okresie I-VI 2007 r. ukształtowała się na poziomie ,24 zł. 6) W dniu 02 grudnia 2005r. został zawarty kontrakt z Kriogaz na dostawę skroplonego gazu ziemnego do 31 grudnia 2006r. Ogólna wartość kontraktu to EUR. Zgodnie z ustawą o VAT w takich przypadkach stawka tego podatku wynosi 0%. Transport jest dokonywany za pomocą cystern samochodowych podstawianych przez CP Energia S.A. i ta spółka dokonuje wszystkich czynności związanych z transportem. Wraz z towarem Kriogaz przekazuje wszelkie dokumenty umoŝliwiające przewiezienie towaru przez granicę. Płatności wynikające z niniejszego kontraktu dokonywane są drogą przelewu bankowego w ciągu 30 dni od daty wpisania do deklaracji celnej kaŝdej wysłanej partii towaru. Kontrakt ten podlega prawu Federacji Rosyjskiej. Wszystkie spory wynikające z kontraktu lub zaistniałe w związku z nim będą podlegały rozpatrzeniu przez Międzynarodowy Komercyjny Sąd ArbitraŜowy przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej zgodnie z jego Regulaminem. 7) Umowa z 10 listopada 2006r. zawarta ze spółką Linia K&K na mocy, której zostały dokonane potrącenia wzajemnych zobowiązań (CP Energia zobowiązana była na mocy uchwały z dnia 09 listopada 2006r. NZW spółki Linia K&K do dokonania dopłaty na rzecz tej spółki w kwocie zł., natomiast w dnu 13 czerwca 2006r CP Energia S.A. udzieliła Linii K&K poŝyczki w kwocie zł.) z tytułu obowiązku wniesienia dopłaty i zwrotu poŝyczki. Wobec powyŝszego oba zobowiązania uległy umorzeniu. Dopłata dla Spółki pod firmą Linia K & K Sp. z o.o. miała zostać dokonana w związku z podjętą w dniu 09 listopada 2006r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników. Emitent wyjaśnia, iŝ zgodnie z 9 ust. 1 umowy spółki (jako udziałowiec spółki Linia K & K Sp. z o.o.) zobowiązał się do dokonywania na rzecz Linia K & K Sp. z o.o. dopłat sięgających do 100-krotności wysokości kaŝdego posiadanego udziału. PowyŜsza regulacja jest zgodna z art ksh. 8) W dniu 17 kwietnia 2007 roku Emitent nabył w drodze umowy sprzedaŝy udziałów (kilkakrotnie aneksowana) od podmiotu powiązanego - PL Energia S.A udziałów spółki Carbon Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł kaŝdy udział, za łączną cenę ,00 zł. (po cenie 1.000,00 zł. - kaŝdy udział). Nabyte przez CP Energia S.A. udziały stanowią 100% udziałów Spółki Carbon Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, Ŝe udziały spółki 19

20 Carbon Sp. z o.o. były w całości zastawione w formie zastawu rejestrowego na rzecz BRE Bank S.A. z tytułu umowy kredytu z dnia 16 stycznia 2007r., niniejszy bank pismem z dnia 17 kwietnia 2007r. wyraził zgodę na zbycie przedmiotowych udziałów na rzecz CP Energia S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy przedmiotowej umowy CP Energia S.A. została jedynym udziałowcem spółki Carbon Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach. Podatek VAT nie występuje. Udziały zostały sprzedane wraz z prawem do dywidendy za rok Zabezpieczenie ustanowione w formie zastawu rejestrowego na udziałach spółki Carbon Sp. z o.o. wynikało z zawartej pomiędzy P.L. Energia S.A., a BRE Bank S.A. umowy kredytu z dnia 16 stycznia 2007r. Na podstawie przedmiotowej umowy kredytu bank udzielił P.L. Energia S.A. kredytu obrotowego w wysokości zł. Zabezpieczenie to juŝ wygasło z uwagi na spłatę kredytu w całości. Wobec powyŝszego bank wystąpił do Sądu Rejonowego w Szczecinie XXIII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z oświadczeniem o wygaśnięciu przysługującej mu wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu. Spłata kredytu została dokonana z sumy jaką uzyskała P.L. Energia S.A. w związku ze sprzedaŝą udziałów Emitentowi (pozycja 19.1 pkt. 8), gdyŝ BRE Bank miał zagwarantowaną na podstawie niniejszej umowy kredytu cesję naleŝności z tytułu sprzedaŝy udziałów spółki Carbon Sp. z o.o. 9) TakŜe 17 kwietnia 2007 roku nastąpiło nabycie przez Emitenta 3.000, czyli 100% udziałów Projekt Energia Sp. z o.o., w tym udziałów od podmiotów powiązanych z Emitentem udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŝdy zbyła PL Energia SA, 200 Pani Danuta Król, pełniąca na dzień transakcji i na dzień zatwierdzenia Prospektu funkcję Prezesa Zarządu Projekt Energia Sp. z o.o., 100 udziałów nabyto od Pani Anny Tomczyk, Prezes Zarządu podmiotu zaleŝnego Emitenta Gazpartner Sp. z o.o. Dodatkowo nabyto 100 udziałów od Pana Włodzimierza Bakun pełniącego funkcję Dyrektora Działu Rozwoju Sekcja ds. Klientów Sieciowych CP Energia S.A. Nabycie wszystkich udziałów nastąpiło po cenie 500 zł, równej ich wartości nominalnej. Podatek VAT nie występuje. Z uwagi na fakt, Ŝe udziały spółki Projekt Energia Sp. z o.o. były zastawione w formie zastawu rejestrowego na rzecz BRE Bank S.A. z tytułu umowy kredytu z dnia 16 stycznia 2007r., niniejszym bank pismem z dnia 17 kwietnia 2007r. wyraził zgodę na zbycie przedmiotowych udziałów na rzecz CP Energia S.A. z siedzibą w Warszawie Udziały zostały sprzedane wraz z prawem do dywidendy za rok Zabezpieczenie ustanowione w formie zastawu rejestrowego na udziałach spółki Projekt Energia Sp. z o.o. wynikało z zawartej pomiędzy P.L. Energia S.A., a BRE Bank S.A. umowy kredytu z dnia 16 stycznia 2007r. Na podstawie przedmiotowej umowy kredytu bank udzielił P.L. Energia S.A. kredytu obrotowego w wysokości zł. Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego wygasło z uwagi na spłatę kredytu w całości. Wobec powyŝszego bank wystąpił do Sądu Rejonowego w Szczecinie XXIII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z oświadczeniem o wygaśnięciu przysługującej mu wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu. Spłata kredytu została dokonana z sumy jaką uzyskała P.L. Energia S.A. w związku ze sprzedaŝą udziałów Emitentowi (pozycja 19.1 pkt. 8), gdyŝ BRE Bank miał zagwarantowaną na podstawie niniejszej umowy kredytu cesję naleŝności z tytułu sprzedaŝy udziałów spółki Projekt Energia Sp. z o.o. 10) Umowa doradztwa w zakresie przeprowadzenia publicznej oferty akcji i oferowania akcji zawarta 13 lutego 2007r. z DM Capital Partners S.A. (zleceniobiorca). Przedmiotem umowy jest sporządzenie dla CP Energia prospektu emisyjnego, złoŝenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla CP Energia oraz następnie oferowanie akcji CP Energia w ramach pierwszej oferty publicznej. Cena z tytułu usług opisanych w przedmiotowej umowie została ustalona na kwotę zł. + 22% VAT ( zł.) czyli zł. oraz kwocie równej 1.8% + VAT wartości subskrybowanych i sprzedanych w ramach oferty publicznej akcji obliczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaŝy. Jakiekolwiek spory na tle przedmiotowej umowy zostały poddane pod rozstrzygnięcie Sądu ArbitraŜowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z regulaminem tego Sądu. 11) Umowa wykonawcza z dnia 01 marca 2007r. (aneksowana 15 sierpnia 2007r.) zawarta z P.L. Energia S.A. (wykonawca) na budowę 8 stacji zgazowania LNG w zakresie projektowania, budowy i rozruchu na podstawie ustalonej specyfikacji w tym równieŝ magazynu LNG na potrzeby stacji tankowania lokomotyw. Cena sprzedaŝy została ustalona na kwotę % VAT ( zł.) czyli zł. KaŜda stacja zgazowania zostanie wyposaŝona w telemetrię z przekazem informacji na temat stanu 20

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ Spółki Akcyjnej, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji )

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) Wstęp Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w formie raportu bieŝącego, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2014 R.

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2014 R. RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2014 R. Zarząd Stopklatka S.A. ( Spółka, Emitent ) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU K2 INTERNET S.A. w dniu 22 lutego 2011 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU K2 INTERNET S.A. w dniu 22 lutego 2011 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU K2 INTERNET S.A. w dniu 22 lutego 2011 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:... Nr dowodu/ Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM.

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Organizatorem promocji Prawie bez prowizji za GDM (zwanej dalej: Promocją ), o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł, Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r. Porządek obrad spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2010 r. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty Uchwał Spółki Akcyjnej Capital Partner PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał,

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2009

Raport bieŝący nr 19/2009 PEMUG: wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej przez Emitenta w roku 2008 (Emitent - PAP - czwartek, 7 maja 11:28) Raport bieŝący nr 19/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa MontaŜu Konstrukcji Stalowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity statutu AmRest Holdings SE

Tekst Jednolity statutu AmRest Holdings SE Tekst Jednolity statutu AmRest Holdings SE 1 Firma i siedziba 1. Spółka działa pod firmą AmRest Holdings SE. 2. Siedzibą Spółki jest Wrocław (Rzeczpospolita Polska). 3. ZałoŜycielem Spółki jest spółka

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r.

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r. Aneks Nr 01 z dnia 27 marca 2008 r. do Prospektu Emisyjnego KOMPAP Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2008 r. (Decyzja KNF nr DEM/410/87/8/08) Niniejszy Aneks

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

Cele 1, 2, 3 realizował będzie bezpośrednio Emitent.

Cele 1, 2, 3 realizował będzie bezpośrednio Emitent. Aneks nr 7 Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii C i D oraz praw do Akcji Serii D INTAKUS S.A. W związku z podaniem w dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Autopoprawka 1 Wprowadzona w związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta o 15.000.000 zł na skutek

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku z uszczegółowieniem procedury

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A.

REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. REGULAMIN OPCJI MENADśERSKICH W SPÓŁCE TALEX S.A. 1 Niniejszy Regulamin Opcji MenadŜerskich, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe warunki oraz zasady realizacji programu opcji menadŝerskich dla

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny Skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH REALIZOWANY W SPÓŁCE QUANTUM SOFTWARE S.A. Uchwalony Uchwałą Zarządu QUANTUM SOFTWARE S.A z dnia 9 września 2009. 1 PREAMBUŁA Jednym z podstawowych powodów wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167093&rok=2010-...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167093&rok=2010-... Page 1 of 6 Warszawa: Świadczenie usług prawnych dla Ministra Skarbu Państwa w procesie zbycia akcji spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Numer ogłoszenia: 167093-2010;

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 1. str. 11, pkt. C.1. było: Dane jednostkowe Emitenta dane w tys. zł 2008. Przychody ze sprzedaży 7.266

Zmiana nr 1. str. 11, pkt. C.1. było: Dane jednostkowe Emitenta dane w tys. zł 2008. Przychody ze sprzedaży 7.266 Aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii G Internet Group S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2009 roku. Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo